REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen i studenttall i tilknytning til studentopptaket. De innrapporterte studenttallene per 1. oktober viser at totalt antall studenter har økt. I år er tallet 6692 studenter mot 6534 i fjor. Årets tall er det høyeste siden høgskolen ble etablert i 1994 og innebærer en økning på 2,4 prosent fra i fjor. Samtidig har tallet på opptatte studenter gått ned fra 4261 i 212 til 4163 i, en nedgang på 2,3%. Av høgskolens 1981 studieplasser som ble tilbudt via Samordna opptak (SO), er 1763 av disse besatt. Vårens studiepoengproduksjon økt med 2,46 prosent, fra 3297,6 for våren 212 til 3378,6 våren. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar saken til orientering Bakgrunn Høgskolen markedsfører seg aktivt for å øke antallet studenter. Hovedmålgruppen for høgskolens markedsføring er aldersgruppen år i Telemark, Vestfold, Buskerud og stor-oslo, sekundært resten av landet. HiTs arbeid med å rekruttere studenter består av flere faser. Første fase er markedsførings- og søknadsprosessen. I denne fasen er høgskolens arbeid blant annet veiledning av søkere og informasjons- og markedsføringsaktiviteter. Arbeidet i bestod i skole- og messebesøk i hovedmålgruppens geografiske nærhet, annonsering på Facebook. Det ble i år laget en ny reklamefilm som ble vist på tv og VGTV. Hit.no hadde i søknadsperioden en kampanjeside der også filmen ble vist. Resultatet av søknadsprosessen danner grunnlaget for det videre arbeid med årets opptak, og sier mye om hvor attraktivt høgskolens studietilbud er. Etter at søknadsfristen er utløpt 15. april, saksbehandles søknadene. Søknadene blir vurdert i forhold til kvalifikasjonskravene for opptak til de ulike studiene. Kvalifiserte søkere blir poengberegnet for å kunne rangeres i forhold til andre søkere. I opptaksfasen gis det tilbud til kvalifiserte søkere. Til studieprogram med flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, gis det tilbud til de best kvalifiserte. Studier med ledige plasser etter hovedopptaket blir lagt ut for søking fra 2. juli (tidligere kalt restetorget). På ledige studieplasser gjelder førstemann til mølla -prinsippet, forutsatt at søker er kvalifisert. Søkerne får en frist for å svare ja til tilbud om studieplass. Her er det noe frafall. Det er også et visst frafall fram mot studiestart. Det endelige resultatet av rekrutteringsprosessen er det antall studenter som møter fram og blir aktive

2 2 studenter (møttall). allene er i bevegelse i perioden fra studiestart og en del uker framover. Det skyldes at noen studenter møter, men slutter igjen, mens andre får tilbud om annen studieplass i tiden etter studiestart. Endelige møttall registreres per 1. oktober. Jeg viser også til S-sak 32/13 Søkertall, når det gjelder antall søkere i. Følgende nettsider gir detaljert statistikk om høyere utdanning: NSDs Database for statistikk om høgre utdanning, DBH: dbh.nsd.uib.no/ Samordna opptak, SO: samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-/index.html Vurdering Opptak skjer både gjennom Samordna opptak (SO) og gjennom lokalt opptak (LOK). Studentopptaket til de fleste grunnstudier ved alle offentlige universiteter og høgskoler, pluss en del private institusjoner, skjer gjennom SO og kalles Nasjonal opptaksmodell (NOM). Her er det or mulig å sammenligne med andre institusjoners søkertall, og dermed mulig å synliggjøre hvordan HiT klarer seg i en tilspisset kamp om å rekruttere studenter. Det lokale opptaket omfatter først og fremst påbyggingsstudier, mastergradsstudier og noen grunnstudier. Fakultet for teknologiske fag (TF) skiller seg ut ved at majoriteten av nye studenter kommer via lokalt opptak. Siden det i lokalt opptak søkes direkte til hver enkelt institusjon, finnes det ikke tilgjengelig statistikk for direkte sammenlikninger mellom institusjonene. For å begrense omfanget av informasjonen er det valgt å sammenlikne HiT med våre geografisk sett tre nærmeste institusjoner: Høgskolen i Vestfold (HiVe), Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Universitetet i Agder (UiA). Tallmateriale for analysen finnes i vedlegget. Opptakstall (nye studenter) Nye studenter ved HiT I er det gitt opptak til 4163 studenter, hvorav 62 fikk opptak i vårsemesteret, mens 3543 fikk opptak i høst. Tilsvarende tall for i fjor er 69 i vårsemesteret og 3571 i høstsemesteret, totalt Dette er en nedgang på 2,3%. Tabellen under viser antallet opptatte og førstegangsregistrerte (nye) studenter ved HiT og andre geografisk nære institusjoner de to siste årene. Opptatte og nye (førstegangsregistrerte studenter) 212 Opptatte* Nye** % nye Opptatte* Nye** % nye HiT , ,2 HiVe , ,1 HiBu , ,7 UiA , ,8 *Opptatte studenter Studenter som er gitt tilgang til studieprogram og har registrert seg og betalt semesteravgift. ** Registrerte studenter som aldri tidligere har vært registrert ved institusjonen Både HiT og HiVe har hatt en nedgang i antall studenter på hhv. 2,3% og 3,8%, mens HiBu og UiA har hatt en oppgang på hele 6,% og 8,4 %. Av høstens nye studenter kom nær halvparten (1763/49,8%) av disse via Samordna opptak i NOM og startet på grunnstudier nå i høst, mens de øvrige kom gjennom lokalt opptak og startet på påbyggingsstudier og forkurs. Detaljerte tall finnes på dbh.nsd.uib.no.

3 3 Nye studenter fordelt på fakultet Diagrammet nedenfor viser store individuelle forskjeller på de ulike fakultetene, der Fakultet for allmennvitenskapelige fag (AF) får 58,5% av sine studenter via SO, mens TF får 18,5% herfra. Majoriteten av nye studenter til TF starter på Y-veien og tresemesterordningen, som fortsatt har lokalt opptak. Her er det opptatte studenter høsten som ligger til grunn. Nye studenter pr. fakultet Demografi Alders- og geografisk fordeling av nye studenter gjennom NOM Nye studenter gjennom NOM starter grunnstudier, og det er forventet at de har en lavere aldersfordeling og er mer spredt geografisk enn de som kommer via lokalt opptak. Det lokale opptaket er også mer fragmentert slik at statistikken er mindre tilgjengelig. 65,1% av alle nye studenter er i aldersgruppen 19-25, mot 54,1% totalt for våre studenter. Diagrammet nedenfor viser at 45,5% av våre nye studenter kommer fra Telemark Geografisk fordeling av nye studenter Ledige studieplasser HiT rekrutterer mange studenter via Ledige studieplasser. Det kan søkes på opptil 1 studieønsker, men disse blir ikke prioritert innbyrdes. Dette betyr at en søker kan få opptil 1 tilbud. Bare et av disse tilbudene kan det svares ja på. På grunn av denne organiseringen vil det være store sprik i antall tilbud gitt og antall ja-svar på Ledige studieplasser. HiT tilbød i 69 studier gjennom Samordna opptak. 2 av dem ble avlyst på grunn av lave søkertall. Høgskolen har tradisjonelt hatt mange studier med ledige studieplasser. I år ble 43 av 67 studier lagt ut på Ledige studieplasser, og flere av dem ble stengt for søking tidlig i prosessen. Det kom til sammen inn 1597 søknader mot 2134 i fjor, som er en nedgang på 25% fra fjoråret. Mye av forklaringen på dette ligger i at det i år ble lagt ut færre økonomifag enn tidligere, og at de som ble lagt ut kun lå ute en kort periode. Det er AF og Fakultet for

4 Søkere Søkere Søkere Søkere 4 estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) som først og fremst rekrutterer nye studenter via ledige studieplasser Ledige studieplasser Hovedopptak Utviklingen fra søker til ny student pr fakultet. Inntakskvalitet Tabellen nedenfor viser gjennomsnittet av konkurransepoengene på hhv alle førsteprioritetssøkere og AF EFL HS TF nye studenter fordelt på fakultetene og på HiT til sammen. Til sammenlikning er også alle høgskoler, universiteter og et nasjonalt gjennomsnitt tatt med. Konkurransepoeng på førsteprioritetssøkere og nye studenter. Førsteprioritetssøkere Konkurransepoeng Nye studenter HiT 45,6 45,6 AF 45,9 46,7 EFL 47 46,8 HS 43,3 46,9 TF 47,4 47,5 Statlige høgskoler 46,7 48,4 Universiteter 5,9 52,5 Nasjonalt 49,2 5,7 Tabellen viser at Fakultet for helse- og sosialfag (HS) som har lavest konkurransepoeng på sine søkere. Høgskolens søkere og studenter ligger noe lavere på konkurransepoeng enn høgskolene generelt, som igjen ligger 4,2 poeng under universitetene. Studenttall (totalt antall studenter) HiT i et nasjonalt perspektiv Av diagrammet ser vi at totalt antall studenter ved HiT og de geografisk nære institusjoner alle har hatt en økning de siste årene. Når HiVe og HiBu fusjonerer i 214 vil den nye institusjonen bli den nest største høgskolen i Norge etter HiOA, med HiT som den sjette største.

5 HiT HiVe HiBu UiA Totalt antall studenter ved HiT og geografisk nære institusjoner. Den største prosentvise økningen fra fjoråret i totalt antall studenter er det HiBu som har, med 7,2 % økning, tett fulgt av UiA, med 6,9 %. HiVe og HiT har en økning i studentantallet på henholdsvis 3,3 % og 2,4 %. Demografi - aldersfordeling av høgskolens studenter HiTs andel av åringer er 54,4%, som er på nivå med gjennomsnittet for statlige høgskoler (54,%). HiVe har en lavere andel studenter på 25 år eller yngre, på 47,4%, mens HiBu i år har en andel på 58,1%. UiA har en høyere andel unge studenter (64,9%), som også er på nivå med gjennomsnittet for universitetene (65,%). Merk at DBH har tatt med forkurs i sine alderstabeller, og har dermed noe høyere totaltall enn øvrige tabeller. Totalt antall studenter fordelt på fakultet Diagrammet under viser fordelingen av høgskolens studenter på hvert fakultet. EFL viser en klar oppgang i studenttall. Flere studenter innen pedagogikkstudiene og grunnskolelærerutdanningene har ført til en økning på 5,8% fra i fjor. Økningen i antall studenter ved HS skyldes nytt studium i Demens og psykisk helse hos eldre og flere studenter på sykepleierutdanningen. AF og TF har kun mindre endringer i studenttall AF EFL HS TF Utviklingen i antall studenter fordelt på fakultet. I diagrammet nedenfor vises aldersfordelingen på de fire fakultetene ved høgskolen. Det er store individuelle forskjeller, fra TF med en andel åringer på hele 67,9%, til HS med en andel på

6 Bø Porsgrunn Notodden Drammen Rauland Gateway Nett 6 43,7%. Aldersfordelingen pr fakultet. Totalt antall studenter fordelt på studiested Diagrammet under viser utviklingen i studenttallet på de ulike studiestedene. Det er nettbaserte studier som har den største veksten, mye på grunn av at det stadig tilbys nye nettstudier. Ellers viser diagrammet at Porsgrunn er det klart største studiestedet. Veksten kan langt på vei forklares med økte studenttall ved HS Utvikling i antall studenter fordelt på studiested. Studiepoengproduksjon Tabellen nedenfor viser studiepoengproduksjonen de tre siste årene for hhv HiT, HiVe, HiBu og UiA. Studiepoengproduksjon %-vis økning HiT 4762,3 4913,9 513,3 4,4 HiVe 366,3 3173,3 3311,8 4,36 HiBu 2494,6 2713,7 2934,3 8,13 UiA 6448,2 6828,2 7125,4 4,35 HiBu utmerker seg med sterk økning i studiepoengproduksjon, men har også hatt en sterk vekst i studenttall. Antallet studiepoeng pr student blir derfor noe lavere for HiBu enn for de øvrige instiusjonene. HiT ligger marginalt høyere på studiepoengproduksjon pr student enn de øvrige, se tabellen under.

7 7 Studiepoengproduksjon pr student. 212 Studenter Studiepoengprod. Andel Ant. Stud Studiepoengprod Andel HiT ,9, ,3,785 HiVe ,3, ,8,755 HiBu ,7, ,3,688 UiA ,2, ,4,727 Oppsummering HiT har en økning i totalt antall studenter, og fordelingen av antall studenter innenfor aldersgruppene år og over 25 år holder seg stabil, på tross av at dette er hovedmålgruppen for HiTs rekrutteringskampanje. HiT har 1981 studieplasser fordelt på 67 studier som skal fylles via SO. Pr 1. oktober var 1763 av disse besatt. 137 hadde fått plass gjennom hovedopptak, mens 393 fikk plass gjennom ledige studieplasser eller etter å ha stått på venteliste. Det var i år en svak nedgang i antall opptatte studenter. Dette, sammen med at totalt antall studenter har økt, tyder på at flere studenter enn tidligere fortsetter studiene sine ved HiT. Kristian Bogen rektor

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat 09.10.2013 Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Innledning... 4 3.0 Rammebetingelser... 8 3.1 Føringer fra Kunnskapsdepartementet... 8 3.2 Føringer fra HiOA-styret...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Mal for Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2010/2011 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet...3

Detaljer

Viserektor Viserektor. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Viserektor Viserektor. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Marianne

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Saksnummer: Møtedato: Styret 6/11 26.01.2011. 1. Styret for Universitetet i Nordland tar rapporten vedrørende rekruttering 2010/2011 til orientering.

Saksnummer: Møtedato: Styret 6/11 26.01.2011. 1. Styret for Universitetet i Nordland tar rapporten vedrørende rekruttering 2010/2011 til orientering. Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Styret 6/11 26.01.2011 Arkivreferanse: 2010/1767/402 Sak: Studentrekrutteringsrapport 2010/2011 Behandling: Vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode

Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode Som oppfølging av vedtak i styresak 95/08 om Organisering av NHS-IØL, ble SVfakultetet pålagt å utarbeide en plan for opptrapping

Detaljer

Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen. Asbjørn Kårstein Per Olaf Aamodt

Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen. Asbjørn Kårstein Per Olaf Aamodt Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen Asbjørn Kårstein Per Olaf Aamodt Rapport 14/2012 Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen Asbjørn Kårstein Per

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Hvem er de nye studentene?

Hvem er de nye studentene? ARBEIDSNOTAT 3/2006 Terje Næss og Liv Anne Støren Hvem er de nye studentene? Bakgrunn og studievalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 3/2006

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 43/14 Orientering om søkertall 2014 ephortesak: 2011/3095 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012 Studieavdelingen UMB, våren 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket)...

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer