Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for studieåret S-sak 122/09 Utkast av Godkjent av styret (dato):

2 Innledning...3 I Rapport om studiekvalitet for studieåret Inntakskvalitet Søkertall Antall registrerte studenter Inntakskvalitet Utfordringer og forbedringstiltak knyttet til inntakskvalitet Program- og undervisningskvalitet Studentenes evaluering av undervisning Intern evaluering av studieprogram Eksterne evalueringer (NOKUT) Studie- og fagplanarbeid Internasjonalt samarbeid Undervisningsskvalitet Utfordringer og forbedringstiltak knyttet til program- og undervisningskvalitet Resultatkvalitet Karakterfordeling og strykprosent Ferdige kandidater og gjennomføringsgrad Studiepoengproduksjon Arbeidslivets vurdering av kandidatenes kompetanse Utfordringer og forbedringstiltak knyttet til resultatkvalitet Rammekvalitet Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Læringsmiljøet generelt II. Vurdering av det totale kvalitetsarbeidet ved den enkelte avdeling Bruken av kvalitetssikringssystemet Kvalitetsforbedringsarbeid innen den enkelte avdeling og samarbeid mellom avdelingene Utfordringer og behov for forbedringstiltak i kvalitetssikringsarbeidet III Vurdering av kvalitetssikringssystemet IV Tiltak

3 Innledning Kvalitetsrapporten omhandler utviklingen i studiekvaliteten ved Høgskolen i Telemark (HiT) i studieåret , og er basert på framstilling og vurdering av data innenfor områdene inntakskvalitet, program- og undervisningskvalitet, resultatkvalitet og rammekvalitet. I tillegg inneholder rapporten en vurdering av kvalitetssikringssystemet ved institusjonen og en beskrivelse av planlagte tiltak for studieåret Rapporten skal gi styret et helhetlig bilde av studiekvaliteten ved HiT. Rapporten bygger i all hovedsak på tall hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Opptakstall er hentet fra S-sak 93/09 Rekruttering av studenter til høgskolen. I Rapport om studiekvalitet for studieåret 1. Inntakskvalitet 1.1 Søkertall Studentopptaket skjer både gjennom Samordna opptak (SO (NOM i DBH)) og gjennom lokalt opptak (LOK). Studentopptaket til de fleste grunnstudier ved alle offentlige universiteter og høyskoler, pluss en del private institusjoner, skjer gjennom SO. LOK-opptaket omfatter først og fremst påbyggingsstudier, mastergradsstudier og noen grunnstudier. Siden det her søkes direkte til hver enkelt institusjon, finnes det ikke tilgjengelig statistikk for å trekke sammenligninger mellom institusjoner. Tabell 1 Registrerte 1.prioritetssøkere i SO Årstall Søkere Totalt antall søkere i SO HiTs andel av søkerne (%) 2,18 2,15 2,24 2,66 2,41 Tabellen viser at HiTs søkertall er relativt stabile, med en nedgang fra 2007 til Hovedforklaringen på det spesielt høye søkertallet i 2007 var oppstart av det nye eiendomsmeglerstudiet, som hadde 373 søkere, og at vernepleiestudiet (deltidsstudiet), som har opptak hvert annet år, hadde prioritetssøkere i Dette medførte at HiTs markedsandel gikk klart opp fra 2006 til HiT har ikke klart å opprettholde denne økte markedsandelen. For en detaljert gjennomgang av utviklingen i søkertall og markedsandel for HiT for årene 2007, 2008 (og 2009) vises det til S-sak 93/ Antall registrerte studenter Tabell 2 Registrerte studenter, egenfinansierte (tallene er hentet fra DBH) Avdeling Endring Antall % AF ,1 EFL ,6 HS ,8 TF ,6 Totalt HiT ,8 3

4 Tabell 3. Antall heltidsekvivalenter (tallene er hentet fra DBH) Avdeling Endring Antall % AF ,6 EFL ,1 HS ,1 TF ,6 Totalt HiT ,6 Som det framgår av tabell 2, har HiT en svak økning i antall registrerte studenter (hoder) fra 2007 til 2008 (1,8 %). Tabell 3 viser at antall heltidsekvivalenter har økt med 3,6 % fra 2007 til Tabellen viser en økning for AF, EFL og TF mens HS har hatt en tilbakegang fra 2007 til Som mulig årsak til økningen vises det til rekrutteringen innen fagområder som økonomisk/administrative studier, idretts- og friluftslivsfag og studier innen natur-, helse- og miljøvernfag, god rekruttering til y-veien samt opptak av mange studenter gjennom restetorget. Nedgangen som er registrert ved HS, kan skyldes at flere studenter innvilges permisjon fra studiene. Tabellene viser at antall registrerte studenter og heltidsekvivalenter er identiske tall for TF. Det betyr at avdelingen kun har heltidsstudenter. AF har en økning i antall heltidsekvivalenter. EFL har også en forholdsmessig økning i antall heltidsekvivalenter, mens HS går svakt tilbake i rapporteringsperioden. 1.3 Inntakskvalitet Det ble første gang registrert karaktersnitt for 1. prioritetssøkere i 2007 i DBH. Tabell 4 Karaktersnitt for 1. prioritetssøkere (SO).Tallene er hentet fra DBH Avdeling Karakter poeng Poeng totalt Karakter poeng Poeng totalt AF 39,1 48,2 39,5 48,3 EFL 38,9 47,6 38,6 46 HS 36,2 43,8 36,8 44,1 TF 39,6 53,1 39,3 49,8 Totalt HiT 38,3 47,5 38,6 47,2 Statlige høgskoler 39, ,6 51,5 Tabellen viser at karaktersnittet for HiTs 1.prioritetssøkere totalt sett har holdt seg relativt stabilt fra 2007 til Sammenlignet med andre statlige høyskoler, ligger HiT noe under gjennomsnittet både i karakterpoeng og poeng totalt. Tabellen viser at ved AF og HS økte karaktersnittet noe fra 2007 til 2008, mens det ved TF og EFL gikk noe ned. 1.4 Utfordringer og forbedringstiltak knyttet til inntakskvalitet I all hovedsak var det en positiv utvikling i antall registrerte studenter for HiT, men enkelte fagområder sliter med dårlig rekruttering. Dersom tendensen til at studenter søker til urbane strøk og større studiesteder forsterker seg fremover, vil det kunne innebære en utfordring for så vidt gjelder inntakskvalitet i den forstand at HiT i større grad vil få flere 2. og 3. prioritetssøkere. Studier som har hatt svak rekruttering, har blitt markedsført gjennom flere ulike kanaler, slik som egne annonser og positive oppslag i media med fagfolk og studenter. For å bidra til å sikre søkning til realfag deltar HiT i realfagssatsningen til Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, RENATE. I tillegg til at det ved avdelingene arbeides med å gjøre studiene relevante og tilpasset samfunnets behov. 4

5 Svarprosent Høgskolen i Telemark 2. Program- og undervisningskvalitet 2.1 Studentenes evaluering av undervisning Evaluering av emner Målsettingen med evalueringene er å forbedre kvaliteten på undervisning og undervisningsmetoder, å avdekke eventuell kvalitetssvikt samt å styrke studentenes mulighet til å påvirke utviklingen av kvaliteten, jf. rutine KSS-01om gjennomføring og oppfølging av emneevaluering og evaluering av infrastruktur og læringsmiljø i kvalitetshåndboka. Data fra evalueringene m.v. er bl.a. tenkt benyttet som grunnlag for vurdering av kvalitetshevende tiltak. Resultatene av evalueringene skal følges opp når minst 40 % av studentene har gjennomført evalueringen, og når gjennomsnittsresultatet for et spørsmål i evalueringen er under 3. Høsten 2008 oppnådde høgskolen totalt sett en svarprosent på 35 %, og det er en nedgang på 4 % i forhold til høsten 2007, som hadde det beste resultatet siden det reviderte elektroniske evalueringssystemet ble tatt i bruk våren Resultatet våren 2009 viser en ny nedgang i svarprosent og resultatet ble samlet for HiT 27 %, jf. tabell 5. Målet om en total svarprosent på 40 % ble dermed ikke nådd. Tabell 5. Emneevaluering, svarprosent totalt for HiT. Vår Høst Vår 2009 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007 Høst Total svarprosent Alle avdelingene har hatt en nedgang i svarprosent sammenlignet med høsten EFL viser likevel en svak oppgang fra høsten 2008 til våren Figur 1 illustrerer utviklingen i svarprosent for emneevalueringen totalt for HiT og pr. avdeling fra og med våren 2006 til og med våren Figur 1. Svarprosent for emneevalueringene fra våren 2006 til og med våren 2009 Emneevaluering ved HiT HiT AF EFL HS TF Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007 Høst 2007 Vår 2008 Høst 2008 Vår 2009 Semester 5

6 Tabell 6 viser svarprosent pr. avdeling og institutt. Alle instituttene unntatt fem viser en nedgang i forhold til høsten Tabell 6. Svarprosent pr. avdeling og institutt Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007 Høst 2007 Vår 2008 Høst 2008 Vår 2009 AF Ikke instituttfordelt Institutt for idretts- og friluftslivsfag Institutt for kultur- og humanistiske fag Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag Institutt for økonomi og informatikk EFL Ikke instituttfordelt Institutt for folkekultur Institutt for forming og formgiving Institutt for lærerutdanningsfag Institutt for pedagogikk HS Ikke instituttfordelt Institutt for helsefag Institutt for sosialfag TF Ikke instituttfordelt Institutt for elektro, IT og kybernetikk Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi En svarprosent under 40 % gir ikke nok grunnlag for vurdering av studiekvaliteten eller kvaliteten på infrastruktur og læringsmiljø. Ved emneevalueringen våren 2009 har tre institutter ved HiT, Institutt for elektro, IT og kybernetikk (TF), Institutt for kultur- og humanistiske fag (AF) og Institutt for naturhelse- og miljøvernfag (AF), oppnådd en svarprosent på over 40 % (henholdsvis 45, 47 og 50 %). Når det gjelder elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø, vises det til avsnitt Underveis-/midtveisevalueringer I følge KSS-01 skal det gjennomføres underveis- og midtveisevalueringer av undervisning i alle emner. Slike evalueringer gjennomføres ved alle avdelinger, men det er ulik praksis for hvordan og hvor hyppig disse evalueringene gjennomføres og følges opp ved avdelingene. 2.2 Intern evaluering av studieprogram Det er ikke gjennomført noen intern evaluering av studieprogram i studieåret Eksterne evalueringer (NOKUT) NOKUT avsluttet høsten 2008 en evaluering av ingeniørutdanningen i Norge, jf. S-sak 91/08. Det er uarbeidet en oppfølgingsplan etter evalueringen, jf. S-sak 64/09, og TF arbeider med implementeringen av denne oppfølgingsplanen. NOKUT påbegynte våren 2009 en evaluering av førskolelærerutdanningen i Norge. Evalueringen forventes å være ferdig våren

7 NOKUT gjennomførte våren 2009 en evaluering av kvalitetssikringssystemet ved HiT. Endelig styrevedtak i NOKUT foreligger ikke, men den sakkyndige komiteens endelige rapport viser at HiTs kvalitetssikringssystem fyller NOKUTs kriterier. Det vises til nærmere omtale av evalueringen under del III. 2.4 Studie- og fagplanarbeid KSS-09 beskriver prosedyrer og gir rammer for arbeidet med studie- og fagplaner, og setter bl.a. frister for ferdigstillelse av disse i Nexus. Alle avdelingene rapporterer at prosedyrer og rutiner følges. 2.5 Internasjonalt samarbeid HiT har et omfattende internasjonalt nettverk og er aktiv innenfor internasjonalisering. Det er lagt til rette for studentutveksling (3 mnd eller mer) i de fleste gradsprogrammene. Tabellene 7, 8, 9 og 10 viser lærer- og studentmobilitet samt HiTs tilbud av fremmedspråklige studier. Tabell 7. Lærermobilitet i Tallene er hentet fra DBH Avdeling Lærermobilitet 2007 Lærermobilitet 2008 Ut Inn Ut Inn AF EFL HS TF Totalt HiT Tabell 8. Studentmobilitet, innreisende. Tallene er hentet fra DBH Avdeling AF EFL HS TF Totalt HiT Tabell 9. Studentmobilitet, utreisende.tallene er hentet fra DBH Avdeling AF EFL HS TF Totalt HiT Tabell 10 Fremmedspråklige utdanningstilbud Fremmedspråklige utdanningstilbud Tallene er hentet fra Rapport og planer Tilbudene er målt i antall studiepoeng. Lærermobiliteten har økt betydelig i 2008 sammenlignet med Det gjelder særlig utreisende fra HiT. Når det gjelder studentmobiliteten er økningen fra 2007 til 2008 betydelig for innreisende studenter, mens den viser en kraftig nedgang for utreisende studenter. Når det gjelder ytterligere rapportering om internasjonaliseringsvirksomheten ved HIT, vises det til S- sak 123/09: Årsrapport for internasjonalt utvalg for

8 2.6 Undervisningsskvalitet Kompetanseutvikling Systematisk kompetanseheving av ansatte ved HiT vurderes løpende og etter behov. En rekke ordninger for kompetanseheving er i funksjon, for eksempel førstelektorprogram, intern finansiering av doktorgradsutdanning, stipendordning for høgskolelærere, studiepermisjon for tekniskadministrative stillinger m.v FoU arbeider av betydning for studieprogram og undervisning HiT søker som helhet å gi forskningsbasert undervisning innen alle fagområder. Det er innført bachelorgradsoppgave ved flere av bachelorgradsstudiene i rapporteringsperioden. 2.7 Utfordringer og forbedringstiltak knyttet til program- og undervisningskvalitet Den elektroniske emneevalueringen er et viktig tiltak for å bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle studietilbudene, men både den elektroniske emneevalueringen og evaluering av infrastruktur og læringsmiljø i den nåværende form bør vurderes. Kontinuerlig bevisstgjøring på forbedring av gjennomføringsgrad er en nødvendighet for å opprettholde et høyt faglig nivå på undervisningen. Samarbeid med eksterne parter er med på å sikre at det faglige innholdet er i samsvar med samfunnets behov. HiTs ansatte uten formell pedagogisk kompetanse bør gis anledning til å følge internopplæringen i høyskolepedagogikk.videre er det viktig å stimulere ordninger med kollegaveiledning/mentorvirksomhet. Internasjonaliseringsarbeid er kostnadskrevende, og svært avhengig av fagansattes interesse. Studentene ved de korte profesjonsutdanningene, synes i særlig grad å være stedbundne. Dette kan være en av årsakene til den lave og synkende mobiliteten for utreisende studenter. 3. Resultatkvalitet 3.1 Karakterfordeling og strykprosent Karakterfordeling Tabell 11 og 12 viser fordelingen av bokstavkarakterene høsten 2008 og våren Tabell 11. Bruk av bokstavkarakterene høsten 2008 (egenfinansierte studenter, alle studienivå). Tallene er hentet fra DBH Avdeling Prosent totalt A B C D E F AF 10,3 24,5 29,5 18,9 8,7 8,0 EFL 9,3 21,1 31,5 21,1 8,4 8,7 HS 4,7 21,7 41,6 19,3 6,6 6,0 TF 14,0 28,3 27,1 16,1 8,5 5,9 Totalt HiT 10,7 24,8 30,1 18,5 8,5 7,4 Statlige høgskoler 10,0 24,5 30,9 17,0 8,6 9,0 8

9 Tabell 12. Bruk av bokstavkarakterene våren 2009 (egenfinansierte studenter, alle studienivå).tallene er hentet fra DBH Avdeling Prosent totalt A B C D E F AF 8,9 24,4 30,3 19,7 8,6 8,3 EFL 8,7 29,3 37,3 15,0 4,2 5,4 HS 7,2 31,2 36,8 14,1 4,6 6,2 TF 14,3 25,0 26,0 17,8 8,8 8,1 Totalt HiT 9,5 27,3 33,1 16,9 6,5 6,9 Statlige høgskoler 10,7 26,5 30,9 16,4 7,5 8,0 Karakterfordelingen ved avdelingene og HiT sett under ett er i store trekk som innen sektoren ellers, dvs. at karakterene A og B benyttes noe mer enn forventet. I årsrapportene om kvalitetsarbeidet for de to siste studieår ble det vist til behov for tiltak som for HiT samlet kan bidra til felles forståelse for bruken av bokstavkarakterene. Et slikt tiltak er ikke iverksatt, men vil bli vurdert Strykprosent Tabell 13 viser strykprosenten for HiT samlet og for hver enkelt avdeling samt gjennomsnittet for statlige høyskoler. Tabell 13. Strykprosent (egenfinansierte). Tallene er hentet fra DBH Avdeling AF 10,1 11,8 12,8 10,5 EFL 6,3 6,8 7,2 6,2 HS 4,2 5,1 6,7 5,0 TF 7,4 7,9 7,2 6,8 Totalt HiT 7,5 8,4 9,1 7,7 Statlige høgskoler 8,7 9,0 8,7 8,5 Tabellen viser at strykprosenten for HiT er stabil over tid, men at den varierer mellom avdelingene. Strykprosenten ved HiT er noe lavere enn gjennomsnittet for statlige høyskoler. 3.2 Ferdige kandidater og gjennomføringsgrad Ferdige kandidater Tabell 14 viser personer som har gjennomført en vitnemålsgivende utdanning med utgangspunkt i godkjente kandidatbenevnelser gitt av departementet på grunnlag av FOR nr om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid for universiteter og høyskoler. Tabell 14. Ferdige kandidater (egenfinansierte). Tallene er hentet fra DBH Avdeling % Endring AF ,2 EFL ,8 HS ,5 TF ,3 Totalt HiT ,0 9

10 Tabellen viser at HiT totalt har hatt en nedgang i kandidatproduksjon fra 2007 til Tallet på uteksaminerte bachelorgradskandidater Resultatindikator Uteksaminerte bachelorgradskandidater Tabell 15. Uteksaminerte bachelorgradskandidater. Tallene er hentet fra Rapport og planer Tabellen viser at HiT totalt har hatt en nedgang i antall uteksaminerte kandidater på bachelorgradsnivå fra 2007 til Tallet på uteksaminerte mastergradskandidater Tabell 16. Uteksaminerte mastergradskandidater. Tallene er hentet fra Rapport og planer Resultatindikator Uteksaminerte mastergradskandidater Tabellen viser at HiT totalt har hatt en nedgang i antall uteksaminerte kandidater på mastergradsnivå fra 2007 til Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Tabell 17. Uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder. Tallene er hentet fra DBH Studium Opptatt Fullført Opptatt Fullført Opptatt Fullført Opptatt Fullført Opptatt Fullført Allmennlærerutdanning Førskolelærerutdanning Ingeniørutdanning Sykepleierutdanning Vernepleierutdanning SUM HiT Gjennomføringsgraden for ingeniørutdanningen og allmennlærerutdanningen en fortsatt lav Gjennomføringsgrad i forhold til avtalt utdanningsplan Som et ledd i kvalitetsarbeidet i utdanningen er det pålagt å utarbeide utdanningsplaner for hver student der det bl.a. fastsettes mål for den enkeltes årlige studiepoengproduksjon. Tabellen og figuren nedenfor viser forholdet mellom planlagt studiepoengproduksjon og den faktiske produksjonen. 10

11 % Høgskolen i Telemark Tabell 18. Gjennomføringsgrad i forhold til utdanningsplan Tallene er hentet fra DBH Avdeling AF 84, ,5 85,4 EFL 90,1 89,5 89,9 91,1 HS 98,2 95,7 97,7 97,6 TF 87,2 86,7 83,9 86,9 Totalt HiT 89,7 89,0 88,0 89,5 Statlige høgskoler 82,6 85,9 84,2 84,5 Gjennomsnittet ved HiT viser en svak økning i gjennomføringsgrad i forhold til utdanningsplan de siste tre årene, og HiT ligger i snitt 5 prosentpoeng over snittet for de statlige høyskolene. Figur 3. Gjennomføringsgrad i forhold til utdanningsplan Gjennomføringsgrad i forhold til utdanningsplan AF EFL HS TF HiT Statlige høgskoler Figur 3 viser at gjennomføringsgraden ved HiT er jevnt god, og at den ligger over gjennomsnittet for statlige høyskoler. 3.3 Studiepoengproduksjon Studiepoengproduksjon Tabell 19 viser studiepoengproduksjon (60 studiepoengsenheter) fordelt på studieprogram som emnene primært tilhører, egenfinansierte studenter og ny produksjon. 11

12 Studiepoeng Høgskolen i Telemark Tabell 19. Studiepoengproduksjon.Tallene er hentet fra DBH Avdeling Endring (%) AF 1166,1 1098,1 1068,9 1130,2 1233,9 8,4 EFL 1345,3 1390,4 1429, ,6-5,0 HS 757,3 670,3 739,7 790,3 782,5-1,0 TF 377,5 378,3 411, ,0 13,0 HiT 3646,2 3537,1 3649,8 3734,5 3829,0 2,5 Tabell 20 viser en oversikt over hvor mange studiepoeng som er avlagt for hver registrert student (egenfinansierte heltidsekvivalenter) ved HiT. Tabell 20. Studiepoeng pr. student (registrerte heltidsekvivalenter).tallene er hentet fra DBH Avdeling Endring (%) AF 45,4 41,2 45,2 43,7 44,1 0,9 EFL 45,8 49,1 50,3 53,5 49,9-7,2 HS 59 49,5 54,6 56,5 58,9 4,1 TF 46,9 48,6 48,8 45,9 48,7 5,7 Totalt HiT 48,0 46,3 49,3 49,8 49,2-1,2 Stat. høgskoler 49,8 49, ,4 48,4-2,1 Figur 4. Studiepoeng pr. student Studiepoeng pr student AF EFL HS TF HiT Stat. Høgskoler Periode Studiepoengproduksjonen pr student ved HiT sank noe fra 2007 til Nedgangen er lavere enn gjennomsnittet for statlige høyskoler. 3.4 Arbeidslivets vurdering av kandidatenes kompetanse Det er ikke gjennomført kandidatundersøkelser ved HiT for studieåret Bruk av praksisplasser, oppgaveløsning, samarbeidsavtaler, fagråd, deltakelse i eksterne nettverk og andre fora er de mest sentrale metodene for å vurdere kandidatenes kompetanse. Metodene som tas i bruk varierer mellom avdelingene. 3.5 Utfordringer og forbedringstiltak knyttet til resultatkvalitet Synkende søkning til HiT krever at det settes av tilstrekkelige ressurser til å holde høy faglig kvalitet i undervisningen. Dialogmøter og referansegrupper er viktige i utforming av den fremtidige 12

13 Svarprosent Høgskolen i Telemark utdanningen. Ansatte bør i begynnelsen av nytt studieår ha større fokus på hva som kreves av studentene. 4. Rammekvalitet 4.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Infrastruktur og læringsmiljø evalueres i hvert vårsemester. Tabell 21 og figur 5 viser utviklingen i svarprosent ved evalueringene av infrastruktur og læringsmiljø. Tabell 21 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Svarprosent AF EFL HS TF HiT Figur 5. Svarprosent ved evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø TOTALT AF EFL HS TF Studieår Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø for studieåret ga en total svarprosent på 15 % mot 16 % studieåret Målet om en total svarprosent på 40 % ble ikke nådd. Studentene skal svare på ti spørsmål om infrastruktur og læringsmiljø. Resultatene viste ved evalueringen våren 2009 ingen vesentlige forskjeller fra året før. Det er for lav deltakelse på evalueringen til at resultatene gir et sikkert grunnlag for å trekke konklusjoner på styrker og svakheter i læringsmiljøet. Det må fortsatt arbeides systematisk i hele høgskolen for å få studentene til å bruke det elektroniske evalueringssystemet. 13

14 4.2 Læringsmiljøet generelt Ved høgskolen arbeides det systematisk med utvikling og forbedring av læringsmiljøet, og det er utarbeidet en egen rapport om læringsmiljøet for studieåret , se S-sak 121/09: Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret Avviksregistreringer og registrering av forbedringsforslag Antall registrerte avvik fordelt på kategori (jf. Rutine KSS-02 Registrering og håndtering av avvik og forbedringsforslag). Avvik og tiltak følges opp fortløpende, og studentens forslag blir grundig vurdert. Det vises til tabellene 24 og Fysisk og psykososialt læringsmiljø Læringsmiljøet omfatter både det fysiske og psykiske læringsmiljøet for studentene, og det arbeides kontinuerlig ved HiT for å bedre det totale læringsmiljøet. Det vises til S-sak 121/09: Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret II. Vurdering av det totale kvalitetsarbeidet ved den enkelte avdeling 5. Bruken av kvalitetssikringssystemet Rutinene følges som beskrevet både på faglig nivå og administrativt nivå. Avvik registreres og følges opp rutinemessig. Resultatene benyttes til planlegging og følges opp på alle nivå. Tiltak iverksettes der det er nødvendig. Medvirkning sikres gjennom ulike samarbeidsfora ved de enkelte avdelingene. Det kan være dialogmøter og samarbeidsmøter der studenter, ansatte, organisasjoner og ledelse er representert. 6. Kvalitetsforbedringsarbeid innen den enkelte avdeling og samarbeid mellom avdelingene Tabell 24 og 25 viser avvik og forbedringsforslag, jf. rutine KSS-02 Registrering og håndtering av avvik og forbedringsforslag: fylles ut av FA Tabell 24 Antall registrerte avvik og forbedringsforslag i studieåret HiT totalt AF EFL HS TF FA Drift IT Bibliotek Totalt antall registrerte avvik Totalt antall registrerte forbedringsforslag Tabell 25 Avvik fordelt på kategori i studieåret Kategori Hit totalt AF EFL HS TF FA Drift IT Bibliotek Stryk % over 35 % Elektronisk evaluering Klage på enkeltvedtak Klage på formelle feil Rutinesvikt Undervisning Læringsmiljø Andre avvik Det er relativt lavt antall registrerte avvik og antall registrerte forbedringsforslag. Avdelingene peker på at en årlig gjennomgang av kvalitetsarbeidet ved HiT er viktig for å holde en høy bevissthet om utvikling og forbedring. 14

15 7. Utfordringer og behov for forbedringstiltak i kvalitetssikringsarbeidet Det er viktig å ha sterkere fokus på eksisterende rutiner. Dette bør jevnlig være tema i ledermøter, og det kan være en idé med et større samarbeid innen sektoren generelt for å utvikle hensiktsmessige rutiner. Det bør vurderes om ikke studentene i sterkere grad bør trekkes med i utformingen av systemet. Dette er i tråd med et generelt sterkere fokus på brukerorientering. III Vurdering av kvalitetssikringssystemet Generelt for studieåret Studieåret ble preget av at HiT ved brev ble varslet om at høgskolens system for kvalitetssikring ville bli evaluert våren 2009 (2. syklus), med utgangspunkt i NOKUTs reviderte kriteriegrunnlag. Høgskolen mottok forslag til sakkyndige ved brev av HiT hadde ingen merknader til foreslått komité, som hadde slik sammensetning: Sven-Erik Hansén, professor ved Pedagogisk fakultet ved Åbo Akademi Åshild Høllesli, student veddet teologiske Menighetsfakultet (Høllesli ble imidlertid syk og erstattet med Gunnhild Orten, student ved Høgskolen i Oslo) Anne Marte Tronsmo, professor i plantepatologi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Torvald Øgaard, siviløkonom og professor i økonomi ved Universitet i Stavanger For at høgskolen skulle være forberedt på NOKUTs evaluering ble det avholdt et oppstartmøte På møtet, der både studenter og ledere var representert, ble bl.a. følgende tema presentert og drøftet: Mandatet for de sakkyndige Prosessen ved evaluering av et kvalitetssikringssystem Kriteriegrunnlaget for evalueringen Ved notat ble avdelingene, i tillegg til generell informasjon, spesielt bedt om å spre nødvendig informasjon internt i avdelingen, å sørge for at dokumentasjon for oppfølging av evalueringer foreligger til NOKUTs besøk, å følge opp rutine KSS-02 (avvik). I tillegg til å bringe håndboka á jour ble følgende endringer foretatt (fastsatt av høgskoledirektøren ): Doktorgradsstudier ble integrert i Kvalitetshåndboka (KSS-03), Kvalitetssikring av internasjonaliseringsvirksomheten ble innarbeidet i håndboka (KSS-10 og KSS-11), Rutine knyttet til studentdemokratiet ble innarbeidet i håndboka (KSS-12). Følgende dokumentasjon, spesifisert av NOKUT, ble sendt : Status og utfordringer for kvalitetsarbeidet ved HiT ( posisjonsskrivet fra rektor og høgskoledirektør), Kvalitetshåndboka, Årsrapporter om kvalitetsarbeid og læringsmiljø, Oversikt over relevante styrevedtak, Oversikt over nye studietilbud siden forrige evaluering, dvs. for perioden Ved e-post til ansatte i HiT ble alle oppfordret til å lese e-postens vedlegg om: NOKUTs evaluering av HiTs kvalitetssikringssystem våren 2009, Kvalitetsarbeidet ved HiT status og utfordringer ( posisjonsskrivet ). 15

16 Komitéen gjennomførte sitt innledende besøk , der komitéen hadde møter med både toppledelsen og dekanene. Besøket ble avsluttet med en oppsummering der det ble signalisert hvilke tema komitéen ønsket å se særskilt på ved hovedbesøket. Temaene som spesielt skulle belyses, var disse: Kvalitetssikring av akademisk nivå i utdanningene, Studentmedvirkning og studentevalueringer, Sikring av relevans i utdanningene ift. arbeidslivet. Hovedbesøket ble gjennomført mai. Da alle avdelingene, unntatt AF, hadde hatt studieprogrammer som har vært/er gjenstand for større fagevalueringer eller revisjon av akkrediterte studieprogram i regi av NOKUT, ble de to første dagene av besøket lagt til Bø, mens siste besøksdag ble lagt til Porsgrunn. Ved avslutningen av besøket gav komitéen tilbakemelding til ledelsen om hovedkonklusjon (at HiT har et tilfredsstillende system for å kvalitetssikre og videreutvikle utdanningen) samt viktige anbefalinger. De viktigste anbefalingene var disse: Styrke engasjementet og utviklingen av en felles kvalitetskultur, herunder oppretting av studienemnd/utdanningsutvalg på institusjonsnivå. Videreutvikle evaluerings- og rapporteringsarbeidet, herunder oppnevning av et bredt sammensatt utvalg for å vurdere evalueringsrutinene. Videreutvikle samarbeidet med eksterne aktører. Øke fokuset på frafall og gjennomstrømming. NOKUTs styre forventes å fatte sitt endelige vedtak om evalueringen av HiTs kvalitetssikringssystem senhøstes IV Tiltak 2010 På denne bakgrunn og med utgangspunkt i de sakkyndiges anbefalinger, slik disse er nedfelt i endelig evalueringsrapport av , vil HiT i 2010 vektlegge følgende tiltak: Utarbeide oppfølgingsplan for NOKUTs evaluering av kvalitetssikringssystemet. Oppnevne et utdannings-/studieutvalg på institusjonsnivå Oppnevne et bredt sammensatt utvalg for vurdering av evalueringsordningene ved HiT Andre tiltak som kan/bør prioriteres i

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2012/2013 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2009-2010

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2009-2010 Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2009-2010 S-sak 95/10 Godkjent 25.11.10 2 Sammendrag Kvalitetsrapporten for studieåret 2009-2010 omhandler utviklingen i studiekvaliteten ved Høgskolen

Detaljer

Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Mal for Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2010/2011 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet...3

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2010/2011 Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2010/2011 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3 1.2 Antall registrerte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2010-2011

Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2010-2011 Høgskolen i Telemark Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2010-2011 S-sak 116/11 Godkjent av styret 24.11.11 Sammendrag... 3 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 4 1. Inntakskvalitet...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for teknologiske fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for teknologiske fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for teknologiske fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2013/2014 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2011-2012 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)...3

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012 Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø Studieåret 2011-2012 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN...3 1. Rammekvalitet...3 1.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø...3 1.2 Læringsmiljøet generelt...4

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009?

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009? Melding om arbeidet med kvalitetssikring av utdanning i 2010 ved Det humanistiske fakultets institutter med eget punkt for fakultetets studenttillitsvalgte Institutt/Studenttillitsvalgte: Velg fra listen

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Formål (fra NOKUTs hjemmeside): NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 9/15-26.11.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 9/15-26.11.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 9/15-26.11.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2013/2014 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)...

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for helse- og sosialfags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2012/2013 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015

Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015 Årsrapport for studiekvalitet 2014 2015 til høgskolestyrets møte 11.06.2015 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 0.1 Torun Tøsse Løvseth 20.04.2015 Oppstart 0.2 Torun Tøsse Løvseth 21.05.2015 1. utkast

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1944 Professor 1958 Professor 2. OVERSIKT OVER STUDIETILBUD MED OPPTAKSTALL 2

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 17.10.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/872 EVALUERING AV INGENIØRUTDANNINGEN I NORGE - FORELØPIG ORIENTERING Saken i korte trekk Nasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan. Utkast

Høgskolen i Telemark. Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan. Utkast Høgskolen i Telemark Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan Utkast 04.06.2009 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) fastslår at evalueringsrapportens hovedkonklusjoner

Detaljer

Høgskolen i Telemark Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2013/2014

Høgskolen i Telemark Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2013/2014 Høgskolen i Telemark Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2013/2014 S-sak 97/14 Utkast av 19.11.14 Sammendrag... 3 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 4 1. Inntakskvalitet...

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2010-2011 S-sak 115/11 08.11.11 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo "Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger" Nasjonalt studieadministrativt seminar 2013 Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo Om Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund Evaluering og tilsyn i NOKUT Tilsynsdirektør Øystein Lund U-H-loven 2-1.NOKUTs oppgaver og myndighet (2) Formålet med NOKUTs virksomhet er å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Kristiania. Måltall og utarbeidelse av felles retningslinjer for agering på avvik

Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Kristiania. Måltall og utarbeidelse av felles retningslinjer for agering på avvik Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Kristiania Måltall og utarbeidelse av felles retningslinjer for agering på avvik 1 Innledning Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Kristiania bygger på åtte kvalitetsområder

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsdimensjoner... 4 3. Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet... 6 4. Program- og emneevalueringer... 9 5. Årshjul for kvalitetsrapport og porteføljeutvikling...

Detaljer

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Undervisningskvalitet, studieprogramkvalitet og læringsmiljø ved avdelingen våren 2008 Rapporten er skrevet på basis av mottatte rapporter

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Høgskolen i Telemark GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK DELRAPPORT 2

Høgskolen i Telemark GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK DELRAPPORT 2 Høgskolen i Telemark GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK DELRAPPORT 2 02.06.2009 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn og mandat 3 1.2 Oppbygging av delrapport 2 5 1.3 Videre prosess

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619 ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Harstad. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Harstad. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Harstad September 2013 Institusjon: Høgskolen i Harstad Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: Roger Säljö, Halvor Austenå, Åsne

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering.

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER OG SØKERTALL 2014 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet?

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? SteinErikLid,juni2014 I ulike sammenhenger dukker det opp offentlige meningsytringer som indikerer

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer