REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar saken til orientering Bakgrunn Høgskolen markedsfører seg aktivt for å øke antallet studenter. Hovedmålgruppen for høgskolens markedsføring er aldersgruppen år i Telemark, Vestfold, Buskerud og stor-oslo, sekundært resten av landet. HiTs arbeid med å rekruttere studenter består av flere faser. Første fase er markedsførings- og søknadsprosessen. I denne fasen er høgskolens arbeid blant annet veiledning av søkere og informasjons- og markedsføringsaktiviteter. Resultatet av søknadsprosessen danner grunnlaget for det videre arbeid med årets opptak, og sier mye om hvor attraktivt høgskolens studietilbud er. Etter at søknadsfristen er utløpt 15. april, saksbehandles søknadene. Søknadene blir vurdert i forhold til kvalifikasjonskravene for opptak til de ulike studiene. Kvalifiserte søkere blir poengberegnet for å kunne rangeres i forhold til andre søkere. I opptaksfasen gis det tilbud til kvalifiserte søkere. Til studieprogram med flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, gis det tilbud til de best kvalifiserte. Studier med ledige plasser etter hovedopptaket blir lagt ut for søking fra 20. juli. På ledige studieplasser gjelder førstemann til mølla -prinsippet, forutsatt at søker er kvalifisert. Søkerne får en frist for å svare ja til tilbud om studieplass. Her er det noe frafall. Det er også et visst frafall fram mot studiestart. Det endelige resultatet av rekrutteringsprosessen er det antall studenter som møter fram og blir aktive studenter (møttall). Møttallene er i bevegelse i perioden fra studiestart og en del uker framover. Det skyldes at noen studenter møter, men slutter igjen, mens andre får tilbud om annen studieplass i tiden etter studiestart. Endelige møttall registreres per 1. oktober. Jeg viser også til S-sak 48/14 Rekruttering av studenter og søkertall 2014, når det gjelder antall søkere i Følgende nettsider gir detaljert statistikk om høyere utdanning: NSDs Database for statistikk om høgre utdanning, DBH: dbh.nsd.uib.no Samordna opptak, SO:

2 2 Vurdering Opptak skjer både gjennom Samordna opptak (SO) og gjennom lokalt opptak (LOK). Studentopptaket til de fleste grunnstudier ved alle offentlige universiteter og høgskoler, pluss en del private institusjoner, skjer gjennom SO og kalles Nasjonal opptaksmodell (NOM). Her er det mulig å sammenligne med andre institusjoners søkertall, og dermed mulig å synliggjøre hvordan HiT klarer seg i en tilspisset kamp om å rekruttere studenter. Det lokale opptaket omfatter først og fremst påbyggingsstudier, mastergradsstudier og noen grunnstudier. Fakultet for teknologiske fag (TF) skiller seg ut ved at majoriteten av nye studenter kommer via lokalt opptak. Siden det i lokalt opptak søkes direkte til hver enkelt institusjon, finnes det ikke tilgjengelig statistikk for direkte sammenlikninger mellom institusjonene. For å begrense omfanget av informasjonen er det valgt å sammenlikne HiT med våre geografisk sett nærmeste institusjoner. Det er Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) som nå er slått sammen. Tallmateriale for analysen finnes i vedlegget. Opptakstall (nye studenter) Nye studenter ved HiT I 2014 er det gitt opptak til 4475 studenter, hvorav 771 fikk opptak i vårsemesteret, mens 3704 fikk opptak i høst. Tilsvarende tall for i fjor er 620 i vårsemesteret og 3543 i høstsemesteret, totalt Dette er en oppgang på 7,5 %. Tabellen under viser antallet opptatte og førstegangsregistrerte (nye) studenter ved HiT, HBV og UiA de tre siste årene. Opptatte og nye (førstegangsregistrerte studenter) Opptatte* Nye** % nye Opptatte* Nye** % nye Opptatte* Nye** % nye HiT , , ,7 HBV*** ,5 UiA , , ,3 HiVe , , HiBu , , *Opptatte studenter Studenter som er gitt tilgang til studieprogram og har registrert seg og betalt semesteravgift. ** Registrerte studenter som aldri tidligere har vært registrert ved institusjonen ***Fusjon av HiVe og HiBu fra Tabellen viser at UiA har gitt opptak til litt færre studenter i år, en nedgang på 1 %. Av nye studenter kom litt over halvparten (1999/ 57,3 %) av disse via Samordna opptak i NOM og startet på grunnstudier nå i høst, mens de øvrige kom gjennom lokalt opptak og startet på påbyggingsstudier og forkurs. Diagrammet nedenfor viser store forskjeller hvor de ulike fakultetene tar opp studenter enten gjennom det lokale opptaket eller NOM opptaket. Fakultet for allmennvitenskapelige fag (AF) får 61 % av sine studenter via SO, mens TF får 19,7 % herfra. Majoriteten av nye studenter til TF starter på Y-veien og tresemesterordningen, som fortsatt har lokalt opptak. Her er det nye studenter 2014 som ligger til grunn.

3 3 Nye studenter fordelt på fakultet og opptakstype Demografi Alders- og geografisk fordeling av møtt studenter gjennom NOM Studenter gjennom NOM starter grunnstudier, og det er forventet at de har en lavere aldersfordeling og er mer spredt geografisk enn de som kommer via lokalt opptak. Det lokale opptaket er også mer fragmentert slik at statistikken er mindre tilgjengelig. HiT har i år en prosentvis nedgang i andel åringer fra 65,1 % til 60,2 %. Antall møtt har i år økt med 236 fra 1763 til 1999, av denne økningen er det bare 56 (23,7 %) som er år. Diagrammet under viser at 839 (42 %) av møtt studentene gjennom samordna opptak kommer fra Telemark hvilket er en nedgang sammenliknet med i fjor da var antallet 802 (45,5 %). Studentens hjemfylke NOM

4 4 Ledige studieplasser HiT rekrutterer mange studenter via Ledige studieplasser. Det kan søkes på opptil 10 studieønsker, men disse blir ikke prioritert innbyrdes. Dette betyr at en søker kan få opptil 10 tilbud. Bare et av disse tilbudene kan det svares ja på. På grunn av denne organiseringen vil det være store sprik i antall tilbud gitt og antall ja-svar på Ledige studieplasser. HiT tilbød i studier gjennom Samordna opptak. Høgskolen har tradisjonelt hatt mange studier med ledige studieplasser. I år ble 43 av 68 studier lagt ut på Ledige studieplasser, og flere av dem ble stengt for søking tidlig i prosessen. Det kom til sammen inn 2317 søknader mot 1597 i fjor, som er en oppgang på 45 % fra fjoråret. Mye av forklaringen på dette ligger i at de fleste økonomifagene ble lagt ut i år og ble liggende i en lengre periode enn i fjor. Da ble færre økonomifag lagt ut og for kun en kort periode. Det er AF og Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) som først og fremst rekrutterer nye studenter via ledige studieplasser. Inntakskvalitet Tabellen nedenfor viser gjennomsnittet av konkurransepoengene på førsteprioritetssøkere og møtt fordelt på fakultetene og HiT til sammen. Til sammenlikning er også alle høgskoler, universiteter og et nasjonalt gjennomsnitt tatt med. Konkurransepoeng på førsteprioritetssøkere og møtt i NOM førstepri. møtt HiT 45,6 46,2 46,9 47,7 AF 45,9 46,8 46,7 47,6 EFL 47 47,2 46,8 46,2 HS 43,3 43,9 46,9 48,9 TF 47,4 48,5 47,5 48,4 Statlige høgskoler 46,7 46,7 48,4 48,7 Universiteter 50,8 50,1* 52,5 51,4* Nasjonalt 49,2 48,7 50,8 50 *NTNU mangler Tabellen viser at EFL har de laveste konkurransepoengene på sine studenter og HS de høyeste. Studentene til HiT ligger et poeng under gjennomsnittet til de andre statlige høgskolene, som igjen ligger 3,7 poeng under universitetene. Konkurransepoeng regnes ut på følgende måte. Det er karakterene fra videregående som ligger til grunn for poengberegning. Karaktersnittet regnes om til karakterpoeng (x med 10) og så blir realfagspoeng/språkpoeng/kjønnspoeng lagt til. Dette blir kalt skolepoeng. Deretter blir tilleggspoengene (folkehøgskole, militær/siviltjeneste eller høyere utdanning) og alderspoengene lagt til. Det er dette som til sammen blir konkurransepoengene og som søkeren konkurrerer med for opptak til høgere utdanning. Når du søker til grunnskolelærer er opptakskravene minst 35 skolepoeng, gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget norsk (393 timer). Det ligger nå inne en høring fra kunnskapsdepartementet om en skjerping av grunnskolelærerkravet til minst 4 i studiekompetansefaget matematikk (224 timer). Statistikk på hvor mange av lærerstudentene i 2013 som ville vært kvalifisert dersom det hadde vært krav om karakteren 4 i matematikk ved HiT ville ført til at 70,4 % av møtte studenter hadde oppfylt

5 5 kravet for studieåret 2013/2014 på grunnskolelærer 1-7 og 67,0 % av møtte studenter hadde oppfylt kravet på grunnskolelærer Det er ikke så ille som fryktet, men fortsatt en nedgang på allerede sviktende rekruttering til grunnskolelærerutdanningene ved høgskolen. Det er imidlertid vanskelig å vurdere hvordan et slikt krav vil slå ut. Studenttall (totalt antall studenter) HiT i et nasjonalt perspektiv Av diagrammet ser vi at totalt antall studenter ved HiT og de geografisk nære institusjoner alle har hatt en økning de siste årene. Når HiVe og HiBu fusjonerte ble de den nest største høgskolen i Norge etter HiOA, med HiT som den sjette største. Totalt antall studenter ved HiT og geografisk nære institusjoner Den største prosentvise økningen fra fjoråret i totalt antall studenter er det UiA som har med 5,4 % økning. HiT har en økning i studenttallet på 3,6 % og HBV har en økning på 3,7 %. I 2012 og 2013 eksisterte ikke HBV, men for å få en indikasjon på økning/nedgang for 2014 har HiVe og HiBu i diagrammet over blitt slått sammen for år 2012 og Nasjonalt har det vært en økning på 2,2 %. Demografi - aldersfordeling av høgskolens studenter HiTs andel av åringer er 53,2 %, som er nesten på nivå med gjennomsnittet for statlige høgskoler (54 %). HBV har et lavere gjennomsnitt enn både HiT og de statlige høgskolene med sine 51,7 %. UiA har en høyere andel unge studenter (65,3 %), som er høyere enn gjennomsnittet for universitetene (62,6 %). Merk at DBH har tatt med forkurs i sine alderstabeller, og har dermed noe høyere totaltall enn øvrige tabeller. Totalt antall studenter fordelt på fakultet Diagrammet under viser fordelingen av høgskolens studenter på hvert fakultet. AF viser en klar oppgang i studenttall. Dette skyldes flere nettstudier og de fleste økonomifag ble lagt ut på ledige studieplasser. Nedgangen på EFL kan forklares med nedgang i søkning og opptak til grunnskolelærerutdanningen og at vi mistet studiested Drammen med barnehagelærer. HS og TF har kun mindre endringer i studenttall.

6 6 Utviklingen av antall studenter fordelt på fakultet I diagrammet nedenfor vises aldersfordelingen på de fire fakultetene ved høgskolen. Det er store forskjeller fra fakultet til fakultet. TF er det fakultetet som har størst andel åringer med 63,4 %, hvor EFL har den minste andelen med 44 %. Aldersfordeling pr. fakultet Totalt antall studenter fordelt på studiested Diagrammet under viser utviklingen i studenttallet på de ulike studiestedene. Det er nettbaserte studier som har den største veksten, mye på grunn av at det stadig tilbys nye nettstudier. Ellers viser diagrammet at Porsgrunn er det klart største studiestedet.

7 7 Utvikling i antall studenter fordelt på studiested Studiepoengproduksjon Tabellen nedenfor viser studiepoengproduksjon i 2012 og 2013 for HiT, UiA, HiVe og HiBu. Dette er den totale produksjonen uavhengig av finansieringen. Det er HiBu som har den største økningen, dette henger også sammen med at de har en sterk vekst i antall studenter. UiA har også en sterk vekst i studenttallet, men har ikke hatt samme økning i studiepoengproduksjonen. HiVe opplever en nedgang og HiT en økning på 3,5 %. Studiepoengproduksjon %-vis økning HiT 5084,1 5264,1 3,50 UiA 7124, ,20 HiVe* 3307, ,70-2,00 HiBu* 2931, ,90 11,80 * ikke slått HiVe og HiBu sammen da fusjonen ikke skjedde før Fra juni 2013 endret DBH måten studiepoengproduksjonen knyttes til organisasjonsenhet på. Nå blir studiepoengene knyttet til fakultetet der studieprogrammet studenten er aktiv på hører til, og ikke til fakultetet emnet tilhører. Oppsummering HiT har en økning i totalt antall studenter, og fordelingen av antall studenter innenfor aldersgruppene år og over 25 år holder seg stabil, på tross av at åringene er hovedmålgruppen for HiTs rekrutteringskampanje. HiT har 2011 studieplasser fordelt på 68 studier som skal fylles via SO. Pr 1. oktober var 1999 av disse besatt hadde fått plass gjennom hovedopptak, mens 492 fikk plass gjennom ledige studieplasser eller etter å ha stått på venteliste. Det var i år en god oppgang i antall opptatte studenter. Dette, sammen med at totalt antall studenter har økt, tyder på at flere studenter enn tidligere velger HiT og fortsetter studiene sine ved HiT. Kristian Bogen rektor

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat 09.10.2013 Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Innledning... 4 3.0 Rammebetingelser... 8 3.1 Føringer fra Kunnskapsdepartementet... 8 3.2 Føringer fra HiOA-styret...

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012 Studieavdelingen UMB, våren 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket)...

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap Gjennomføring og resultater Juni 2015 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2013/14 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2015 Noen hovedpunkter I studieåret

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 8/14-27.11.2014 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 390 l Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 (http://www.h it.no/mainfcontent/view/full/1

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Desember 2013 Noen hovedpunkter I 2012/13

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer