Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden)"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Morten Østby 2006/1506 Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Saken i korte trekk studieplasser for førsteårsstudenter ved førskolelærerutdanningen i Drammen økte fra 60 til 90 f.o.m en Allerede før denne økningen var det trangt om plassen i Drammen med 4,1 kvadratmeter pr student mot 13,5 som gjennomsnitt ved høgskolen. Papirbredden eiendom vil med meget stor sannsynlighet beslutte å starte bygging av et byggetrinn II. Her har høgskolen mulighet til å få utvidet sitt areal i umiddelbar nærhet av dagens areal. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) har gjennomgått sine behov og det anbefales at arealet økes med 400 kvadratmeter fra dagens 736 kvadratmeter. Tilråding Med forbehold om mulig endring som følge av drøftingsmøte med organisasjonene , tilrår jeg at styret gjør slikt vedtak: Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å inngå leieavtale for førskolelærerutdanningen i Drammen med inntil 10 års varighet og med maksimal leiekostnad på 1 mill. kroner pr. år. Bakgrunn Høgskolen hadde inntil studieåret 2008/ studieplasser for førsteårsstudenter i Drammen. F.o.m en 2009 økte tildelingen til 90 studieplasser. Samme år startet et deltidsstudium over fire år. Det er allerede i dag trangt om plassen i Drammen. Papirbredden eiendom planlegger ett byggetrinn II i umiddelbar nærhet til dagens bygg. Ferdigstillelse er planlagt til studiestart en Vurdering Allerede fra inneværende semester var planen å øke til 90 studenter i trinn 1. P.g.a. av nedgang i antall primærsøkere, fra 110 i 2009 til 73 i år, ble det ikke tatt opp mer enn 60 studenter denne en. HiT startet også opp med en ny klasse i Buskerud i desember 2009, som er lokalisert til Hokksund. Dette mener EFL har påvirket søkertallet i Drammen i år. EFL forventer at antall søkere tar seg opp igjen til neste studieår. Basert på en forutsetning om økning i antall søkere til det nivået som har vært normalen de siste 3 årene, forventes det at studenttallet i Drammen vil utvikle seg som vist i tabellen under:

2 kl førskole kl førskole kl førskole Førskole deltid Totalt Økning fra % 7 % 23 % 40 % 44 % I tillegg vil førskolelærerstudentene på Hønefoss og Hokksund bruke arealene noe. studenter pr. kvadratmeter ved Høgskolen i Telemark var slik ved de ulike studiestedene en 2009: studenter kvadratmeter Kvadratmeter pr student Porsgrunn ,7 Notodden ,4 Bø ,2 Rauland ,1 Drammen ,0 Sum /Gjennomsnitt ,7 Når man vet at situasjonen i Porsgrunn oppfattes som trang, er det ganske åpenbart at det er meget trangt i Drammen selv om førskolelærerutdanningen er mindre arealkrevende enn f.eks ingeniørutdanningene. Tabellen under angir arealet i dagens avtale: Ant. rom Ant. plasser m² Sum m² Avtale Papirbredden Spesialrom m/lager Spesialrom m/lager Kontor Kontor Kontor Ganger etc 50 Eksklusivt areal 359 Møterom etc felles med HiBu (13 %) 10 Andel felles undervisningsrom (6 %) 234 Fellesareal (3,9 %) 133 Totalt 736 Slik som situasjonen er i Drammen i dag, er romtilgangen så liten at det er små muligheter til variasjon og endringer i arbeidsformer i løpet av studieåret. Rom/timeplaner som legges i april/mai, kan i liten grad endres og må gjelde for kommende studieår. Studentene har ikke tilgang til spesialrommene for å gjøre oppgaver, øve og lignende utover fastsatt undervisningstid.

3 3 I en profesjonsutdanning er sammenheng og helhet mellom de 10 fagene utdanningen består av, sentralt. Tilgang på undervisningsrom og spesialrom er svært betydningsfullt i de mange tverrfaglige prosjektene i utdanningen og for studentenes egenaktivitet i studiet. I fordypningsfaget som studentene har siste studieår, forventes stor grad av egenaktivitet. Dette er fag knyttet til spesialrommene forming, naturfag, musikk og drama. Behov for mer areal Det er behov for ett spesialrom som er delt med skyvevegg (eller 2 store dører). Den ene delen er et ordinært klasserom med plass til 30 studenter, den andre delen blir et arbeidsrom som kun er for HiT. Dette blir et rom som bør ha sluk pga bruken (naturfag/forming osv). Total størrelse er ca 140 m2. I tillegg er det behov for et ordinært flatt klasserom med plass til 30 studenter. Mer detaljer om behov finnes i vedlegg 1. I vedlegg 2 er det laget en romplan med dagens leieareal gitt 3 klasser på 90 studenter og ingen i praksis. Utrykket fiktivt rom betyr undervisningsbehov som det ikke er funnet plass for. Med flere studenter er det behov for flere lærere. Det foreslås ett kontor med en arbeidsplass og ett felleskontor for timelærere. I tillegg til at det i perioder er vanskelig å finne rom, er lagerplass det største problemet i dag. Det vil være viktig å få tilgang til et lager på ca kvadratmeter hvor man kan lagre/sette bort keramikkarbeider, halvferdige studentarbeider, sceneplattinger, rekvisitter osv. Dette kan gjerne være et kjellerrom. Oppsummert resulterer dette i følgende behov for tilleggsareal: Type rom Størrelse (kvm) Kommentar Klasserom 1 60 Bør være i tilknytning til klasserom Spesialrom 1 80 Bør være i tilknytning til spesialrom Kontor 1 11 Kontor 1 25 Med 3-4 kontorplasser Lager 1 15 Kan være i kjelleren Sum eksklusivt areal 191 Felles klasserom plasser Totalt netto areal 251 Anslag bruttoareal 402 Brutto/nettofaktor satt til 1,6 Parkeringsplass 1 I tillegg til de 3 HiT leier i dag Brutto/nettofaktoren, dvs. forholdet mellom netto eller bruksareal og brutto, dvs. totalt areal med alle vegger og fellesarealer, er usikker. Med faktoren som er brukt i tabellen, representerer dette forslaget en arealøkning på 55 % fra dagens avtale. EFL ønsker primært å være kun i ett av byggene i Papirbredden. BI ønsker å bli værende i byggetrinn I, men overta mer plass i auditoriene til HiBu. HiBu har planer om å ekspandere og vil leie i begge byggetrinnene. Det vil bli en diskusjon mellom partene for å forsøke å finne fram til en omforent løsning. Partene er klar over at det vil være kostnadsforskjeller og det virker som om man er innstilt på å eventuelt jevne ut forskjellene dersom en av partene gir fra seg areal i byggetrinn I og leier ekstraareal i byggetrinn II.

4 4 Anslag over årlige merkostnader Høgskolen har så langt ingen indikasjoner på bygge- og leiekostnader fra prosjektet. Tabellen under er basert på gjengse normtall i bygg- og anleggssektoren og arealbehovet beskrevet over. Årlig leiekostnad Årlig driftskostnad Byggekostnad Type rom Kontor Kontor Klasserom Spesialrom Lager Sum eksklusivt areal Felles klasserom Parkeringsplass Sum kostnader Enhetskostnader Investeringskostnad kr pr. m 2 Leiekostnad Driftskostnad kr pr. m 2 pr. år 350 kr pr. m 2 pr. år Enkel vurdering av risiko Dersom høgskolen inngår avtale, er det to dominerende risikofaktorer: Studentsøkningen blir lavere enn 90 studenter pr. år. HiBu får medhold i sitt ønske om å overta førskolelærerutdanningen i Drammen. Sannsynligheten for færre studenter vurderes ikke til å være veldig stor. Det er fortsatt stort behov for førskolelærere og studentkullene vokser de neste 5 årene. Etableringen av de nye grunnskolelærerutdanningene representerer imidlertid et usikkerhetsmoment. Konsekvensen av færre studenter er lavere inntekter, som dermed ikke dekker de økte kostnadene. Sannsynligheten for at HiBu får overta førskoleutdanningen de nærmeste fem til ti årene, vil jeg ikke prøve å kvantifisere. På den andre siden vil det være meget overraskende om Kunnskapsdepartementet ikke setter som en forutsetning for eventuell overtakelse at HiBu overtar HiTs leieavtaler i Drammen. Status for byggeprosjektet Byggetrinn II vil bestå av to separate bygg med felles kjellerplan. Etter planen vil byggingen starte i slutten av oktober og bygg 1 vil stå ferdig i 2. kvartal Byggestart avhenger av at konsulentfirmaet MSD sier ja til å leie 2 av de 5 etasjene som planlegges i bygg 1. HiBu har signalisert at de vil leie 1500 kvadratmeter i det samme bygget. Slik det ser ut, er det mest sannsynlig at HiT vil få en delt løsning ved at dagens lokaler beholdes helt eller delvis og at utvidelsen kommer i det nye byggetrinnet.

5 5 Nils Røttingen høgskoledirektør Vedlegg 1. Rombehov ved Førskolelærerutdanningen på studiestedet Drammen 2. Romplan ved 3 klasser á 90 studenter

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 274 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser

Detaljer

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 -

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 - Arealbruk i Christies gate 12 CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg - side 1 - Forslag til arealbruk i Christies gate 12 Komiteen som ble nedsatt for å utarbeide forslag til arealbruk i Christies gate

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Innledning Ved planlegging av en fremtidig skolestruktur er det nødvendig

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Studiegjennomføring og studiefrafall ved høgskolene

Studiegjennomføring og studiefrafall ved høgskolene NIFU SKRIFTSERIE 15/2004 Pål Børing Studiegjennomføring og studiefrafall ved høgskolene NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU skriftserie 15/2004

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer