Søkning om opptak til høyere utdanning Tall fra Samordna opptak (SO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)"

Transkript

1 Søkning om opptak til høyere utdanning Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en oppsummering av søkertallene gjennom den nasjonale opptaksmodellen (NOM), som administreres av SO. Faktaflaket er utarbeidet på bakgrunn av statistikkmateriale fra SO. De fleste institusjoner foretar i tillegg til NOM lokale opptak som ikke inngår her. Lokale opptak omfatter både opptak til masterstudier som bygger på bachelor, PPU, noen enkeltemner og videreutdanninger. Mye av opptaket til ingeniørutdanninger foretas lokalt for eksempel via Y-vei og TRES. Enkelte institusjoner lyser også ut grunnutdanninger lokalt. Det er vanskelig å anslå omfanget av slike opptak. Sammendrag Gjennom SO er det i år lyst ut studieplasser til grunnutdanninger innen høyere utdanning. I 2014 ble det tilsvarende lyst ut plasser. Antallet søkere er i år økt fra i 2014 til i år. Det betyr at det er 6,7 pst flere søkere i 2015 enn i fjor. Antall søkere per studieplass er 2,4, mens det i 2014 var 2,3 søkere per studieplass.

2 Kjønnsfordeling Totaltallene viser at kvinneandelen i år er 58,8 pst mot 59,0 pst i Kvinneandelen har tidligere år vært oppe i over 60 pst. Tabellen under viser kvinneandel av søkere i prosent og kvinneandel førstevalgsøkere i prosent for utvalgte utdanningsområder og utdanningstyper. Tabellen er rangert på kvinnelige førstevalgsøkere, hvor veterinær har størst kvinneandel blant førstevalgsøkerne med 91,8 %, mens maritime fag har en kvinneandel blant førstevalgsøkerne på 15,8 %. Utdanningsområder - utdanningstyper Kvinneandel søkere i % Kvinneandel førstevalgsøkere i % Veterinær 89,6 91,8 Ernæring 82,6 87,2 Sykepleier 82,6 85,6 Barnehagelærer 79,8 80,9 Sosionom 79,8 80,6 Barnevern 80,6 79,5 Odontologi 76,2 79,1 Grunnskolelærer ,0 78,3 Medisin 67,5 70,8 Vernepleie 74,6 70,5 Grunnskolelærer ,0 58,6 Juss 57,0 55,3 Realfag 51,9 50,8 Økonomi og administrasjon 52,4 50,0 5-årig master i teknologi (siving) 35,0 30,5 Ingeniør 26,8 20,7 Informasjonsteknologi 26,1 17,9 Maritime fag 19,3 15,8 2

3 Søkning til utdanningsområder og -typer SO opererer med to begreper når det gjelder studier. Utdanningsområder (for eksempel lærer og helsefag) Utdanningstyper (f. eks grunnskolelærer 1-7, ingeniør, sykepleier). Et utdanningsområde kan omfatte flere utdanningstyper. Oversikt over søkningen til utdanningsområdene: Utdanningsområder Studieplasser* 2015 Førstevalgs- søkere 2014 Førstevalgs- søkere 2015 Endring % Søker pr plass Estetiske fag ,3 2 Helsefag ,7 3,2 Historie ,2 1,2 Idrett ,4 2,3 Informasjonsteknologi ,5 2,2 Jus ,6 4,6 Landbruk ,1 1,8 Lærerutdanning ,8 1,6 Mediefag ,1 2 Pedagogiske fag ,4 1,9 Realfag ,4 1,8 Reiseliv ,6 1,8 Samfunnsfag ,2 2,4 Språkfag ,2 1,6 Teknologiske fag ,1 2,4 Økonomi-administrasjon ,9 2,9 Sum ,7 2,4 *Antall studieplasser kan bli justert etter at søkertallene er kjent. Lærerutdanninger Lærerutdanning i NOM omfatter følgende utdanningstyper: - Barnehagelærerutdanning (BLU) - Grunnskolelærerutdanning 1-7 (GLU1-7) - Grunnskolelærerutdanning 5-10 (GLU5-10) - 5-årig integrert lærerutdanning - Faglærer - Annet (lærerutdanning for tospråklige lærere og trafikklærerutdanning) Vi gjør oppmerksom på at PPU forutsetter annen høyere utdanning og at opptak foretas lokalt. 3

4 Lærerutdanning Søkertallsutviklingen fra 2008 innen allmennlærer/grunnskolelærer: Endring prosent Studieplasser GLU GLU Søkning ,3 ALU GLU ,3 GLU ,4 Hva viser søkertallene? Når det gjelder lærerutdanning totalt (se over) viser SO-tallene følgende: Når vi trekker fra tallene for trafikklærerutdanning finner vi at det i 2015 er førstevalgssøkere mot i En økning i søkningen til integrert lærerutdanning på 7,5 pst. En nedgang i søkningen til barnehagelærerutdanningen på 0,2 pst. En økning i søkingen til grunnskolelærerutdanning 1-7 på 8,3 pst. En økning i søkingen til grunnskolelærerutdanning 5-10 på 8,4 pst. En oppgang i søkning til faglærerutdanning på 11,5 pst. Utdanningstypen faglærer har fått ett studium mindre i kategorien, men en ny faglærerutdanning i idrett ved Norges idrettshøyskole som har god søkning med 174 førstevalgsøkere er sjette året der søkerne har valgt årstrinn for grunnskolelærerutdanning (GLU). Fram til 2009 søkte alle til allmennlærerutdanning (ALU). Det er registrert totalt førstevalgssøkere til studieplasser i grunnskolelærerutdanning. GLU 1-7 Det er registrert førstevalgssøkere til studieplasser. Det er 1,7 førstevalgssøker per studieplass. GLU 5-10 Det er registrert førstevalgssøkere til studieplasser Det er 1,8 førstevalgssøker per studieplass. 4

5 Barnehagelærerutdanning Søkertallsutvikling siden 2009 for førskolelærer/barnehagelærer: Endring i prosent Studieplasser Søkertall ,2 Det er registrert førstevalgssøkere til studieplasser ved barnehagelærerutdanningen (BLU). Sammenliknet med barnehagelærerutdanningen i 2014 (3 220) er det en nedgang på 0,2 pst. Det er 1,2 førstevalgssøkere per studieplass. Det er det samme som i Etter flere år med økning i søkertallene var det i 2010 en nedgang i søkningen til denne utdanningen isolert sett. Nedgangen fortsatte til og med 2011, så en oppgang i 2012 og så nedgang i I 2014 ser vi igjen en økning i søkertallene, og 2015 er på nivå med fjoråret. Lektorutdanning for trinn 8-13 (tidligere 5-årig integrert lærerutdanning) Endring i prosent Studieplasser Søkertall ,5 Det er i registrert 1952 førstevalgssøkere til 936 studieplasser ved integrert lærerutdanning. I 2014 var det tilsvarende søkertallet Det er en økning i søkningen på 7,5 pst. Det er 2,1 førstevalgssøkere per studieplass. Faglærerutdanning Endring i prosent Studieplasser Søkertall ,5 Det er registrert 938 førstevalgssøkere til 548 studieplasser ved faglærerutdanning. I 2014 var det 841 førstevalgssøkere til 589 studieplasser. Det er en oppgang på 11,5 prosent. Det er 1,7 førstevalgssøkere per studieplass. 5

6 Helsefag Til helsefag er det i år registrert totalt førstevalgssøkere til totalt studieplasser. I fjor var det søkere. Det vil si 10,7 pst flere søkere enn i fjor. Utvikling i søkertall fra 2014 til 2015: Utdanningstyper Studieplasser 2015 Søkertall 2014 Søkertall 2015 Endring i prosent Helsefag-annet Audiograf Barnevern Bioingeniør Ergoterapi Ernæring Farmasi Fysioterapi Medisin Odontologi Ortopedi Radiograf Reseptar Sosionom Sykepleier Vernepleier Veterinær ,9 I alt Innenfor helsefag har vi bl.a. følgende utdanninger: Medisin Det er registrert førstevalgssøkere til 606 studieplasser i medisin. I 2014 var det førstevalgssøkere. Dette er en nedgang i søkertall på 2,1 prosent. Det er ved årets opptak 4,9 førstevalgssøkere per studieplass. Sykepleier Det er registrert førstevalgssøkere til studieplasser i sykepleie. I 2014 var det førstevalgssøkere. Det er en økning på 17,5 prosent sammenliknet med Det er ved årets opptak 2,7 førstevalgssøkere per studieplass. 6

7 Sosionom Det er registrert førstevalgssøkere til 838 studieplasser i sosionom. I 2014 var det førstevalgssøkere. Det er en økning i søkningen på 5,7 pst sammenliknet med Det er ved årets opptak 4,1 førstevalgssøkere pr studieplass. Barnevernspedagog Det er registrert førstevalgssøkere til 797 planlagte studieplasser i barnevernspedagogutdanning. I 2014 var det førstevalgssøkere. Dette er en oppgang på 5,7 pst sammenlignet med Det er ved årets opptak 2,8 førstevalgssøkere per studieplass Vernepleier Det er registrert førstevalgssøkere til 938 planlagte studieplasser i vernepleierutdanning. I 2014 var det førstevalgssøkere Dette er en oppgang på 21,3 pst i forhold til i fjor. Det er ved årets opptak 3 førstevalgssøkere per studieplass Helsefag annet Kategorien Helsefag annet omfatter i år: Folkehelse og helsefremmende arbeid (UiB), Folkehelsearbeid (UiA), Ernæring, mat og kultur, årsstudium (UiA), Prehospitalt arbeid paramedic (HiOA), Tannteknikerutdanning (HiOA), Optometri, Kongsberg (HBV), Arbeids- og velferdsfag (HiØ). Det er i år registrert totalt 903 førstevalgssøkere til 220 planlagte studieplasser innenfor disse fagene (4,1 førstevalgssøkere per plass). 7

8 Realfag og teknologi Til teknologiske fag er det i år samlet sett registrert førstevalgssøkere til 5752 planlagte studieplasser. I fjor var det førstevalgsøkere til 5608 studieplasser. Det er 1,1 pst færre søkere enn i fjor. Søkertallene kan oppsummeres slik: Studieplasser 2015 Søkertall 2014 Søkertall 2015 Endring i % Tekno annet ,1 Tekno arkitekt ,2 Tekno 3-årig ingeniør ,2 Tekno maritim ,9 Tekno 5-årig master (siv.ing) ,5 Sum ,1 Realfag ,4 Teknologi annet omfatter tilbud som gis ved ulike læresteder. Petroleums- og prosessteknologi, Nanoteknologi, Bioteknologi, Luftfartsfag, Geomatikk, Multimedieteknologi og design, Landmåling og eiendomsdesign, Landmåling nettbasert, Landmåling, Teknologidesign og ledelse, Geografiske informasjonssystemer, Intelligent modellering (BIM) nettbasert, Fornybar energi, Byggeledelse fleksibel nettbasert, Anvendt datateknologi, Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern, Matteknologi, Innovasjon og prosjektledelse. Realfag Til realfagsstudier er det Registrert førstevalgssøkere til studieplasser. I 2014 var det førstevalgssøkere til plasser. Det er en økning på 11,4 pst sammenliknet med Det er ved årets opptak 1,8 førstevalgssøkere pr studieplass. Ingeniør (3-årig) Til ingeniørutdanning er det Registrert 5762 førstevalgssøkere til 3077 studieplasser (bachelor). I 2014 var det 5890 førstevalgssøkere til 3006 studieplasser. Det er en nedgang på 2,1 pst sammenlignet med fjoråret. Det er ved årets opptak 1,9 førstevalgssøkere per studieplass. I tillegg er det lokale opptak via Y-vei og TRES til ingeniørutdanning Integrert master i teknologi Til 5-årig integrert master i teknologi (tidligere sivilingeniør) er det Registrert 5325 førstevalgssøkere til 1807 studieplasser. I 2014 var det 5351 førstevalgssøkere til 1712 studieplasser. Det er en nedgang på 0,5 pst. Det er ved årets opptak 2,9 førstevalgssøkere per studieplass. 8

9 Jus Søkertallene for jus viser at det i år er 9641 søkere til 2085 planlagte studieplasser (4,6 søkere per plass). Dette er en økning på 9,6 pst i forhold til i 2014 da det var søkere (til planlagte plasser). Dette inkluderer også søkere til politihøgskolen (720 studieplasser og 3421 førstevalgssøkere). Økonomisk-administrative fag og samfunnsfag 12,9 prosent av søkerne har Økonomisk-administrative fag som sitt førstevalg. Tallene viser at det i år er søkere til planlagte plasser (2,9 søkere per plass). I fjor var det førstevalgssøkere til 5532 plasser. Det er en økning på 6,9 prosent i forhold til i fjor. 11,3 prosent av søkerne har samfunnsfag som sitt førstevalg. Til faget er det i år førstevalgssøkere til planlagte plasser (2,4 søkere per plass). Det er 5,2 prosent flere søkere enn i fjor da det var førstevalgssøkere til plasser. Språkfag og historie Søkertallene for språk viser at det i år er søkere til planlagte studieplasser (1,6 søker per plass). Dette er en økning på 6,2 pst i forhold til i 2014 da det var 4851 søkere til planlagte studieplasser. Til historie er det i år 3448 søkere til 2895 planlagte studieplasser (1,2 søker per plass). I 2014 var det 3101 søkere til 2758 studieplasser. Dette er en oppgang på 11,2 pst i forhold til i fjor. Søkning lærestedene Tabellen nedenfor viser antallet studieplasser som lærestedene har lagt ut gjennom SO i 2015, fordelingen av førstevalgssøkere på lærestedene i 2014 og 2015, prosentvis endring i søkningen fra i fjor til i år. Lærestedsnavn Planlagte studieplasser 2015 Søknader førstevalg 2014 Søknader førstevalg 2015 Endring i pst Ansgar Teologiske Høgskole % Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo % Diakonhjemmet Høgskole % Dronning Mauds Minne Høgskolen % Fjellhaug Internasjonale Høgskole % Høgskolen Betanien % Høgskolen i Buskerud og Vestfold % Høyskolen Diakonova % Haraldsplass diakonale høgskole % Høgskolen i Bergen % Høgskolen i Gjøvik % Høgskolen i Harstad % Høgskolen i Hedmark % 9

10 Høgskolen i Lillehammer % Høgskolen i Molde % Høgskolen i Narvik % Høgskolen i Nesna % Høgskolen i Nord-Trøndelag % Høgskolen i Oslo og Akershus % Høgskulen i Sogn og Fjordane % Høgskolen i Sør-Trøndelag % Høgskolen i Telemark % Høgskolen i Ålesund % Høgskolen i Østfold % Høgskolen Stord/Haugesund % Høgskulen i Volda % Lovisenberg diakonale høgskole % Det teologiske Menighetsfakultet % Misjonshøgskolen % Norges Handelshøyskole % Norges idrettshøgskole % NLA Høgskolen % Norges miljø- og biovitenskapelige universitet % Noroff University College % Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet % Politihøgskolen % Sámi allaskuvla / Sámi University College % Universitetet i Agder % Universitetet i Bergen % Universitetet i Nordland % Universitetet i Oslo % Universitetet i Stavanger % UiT Norges arktiske universitet % Sum % 10

11 Årets søkertall kan ut fra tabellen over oppsummeres slik: Private høyskoler I forhold til i fjor viser årets søkertall en total økning på 15,3 pst i søkningen til de private høgskolene. Det er førstevalgssøkere til studieplasser. I fjor var tilsvarende tall 3868 søkere til 2880 plasser. Andelen førstevalgssøkere til private høgskoler utgjør i år 3,5 pst av den totale søkningen. I fjor var tilsvarende tall 3,2. Flere av de private høgskolene har en sterk økning i søkertall. For eksempel har Lovisenberg diakonale høgskole 534 førstevalgssøkere mot 423 i fjor, dvs. en økning på 26,2, pst. NLA Høgskolen har 842 førstevalgsøkere i år mot 638 i fjor, dvs. en økning på 32,0 pst. Høyskolene i distriktene Nedenfor følger en kortfattet gjennomgang av søkningen til høyskoler i distriktene (ikke Nord-Norge). Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er det førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,0 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Dette gir en økning i søkingen på 4,7 pst. Ved Høgskolen i Gjøvik er det førstevalgssøkere til 869 planlagte studieplasser (2,3 søker per plass). I fjor var det søkere til 844 plasser. Dette gir en oppgang i søkningen på 17,1 pst. Ved Høgskolen i Hedmark er det 3417 førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,2 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Dette gir 3,6 pst flere søkere enn i fjor. Ved Høgskolen i Lillehammer er det førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (1,8 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Dette gir en oppgang i søkningen på 14,3 pst. Ved Høgskolen i Molde er det 851 førstevalgssøkere til 475 planlagte studieplasser (1,8 søker per plass). I fjor var det 875 søkere til 495 plasser. Det er 2,7 prosent færre søkere enn i fjor. Ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er det førstevalgssøkere til 916 planlagte studieplasser (1,7 søker per plass). Tilsvarende tall i fjor var søkere til 821 plasser. Dette gir en oppgang i søkingen på 27,5 pst. Økningen skyldes for en stor del at HSF tilbyr deltidsutdanninger med opptak bare hvert andre år. Ved Høgskolen Stord/Haugesund er det 1176 førstevalgssøkere til 720 planlagte studieplasser (1,6 søker per plass). I fjor var det 1161 søkere til 714 plasser. Dette gir en oppgang i søkningen på 1,3 pst. Ved Høgskolen i Telemark er det førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (1,7 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Dette gir en økning i søkningen på 14,5 pst. 11

12 Ved Høgskolen i Østfold er det førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,1 søker per plass). I fjor var det 2 797søkere til plasser. Søkningen går opp med 7,5 pst. Ved Høgskulen i Volda er det 1200 førstevalgssøkere til 932 planlagte studieplasser (1,3 søker per plass). I fjor var det søkere til 996 plasser. Det er 3,8 pst færre søkere i år enn i fjor. Ved Høgskolen i Ålesund er det førstevalgssøkere til 515 planlagte studieplasser (2,6 søker per plass). I fjor var det søkere til 515 plasser. Det er 14,9 pst flere førstevalgssøkere i år enn i fjor. Læresteder i Nord-Norge Ved læresteder i Nord-Norge er det en samlet oppgang i antallet førstevalgssøkere i forhold til i fjor på 3,9 pst søkere har i år nordnorske læresteder som sitt førstevalg. Med planlagte studieplasser gir dette 1,66 søker per plass. I fjor var det førstevalgssøkere til totalt planlagte plasser. Antallet førstevalgssøkere til disse lærestedene utgjør nå 7,4 pst av det totale antallet førstevalgssøkere (mot 7,5 i 2014). Nedenfor følger en kort gjennomgang av søkertallene for det enkelte lærested i Nord- Norge: Ved Høgskolen i Narvik er det 475 førstevalgssøkere til 375 planlagte plasser (1,3 søker per plass). I fjor var det 559 søkere til 375 plasser. Det tilsvarer en nedgang i søkningen på 15,0 pst. Ved Høgskolen i Nesna er det 348 førstevalgssøkere til 210 planlagte studieplasser (1,6 søker per plass). I fjor var 309 søkere til 245 plasser. Søkningen øker med 12,6 pst. 110 studieplasser er planlagt lagt til Nesna. Ved Høgskolen i Harstad er det 602 førstevalgssøkere til 404 planlagte studieplasser (1,5 søker per plass). I 2014 var det 492 søkere til 336 plasser. Det tilsvarer en økning i søkningen på 22,4 pst. Studiestedet har ett studium mer enn i fjor, og har god søkning til den nyopprettede barnevernspedagogutdanningen på deltid, med 124 førstevalgsøkere til 48 plasser. Ved Samisk høgskole er det i år 30 førstevalgssøkere til 60 planlagte studieplasser (0,5 søker per plass). I fjor var det 32 søkere til 24 plasser. Det er 6,2 pst færre søkere i år enn i fjor. SASH har opptak til ulike studier fra ett år til et annet. Ved Universitetet i Nordland er det i år førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (1,8 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Søkningen øker med 18,5 pst sammenlignet med i fjor. Ved UiT Norges arktiske universitet, er det i år førstevalgssøkere til 3265 planlagte studieplasser (1,7 søker per plass). I fjor var det 5 637søkere til plasser. Det er 1,5 % færre i år enn i fjor. Ett studium hadde i år lokalt opptak, men som tidligere har vært med i NOM. 12

13 Universitetene og de største høyskolene i de store byene Til læresteder i Stor-Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bodø, Stavanger og Tromsø er det i år førstevalgssøkere. Tilsvarende tall i fjor var Det er en økning på 6 % fra i fjor. Av det totale antallet søkere har 77,9 pst av søkerne søkt seg til læresteder i disse byene. Tilsvarende andel i fjor var 78,3 prosent. Dette inkluderer også Poltihøgskolen, som hadde søknadsfrist 1. mars. Politihøgskolen sorterer administrativt under Justisdepartementet - Politidirektoratet. Tallene omfatter også private læresteder, som ikke omtales i opplistingen nedenfor. En kort gjennomgang av lærestedene: Ved Universitetet i Agder er det i år 6664 førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,5 søkere per plass). I fjor var det tilsvarende søkere til plasser. Dette gir en økning i søkningen på 12,2 pst. Ved Universitetet i Bergen er det 9024 førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,4 søkere per plass). I fjor var det tilsvarende søkere til plasser. Det er en oppgang på 4,8 pst i forhold til i fjor. Ved Universitetet i Nordland Se omtale over. Ved Universitetet i Oslo er det førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (3,0 søkere per plass). I fjor var det søkere til plasser. Det er en økning på 4,5 pst. Ved Universitetet i Stavanger er det 5659 førstevalgssøkere til 2162 planlagte studieplasser (2,6 søkere per plass). I fjor var det søkere til plasser. Det er en oppgang på 15,7 prosent. Ved UiT Norges arktiske universitet, Se nærmere omtale over. Ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det førstevalgssøkere til 810 planlagte studieplasser (3,5 søker per plass). I fjor var førstevalgsøkere til 830 plasser. Dette gir en økning på 1,4 pst i forhold til i fjor. Ved Høgskolen i Bergen er det 5455 førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,8 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Dette er en oppgang på 9,7 pst. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er det i år førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (3,1 søkere per plass). I fjor var det søkere til plasser. Det er 2,2 pst flere søkere i år enn i fjor. Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er det i år førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,6 søkere per plass). I fjor var det søkere til plasser. Det er en økning på 6,6 pst. Ved Norges Handelshøyskole er det førstevalgssøkere til 440 planlagte studieplasser (4,8 søkere per plass). I fjor var det søkere til 440 plasser. Det er en oppgang i søkningen på 4,9 pst. Ved Norges idrettshøgskole er det 988 førstevalgssøkere til 200 planlagte plasser (4,8 søkere per plass). I fjor var det tilsvarende 970 søkere til 200 studieplasser. Dette gir 1,8 pst flere førstevalgsøkere enn i fjor. 13

14 Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er førstevalgssøkere til 4695 planlagte studieplasser (2,6 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Det er en økning på 3,0 pst. Ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo er det 972 førstevalgssøkere til 90 planlagte studieplasser. I fjor var det 966 til 90 plasser. Det er en liten økning på 0,6 pst. Ved Politihøgskolen var det 3421 søkere til 720 planlagte plasser (4,1 søker per plass). I fjor var det tilsvarende søkere til 720 plasser. Det er en økning på 16,9 pst. 14

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 24 1.1 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2013/14 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2015 Noen hovedpunkter I studieåret

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Desember 2013 Noen hovedpunkter I 2012/13

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer