Søkning om opptak til høyere utdanning Tall fra Samordna opptak (SO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)"

Transkript

1 Søkning om opptak til høyere utdanning Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en oppsummering av søkertallene gjennom den nasjonale opptaksmodellen (NOM), som administreres av SO. Faktaflaket er utarbeidet på bakgrunn av statistikkmateriale fra SO. De fleste institusjoner foretar i tillegg til NOM lokale opptak som ikke inngår her. Lokale opptak omfatter både opptak til masterstudier som bygger på bachelor, PPU, noen enkeltemner og videreutdanninger. Mye av opptaket til ingeniørutdanninger foretas lokalt for eksempel via Y-vei og TRES. Enkelte institusjoner lyser også ut grunnutdanninger lokalt. Det er vanskelig å anslå omfanget av slike opptak. Sammendrag Gjennom SO er det i år lyst ut studieplasser til grunnutdanninger innen høyere utdanning. I 2014 ble det tilsvarende lyst ut plasser. Antallet søkere er i år økt fra i 2014 til i år. Det betyr at det er 6,7 pst flere søkere i 2015 enn i fjor. Antall søkere per studieplass er 2,4, mens det i 2014 var 2,3 søkere per studieplass.

2 Kjønnsfordeling Totaltallene viser at kvinneandelen i år er 58,8 pst mot 59,0 pst i Kvinneandelen har tidligere år vært oppe i over 60 pst. Tabellen under viser kvinneandel av søkere i prosent og kvinneandel førstevalgsøkere i prosent for utvalgte utdanningsområder og utdanningstyper. Tabellen er rangert på kvinnelige førstevalgsøkere, hvor veterinær har størst kvinneandel blant førstevalgsøkerne med 91,8 %, mens maritime fag har en kvinneandel blant førstevalgsøkerne på 15,8 %. Utdanningsområder - utdanningstyper Kvinneandel søkere i % Kvinneandel førstevalgsøkere i % Veterinær 89,6 91,8 Ernæring 82,6 87,2 Sykepleier 82,6 85,6 Barnehagelærer 79,8 80,9 Sosionom 79,8 80,6 Barnevern 80,6 79,5 Odontologi 76,2 79,1 Grunnskolelærer ,0 78,3 Medisin 67,5 70,8 Vernepleie 74,6 70,5 Grunnskolelærer ,0 58,6 Juss 57,0 55,3 Realfag 51,9 50,8 Økonomi og administrasjon 52,4 50,0 5-årig master i teknologi (siving) 35,0 30,5 Ingeniør 26,8 20,7 Informasjonsteknologi 26,1 17,9 Maritime fag 19,3 15,8 2

3 Søkning til utdanningsområder og -typer SO opererer med to begreper når det gjelder studier. Utdanningsområder (for eksempel lærer og helsefag) Utdanningstyper (f. eks grunnskolelærer 1-7, ingeniør, sykepleier). Et utdanningsområde kan omfatte flere utdanningstyper. Oversikt over søkningen til utdanningsområdene: Utdanningsområder Studieplasser* 2015 Førstevalgs- søkere 2014 Førstevalgs- søkere 2015 Endring % Søker pr plass Estetiske fag ,3 2 Helsefag ,7 3,2 Historie ,2 1,2 Idrett ,4 2,3 Informasjonsteknologi ,5 2,2 Jus ,6 4,6 Landbruk ,1 1,8 Lærerutdanning ,8 1,6 Mediefag ,1 2 Pedagogiske fag ,4 1,9 Realfag ,4 1,8 Reiseliv ,6 1,8 Samfunnsfag ,2 2,4 Språkfag ,2 1,6 Teknologiske fag ,1 2,4 Økonomi-administrasjon ,9 2,9 Sum ,7 2,4 *Antall studieplasser kan bli justert etter at søkertallene er kjent. Lærerutdanninger Lærerutdanning i NOM omfatter følgende utdanningstyper: - Barnehagelærerutdanning (BLU) - Grunnskolelærerutdanning 1-7 (GLU1-7) - Grunnskolelærerutdanning 5-10 (GLU5-10) - 5-årig integrert lærerutdanning - Faglærer - Annet (lærerutdanning for tospråklige lærere og trafikklærerutdanning) Vi gjør oppmerksom på at PPU forutsetter annen høyere utdanning og at opptak foretas lokalt. 3

4 Lærerutdanning Søkertallsutviklingen fra 2008 innen allmennlærer/grunnskolelærer: Endring prosent Studieplasser GLU GLU Søkning ,3 ALU GLU ,3 GLU ,4 Hva viser søkertallene? Når det gjelder lærerutdanning totalt (se over) viser SO-tallene følgende: Når vi trekker fra tallene for trafikklærerutdanning finner vi at det i 2015 er førstevalgssøkere mot i En økning i søkningen til integrert lærerutdanning på 7,5 pst. En nedgang i søkningen til barnehagelærerutdanningen på 0,2 pst. En økning i søkingen til grunnskolelærerutdanning 1-7 på 8,3 pst. En økning i søkingen til grunnskolelærerutdanning 5-10 på 8,4 pst. En oppgang i søkning til faglærerutdanning på 11,5 pst. Utdanningstypen faglærer har fått ett studium mindre i kategorien, men en ny faglærerutdanning i idrett ved Norges idrettshøyskole som har god søkning med 174 førstevalgsøkere er sjette året der søkerne har valgt årstrinn for grunnskolelærerutdanning (GLU). Fram til 2009 søkte alle til allmennlærerutdanning (ALU). Det er registrert totalt førstevalgssøkere til studieplasser i grunnskolelærerutdanning. GLU 1-7 Det er registrert førstevalgssøkere til studieplasser. Det er 1,7 førstevalgssøker per studieplass. GLU 5-10 Det er registrert førstevalgssøkere til studieplasser Det er 1,8 førstevalgssøker per studieplass. 4

5 Barnehagelærerutdanning Søkertallsutvikling siden 2009 for førskolelærer/barnehagelærer: Endring i prosent Studieplasser Søkertall ,2 Det er registrert førstevalgssøkere til studieplasser ved barnehagelærerutdanningen (BLU). Sammenliknet med barnehagelærerutdanningen i 2014 (3 220) er det en nedgang på 0,2 pst. Det er 1,2 førstevalgssøkere per studieplass. Det er det samme som i Etter flere år med økning i søkertallene var det i 2010 en nedgang i søkningen til denne utdanningen isolert sett. Nedgangen fortsatte til og med 2011, så en oppgang i 2012 og så nedgang i I 2014 ser vi igjen en økning i søkertallene, og 2015 er på nivå med fjoråret. Lektorutdanning for trinn 8-13 (tidligere 5-årig integrert lærerutdanning) Endring i prosent Studieplasser Søkertall ,5 Det er i registrert 1952 førstevalgssøkere til 936 studieplasser ved integrert lærerutdanning. I 2014 var det tilsvarende søkertallet Det er en økning i søkningen på 7,5 pst. Det er 2,1 førstevalgssøkere per studieplass. Faglærerutdanning Endring i prosent Studieplasser Søkertall ,5 Det er registrert 938 førstevalgssøkere til 548 studieplasser ved faglærerutdanning. I 2014 var det 841 førstevalgssøkere til 589 studieplasser. Det er en oppgang på 11,5 prosent. Det er 1,7 førstevalgssøkere per studieplass. 5

6 Helsefag Til helsefag er det i år registrert totalt førstevalgssøkere til totalt studieplasser. I fjor var det søkere. Det vil si 10,7 pst flere søkere enn i fjor. Utvikling i søkertall fra 2014 til 2015: Utdanningstyper Studieplasser 2015 Søkertall 2014 Søkertall 2015 Endring i prosent Helsefag-annet Audiograf Barnevern Bioingeniør Ergoterapi Ernæring Farmasi Fysioterapi Medisin Odontologi Ortopedi Radiograf Reseptar Sosionom Sykepleier Vernepleier Veterinær ,9 I alt Innenfor helsefag har vi bl.a. følgende utdanninger: Medisin Det er registrert førstevalgssøkere til 606 studieplasser i medisin. I 2014 var det førstevalgssøkere. Dette er en nedgang i søkertall på 2,1 prosent. Det er ved årets opptak 4,9 førstevalgssøkere per studieplass. Sykepleier Det er registrert førstevalgssøkere til studieplasser i sykepleie. I 2014 var det førstevalgssøkere. Det er en økning på 17,5 prosent sammenliknet med Det er ved årets opptak 2,7 førstevalgssøkere per studieplass. 6

7 Sosionom Det er registrert førstevalgssøkere til 838 studieplasser i sosionom. I 2014 var det førstevalgssøkere. Det er en økning i søkningen på 5,7 pst sammenliknet med Det er ved årets opptak 4,1 førstevalgssøkere pr studieplass. Barnevernspedagog Det er registrert førstevalgssøkere til 797 planlagte studieplasser i barnevernspedagogutdanning. I 2014 var det førstevalgssøkere. Dette er en oppgang på 5,7 pst sammenlignet med Det er ved årets opptak 2,8 førstevalgssøkere per studieplass Vernepleier Det er registrert førstevalgssøkere til 938 planlagte studieplasser i vernepleierutdanning. I 2014 var det førstevalgssøkere Dette er en oppgang på 21,3 pst i forhold til i fjor. Det er ved årets opptak 3 førstevalgssøkere per studieplass Helsefag annet Kategorien Helsefag annet omfatter i år: Folkehelse og helsefremmende arbeid (UiB), Folkehelsearbeid (UiA), Ernæring, mat og kultur, årsstudium (UiA), Prehospitalt arbeid paramedic (HiOA), Tannteknikerutdanning (HiOA), Optometri, Kongsberg (HBV), Arbeids- og velferdsfag (HiØ). Det er i år registrert totalt 903 førstevalgssøkere til 220 planlagte studieplasser innenfor disse fagene (4,1 førstevalgssøkere per plass). 7

8 Realfag og teknologi Til teknologiske fag er det i år samlet sett registrert førstevalgssøkere til 5752 planlagte studieplasser. I fjor var det førstevalgsøkere til 5608 studieplasser. Det er 1,1 pst færre søkere enn i fjor. Søkertallene kan oppsummeres slik: Studieplasser 2015 Søkertall 2014 Søkertall 2015 Endring i % Tekno annet ,1 Tekno arkitekt ,2 Tekno 3-årig ingeniør ,2 Tekno maritim ,9 Tekno 5-årig master (siv.ing) ,5 Sum ,1 Realfag ,4 Teknologi annet omfatter tilbud som gis ved ulike læresteder. Petroleums- og prosessteknologi, Nanoteknologi, Bioteknologi, Luftfartsfag, Geomatikk, Multimedieteknologi og design, Landmåling og eiendomsdesign, Landmåling nettbasert, Landmåling, Teknologidesign og ledelse, Geografiske informasjonssystemer, Intelligent modellering (BIM) nettbasert, Fornybar energi, Byggeledelse fleksibel nettbasert, Anvendt datateknologi, Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern, Matteknologi, Innovasjon og prosjektledelse. Realfag Til realfagsstudier er det Registrert førstevalgssøkere til studieplasser. I 2014 var det førstevalgssøkere til plasser. Det er en økning på 11,4 pst sammenliknet med Det er ved årets opptak 1,8 førstevalgssøkere pr studieplass. Ingeniør (3-årig) Til ingeniørutdanning er det Registrert 5762 førstevalgssøkere til 3077 studieplasser (bachelor). I 2014 var det 5890 førstevalgssøkere til 3006 studieplasser. Det er en nedgang på 2,1 pst sammenlignet med fjoråret. Det er ved årets opptak 1,9 førstevalgssøkere per studieplass. I tillegg er det lokale opptak via Y-vei og TRES til ingeniørutdanning Integrert master i teknologi Til 5-årig integrert master i teknologi (tidligere sivilingeniør) er det Registrert 5325 førstevalgssøkere til 1807 studieplasser. I 2014 var det 5351 førstevalgssøkere til 1712 studieplasser. Det er en nedgang på 0,5 pst. Det er ved årets opptak 2,9 førstevalgssøkere per studieplass. 8

9 Jus Søkertallene for jus viser at det i år er 9641 søkere til 2085 planlagte studieplasser (4,6 søkere per plass). Dette er en økning på 9,6 pst i forhold til i 2014 da det var søkere (til planlagte plasser). Dette inkluderer også søkere til politihøgskolen (720 studieplasser og 3421 førstevalgssøkere). Økonomisk-administrative fag og samfunnsfag 12,9 prosent av søkerne har Økonomisk-administrative fag som sitt førstevalg. Tallene viser at det i år er søkere til planlagte plasser (2,9 søkere per plass). I fjor var det førstevalgssøkere til 5532 plasser. Det er en økning på 6,9 prosent i forhold til i fjor. 11,3 prosent av søkerne har samfunnsfag som sitt førstevalg. Til faget er det i år førstevalgssøkere til planlagte plasser (2,4 søkere per plass). Det er 5,2 prosent flere søkere enn i fjor da det var førstevalgssøkere til plasser. Språkfag og historie Søkertallene for språk viser at det i år er søkere til planlagte studieplasser (1,6 søker per plass). Dette er en økning på 6,2 pst i forhold til i 2014 da det var 4851 søkere til planlagte studieplasser. Til historie er det i år 3448 søkere til 2895 planlagte studieplasser (1,2 søker per plass). I 2014 var det 3101 søkere til 2758 studieplasser. Dette er en oppgang på 11,2 pst i forhold til i fjor. Søkning lærestedene Tabellen nedenfor viser antallet studieplasser som lærestedene har lagt ut gjennom SO i 2015, fordelingen av førstevalgssøkere på lærestedene i 2014 og 2015, prosentvis endring i søkningen fra i fjor til i år. Lærestedsnavn Planlagte studieplasser 2015 Søknader førstevalg 2014 Søknader førstevalg 2015 Endring i pst Ansgar Teologiske Høgskole % Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo % Diakonhjemmet Høgskole % Dronning Mauds Minne Høgskolen % Fjellhaug Internasjonale Høgskole % Høgskolen Betanien % Høgskolen i Buskerud og Vestfold % Høyskolen Diakonova % Haraldsplass diakonale høgskole % Høgskolen i Bergen % Høgskolen i Gjøvik % Høgskolen i Harstad % Høgskolen i Hedmark % 9

10 Høgskolen i Lillehammer % Høgskolen i Molde % Høgskolen i Narvik % Høgskolen i Nesna % Høgskolen i Nord-Trøndelag % Høgskolen i Oslo og Akershus % Høgskulen i Sogn og Fjordane % Høgskolen i Sør-Trøndelag % Høgskolen i Telemark % Høgskolen i Ålesund % Høgskolen i Østfold % Høgskolen Stord/Haugesund % Høgskulen i Volda % Lovisenberg diakonale høgskole % Det teologiske Menighetsfakultet % Misjonshøgskolen % Norges Handelshøyskole % Norges idrettshøgskole % NLA Høgskolen % Norges miljø- og biovitenskapelige universitet % Noroff University College % Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet % Politihøgskolen % Sámi allaskuvla / Sámi University College % Universitetet i Agder % Universitetet i Bergen % Universitetet i Nordland % Universitetet i Oslo % Universitetet i Stavanger % UiT Norges arktiske universitet % Sum % 10

11 Årets søkertall kan ut fra tabellen over oppsummeres slik: Private høyskoler I forhold til i fjor viser årets søkertall en total økning på 15,3 pst i søkningen til de private høgskolene. Det er førstevalgssøkere til studieplasser. I fjor var tilsvarende tall 3868 søkere til 2880 plasser. Andelen førstevalgssøkere til private høgskoler utgjør i år 3,5 pst av den totale søkningen. I fjor var tilsvarende tall 3,2. Flere av de private høgskolene har en sterk økning i søkertall. For eksempel har Lovisenberg diakonale høgskole 534 førstevalgssøkere mot 423 i fjor, dvs. en økning på 26,2, pst. NLA Høgskolen har 842 førstevalgsøkere i år mot 638 i fjor, dvs. en økning på 32,0 pst. Høyskolene i distriktene Nedenfor følger en kortfattet gjennomgang av søkningen til høyskoler i distriktene (ikke Nord-Norge). Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er det førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,0 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Dette gir en økning i søkingen på 4,7 pst. Ved Høgskolen i Gjøvik er det førstevalgssøkere til 869 planlagte studieplasser (2,3 søker per plass). I fjor var det søkere til 844 plasser. Dette gir en oppgang i søkningen på 17,1 pst. Ved Høgskolen i Hedmark er det 3417 førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,2 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Dette gir 3,6 pst flere søkere enn i fjor. Ved Høgskolen i Lillehammer er det førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (1,8 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Dette gir en oppgang i søkningen på 14,3 pst. Ved Høgskolen i Molde er det 851 førstevalgssøkere til 475 planlagte studieplasser (1,8 søker per plass). I fjor var det 875 søkere til 495 plasser. Det er 2,7 prosent færre søkere enn i fjor. Ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er det førstevalgssøkere til 916 planlagte studieplasser (1,7 søker per plass). Tilsvarende tall i fjor var søkere til 821 plasser. Dette gir en oppgang i søkingen på 27,5 pst. Økningen skyldes for en stor del at HSF tilbyr deltidsutdanninger med opptak bare hvert andre år. Ved Høgskolen Stord/Haugesund er det 1176 førstevalgssøkere til 720 planlagte studieplasser (1,6 søker per plass). I fjor var det 1161 søkere til 714 plasser. Dette gir en oppgang i søkningen på 1,3 pst. Ved Høgskolen i Telemark er det førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (1,7 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Dette gir en økning i søkningen på 14,5 pst. 11

12 Ved Høgskolen i Østfold er det førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,1 søker per plass). I fjor var det 2 797søkere til plasser. Søkningen går opp med 7,5 pst. Ved Høgskulen i Volda er det 1200 førstevalgssøkere til 932 planlagte studieplasser (1,3 søker per plass). I fjor var det søkere til 996 plasser. Det er 3,8 pst færre søkere i år enn i fjor. Ved Høgskolen i Ålesund er det førstevalgssøkere til 515 planlagte studieplasser (2,6 søker per plass). I fjor var det søkere til 515 plasser. Det er 14,9 pst flere førstevalgssøkere i år enn i fjor. Læresteder i Nord-Norge Ved læresteder i Nord-Norge er det en samlet oppgang i antallet førstevalgssøkere i forhold til i fjor på 3,9 pst søkere har i år nordnorske læresteder som sitt førstevalg. Med planlagte studieplasser gir dette 1,66 søker per plass. I fjor var det førstevalgssøkere til totalt planlagte plasser. Antallet førstevalgssøkere til disse lærestedene utgjør nå 7,4 pst av det totale antallet førstevalgssøkere (mot 7,5 i 2014). Nedenfor følger en kort gjennomgang av søkertallene for det enkelte lærested i Nord- Norge: Ved Høgskolen i Narvik er det 475 førstevalgssøkere til 375 planlagte plasser (1,3 søker per plass). I fjor var det 559 søkere til 375 plasser. Det tilsvarer en nedgang i søkningen på 15,0 pst. Ved Høgskolen i Nesna er det 348 førstevalgssøkere til 210 planlagte studieplasser (1,6 søker per plass). I fjor var 309 søkere til 245 plasser. Søkningen øker med 12,6 pst. 110 studieplasser er planlagt lagt til Nesna. Ved Høgskolen i Harstad er det 602 førstevalgssøkere til 404 planlagte studieplasser (1,5 søker per plass). I 2014 var det 492 søkere til 336 plasser. Det tilsvarer en økning i søkningen på 22,4 pst. Studiestedet har ett studium mer enn i fjor, og har god søkning til den nyopprettede barnevernspedagogutdanningen på deltid, med 124 førstevalgsøkere til 48 plasser. Ved Samisk høgskole er det i år 30 førstevalgssøkere til 60 planlagte studieplasser (0,5 søker per plass). I fjor var det 32 søkere til 24 plasser. Det er 6,2 pst færre søkere i år enn i fjor. SASH har opptak til ulike studier fra ett år til et annet. Ved Universitetet i Nordland er det i år førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (1,8 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Søkningen øker med 18,5 pst sammenlignet med i fjor. Ved UiT Norges arktiske universitet, er det i år førstevalgssøkere til 3265 planlagte studieplasser (1,7 søker per plass). I fjor var det 5 637søkere til plasser. Det er 1,5 % færre i år enn i fjor. Ett studium hadde i år lokalt opptak, men som tidligere har vært med i NOM. 12

13 Universitetene og de største høyskolene i de store byene Til læresteder i Stor-Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bodø, Stavanger og Tromsø er det i år førstevalgssøkere. Tilsvarende tall i fjor var Det er en økning på 6 % fra i fjor. Av det totale antallet søkere har 77,9 pst av søkerne søkt seg til læresteder i disse byene. Tilsvarende andel i fjor var 78,3 prosent. Dette inkluderer også Poltihøgskolen, som hadde søknadsfrist 1. mars. Politihøgskolen sorterer administrativt under Justisdepartementet - Politidirektoratet. Tallene omfatter også private læresteder, som ikke omtales i opplistingen nedenfor. En kort gjennomgang av lærestedene: Ved Universitetet i Agder er det i år 6664 førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,5 søkere per plass). I fjor var det tilsvarende søkere til plasser. Dette gir en økning i søkningen på 12,2 pst. Ved Universitetet i Bergen er det 9024 førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,4 søkere per plass). I fjor var det tilsvarende søkere til plasser. Det er en oppgang på 4,8 pst i forhold til i fjor. Ved Universitetet i Nordland Se omtale over. Ved Universitetet i Oslo er det førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (3,0 søkere per plass). I fjor var det søkere til plasser. Det er en økning på 4,5 pst. Ved Universitetet i Stavanger er det 5659 førstevalgssøkere til 2162 planlagte studieplasser (2,6 søkere per plass). I fjor var det søkere til plasser. Det er en oppgang på 15,7 prosent. Ved UiT Norges arktiske universitet, Se nærmere omtale over. Ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det førstevalgssøkere til 810 planlagte studieplasser (3,5 søker per plass). I fjor var førstevalgsøkere til 830 plasser. Dette gir en økning på 1,4 pst i forhold til i fjor. Ved Høgskolen i Bergen er det 5455 førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,8 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Dette er en oppgang på 9,7 pst. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er det i år førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (3,1 søkere per plass). I fjor var det søkere til plasser. Det er 2,2 pst flere søkere i år enn i fjor. Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er det i år førstevalgssøkere til planlagte studieplasser (2,6 søkere per plass). I fjor var det søkere til plasser. Det er en økning på 6,6 pst. Ved Norges Handelshøyskole er det førstevalgssøkere til 440 planlagte studieplasser (4,8 søkere per plass). I fjor var det søkere til 440 plasser. Det er en oppgang i søkningen på 4,9 pst. Ved Norges idrettshøgskole er det 988 førstevalgssøkere til 200 planlagte plasser (4,8 søkere per plass). I fjor var det tilsvarende 970 søkere til 200 studieplasser. Dette gir 1,8 pst flere førstevalgsøkere enn i fjor. 13

14 Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er førstevalgssøkere til 4695 planlagte studieplasser (2,6 søker per plass). I fjor var det søkere til plasser. Det er en økning på 3,0 pst. Ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo er det 972 førstevalgssøkere til 90 planlagte studieplasser. I fjor var det 966 til 90 plasser. Det er en liten økning på 0,6 pst. Ved Politihøgskolen var det 3421 søkere til 720 planlagte plasser (4,1 søker per plass). I fjor var det tilsvarende søkere til 720 plasser. Det er en økning på 16,9 pst. 14

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen. Pressemelding Nr.: 47 Dato: 19.04. Søkertall i høyere utdanning: Flere velger helsefag Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna

Detaljer

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 217 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier).

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak Søkerstatistikk Samordna opptak Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 5 Figur 1. Nøkkeltall for opptakene 2010 : antall søkere.... 5 1. Hvordan tallene skal forstås:... 6 Figur 2. Nøkkeltall for opptakene

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk1999 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Samordna opptak - Søkerstatistikk 1999 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 3 576 personer har søkt studium ved HH som sitt førstevalg i år HH har 159 flere primærsøkere enn fjoråret Søkingen til høyere utdanning går opp med 3,2 %. Høgskolens

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs helse- og sosialfaglige enheter: Nasjonalt dekanmøte i medisin Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje.

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje. Innkalling Innkalling til styremøte 14. mai 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside

Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,8 millioner kroner til studieplasser ved det nye universitetet

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Ny organisering av helse- og sosialfagene i UHR

Ny organisering av helse- og sosialfagene i UHR il r UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs medlemsinstitusjoner med utdanning innen helse- og sosialfag nerec,rans, I2r referanse- Inr dato- 14

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 Hovedopptaket er nå gjennomført. Søkerne fikk beskjed om at resultatet av opptaket var klart 17. juli. Nøkkeltall - 91 773 søkere har fått tilbud

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret

Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret 2009-10 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 2/2011 (1.2.2011) 1 v/ Eva Thue Vold og Gerard Doetjes Innledning I dette

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling

Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Det gir en økning

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer