Studentopptaket Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1"

Transkript

1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1

2 Innhold Studentopptaket Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall til bachelorprogrammene... 5 Søkertall til masterprogrammene... 5 Søkertall PPU... 7 Søkertall Skapende kuratorpraksis... 7 Studenttall ved KHiB høsten Hvor søkerne kommer fra... 8 Utvikling i søkertall for utenlandske søkere til masterstudiene... 9 Internasjonal rekruttering... 1 Aldersfordeling... 1 Deltakelse i opptaksundersøkelsen Prioritering og beslutning om å søke Tideligere utdanning hos bachelor søkerne Beslutning om søknad Viktige informasjonskilder Grunner for å søke Hvor viktig var råd fra andre for din beslutning om å søke til KHiB? Opptaksprosedyrer Opptaksrapport 12 side 2

3 Innledning og sammendrag Bakgrunnen for søknads- og opptaksrapporten er å finne i systembeskrivelsen til KHiB s kvalitetsutviklingsprogram under kapittel 1, Studentopptak. Årets rapport tar utgangspunkt i opptaksdata fra Felles Studentsystem (FS) og en spørreundersøkelse blant de av våre bachelorsøkere som ble innkalt til 2.opptak/intervju. Også i 12 ble det gjort et omfattende rekrutteringsarbeid for opptak til BA studiene med messedeltakelse, skolebesøk, mottak av skoleklasser ved KHiB, Portfoliedag (erstatter Åpen dag) og annonsering i relevante media/tidsskrift. MA programmene i kunst og design ble også i 12 utlyst med hver sin søknadsfrist. Nytt av året er at det er første gang vi gjør bacheloropptak til en samlet kunstavdeling. Dette medfører at antall søknader går ned siden der er færre søkere som har flere søknadsalternativ. Vi fikk i år 482 søknader fra 47 personer. KHiB fikk 677 søknader fra 545 personer i 11 til BA programmene. Dette er en klar tilbakegang også i antall søkere (personer). 191 søkere ble innkalt til andreopptak, og 81 ble tilbudt plass i førsteåret. Masterprogrammene mottok 264 søknader. 9 søkere ble kalt inn til intervju og 43 ble tilbudt plass. Søkningen til PPU studiet har gått klart tilbake. Skapende kuratorpraksis har mange og gode søkere fortsatt. Antall utenlandske søkere går noe tilbake, særlig for BA studiene, for MA studiene ingen endring fra i fjor. De fleste BA søkerne har 3-årig videregående skole og ett eller to år på en kunstskole. 45,2 % av de som har svart på opptaksundersøkelsen har utdanning fra høgskole eller universitet. 93 av de 191 som var innkalt til 2. opptak har deltatt i opptaksundersøkelsen (48,7 %). Fagtilbudet er fremdeles den viktigste årsaken for å velge KHiB. Sosialt og kulturelt tilbud i Bergen og ved KHiB rangeres i år på annen plass, faglig ansatte ved KHiB på tredje plass. Personlige kontakter og våre nettsider er de to viktigste kildene til førstegangsinformasjon om KHiB. BA søkerne oppgir at oppgavene både i 1. og 2. opptaket oppleves som relevante og passelig omfattende. Opptaksprosessen ved KHiB er svært arbeidskrevende både for faglig tilsatte og administrasjonen. Bergen, 1. september 11 Opptaksrapport 12 side 3

4 Ingjald Selland studiesjef Opptaksrapport 12 side 4

5 Søkertall til bachelorprogrammene KHiB mottok 482 søknader til bachelor programmene i søkere ble innkalt til andreopptak og 81 søkere ble tilbudt plass. Dette er første gang vi har opptak til den nye, sammenslåtte kunstavdelingen. Dette betyr at det ikke lenger er nødvendig for en søker til kunstfeltet å føre opp flere studieønsker, dette vil i neste omgang føre til at antall søknader totalt til KHiB vil bli redusert. Dette gjør at det ikke er helt rett å sammenlikne årets søkertall med tidligere år. Om en ser på antall personer som søkte i fjor sammenliknet med i år, er det også her en nedgang, fra 545 personer til søkere til 81 studieplasser gir 5,8 søkere til hver studieplass. Det er ikke helt enkelt å forklare nedgangen på Avdeling for design, 53 søkere til visuell kommunikasjon er det laveste vi har notert i hele perioden. Vi vil jobbe vider med dette for å finne mulige svar. FAG/AVD Møbel/rom Vis.kom Avd. for design Avd. kunstakademiet Foto Grafikk Keramikk Tekstil Avd. for spes.kunst Avdeling for kunst 385 Sum: Tabell 1: Søkningen til Bachelor-programmene ved KHiB i perioden Innkalling og frammøte av søkere BA programmene Avd/fag Søknader Innkalt Tilbud om plass Takket ja Venteliste Tilbud fra venteliste BA kunst Møbel og rom Viskom Sum Tabell 2: Fordeling av søknader, innkalling og frammøte til BA-programmene. Søkertall til masterprogrammene Masterprogrammene fikk totalt 241 søkere. Dette er en liten økning fra i fjor. Vi ser at søkertallene har vært jevnt økende i hele perioden. Grunnen er at vi stadig får flere utenlandske søkere som finner oss på nett. MA program Design Kunst Opptaksrapport 12 side 5

6 Sum Tabell 3: Utvikling av søkertallene til Masterprogrammene i kunst og design. Opptaksrapport 12 side 6

7 9 søkere ble innkalt til intervju, særlig mange ble innkalt til MA kunst, der det også ble satt opp venteliste med 15 søkere, 7 av disse har fått tilbud om opptak. Opptak 12 Søkere Innkalt Tilbud om plass Tatt imot plassen Venteliste Tilbud fra venteliste MA design MA kunst Sum Tabell 4: Søknader, innkalling og frammøte Søkertall PPU Det var 16 søkere til årets opptak til PPU studiet, i 11 var det 27 søkere og 3 i 1. I tillegg fikk vi i år en søker etter frist som fikk tilbud om plass ut fra ledig kapasitet. Det er likevel bare 1 studenter som starter på PPU studiet denne høsten, godt under måltallet på 15. Det er grunn til å følge dette søkertallet nøye og kunne vurdere om det er behov for tiltak/endringer. PPU Søkere Innkalt Tilbud om plass Takket ja Venteliste Tilbud fra venteliste Tabell 5: Søkning til PPU Søkertall Skapende kuratorpraksis Opptak til skapende kuratorpraksis er annet hvert år. Dette er et deltidsstudium over to år som gir studiepoeng. Studiet er organisert med et fast antall samlinger hvert år og mye selvstudium mellom samlingene. Søkningen til dette studiet har vært økende siden det ble opprettet i 4. Skapende kurator Søkere Innkalt Tilbud om plass Tatt imot plassen Venteliste Tilbud fra venteliste Tabell 6: Søkning til Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 7

8 Fylke/land Utland Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj. Møre og Rom. Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finmark Studenttall ved KHiB høsten 12 BA MA PPU Kurator Totalt Avdeling for design Avdeling for kunst ,5 178,5 Totalt ,5 335,5 Tabell 7: Studenttall ved KHiB høsten 12 Fra høsten 12 er de to tidligere kunstavdelingene slått sammen til en avdeling, Avdeling for kunst. Denne avdelingen har i dag 178,5 heltidsekvivalenter. De 11 deltidsstudentene på kuratorstudiet teller her som en halv student. Avdeling for design har 157 heltidsekvivalenter. Et nytt måltall for studenter ved KHiB høsten 12 basert på tidligere måltall og de 45 nye studieplassene vi fikk i 9 skulle bli: = 3 Som tabellen viser ligger vi 35,5 studenter over dette måltallet. Hvor søkerne kommer fra Av 482 søknader til BA-programmene har 137 adresse i utlandet. Av 264 søkere til MA-programmene er det hele 179 med en adresse i utlandet. Av de norske søkerne ser vi at de fleste kommer fra Hordaland og Oslo BA alle Tabell 8: Hvor kommer bachelorsøkerne fra? Opptaksrapport 12 side 8

9 8 MA kunst Tabell 9: Hvor kommer MA kunst søkerne fra? 1 MA design 1 8 Tabell 1: Hvor kommer MA design søkerne fra? Utvikling i søkertall for utenlandske søkere til masterstudiene Utland Norske Utland Norske Utland Norske Utland Norske MAKU MAD SUM Tabell 11: Utvikling i søkertall for utenlandske søkere til masterstudiene. Det er adressen som søker har oppgitt som her er grunnlag for inndeling av søkerne. Det er en gjennomgående tendens i hele universitets- og høgskolesektoren at det er et økende antall søkere fra utlandet til masterstudier i Norge. Dette ser vi også gjelder for KHiB. For 12 ser vi at økningen har stoppet opp og vi har samme antall utenlandske søkere som i 11. Opptaksrapport 12 side 9

10 Internasjonal rekruttering En sammenlikning av hvordan det har gått med våre søkere fra utlandet sett i forhold til de norske søkerne: Studieprogram Søkere Tilbud om opptak Utland totalt Utland Totalt BA design 8 (5,8%) (5,5%) 36 BA kunst 129 (33,5%) (%) 45 MA design 18 (77,1%) 1 5 (25%) MA kunst 71 (57,3%) (34,8%) 23 Tabell 12: Utenlandske søkere og opptak. Det er særlig interessant at for bachelorprogrammene utgjør de utenlandske søkerne en større andel av de med tilbud sammenliknet med totalt antall søkere. De utenlandske søkerne gjør det altså her noe bedre enn de norske søkerne. Dette er nærmest utelukkende nordiske søkere. Særlig for master i design ser det ut som det er vanskelig for utenlandske søker å konkurrere seg inn. Det er viktig at vi her sikrer at vi bruker de samme kvalitetskriterier på alle søkere. Aldersfordeling En beregnet snittalder for bachelorsøkere basert på tabellen under gir ca 25,1 år, det er særlig de mange over som trekker snittalderen opp. I tillegg er gruppen 26 3 år stor. Sammenliknet med andre høgere utdanningsinstitusjoner, er våre søkere to år eldre enn for bachelorsøkere generelt. Dette indikerer at våre søkere i snitt trenger to år mer på å kvalifisere seg for opptak til bachelorstudier etter at de har avsluttet videregående utdanning Bachelor Bachelor Tabell 13: Aldersfordeling alle BA søkere. Aldersfordeling til masterstudiene samsvarer godt med den vi finner for bachelorstudiene, de fleste mastersøkere er mellom 26 og 3 år, med en tendens at søkere til kunst er noe eldre enn søker til design. Opptaksrapport 12 side 1

11 For alle opptakene gjelder det at vi har en forholdsvis stor andel eldre søkere. Dette viser også at det er søkere som noe sent i livet har kommet til en erkjennelse om at det er kunst eller design de ønsker å jobbe med. Vi ser søkere som allerede har en yrkesutdanning, men som nå ønsker noe helt annet. 7 MA kunst 5 3 MA kunst Tabell 14: Aldersfordeling MA kunst søkere. 7 MA design 5 3 MA design Tabell 15: Aldersfordeling MA design søkere. Opptaksrapport 12 side 11

12 Deltakelse i opptaksundersøkelsen Opptaksundersøkelsen utføres blant søkere som kommer til 2. opptak. Søkerne blir bedt om å svare på spørreundersøkelsen i forbindelse med opptaksintervjuet. Jeg tatt inn til 2. opptak på følgende fagområde(r) Svar alternativ Antall svar Bachelor i kunst 66 av 122 Bachelor i møbel- og interiør/romdesign 8 av 24 Bachelor i visuell kommunikasjon 19 av søkere har svart på årets opptaksundersøkelse. Prioritering og beslutning om å søke Er Kunsthøgskolen i Bergen ditt førstevalg for utdanning? Tekst Antall 12 Prosent 12 Prosent 11 Prosent 1 Prosent 9 Prosent 8 Førstevalg 76 81,7 % 8,7 % 86,5 % 85,3 % 72 % Andrevalg 9 9,6 % 15,8 % 6,3 % 11,6 % 15 % Annet 7 7,5 % 3,5 % 7,2 % 3,2 % 12 % Tabell 16: Hvordan prioriterer søkerne KHiB? Hvor en søker til slutt havner vil noen ganger bli bestemt av helt andre faktorer enn ønske om sted. Boligsituasjonen er ikke enkel i Bergen, og vi har erfaring for at noen sier nei på grunn av at de ikke er i stand til å skaffe seg et sted å bo. Tideligere utdanning hos bachelor søkerne Søkere til BA-programmene ved KHiB har gjennomsnittlig 5 års skolegang/utdanning etter ungdomsskolen. 74,2 % av BA søkerne har 3-årig videregående skole.,2 % har ett eller to år på en kunstskole. 38,7 % av de som har svart, har gått på folkehøgskole. 45,2 % av de som har svart på opptaksundersøkelsen har utdanning fra høgskole eller universitet. Opptaksrapport 12 side 12

13 Beslutning om søknad Når bestemte du deg for å søke opptak ved KHiB? For flere år siden Etter første gangs informasjon Etter at jeg selv tok kontakt Etter å ha besøkt KHiB Usikker/Annet Ikke svart 12 Tabell 17: Når bestemte du deg for å søke til KHiB? Den største gruppen (36) her er de som sier at de bestemte seg for å søke etter første gangs informasjon om KHiB, 31 svarer at de hadde bestemt seg for flere år siden. Dette understreker at det er viktig å møte potensielle søkere med god og attraktiv informasjon tidlig og at våre søkere har jobbet målbevisst mot opptak hos oss over flere år. Viktige informasjonskilder 1, 1, 8,,,,, Uvesentlig Lite viktig Viktig Svært viktig Tabell 18: Viktige informasjonskilder for å velge KHiB Når vi spør etter hvilke informasjonskilder som var svært viktige for at søker skulle bestemme seg for å søke opptak ved KHiB, svarer 63,5 % (69,3 % i 11) at personlige kontakter var svært viktig. Svaralternativet KHiB sine nettsider er vært viktig for 52,9 % av søkerne (62,4 % i 11). Dette er de to største gruppene. Ellers fordeler svarene seg svært jevnt på de andre alternativene med relativt lav Opptaksrapport 12 side 13

14 score. Dette viser at det er bare personlige kontakter, rådgivere, venner og familie ved siden av våre nettsider som kommer ut med høg score. Gruppen rådgivere og venner kan selvsagt ha fått sin informasjon fra noen av de andre tiltakene vi har, slik at det er litt for enkelt å si at nettsidene våre er det eneste som er viktig. Grunner for å søke uviktig litt viktig viktig svært viktig Tabell 19: Hva har hatt betydning for å velge KHiB? Her har vi listet opp alternativer som har betydning for at søkerne faktisk har valgt KHiB. Fagtilbudet er her det viktigste, naturlig nok siden vi har kunst- og designfag som retter seg mot en søkergruppe som har ønske om akkurat dette. Sosialt og kulturelt tilbud ved KHiB og Bergen er det alternativet som kommer på andre plass, faglig ansatte på KHiB på tredje plass. Hvor viktig var råd fra andre for din beslutning om å søke til KHiB? Det er interessant at nesten alle sier at det var egen beslutning som gjorde at de bestemte seg for å søke, men gode og viktige rådgivere er venner og lærere/rådgivere i skolen. Opptaksrapport 12 side 14

15 Svært viktig Viktig Lite viktig Uvesentlig Min egen beslutning Råd fra Lærere/Rådgivere Råd fra foreldre Råd fra venner Tabell : Hvilke rådgiver var viktig for å bestemme seg for KHiB? Opptaksprosedyrer I tabellen under ønsker en å få vite om kravene til innsendelse, arbeidsmengde og innholdet i 2. opptaket er relevant. Vurd e r p å sta nd e ne ne d e nfo r: Helt enig Noe enig Lite enig Helt uenig Det jeg skulle sende inn til 1. opptak var relevant for min søknad. Arbeidsmengden med søknaden var passelig stor. Programmet under 2. opptaket gav meg god mulighet til å vise min kvalifikasjoner. Programmet under 2. opptaket styrket mitt ønske om å studere ved KHiB. Tabell 21: Relevans av de ulike delene av opptaksprosessen. En skal ikke se bort fra spørsmålet her er noe ledende og at svar er gitt litt ut fra hva en bør svare når en er inne til 2. opptak og opptaket enda ikke er avgjort. Noen kan tenke at et riktig svar øker sjansene for opptak. Inntrykket er at stort sett alle som har deltatt i spørreundersøkelsen er svært eller ganske fornøyd både med arbeidsmengde og relevansen i prøvene de har vært igjennom. Det er i alle fall vanskelig å se hva vi skal gjøre annerledes på bakgrunn av disse tilbakemeldingene. Opptaksrapport 12 side 15

16 KHiB bruker store ressurser på opptaket, det er mange mennesker som i lang tid er involvert. Det skjer en siling etter en grundig gjennomgang av portfolier og annen innsendt dokumentasjon. Så inviteres et stort antall søkere til samtale/intervju og gjerne visning av arbeid. For masterstudiene er det også gjennomlesing av store mengder prosjektbeskrivelser og motivasjonsbrev. Alt dette skal vurderes før beslutning om opptak kan fattes. Dette er faglig arbeid som bare kan utføres av de med kompetanse innen våre fagområder. Administrasjonen har her oppgaver knyttet til informasjon, registrering, kontakt og oppfølging av søkerne i tillegg til utsending av post og oppfølging av ventelister. Opptaket vårt er kjennetegnet ved individuell oppfølging og behandling i alle ledd, det er slik vi sikrer at det er god kvalitet i opptaket, og ikke minst at søkerne kjenner seg velkommen til institusjonen. Det generelle bildet er at søkerne våre er godt fornøyd med den innsatsen som legges ned i opptaket. Samtidig er det klart at dette koster, opptaket er en helårs virksomhet med ulike faser. Konkret planlegging av neste års opptak er allerede startet. Opptaksrapport 12 side 16