Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning"

Transkript

1 Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007

2 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007

3

4 Innhold Forord Innledning Bakgrunn og formål Om undersøkelsen Rapportering Hovedresultater Konsekvenser av klimaendringene Bekymring for konsekvenser av klimaendringene Effekt av klimaendringer på lokalmiljøet Sikring av egen eiendom Kommunale planer for å møte konsekvensene Behov for informasjon Vedlegg 1: Grafikk av resultatene brutt ned på undergrupper Konsekvenser av klimaendringene Bekymring for konsekvenser av klimaendringene Effekt av klimaendringer på lokalmiljøet Sikring av egen eiendom Kommunale planer for å møte konsekvensene Behov for informasjon Vedlegg 2: Spørreskjema

5

6 Forord Klimaendringer forventes å medføre stadig større konsekvenser for store deler av samfunnet vårt og vil også berøre den enkelte. Denne befolkningsundersøkelsen viser at befolkningen har høy bevissthet om at klimaendringer påvirker samfunnet. Videre viser resultatene at det er en forventning til at ansvarlige myndigheter sørger for at vi er forberedt på å møte konsekvensene av klimaendringene. Dette understreker viktigheten av at myndigheter og virksomheter nå kommer igang med tilpasningsarbeidet. Klimatilpasning Norge er en nasjonal satsning for å legge til rette for at de ansvarlige sektorer og forvaltningsnivåer skal kunne ivareta oppgaver knyttet til klimatilpasning på en best mulig måte. Sekretariatsfunskjonen som er lagt til DSB har fått i oppgave å ivareta det praktiske tilretteleggingsarbeidet. Oversikt og kartlegging, som denne undersøkelsen er en del av, inngår i dette arbeidet. Denne kartleggingen, sammen med tilsvarende undersøkelser av status for klimatilpasning på regional og kommunalt nivå, vil tilsammen si oss noe om kunnskap og holdinger til klimaendringer. Det vil også gi et innblikk i status for hva som er gjort eller planlegges av praktiske tiltak for å møte klimaendringer. Disse undersøkelsene vil gjøres årlig slik at man vil kunne følge utviklingen over tid. På den måten vil kartleggingene gi en viktig indikasjon på om det arbeidet som gjøres for å legge tilrette for klimatilpasning faktisk virker. Tilpasningsarbeidet i flere sektorer, fylker og kommuner er allerede i gang. Målet må være at alle relevante virksomheter er robuste ovenfor klimaendringer. Gjennom et systematisk og koordinert arbeid for å nå dette målet bør det også være håp om at noe av den bekymringen som uttrykkes gjennom denne undersøkelsen, erstattes av trygget om at samfunnet vil tåle de effektene klimaendringer kan få for Norge. Jon A. Lea direktør 5

7

8 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål Klimaendringer berører nær sagt alle deler av samfunnet. Det vil kreve at sektorer og ulike forvaltningsnivåer kartlegger, planlegger og iverksetter tiltak for at samfunnet som helhet står robust overfor endrede rammebetingelser. For å legge til rette for et klimatilpasset samfunn ble Klimatilpasning Norge etablert våren Klimatilpasning Norge er en satsning hvor tretten departementer arbeider sammen for å sikre helhet og koordinering i det nasjonale tilpasningsarbeidet. Departementsgruppen ledes av Miljøverndepartementet. De praktiske oppgavene knyttet til satsningen ivaretas av en sekretariatsfunksjon, som er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). En viktig oppgave i dette arbeidet er å kartlegge status for klimatilpasning, for å bidra til helhetlig oversikt over holdninger og forventninger, planlegging og tiltak både i befolkningen og i forvaltningen. Denne befolkningsundersøkelsen gir et bilde av den norske befolkningens bevissthet og holdninger til klimaendringer. Den peker også på forventninger til lokale myndigheters planlegging og informasjonsvirksomhet knyttet til å tilpasning av samfunnet til klimaendringer. Befolkningsundersøkelsen danner sammen med kartlegging på fylkes- og kommunenivå et utgangspunkt for årlige undersøkelser som vil gi verdifull informasjon om utviklingen i status for klimatilpasningsarbeidet i Norge. 1.2 Om undersøkelsen Grunnlaget for undersøkelsen er en representativ og landsomfattende befolkningsundersøkelse. Undersøkelsene er gjort som en egen måling hvor det kun har blitt stilt spørsmål vedrørende klimatilpasning. Intervjuene er gjennomført på telefon med en utvalgsstørrelse på Dette gir landsrepresentative data med muligheter for nedbrytninger på viktige undergrupper, blant annet på fylkesnivå. 1.3 Rapportering I rapporten blir hovedfunnene kommentert, samt at det pekes på forskjeller mellom ulike undergrupper. Funnene og forskjellene det kommenteres på er signifikante. Grafiske fremstillinger av resultatene brutt ned på undergrupper er vist i vedlegg 1. Vedlegg 2 viser de spørsmål som er stilt i undersøkelsen. DSB er ansvarlig for rapporten. Acceptus AS har gjennomført datainnsamling og statistisk tilrettelegging av grunnlagsmateriale i undersøkelsen i

9

10 2 Hovedresultater 2.1 Konsekvenser av klimaendringene Første spørsmål i undersøkelsen har som formål å fange opp i hvilken grad befolkningen opplever at vi allerede har begynt å se konsekvensene av klimaendringer. I hvilken grad vil du si at du tror på det som sies om at vi allerede er i ferd med å se konsekvensene av klimaendringer? I stor grad 54 % I noen grad 33 % I liten grad 9 % Ikke i det hele tatt 3 % Vet ikke 1 % n=2000 Figur 1. Vurdering av i hvilken grad vi er i ferd med å se konsekvensene av klimaendringer. Hovedfunn: Et stort flertall av befolkningen 87 prosent mener at vi allerede ser konsekvensene av klimaendringer, og har svart i stor eller i noen grad på dette spørsmålet. Over halvparten hele 54 prosent har svart i stor grad, mens kun 4 prosent har svart ikke i det hele tatt eller vet ikke. Andelen som har svart i stor eller i noen grad er høyere blant kvinner enn menn. Henholdsvis 91 mot 83 prosent. Eldre personer mener i mindre grad enn yngre at vi er ferd med å se konsekvensene av klimaendringene allerede. Med stigende alder er det en økende andel som oppgir at vi i liten grad eller ikke i det hele tatt har begynt å se konsekvenser av klimaendringene. Personer med høyere utdannelse opplever i større grad enn de med lavere utdannelse at vi nå ser konsekvensene av klimaendringer. 9

11 Formålet med neste spørsmål er å kartlegge om befolkningen tror konsekvensene av klimaendringene vil være uheldige eller ikke. Tror du at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser for samfunnet vårt eller tror du at det ikke vil ha noen spesielle konsekvenser? Føre til uheldige konsekvenser 86 % Ingen spesielle konsekvenser 10 % Ikke sikker/vet ikke 4 % Ikke sikker n=2000 Figur 2. Andel som mener at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser. Hovedfunn: Nesten 9 av 10 personer mener at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser for samfunnet vårt. Kvinner tror i noe større grad enn menn at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser. Henholdsvis 90 prosent blant kvinnene mot 82 prosent blant mennene. Alder og utdanning slår også ut. Folk under 40 år og folk med høyere utdanning tror i større grad at vi vil oppleve uheldige konsekvenser av klimaendringene. 10

12 2.2 Bekymring for konsekvenser av klimaendringene Målingen hadde også til hensikt å kartlegge om konsekvenser av klimaendringer er noe folk er bekymret for. I hvilken grad vil du si at du er bekymret for konsekvensene klimaendringene kan få for deg og din familie? I stor grad 22 % I noen grad 44 % I liten grad 25 % Ikke i det hele tatt 8 % Vet ikke 2 % n=2000 Figur 3. Grad av bekymring for om klimaendringene vil få konsekvenser for en selv og sin familie. Hovedfunn: To tredeler av befolkningen svarer at de i stor eller i noen grad er bekymret for de konsekvensene klimaendringene kan få for en selv og ens familie. Kun 8 prosent oppgir at de ikke er bekymret i det hele tatt. Også på dette spørsmålet finner vi forskjell mellom menn og kvinner. 73 prosent av kvinnene sier at de i stor eller i noen grad er bekymret for konsekvensene klimaendringene kan få for en selv eller familien. Tilsvarende andel for menn er 59 prosent. Det er mindre forskjeller mellom aldergruppene, men personer som er 50 år eller eldre er noe mindre bekymret enn de under 50. Vi finner relativt store forskjeller med hensyn til utdannelsesbakgrunn. Blant personer med høyere utdannelse oppgir 73 prosent at de i stor eller i noen grad er bekymret for konsekvensene av klimaendringene i forhold til seg selv og sin familie. For personer med lavere utdannelse er det kun 54 prosent som oppgir det samme. 11

13 2.3 Effekt av klimaendringer på lokalmiljøet Etter å ha blitt spurt om grad av bekymring fikk respondentene spørsmål om de tror at deres eget lokalmiljø vil bli påvirket av klimaendringene. I hvilken grad tror du at klimaendringene vil påvirke ditt lokalmiljø? I stor grad 17 % I noen grad 45 % I liten grad 31 % Ikke i det hele tatt 5 % Vet ikke 2 % n=2000 Figur 4. Andel som tror at klimaendringene vil påvirke lokalmiljøet. Hovedfunn: En klar majoritet av befolkningen tror at de vil merke effekten av klimaendringene på sitt lokalmiljø. 66 prosent har svart at de i stor eller i noen grad tror at klimaendringene vil påvirke lokalmiljøet. Kun fem prosent mener at klimaendringene ikke vil påvirke lokalmiljøet i det hele tatt. Vi finner den samme tendensen for dette spørsmålet som for de andre spørsmålene som er stilt i undersøkelsen. Kvinner, folk med høyere utdannelse og de yngste tror i større grad enn de øvrige at klimaendringene vil påvirke lokalmiljøet. 12

14 2.4 Sikring av egen eiendom Det ble også stilt spørsmål om folk har konkrete planer for å sikre egen eiendom. Har du selv planer om å gjøre praktiske grep for å sikre din eiendom mot mulige konsekvenser av klimaendringene? Ja 13 % Nei 84 % Vet ikke 3 % n=2000 Figur 5. Andel som har planer om sikre egen eiendom mot mulige konsekvenser avklimaendringer. Hovedfunn: I overkant av hver tiende person oppgir å ha konkrete planer om sikre egen eiendom mot mulige konsekvenser av klimaendringene. Det er ingen store forskjeller mellom ulike undergrupper, men kvinner og personer med lavere utdanning oppgir i noe større grad enn de øvrige at de kommer til å gjøre praktiske grep for å sikre egen eiendom. 13

15 2.5 Kommunale planer for å møte konsekvensene For å kartlegge befolkningens forventning til lokale myndigheter når det gjelder klimatilpasninger, ble respondenten bedt om å gradere viktigheten av at kommunen har planer for å møte klimaendringer. Hvor viktig mener du det er at kommunen har utarbeidet planer for å møte konsekvenser av klimaendringer der du bor? Svært viktig 37 % Ganske viktig 34 % Litt viktig 22 % Ikke viktig 5 % Vet ikke 2 % n=2000 Figur 6. Andel som mener det viktig at kommunene utarbeider planer for å møte konsekvensene av klimaendringer. Hovedfunn: I overkant av to tredeler mener at det er svært viktig eller ganske viktig at kommunen de bor i har utarbeidet planer for å møte konsekvenser av klimaendringene. Kun 5 prosent mener at dette ikke er viktig. Kvinner mener at dette er viktigere enn menn. 79 prosent av kvinnene har svart at det er svært eller ganske viktig at kommunen utarbeider planer for å møte konsekvensene, mens 62 prosent av mennene mener det samme. Det er små forskjeller mellom andre undergrupper i befolkningen. 14

16 2.6 Behov for informasjon For å avdekke informasjonsbehov i befolkningen, ble respondenten avslutningsvis bedt om å svare på om de ønsket mer informasjon om klimaendringer. Ønsker du mer informasjon fra offentlige myndigheter om hva klimaendringer kan bety for det området du bor i? Ja 52 % Nei 47 % Vet ikke 2 % n=2000 Figur 7. Andel som ønsker mer informasjon fra offentlige myndigheter. Hovedfunn: På spørsmål om det er ønskelig med mer informasjon fra offentlige myndigheter om hva klimaendringer kan bety for området man bor i er det omtrent halvparten som etterspør dette og halvparten som ikke opplever noe spesielt behov. Det er ikke store forskjeller mellom ulike undergrupper, men vi ser at kvinner og yngre personer i noe større grad etterspør informasjon fra offentlige myndigheter. 15

17

18 Vedlegg 1: Grafikk av resultatene brutt ned på undergrupper Konsekvenser av klimaendringene I hvilken grad vil du si at du tror på det som sies om at vi allerede er i ferd med å se konsekvensene av klimaendringer? I stor grad 49 % 58 % I noen grad 34 % 33 % I liten grad 6 % 13 % Ikke i det hele tatt 4 % 2 % Vet ikke 2 % Menn Kvinner I hvilken grad vil du si at du tror på det som sies om at vi allerede er i ferd med å se konsekvensene av klimaendringer? I stor grad 51 % 59 % 56 % 52 % I noen grad 32 % 32 % 31 % 42 % I liten grad 3 % 5 % 11 % 13 % Ikke i det hele tatt Vet ikke 3 % 3 % 1 % 4 % 1 % 1 % 1 % Under 30 år år + 17

19 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finmark I hvilken grad vil du si at du tror på det som sies om at vi allerede er i ferd med å se konsekvensene av klimaendringer? 91 % 93 % 93 % 86 % 85 % 86 % 86 % 85 % 88 % 79 % 83 % 83 % 83 % 85 % 85 % 87 % 78 % 83 % 89 % Andel som har svart i stor/noen grad Tror du at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser for samfunnet vårt eller tror du at det ikke vil ha noen spesielle konsekvenser? Føre til uheldige konsekvenser 82 % 90 % Ingen spesielle konsekvenser 5 % 15 % Ikke sikker/vet ikke 3 % 5 % Ikke sikker Menn Kvinner 18

20 Tror du at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser for samfunnet vårt eller tror du at det ikke vil ha noen spesielle konsekvenser? Føre til uheldige konsekvenser 91 % 88 % 84 % 83 % Ingen spesielle konsekvenser 7 % 7 % 10 % 12 % Ikke sikker/vet ikke 2 % 4 % 5 % 5 % Under 30 år år + Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finmark Tror du at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser for samfunnet vårt eller tror du at det ikke vil ha noen spesielle konsekvenser? 86 % 85 % 89 % 87 % 87 % 92 % 89 % 89 % 78 % 76 % 82 % 84 % 94 % 88 % 82 % 85 % 84 % 82 % 85 % Andel som tror det vil føre til uheldige konsekvenser 19

21 Bekymring for konsekvenser av klimaendringene I hvilken grad vil du si at du er bekymret for konsekvensene klimaendringene kan få for deg og din familie? I stor grad 19 % 25 % I noen grad 40 % 48 % I liten grad 20 % 30 % Ikke i det hele tatt 5 % 11 % Vet ikke 1 % 3 % Menn Kvinner I hvilken grad vil du si at du er bekymret for konsekvensene klimaendringene kan få for deg og din familie? I stor grad 21 % 22 % 16 % 26 % I noen grad 36 % 47 % 49 % 54 % I liten grad 23 % 23 % 26 % 25 % Ikke i det hele tatt Vet ikke 9 % 6 % 3 % 10 % 1 % 1 % 3 % Under 30 år år + 20

22 I hvilken grad vil du si at du er bekymret for konsekvensene klimaendringene kan få for deg og din familie? Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finmark 48 % 52 % 70 % 80 % 73 % 64 % 66 % 72 % 67 % 66 % 66 % 59 % 58 % 61 % 70 % 63 % 58 % 62 % 60 % Andel som har svart i stor/noen grad 21

23 Effekt av klimaendringer på lokalmiljøet I hvilken grad tror du at klimaendringene vil påvirke ditt lokalmiljø? I stor grad 14 % 19 % I noen grad 40 % 50 % I liten grad 25 % 38 % Ikke i det hele tatt Vet ikke 7 % 3 % 2 % 3 % Menn Kvinner I hvilken grad tror du at klimaendringene vil påvirke ditt lokalmiljø? I stor grad 18 % 13 % 14 % 19 % I noen grad 39 % 42 % 51 % 54 % I liten grad 30 % 28 % 30 % 38 % Ikke i det hele tatt Vet ikke 2 % 4 % 3 % 7 % 0 % 1 % 1 % 4 % Under 30 år år + 22

24 I hvilken grad tror du at klimaendringene vil påvirke ditt lokalmiljø? Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finmark 66 % 73 % 66 % 49 % 56 % 55 % 61 % 64 % 59 % 56 % 54 % 56 % 67 % 60 % 67 % 51 % 61 % 68 % 69 % Andel som har svart i stor/noen grad 23

25 Sikring av egen eiendom Har du selv planer om å gjøre praktiske grep for å sikre din eiendom mot mulige konsekvenser av klimaendringene? Ja 11 % 16 % Nei Vet ikke 81 % 87 % I liten grad 2 % 4 % Menn Kvinner Har du selv planer om å gjøre praktiske grep for å sikre din eiendom mot mulige konsekvenser av klimaendringene? Ja 16 % 13 % 12 % 13 % Nei 79 % 86 % 87 % 83 % Vet ikke 1 % 1 % 3 % 38 % Under 30 år år + 24

26 Har du selv planer om å gjøre praktiske grep for å sikre din eiendom mot mulige konsekvenser av klimaendringene? Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finmark 6 % 9 % 9 % 9 % 12 % 11 % 10 % 12 % 13 % 16 % 14 % 15 % 14 % 17 % 17 % 16 % 15 % 18 % 27 % 0 % 10 % 20 % 30 % Andel som har svart ja 25

27 Kommunale planer for å møte konsekvensene Hvor viktig mener du det er at kommunen har utarbeidet planer for å møte konsekvenser av klimaendringer der du bor? Svært viktig 28 % 46 % Ganske viktig 34 % 33 % Litt viktig 16 % 29 % Ikke viktig Vet ikke 8 % 3 % 1 % 3 % Menn Kvinner Hvor viktig mener du det er at kommunen har utarbeidet planer for å møte konsekvenser av klimaendringer der du bor? Svært viktig Ganske viktig 32 % 39 % 36 % 38 % 39 % 32 % 35 % 32 % Litt viktig 25 % 25 % 24 % 19 % Ikke viktig Vet ikke 4 % 4 % 5 % 7 % 1 % 1 % 4 % Under 30 år år + 26

28 Hvor viktig mener du det er at kommunen har utarbeidet planer for å møte konsekvenser av klimaendringer der du bor? Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finmark 59 % 57 % 75 % 68 % 78 % 70 % 80 % 76 % 69 % 77 % 70 % 67 % 71 % 71 % 68 % 68 % 67 % 79 % 79 % Andel som har svart i svært/ganske viktig 27

29 Behov for informasjon Ønsker du mer informasjon fra offentlige myndigheter om hva klimaendringer kan bety for det området du bor i? Ja 49 % 55 % Nei Vet ikke 43 % 50 % I liten grad 1 % 2 % Menn Kvinner Ønsker du mer informasjon fra offentlige myndigheter om hva klimaendringer kan bety for det området du bor i? Ja 46 % 58 % 58 % 54 % Nei 39 % 41 % 46 % 52 % Vet ikke 3 % 1 % 2 % Under 30 år år + 28

30 Ønsker du mer informasjon fra offentlige myndigheter om hva klimaendringer kan bety for det området du bor i? Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finmark 33 % 38 % 45 % 43 % 44 % 47 % 56 % 59 % 56 % 60 % 52 % 56 % 55 % 59 % 51 % 55 % 54 % 58 % 67 % Andel som har svart ja 29

31

32 Vedlegg 2: Spørreskjema I hvilken grad vil du si at du tror på det som sies om at vi allerede er i ferd med å se konsekvensene av klimaendringer? Er det i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt? I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke Tror du at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser for samfunnet vårt eller tror du at det ikke vil ha noen spesielle konsekvenser? Føre til uheldige konsekvenser Ingen spesiell konsekvenser Ikke sikker/vet ikke I hvilken grad vil du si at du er bekymret for konsekvensene klimaendringene kan få for deg og din familie? Er det i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt? I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke I hvilken grad tror du at klimaendringene vil påvirke ditt lokalmiljø? Tror du det vil være i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt? I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke Har du selv planer om å gjøre praktiske grep for å sikre din eiendom mot mulige konsekvenser av klimaendringene? Ja Nei Vet ikke 31

33 Hvor viktig mener du det er at kommunen har utarbeidet planer for å møte konsekvenser av klimaendringer der du bor? Er det svært viktig, ganske viktig, litt viktig eller ikke viktig? Svært viktig Ganske viktig Litt viktig Ikke viktig Vet ikke Ønsker du mer informasjon fra offentlige myndigheter om hva klimaendringer kan bety for det området du bor i? Ja Nei Vet ikke 32

34 Rapport Postboks Tønsberg Telf.: Faks: HR-2137 ISBN November 2007

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 RAPPORT Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2017 Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 INNHOLD 1 Bakgrunn 3 2 Om undersøkelsen 3 3 Resultater fra tilsynsaksjonen 4 3.1 Tilsyn med restauranter

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005 1 Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien T od,,,, i n nu lavest,evne Rapport fra en undersøkelse blant kommunene September 2005 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Ordninger for barnefamiliene

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer