EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014"

Transkript

1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 16. desember

3 Oppsummering Boligmeteret for desember viser at. norske husholdninger forventer ytterligere prisoppgang i boligmarkedet Halvparten av respondentene forventer høyere boligpriser om 12 måneder enn i dag. I gjennomsnitt forventer husholdningene en prisvekst på 5%. Det er aldersgruppene år og år, samt husholdningene på Østlandet Vest som er mest optimistiske, her forventer over halvparten en prisstigning på 5-10%. Kun 7% av respondentene forventer et prisfall i boligmarkedet. 43% tror på uendrede boligpriser. deungevilkjøpeførst,mensdeeldrevilselgeførdekjøpernybolig. Kjøpe eller selge først? 3 av 10 vil kjøpe ny bolig før de selger eksisterende bolig, mens litt over 4 av 10 planlegger å selge nåværende bolig før de kjøper ny. De eldre ønsker i større grad enn de yngre å selge nåværende bolig før de kjøper ny. 1 av 4 er usikker på rekkefølgen. det er betydelige regionale forskjeller Husholdningene forventer (i gjennomsnitt) å betale ca. 3,7 mill.kr. for sin neste bolig. I Oslo/Akershus forventer man å betale nesten 4,6 mkr. for neste bolig, mens man på Østlandet Vest (Telemark/Vestfold/Buskerud) kun vil betale 2,9 mkr. For neste bolig. Vi registrerer også at andelen som vil kjøpe bolig før man selger, er høyest i Oslo/Akershus, lavest i på Østlandet Vest. 3

4 4 Registret arbeidsledighet og rente, september 2014

5 Fler forventer høyere boligpriser Fremdeles optimisme blant husholdningene: 1 av 2 tror på økende boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som forventer økende boligpriser har gått ned 3 prosentpoeng fra forrige måling i oktober. Andelen som forventer lavere boligpriser har økt marginalt fra 6% i oktober til 7% i desember. Tabellen under til høyre viser at de to yngste aldersgruppene skiller seg ut som de mest optimistiske. Til tross for en stor andel optimister, er andelen som forventer at boligprisene vil være like som i dag eller uendret, på 43%. Kolonne1 TOTAL år år år år 65 år + De vil være høyere enn i dag 50 % 51 % 58 % 45 % 50 % 50 % De vil være lavere 7 % 5 % 7 % 7 % 3 % 11 % De vil være like som i dag/uendret 43 % 44 % 35 % 48 % 47 % 39 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

6 Boligprisforventninger, desember 2014 Boligprisforventninger Totalt er det 50 % av respondentene som forventer høyere boligpriser om 12 måneder. Det er blant de yngste vi finner den største andelen av optimister. Andelen som i størst grad forventer høyere boligpriser neste 12 måneder finner vi blant følgende grupperinger: Nord-Norge: 58 % Oslo og Akershus: 68 % år: 58 % Oslo: 69 % Andelene som forventer lavere boligpriser, er høyest blant de eldste, 65 år +, 11 % og på Sørog Vestlandet, 15%. 43 % av respondentene forventer uendret boligpriser. 6 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

7 Boligprisforventninger, okt des Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan forventningene til boligprisene har utviklet seg i perioden oktober 2013 til desember Det er en noe lavere andel som forventer høyere boligpriser nå enn i oktober, 50% mot 53%. Andelen som forventer uendret priser har steget fra 41% til 43%. De som forventer lavere boligpriser er så vidt opp 1%. Sammenlignet med oktober i fjor, er det en betydelig høyere andel som forventer høyere boligpriser, og en lavere andel som forventer lavere boligpriser. 7 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

8 Forventningene til stigende boligpriser fortsetter å stige Halvparten av respondentene forventer stigende boligpriser. 3% ned fra forrige måling. Totalt er andelen som forventer økende boligpriser gått fra 33% i februar i år til 50% nå i desember. Det er i Oslo og Akershus man finner flest «optimister». Her forventer mer enn 6 av 10 stigende boligpriser. Nord-Norge kommer som en nummer 2, hvor 58 % forventer en vekst i boligprisene. På Østlandet Vest har andelen som forventer stigende boligpriser gått fra 61% i oktober til 44% nå i desember. 8 Kilde: Forbrukerundersøkelse, N=1.000 spurte

9 Forventningene til fallende boligpriser Færre forventer fallende boligpriser Andelen som forventer ytterligere fall i boligprisene de neste 12 månedene er fortsatt lav, 7%. I februar i år var andelen som forventet lavere boligpriser 17%. En nedgang på 10 prosentpoeng, og en absolutt tendens til at man nå ser lysere på boligmarkedet. Andelen med de høyeste forventningene til lavere boligpriser finner vi blant følgende grupperinger: Sør- og Vestlandet: 15% Østlandet Vest 9% 9 Kilde: Forbrukerundersøkelse, N=1.000 spurte

10 Boligprisforventninger prisvekst Omtrent halvparten av de som forventer økende boligpriser, regner med at boligprisene vil øke med inntil 4% i løpet av neste 12 måneder. Rundt en tredjedel (35 %) forventer en prisvekst på 5-6%. 17% svarer at de regner med en prisvekst på 7% eller mer. I gjennomsnitt forventes en prisvekst på 5% de neste 12 månedene. 10 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

11 Boligprisforventninger Andelen som forventer en prisvekst på 1-4% er 48%. Andelen som forventer en prisvekst på 5-10% er også 48%. Andelene som forventer en prisvekst på 5-10% finner vi i: år: 54% Oslo/Landsbygd: 52%/59% Østlandet Vest: 53% Oslo og Akershus:51% 11 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

12 Boligprisforventninger - prisfall 24% av de som forventer fallende boligpriser, regner med at boligprisene vil falle med inntil 4% i løpet av de neste 12 måneder. Litt fler enn 3 av 10 (36%) forventer et prisfall på 5-6%. I gjennomsnitt forventes et prisfall på 7% de neste 12 månedene. Ved forrige måling i oktober, var det forventninger til et gjennomsnittlig prisfall på 5%. Det betyr at respondentene som forventer et prisfall, forventer et noe høyere prisfall nå. 12 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

13 Boligprisforventninger Totalt er det 24% av respondentene som forventer et prisfall på 1-4% mens 68% forventer et prisfall på 5-10%. Andelene med de største forventningene om prisfall på 5-10% finner vi i : Midt-Norge: 88% år: 76% Tettsted: 84% 13 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

14 Boligprisutviklingen Gjennomsnittsprisen for november var uendret fra forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,7% høyere enn forrige måned. I forhold til november 2013, er gjennomsnittsprisen 6,8% høyere. Gjennomsnittsprisene hittil i 2014 er 2,1% høyere enn i Uendrede priser ut året gir en prisøkning på 2,1%. Fordelt på boligtype, er det kun enebolig som har økt i pris pr kvm. Fra okt 14 nov 14, har det vært et prisøkning på 0,1 % på enebolig. På leilighet og delt bolig har det vært en nedgang på 0,8%. 14 Kilde: Eiendom Norge

15 Kjøpe eller selge først? Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Det er stadig litt under halvparten som ønsker å selge nåværende bolig før de kjøper ny bolig. Desember målingen viser at andelen som vil selge først er på 42%, og andelen som vil kjøpe først er 30%. Andelen som ønsker å selge først er uendret i forhold forrige måling. Andelen som ønsker å kjøpe først har gått ned fra 33% til 30%. Andelen som vil selge først er høyest i de eldste aldersgruppene og synker med de yngre aldersgruppene. Blant Vet ikke ligger også de som ikke har bolig fra før. Kjøpe eller selge først? TOTAL år år år år 65 år + Vil kjøpe først 30 % 41 % 34 % 30 % 28 % 28 % Vil selge først 42 % 36 % 36 % 40 % 48 % 47 % Vet ikke 27 % 23 % 30 % 30 % 25 % 26 % TOTAL 100 % 101 % 100 % 100 % 101 % 100 % 15 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte

16 Boligkjøpsplaner, desember 2014 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser hvor stor andel av husholdningene som vil kjøpe ny bolig før man selger eksisterende bolig, eller motsatt. Andelen som svarer at de ønsker å kjøpe før de selger bolig er 30%. Det er de yngste som i størst grad vil kjøpe først. Av de som sier de ønsker å selge før de kjøper, er andelen 42%. Andelen som foretrekker å selge først er høyest blant følgende grupperinger: Østlandet Vest/Sør- og Vestlandet: 46% år/65 år +: 48%/47% Småby/Landsbygd: 48% Vel fjerdedel vet ikke hva de vil gjøre. 16 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

17 Boligkjøpsplaner, desember 2014 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som sier de vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Andelen som vil selge sin eksisterende bolig før man kjøper ny, økte kraftig på slutten av Vi så at denne tendensen flatet ut i begynnelsen av 2014, og andelen som vil selge før man kjøper har sunket fra 47% i juni til 42% til oktober og desember. Andelen som vil kjøpe før man selger har gått ned, og 30% vil kjøpe bolig før de selger eksisterende. Dette er på nivå med målingen i juni i år. 17 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

18 Hva er øvre grense for hvor mye du kan betale ved kjøp av bolig? Kjøpesum I gjennomsnitt forventer husholdningene å betale ca. 3,7 mill.kr for sin neste bolig. Det er i Oslo og Akershus man regner med å betale mest, ca. 4,6 mill.kr. Fordelt på aldersgrupper forventer de yngste å betale 2,6 mill.kr mens aldersgruppen 65 år + ligger på topp med en estimert kjøpspris for neste bolig på 3,6 mill.kr. Grafen viser at forventet kjøpspris er høyere i urbane enn landlige områder. 18 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

19 Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Lånefinansiering I gjennomsnitt forventer husholdningene å lånefinansiere 47% av kjøpesummen ved kjøp av fremtidig bolig. Dette tilsvarer ca. 1,7 mill.kr av planlagt gjennomsnittlig kjøpesum. Det er de to yngste aldersgruppene som har det høyeste lånefinansieringsbehovet. Aldersgruppen år har et estimert lånebehov på 69% og 66% i aldersgruppen år. Lånebehovet synker med stigende alder. Oslo har det høyeste lånebehovet på 50%. 19 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

20 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge 20 Tallene er registrert hver måned, og viser tall for hele måneden. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

21 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger, Kilde: Eiendom Norge

22 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. I Stavanger er formidlingstiden uendret fra forrige måned. I Bergen gikk formidlingstiden ned med 1 dag. I Oslo gikk formidlingstiden opp med 1 dager, mens det i Tromsø og Trondheim gikk opp med hhv. 7 og 4 dager. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 36 dager, uendret fra forrige måned. 22 Kilde: Eiendom Norge

23 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 23

24 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE ANTALL INTERVJUER UTVALG Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet desember 2014 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) hver måned. Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Kåre Elnan Prognosesenteret AS Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 24

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer