R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge"

Transkript

1 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Dato: Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 2100 personer, 100 fra hvert fylke bortsett fra i Oslo og Akershus der det er trukket 200. Datainnsamlingen er gjennomført via Norstats webpanel i perioden 12. mai til 3. juni FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 2100 personer, vil feilmarginene variere fra 1,3 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 2,1 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Ved nedbrytinger på bakgrunnsvariabler vil feilmarginene øke. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. VEKTING Undersøkelsen vektes opp mot Norges befolkning totalt for kjønn, alder og geografi. På nedbrytingene på fylke er vekten slått av for at vi skal få en mest mulig valid sammenligning av resultater i ulike fylker. SIGNIFIKANSTESTING For å avdekke om noen grupper skiller seg ut i så stor grad at forskjellen er gjeldende i populasjonen bruker vi signifikanstesting. Vi tester om en undergruppe skiller seg signifikant fra øvrige. For eksempel tester vi om kvinner svarer annerledes enn menn, og om de som bor i leilighet svarer annerledes enn de som bor i øvrige boligtyper. Trondheim Nevjard Guttormsen Ranita Nersund

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SPM SIDE Oppsummering... 1 Om utvalget Har du hørt om ordningen med energimerking av boliger? Hvor har du fått kjennskap til energimerking? Synes du ordningen med energimerking er et positivt tiltak? a Hvor enig eller uenig er du i at det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk? b Hvor enig eller uenig er du i at energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig som har investert i energieffektivisering? c Hvor enig eller uenig er du i at ordningen bidrar til energisparing? d Hvor enig eller uenig er du i at ordningen øker bevisstheten om boligens energibruk? e Hvor enig eller uenig er du i at energimerkeordningen er et unødvendig byråkratisk pålegg? Tror du energisparing lønner seg økonomisk? a Hvor enig eller uenig er du i at energisparing gjør at det blir kaldere og mindre komfortabelt inne? b Hvor enig eller uenig er du i at energieffektivisering lønner seg økonomisk? c Hvor enig eller uenig er du i at energisparing bidrar til å redusere klimaproblemene? Tror du energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk i boliger? Tror du energimerkeordningen vil bidra til at flere etterisolerer eller foretar andre omfattende rehabiliteringer av sin bolig? Syns du energimerkeordningen er et nyttig tiltak? Ønsker du å redusere energibruken i din bolig? Hva tror du er mest effektivt for å redusere energibruk informasjon eller offentlige krav (f. eks. strengere byggeforskrifter)? Mener du boligeiere har et ansvar for å bidra til energisparing? I hvilken grad er du villig til å investere i tiltak for redusert energibruk i din egen bolig? Tror du energimerket vil ha betydning neste gang du kjøper bolig? Hvor viktig mener du redusert energibruk i hjemmet er for klimaet? a Hvor viktig er det at boligen ser bra ut når du skal kjøpe bolig? b Hvor viktig er det at boligen har god beliggenhet når du skal kjøpe bolig? c Hvor viktig er nytt kjøkken og bad når du skal kjøpe bolig? d Hvor viktig er det at boligen er i god teknisk stand når du skal kjøpe bolig? e Hvor viktig er det at boligen ikke koster for mye når du skal kjøpe bolig? f Hvor viktig er det at boligen har et lavt energiforbruk når du skal kjøpe bolig? I hvilken grad mener du energimerket er et uttrykk for boligens tekniske standard? Har du energimerket boligen din? a1 Hvor enig eller uenig er du i at det var lett å logge seg på nettløsningen for å energimerke boligen? a2 Hvor enig eller uenig er du i at du hadde den informasjonen du trengte for å svare? a3 Hvor enig eller uenig er du i at spørsmålene var vanskelige å svare på? a4 Hvor enig eller uenig er du i at du fikk lagt inn de opplysningene om boligen som du ønsket? b1 Hvor enig eller uenig er du i at energimerket i energiattesten er enkelt å forstå? b2 Hvor enig eller uenig er du i at omtalen av tiltak er tilstrekkelig detaljert for å trigge interessen for å gjennomføre anbefalte tiltak? b3 Hvor enig eller uenig er du i at energiattesten er for detaljert og gir mye irrelevant informasjon? c Har du tillit til at energimerket gir riktig karakter til din bolig? Vil du kjøpe en bolig som ikke er energimerket? Vil du anbefale andre å energimerke boligen sin? Hvis du skulle ha kjøpt ny bolig nå, ville du vært villig til å betale mer for en energieffektiv bolig?... 85

3 22 Kjenner du til at det er foretatt oppgraderinger som etterisolering, byttet vinduer eller gjennomført andre omfattende energieffektiviseringstiltak i din bolig før du flyttet inn? Har du foretatt etterisolering, byttet vinduer eller gjennomført andre omfattende energieffektiviseringstiltak i din bolig? Planlegger du å etterisolere, bytte vinduer, eller gjøre andre omfattende effektiviseringstiltak? Alle yrkesbygg, som kjøpesenter, kontorbygg, sykehjem, sykehus, skoler og barnehager, over en viss størrelse er omfattet av en obligatorisk energimerkeplikt. Energiattesten skal henge synlig fremme i inngangspartiet. Vil du se etter energiattesten neste gang du besøker et lignende bygg Synes du det er viktig at offentlige bygg og næringsbygg er energieffektive?... 95

4 Oppsummering Kjennskap De fleste (75 prosent) har hørt om ordningen med energimerking av boliger. Dette er en signifikant høyere andel enn i 2009, der kun 39 prosent hadde hørt om ordningen. Det er flere menn enn kvinner som har kjennskap til ordningen, og flere med høy utdanning enn med lav utdanning. Brutt ned på fylke ser vi at Aust-Agder skiller seg signifikant ut i negativ retning med en lavere andel som har kjennskap til energimerking av boliger. De fleste som har hørt om energimerking av boliger har fått kjennskap til dette gjennom avisomtaler (38 prosent) eller andre medier (20 prosent). På tredje og fjerdeplass finner vi internett (9 prosent) og bekjente (8 prosent). I underkant av 70 prosent synes ordningen med energimerking er et positivt tiltak. Det er flere kvinner enn menn som synes energimerking er positivt, og den yngste aldersgruppen (30 år og yngre) er mest positive til dette. Kunnskap Blant ulike påstander om energimerking av boliger ser vi at 59 prosent er helt enig i at det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk. 41 prosent er helt enig i at ordningen gir verdiøkning for selger som har investert i energieffektivisering, noe som er signifikant høyere enn i 2009 (30 prosent). Videre er 29 prosent helt enig i at ordningen bidrar til energisparing, og 43 prosent er helt enig i at ordningen øker bevisstheten om boligens energibruk. Det er generelt meget høye andeler som er enige i disse påstandene, og andelene blir enda høyere dersom vi også inkluderer de som er ganske enig. Til slutt ser vi at 22 prosent er helt eller ganske enig i at energimerkeordningen er et unødvendig byråkratisk pålegg. De fleste (78 prosent) tror at energisparing lønner seg økonomisk, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (85 prosent). 84 prosent av de yngste tror det lønner seg, mot 71 prosent av de eldste. Blant fylkene er det Sør-Trøndelag som skiller seg ut, der 88 prosent tror at energisparing er lønnsomt. På spørsmålene om energisparing i egen bolig ser vi at de fleste (73 prosent) er helt eller ganske enig i at energieffektivisering lønner seg økonomisk. 54 prosent er helt eller ganske enig i at energisparing bidrar til å redusere klimaproblemene. 20 prosent er helt eller ganske enig i at energisparing gjør at det blir kaldere og mindre komfortabelt inne. Holdninger 46 prosent tror at energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk i boliger, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (56 prosent). 30 prosent er usikre, mens 24 prosent ikke tror ordningen vil ha effekt. De yngste tror i større grad enn øvrige aldersgrupper at energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk. 1

5 Rundt halvparten tror at energimerkeordningen vil bidra til at flere etterisolerer eller foretar andre omfattende rehabiliteringer av sin bolig, og 62 prosent synes at energimerkeordningen er et nyttig tiltak. 73 prosent ønsker å redusere energibruken i boligen sin, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (82 prosent). Andelen som ønsker dette øker med utdanning. I forhold til fylker er det Sogn og Fjordane og Telemark som har de høyeste andelene som ønsker å redusere energibruken i sin bolig. Brutt ned på boligtype finner vi at andelene som ønsker dette er høyest blant de som bor i frittstående enebolig og lavest blant de som bor i leilighet. På spørsmålet om hva man tror er mest effektivt for å redusere energibruk svarer 58 prosent informasjon, mens 28 prosent svarer offentlige krav. De som bor i frittstående enebolig har mer tro på informasjon (62 prosent), mot kun 48 prosent av de som bor i tomannsbolig. Motsatt har de som bor i tomannsbolig mer tro på offentlige krav (39 prosent), mot 25 prosent av de som bor i frittstående enebolig. De som bor i Oslo skiller seg også ut ved å ha en høyere andel enn øvrige fylker som svarer offentlige krav. 73 prosent mener at boligeiere har et ansvar for å bidra til energisparing, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (82 prosent). Det er flere kvinner enn menn som mener dette. Vi ser også at utdanning har betydning, der de med høyere utdanning i større grad mener at boligeierne har et ansvar. Brutt ned på fylke ser vi at Vest-Agder skiller seg ut med en lavere andel som mener at ansvaret ligger hos boligeierne. 45 prosent er i svært eller ganske stor grad villig til å investere i tiltak for å redusere energibruken i egen bolig. 44 prosent mener videre at energimerket vil ha betydning neste gang de kjøper bolig. Det er flere kvinner enn menn som vil vektlegge energimerket neste gang de kjøper bolig. På spørsmålet om hvor viktig man mener redusert energibruk i hjemmet er for klimaet ser vi at 12 prosent svarer svært viktig, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (16 prosent). Videre er det 29 prosent som svarer at det er ganske viktig. Det er flere kvinner enn menn som mener dette er svært viktig for miljøet. Det er spurt om hvilke forhold som er viktige når man skal kjøpe bolig. Her ser vi at boligens tekniske stand er viktigst, og hele 92 prosent svarer at dette er svært eller ganske viktig. Over 90 prosent svarer også at det er svært eller ganske viktig at boligen har god beliggenhet. At boligen ser bra ut er også sentralt, og 84 prosent svarer at det er svært eller ganske viktig. 77 prosent fremhever at det er viktig at boligen ikke koster for mye, og 61 prosent sier det er svært eller ganske viktig at boligen har lavt energiforbruk. Minst viktig av disse områdene er det at boligen har nytt kjøkken og bad, selv om 57 prosent sier dette er svært eller ganske viktig. 35 prosent mener i stor grad at energimerket er et uttrykk for boligens tekniske standard. Det er flere kvinner enn menn som mener dette. 2

6 Atferd 7 prosent har energimerket boligen sin, noe som er signifikant høyere enn i 2009 (2 prosent). 8 prosent vet ikke om boligen er energimerket, mens 85 prosent ikke har energimerket boligen. De som har energimerket boligen sin ble videre spurt om en rekke forhold knyttet til registreringen. Her ser vi at 66 prosent syntes det var lett å logge seg på nettløsningen for å energimerke boligen. Videre ser vi at 68 prosent hadde den informasjonen de trengte for å svare. 28 prosent syntes at spørsmålene var vanskelige å svare på, mens 57 prosent sier de fikk lagt inn de opplysningene om boligen som de ønsket. Videre ble de som har energimerket boligen sin spurt om en rekke forhold knyttet til energiattesten. 57 prosent er helt eller ganske enig i at energimerket i energiattesten er enkel å forstå, mens 33 prosent er helt eller ganske enig i at omtalen av tiltak er tilstrekkelig detaljert for å trigge interessen for å gjennomføre anbefalte tiltak. 23 prosent er helt eller ganske enig i at energiattesten er for detaljert og gir mye irrelevant informasjon. 36 prosent har tillit til at energimerket gir riktig karakter til deres bolig, mens 41 prosent mener dette ikke er tilfelle. 23 prosent er usikre på om energimerket gir riktig karakter til deres bolig. 44 prosent sier at de vil kjøpe en bolig som ikke er energimerket, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (50 prosent). Kvinner er mer skeptisk enn menn til å kjøpe en bolig som ikke er energimerket. Når det gjelder fylker er Rogaland mer tilbøyelig enn de andre fylkene til å kjøpe bolig uten energimerking. 34 prosent vil anbefale andre å energimerke boligen sin, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (38 prosent). De fleste (50 prosent) svarer vet ikke på dette spørsmålet, mens 16 prosent svarer nei. Brutt ned på bakgrunnsvariabler ser vi at de yngste skiller seg ut ved å ha en høyere andel som vil anbefale andre å energimerke boligen sin. De som bor i frittstående enebolig vil i mindre grad enn de som bor i øvrige boligtyper, anbefale andre å gjøre dette. Motsatt vil de som bor i leilighet i større grad enn de som bor i øvrige boligtyper, anbefale andre å gjøre dette. Det er relativt mange (39 prosent) som er villig til å betale mer for en energieffektiv bolig. 36 prosent svarer vet ikke, mens 26 prosent ikke er villig til dette. Brutt ned på utdanningsgrupper ser vi at en større andel av de med høyere utdanning er villige til å betale mer for en energieffektiv bolig sammenlignet med øvrige utdanningsgrupper. 26 prosent kjenner til at det er foretatt oppgraderinger som etterisolering, byttet vinduer eller gjennomført andre omfattende energieffektiviseringstiltak i boligen før de flyttet inn. 40 prosent har selv gjennomført energieffektiviteringstiltak i boligen, mens 27 prosent planlegger å gjennomføre dette. Vi ser at en større andel av de med frittstående enebolig har selv gjennomført eller planlegger å gjennomføre energieffektiviseringstiltak enn de med øvrige boligtyper. 23 prosent sier at de vil se etter energiattesten neste gang de besøker yrkesbygg som kjøpesenter, kontorbygg, sykehjem, skoler og barnehager, mens 52 prosent ikke vil gjøre dette. Flere kvinner enn menn vil se etter dette. 3

7 85 prosent synes det er viktig at offentlige bygg og næringsbygg er energieffektive. Flere kvinner enn menn synes dette er viktig. Vi ser også at utdanning har betydning, der de med høyere utdanning i større grad mener at dette er viktig. Brutt ned på fylke ser vi at en større andel i Oslo mener dette er viktig sammenlignet med andre fylker. Motsatt ser vi at en mindre andel i Aust-Agder mener dette er viktig. 4

8 Om utvalget FORDELING (prosent) Kjønn Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Mann ,5 49,5 Kvinne ,5 100 Total Alder Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent 30 år eller yngre ,8 20, år ,3 38, år ,6 56, år ,8 77,5 60 år eller eldre ,5 100 Total Høyeste fullført utdanning Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Ikke fullført utdanning 4 0,2 0,2 Grunnskole 90 4,3 4,5 Videregående skole / Yrkesskole ,5 35 Høyere utdanning opp til tre år ,4 60,4 Høyere utdanning mer enn 3 år ,4 98,8 Vet ikke/vil ikke svare 26 1,2 100 Total Hvilken boligtype bor du i? Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Frittstående enebolig ,4 58,4 Tomannsbolig 153 7,3 65,6 Firemannsbolig 48 2,3 67,9 Rekkehus 143 6,8 74,8 Leilighet ,7 98,5 Vet ikke/vil ikke svare 32 1,5 100 Total Har du solgt bolig de siste 12 månedene? Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Ja 103 4,9 4,9 Nei ,6 99,5 Vet ikke/vil ikke svare 10 0,5 100 Total

9 Valid prosent Kumulativ prosent Har du energimerket boligen din? Frekvens Ja 159 7,6 7,6 Nei ,8 92,4 Vet ikke 159 7,6 100 FORDELING (prosent) Total

10 1. Har du hørt om ordningen med energimerking av boliger? Fordeling 2011 Antall % Ja Nei Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Ja 39% 75% Nei 53% 20% Vet ikke 8% 5% Totalt 100 % 100 % 7

11 1. Har du hørt om ordningen med energimerking av boliger? Antall Kjønn Mann 80% 16% 4% (n =1040) Kvinne 70% 25% 6% (n =1060) Alder 30 år eller yngre 68% 28% 3% (n =437) år 81% 15% 4% (n =363) år 82% 14% 4% (n =391) år 72% 21% 7% (n =438) 60 år eller eldre 71% 22% 6% (n =472) Utdanning Grunnskole 60% 31% 9% (n =90) Videregående skole/yrkesskole 68% 25% 6% (n =640) Høyere utdanning opp til tre år 78% 17% 5% (n =533) Høyere utdanning mer enn 3 år 79% 17% 4% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 75% 20% 5% (n =1226) Tomannsbolig 75% 22% 3% (n =153) Firemannsbolig 86% 10% 4% (n =49) Rekkehus 76% 20% 4% (n =143) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? Leilighet 73% 21% 5% (n =499) Ja 92% 7% 1% (n =102) Nei 74% 21% 5% (n =1987) Ja 95% 5% 0% (n =159) Nei 74% 20% 5% (n =1781) Vet ikke 59% 35% 6% (n =159) Fylke Finnmark 72% 24% 4% (n =100) Troms 77% 18% 5% (n =100) Nordland 69% 28% 3% (n =101) Nord-Trøndelag 73% 23% 4% (n =100) Sør-Trøndelag 71% 29% 0% (n =99) Møre og Romsdal 76% 17% 7% (n =100) Sogn og Fjordane 73% 20% 7% (n =100) Hordaland 81% 16% 3% (n =100) Rogaland 67% 28% 5% (n =100) Vest-Agder 75% 19% 6% (n =100) Aust-Agder 64% 29% 7% (n =100) Telemark 78% 18% 4% (n =100) Vestfold 80% 18% 2% (n =100) Buskerud 78% 17% 5% (n =100) Oppland 75% 21% 4% (n =100) Hedmark 71% 21% 8% (n =100) Østfold 73% 24% 3% (n =100) Akershus 81% 14% 5% (n =200) Oslo 79% 15% 6% (n =200) Totalt 75% 20% 5% (n =2100) Ja Nei Vet ikke 8

12 2. Hvor har du fått kjennskap til energimerking? Antall % Avisomtale Andre medier Eiendomsmegler 97 6 Finn.no 85 5 Brosjyre om energimerking Internett (utenom Familie/venner/naboer Annet 98 6 Totalt

13 2. Hvor har du fått kjennskap til energimerking? Antall Kjønn Mann 40% 20% 5% 4% 6% 1% 12% 5% 7% (n =830) Kvinne 37% 21% 8% 7% 6% 2% 5% 10% 5% (n =736) Alder 30 år eller yngre 18% 22% 8% 12% 4% 2% 15% 12% 7% (n =300) år 31% 20% 6% 7% 4% 2% 14% 8% 9% (n =295) år 44% 22% 5% 3% 7% 0% 7% 4% 8% (n =319) år 40% 21% 8% 4% 7% 3% 5% 9% 3% (n =317) 60 år eller eldre 57% 17% 5% 2% 5% 1% 4% 6% 3% (n =338) Utdanning Grunnskole 40% 18% 5% 5% 13% 0% 11% 0% 7% (n =55) Videregående skole/yrkesskole 40% 19% 6% 7% 5% 1% 8% 8% 5% (n =438) Høyere utdanning opp til tre år 32% 26% 8% 4% 7% 1% 8% 7% 7% (n =418) Høyere utdanning mer enn 3 år 42% 17% 5% 6% 4% 2% 9% 9% 7% (n =642) Boligtype Frittstående enebolig 41% 20% 6% 5% 6% 2% 8% 7% 7% (n =920) Tomannsbolig 32% 21% 13% 8% 3% 3% 11% 6% 3% (n =114) Firemannsbolig 33% 17% 7% 2% 14% 2% 10% 12% 2% (n =42) Rekkehus 31% 15% 8% 2% 9% 0% 12% 15% 9% (n =110) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? Avisomtale Andre medier Leilighet 36% 22% 5% 8% 4% 1% 10% 8% 7% (n =365) Ja 26% 10% 30% 6% 10% 4% 6% 3% 5% (n =94) Nei 40% 21% 5% 5% 5% 1% 9% 8% 6% (n =1464) Ja 26% 14% 18% 3% 15% 5% 8% 7% 5% (n =152) Nei 41% 21% 5% 5% 4% 1% 9% 7% 7% (n =1322) Vet ikke 25% 16% 9% 12% 8% 1% 5% 20% 4% (n =93) Fylke Finnmark 36% 17% 7% 3% 1% 7% 14% 8% 7% (n =72) Troms 40% 23% 4% 5% 3% 0% 9% 6% 9% (n =77) Nordland 33% 26% 6% 1% 4% 1% 9% 10% 10% (n =70) Nord-Trøndelag 45% 14% 7% 4% 10% 0% 4% 7% 10% (n =73) Sør-Trøndelag 40% 23% 4% 9% 3% 0% 1% 13% 7% (n =70) Møre og Romsdal 32% 32% 3% 3% 9% 0% 11% 7% 5% (n =76) Sogn og Fjordane 41% 22% 3% 1% 8% 1% 14% 5% 4% (n =73) Hordaland 28% 26% 9% 5% 5% 0% 7% 9% 11% (n =81) Rogaland 43% 22% 6% 4% 1% 1% 12% 6% 3% (n =67) Vest-Agder 35% 19% 8% 7% 7% 1% 9% 9% 5% (n =75) Aust-Agder 55% 14% 2% 2% 8% 2% 6% 11% 2% (n =64) Telemark 36% 27% 5% 9% 3% 1% 9% 6% 4% (n =78) Vestfold 39% 14% 8% 8% 8% 1% 11% 6% 6% (n =80) Buskerud 42% 18% 8% 8% 4% 3% 10% 4% 4% (n =78) Oppland 41% 19% 5% 7% 8% 1% 9% 7% 3% (n =75) Hedmark 41% 18% 6% 8% 3% 1% 13% 3% 7% (n =71) Østfold 42% 16% 4% 3% 8% 3% 5% 10% 8% (n =73) Akershus 45% 23% 5% 1% 3% 1% 5% 9% 7% (n =162) Oslo 40% 22% 7% 9% 3% 1% 8% 4% 6% (n =158) Totalt 38% 20% 6% 5% 6% 1% 9% 8% 6% (n =1566) Eiendomsmegler Finn.no Brosjyre om energimerking Internett (utenom Familie/venner/naboer Annet 10

14 3. Synes du ordningen med energimerking er et positivt tiltak? Fordeling 2011 Antall % Ja Nei Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Ja 69% 69% Nei 6% 8% Vet ikke 25% 23% Totalt 100 % 100 % 11

15 3. Synes du ordningen med energimerking er et positivt tiltak? Antall Kjønn Mann 65% 10% 25% (n =1040) Kvinne 73% 5% 22% (n =1060) Alder 30 år eller yngre 75% 3% 22% (n =436) år 66% 8% 26% (n =363) år 63% 9% 27% (n =391) år 71% 8% 21% (n =437) 60 år eller eldre 68% 11% 21% (n =473) Utdanning Grunnskole 68% 9% 23% (n =90) Videregående skole/yrkesskole 66% 7% 27% (n =640) Høyere utdanning opp til tre år 72% 7% 21% (n =534) Høyere utdanning mer enn 3 år 70% 9% 21% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 68% 9% 24% (n =1225) Tomannsbolig 72% 3% 25% (n =153) Firemannsbolig 63% 12% 24% (n =49) Rekkehus 62% 6% 32% (n =143) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? Leilighet 74% 7% 19% (n =498) Ja 72% 12% 17% (n =102) Nei 69% 7% 24% (n =1987) Ja 77% 14% 8% (n =159) Nei 68% 8% 24% (n =1781) Vet ikke 70% 1% 29% (n =158) Fylke Finnmark 63% 8% 29% (n =100) Troms 70% 6% 24% (n =100) Nordland 64% 11% 25% (n =101) Nord-Trøndelag 68% 4% 28% (n =100) Sør-Trøndelag 78% 4% 18% (n =99) Møre og Romsdal 66% 10% 24% (n =100) Sogn og Fjordane 69% 6% 25% (n =100) Hordaland 63% 7% 30% (n =100) Rogaland 70% 9% 21% (n =100) Vest-Agder 68% 7% 25% (n =100) Aust-Agder 63% 14% 23% (n =100) Telemark 67% 7% 26% (n =100) Vestfold 70% 9% 21% (n =100) Buskerud 71% 6% 23% (n =100) Oppland 74% 7% 19% (n =100) Hedmark 70% 11% 19% (n =100) Østfold 73% 4% 23% (n =100) Akershus 64% 8% 28% (n =200) Oslo 73% 11% 17% (n =200) Totalt 69% 8% 23% (n =2101) Ja Nei Vet ikke 12

16 4a. Det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Fordeling 2011 Antall % 1 Helt uenig Helt enig Vet ikke 82 4 Totalt Sammenligning mot fordeling i Helt uenig 1% 1% 2 2% 2% 3 11% 10% 4 23% 24% 5 Helt enig 60% 59% Vet ikke 2% 4% Totalt 100 % 100 % 13

17 4a. Det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Antall Kjønn Mann 1% 3% 12% 29% 52% 3% (n =1040) Kvinne 1% 1% 8% 20% 65% 5% (n =1060) Alder 30 år eller yngre 2% 3% 9% 26% 55% 5% (n =437) år 1% 2% 12% 29% 53% 3% (n =363) år 1% 2% 11% 31% 52% 3% (n =392) år 0% 3% 8% 20% 65% 3% (n =437) 60 år eller eldre 1% 1% 10% 17% 66% 5% (n =471) Utdanning Grunnskole 3% 2% 10% 17% 66% 2% (n =90) Videregående skole/yrkesskole 1% 1% 11% 23% 58% 5% (n =640) Høyere utdanning opp til tre år 1% 3% 10% 26% 58% 3% (n =533) Høyere utdanning mer enn 3 år 1% 2% 9% 26% 60% 2% (n =806) Boligtype Frittstående enebolig 1% 2% 12% 26% 56% 4% (n =1226) Tomannsbolig 0% 2% 3% 19% 73% 3% (n =153) Firemannsbolig 4% 4% 17% 19% 50% 6% (n =48) Rekkehus 2% 1% 10% 28% 53% 4% (n =144) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? 1 Helt uenig Leilighet 1% 1% 8% 22% 64% 4% (n =498) Ja 3% 4% 9% 23% 59% 3% (n =104) Nei 1% 2% 10% 25% 59% 4% (n =1987) Ja 4% 5% 13% 24% 54% 0% (n =159) Nei 1% 2% 10% 25% 59% 4% (n =1781) Vet ikke 2% 0% 7% 16% 63% 11% (n =158) Fylke Finnmark 1% 2% 12% 23% 56% 6% (n =100) Troms 0% 1% 11% 21% 64% 3% (n =100) Nordland 3% 1% 6% 20% 61% 9% (n =101) Nord-Trøndelag 0% 0% 11% 23% 62% 4% (n =100) Sør-Trøndelag 0% 0% 4% 24% 69% 3% (n =99) Møre og Romsdal 1% 3% 13% 24% 57% 2% (n =100) Sogn og Fjordane 0% 1% 6% 30% 58% 5% (n =100) Hordaland 1% 3% 13% 27% 47% 9% (n =100) Rogaland 3% 1% 11% 31% 51% 3% (n =100) Vest-Agder 2% 2% 19% 17% 56% 4% (n =100) Aust-Agder 1% 1% 20% 22% 52% 4% (n =100) Telemark 0% 1% 7% 26% 61% 5% (n =100) Vestfold 2% 1% 9% 22% 58% 8% (n =100) Buskerud 1% 4% 13% 21% 60% 1% (n =100) Oppland 1% 5% 8% 28% 56% 2% (n =100) Hedmark 1% 5% 14% 20% 59% 1% (n =100) Østfold 2% 2% 7% 22% 65% 2% (n =100) Akershus 0% 3% 9% 26% 59% 4% (n =200) Oslo 1% 2% 11% 24% 63% 2% (n =200) Totalt 1% 2% 10% 24% 59% 4% (n =2100) Helt enig Vet ikke 14

18 4b. Energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig som har investert i energieffektivisering (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Fordeling 2011 Antall % 1 Helt uenig Helt enig Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Helt uenig 3% 2% 2 7% 4% 3 21% 14% 4 27% 28% 5 Helt enig 30% 41% Vet ikke 11% 11% Totalt 100 % 100 % I 2009 var påstanden formulert slik: Energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig. 15

19 4b. Energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig som har investert i energieffektivisering (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Antall Kjønn Mann 3% 5% 16% 31% 36% 8% (n =1041) Kvinne 1% 3% 11% 25% 46% 13% (n =1059) Alder 30 år eller yngre 2% 3% 14% 31% 40% 10% (n =436) år 3% 6% 16% 29% 37% 8% (n =363) år 3% 6% 18% 30% 33% 11% (n =391) år 1% 4% 11% 22% 49% 13% (n =437) 60 år eller eldre 3% 4% 10% 28% 43% 13% (n =472) Utdanning Grunnskole 6% 2% 12% 24% 44% 12% (n =89) Videregående skole/yrkesskole 2% 4% 13% 28% 41% 13% (n =641) Høyere utdanning opp til tre år 2% 4% 13% 30% 41% 10% (n =533) Høyere utdanning mer enn 3 år 3% 5% 15% 27% 41% 9% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 3% 5% 15% 28% 40% 9% (n =1224) Tomannsbolig 1% 3% 9% 24% 49% 14% (n =154) Firemannsbolig 4% 10% 17% 33% 29% 6% (n =48) Rekkehus 2% 4% 10% 31% 37% 16% (n =144) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? 1 Helt uenig Leilighet 1% 3% 14% 28% 42% 11% (n =499) Ja 6% 6% 20% 29% 33% 6% (n =102) Nei 2% 4% 13% 28% 41% 11% (n =1988) Ja 8% 8% 19% 26% 36% 4% (n =159) Nei 2% 4% 14% 28% 42% 11% (n =1782) Vet ikke 3% 2% 13% 28% 33% 21% (n =159) Fylke Finnmark 3% 4% 13% 32% 33% 15% (n =100) Troms 1% 3% 11% 28% 46% 11% (n =100) Nordland 2% 3% 13% 26% 42% 15% (n =101) Nord-Trøndelag 1% 4% 10% 30% 49% 6% (n =100) Sør-Trøndelag 0% 0% 9% 36% 45% 9% (n =99) Møre og Romsdal 1% 3% 13% 26% 52% 5% (n =100) Sogn og Fjordane 1% 4% 15% 26% 44% 10% (n =100) Hordaland 1% 5% 15% 36% 32% 11% (n =100) Rogaland 3% 7% 16% 33% 36% 5% (n =100) Vest-Agder 3% 4% 21% 23% 40% 9% (n =100) Aust-Agder 3% 8% 21% 25% 31% 12% (n =100) Telemark 1% 3% 7% 28% 46% 15% (n =100) Vestfold 4% 6% 9% 25% 41% 15% (n =100) Buskerud 4% 6% 19% 35% 31% 5% (n =100) Oppland 5% 3% 11% 33% 40% 8% (n =100) Hedmark 3% 7% 14% 27% 40% 9% (n =100) Østfold 2% 5% 15% 29% 42% 7% (n =100) Akershus 1% 5% 18% 29% 35% 14% (n =200) Oslo 3% 5% 18% 26% 39% 11% (n =200) Totalt 2% 4% 14% 28% 41% 11% (n =2100) Helt enig Vet ikke 16

20 4c. Ordningen bidrar til energisparing (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Fordeling 2011 Antall % 1 Helt uenig Helt enig Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Helt uenig 2% 4% 2 6% 7% 3 17% 21% 4 31% 28% 5 Helt enig 36% 29% Vet ikke 7% 11% Totalt 100 % 100 % 17

21 4c. Ordningen bidrar til energisparing (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Antall Kjønn Mann 6% 8% 24% 28% 24% 10% (n =1040) Kvinne 2% 6% 17% 28% 35% 12% (n =1059) Alder 30 år eller yngre 3% 8% 25% 26% 25% 13% (n =436) år 5% 8% 23% 33% 22% 10% (n =362) år 5% 9% 20% 27% 25% 13% (n =392) år 3% 6% 19% 28% 34% 9% (n =437) 60 år eller eldre 4% 5% 16% 26% 37% 11% (n =473) Utdanning Grunnskole 5% 7% 27% 24% 31% 5% (n =91) Videregående skole/yrkesskole 3% 7% 18% 27% 32% 12% (n =641) Høyere utdanning opp til tre år 4% 6% 21% 29% 27% 12% (n =534) Høyere utdanning mer enn 3 år 4% 8% 21% 29% 29% 10% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 4% 8% 21% 29% 28% 9% (n =1225) Tomannsbolig 3% 3% 22% 23% 31% 19% (n =153) Firemannsbolig 14% 6% 20% 31% 20% 8% (n =49) Rekkehus 4% 5% 25% 23% 33% 10% (n =144) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? 1 Helt uenig Leilighet 3% 6% 18% 29% 32% 13% (n =498) Ja 8% 9% 31% 26% 18% 8% (n =103) Nei 4% 7% 20% 28% 30% 11% (n =1988) Ja 8% 10% 31% 21% 26% 4% (n =159) Nei 4% 7% 20% 28% 30% 11% (n =1783) Vet ikke 2% 6% 12% 33% 25% 23% (n =159) Fylke Finnmark 4% 7% 25% 24% 30% 10% (n =100) Troms 3% 6% 17% 29% 36% 9% (n =100) Nordland 4% 6% 21% 30% 28% 12% (n =101) Nord-Trøndelag 2% 9% 17% 23% 40% 9% (n =100) Sør-Trøndelag 1% 3% 19% 37% 31% 8% (n =99) Møre og Romsdal 5% 7% 19% 26% 31% 12% (n =100) Sogn og Fjordane 2% 5% 27% 35% 23% 8% (n =100) Hordaland 1% 10% 19% 34% 21% 15% (n =100) Rogaland 9% 8% 19% 30% 20% 14% (n =100) Vest-Agder 8% 10% 18% 27% 29% 8% (n =100) Aust-Agder 2% 9% 25% 19% 35% 10% (n =100) Telemark 2% 5% 21% 25% 31% 16% (n =100) Vestfold 3% 8% 21% 25% 28% 15% (n =100) Buskerud 3% 7% 21% 31% 28% 10% (n =100) Oppland 6% 9% 16% 32% 26% 11% (n =100) Hedmark 8% 8% 20% 25% 29% 10% (n =100) Østfold 4% 3% 20% 33% 29% 11% (n =100) Akershus 2% 6% 23% 29% 30% 10% (n =200) Oslo 5% 8% 20% 29% 29% 11% (n =200) Totalt 4% 7% 21% 28% 29% 11% (n =2099) Helt enig Vet ikke 18

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer