ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland"

Transkript

1 Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. Feilmarginene for Østre Toten: ± 4,2 til 6,9 SIGNIFIKANSTESTING Resultatene for kommunen er testet mot resultatene i regionen og mot resultatene i totalt for å undersøke om det forekommer statistisk signifikante forskjeller, for eksempel om andelen som ønsker å bli involvert i prosesseen med kommunesammenslåing er større i fylket som helhet enn internt kommunen. Der resultatene er brutt ned på bakgrunnsvariabler er det signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 20 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. METODE Datainnsamlingen ble gjennomført på telefon i uke 46-49, 2014 i et representativt utvalg av personer over 15 år fra. Det ble gjennomført totalt 5548 intervjuer i, hvorav 200 i Østre Toten. VEKTING Datagrunnlaget er vektet mot populasjonen i kommunen med hensyn på kjønn og alder. På region og fylkesnivå er det i tilleg vektet med hensyn på kommunestørrelse.

2 Oppsummering 46 prosent mener spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig eller svært viktig for dem, og om lag halvparten ønsker å bli involvert i prosessen. Sammenlignet med og ønsker en litt høyere andel i Østre Toten å bli involvert i prosessen. De som svarte "ja" eller "vet ikke" på spørsmålet om de ønsker å bli involvert i prosessen rundt spørsmålet om kommunesammenslåing fikk videre spørsmål om hvordan de ønsker at dette bør skje. 59 prosent ønsker å bli involvert gjennom en spørreundersøkelse mens 58 prosent svarer at dette bør skje gjennom folkemøter. 58 prosent ønsker informasjon i lokalavisen, 56 prosent ønsker informasjon i posten og 52 prosent vil bli involvert via sosiale medier. Videre er respondentene bedt om å vurdere hvordan de tror kommunen vil løse ulike sentrale oppgaver dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Det er forholdsvis delte meninger blant innbyggerne. Sammenlignet med og totalt er det ganske små forskjeller på de fleste av områdene. Politisk Styring: 40 prosent tror styringen vil bli bedre, en andel som er litt høyere enn i og totalt. Dernest er det en forholdsvis jevn fordeling der 29 prosent tror den blir dårligere og 27 prosent tror den forblir uendret. Innbyggermedvirkning: Dette er området hvor vi finner mest pessimisme. 45 prosent tror innbyggermedvirkningen blir dårligere ved en kommunesammenslåing. 33 prosent tror den vil være uendret, mens kun 16 prosent tror den vil bli bedre. Helsetjenester: Her er de fleste innbyggerne forholdsvis positive. 41 prosent har tro på at en kommunesammenslåing vil bedre helsetjenestene og 33 prosent tror tjenestene vil være uendret. 25 prosent tror helsetjenestene vil bli dårligere. Eldreomsorg: Her er resultatet forholdsvis tredelt, med en noe høyere andel på den positive siden. 35 prosent har tro på at en kommunesammenslåing vil bedre eldreomsorgen og 35 prosent tror tjenesten vil være uendret. 27 prosent tror eldreomsorgen vil bli dårligere. Barnehagetilbud: Innbyggerne er jevnt over ganske positive med tanke på barnehagetilbudet. 40 prosent tror en kommunesammenslåing ville ha bedret tilbudet, mens 33 prosent tror tilbudet ville forblitt uendret. 23 prosent tror tilbudet ville blitt dårligere. Skole/SFO: På samme måte som for barnehagetilbudet ligger tyngdepunktet av svarene på den positive siden, og 39 prosent har tro på at en kommunesammenslåing vil bedre tilbudet. 31 prosent tror tilbudet ville forblitt uendret, mens 27 prosent tror det ville blitt dårligere. Økonomisk styring: Dette er området hvor høyest andel (46 prosent) har tro på en forbedring ved kommunesammenslåing. Videre tror 23 prosent at styringen ikke ville ha endret seg, mens 26 prosent tror kommunesammenslåing vil føre til dårligere økoonomisk styring. Innbyggerne har også blitt bedt om å vurdere hvor viktig det er for dem at ulike hensyn vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. Avstand til offentlige tjenestetilbud: 62 prosent mener avstand til offentlige tjenestetilbud er viktig eller svært viktig. De resterende fordeler seg forholdsvis jevnt der 18 prosent mener dette er middels viktig, mens 19 prosent mener dette er uviktig eller lite viktig. Avstand til rådhuset/kommunehuset: De fleste anser ikke dette som et viktig område (52 prosent), mens 26 prosent synes avstanden er viktig eller svært viktig.

3 Fordeling av offentlige arbeidsplasser: Omtrent to av tre anser fordeling av offentlige arbeidsplasser som viktig eller svært viktig. Kun 13 prosent synes dette er uviktig eller lite viktig. Utvikling i alle deler av kommunen: Dette anses generelt som et viktig område av innbyggerne. 68 prosent mener det er viktig eller svært viktig, og kun 8 prosent mener det er uviktig eller lite viktig.

4 Spørsmål 1: Et flertall på Stortinget ønsker at det skal gjennomføres en større kommunereform der ett av målene er større og mer robuste kommuner. Hvor viktig er spørsmålet om kommunesammenslåing for deg? Ikke viktig/ lite viktig 28 % Middles viktig 26 % Viktig/ svært viktig 46 % 28 % Vet ikke 26 % 1 % 46 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke 1 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Østre Toten totalt 28% 26% 46% 1% (n=200) 27% 29% 42% 2% (n=2067) 25% 28% 45% 1% (n=5548) Kjønn Mann 30% 30% 40% 0% (n=100) Kvinne 25% 22% 52% 1% (n=99) Alder år 36% 45% 9% 9% (n=11) år 43% 43% 14% 0% (n=14) år 48% 29% 24% 0% (n=21) år 11% 18% 71% 0% (n=28) år 24% 19% 57% 0% (n=42) år 24% 34% 42% 0% (n=38) 64 år og eldre 28% 22% 50% 0% (n=46) Utdanning Grunnskole 35% 40% 25% 0% (n=20) Videregående skole 38% 20% 42% 0% (n=79) Universitet/høyskole (1-3 år) 23% 26% 51% 0% (n=47) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 12% 31% 57% 0% (n=49) Botid 5 år eller mindre 23% 35% 38% 4% (n=26) 6-10 år 45% 9% 45% 0% (n=11) år 18% 29% 54% 0% (n=28) 20 år eller mer 30% 25% 45% 0% (n=134)

5 Spørsmål 2: I spørsmålet om kommunesammenslåing - ønsker du å bli involvert i prosessen i din kommune? Ja 49 % Nei 49 % Vet ikke 2 % #N/A 2 % Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Valid N Østre Toten totalt 49% 50% 2% (n=200) 43% 56% 2% (n=2068) 42% 57% 1% (n=5548) Kjønn Mann 42% 55% 3% (n=100) Kvinne 55% 45% 0% (n=100) Alder år 27% 73% 0% (n=11) år 57% 43% 0% (n=14) år 52% 48% 0% (n=21) år 66% 31% 3% (n=29) år 69% 31% 0% (n=42) år 46% 51% 3% (n=37) 64 år og eldre 24% 74% 2% (n=46) Utdanning Grunnskole 30% 70% 0% (n=20) Videregående skole 40% 56% 4% (n=78) Universitet/høyskole (1-3 år) 49% 51% 0% (n=47) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 69% 31% 0% (n=49) Botid 5 år eller mindre 46% 54% 0% (n=26) 6-10 år 55% 36% 9% (n=11) år 63% 37% 0% (n=30) 20 år eller mer 45% 54% 1% (n=134)

6 Spørsmål 3: I spørsmålet om kommunesammenslåing på hvilken måte mener du at kommunen bør involvere deg som innbygger i prosessen? Flere svar mulig. Gjennom 56 informasjon % i posten 58 % % Gjennom lokalavisen 58 % Gjennom folkemøter 58 % Gjennom sosiale medier 52 % Gjennom en spørreundersøkelse 59 % Ingen av disse 3 % Gjennom informasjon i posten 52 % Gjennom lokalavisen Gjennom folkemøter Gjennom sosiale medier 59 % Gjennom en spørreundersøkelse 3 % Ingen av disse Info i posten Østre Toten totalt 56% 58% 58% 52% 59% 3% (n=100) 52% 51% 55% 46% 56% 2% (n=913) 48% 49% 56% 43% 53% 2% (n=2392) Sosiale medier Lokalavisen Folkemøter Undersøkelse Ingen av disse Antall Kjønn Mann 60% 58% 62% 51% 42% 7% (n=45) Kvinne 53% 58% 55% 53% 73% 0% (n=55) Alder år - % - % - % - % - % - % (n<5) år 25% 50% 50% 50% 50% 0% (n=8) år 45% 64% 45% 64% 45% 0% (n=11) år 70% 60% 65% 60% 45% 15% (n=20) år 72% 66% 62% 55% 62% 0% (n=29) år 56% 72% 56% 39% 72% 0% (n=18) 64 år og eldre 33% 33% 67% 33% 58% 0% (n=12) Utdanning Grunnskole 17% 33% 17% 67% 67% 0% (n=6) Videregående skole 56% 65% 71% 56% 41% 3% (n=34) Universitet/høyskole (1-3 år) 48% 57% 65% 48% 91% 0% (n=23) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 68% 62% 50% 50% 59% 3% (n=34) Botid 5 år eller mindre 67% 75% 58% 75% 50% 0% (n=12) 6-10 år 14% 29% 43% 43% 43% 14% (n=7) år 47% 63% 42% 37% 68% 0% (n=19) 20 år eller mer 62% 57% 64% 52% 61% 2% (n=61)

7 Spørsmål 3: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Politisk styring Dårligere 29 % Uendret 27 % 4 Bedre 4 29 % 27 % Vet ikke 5 % 5 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Østre Toten totalt 29% 27% 40% 5% (n=200) 27% 37% 33% 4% (n=2067) 26% 39% 31% 4% (n=5548) Kjønn Mann 34% 29% 31% 6% (n=100) Kvinne 23% 24% 49% 4% (n=100) Alder år 27% 36% 27% 9% (n=11) år 27% 33% 40% 0% (n=15) år 30% 5% 50% 15% (n=20) år 24% 24% 48% 3% (n=29) år 24% 17% 52% 7% (n=42) år 32% 32% 34% 3% (n=38) 64 år og eldre 30% 39% 28% 2% (n=46) Utdanning Grunnskole 40% 40% 20% 0% (n=20) Videregående skole 29% 26% 36% 9% (n=78) Universitet/høyskole (1-3 år) 23% 29% 44% 4% (n=48) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 24% 22% 53% 0% (n=49) Botid 5 år eller mindre 28% 20% 48% 4% (n=25) 6-10 år 0% 45% 45% 9% (n=11) år 39% 10% 48% 3% (n=31) 20 år eller mer 28% 31% 36% 5% (n=134)

8 Spørsmål 4: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Innbyggermedvirkning Dårligere 45 % Uendret 45 % 33 % Bedre 33 % 16 % Vet ikke 6 % 16 % 6 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Østre Toten totalt 45% 33% 16% 6% (n=201) 40% 36% 18% 6% (n=2066) 40% 36% 19% 6% (n=5548) Kjønn Mann 54% 32% 10% 4% (n=101) Kvinne 35% 35% 22% 8% (n=100) Alder år 25% 25% 25% 25% (n=12) år 50% 50% 0% 0% (n=14) år 62% 19% 14% 5% (n=21) år 50% 36% 11% 4% (n=28) år 37% 35% 26% 2% (n=43) år 39% 34% 18% 8% (n=38) 64 år og eldre 47% 34% 13% 6% (n=47) Utdanning Grunnskole 30% 45% 10% 15% (n=20) Videregående skole 43% 39% 12% 6% (n=77) Universitet/høyskole (1-3 år) 59% 17% 22% 2% (n=46) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 40% 38% 21% 2% (n=48) Botid 5 år eller mindre 44% 40% 8% 8% (n=25) 6-10 år 17% 42% 17% 25% (n=12) år 50% 23% 23% 3% (n=30) 20 år eller mer 46% 34% 16% 5% (n=133)

9 Spørsmål 5: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Helsetjenester Dårligere Uendret 32 % 41 % Bedre 32 % 41 % Vet ikke 3 % 3 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Østre Toten totalt 25% 32% 41% 3% (n=200) 26% 32% 40% 2% (n=2068) 26% 31% 41% 2% (n=5548) Kjønn Mann 25% 33% 39% 3% (n=100) Kvinne 25% 30% 43% 2% (n=100) Alder år 27% 36% 27% 9% (n=11) år 7% 29% 64% 0% (n=14) år 24% 5% 62% 10% (n=21) år 18% 57% 21% 4% (n=28) år 19% 31% 48% 2% (n=42) år 27% 38% 35% 0% (n=37) 64 år og eldre 36% 22% 42% 0% (n=45) Utdanning Grunnskole 40% 40% 20% 0% (n=20) Videregående skole 23% 34% 39% 4% (n=77) Universitet/høyskole (1-3 år) 26% 28% 47% 0% (n=47) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 18% 31% 49% 2% (n=49) Botid 5 år eller mindre 19% 23% 54% 4% (n=26) 6-10 år 9% 64% 18% 9% (n=11) år 13% 37% 50% 0% (n=30) 20 år eller mer 30% 29% 39% 2% (n=134)

10 Spørsmål 6: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Eldreomsorg Dårligere 28 % Uendret 35 % Bedre 35 % 35 % 35 % 28 % Vet ikke 3 % 3 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Østre Toten totalt 28% 35% 35% 3% (n=200) 33% 32% 32% 3% (n=2067) 32% 33% 33% 3% (n=5548) Kjønn Mann 28% 45% 23% 4% (n=100) Kvinne 27% 25% 46% 1% (n=99) Alder år 27% 36% 27% 9% (n=11) år 0% 64% 36% 0% (n=14) år 30% 15% 45% 10% (n=20) år 11% 50% 36% 4% (n=28) år 26% 38% 36% 0% (n=42) år 38% 30% 30% 3% (n=37) 64 år og eldre 38% 28% 34% 0% (n=47) Utdanning Grunnskole 53% 32% 16% 0% (n=19) Videregående skole 23% 36% 36% 5% (n=78) Universitet/høyskole (1-3 år) 31% 31% 38% 0% (n=48) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 21% 38% 42% 0% (n=48) Botid 5 år eller mindre 12% 42% 38% 8% (n=26) 6-10 år 9% 64% 18% 9% (n=11) år 21% 38% 41% 0% (n=29) 20 år eller mer 33% 31% 35% 2% (n=133)

11 Spørsmål 7: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Barnehagetilbud Dårligere 23 % Uendret 33 % Bedre 33 % 4 4 Vet ikke 23 % 5 % 5 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Østre Toten totalt 23% 33% 40% 5% (n=199) 22% 39% 34% 4% (n=2067) 22% 40% 33% 5% (n=5549) Kjønn Mann 23% 41% 30% 7% (n=101) Kvinne 23% 26% 49% 3% (n=101) Alder år 27% 27% 36% 9% (n=11) år 21% 14% 64% 0% (n=14) år 23% 18% 41% 18% (n=22) år 34% 34% 28% 3% (n=29) år 17% 39% 44% 0% (n=41) år 16% 39% 42% 3% (n=38) 64 år og eldre 24% 37% 35% 4% (n=46) Utdanning Grunnskole 35% 35% 25% 5% (n=20) Videregående skole 18% 40% 33% 9% (n=78) Universitet/høyskole (1-3 år) 27% 31% 42% 0% (n=48) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 18% 24% 55% 2% (n=49) Botid 5 år eller mindre 28% 16% 48% 8% (n=25) 6-10 år 10% 50% 30% 10% (n=10) år 27% 23% 50% 0% (n=30) 20 år eller mer 22% 38% 36% 5% (n=133)

12 Spørsmål 8: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Skole og SFO Dårligere 27 % Uendret 31 % 39 % Bedre 39 % 27 % 31 % Vet ikke 4 % 4 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Østre Toten totalt 27% 31% 39% 4% (n=199) 25% 36% 35% 4% (n=2068) 24% 37% 35% 4% (n=5547) Kjønn Mann 29% 32% 33% 6% (n=100) Kvinne 25% 30% 44% 1% (n=100) Alder år 27% 36% 27% 9% (n=11) år 21% 29% 50% 0% (n=14) år 23% 14% 45% 18% (n=22) år 36% 25% 36% 4% (n=28) år 21% 40% 40% 0% (n=43) år 27% 35% 35% 3% (n=37) 64 år og eldre 33% 28% 39% 0% (n=46) Utdanning Grunnskole 45% 20% 35% 0% (n=20) Videregående skole 19% 41% 32% 8% (n=78) Universitet/høyskole (1-3 år) 32% 30% 38% 0% (n=47) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 24% 20% 55% 0% (n=49) Botid 5 år eller mindre 31% 15% 46% 8% (n=26) 6-10 år 9% 45% 36% 9% (n=11) år 27% 27% 47% 0% (n=30) 20 år eller mer 28% 34% 35% 3% (n=133)

13 Spørsmål 9: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Økonomisk styring Dårligere 26 % Uendret 23 % 46 % Bedre 46 % Vet ikke 26 % 23 % 6 % 6 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Østre Toten totalt 26% 23% 46% 6% (n=200) 26% 29% 41% 5% (n=2067) 26% 28% 41% 4% (n=5547) Kjønn Mann 28% 23% 45% 4% (n=100) Kvinne 23% 23% 47% 7% (n=100) Alder år 27% 36% 27% 9% (n=11) år 0% 64% 29% 7% (n=14) år 38% 5% 48% 10% (n=21) år 14% 25% 57% 4% (n=28) år 26% 19% 53% 2% (n=43) år 30% 19% 43% 8% (n=37) 64 år og eldre 33% 22% 42% 2% (n=45) Utdanning Grunnskole 35% 25% 40% 0% (n=20) Videregående skole 29% 23% 38% 9% (n=78) Universitet/høyskole (1-3 år) 28% 21% 49% 2% (n=47) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 12% 27% 59% 2% (n=49) Botid 5 år eller mindre 15% 19% 50% 15% (n=26) 6-10 år 9% 27% 55% 9% (n=11) år 10% 34% 52% 3% (n=29) 20 år eller mer 32% 22% 44% 3% (n=133)

14 Spørsmål 10: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) Ikke viktig/ lite viktig 19 % 62 % Middles viktig 18 % Viktig/ svært viktig 62 % Vet ikke 19 % 18 % 2 % 2 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Østre Toten totalt 19% 18% 62% 2% (n=199) 16% 16% 67% 1% (n=2067) 16% 17% 66% 1% (n=5547) Kjønn Mann 20% 21% 57% 2% (n=100) Kvinne 17% 15% 67% 1% (n=99) Alder år 10% 0% 80% 10% (n=10) år 0% 14% 86% 0% (n=14) år 15% 35% 50% 0% (n=20) år 25% 14% 57% 4% (n=28) år 29% 14% 55% 2% (n=42) år 22% 24% 54% 0% (n=37) 64 år og eldre 11% 17% 72% 0% (n=46) Utdanning Grunnskole 10% 15% 75% 0% (n=20) Videregående skole 19% 13% 68% 0% (n=78) Universitet/høyskole (1-3 år) 13% 21% 66% 0% (n=47) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 27% 24% 45% 4% (n=49) Botid 5 år eller mindre 8% 27% 62% 4% (n=26) 6-10 år 25% 17% 58% 0% (n=12) år 20% 10% 70% 0% (n=30) 20 år eller mer 20% 19% 60% 2% (n=133)

15 Spørsmål 11: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Avstand til rådhuset/kommunehuset Ikke viktig/ lite viktig 52 % 52 % Middles viktig 21 % Viktig/ svært viktig 26 % Vet ikke 21 % 2 % 26 % 2 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Østre Toten totalt 52% 21% 26% 2% (n=200) 44% 27% 28% 1% (n=2068) 44% 27% 28% 2% (n=5548) Kjønn Mann 63% 16% 19% 2% (n=100) Kvinne 41% 24% 33% 1% (n=99) Alder år 45% 45% 0% 9% (n=11) år 100% 0% 0% 0% (n=14) år 70% 25% 5% 0% (n=20) år 64% 11% 21% 4% (n=28) år 60% 14% 24% 2% (n=42) år 43% 22% 35% 0% (n=37) 64 år og eldre 24% 28% 48% 0% (n=46) Utdanning Grunnskole 35% 40% 25% 0% (n=20) Videregående skole 59% 18% 23% 0% (n=78) Universitet/høyskole (1-3 år) 40% 17% 43% 0% (n=47) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 63% 14% 18% 4% (n=49) Botid 5 år eller mindre 73% 4% 19% 4% (n=26) 6-10 år 64% 18% 18% 0% (n=11) år 48% 28% 24% 0% (n=29) 20 år eller mer 48% 22% 29% 1% (n=134)

16 Spørsmål 12: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen 66 % Ikke viktig/ lite viktig 13 % Middles viktig 19 % Viktig/ svært viktig 66 % Vet ikke 19 % 2 % 13 % 2 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Østre Toten totalt 13% 19% 66% 2% (n=199) 12% 24% 61% 3% (n=2068) 13% 23% 60% 3% (n=5548) Kjønn Mann 14% 23% 61% 2% (n=100) Kvinne 12% 15% 72% 1% (n=99) Alder år 0% 27% 64% 9% (n=11) år 0% 14% 86% 0% (n=14) år 24% 24% 52% 0% (n=21) år 10% 10% 76% 3% (n=29) år 19% 21% 57% 2% (n=42) år 14% 19% 68% 0% (n=37) 64 år og eldre 11% 22% 67% 0% (n=45) Utdanning Grunnskole 5% 21% 74% 0% (n=19) Videregående skole 14% 17% 68% 1% (n=78) Universitet/høyskole (1-3 år) 11% 17% 72% 0% (n=47) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 14% 27% 57% 2% (n=49) Botid 5 år eller mindre 12% 19% 65% 4% (n=26) 6-10 år 0% 18% 82% 0% (n=11) år 7% 7% 86% 0% (n=29) 20 år eller mer 16% 22% 61% 2% (n=133)

17 Spørsmål 13: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Utvikling i alle deler av kommunen 68 % Ikke viktig/ lite viktig 8 % Middles viktig 16 % Viktig/ svært viktig 68 % Vet ikke 9 % 16 % 8 % 9 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Østre Toten totalt 8% 16% 68% 9% (n=200) 10% 18% 68% 5% (n=2068) 11% 17% 68% 4% (n=5547) Kjønn Mann 12% 15% 66% 7% (n=100) Kvinne 3% 18% 69% 10% (n=101) Alder år 10% 30% 50% 10% (n=10) år 0% 21% 79% 0% (n=14) år 10% 29% 43% 19% (n=21) år 4% 11% 79% 7% (n=28) år 7% 14% 69% 10% (n=42) år 13% 11% 66% 11% (n=38) 64 år og eldre 7% 15% 74% 4% (n=46) Utdanning Grunnskole 5% 32% 53% 11% (n=19) Videregående skole 14% 9% 66% 10% (n=77) Universitet/høyskole (1-3 år) 4% 19% 71% 6% (n=48) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 2% 21% 75% 2% (n=48) Botid 5 år eller mindre 12% 27% 58% 4% (n=26) 6-10 år 0% 9% 91% 0% (n=11) år 3% 17% 72% 7% (n=29) 20 år eller mer 8% 14% 68% 10% (n=133)

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Eidskog. - Kommunesammenslåing

Eidskog. - Kommunesammenslåing Eidskog - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing Sør-Odal - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus Kommune 16000 innb Styringsgruppe nedsatt for å arbeide med kommunereformen i Melhus Innbyggerkartlegging i regi av Sentio ble foretatt. Et representativt

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer