April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag"

Transkript

1 April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

2 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling... 2 Vekting... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller... 4 Spørreskjema... 4 Feilmargintabell... 8 Frekvens- og krysstabeller

3 Innledning Bakgrunn Opinion har på oppdrag fra KS Nord-Trøndelag gjennomført en undersøkelse for å kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nord-Trøndelag. I denne rapporten presenteres resultater for Grong kommune. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er innbyggerne i Nord-Trøndelag, pluss Bindal i Nordland og Osen i Sør-Trøndelag, 15 år eller eldre. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede personer er forsøkt intervjuet. Utvalget er et tilfeldighetsutvalg. Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Vekting Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi (kommune). Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 16. til 24. mars Feilmarginer Opinion gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved 100 respondenter eller intervjuer (n=100) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 4,3 og ± 9,8 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med frekvens- og krysstabeller bak i rapporten. 2

4 Karakteristika Nedenfor gis en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Antall (n) Andel Mann 54 54,0 % Kvinne 46 46,0 % ,0 % Antall (n) Andel Under 35 år 17 17,0 % 35 til 54 år 32 32,0 % 55 år eller eldre 51 51,0 % ,0 % 3

5 Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Svaralternativer: I svært stor grad I ganske stor grad I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 2 Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Svaralternativer: Svært positiv Ganske positiv Verken positiv eller negativ Ganske negativ Svært negativ Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 3 I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Svaralternativer: I svært stor grad I ganske stor grad Verken stor eller liten grad I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke/ikke aktuelt 4

6 Spørsmål 4 [Stilles kun til de som svarer 1-3 i forrige spørsmål] Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? [Roter 1-4] Innbyggerundersøkelser Temamøter/folkemøter/grendemøter Sosiale medier Informasjon i posten Annet (IKKE LES) Svaralternativer: Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 5 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? [Rotere] Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Tilbud innen kultur, idrett og fritid Nærings- og samfunnsutvikling Svaralternativer: Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 6 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Tilbud innen kultur, idrett og fritid Nærings- og samfunnsutvikling Kostnadseffektiv kommunal drift Kompetanse i kommunale fagmiljøer Lokaldemokratiet Livskraftig lokalsamfunn Din lyst til å engasjere deg i lokalsamfunnet 5

7 Svaralternativer: Mye Noe Verken eller dårligere Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 7 Er du interessert i å delta i eventuelle oppfølgingsundersøkelser knyttet til kommunesammenslåing? Svaralternativer: Hvis ja, be om e-postadresse: Lokalt spørsmål 1 Er du for eller imot at Grong kommune slår seg sammen med andre kommuner i regionen? Svaralternativer: For Mot Vet ikke Lokalt spørsmål 2 Dersom kommunene i Indre Namdal slår seg sammen, tror du det vil være positivt eller negativt, eller ikke spille noen rolle for utviklingen av regionen fremover? Svaralternativer: Positivt Negativt Verken positiv eller negativt Vet ikke/ikke aktuelt Bakgrunnsvariabel Registrer kjønn Svaralternativer: Mann Kvinne Bakgrunnsvariabel Hva er din alder? Svaralternativer: Oppgi år 6

8 Bakgrunnsvariabel Hva er din høyeste fullførte utdanning? Svaralternativer: Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet/høyskoleutdanning, til og med 4 år Universitet/høyskoleutdanning, 5 år eller mer Vet ikke Bakgrunnsvariabel Er du ansatt i offentlig eller privat sektor? Svaralternativer: Ja, ansatt i offentlig sektor Ja, ansatt i privat sektor Nei, ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 7

9 Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Frekvens- og krysstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 8

10 SPM. 1 I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært stor grad 19 19,2 19,2 19,2 I ganske stor grad 39 38,6 38,6 57, ,1 29,1 86,9 I ganske liten grad 13 13,1 13,1 100, ,0 100,0 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Mann 14% 39% 28% 18% 0% 0% 100% 54 Kvinne 25% 38% 30% 7% 0% 0% 100% 46 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt år 18% 29% 36% 17% 0% 0% 100% år 22% 41% 28% 9% 0% 0% 100% år+ 18% 43% 25% 13% 0% 0% 100% 51 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 10% 33% 41% 17% 0% 0% 100% 11 Videregående 13% 40% 22% 24% 0% 0% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 21% 39% 37% 2% 0% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 34% 39% 23% 4% 0% 0% 100% 19 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 31% 33% 26% 10% 0% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 7% 44% 33% 16% 0% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 22% 38% 28% 13% 0% 0% 100% 32

11 SPM. 1_omkodet I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært/ganske stor grad 58 57,8 57,8 57, ,1 29,1 86,9 I svært/ganske liten grad 13 13,1 13,1 100, ,0 100,0 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Mann 54% 28% 18% 0% 100% 54 Kvinne 62% 30% 7% 0% 100% 46 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt år 47% 36% 17% 0% 100% år 63% 28% 9% 0% 100% år+ 62% 25% 13% 0% 100% 51 *) I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 43% 41% 17% 0% 100% 11 Videregående 54% 22% 24% 0% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 60% 37% 2% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 72% 23% 4% 0% 100% 19 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 64% 26% 10% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 51% 33% 16% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 59% 28% 13% 0% 100% 32

12 SPM. 2 Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Vektet Prosent Svært positiv 12 11,8 11,8 11,8 Ganske positiv 20 19,9 19,9 31, ,4 27,4 59,1 Ganske negativ 27 26,7 26,7 85,8 Svært negativ 12 12,4 12,4 98,2 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,8 1,8 100, ,0 100,0 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Mann 11% 27% 29% 20% 14% 0% 100% 54 Kvinne 13% 12% 26% 34% 11% 4% 100% 46 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt år 12% 11% 23% 36% 18% 0% 100% år 9% 24% 34% 18% 12% 3% 100% år+ 14% 23% 26% 26% 9% 2% 100% 51 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Grunnskole 14% 26% 7% 24% 28% 0% 100% 11 Videregående 7% 23% 24% 29% 14% 2% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 19% 16% 37% 15% 10% 2% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 9% 15% 29% 43% 4% 0% 100% 19 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 14% 15% 35% 26% 8% 3% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 9% 21% 26% 29% 15% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 13% 24% 22% 24% 14% 3% 100% 32

13 SPM. 2_omkodet Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Vektet Prosent Svært/ganske positiv 32 31,7 31,7 31, ,4 27,4 59,1 Svært/ganske negativ 39 39,1 39,1 98,2 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,8 1,8 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Mann 38% 29% 33% 0% 100% 54 Kvinne 25% 26% 45% 4% 100% 46 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt år 23% 23% 54% 0% 100% år 33% 34% 30% 3% 100% år+ 37% 26% 35% 2% 100% 51 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Grunnskole 41% 7% 52% 0% 100% 11 Videregående 30% 24% 44% 2% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 34% 37% 26% 2% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 23% 29% 47% 0% 100% 19 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 29% 35% 34% 3% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 30% 26% 44% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 37% 22% 38% 3% 100% 32

14 SPM. 3 I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært stor grad 24 24,5 24,5 24,5 I ganske stor grad 36 35,7 35,7 60, ,7 19,7 79,9 I ganske liten grad 7 6,5 6,5 86,4 I svært liten grad 8 8,3 8,3 94,7 Vet ikke/ikke aktuelt 5 5,3 5,3 100, ,0 100,0 *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Mann 13% 39% 29% 7% 9% 3% 100% 54 Kvinne 37% 32% 10% 6% 8% 8% 100% 46 *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt år 12% 42% 29% 0% 6% 12% 100% år 36% 45% 10% 6% 0% 3% 100% år+ 26% 25% 20% 11% 16% 2% 100% 51 *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 17% 0% 24% 31% 10% 19% 100% 11 Videregående 19% 30% 31% 6% 9% 4% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 26% 44% 12% 3% 10% 5% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 39% 52% 4% 0% 5% 0% 100% 19 *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 35% 44% 7% 9% 3% 3% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 14% 42% 33% 0% 6% 5% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 26% 19% 17% 12% 16% 9% 100% 32

15 SPM. 3_omkodet I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært/ganske stor grad 60 60,2 60,2 60, ,7 19,7 79,9 I svært/ganske liten grad 15 14,8 14,8 94,7 Vet ikke/ikke aktuelt 5 5,3 5,3 100, ,0 100,0 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Mann 52% 29% 16% 3% 100% 54 Kvinne 69% 10% 14% 8% 100% 46 *) I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt år 54% 29% 6% 12% 100% år 81% 10% 6% 3% 100% år+ 50% 20% 27% 2% 100% 51 *) I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 17% 24% 41% 19% 100% 11 Videregående 49% 31% 15% 4% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 70% 12% 13% 5% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 91% 4% 5% 0% 100% 19 *) I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 78% 7% 12% 3% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 57% 33% 6% 5% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 45% 17% 29% 9% 100% 32

16 SPM. 4_1 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Innbyggerundersøkelser Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 56 55,8 69,8 69,8 Nei 24 24,1 30,2 100,0 Sum 80 79,9 100,0 Ikke fått spørsmålet 20 20, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 79% 21% 0% 100% 43 Kvinne 59% 41% 0% 100% 36 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 64% 36% 0% 100% år 78% 22% 0% 100% år+ 67% 33% 0% 100% 36 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 59% 41% 0% 100% 5 Videregående 69% 31% 0% 100% 28 Universitet/høyskole, inntil 4 år 72% 28% 0% 100% 27 Universitet/høyskole, 5 år + 70% 30% 0% 100% 18 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 74% 26% 0% 100% 27 Ja, ansatt i privat sektor 68% 32% 0% 100% 33 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 68% 32% 0% 100% 19

17 SPM. 4_2 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Temamøter/folkemøter/grendemøter Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 53 52,6 65,9 65,9 Nei 27 27,3 34,1 100,0 Sum 80 79,9 100,0 Ikke fått spørsmålet 20 20, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 59% 41% 0% 100% 43 Kvinne 74% 26% 0% 100% 36 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 58% 42% 0% 100% år 72% 28% 0% 100% år+ 67% 33% 0% 100% 36 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 76% 24% 0% 100% 5 Videregående 49% 51% 0% 100% 28 Universitet/høyskole, inntil 4 år 82% 18% 0% 100% 27 Universitet/høyskole, 5 år + 72% 28% 0% 100% 18 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 81% 19% 0% 100% 27 Ja, ansatt i privat sektor 59% 41% 0% 100% 33 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 55% 45% 0% 100% 19

18 SPM. 4_3 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Sosiale medier Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 54 53,7 67,2 67,2 Nei 26 26,2 32,8 100,0 Sum 80 79,9 100,0 Ikke fått spørsmålet 20 20, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 64% 36% 0% 100% 43 Kvinne 71% 29% 0% 100% 36 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 78% 22% 0% 100% år 65% 35% 0% 100% år+ 60% 40% 0% 100% 36 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 59% 41% 0% 100% 5 Videregående 79% 21% 0% 100% 28 Universitet/høyskole, inntil 4 år 55% 45% 0% 100% 27 Universitet/høyskole, 5 år + 66% 34% 0% 100% 18 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 69% 31% 0% 100% 27 Ja, ansatt i privat sektor 67% 33% 0% 100% 33 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 64% 36% 0% 100% 19

19 SPM. 4_4 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Informasjon i posten Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 50 49,9 62,5 62,5 Nei 30 30,0 37,5 100,0 Sum 80 79,9 100,0 Ikke fått spørsmålet 20 20, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 57% 43% 0% 100% 43 Kvinne 69% 31% 0% 100% 36 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 44% 56% 0% 100% år 69% 31% 0% 100% år+ 72% 28% 0% 100% 36 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 76% 24% 0% 100% 5 Videregående 61% 39% 0% 100% 28 Universitet/høyskole, inntil 4 år 66% 34% 0% 100% 27 Universitet/høyskole, 5 år + 56% 44% 0% 100% 18 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 65% 35% 0% 100% 27 Ja, ansatt i privat sektor 63% 37% 0% 100% 33 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 59% 41% 0% 100% 19

20 SPM. 5_1 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Svært fornøyd 15 15,0 15,0 15,0 Ganske fornøyd 30 29,7 29,7 44, ,5 26,5 71,2 Ganske misfornøyd 22 21,7 21,7 92,9 Svært misfornøyd 7 7,1 7,1 100, ,0 100,0 *) Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 16% 28% 39% 14% 3% 0% 100% 54 Kvinne 13% 32% 13% 31% 11% 0% 100% 46 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 6% 30% 29% 24% 12% 0% 100% år 13% 28% 39% 15% 6% 0% 100% år+ 23% 31% 16% 25% 5% 0% 100% 51 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 31% 7% 33% 19% 10% 0% 100% 11 Videregående 11% 34% 25% 27% 2% 0% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 10% 27% 26% 21% 16% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 19% 38% 29% 15% 0% 0% 100% 19 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 19% 39% 16% 21% 6% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 9% 34% 28% 22% 7% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 19% 16% 35% 21% 9% 0% 100% 32

21 SPM. 5_1_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 45 44,7 44,7 44, ,5 26,5 71,2 Svært/ganske misfornøyd 29 28,8 28,8 100, ,0 100,0 *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 44% 39% 17% 0% 100% 54 Kvinne 46% 13% 42% 0% 100% 46 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 36% 29% 36% 0% 100% år 41% 39% 20% 0% 100% år+ 54% 16% 30% 0% 100% 51 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 38% 33% 29% 0% 100% 11 Videregående 46% 25% 30% 0% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 38% 26% 37% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 57% 29% 15% 0% 100% 19 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 57% 16% 27% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 42% 28% 29% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 34% 35% 30% 0% 100% 32

22 SPM. 5_2 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Svært fornøyd 21 20,9 20,9 20,9 Ganske fornøyd 37 37,2 37,2 58, ,4 19,4 77,5 Ganske misfornøyd 12 12,0 12,0 89,5 Svært misfornøyd 6 6,2 6,2 95,7 Vet ikke/ikke aktuelt 4 4,3 4,3 100, ,0 100,0 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 16% 48% 14% 16% 3% 3% 100% 54 Kvinne 27% 25% 25% 7% 9% 6% 100% 46 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 12% 29% 24% 17% 18% 0% 100% år 22% 47% 16% 13% 3% 0% 100% år+ 27% 36% 18% 8% 0% 10% 100% 51 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 33% 21% 19% 0% 0% 26% 100% 11 Videregående 16% 30% 23% 22% 5% 4% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 22% 42% 19% 3% 13% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 23% 49% 13% 15% 0% 0% 100% 19 *) Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 25% 51% 10% 8% 6% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 13% 39% 23% 14% 9% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 26% 20% 24% 13% 3% 14% 100% 32

23 SPM. 5_2_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 58 58,1 58,1 58, ,4 19,4 77,5 Svært/ganske misfornøyd 18 18,2 18,2 95,7 Vet ikke/ikke aktuelt 4 4,3 4,3 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 64% 14% 19% 3% 100% 54 Kvinne 52% 25% 17% 6% 100% 46 *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 41% 24% 35% 0% 100% år 69% 16% 15% 0% 100% år+ 63% 18% 8% 10% 100% 51 *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 55% 19% 0% 26% 100% 11 Videregående 46% 23% 27% 4% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 65% 19% 16% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 72% 13% 15% 0% 100% 19 *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 76% 10% 14% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 53% 23% 24% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 45% 24% 16% 14% 100% 32

24 SPM. 5_3 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Svært fornøyd 23 22,9 22,9 22,9 Ganske fornøyd 44 44,1 44,1 66, ,3 18,3 85,2 Ganske misfornøyd 10 10,3 10,3 95,5 Svært misfornøyd 4 4,5 4,5 100, ,0 100,0 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 25% 54% 11% 6% 5% 0% 100% 54 Kvinne 21% 34% 27% 15% 4% 0% 100% 46 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 12% 41% 24% 18% 6% 0% 100% år 29% 51% 8% 6% 6% 0% 100% år+ 27% 42% 21% 8% 2% 0% 100% 51 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 33% 41% 26% 0% 0% 0% 100% 11 Videregående 18% 46% 16% 18% 3% 0% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 23% 45% 16% 8% 8% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 24% 42% 24% 5% 5% 0% 100% 19 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 26% 49% 11% 13% 0% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 18% 41% 20% 12% 10% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 25% 43% 24% 5% 3% 0% 100% 32

25 SPM. 5_3_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 67 66,9 66,9 66, ,3 18,3 85,2 Svært/ganske misfornøyd 15 14,8 14,8 100, ,0 100,0 *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 78% 11% 11% 0% 100% 54 Kvinne 54% 27% 19% 0% 100% 46 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 53% 24% 24% 0% 100% år 80% 8% 12% 0% 100% år+ 68% 21% 10% 0% 100% 51 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 74% 26% 0% 0% 100% 11 Videregående 64% 16% 20% 0% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 68% 16% 16% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 66% 24% 10% 0% 100% 19 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 76% 11% 13% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 59% 20% 21% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 68% 24% 8% 0% 100% 32

26 SPM. 5_4 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Svært fornøyd 8 7,6 7,6 7,6 Ganske fornøyd 26 25,5 25,5 33, ,0 45,0 78,0 Ganske misfornøyd 17 16,7 16,7 94,7 Svært misfornøyd 3 3,5 3,5 98,2 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,8 1,8 100, ,0 100,0 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 6% 25% 41% 23% 3% 2% 100% 54 Kvinne 9% 26% 49% 10% 4% 2% 100% 46 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 6% 24% 47% 24% 0% 0% 100% år 6% 28% 43% 10% 6% 6% 100% år+ 10% 25% 45% 16% 4% 0% 100% 51 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 17% 14% 52% 17% 0% 0% 100% 11 Videregående 9% 20% 41% 23% 4% 3% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 2% 24% 55% 11% 6% 2% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 9% 43% 33% 15% 0% 0% 100% 19 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 3% 30% 52% 16% 0% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 9% 21% 45% 16% 7% 3% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 11% 27% 38% 18% 3% 3% 100% 32

27 SPM. 5_4_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 33 33,1 33,1 33, ,0 45,0 78,0 Svært/ganske misfornøyd 20 20,1 20,1 98,2 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,8 1,8 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 31% 41% 26% 2% 100% 54 Kvinne 36% 49% 13% 2% 100% 46 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 29% 47% 24% 0% 100% år 34% 43% 17% 6% 100% år+ 35% 45% 20% 0% 100% 51 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 31% 52% 17% 0% 100% 11 Videregående 29% 41% 27% 3% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 26% 55% 17% 2% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 53% 33% 15% 0% 100% 19 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 32% 52% 16% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 30% 45% 22% 3% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 38% 38% 21% 3% 100% 32

28 SPM. 6_1 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Mye 6 6,4 6,4 6,4 Noe 24 24,3 24,3 30, ,8 33,8 64,5 Noe dårligere 23 23,3 23,3 87,8 Mye dårligere 10 10,3 10,3 98,1 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,9 1,9 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 7% 29% 32% 19% 13% 0% 100% 54 Kvinne 6% 19% 36% 29% 7% 4% 100% 46 Mye Noe eller dårligere år 6% 24% 29% 18% 17% 6% 100% år 10% 33% 34% 15% 9% 0% 100% år+ 5% 19% 37% 33% 6% 0% 100% 51 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 0% 24% 33% 7% 17% 19% 100% 11 Videregående 7% 24% 32% 26% 11% 0% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 5% 32% 34% 15% 13% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 10% 14% 33% 43% 0% 0% 100% 19 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 3% 22% 32% 35% 8% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 5% 31% 38% 17% 9% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 11% 18% 31% 20% 14% 6% 100% 32

29 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver SPM. 6_1_omkodet Vektet Prosent 31 30,7 30,7 30, ,8 33,8 64,5 dårligere 34 33,6 33,6 98,1 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,9 1,9 100, ,0 100,0 Vet ikke/ Mann 36% 32% 32% 0% 100% 54 Kvinne 25% 36% 36% 4% 100% 46 Vet ikke/ år 29% 29% 35% 6% 100% år 43% 34% 24% 0% 100% år+ 23% 37% 39% 0% 100% 51 *) Vet ikke/ Grunnskole 24% 33% 24% 19% 100% 11 Videregående 31% 32% 37% 0% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 37% 34% 28% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 24% 33% 43% 0% 100% 19 Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 25% 32% 43% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 36% 38% 26% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 29% 31% 34% 6% 100% 32

30 SPM. 6_2 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Mye 5 5,2 5,2 5,2 Noe 17 17,0 17,0 22, ,6 31,6 53,8 Noe dårligere 35 35,2 35,2 89,0 Mye dårligere 8 7,7 7,7 96,7 Vet ikke/ikke aktuelt 3 3,3 3,3 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 6% 24% 30% 27% 10% 3% 100% 54 Kvinne 4% 10% 33% 44% 5% 4% 100% 46 Mye Noe eller dårligere år 6% 18% 18% 42% 17% 0% 100% år 6% 10% 43% 35% 6% 0% 100% år+ 4% 22% 34% 30% 2% 8% 100% 51 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 7% 14% 17% 45% 0% 17% 100% 11 Videregående 7% 24% 27% 29% 11% 2% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 5% 8% 41% 32% 10% 3% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 21% 30% 49% 0% 0% 100% 19 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 0% 15% 38% 42% 5% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 3% 14% 36% 38% 9% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 14% 23% 20% 24% 9% 11% 100% 32

31 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud SPM. 6_2_omkodet Vektet Prosent 22 22,2 22,2 22, ,6 31,6 53,8 dårligere 43 42,9 42,9 96,7 Vet ikke/ikke aktuelt 3 3,3 3,3 100, ,0 100,0 Vet ikke/ Mann 30% 30% 37% 3% 100% 54 Kvinne 13% 33% 49% 4% 100% 46 Vet ikke/ år 23% 18% 59% 0% 100% år 16% 43% 41% 0% 100% år+ 26% 34% 33% 8% 100% 51 Vet ikke/ Grunnskole 21% 17% 45% 17% 100% 11 Videregående 31% 27% 40% 2% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 13% 41% 42% 3% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 21% 30% 49% 0% 100% 19 *) Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 15% 38% 47% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 16% 36% 47% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 37% 20% 33% 11% 100% 32

32 SPM. 6_3 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Mye 5 5,4 5,4 5,4 Noe 20 19,6 19,6 25, ,9 45,9 70,8 Noe dårligere 20 19,8 19,8 90,7 Mye dårligere 8 7,6 7,6 98,3 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,7 1,7 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 8% 20% 36% 19% 13% 3% 100% 54 Kvinne 2% 19% 57% 21% 2% 0% 100% 46 Mye Noe eller dårligere år 0% 29% 30% 24% 11% 6% 100% år 10% 15% 46% 19% 10% 0% 100% år+ 6% 15% 58% 18% 3% 0% 100% 51 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 14% 26% 38% 14% 7% 0% 100% 11 Videregående 8% 22% 46% 11% 9% 4% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 3% 17% 43% 26% 11% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 17% 53% 30% 0% 0% 100% 19 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 3% 11% 60% 20% 6% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 5% 20% 36% 25% 9% 5% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 8% 27% 43% 13% 8% 0% 100% 32

33 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid SPM. 6_3_omkodet Vektet Prosent 25 25,0 25,0 25, ,9 45,9 70,8 dårligere 27 27,5 27,5 98,3 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,7 1,7 100, ,0 100,0 Vet ikke/ Mann 29% 36% 32% 3% 100% 54 Kvinne 21% 57% 23% 0% 100% 46 Vet ikke/ år 29% 30% 35% 6% 100% år 26% 46% 29% 0% 100% år+ 21% 58% 21% 0% 100% 51 Vet ikke/ Grunnskole 40% 38% 21% 0% 100% 11 Videregående 29% 46% 20% 4% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 20% 43% 37% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 17% 53% 30% 0% 100% 19 Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 14% 60% 26% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 26% 36% 34% 5% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 35% 43% 21% 0% 100% 32

34 SPM. 6_4 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Mye 9 8,5 8,5 8,5 Noe 37 37,3 37,3 45, ,2 38,2 84,0 Noe dårligere 10 10,2 10,2 94,2 Mye dårligere 4 4,1 4,1 98,3 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,7 1,7 100, ,0 100,0 *) Mye Noe eller dårligere Mann 11% 42% 23% 14% 8% 1% 100% 54 Kvinne 6% 32% 55% 6% 0% 2% 100% 46 Mye Noe eller dårligere år 0% 46% 42% 6% 6% 0% 100% år 13% 37% 33% 13% 3% 0% 100% år+ 11% 31% 39% 11% 3% 4% 100% 51 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 14% 24% 36% 17% 0% 10% 100% 11 Videregående 10% 33% 38% 11% 6% 2% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 5% 45% 37% 7% 5% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 9% 42% 40% 9% 0% 0% 100% 19 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 10% 35% 44% 8% 3% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 8% 41% 29% 14% 8% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 7% 35% 43% 9% 0% 5% 100% 32

35 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Nærings- og samfunnsutvikling SPM. 6_4_omkodet Vektet Prosent 46 45,8 45,8 45, ,2 38,2 84,0 dårligere 14 14,3 14,3 98,3 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,7 1,7 100, ,0 100,0 *) Vet ikke/ Mann 54% 23% 22% 1% 100% 54 Kvinne 37% 55% 6% 2% 100% 46 Vet ikke/ år 46% 42% 11% 0% 100% år 50% 33% 17% 0% 100% år+ 42% 39% 15% 4% 100% 51 Vet ikke/ Grunnskole 38% 36% 17% 10% 100% 11 Videregående 42% 38% 18% 2% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 50% 37% 13% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 51% 40% 9% 0% 100% 19 Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 45% 44% 11% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 49% 29% 22% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 43% 43% 9% 5% 100% 32

36 SPM. 6_5 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kostnadseffektiv kommunal drift Vektet Prosent Mye 16 16,2 16,2 16,2 Noe 28 27,9 27,9 44, ,3 32,3 76,5 Noe dårligere 13 12,7 12,7 89,2 Mye dårligere 7 6,6 6,6 95,7 Vet ikke/ikke aktuelt 4 4,3 4,3 100, ,0 100,0 *) Mye Noe eller dårligere Mann 19% 38% 26% 5% 9% 3% 100% 54 Kvinne 13% 17% 40% 21% 4% 5% 100% 46 Mye Noe eller dårligere år 6% 29% 42% 6% 11% 6% 100% år 23% 29% 24% 15% 3% 6% 100% år+ 19% 26% 31% 15% 6% 2% 100% 51 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 14% 24% 17% 36% 10% 0% 100% 11 Videregående 12% 26% 33% 10% 13% 7% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 22% 28% 32% 11% 2% 5% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 18% 34% 39% 9% 0% 0% 100% 19 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 16% 30% 32% 14% 3% 5% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 19% 30% 29% 5% 13% 5% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 13% 24% 36% 21% 3% 3% 100% 32

37 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kostnadseffektiv kommunal drift SPM. 6_5_omkodet Vektet Prosent 44 44,2 44,2 44, ,3 32,3 76,5 dårligere 19 19,2 19,2 95,7 Vet ikke/ikke aktuelt 4 4,3 4,3 100, ,0 100,0 Vet ikke/ Mann 57% 26% 14% 3% 100% 54 Kvinne 30% 40% 25% 5% 100% 46 Vet ikke/ år 35% 42% 18% 6% 100% år 52% 24% 18% 6% 100% år+ 45% 31% 21% 2% 100% 51 Vet ikke/ Grunnskole 38% 17% 45% 0% 100% 11 Videregående 38% 33% 23% 7% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 50% 32% 13% 5% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 52% 39% 9% 0% 100% 19 Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 46% 32% 17% 5% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 49% 29% 18% 5% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 36% 36% 24% 3% 100% 32

38 SPM. 6_6 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kompetanse i kommunale fagmiljøer Vektet Prosent Mye 18 18,1 18,1 18,1 Noe 47 46,9 46,9 65, ,5 14,5 79,5 Noe dårligere 8 8,3 8,3 87,9 Mye dårligere 4 4,2 4,2 92,1 Vet ikke/ikke aktuelt 8 7,9 7,9 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 19% 53% 12% 5% 6% 5% 100% 54 Kvinne 17% 41% 17% 12% 2% 12% 100% 46 Mye Noe eller dårligere år 12% 35% 18% 12% 11% 12% 100% år 27% 48% 15% 3% 3% 3% 100% år+ 16% 55% 11% 9% 0% 9% 100% 51 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 7% 31% 7% 10% 0% 45% 100% 11 Videregående 14% 45% 18% 7% 9% 7% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 26% 47% 16% 8% 0% 2% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 19% 57% 10% 10% 4% 0% 100% 19 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 23% 52% 19% 3% 0% 3% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 20% 44% 13% 8% 11% 5% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 11% 45% 11% 15% 0% 18% 100% 32

39 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kompetanse i kommunale fagmiljøer SPM. 6_6_omkodet Vektet Prosent 65 65,0 65,0 65, ,5 14,5 79,5 dårligere 13 12,6 12,6 92,1 Vet ikke/ikke aktuelt 8 7,9 7,9 100, ,0 100,0 Vet ikke/ Mann 71% 12% 12% 5% 100% 54 Kvinne 58% 17% 14% 12% 100% 46 Vet ikke/ år 47% 18% 23% 12% 100% år 76% 15% 6% 3% 100% år+ 71% 11% 9% 9% 100% 51 Vet ikke/ Grunnskole 38% 7% 10% 45% 100% 11 Videregående 59% 18% 16% 7% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 73% 16% 8% 2% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 75% 10% 15% 0% 100% 19 Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 75% 19% 3% 3% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 64% 13% 19% 5% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 56% 11% 15% 18% 100% 32

40 SPM. 6_7 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Lokaldemokratiet Vektet Prosent Mye 7 6,7 6,7 6,7 Noe 4 4,5 4,5 11, ,5 30,5 41,6 Noe dårligere 40 39,6 39,6 81,2 Mye dårligere 12 11,6 11,6 92,9 Vet ikke/ikke aktuelt 7 7,1 7,1 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 8% 5% 28% 39% 14% 6% 100% 54 Kvinne 5% 4% 34% 40% 9% 8% 100% 46 Mye Noe eller dårligere år 6% 6% 18% 36% 18% 18% 100% år 9% 6% 34% 42% 9% 0% 100% år+ 6% 2% 38% 41% 9% 5% 100% 51 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 14% 0% 7% 33% 7% 38% 100% 11 Videregående 7% 7% 36% 30% 11% 9% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 5% 3% 32% 45% 15% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 5% 4% 27% 54% 10% 0% 100% 19 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 0% 5% 26% 50% 19% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 9% 5% 29% 35% 13% 9% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 10% 3% 36% 35% 2% 12% 100% 32

41 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Lokaldemokratiet SPM. 6_7_omkodet Vektet Prosent 11 11,1 11,1 11, ,5 30,5 41,6 dårligere 51 51,2 51,2 92,9 Vet ikke/ikke aktuelt 7 7,1 7,1 100, ,0 100,0 Vet ikke/ Mann 13% 28% 53% 6% 100% 54 Kvinne 9% 34% 49% 8% 100% 46 Vet ikke/ år 11% 18% 54% 18% 100% år 15% 34% 51% 0% 100% år+ 8% 38% 50% 5% 100% 51 *) Vet ikke/ Grunnskole 14% 7% 41% 38% 100% 11 Videregående 14% 36% 41% 9% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 8% 32% 61% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 9% 27% 64% 0% 100% 19 Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 5% 26% 69% 0% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 14% 29% 47% 9% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 13% 36% 38% 12% 100% 32

42 SPM. 6_8 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Livskraftig lokalsamfunn Vektet Prosent Mye 3 3,3 3,3 3,3 Noe 16 15,7 15,7 19, ,8 28,8 47,7 Noe dårligere 36 36,0 36,0 83,7 Mye dårligere 11 11,1 11,1 94,8 Vet ikke/ikke aktuelt 5 5,2 5,2 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 3% 16% 29% 33% 14% 5% 100% 54 Kvinne 4% 15% 29% 39% 8% 6% 100% 46 Mye Noe eller dårligere år 0% 6% 29% 41% 12% 12% 100% år 0% 18% 26% 43% 13% 0% 100% år+ 8% 21% 30% 27% 9% 4% 100% 51 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 14% 33% 0% 45% 7% 0% 100% 11 Videregående 0% 16% 38% 33% 9% 4% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 3% 15% 27% 36% 13% 6% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 5% 8% 24% 39% 15% 9% 100% 19 *) Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 0% 4% 36% 37% 19% 3% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 3% 14% 16% 45% 11% 11% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 8% 30% 36% 23% 2% 0% 100% 32

43 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Livskraftig lokalsamfunn SPM. 6_8_omkodet Vektet Prosent 19 19,0 19,0 19, ,8 28,8 47,7 dårligere 47 47,1 47,1 94,8 Vet ikke/ikke aktuelt 5 5,2 5,2 100, ,0 100,0 Vet ikke/ Mann 19% 29% 48% 5% 100% 54 Kvinne 19% 29% 47% 6% 100% 46 Vet ikke/ år 6% 29% 53% 12% 100% år 18% 26% 56% 0% 100% år+ 29% 30% 37% 4% 100% 51 Vet ikke/ Grunnskole 48% 0% 52% 0% 100% 11 Videregående 16% 38% 42% 4% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 18% 27% 49% 6% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 13% 24% 54% 9% 100% 19 *) Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 4% 36% 57% 3% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 16% 16% 56% 11% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 38% 36% 26% 0% 100% 32

44 SPM. 6_9 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Din lyst til å engasjere deg i lokalsamfunnet Vektet Prosent Mye 4 3,7 3,7 3,7 Noe 22 22,2 22,2 25, ,5 37,5 63,4 Noe dårligere 27 26,5 26,5 90,0 Mye dårligere 9 9,1 9,1 99,1 Vet ikke/ikke aktuelt 1,9,9 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 2% 23% 38% 28% 9% 0% 100% 54 Kvinne 6% 21% 37% 25% 10% 2% 100% 46 Mye Noe eller dårligere år 0% 30% 18% 41% 12% 0% 100% år 6% 27% 49% 15% 3% 0% 100% år+ 5% 14% 44% 24% 11% 2% 100% 51 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 0% 14% 38% 29% 19% 0% 100% 11 Videregående 5% 15% 33% 32% 15% 0% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 2% 33% 42% 18% 5% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 5% 24% 36% 29% 0% 5% 100% 19 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 3% 34% 34% 22% 5% 3% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 5% 12% 46% 31% 6% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 3% 23% 31% 26% 17% 0% 100% 32

45 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Din lyst til å engasjere deg i lokalsamfunnet SPM. 6_9_omkodet Vektet Prosent 26 25,9 25,9 25, ,5 37,5 63,4 dårligere 36 35,6 35,6 99,1 Vet ikke/ikke aktuelt 1,9,9 100, ,0 100,0 Vet ikke/ Mann 25% 38% 37% 0% 100% 54 Kvinne 27% 37% 34% 2% 100% 46 *) Vet ikke/ år 30% 18% 53% 0% 100% år 33% 49% 18% 0% 100% år+ 18% 44% 35% 2% 100% 51 Vet ikke/ Grunnskole 14% 38% 48% 0% 100% 11 Videregående 20% 33% 47% 0% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 35% 42% 23% 0% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 29% 36% 29% 5% 100% 19 Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 37% 34% 26% 3% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 17% 46% 38% 0% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 26% 31% 43% 0% 100% 32

46 SPM. Grong_1 Er du for eller imot at Grong kommune slår seg sammen med andre kommuner i regionen? Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent For 56 55,6 55,6 55,6 Mot 35 35,4 35,4 91,0 Vet ikke/ikke aktuelt 9 9,0 9,0 100, ,0 100,0 For Mot Vet ikke/ikke aktuelt Mann 51% 35% 14% 100% 54 Kvinne 61% 35% 4% 100% 46 *) For Mot Vet ikke/ikke aktuelt år 24% 64% 11% 100% år 71% 23% 6% 100% år+ 68% 23% 9% 100% 51 For Mot Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 41% 52% 7% 100% 11 Videregående 50% 41% 9% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 56% 29% 15% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 72% 28% 0% 100% 19 For Mot Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 63% 32% 5% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 43% 42% 15% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 64% 31% 6% 100% 32

47 SPM. Grong_2 Dersom kommunene i Indre Namdal slår seg sammen, tror du det vil være positivt eller negativt, eller ikke spille noen rolle for utviklingen av regionen fremover? Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Positivt 50 50,0 50,0 50,0 Negativt 29 29,1 29,1 79,2 Verken positiv eller negativt 21 20,8 20,8 100, ,0 100,0 Positivt Negativt Verken positiv eller negativt Mann 49% 27% 24% 100% 54 Kvinne 51% 32% 17% 100% 46 *) Positivt Negativt Verken positiv eller negativt år 24% 59% 17% 100% år 64% 20% 15% 100% år+ 59% 14% 27% 100% 51 Positivt Negativt Verken positiv eller negativt Grunnskole 48% 38% 14% 100% 11 Videregående 41% 31% 28% 100% 36 Universitet/høyskole, inntil 4 år 64% 20% 16% 100% 33 Universitet/høyskole, 5 år + 43% 38% 19% 100% 19 *) Positivt Negativt Verken positiv eller negativt Ja, ansatt i offentlig sektor 55% 35% 10% 100% 32 Ja, ansatt i privat sektor 47% 38% 16% 100% 36 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 49% 12% 39% 100% 32

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 14:00 Styringsgruppe for kommunereformen Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag. Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag

Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag. Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag KS felles koordineringsdag, 23. mars 2015 Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Bakgrunn innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag Steinkjer, 9. april 2015 Kort om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Gjennomført i mai/juni 2016 3. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger til kommunereformen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

E-postadresse Deltakere Bindal, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna. Deltakere Bindal, Leka, Nærøy, Vikna

E-postadresse Deltakere Bindal, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna. Deltakere Bindal, Leka, Nærøy, Vikna Innsendt: 26.07.2016 12:19 Ref.nr: VIGCRH Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Telefon: 75531500 Telefaks: 75520977 E-post: fmnopost@fylkesmannen.no Hjemmeside: http://www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer