Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE"

Transkript

1 Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

2 METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november Utvalget er vektet på kjønn og alder, for best mulig å gjenspeile den faktiske populasjonen. Resultatene sammenlignes med en landsrepresentativ benchmark bestående av 1000 respondenter, gjennomført på web i oktober FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap, nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 300, vil feilmarginene variere fra 3,4 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 5,7 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. SIGNIFIKANSTESTING Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om det er noen forskjeller etter alder. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom en forskjell er statistisk signifikant, kan vi med 95 prosent sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget.

3 Oppsummering av resultatene Hovedmål Aukra oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 80 er svært god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Aukra som en plass å bo å leve i. Aukra har også et meget godt omdømme (75), og en god tjenestetilfredshet (68). Skårene på både Omdømme og den overordnede Borgerskåren ligger godt over gjennomsnittet for Norge. Mens tjenestetilfredsheten er noe bedre blant kvinner enn menn, gjelder det motsatte for omdømmet. De eldste har både høyest tilfredshet med og best inntrykk av Aukra, mens skårene er noe lavere blant de yngre. Videre er tjenestetilfredsheten høyest blant de som bor på Gossen, mens omdømmet er best i Julsundet. Kommunale tjenester Når det gjelder tilfredshet med kommunale tjenester, oppnår Aukra en skåre på 71, hvilket er betydelig bedre enn snittet for Norge (68). Ser vi nærmere på de ulike tjenesteområdene, finner vi relativt store variasjoner. Best ut kommer barnehagetilbud (82), grunnskole og renovasjon (begge 80). På samtlige tre tjenesteområder skårer Aukra betydelig bedre enn resten av landet. Aukra skårer også meget bra på tilfredshet med følgende områder: vann og avløp (79), gang- og sykkelstier (77), helsetjenesten (69), veier (68) og eldreomsorg (67). Når det gjelder byggesaksbehandling (60), næringsutvikling (59) og kommunalt kulturtilbud (58) oppnår Aukra nokså gode resultater, men de er betydelig svakere enn landssnittet. Tilbud og muligheter Total sett oppnår Aukra kommune en skåre på 54 på indeksen Tilbud og muligheter. Dette er et nokså svakt resultat, signifikant dårligere enn norgessnittet på 67. Innbyggerne er imidlertid svært tilfredse med kommunens tilbud hva gjelder natur- og friluftsliv (88), like tilfredse som ellers i landet. Næringsvirksomheten i Aukra er også omtrent på samme nivå som i resten av landet (skårer på hhv. 58 og 62). Når det gjelder kulturtilbud (56), er tilfredsheten forholdsvis høy, dog betydelig lavere enn på landsbasis. Tilfredsheten med kollektivtilbudet (39), turisttilbudet (43) og ungdomstilbudet (44) er meget lav. Heller ikke på utdanningstilbud (45) eller jobbmuligheter (49) oppnår Aukra gode resultater. På samtlige av disse områdene skårer Aukra kommune betydelig svakere enn langsgjennomsnittet. Trygghet i hverdagen Aukra oppleves som en trygg plass å bo. Den samlede trygghetsskåren på 71 er god, omtrent lik snittet i Norge (70). Innbyggerne i Akura føler seg meget trygge på at de ikke blir utsatt for kriminalitet der de bor. Snittet på 76 er signifikant bedre enn det som generelt er vanlig i Norge (snitt på 72). Innbyggerne føler seg også trygge på at det samlede sykehustilbudet i regionen gir dem forsvarlig behandling om de skulle bli syke. Skåren på 74 er ganske lik landsgjennomsnittet på 72. Lavest skåre får spørsmålet om man er trygg på at kommunen har beredskap til å håndtere krisesituasjoner (63). Innbyggerne i Aukra er omtrent like trygge på dette som man er i resten av landet (65). Demokrati Demokratiet i Aukra får en samleskåre på 54. Dette er kun en middels god skåre, dog betydelig bedre enn norgessnittet (43). Innbyggerne har i forholdsvis stor grad tillit til politikerne (58). De opplever imidlertid i nokså liten grad at politikerne lytter til deres synspunkter (54), og at de som innbyggere har innflytelse (51). På alle tre spørsmål som inngår i indeksen, oppnår Aukra signifikant bedre resultat enn landsgjennomsnittet. Kommunen som organisasjon Som organisasjon fungerer Aukra kommune nokså bra ifølge innbyggerne, som gir en skåre på 64. Denne skåren er betydelig bedre enn norgessnittet på 59. Det er forholdsvis små variasjoner på de ulike områdene. Alle skårene er middels gode (64-65). Aukra kommune er aller best på å gi informasjon til innbyggerne, betydelig bedre enn man er i resten av landet.

4 Tilhørighet og anbefaling Innbyggerne føler meget stor tilknytning og tilhørighet til Aukra (74), betydelig større enn man gjør ellers i Norge (69). Innbyggerne vil i stor grad anbefale Aukra kommune som bosted (72), og de ser i svært stor grad for seg at de bor i kommunen om fem år (81). Hva påvirker Tjenestetilfredshet? Seks områder har signifikant betydning for innbyggernes tjenestetilfredshet. Det er viktig å arbeide for at innbyggerne gir gode vurderinger på disse områdene, for på den måten å styrke tjenestetilfredsheten i Aukra. Områdene som per dags dato vurderes bra, og som det bør jobbes med å bevare, er vann og avløp og renovasjon. Mens helsetjenesten, jobbmulighetene, kulturtilbudet og det kommunale kulturtilbudet vurderes kun som middels bra, og bør altså prioriteres å styrkes. Hva påvirker Omdømme? Seks områder har signifikant betydning for innbyggernes omdømmevurdering. For å styrke Aukras omdømme, bør det altså jobbes med å forbedre vurderingen av disse faktorene. Området kriminalitet har både en høy skåre og en betydelig effekt på det generelle inntrykket av kommunen. Dette området bør derfor prioriteres å bevares, og om mulig styrkes ytterligere. Tillit til politikerne, generell drift, kulturtilbud, det kommunale tjenestetilbudet og jobbmulighetene vurderes alle kun som middels bra eller dårlig. Samtidig har alle disse faktorene en betydelig effekt på innbyggernes omdømmevurdering. En styrking av disse faktorene vil med andre ord bidra til en bedre omdømmeskåre. Hva påvirker Borgerskåren? Borgerskåren i Aukra er per dags dato svært god, med et snitt på 80. Likevel er det viktig å arbeide aktivt for å opprettholde det gode resultatet. Seks faktorer har særlig stor betydning for Borgerskåren. Omdømme, kommunale tjenester og tilknytning og tilhørighet har i dag en god skåre, som det bør jobbes med å bevare. Videre bør det prioriteres å styrke kommunen som organisasjon, tjenestetilfredsheten og tilbud og muligheter for på den måten å forbedre Borgerskåren ytterligere. Samlet vurdering av kommunen Samlet vurdering av kommunen er et sammensatt mål som utgår fra tilfredshet med kommunen som et sted å bo og leve, tilfredshet med kommunens tjenestetilbud, inntrykk av kommunen og tilhørighet til kommunen. På dette målet oppnår Aukra kommune en snittskåre på 74, hvilket er betydelig bedre enn tilsvarende skåre på landsbasis (69). Sentrumsattraktivitet Innbyggerne ble også spurt om hvor attraktivt de synes sentrum av Aukra kommune fremstår i dag. Skåren for sentrumsattraktivitet er betydelig dårligere i Aukra (44) enn i Norge generelt (57). Den er imidlertid nokså lik snittet for Møre og Romsdal (46). Folkehelse og livskvalitet Tre enkeltspørsmål som omhandler folkehelse og livskvalitet, inngår også i undersøkelsen. I de tilfeller hvor vi har en landsrepresentativ benchmark å sammenligne med, vil resultatene for Aukra kommune bli sammenlignet med resultatene for Norge. Ensomhet På spørsmål om hvor ofte man har følt seg ensom de siste to ukene, oppgir 57 prosent "svært sjelden eller aldri". Til sammen seks prosent kjenner seg ofte eller svært ofte ensom. Innbyggerne i Aukra er betydelig mindre ensomme enn man er i resten av landet. Skåren for (fravær av) ensomhet er 82 i Aukra kommune, mot 77 i Norge (2016). Fysisk aktivitet 41 prosent er fysisk aktive 2-3 dager i uka, og til sammen 37 prosent er det mer enn tre dager i uka. Fire prosent er aldri så aktiv at man blir andpusten eller svett. Tilfredshet med tilværelsen 77 prosent av innbyggere i Aukra er fornøyde med tilværelsen her og nå. Jo mindre ensom man er, jo høyere livskvalitet rapporterer man også om. Innbyggerne i Aukra er betydelig mer fornøyde med tilværelsen enn nordmenn flest. Snittskåren for Aukra er 81, mens tilsvarende skåre for resten av landet er 75 (Norge 2016).

5 Figur: Sentios borgermodell Indekser 1: Kommunale tjenester Samlemål Borgermodellen 2: Tilbud og muligheter Samlemål 1: Tjenestetilfredshet 3: Trygghet i hverdagen Borgerskåren Totalbedømming av kommunen 4: Demokrati 5: Kommunen som organisasjon Samlemål 2: Omdømme Kontrollmål Anbefale kommunen som bosted Bor i kommunen om fem år Tilknytning og tilhørighet Hovedmålene Hovedmålene i borgerundersøkelsen er Borgerskåren og de to samlemålene Tjenestetilfredshet og Omdømme. Indeksene De fem indeksene er konstruert av spørsmålsgrupper som hver dekker underliggende temaer. Spørsmålene i indeksene Kommunal tilfredshet og Tilbud og muligheter utdyper Samlemål 1, Tjenestetilfredshet. Spørsmålene i indeksene Tilbud og muligheter, Trygghet i hverdagen, Demokrati og Kommunen som organisasjon utdyper Samlemål 2, Omdømme. Kontrollmålene Tilknytning og tilhørighet er et enkeltstående spørsmål som dekker borgernes følelsesmessige tilknytning og tilhørighet til kommunen. I tillegg spørres det om borgerne anbefaler kommunen som bosted, og om de ser for seg å bo i kommunen om fem år. Resultatene Resultatene vises som standardiserte gjennomsnitt, der 0=dårligste skåre og 100=beste skåre. "Vet ikke"-kategoriene er holdt utenfor. Tolkning av resultatene 80 og over: Fremragende 70-79: God 60-69: Middels god 40-59: Svak Under 40: Dårlig

6 Hovedresultater Hovedmål Indekser Kontrollmål Borgerskåren Samlemål 1: Tjenestetilfredshet Samlemål 2: Omdømme Kommunale tjenester Tilbud og muligheter Trygghet i hverdagen Demokrati Kommunen som organisasjon Aukra 2017 Norge 2017 Tilknytning og tilhørighet Vil anbefale kommunen som bosted Bor i kommunen om fem år Samlet kommunevurdering Sentrumsattraktivitet = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge

7 Kommunale tjenester Barnehagetilbud Grunnskolen Eldreomsorgen Helsetjenesten Veier Gang- og sykkelstier Renovasjon Vann og avløp Næringsutvikling Kommunalt kulturtilbud Byggesaksbehandling Aukra 2017 Norge 2017 Kommunale tjenester = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge

8 Tilbud og muligheter Jobbmuligheter Utdanningstilbud Kollektivtilbud Kulturtilbud Natur- og friluftsliv Ungdomstilbud Turisttilbud Næringsvirksomhet Aukra 2017 Norge Tilbud og muligheter = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge

9 Trygghet i hverdagen Sykehustilbud Kriminalitet Kriseberedskap Aukra 2017 Norge 2017 Trygghet i hverdagen = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge

10 Demokrati Politikernes lytting til innbyggerne Tillitt til politikerne Opplevelse av innflytelse Aukra 2017 Norge 2017 Demokrati = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge

11 Kommunen som organisasjon Miljøbevissthet Det kommunale tjenestetilbudet Generell drift Informasjon til innbyggerne Samfunnsansvar og etikk Aukra 2017 Norge 2017 Kommunen som organisasjon = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge

12 Omdømme Borgerkryss Figur: Borgerkryss. Aukra 2017 sammenlignet med Norge. Bedre enn Aukra 2017 Om Borgerkrysset Tjenestetilfredshet og Omdømme er mål på to sentrale elementer i hvordan borgerne totalt sett opplever kommunen de bor i, og begge målene har sterk sammenheng med Borgerskåren. Borgerkrysset er en grafisk fremstilling av de to målene, der den ene aksen viser Tjenestetilfredshet, og den andre aksen viser Omdømme. Skårene vises som standardiserte gjennomsnitt der 0=dårligste skåre, og 100=beste skåre. Resultatet for Aukra kommune vises som et blått kryss i midten av figuren. 75 Østlandet Sørlandet inkl Telemark Aukra 2017 Nord-Norge Oslo Norge Vestlandet Midt-Norge Dårligere enn Aukra Tjenestetilfredshet

13 Omdømme Omdømme Omdømme Borgerkrysset De følgende figurene viser hvordan ulike grupper av befolkningen plasserer seg i forhold til Borgerkrysset. Det blå krysset viser gjennomsittet for befolkningen i Aukra kommune. Grupper som plasserer seg oppe og til høyre i figuren, skårer bedre enn gjennomsnittet for kommunen både på Tjenestetilfredshet og Omdømme. Grupper som plasserer seg nede og til venstre, skårer dårligere enn gjennomsnittet i kommunen på de to målene, og bør prioriteres for å bedre kommunens samlede skåre. Borgerkryss 75 Figur: Borgerkryss. Alder Yngre enn 35 år år Eldre enn 65 år år Aukra 2017 Figur: Borgerkryss. Kjønn 69 Tjenestetilfredshet Figur: Borgerkryss. Region Julsundet 75 Mann 75 Kvinne Gossen Tjenestetilfredshet Tjenestetilfredshet

14 Tilstand Faktorer som påvirker Tjenestetilfredshet Tjenestetilfredshet er et samlemål for indeksene Kommunale tjenester Tilbud og muligheter Figuren under viser hvilke enkeltfaktorer fra disse to indeksene som har størst påvirkning på Tjenestetilfredshet. Påvirkningskraften finner vi ved å lete etter mønstre i svarene på spørsmålene, og se disse i sammenheng med skårene på Tjenestetilfredshet. Den loddrette aksen viser tilstand (gjennomsnittsskåren), og den vannrette aksen viser hvor stor påvirkning de ulike faktorene har på Tjenestetilfredshet. Desto lengre til høyre i figuren en faktor plasserer seg, desto viktigere er den med tanke på å oppnå en god skåre på Tjenestetilfredshet. Figur: Tilstand/Påvirkning. Enkeltfaktorer som påvirker Tjenestetilfredshet Viktig å bevare Kommunalt kulturtilbud (58) Renovasjon (80) Hva påvirker Tjenestetilfredshet? Vann og avløp (79) Helsetjenesten (69) Høyeste prioritet Viktig å bevare Hva bør prioriteres? Høyeste prioritet bør være å styrke faktorer som plasserer seg nede og lengst til høyre i figuren. Faktorer som plasserer seg øverst til høyre, bør bevares, og styrkes om mulig. Faktorer som ikke vises i figuren, er mindre viktige for Tjenestetilfredshet og kan prioriteres lavere. Tilstand Vurdering Anbefalt tiltak 80 og over: Fremragende Bevare 70-79: God Bevare 60-69: Middels god Styrke 40-59: Svak Styrke Under 40: Dårlig Styrke Viktige faktorer som bør bevares: Vann og avløp Renovasjon Viktige faktorer som bør styrkes: Helsetjenesten Jobbmuligheter Kommunalt kulturtilbud Kulturtilbud Kulturtilbud (56) Viktig å styrke Jobbmuligheter (49) Høyeste prioritet Viktig å styrke 47 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 Påvirkningskraft

15 Tilstand Faktorer som påvirker Omdømme Omdømme er et samlemål for indeksene Tilbud og muligheter Trygghet i hverdagen Demokrati Kommunen som organisasjon Figuren under viser hvilke enkeltfaktorer fra disse fire indeksene som har størst betydning for Omdømme. Den loddrette aksen viser tilstand (gjennomsnittsskåren), og den vannrette aksen viser påvirkningskraften. Desto lengre til høyre i figuren en faktor plasserer seg, desto viktigere er den med tanke på å oppnå en god skåre på Omdømme. Figur: Tilstand/Påvirkning. Enkeltfaktorer som påvirker Omdømme. 78 Viktig å bevare Kriminalitet (76) Hva påvirker Omdømme? Høyeste prioritet Viktig å bevare Hva bør prioriteres? Høyeste prioritet bør være å styrke faktorer som plasserer seg nede og lengst til høyre i figuren. Faktorer som plasserer seg øverst til høyre, bør bevares, og styrkes om mulig. Faktorer som ikke vises i figuren, er mindre viktige for Omdømme og kan prioriteres lavere. Tilstand Vurdering Anbefalt tiltak 80 og over: Fremragende Bevare 70-79: God Bevare 60-69: Middels god Styrke 40-59: Svak Styrke Under 40: Dårlig Styrke 62 Det kommunale tjenestetilbudet (65) Kulturtilbud (56) Generell drift (64) Tillitt til politikerne (58) Viktige faktorer som bør bevares: Kriminalitet Viktige faktorer som bør styrkes: Tillitt til politikerne Generell drift Kulturtilbud Det kommunale tjenestetilbudet Jobbmuligheter Jobbmuligheter (49) Viktig å styrke Høyeste prioritet Viktig å styrke 47 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 Påvirkningskraft

16 Tilstand Faktorer som påvirker Borgerskåren Figuren under viser de faktorene som har størst påvirkning på Borgerskåren. Påvirkningskraften finner vi ved å lete etter mønstre i svarene på spørsmålene, og se disse i sammenheng med Borgerskåren. Den loddrette aksen viser tilstand (gjennomsnittsskåren), og den vanrette aksen viser hvor stor påvirkning de ulike faktorene har på Borgerskåren. Desto lengre til høyre i figuren en faktor plasserer seg, desto viktigere er den med tanke på å oppnå en god Borgerskåre. Figur: Tilstand/Påvirkning. Enkeltfaktorer som påvirker Borgerskåren. 92 Viktig å bevare Hva påvirker Borgerskåren? Høyeste prioritet Viktig å bevare Hva bør prioriteres? Høyeste prioritet bør være å styrke faktorer som plasserer seg nede til høyre. Faktorer som plasserer seg øverst til høyre, bør bevares, og styrkes om mulig. Faktorer som ikke vises i figuren, er mindre viktige for Borgerskåren og kan prioriteres lavere. Tilstand Vurdering Anbefalt tiltak 80 og over: Fremragende Bevare 70-79: God Bevare 60-69: Middels god Styrke 40-59: Svak Styrke Under 40: Dårlig Styrke Tilknytning og tilhørighet (74) Samlemål 2: Omdømme (75) Viktige faktorer som bør bevares: Samlemål 2: Omdømme Kommunale tjenester Tilknytning og tilhørighet 72 Samlemål 1: Tjenestetilfredshet (68) Kommunale tjenester (71) Viktige faktorer som bør styrkes: Kommunen som organisasjon Samlemål 1: Tjenestetilfredshet Tilbud og muligheter Tilbud og muligheter (54) Kommunen som organisasjon (64) 52 Viktig å styrke Høyeste prioritet Viktig å styrke 0 0,3 0,6 Påvirkningskraft

17 Folkehelse og livskvalitet AUKRA KOMMUNE ENSOMHET FYSISK AKTIVITET TILFREDSHET MED TILVÆRELSEN

18 Hvor ofte vil du si at du har følt deg ensom de siste to ukene? Svært sjelden eller aldri 57 % Sjelden Av og til 19 % 16 % Ofte Svært ofte eller alltid Vet ikke/vil ikke svare 2 % 2 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 76 prosent av innbyggere i Aukra har sjelden eller svært sjelden følt seg ensom de siste to ukene. 16 prosent har av og til kjent seg ensom, mens til sammen seks prosent ofte eller svært ofte har følt seg ensom. Innbyggerne i Aukra rapporterer om betydelig mindre ensomhet enn det gjøres i resten av landet.

19 Om fysisk aktivitet en vanlig uke: Hvor mange dager i uka er du så aktiv at du blir andpusten eller svett? Aldri 4 % En dag i uka 15 % 2-3 dager 41 % 4-5 dager 25 % 6-7 dager 12 % Vet ikke/vil ikke svare 2 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Det er mest utbredt å være i fysisk aktivitet to til tre dager i uka. Dette gjelder fire av ti innbyggere i Aukra. Til sammen 37 prosent er dessuten aktive mer enn tre dager i uka, 12 prosent seks til sju dager. Kun fire prosent oppgir aldri å være fysisk aktiv.

20 Når du tenker på hvordan du har det for tida: I hvilken grad er du fornøyd med tilværelsen? Svært misfornøyd Noe misfornøyd 2 % 2 % Både og 18 % Noe fornøyd 28 % Svært fornøyd 49 % Vet ikke/vil ikke svare 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 77 prosent av innbyggere i Aukra er fornøyde med tilværelsen her og nå. Halvparten er dessuten svært fornøyde. Sammenlignet med nordmenn for øvrig, er innbyggerne i Aukra betydelig mer tilfredse med tilværelsen. Det er en klar sammenheng mellom ensomhet og tilfredshet med tilværelsen: De som er minst ensomme, er klart mest fornøyde med livet her og nå.

21 Borgerundersøkelsen 2017 Tabellvedlegg Aukra kommune

22 Barnehagetilbud Grunnskolen Eldreomsorgen Helsetjenesten Veier Gang- og sykkelstier Renovasjon Vann og avløp Næringsutvikling Kommunalt kulturtilbud Byggesaksbehandling Indeks 1: Kommunale tjenester Kjønn Mann ,08 Kvinne ,15 Alder Yngre enn 35 år , år , år ,84 Eldre enn 65 år ,92 Region Gossen ,8 Julsundet ,45 ant nt signifikan Norge ,19 Aukra ,11 = signifikant høyere = signifikant lavere Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

23 Jobbmuligheter Utdanningstilbud Kollektivtilbud Kulturtilbud Natur- og friluftsliv Ungdomstilbud Turisttilbud Næringsvirksomhet Indeks 2: Tilbud og muligheter Kjønn Mann ,01 Kvinne ,43 Alder Yngre enn 35 år , år , år ,62 Eldre enn 65 år ,28 Region Gossen ,69 Julsundet ,66 ant nt signifikan Norge Aukra ,72 = signifikant høyere = signifikant lavere Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

24 Sykehustilbud Kriminalitet Kriseberedskap Indeks 3: Trygghet i hverdagen Kjønn Mann ,33 Kvinne ,31 Alder Yngre enn 35 år , år , år ,35 Eldre enn 65 år ,74 Region Gossen ,28 Julsundet ,87 ant nt signifikan Norge ,04 Aukra ,33 = signifikant høyere = signifikant lavere Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

25 Politikernes lytting til innbyggerne Tillitt til politikerne Opplevelse av innflytelse Indeks 4: Demokrati Kjønn Mann ,53 Kvinne ,15 Alder Yngre enn 35 år , år , år ,12 Eldre enn 65 år ,48 Region Gossen ,65 Julsundet ,04 ant nt signifikan Norge ,41 Aukra ,34 = signifikant høyere = signifikant lavere Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

26 Miljøbevissthet Det kommunale tjenestetilbudet Generell drift Informasjon til innbyggerne Samfunnsansvar og etikk Indeks 5: Kommunen som organisasjon Kjønn Mann ,46 Kvinne ,08 Alder Yngre enn 35 år , år , år ,46 Eldre enn 65 år ,4 Region Gossen ,81 Julsundet ,39 ant nt signifikan Norge ,13 Aukra ,27 = signifikant høyere = signifikant lavere Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

27 Vil anbefale kommunen som bosted Bor i kommunen om fem år Kontrollmål: Tilknytning og tilhørighet Kjønn Mann ,11 Kvinne ,03 Alder Yngre enn 35 år , år , år ,06 Eldre enn 65 år ,33 Region Gossen ,73 Julsundet ,5 ant nt signifikan Norge ,55 Aukra ,06 = signifikant høyere = signifikant lavere Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

28 Samlemål 1: Tjenestetilfredshet Samlemål 2: Omdømme Hovedmål: Borgerskåren Kjønn Mann 67 66, , ,41 Kvinne 70 69, , ,34 Alder Yngre enn 35 år 65 64, , , år 68 67, , , år 68 67, , ,12 Eldre enn 65 år 73 72, , ,74 Region Gossen 69 68, , ,71 Julsundet 67 67, , ,96 nt nt signifikan Norge , , ,22 Aukra , , , Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

29 Samlet kommunevurdering Kjønn Mann 74 73,72 Kvinne 75 74,89 Alder Yngre enn 35 år 72 71, år 75 74, år 72 71,96 Eldre enn 65 år 79 78,84 Region Gossen 75 74,71 Julsundet 73 73,3 ant nt signifikan Norge ,22 Aukra , Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

30 Sentrumsattraktivitet Kjønn Mann 44 43,9 Kvinne 43 43,23 Alder Yngre enn 35 år 42 41, år 36 35, år 42 42,27 Eldre enn 65 år 56 56,48 Region Gossen 44 44,29 Julsundet 42 41,72 ant nt signifikan Norge ,12 Aukra , Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

31 Folkehelse: (Fravær av) Ensomhet Kjønn Mann 82 82,05 Kvinne 82 81,84 Alder Yngre enn 35 år 81 80, år 85 84, år 80 79,66 Eldre enn 65 år Region Gossen 79 78,96 Julsundet 89 89,23 ant nt signifikan Norge ,71 Aukra , Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

32 Aldri En dag i uka 2-3 dager 4-5 dager 6-7 dager Vet ikke/vil ikke svare #I/T #I/T Folkehelse: Om fysisk aktivitet en vanlig uke. Hvor mange dager i uka er du så aktiv at du blir andpusten eller svett? Kjønn Mann 5% 15% 39% 26% 13% 2% #I/T #I/T Kvinne 4% 15% 44% 23% 11% 2% #I/T #I/T Alder Yngre enn 35 år 0% 20% 34% 29% 17% 0% #I/T #I/T år 7% 17% 51% 14% 8% 2% #I/T #I/T år 4% 7% 43% 30% 12% 3% #I/T #I/T Eldre enn 65 år 7% 15% 37% 27% 11% 3% #I/T #I/T Bosted Gossen 4% 15% 42% 25% 13% 1% #I/T #I/T Julsundet 6% 16% 40% 25% 9% 3% #I/T #I/T Aukra % 15% 41% 25% 12% 2%

33 Folkehelse: Tilfredshet med tilværelsen Kjønn Mann 82 82,25 Kvinne 80 79,71 Alder Yngre enn 35 år 82 81, år 78 78, år 79 78,94 Eldre enn 65 år 85 85,48 Region Gossen 79 79,27 Julsundet 85 85,4 ant nt signifikan Norge ,87 Aukra , Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune LIVSKVALITET Måler vi gjennom to typer undersøkelser: - Hvordan det er å leve og bo der man bor - Borgerundersøkelsen - Egenrapportert helsesituasjon - Rullering

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner

Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Men Verdal er minst like bra! Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Sammenlignet med de store..

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.11.2015 Deres ref: Lierne kommune Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2.

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2. Hedmarkundersøkelsen - Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Trygghet Helse Sykkelbruk og tilrettelegging for gående

Detaljer