Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:"

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Dato: Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 25 personer over 5 år fra Herøy kommune. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført april 205 FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 25, vil feilmarginene variere fra 5,3 prosentpoeng ved en 0/90-fordeling 8,8 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. SIGNIFIKANSTESTING Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er 5-25 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes feldigheter i utvalget. Trondheim Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard

2 Oppsummering 45 prosent i Herøy er uenig med målsetningen i om å redusere antall kommuner i landet, og 35 prosent er enig. 7 prosent har svart midt på skalaen. 44 prosent ønsker at kommunen skal være organisert som i dag, og 42 prosent ønsker sammenslåing med en eller flere av nabokommunene. Ni prosent mener hele regionen bør bli en kommune. En større andel blant de eldste innbyggerne (over 64 år) ønsker å bli slått sammen med en eller flere av nabokommunene, mens en større andel av de yngste ønsker at kommunen skal være organisert som i dag. Blant de som ønsker sammenslåing med en eller flere av nabokommunene ønsker 94 prosent å slå seg sammen med Dønna, 57 prosent med Alstahaug og 53 prosent ønsker sammenslåing med Leirfjord. De som ønsker at kommunen skal være organisert som i dag ble spurt om hvilken eller hvilke kommuner Herøy bør slå seg sammen med dersom kommunen ble tvunget sammenslåing. Her har 73 prosent svart Dønna, 54 prosent Alstahaug og 30 prosent har svart Leirfjord. 3 prosent har svart vet ikke. Respondentene fikk videre spørsmål om hvordan de tror innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. 42 prosent tror innflytelsen blir dårligere, 38 prosent har svart midt på skalaen mens 3 prosent tror den blir bedre. Kommunestyrene legger grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. Nav er et eksempel på en tjeneste som skal være gjengelig i dette service kontoret. Innbyggerne ble spurt om det er andre tjenester de mener bør finne sted på dette kontoret, og 46 prosent har svart ja. På åpne kommentarer er det tjenester som lege, politi, tekniske etat og skatteetat som går igjen. Videre er respondentene bedt om å vurdere hvordan de tror kommunen vil løse ulike sentrale oppgaver dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Det er gjennomgående delte meninger i blant innbyggerne, men jevnt over er det en større andel som tror tjenestene blir dårligere sammenlignet med andelen som tror tjenestene blir bedre. Helsetjenester: 40 prosent tror helsetjenestene vil bli dårligere dersom kommunesammenslåingen skulle bli en realitet. Samtidig svarer 24 prosent at de tror disse tjenestene blir bedre og 34 prosent svarer midt på skalaen. Eldreomsorg: 46 prosent tror eldreomsorgen vil bli dårligere ved en eventuell kommunesammenslåing, og 8 prosent tror den vil bli bedre. 33 prosent har svart midt på skalaen. Barnehagebudet: Tre av ti tror barnehagebudet vil bli dårligere ved en eventuell kommunesammenslåing, og to av ti tror det vil bli bedre. Skole og SFO: 36 prosent tror løsningene for skole og SFO vil bli dårligere ved en kommunesammenslåing, mens 24 prosent tror det vil bli bedre. 37 prosent har svart midt på skalaen. Byggesaksbehandling: Når det gjelder byggesaksbehandling er innbyggerne mer delt. 34 prosent har svart midt på skalaen, 3 prosent tror tjenesten blir dårligere og 28 prosent at den blir bedre. Økonomisk styring: en av fire innbyggere i Herøy tror en kommunesammenslåing vil gi bedre økonomisk styring, mens 43 prosent frykter dårligere styring. 30 prosent har svart midt på treet. Innbyggerne ble også spurt om i hvilken grad de tror den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i forhold den gamle kommunen. 38 prosent tror en eventuell ny kommune vil klare denne rollen dårligere, mens 3 prosent tror den nye kommunen vil klare det bedre. 26 prosent har svart midt på skalaen. Innbyggerne har også blitt bedt om å vurdere hvor viktig det er for dem at ulike hensyn vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing.

3 Avstand offentlige tjenestebud: Dette er det punktet (av de undersøkte punktene) flest mener bør vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. 76 prosent mener dette er viktig, mens prosent har svart at det er lite eller ikke viktig. Avstand rådhuset/kommunehuset: 2 prosent mener at avstanden rådhuset/kommunehuset er lite eller ikke viktig, mens 4 prosent mener dette er viktig eller svært viktig. Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen: 64 prosent mener fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen er viktig eller svært viktig. Kun en av ti mener dette er lite eller ikke viktig. Utvikling i alle deler av kommunen: Dette er det punktet er viktig for mange. Sju av ti mener utvikling i alle deler av kommunen bør vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing, men ni prosent mener dette er lite eller ikke viktig. De eldste (over 64 år) synes dette er mindre viktig enn de som er yngre.

4 Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt orde for en storst kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. 0% 0% 20% 30% Frekvens Prosent Helt uenig % 23 % Noe uenig % 22 % Både og/nøytral 2 7 % 7 % Noe enig 24 9 % 9 % Helt enig 20 6 % 6 % IKKE LES Vet ikke 3 2 % 2 % Total % Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt orde for en storst kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helt uenig Noe uenig Både og/nøytral Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 22% 22% 8% 20% 5% 3% (n=65) Kvinne 25% 24% 4% 9% 7% 2% (n=59) Alder 5-25 år 27% 20% 20% 27% 0% 7% (n=5) år 25% 8% 42% 7% 8% 0% (n=2) 4-50 år 8% 4% 8% 25% 25% 0% (n=28) 5-63 år 25% 25% 4% 7% 9% 0% (n=36) 64 år og eldre 24% 32% 9% 5% 5% 6% (n=34) Uenig 5% 49% 0% 0% 0% 0% (n=57) Nøytral 0% 0% 00% 0% 0% 0% (n=2) Enig 0% 0% 0% 55% 45% 0% (n=44) Total 23% 22% 7% 9% 6% 2% (n=25)

5 Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt orde for en storst kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Standardiserte gjennomsnitt Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=63) 47 46,8 Kvinne (n=59) 44 44, Alder 5-25 år (n=4) 38 37, år (n=2) 43 43, år (n=28) 56 55, år (n=36) 45 45,2 64 år og eldre (n=33) 4 4, Uenig (n=57) 2 2,2 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=2) Enig (n=44) 86 86,4 Total (n=22) 45 45,

6 Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene % 42 % Hele regionen bør bli en kommune 9 % 9 % Være organisert som i dag % 44 % Vet ikke/ingen mening 6 5 % 5 % Total % Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Hele regionen bør bli en kommune Være organisert som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N Kjønn Mann 42% % 40% 8% (n=65) Kvinne 43% 5% 50% 2% (n=60) Alder 5-25 år 20% 0% 80% 0% (n=5) år 50% 8% 42% 0% (n=2) 4-50 år 36% 2% 36% 7% (n=28) 5-63 år 33% 6% 50% % (n=36) 64 år og eldre 63% 6% 3% 0% (n=35) Uenig 25% 0% 72% 4% (n=57) Nøytral 52% 4% 9% 4% (n=2) Enig 62% 8% 8% 2% (n=45) Total 42% 9% 44% 5% (n=26)

7 Spørsmål : Hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. 0 % 50 % 00 % Frekvens Prosent Alstahaug % 57 % 57 % Dønna % 94 % 94 % Leirfjord % 53 % 53 % Rødøy 0 0 % 0 % 0 % Træna 0 0 % 0 % 0 % Vefsn 3 6 % 6 % 6 % Grane 2 4 % 4 % 4 % Hattfjelldal 2 % 2 % 2 % Hemnes 0 0 % 0 % 0 % Nesna 2 % 2 % 2 % Andre noter 3 6 % 6 % 6 % Vet ikke 2 4 % 4 % 4 % Total % Spørsmål : Hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Alstahaug Dønna Leirfjord Rødøy Træna Vefsn Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Andre noter Vet ikke Valid N Kjønn Mann 59% 96% 56% 0% 0% 7% 7% 4% 0% 4% 7% 4% (n=27) Kvinne 50% 96% 50% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 4% (n=26) Alder 5-25 år - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % (n<5) år 50% 00% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (n=6) 4-50 år 60% 00% 70% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% (n=0) 5-63 år 58% 00% 58% 0% 0% 8% 8% 0% 0% 8% 8% 0% (n=2) 64 år og eldre 64% 95% 55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% (n=22) Uenig 43% 00% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (n=4) Nøytral 55% 00% 45% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (n=) Enig 64% 89% 64% 0% 0% 7% 7% 4% 0% 4% % 7% (n=28) Total 57% 94% 53% 0% 0% 6% 4% 2% 0% 2% 6% 4% (n=53)

8 Spørsmål : Hvis din kommune ble tvunget sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. 0 % 50 % 00 % Frekvens Prosent Alstahaug % 54 % 54 % Dønna 4 73 % 73 % 73 % Leirfjord 7 30 % 30 % 30 % Rødøy 0 0 % 0 % 0 % Træna 2 % 2 % 2 % Vefsn 6 % % % Grane 2 % 2 % 2 % Hattfjelldal 2 % 2 % 2 % Hemnes 0 0 % 0 % 0 % Nesna 0 0 % 0 % 0 % Andre noter 6 % % % Vet ikke 7 3 % 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis din kommune ble tvunget sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Alstahaug Dønna Leirfjord Rødøy Træna Vefsn Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Andre noter Vet ikke Valid N Kjønn Mann 54% 73% 38% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 2% (n=26) Kvinne 53% 73% 23% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 3% (n=30) Alder 5-25 år 42% 67% 8% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 8% (n=2) år 60% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (n=5) 4-50 år 80% 80% 60% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% (n=0) 5-63 år 44% 6% 28% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 22% (n=8) 64 år og eldre 55% 9% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 9% (n=) Uenig 54% 7% 32% 0% 0% 2% 2% 2% 0% 0% 5% 0% (n=4) Nøytral - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % (n<5) Enig 75% 88% 50% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3% (n=8) Total 54% 73% 30% 0% 2% % 2% 2% 0% 0% % 3% (n=56)

9 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Mye dårligere 22 8 % 8 % % 24 % % 38 % 4 4 % % 5 Mye bedre 3 2 % 2 % IKKE LES Vet ikke 8 6 % 6 % Total % Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mye dårligere Mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 7% 23% 40% 2% 3% 5% (n=65) Kvinne 8% 27% 35% 0% 2% 8% (n=60) Alder 5-25 år 0% 40% 40% 3% 0% 7% (n=5) år 33% 8% 33% 25% 0% 0% (n=2) 4-50 år 29% 2% 43% 4% 4% 0% (n=28) 5-63 år 9% 28% 42% 0% 6% 6% (n=36) 64 år og eldre 8% 22% 3% 25% 0% 4% (n=36) Uenig 28% 26% 3% 7% 0% 9% (n=58) Nøytral 4% 29% 38% 0% 0% 0% (n=2) Enig 7% 20% 48% 8% 7% 0% (n=44) Total 8% 24% 38% % 2% 6% (n=24)

10 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. Standardiserte gjennomsnitt Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=62) Kvinne (n=55) 37 36,6 Alder 5-25 år (n=4) år (n=2) år (n=28) 33 32, år (n=34) 35 35,5 64 år og eldre (n=30) 45 45, Uenig (n=53) 29 29,4 Nøytral (n=8) 37 36,7 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=44) 50 49,9 Total (n=7) 38 38,

11 Spørsmål : Kommunestyrene legger grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være gjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Ja, notér % 46 % Nei % 26 % Vet ikke % 28 % Total % Spørsmål : Kommunestyrene legger grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være gjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja, notér Nei Vet ikke Valid N Kjønn Mann 42% 30% 27% (n=66) Kvinne 50% 22% 28% (n=60) Alder 5-25 år 27% 47% 27% (n=5) år 7% 42% 42% (n=2) 4-50 år 7% 4% 4% (n=28) 5-63 år 56% 28% 7% (n=36) 64 år og eldre 36% 9% 44% (n=36) Uenig 43% 27% 30% (n=56) Nøytral 29% 33% 38% (n=2) Enig 64% 23% 4% (n=44) Total 46% 26% 28% (n=25)

12 Spørsmål : Kommunestyrene legger grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være gjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? Åpne kommentarer: Alle de samme tjenestene som kommunehuset innehar i dag Barnevern, økonomi, lege Barnevern Byggesaker Bygningskontoret, tekniske tap De fleste førstehjelps ganger på alle områder De tjenestebudene vi har i dag, Enkle tekniske tjenester, søking om barnehageplass og innmelding skole Førstelinjetjenester for tekniske tjenester, f.eks. Byggelatelse. Grunnskole, omsorgstjenester Helse Helse, tannlege, skatteetaten Helsetjenester Kommunekontor, lege. Kommunelege og politi Landbrukskontor Lege og politi. Legekontor, Legekontor, og andre omsorgstjenesten for eksempel Legekontor, lensmannskontor, Legevakt, ambulansesentral Ligningskontoret Ligningskontor og folkeregister, knytning kommunekasserer, kultur, knytning kommuneadm. Noe med helsesektoren Plan og teknisk, innen skole og helse Politi, lege, Politiet, barnevern, landbruk, fiskeri Politikontor, Regnskapskontor, Samferdsel og transportkontor, helse og utdanning Skatteetat, folkeregister Skatteetaten Skattekontor og folkeregister Skatteetaten, tekniske kommunale tjenester Sosialkontor, teknisk etat Teknisk etat Teknisk etat, likningskontor, kirkekontor Teknisk etat, politi og nav Teknisk etat; som har med bygg og anlegg å gjøre. Må også være en som kan gi generelle opplysninger om de andre plassene, en servicedesk. Må også være litt kultur på hver plass, tror det kan bli vanskelig med en felles. Nav skulle vi helst ikke hatt, de er man jo ikke så fornøyd med. Skole. Teknisk servicekontor, Tekniske Tekniske avdelinger Tekniske tjenester, bør også inneholde spørsmål rundt det dagligdagse. Frekvens

13 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 23 8 % 8 % % 22 % % 34 % % 4 % 5 mye bedre 3 0 % 0 % IKKE LES Vet ikke % % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 4% 25% 34% 7% % 0% (n=65) Kvinne 22% 20% 34% 2% 0% 2% (n=59) Alder 5-25 år 20% 47% 3% 3% 7% 0% (n=5) år 7% 25% 42% 7% 0% 0% (n=2) 4-50 år 4% 4% 50% % % 0% (n=28) 5-63 år 25% 25% 33% 4% 3% 0% (n=36) 64 år og eldre 4% 4% 29% 7% 23% 3% (n=35) Uenig 25% 34% 29% 7% 4% 2% (n=56) Nøytral 9% 4% 43% 24% 0% 0% (n=2) Enig 9% 3% 33% 22% 22% 0% (n=45) Total 8% 22% 34% 4% 0% % (n=25)

14 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=65) 46 46, Kvinne (n=59) 42 4,5 Alder 5-25 år (n=5) 35 35, år (n=2) 40 39, år (n=28) 47 46, år (n=36) 36 36,2 64 år og eldre (n=34) 55 54,7 Uenig (n=56) Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=2) 42 4,8 Enig (n=44) 58 58,4 Total (n=24) 44 43,

15 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere % 26 % % 20 % % 33 % % 2 % 5 mye bedre 8 6 % 6 % IKKE LES Vet ikke 3 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 23% 25% 32% 2% 8% 0% (n=65) Kvinne 30% 5% 32% 2% 7% 5% (n=60) Alder 5-25 år 27% 27% 27% 7% 3% 0% (n=5) år 25% 0% 58% 7% 0% 0% (n=2) 4-50 år 29% 25% 29% % 7% 0% (n=28) 5-63 år 3% 7% 44% 6% 3% 0% (n=36) 64 år og eldre 9% 22% 7% 22% % 8% (n=36) Uenig 39% 27% 23% 7% 4% 0% (n=56) Nøytral 24% 4% 33% 24% 0% 5% (n=2) Enig % 6% 48% 4% % 0% (n=44) Total 26% 20% 33% 2% 6% 2% (n=25)

16 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=65) 40 39,5 Kvinne (n=57) 36 36,2 Alder 5-25 år (n=5) 39 38, år (n=2) år (n=28) 35 35, 5-63 år (n=36) 33 33,2 64 år og eldre (n=33) 44 43,6 Uenig (n=57) 28 27,8 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=9) 40 39,6 Ingen signifikant forskjell Enig (n=44) 50 49,7 Total (n=22) 38 37,

17 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagebud 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent mye dårligere 6 3 % 3 % % 8 % % 43 % % 3 % 5 mye bedre 9 7 % 7 % IKKE LES Vet ikke 8 6 % 6 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagebud Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 4% 5% 4% 8% 2% (n=65) Kvinne 3% 2% 34% % 8% % (n=6) Alder 5-25 år 7% 20% 47% 3% 7% 7% (n=5) år 25% 0% 58% 7% 0% 0% (n=2) 4-50 år % 8% 50% 4% 7% 0% (n=28) 5-63 år 7% 3% 39% 6% 6% 3% (n=36) 64 år og eldre 8% 8% 36% 7% 4% 7% (n=36) Uenig 2% 25% 35% 9% 5% 5% (n=57) Nøytral 0% 4% 48% 4% 5% 0% (n=2) Enig 5% % 52% 8% 9% 5% (n=44) Total 3% 8% 43% 3% 7% 6% (n=25)

18 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagebud Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=64) 47 46,9 Kvinne (n=53) 45 44,6 Alder 5-25 år (n=4) 48 48, år (n=2) 42 4, år (n=28) 47 47, 5-63 år (n=35) 38 37,6 64 år og eldre (n=29) 55 54,9 Uenig (n=55) 38 37,8 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=8) 47 47, Ingen signifikant forskjell Enig (n=42) 54 54,5 Total (n=7) 46 45,

19 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 22 8 % 8 % % 8 % % 37 % % 7 % 5 mye bedre 9 7 % 7 % IKKE LES Vet ikke 4 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 20% 4% 8% 8% 2% (n=66) Kvinne 23% 6% 33% 5% 8% 5% (n=6) Alder 5-25 år 20% 20% 47% 3% 0% 0% (n=5) år 25% 8% 50% 8% 8% 0% (n=2) 4-50 år 8% 4% 32% 29% 7% 0% (n=28) 5-63 år 7% 3% 42% 3% 6% 3% (n=36) 64 år og eldre 4% % 27% 27% 4% 8% (n=37) Uenig 25% 29% 29% % 5% 2% (n=56) Nøytral 9% 4% 43% 9% 5% 0% (n=2) Enig 7% 7% 47% 26% 2% 2% (n=43) Total 8% 8% 37% 7% 7% 3% (n=24)

20 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=64) 47 47,4 Kvinne (n=57) 42 4,6 Alder 5-25 år (n=5) 38 38, år (n=2) 4 4, år (n=28) år (n=35) 37 36,9 64 år og eldre (n=33) Uenig (n=56) 36 35,7 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=2) 43 43, Ingen signifikant forskjell Enig (n=43) 57 57,3 Total (n=2) 45 44,

21 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 23 8 % 8 % % 3 % % 34 % % 22 % 5 mye bedre 8 6 % 6 % IKKE LES Vet ikke 8 6 % 6 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 8% 39% 8% 9% 3% (n=66) Kvinne 25% 7% 29% 25% 3% 0% (n=59) Alder 5-25 år 20% 3% 33% 20% 0% 3% (n=5) år 25% 7% 42% 7% 0% 0% (n=2) 4-50 år 4% 7% 29% 39% % 0% (n=28) 5-63 år 22% % 39% 9% 8% 0% (n=36) 64 år og eldre 4% 9% 33% % 6% 7% (n=36) Uenig 26% 9% 36% 0% 3% 5% (n=58) Nøytral 4% 0% 48% 9% 0% 0% (n=2) Enig % 9% 27% 39% 4% 0% (n=44) Total 8% 3% 34% 22% 6% 6% (n=25)

22 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=63) 49 48,6 Kvinne (n=54) 43 42,8 Alder 5-25 år (n=3) 4 40, år (n=2) 37 37, år (n=28) år (n=36) 45 44,8 64 år og eldre (n=30) 44 43,6 Uenig (n=55) 36 36,4 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=8) 44 44,3 Ingen signifikant forskjell Enig (n=44) 58 58,4 Total (n=7) 46 45,

23 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 9 5 % 5 % % 28 % % 30 % % 7 % 5 mye bedre 0 8 % 8 % IKKE LES Vet ikke 2 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 9% 3% 37% 4% 9% 0% (n=65) Kvinne 24% 25% 22% 9% 7% 3% (n=59) Alder 5-25 år 27% 20% 20% 20% 3% 0% (n=5) år 33% 7% 25% 8% 8% 8% (n=2) 4-50 år 4% 29% 8% 2% 8% 0% (n=28) 5-63 år % 37% 43% 6% 3% 0% (n=35) 64 år og eldre % 28% 3% 25% 3% 3% (n=36) Uenig 30% 35% 25% 9% 0% 2% (n=57) Nøytral 5% 29% 24% 38% 0% 5% (n=2) Enig 5% 20% 39% 6% 20% 0% (n=44) Total 5% 28% 30% 7% 8% 2% (n=25)

24 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=65) 46 45,9 Kvinne (n=58) Alder 5-25 år (n=5) 44 43, år (n=) 34 34, 4-50 år (n=28) 50 49, år (n=36) 38 38,2 64 år og eldre (n=34) 45 45,3 Uenig (n=56) 28 28,5 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=9) 50 50,5 Ingen signifikant forskjell Enig (n=44) 57 56,9 Total (n=23) 43 43,

25 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Standardiserte gjennomsnitt Antall Snitt Helsetjenester ,9 Eldreomsorg ,94 Barnehagebud ,86 Skole og SFO ,66 Byggesaksbehandling ,93 Økonomisk styring , Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helsetjenester Eldreomsorg Barnehagebud Skole og SFO Byggesaksbehandling Økonomisk styring Kjønn Mann Kvinne Alder 5-25 år år år år år og eldre Uenig Nøytral Enig Total

26 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? 0% 0% 20% 30% Frekvens Prosent Mye dårligere 6 3 % 3 % Dårligere 3 25 % 25 % Som før % 26 % Bedre % 22 % Mye bedre 9 % 9 % Vet ikke 7 6 % 6 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mye dårligere Dårligere Som før Bedre Mye bedre Vet ikke Valid N Kjønn Mann 8% 26% 25% 26% 2% 3% (n=65) Kvinne 20% 23% 27% 8% 3% 8% (n=60) Alder 5-25 år 20% 3% 20% 40% 7% 0% (n=5) år 7% 7% 8% 42% 7% 0% (n=2) 4-50 år % 29% 4% 25% 8% 4% (n=28) 5-63 år 7% 3% 3% 8% 6% 8% (n=36) 64 år og eldre 6% 25% 36% 22% 3% 8% (n=36) Uenig 25% 33% 26% 2% 2% 2% (n=57) Nøytral 0% 9% 29% 38% 5% 0% (n=2) Enig 5% 8% 25% 27% 20% 5% (n=44) Total 3% 25% 26% 22% 9% 6% (n=25)

27 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=63) 53 52,8 Kvinne (n=55) 40 40, Alder 5-25 år (n=5) 50 50, år (n=2) 55 54, år (n=27) 52 52, år (n=33) 38 37,7 64 år og eldre (n=33) 47 47,2 Uenig (n=56) Nøytral (n=8) 58 57,8 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=42) 60 60,5 Total (n=8) 47 46,

28 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand offentlige tjenestebud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) 0% 20% 40% 60% 80% Frekvens Prosent Ikke viktig 5 4 % 4 % % 7 % % 3 % % 8 % 5 Svært viktig % 58 % IKKE LES Vet ikke 0 0 % 0 % Total % Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand offentlige tjenestebud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ikke viktig Svært viktig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 8% 8% 8% 49% 0% (n=65) Kvinne 2% 5% 7% 7% 69% 0% (n=59) Alder 5-25 år 7% 7% 7% 7% 73% 0% (n=5) år 8% 0% 7% 7% 58% 0% (n=2) 4-50 år 7% 7% % 4% 6% 0% (n=28) 5-63 år 0% 8% 7% 3% 44% 0% (n=36) 64 år og eldre 3% 9% 4% % 63% 0% (n=35) Uenig 4% 7% 2% 6% 6% 0% (n=57) Nøytral 0% 5% 4% 9% 52% 0% (n=2) Enig 2% 7% 4% 20% 57% 0% (n=44) Total 4% 7% 3% 8% 58% 0% (n=25)

29 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand offentlige tjenestebud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke-kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=65) 74 73,9 Kvinne (n=60) 86 86,2 Alder 5-25 år (n=5) 83 83, år (n=2) 79 79, år (n=28) 79 79, år (n=36) år og eldre (n=36) 8 80,8 Uenig (n=57) 8 8,2 Nøytral (n=2) Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=44) 8 8, Total (n=25) 80 79,

30 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand rådhuset/kommunehuset 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Ikke viktig 0 8 % 8 % % 3 % % 35 % % 22 % 5 Svært viktig 24 9 % 9 % IKKE LES Vet ikke 3 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand rådhuset/kommunehuset Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ikke viktig Svært viktig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 9% 22% 39% 3% 7% 0% (n=64) Kvinne 5% 5% 32% 32% 22% 5% (n=60) Alder 5-25 år 0% 33% 33% 20% 3% 0% (n=5) år 7% 7% 33% 25% 8% 0% (n=2) 4-50 år 4% 7% 43% 8% 8% 0% (n=28) 5-63 år 6% 6% 40% 29% 20% 0% (n=35) 64 år og eldre 6% 7% 26% 7% 26% 9% (n=35) Uenig 5% 6% 30% 2% 26% 2% (n=57) Nøytral 0% 5% 57% 29% 0% 0% (n=2) Enig % 6% 34% 20% 8% 0% (n=44) Total 8% 3% 35% 22% 9% 2% (n=26)

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

U - -- 1 i Monatt ' &L{i Uti

U - -- 1 i Monatt ' &L{i Uti E Dokid: 15002703 (11/1241'54)?. I E :fé{ [E)ERS9KELS _ - _ åå DCJNNA KONWIUNE Rose Gunn Åkerøy 'år Sentraladminislrrmjonen _ Fra: Tore A. Westin U - -- 1 i Monatt ' &L{i Uti Sendt: 6. mai 201514:08 7

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Eidskog. - Kommunesammenslåing

Eidskog. - Kommunesammenslåing Eidskog - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Fylkesmannen i Oppland Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing Sør-Odal - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT I en utredning om fordeler og ulemper med kommunesammenslåing eller økt interkommunalt samarbeid, har vi hentet inn noen synspunkter fra lokalutvalgene.

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. En orientering fra en slik saken er pr dags dato. Orienteringa legges ut på heimesida til Vefsn kommune I tillegg til denne informasjonen

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Personvernundersøkelsen 2008

Personvernundersøkelsen 2008 Personvernundersøkelsen 2008 Datatilsynet 14.04.2008 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio research Norge på oppdrag av Datatilsynet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 5. til 11.februar 2008 Sentio

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 401 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Hemne kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016 Gjennomført i april/mai for Sandøy kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer