Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:"

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Dato: Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 25 personer over 5 år fra Herøy kommune. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført april 205 FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 25, vil feilmarginene variere fra 5,3 prosentpoeng ved en 0/90-fordeling 8,8 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. SIGNIFIKANSTESTING Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er 5-25 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes feldigheter i utvalget. Trondheim Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard

2 Oppsummering 45 prosent i Herøy er uenig med målsetningen i om å redusere antall kommuner i landet, og 35 prosent er enig. 7 prosent har svart midt på skalaen. 44 prosent ønsker at kommunen skal være organisert som i dag, og 42 prosent ønsker sammenslåing med en eller flere av nabokommunene. Ni prosent mener hele regionen bør bli en kommune. En større andel blant de eldste innbyggerne (over 64 år) ønsker å bli slått sammen med en eller flere av nabokommunene, mens en større andel av de yngste ønsker at kommunen skal være organisert som i dag. Blant de som ønsker sammenslåing med en eller flere av nabokommunene ønsker 94 prosent å slå seg sammen med Dønna, 57 prosent med Alstahaug og 53 prosent ønsker sammenslåing med Leirfjord. De som ønsker at kommunen skal være organisert som i dag ble spurt om hvilken eller hvilke kommuner Herøy bør slå seg sammen med dersom kommunen ble tvunget sammenslåing. Her har 73 prosent svart Dønna, 54 prosent Alstahaug og 30 prosent har svart Leirfjord. 3 prosent har svart vet ikke. Respondentene fikk videre spørsmål om hvordan de tror innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. 42 prosent tror innflytelsen blir dårligere, 38 prosent har svart midt på skalaen mens 3 prosent tror den blir bedre. Kommunestyrene legger grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. Nav er et eksempel på en tjeneste som skal være gjengelig i dette service kontoret. Innbyggerne ble spurt om det er andre tjenester de mener bør finne sted på dette kontoret, og 46 prosent har svart ja. På åpne kommentarer er det tjenester som lege, politi, tekniske etat og skatteetat som går igjen. Videre er respondentene bedt om å vurdere hvordan de tror kommunen vil løse ulike sentrale oppgaver dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Det er gjennomgående delte meninger i blant innbyggerne, men jevnt over er det en større andel som tror tjenestene blir dårligere sammenlignet med andelen som tror tjenestene blir bedre. Helsetjenester: 40 prosent tror helsetjenestene vil bli dårligere dersom kommunesammenslåingen skulle bli en realitet. Samtidig svarer 24 prosent at de tror disse tjenestene blir bedre og 34 prosent svarer midt på skalaen. Eldreomsorg: 46 prosent tror eldreomsorgen vil bli dårligere ved en eventuell kommunesammenslåing, og 8 prosent tror den vil bli bedre. 33 prosent har svart midt på skalaen. Barnehagebudet: Tre av ti tror barnehagebudet vil bli dårligere ved en eventuell kommunesammenslåing, og to av ti tror det vil bli bedre. Skole og SFO: 36 prosent tror løsningene for skole og SFO vil bli dårligere ved en kommunesammenslåing, mens 24 prosent tror det vil bli bedre. 37 prosent har svart midt på skalaen. Byggesaksbehandling: Når det gjelder byggesaksbehandling er innbyggerne mer delt. 34 prosent har svart midt på skalaen, 3 prosent tror tjenesten blir dårligere og 28 prosent at den blir bedre. Økonomisk styring: en av fire innbyggere i Herøy tror en kommunesammenslåing vil gi bedre økonomisk styring, mens 43 prosent frykter dårligere styring. 30 prosent har svart midt på treet. Innbyggerne ble også spurt om i hvilken grad de tror den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i forhold den gamle kommunen. 38 prosent tror en eventuell ny kommune vil klare denne rollen dårligere, mens 3 prosent tror den nye kommunen vil klare det bedre. 26 prosent har svart midt på skalaen. Innbyggerne har også blitt bedt om å vurdere hvor viktig det er for dem at ulike hensyn vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing.

3 Avstand offentlige tjenestebud: Dette er det punktet (av de undersøkte punktene) flest mener bør vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. 76 prosent mener dette er viktig, mens prosent har svart at det er lite eller ikke viktig. Avstand rådhuset/kommunehuset: 2 prosent mener at avstanden rådhuset/kommunehuset er lite eller ikke viktig, mens 4 prosent mener dette er viktig eller svært viktig. Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen: 64 prosent mener fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen er viktig eller svært viktig. Kun en av ti mener dette er lite eller ikke viktig. Utvikling i alle deler av kommunen: Dette er det punktet er viktig for mange. Sju av ti mener utvikling i alle deler av kommunen bør vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing, men ni prosent mener dette er lite eller ikke viktig. De eldste (over 64 år) synes dette er mindre viktig enn de som er yngre.

4 Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt orde for en storst kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. 0% 0% 20% 30% Frekvens Prosent Helt uenig % 23 % Noe uenig % 22 % Både og/nøytral 2 7 % 7 % Noe enig 24 9 % 9 % Helt enig 20 6 % 6 % IKKE LES Vet ikke 3 2 % 2 % Total % Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt orde for en storst kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helt uenig Noe uenig Både og/nøytral Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 22% 22% 8% 20% 5% 3% (n=65) Kvinne 25% 24% 4% 9% 7% 2% (n=59) Alder 5-25 år 27% 20% 20% 27% 0% 7% (n=5) år 25% 8% 42% 7% 8% 0% (n=2) 4-50 år 8% 4% 8% 25% 25% 0% (n=28) 5-63 år 25% 25% 4% 7% 9% 0% (n=36) 64 år og eldre 24% 32% 9% 5% 5% 6% (n=34) Uenig 5% 49% 0% 0% 0% 0% (n=57) Nøytral 0% 0% 00% 0% 0% 0% (n=2) Enig 0% 0% 0% 55% 45% 0% (n=44) Total 23% 22% 7% 9% 6% 2% (n=25)

5 Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt orde for en storst kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Standardiserte gjennomsnitt Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=63) 47 46,8 Kvinne (n=59) 44 44, Alder 5-25 år (n=4) 38 37, år (n=2) 43 43, år (n=28) 56 55, år (n=36) 45 45,2 64 år og eldre (n=33) 4 4, Uenig (n=57) 2 2,2 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=2) Enig (n=44) 86 86,4 Total (n=22) 45 45,

6 Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene % 42 % Hele regionen bør bli en kommune 9 % 9 % Være organisert som i dag % 44 % Vet ikke/ingen mening 6 5 % 5 % Total % Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Hele regionen bør bli en kommune Være organisert som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N Kjønn Mann 42% % 40% 8% (n=65) Kvinne 43% 5% 50% 2% (n=60) Alder 5-25 år 20% 0% 80% 0% (n=5) år 50% 8% 42% 0% (n=2) 4-50 år 36% 2% 36% 7% (n=28) 5-63 år 33% 6% 50% % (n=36) 64 år og eldre 63% 6% 3% 0% (n=35) Uenig 25% 0% 72% 4% (n=57) Nøytral 52% 4% 9% 4% (n=2) Enig 62% 8% 8% 2% (n=45) Total 42% 9% 44% 5% (n=26)

7 Spørsmål : Hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. 0 % 50 % 00 % Frekvens Prosent Alstahaug % 57 % 57 % Dønna % 94 % 94 % Leirfjord % 53 % 53 % Rødøy 0 0 % 0 % 0 % Træna 0 0 % 0 % 0 % Vefsn 3 6 % 6 % 6 % Grane 2 4 % 4 % 4 % Hattfjelldal 2 % 2 % 2 % Hemnes 0 0 % 0 % 0 % Nesna 2 % 2 % 2 % Andre noter 3 6 % 6 % 6 % Vet ikke 2 4 % 4 % 4 % Total % Spørsmål : Hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Alstahaug Dønna Leirfjord Rødøy Træna Vefsn Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Andre noter Vet ikke Valid N Kjønn Mann 59% 96% 56% 0% 0% 7% 7% 4% 0% 4% 7% 4% (n=27) Kvinne 50% 96% 50% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 4% (n=26) Alder 5-25 år - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % (n<5) år 50% 00% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (n=6) 4-50 år 60% 00% 70% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% (n=0) 5-63 år 58% 00% 58% 0% 0% 8% 8% 0% 0% 8% 8% 0% (n=2) 64 år og eldre 64% 95% 55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% (n=22) Uenig 43% 00% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (n=4) Nøytral 55% 00% 45% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (n=) Enig 64% 89% 64% 0% 0% 7% 7% 4% 0% 4% % 7% (n=28) Total 57% 94% 53% 0% 0% 6% 4% 2% 0% 2% 6% 4% (n=53)

8 Spørsmål : Hvis din kommune ble tvunget sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. 0 % 50 % 00 % Frekvens Prosent Alstahaug % 54 % 54 % Dønna 4 73 % 73 % 73 % Leirfjord 7 30 % 30 % 30 % Rødøy 0 0 % 0 % 0 % Træna 2 % 2 % 2 % Vefsn 6 % % % Grane 2 % 2 % 2 % Hattfjelldal 2 % 2 % 2 % Hemnes 0 0 % 0 % 0 % Nesna 0 0 % 0 % 0 % Andre noter 6 % % % Vet ikke 7 3 % 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis din kommune ble tvunget sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Alstahaug Dønna Leirfjord Rødøy Træna Vefsn Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Andre noter Vet ikke Valid N Kjønn Mann 54% 73% 38% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 2% (n=26) Kvinne 53% 73% 23% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 3% (n=30) Alder 5-25 år 42% 67% 8% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 8% (n=2) år 60% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (n=5) 4-50 år 80% 80% 60% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% (n=0) 5-63 år 44% 6% 28% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 22% (n=8) 64 år og eldre 55% 9% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 9% (n=) Uenig 54% 7% 32% 0% 0% 2% 2% 2% 0% 0% 5% 0% (n=4) Nøytral - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % (n<5) Enig 75% 88% 50% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3% (n=8) Total 54% 73% 30% 0% 2% % 2% 2% 0% 0% % 3% (n=56)

9 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Mye dårligere 22 8 % 8 % % 24 % % 38 % 4 4 % % 5 Mye bedre 3 2 % 2 % IKKE LES Vet ikke 8 6 % 6 % Total % Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mye dårligere Mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 7% 23% 40% 2% 3% 5% (n=65) Kvinne 8% 27% 35% 0% 2% 8% (n=60) Alder 5-25 år 0% 40% 40% 3% 0% 7% (n=5) år 33% 8% 33% 25% 0% 0% (n=2) 4-50 år 29% 2% 43% 4% 4% 0% (n=28) 5-63 år 9% 28% 42% 0% 6% 6% (n=36) 64 år og eldre 8% 22% 3% 25% 0% 4% (n=36) Uenig 28% 26% 3% 7% 0% 9% (n=58) Nøytral 4% 29% 38% 0% 0% 0% (n=2) Enig 7% 20% 48% 8% 7% 0% (n=44) Total 8% 24% 38% % 2% 6% (n=24)

10 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. Standardiserte gjennomsnitt Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=62) Kvinne (n=55) 37 36,6 Alder 5-25 år (n=4) år (n=2) år (n=28) 33 32, år (n=34) 35 35,5 64 år og eldre (n=30) 45 45, Uenig (n=53) 29 29,4 Nøytral (n=8) 37 36,7 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=44) 50 49,9 Total (n=7) 38 38,

11 Spørsmål : Kommunestyrene legger grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være gjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Ja, notér % 46 % Nei % 26 % Vet ikke % 28 % Total % Spørsmål : Kommunestyrene legger grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være gjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja, notér Nei Vet ikke Valid N Kjønn Mann 42% 30% 27% (n=66) Kvinne 50% 22% 28% (n=60) Alder 5-25 år 27% 47% 27% (n=5) år 7% 42% 42% (n=2) 4-50 år 7% 4% 4% (n=28) 5-63 år 56% 28% 7% (n=36) 64 år og eldre 36% 9% 44% (n=36) Uenig 43% 27% 30% (n=56) Nøytral 29% 33% 38% (n=2) Enig 64% 23% 4% (n=44) Total 46% 26% 28% (n=25)

12 Spørsmål : Kommunestyrene legger grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være gjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? Åpne kommentarer: Alle de samme tjenestene som kommunehuset innehar i dag Barnevern, økonomi, lege Barnevern Byggesaker Bygningskontoret, tekniske tap De fleste førstehjelps ganger på alle områder De tjenestebudene vi har i dag, Enkle tekniske tjenester, søking om barnehageplass og innmelding skole Førstelinjetjenester for tekniske tjenester, f.eks. Byggelatelse. Grunnskole, omsorgstjenester Helse Helse, tannlege, skatteetaten Helsetjenester Kommunekontor, lege. Kommunelege og politi Landbrukskontor Lege og politi. Legekontor, Legekontor, og andre omsorgstjenesten for eksempel Legekontor, lensmannskontor, Legevakt, ambulansesentral Ligningskontoret Ligningskontor og folkeregister, knytning kommunekasserer, kultur, knytning kommuneadm. Noe med helsesektoren Plan og teknisk, innen skole og helse Politi, lege, Politiet, barnevern, landbruk, fiskeri Politikontor, Regnskapskontor, Samferdsel og transportkontor, helse og utdanning Skatteetat, folkeregister Skatteetaten Skattekontor og folkeregister Skatteetaten, tekniske kommunale tjenester Sosialkontor, teknisk etat Teknisk etat Teknisk etat, likningskontor, kirkekontor Teknisk etat, politi og nav Teknisk etat; som har med bygg og anlegg å gjøre. Må også være en som kan gi generelle opplysninger om de andre plassene, en servicedesk. Må også være litt kultur på hver plass, tror det kan bli vanskelig med en felles. Nav skulle vi helst ikke hatt, de er man jo ikke så fornøyd med. Skole. Teknisk servicekontor, Tekniske Tekniske avdelinger Tekniske tjenester, bør også inneholde spørsmål rundt det dagligdagse. Frekvens

13 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 23 8 % 8 % % 22 % % 34 % % 4 % 5 mye bedre 3 0 % 0 % IKKE LES Vet ikke % % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 4% 25% 34% 7% % 0% (n=65) Kvinne 22% 20% 34% 2% 0% 2% (n=59) Alder 5-25 år 20% 47% 3% 3% 7% 0% (n=5) år 7% 25% 42% 7% 0% 0% (n=2) 4-50 år 4% 4% 50% % % 0% (n=28) 5-63 år 25% 25% 33% 4% 3% 0% (n=36) 64 år og eldre 4% 4% 29% 7% 23% 3% (n=35) Uenig 25% 34% 29% 7% 4% 2% (n=56) Nøytral 9% 4% 43% 24% 0% 0% (n=2) Enig 9% 3% 33% 22% 22% 0% (n=45) Total 8% 22% 34% 4% 0% % (n=25)

14 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=65) 46 46, Kvinne (n=59) 42 4,5 Alder 5-25 år (n=5) 35 35, år (n=2) 40 39, år (n=28) 47 46, år (n=36) 36 36,2 64 år og eldre (n=34) 55 54,7 Uenig (n=56) Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=2) 42 4,8 Enig (n=44) 58 58,4 Total (n=24) 44 43,

15 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere % 26 % % 20 % % 33 % % 2 % 5 mye bedre 8 6 % 6 % IKKE LES Vet ikke 3 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 23% 25% 32% 2% 8% 0% (n=65) Kvinne 30% 5% 32% 2% 7% 5% (n=60) Alder 5-25 år 27% 27% 27% 7% 3% 0% (n=5) år 25% 0% 58% 7% 0% 0% (n=2) 4-50 år 29% 25% 29% % 7% 0% (n=28) 5-63 år 3% 7% 44% 6% 3% 0% (n=36) 64 år og eldre 9% 22% 7% 22% % 8% (n=36) Uenig 39% 27% 23% 7% 4% 0% (n=56) Nøytral 24% 4% 33% 24% 0% 5% (n=2) Enig % 6% 48% 4% % 0% (n=44) Total 26% 20% 33% 2% 6% 2% (n=25)

16 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=65) 40 39,5 Kvinne (n=57) 36 36,2 Alder 5-25 år (n=5) 39 38, år (n=2) år (n=28) 35 35, 5-63 år (n=36) 33 33,2 64 år og eldre (n=33) 44 43,6 Uenig (n=57) 28 27,8 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=9) 40 39,6 Ingen signifikant forskjell Enig (n=44) 50 49,7 Total (n=22) 38 37,

17 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagebud 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent mye dårligere 6 3 % 3 % % 8 % % 43 % % 3 % 5 mye bedre 9 7 % 7 % IKKE LES Vet ikke 8 6 % 6 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagebud Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 4% 5% 4% 8% 2% (n=65) Kvinne 3% 2% 34% % 8% % (n=6) Alder 5-25 år 7% 20% 47% 3% 7% 7% (n=5) år 25% 0% 58% 7% 0% 0% (n=2) 4-50 år % 8% 50% 4% 7% 0% (n=28) 5-63 år 7% 3% 39% 6% 6% 3% (n=36) 64 år og eldre 8% 8% 36% 7% 4% 7% (n=36) Uenig 2% 25% 35% 9% 5% 5% (n=57) Nøytral 0% 4% 48% 4% 5% 0% (n=2) Enig 5% % 52% 8% 9% 5% (n=44) Total 3% 8% 43% 3% 7% 6% (n=25)

18 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagebud Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=64) 47 46,9 Kvinne (n=53) 45 44,6 Alder 5-25 år (n=4) 48 48, år (n=2) 42 4, år (n=28) 47 47, 5-63 år (n=35) 38 37,6 64 år og eldre (n=29) 55 54,9 Uenig (n=55) 38 37,8 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=8) 47 47, Ingen signifikant forskjell Enig (n=42) 54 54,5 Total (n=7) 46 45,

19 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 22 8 % 8 % % 8 % % 37 % % 7 % 5 mye bedre 9 7 % 7 % IKKE LES Vet ikke 4 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 20% 4% 8% 8% 2% (n=66) Kvinne 23% 6% 33% 5% 8% 5% (n=6) Alder 5-25 år 20% 20% 47% 3% 0% 0% (n=5) år 25% 8% 50% 8% 8% 0% (n=2) 4-50 år 8% 4% 32% 29% 7% 0% (n=28) 5-63 år 7% 3% 42% 3% 6% 3% (n=36) 64 år og eldre 4% % 27% 27% 4% 8% (n=37) Uenig 25% 29% 29% % 5% 2% (n=56) Nøytral 9% 4% 43% 9% 5% 0% (n=2) Enig 7% 7% 47% 26% 2% 2% (n=43) Total 8% 8% 37% 7% 7% 3% (n=24)

20 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=64) 47 47,4 Kvinne (n=57) 42 4,6 Alder 5-25 år (n=5) 38 38, år (n=2) 4 4, år (n=28) år (n=35) 37 36,9 64 år og eldre (n=33) Uenig (n=56) 36 35,7 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=2) 43 43, Ingen signifikant forskjell Enig (n=43) 57 57,3 Total (n=2) 45 44,

21 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 23 8 % 8 % % 3 % % 34 % % 22 % 5 mye bedre 8 6 % 6 % IKKE LES Vet ikke 8 6 % 6 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 8% 39% 8% 9% 3% (n=66) Kvinne 25% 7% 29% 25% 3% 0% (n=59) Alder 5-25 år 20% 3% 33% 20% 0% 3% (n=5) år 25% 7% 42% 7% 0% 0% (n=2) 4-50 år 4% 7% 29% 39% % 0% (n=28) 5-63 år 22% % 39% 9% 8% 0% (n=36) 64 år og eldre 4% 9% 33% % 6% 7% (n=36) Uenig 26% 9% 36% 0% 3% 5% (n=58) Nøytral 4% 0% 48% 9% 0% 0% (n=2) Enig % 9% 27% 39% 4% 0% (n=44) Total 8% 3% 34% 22% 6% 6% (n=25)

22 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=63) 49 48,6 Kvinne (n=54) 43 42,8 Alder 5-25 år (n=3) 4 40, år (n=2) 37 37, år (n=28) år (n=36) 45 44,8 64 år og eldre (n=30) 44 43,6 Uenig (n=55) 36 36,4 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=8) 44 44,3 Ingen signifikant forskjell Enig (n=44) 58 58,4 Total (n=7) 46 45,

23 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 9 5 % 5 % % 28 % % 30 % % 7 % 5 mye bedre 0 8 % 8 % IKKE LES Vet ikke 2 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 9% 3% 37% 4% 9% 0% (n=65) Kvinne 24% 25% 22% 9% 7% 3% (n=59) Alder 5-25 år 27% 20% 20% 20% 3% 0% (n=5) år 33% 7% 25% 8% 8% 8% (n=2) 4-50 år 4% 29% 8% 2% 8% 0% (n=28) 5-63 år % 37% 43% 6% 3% 0% (n=35) 64 år og eldre % 28% 3% 25% 3% 3% (n=36) Uenig 30% 35% 25% 9% 0% 2% (n=57) Nøytral 5% 29% 24% 38% 0% 5% (n=2) Enig 5% 20% 39% 6% 20% 0% (n=44) Total 5% 28% 30% 7% 8% 2% (n=25)

24 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=65) 46 45,9 Kvinne (n=58) Alder 5-25 år (n=5) 44 43, år (n=) 34 34, 4-50 år (n=28) 50 49, år (n=36) 38 38,2 64 år og eldre (n=34) 45 45,3 Uenig (n=56) 28 28,5 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=9) 50 50,5 Ingen signifikant forskjell Enig (n=44) 57 56,9 Total (n=23) 43 43,

25 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Standardiserte gjennomsnitt Antall Snitt Helsetjenester ,9 Eldreomsorg ,94 Barnehagebud ,86 Skole og SFO ,66 Byggesaksbehandling ,93 Økonomisk styring , Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helsetjenester Eldreomsorg Barnehagebud Skole og SFO Byggesaksbehandling Økonomisk styring Kjønn Mann Kvinne Alder 5-25 år år år år år og eldre Uenig Nøytral Enig Total

26 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? 0% 0% 20% 30% Frekvens Prosent Mye dårligere 6 3 % 3 % Dårligere 3 25 % 25 % Som før % 26 % Bedre % 22 % Mye bedre 9 % 9 % Vet ikke 7 6 % 6 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mye dårligere Dårligere Som før Bedre Mye bedre Vet ikke Valid N Kjønn Mann 8% 26% 25% 26% 2% 3% (n=65) Kvinne 20% 23% 27% 8% 3% 8% (n=60) Alder 5-25 år 20% 3% 20% 40% 7% 0% (n=5) år 7% 7% 8% 42% 7% 0% (n=2) 4-50 år % 29% 4% 25% 8% 4% (n=28) 5-63 år 7% 3% 3% 8% 6% 8% (n=36) 64 år og eldre 6% 25% 36% 22% 3% 8% (n=36) Uenig 25% 33% 26% 2% 2% 2% (n=57) Nøytral 0% 9% 29% 38% 5% 0% (n=2) Enig 5% 8% 25% 27% 20% 5% (n=44) Total 3% 25% 26% 22% 9% 6% (n=25)

27 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=63) 53 52,8 Kvinne (n=55) 40 40, Alder 5-25 år (n=5) 50 50, år (n=2) 55 54, år (n=27) 52 52, år (n=33) 38 37,7 64 år og eldre (n=33) 47 47,2 Uenig (n=56) Nøytral (n=8) 58 57,8 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=42) 60 60,5 Total (n=8) 47 46,

28 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand offentlige tjenestebud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) 0% 20% 40% 60% 80% Frekvens Prosent Ikke viktig 5 4 % 4 % % 7 % % 3 % % 8 % 5 Svært viktig % 58 % IKKE LES Vet ikke 0 0 % 0 % Total % Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand offentlige tjenestebud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ikke viktig Svært viktig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 8% 8% 8% 49% 0% (n=65) Kvinne 2% 5% 7% 7% 69% 0% (n=59) Alder 5-25 år 7% 7% 7% 7% 73% 0% (n=5) år 8% 0% 7% 7% 58% 0% (n=2) 4-50 år 7% 7% % 4% 6% 0% (n=28) 5-63 år 0% 8% 7% 3% 44% 0% (n=36) 64 år og eldre 3% 9% 4% % 63% 0% (n=35) Uenig 4% 7% 2% 6% 6% 0% (n=57) Nøytral 0% 5% 4% 9% 52% 0% (n=2) Enig 2% 7% 4% 20% 57% 0% (n=44) Total 4% 7% 3% 8% 58% 0% (n=25)

29 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand offentlige tjenestebud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke-kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=65) 74 73,9 Kvinne (n=60) 86 86,2 Alder 5-25 år (n=5) 83 83, år (n=2) 79 79, år (n=28) 79 79, år (n=36) år og eldre (n=36) 8 80,8 Uenig (n=57) 8 8,2 Nøytral (n=2) Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=44) 8 8, Total (n=25) 80 79,

30 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand rådhuset/kommunehuset 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Ikke viktig 0 8 % 8 % % 3 % % 35 % % 22 % 5 Svært viktig 24 9 % 9 % IKKE LES Vet ikke 3 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand rådhuset/kommunehuset Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ikke viktig Svært viktig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 9% 22% 39% 3% 7% 0% (n=64) Kvinne 5% 5% 32% 32% 22% 5% (n=60) Alder 5-25 år 0% 33% 33% 20% 3% 0% (n=5) år 7% 7% 33% 25% 8% 0% (n=2) 4-50 år 4% 7% 43% 8% 8% 0% (n=28) 5-63 år 6% 6% 40% 29% 20% 0% (n=35) 64 år og eldre 6% 7% 26% 7% 26% 9% (n=35) Uenig 5% 6% 30% 2% 26% 2% (n=57) Nøytral 0% 5% 57% 29% 0% 0% (n=2) Enig % 6% 34% 20% 8% 0% (n=44) Total 8% 3% 35% 22% 9% 2% (n=26)

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Inderøy kommune 10. april 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Inderøy kommune 10. april 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Inderøy kommune 10. april 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE RAPPORT FASTLEGETJENESTEN Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE 2013 FORORD Dette prosjektet er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i kommune i perioden februar til

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Gunnar Nossum Jon Olav Veie Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:8 Prosjektnummer : 1580 : BYGDEKOMPASSET

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer