GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland"

Transkript

1 Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. Feilmarginene for Gjøvik: ± 2,9 til 4,9 SIGNIFIKANSTESTING Resultatene for kommunen er testet mot resultatene i regionen og mot resultatene i totalt for å undersøke om det forekommer statistisk signifikante forskjeller, for eksempel om andelen som ønsker å bli involvert i prosesseen med kommunesammenslåing er større i fylket som helhet enn internt kommunen. Der resultatene er brutt ned på bakgrunnsvariabler er det signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 20 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. METODE Datainnsamlingen ble gjennomført på telefon i uke 46-49, 2014 i et representativt utvalg av personer over 15 år fra. Det ble gjennomført totalt 5548 intervjuer i, hvorav 400 i Gjøvik. VEKTING Datagrunnlaget er vektet mot populasjonen i kommunen med hensyn på kjønn og alder. På region og fylkesnivå er det i tilleg vektet med hensyn på kommunestørrelse.

2 Oppsummering 38 prosent mener spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig eller svært viktig for dem. Dette er en noe lavere andel sammenlignet med som helhet. Videre svarer 42 prosent at de ønsker å bli involvert i prosessen. De som svarte "ja" eller "vet ikke" på spørsmålet om de ønsker å bli involvert i prosessen rundt spørsmålet om kommunesammenslåing fikk videre spørsmål om hvordan de ønsker at dette bør skje. 55 prosent ønsker å bli involvert gjennom en spørreundersøkelse, 54 prosent ønsker informasjon i posten, 52 prosent ønsker å bli involvert gjennom folkemøter, 52 prosent ønsker informasjon i lokalavisen og 48 prosent ønsker å bli involvert via sosiale medier. Gjøvik skiller seg i liten grad fra og som helhet på disse spørsmålene. Videre er respondentene bedt om å vurdere hvordan de tror kommunen vil løse ulike sentrale oppgaver dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Det er gjennomgående delte meninger og svarene i Gjøvik skiller seg relativt lite fra svarene generelt i regionen og i. Politisk Styring: Tre av ti tror den politiske styringen blir bedre, og fire av ti tror det ikke vil bli særlig endring fra slik det er nå. Innbyggermedvirkning: Når det gjelder innbyggermedvirkning tror nesten fire av ti at denne vil bli dårligere ved en eventuell kommunesammenslåing. 17 prosent tror den vil bli bedre. Helsetjenester: De fleste har tro på at løsningene for helsetjenestene vil være uendret eller blir bedre ved en eventuell kommunesammenslåing. 28 prosent tror helsetjenestene får dårligere løsninger. Eldreomsorg: Tre av ti tror eldreomsorgen blir bedre, mens omtrent fire av ti tror eldreomsorgen vil bli dårligere enn den er i dag dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Barnehagetilbud: Når det gjelder barnehagetilbudet tror tre av fire at dette vil forbli uendret eller blir bedre ved en eventuell kommunesammenslåing, mens en av fem tror løsningene blir dårligere. Skole/SFO: I Gjøvik er oppfatningene om skole/sfo omtrent som for barnehagetilbudet; de fleste tror tilbudet blir uendret eller bedre, mens knappe en av fire tror tilbudet blir dårligere. I totalt tror en av fire at løsningene for skole/sfo blir dårligere. Økonomisk styring: Fire av ti tror den økonomiske styringen blir bedre ved en eventuell kommunesammenslåing, mens 24 prosent tror den vil bli dårligere. Innbyggerne har også blitt bedt om å vurdere hvor viktig det er for dem at ulike hensyn vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. Svarene i Gjøvik skiller seg relativt lite fra svarene generelt i regionen og i. Avstand til offentlige tjenestetilbud: Det innbyggerne mener det er viktigst at det legges på (av de undersøkte punktene) ved en eventuell kommunesammenslåing er avstanden til offentlige tjenestetilbud. Sju av ti mener dette er viktig eller svært viktig. Avstand til rådhuset/kommunehuset: 43 prosent mener at avstanden til rådhuset/kommunehuset er lite eller ikke viktig, mens en av fire mener dette er viktig. Fordeling av offentlige arbeidsplasser: Seks av ti mener fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen er viktig eller svært viktig, noe som viser at dette er et punkt som er viktig for mange. Utvikling i alle deler av kommunen: Dette punktet er også viktig for mange, og nesten sju av ti mener det er viktig at det ved en eventuell kommunesammenslåing skjer utvikling i alle deler av kommunen.

3 Spørsmål 1: Et flertall på Stortinget ønsker at det skal gjennomføres en større kommunereform der ett av målene er større og mer robuste kommuner. Hvor viktig er spørsmålet om kommunesammenslåing for deg? 10 5 Ikke viktig/ lite viktig 3 Middles viktig 29 % 38 % Viktig/ svært 3 viktig 38 % 29 % Vet ikke 3 % 3 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gjøvik totalt 30% 29% 38% 3% (n=400) 27% 29% 42% 2% (n=2067) 25% 28% 45% 1% (n=5548) Kjønn Mann 33% 26% 39% 2% (n=198) Kvinne 27% 32% 37% 4% (n=202) Alder år 46% 26% 29% 0% (n=35) år 12% 46% 42% 0% (n=26) år 39% 30% 28% 4% (n=57) år 25% 31% 36% 7% (n=55) år 27% 30% 43% 0% (n=79) år 29% 27% 44% 0% (n=52) 64 år og eldre 30% 24% 39% 7% (n=97) Utdanning Grunnskole 44% 26% 21% 10% (n=39) Videregående skole 33% 31% 35% 1% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 24% 30% 44% 2% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 27% 29% 43% 2% (n=98) Botid 5 år eller mindre 39% 24% 32% 5% (n=59) 6-10 år 28% 42% 31% 0% (n=36) år 23% 44% 30% 3% (n=64) 20 år eller mer 30% 25% 42% 3% (n=239)

4 Spørsmål 2: I spørsmålet om kommunesammenslåing - ønsker du å bli involvert i prosessen i din kommune? 10 5 Ja 56 % 42 % Nei 42 % 56 % Vet ikke 2 % #N/A 2 % Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Valid N Gjøvik totalt 42% 56% 2% (n=400) 43% 56% 2% (n=2068) 42% 57% 1% (n=5548) Kjønn Mann 37% 61% 3% (n=198) Kvinne 47% 51% 1% (n=203) Alder år 37% 54% 9% (n=35) år 44% 56% 0% (n=27) år 54% 45% 2% (n=56) år 65% 35% 0% (n=55) år 38% 59% 3% (n=78) år 46% 54% 0% (n=52) 64 år og eldre 25% 74% 1% (n=97) Utdanning Grunnskole 22% 66% 12% (n=41) Videregående skole 41% 57% 2% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 46% 54% 0% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 54% 46% 0% (n=97) Botid 5 år eller mindre 49% 49% 2% (n=59) 6-10 år 50% 50% 0% (n=36) år 43% 51% 6% (n=65) 20 år eller mer 39% 60% 1% (n=239)

5 Spørsmål 3: I spørsmålet om kommunesammenslåing på hvilken måte mener du at kommunen bør involvere deg som innbygger i prosessen? Flere svar mulig Gjennom 54 informasjon % i posten 52 % % Gjennom lokalavisen 52 % Gjennom folkemøter 52 % Gjennom sosiale medier 48 % Gjennom en spørreundersøkelse 55 % Ingen av disse 2 % Gjennom informasjon i posten 48 % Gjennom lokalavisen Gjennom folkemøter Gjennom sosiale medier 55 % Gjennom en spørreundersøkelse 2 % Ingen av disse Info i posten Gjøvik totalt 54% 52% 52% 48% 55% 2% (n=176) 52% 51% 55% 46% 56% 2% (n=913) 48% 49% 56% 43% 53% 2% (n=2392) Sosiale medier Lokalavisen Folkemøter Undersøkelse Ingen av disse Antall Kjønn Mann 52% 42% 48% 40% 56% 3% (n=77) Kvinne 57% 61% 54% 54% 54% 1% (n=99) Alder år 50% 56% 56% 50% 25% 0% (n=16) år 42% 67% 42% 42% 75% 0% (n=12) år 55% 52% 74% 68% 77% 3% (n=31) år 72% 61% 44% 44% 44% 0% (n=36) år 42% 36% 48% 52% 61% 3% (n=33) år 38% 46% 46% 38% 54% 0% (n=24) 64 år og eldre 60% 56% 48% 36% 44% 4% (n=25) Utdanning Grunnskole 50% 71% 36% 43% 14% 0% (n=14) Videregående skole 52% 44% 47% 48% 48% 0% (n=66) Universitet/høyskole (1-3 år) 58% 53% 47% 44% 69% 4% (n=45) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 54% 56% 67% 50% 62% 2% (n=52) Botid 5 år eller mindre 37% 43% 57% 57% 60% 3% (n=30) 6-10 år 56% 56% 50% 44% 89% 0% (n=18) år 59% 59% 41% 56% 47% 0% (n=32) 20 år eller mer 58% 51% 53% 43% 51% 2% (n=95)

6 Spørsmål 3: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Politisk styring 10 5 Dårligere Uendret 41 % 41 % Bedre 31 % Vet ikke 4 % 31 % 4 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 25% 41% 31% 4% (n=400) 27% 37% 33% 4% (n=2067) 26% 39% 31% 4% (n=5548) Kjønn Mann 22% 39% 34% 5% (n=197) Kvinne 27% 44% 27% 2% (n=202) Alder år 12% 56% 29% 3% (n=34) år 15% 38% 38% 8% (n=26) år 25% 41% 29% 5% (n=56) år 25% 46% 25% 4% (n=56) år 25% 37% 33% 5% (n=79) år 37% 31% 31% 0% (n=51) 64 år og eldre 25% 42% 31% 2% (n=96) Utdanning Grunnskole 18% 58% 18% 8% (n=40) Videregående skole 26% 43% 27% 4% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 23% 37% 38% 2% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 26% 39% 34% 2% (n=98) Botid 5 år eller mindre 26% 41% 28% 5% (n=58) 6-10 år 25% 36% 39% 0% (n=36) år 16% 39% 42% 3% (n=64) 20 år eller mer 26% 43% 28% 3% (n=239)

7 Spørsmål 4: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Innbyggermedvirkning 10 5 Dårligere 38 % Uendret 38 % 38 % Bedre 38 % 17 % Vet ikke 7 % 17 % 7 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 38% 38% 17% 7% (n=401) 40% 36% 18% 6% (n=2066) 40% 36% 19% 6% (n=5548) Kjønn Mann 37% 40% 16% 6% (n=196) Kvinne 40% 35% 18% 7% (n=203) Alder år 43% 26% 17% 14% (n=35) år 35% 42% 12% 12% (n=26) år 43% 41% 14% 2% (n=56) år 44% 38% 15% 4% (n=55) år 38% 40% 13% 9% (n=78) år 44% 27% 25% 4% (n=52) 64 år og eldre 29% 44% 20% 7% (n=96) Utdanning Grunnskole 30% 28% 25% 18% (n=40) Videregående skole 39% 36% 16% 9% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 42% 37% 19% 2% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 39% 47% 10% 3% (n=97) Botid 5 år eller mindre 42% 32% 19% 7% (n=59) 6-10 år 36% 36% 22% 6% (n=36) år 25% 48% 17% 9% (n=64) 20 år eller mer 42% 36% 15% 7% (n=240)

8 Spørsmål 5: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Helsetjenester 10 5 Dårligere 28 % Uendret 31 % 39 % Bedre 39 % 28 % 31 % Vet ikke 3 % 3 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 28% 31% 39% 3% (n=400) 26% 32% 40% 2% (n=2068) 26% 31% 41% 2% (n=5548) Kjønn Mann 25% 29% 43% 3% (n=197) Kvinne 31% 33% 34% 2% (n=203) Alder år 34% 43% 20% 3% (n=35) år 11% 30% 52% 7% (n=27) år 24% 33% 40% 4% (n=55) år 36% 25% 36% 2% (n=55) år 22% 37% 37% 4% (n=78) år 31% 25% 42% 2% (n=52) 64 år og eldre 31% 28% 41% 0% (n=95) Utdanning Grunnskole 39% 27% 29% 5% (n=41) Videregående skole 34% 29% 33% 5% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 20% 36% 44% 0% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 21% 34% 44% 1% (n=97) Botid 5 år eller mindre 19% 34% 44% 3% (n=59) 6-10 år 16% 32% 43% 8% (n=37) år 27% 34% 38% 2% (n=64) 20 år eller mer 32% 30% 36% 2% (n=239)

9 Spørsmål 6: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Eldreomsorg 10 5 Dårligere 38 % Uendret 3 Bedre 38 % 3 3 Vet ikke 3 % 3 3 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 38% 30% 30% 3% (n=400) 33% 32% 32% 3% (n=2067) 32% 33% 33% 3% (n=5548) Kjønn Mann 30% 34% 32% 4% (n=197) Kvinne 44% 25% 28% 2% (n=203) Alder år 36% 39% 22% 3% (n=36) år 29% 39% 25% 7% (n=28) år 38% 25% 34% 4% (n=56) år 47% 24% 27% 2% (n=55) år 33% 30% 30% 6% (n=79) år 40% 23% 38% 0% (n=53) 64 år og eldre 37% 32% 30% 1% (n=97) Utdanning Grunnskole 38% 25% 30% 8% (n=40) Videregående skole 42% 31% 23% 4% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 36% 27% 37% 1% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 34% 31% 33% 2% (n=97) Botid 5 år eller mindre 39% 27% 31% 3% (n=59) 6-10 år 16% 30% 46% 8% (n=37) år 36% 36% 27% 2% (n=64) 20 år eller mer 40% 28% 29% 3% (n=240)

10 Spørsmål 7: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Barnehagetilbud 10 5 Dårligere 21 % Uendret 44 % 44 % Bedre 31 % 31 % Vet ikke 21 % 5 % 5 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 21% 44% 31% 5% (n=400) 22% 39% 34% 4% (n=2067) 22% 40% 33% 5% (n=5549) Kjønn Mann 20% 44% 31% 5% (n=197) Kvinne 22% 43% 30% 4% (n=203) Alder år 23% 51% 23% 3% (n=35) år 11% 63% 19% 7% (n=27) år 30% 38% 30% 2% (n=56) år 24% 40% 35% 2% (n=55) år 18% 43% 33% 6% (n=79) år 25% 42% 29% 4% (n=52) 64 år og eldre 16% 44% 33% 6% (n=97) Utdanning Grunnskole 18% 44% 31% 8% (n=39) Videregående skole 23% 46% 26% 5% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 21% 42% 35% 2% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 19% 45% 32% 4% (n=98) Botid 5 år eller mindre 31% 36% 31% 3% (n=59) 6-10 år 11% 44% 42% 3% (n=36) år 16% 52% 27% 5% (n=63) 20 år eller mer 21% 44% 31% 5% (n=239)

11 Spørsmål 8: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Skole og SFO 10 5 Dårligere 23 % Uendret 39 % 39 % Bedre 34 % 34 % Vet ikke 23 % 4 % 4 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 23% 39% 34% 4% (n=400) 25% 36% 35% 4% (n=2068) 24% 37% 35% 4% (n=5547) Kjønn Mann 22% 37% 37% 4% (n=197) Kvinne 24% 40% 31% 5% (n=203) Alder år 26% 34% 37% 3% (n=35) år 11% 41% 41% 7% (n=27) år 29% 36% 33% 2% (n=55) år 22% 35% 40% 4% (n=55) år 20% 44% 30% 5% (n=79) år 25% 40% 29% 6% (n=52) 64 år og eldre 24% 36% 35% 4% (n=96) Utdanning Grunnskole 24% 37% 32% 7% (n=41) Videregående skole 24% 38% 33% 5% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 26% 41% 32% 1% (n=97) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 19% 40% 36% 5% (n=97) Botid 5 år eller mindre 29% 33% 31% 7% (n=58) 6-10 år 19% 28% 50% 3% (n=36) år 20% 41% 34% 5% (n=64) 20 år eller mer 23% 41% 33% 3% (n=240)

12 Spørsmål 9: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Økonomisk styring 10 5 Dårligere 24 % Uendret 32 % Bedre 32 % 39 % 39 % Vet ikke 24 % 6 % 6 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 24% 32% 39% 6% (n=400) 26% 29% 41% 5% (n=2067) 26% 28% 41% 4% (n=5547) Kjønn Mann 22% 31% 43% 5% (n=197) Kvinne 26% 33% 34% 7% (n=203) Alder år 25% 28% 44% 3% (n=36) år 15% 31% 46% 8% (n=26) år 16% 36% 46% 2% (n=56) år 25% 40% 31% 4% (n=55) år 24% 27% 41% 9% (n=79) år 31% 27% 42% 0% (n=52) 64 år og eldre 26% 36% 28% 9% (n=96) Utdanning Grunnskole 27% 24% 39% 10% (n=41) Videregående skole 24% 36% 32% 8% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 24% 29% 45% 2% (n=97) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 21% 34% 41% 4% (n=98) Botid 5 år eller mindre 20% 29% 47% 3% (n=59) 6-10 år 11% 24% 57% 8% (n=37) år 22% 34% 42% 2% (n=64) 20 år eller mer 27% 34% 33% 7% (n=240)

13 Spørsmål 10: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) Ikke viktig/ lite viktig 15 % Middles viktig 14 % Viktig/ svært viktig 7 Vet ikke 1 % 15 % 14 % 1 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gjøvik totalt 15% 14% 70% 1% (n=401) 16% 16% 67% 1% (n=2067) 16% 17% 66% 1% (n=5547) Kjønn Mann 21% 17% 62% 1% (n=197) Kvinne 10% 11% 78% 1% (n=203) Alder år 0% 9% 91% 0% (n=35) år 15% 15% 70% 0% (n=27) år 11% 7% 82% 0% (n=56) år 16% 11% 73% 0% (n=55) år 29% 15% 56% 0% (n=79) år 12% 19% 67% 2% (n=52) 64 år og eldre 14% 18% 66% 2% (n=97) Utdanning Grunnskole 10% 13% 78% 0% (n=40) Videregående skole 16% 13% 71% 0% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 15% 13% 71% 0% (n=97) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 16% 15% 67% 1% (n=98) Botid 5 år eller mindre 14% 7% 79% 0% (n=58) 6-10 år 14% 16% 70% 0% (n=37) år 11% 14% 73% 2% (n=64) 20 år eller mer 17% 15% 67% 1% (n=239)

14 Spørsmål 11: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Avstand til rådhuset/kommunehuset 10 5 Ikke viktig/ lite viktig 43 % Middles viktig 43 % 31 % Viktig/ svært viktig 31 % Vet ikke 1 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke 1 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gjøvik totalt 43% 31% 25% 1% (n=401) 44% 27% 28% 1% (n=2068) 44% 27% 28% 2% (n=5548) Kjønn Mann 51% 29% 20% 1% (n=198) Kvinne 36% 34% 30% 0% (n=203) Alder år 40% 40% 17% 3% (n=35) år 56% 33% 11% 0% (n=27) år 52% 34% 14% 0% (n=56) år 49% 40% 11% 0% (n=55) år 49% 33% 18% 0% (n=78) år 38% 23% 37% 2% (n=52) 64 år og eldre 31% 25% 43% 1% (n=97) Utdanning Grunnskole 30% 30% 35% 5% (n=40) Videregående skole 43% 33% 24% 0% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 40% 38% 22% 0% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 55% 26% 18% 1% (n=98) Botid 5 år eller mindre 49% 37% 14% 0% (n=59) 6-10 år 59% 27% 14% 0% (n=37) år 42% 40% 17% 2% (n=65) 20 år eller mer 40% 28% 31% 1% (n=240)

15 Spørsmål 12: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen 10 5 Ikke viktig/ lite viktig 13 % 61 % Middles viktig 23 % Viktig/ svært viktig 61 % Vet ikke 23 % 3 % 13 % 3 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gjøvik totalt 13% 23% 61% 3% (n=399) 12% 24% 61% 3% (n=2068) 13% 23% 60% 3% (n=5548) Kjønn Mann 19% 26% 53% 3% (n=197) Kvinne 8% 21% 68% 4% (n=204) Alder år 11% 11% 77% 0% (n=35) år 0% 30% 67% 4% (n=27) år 11% 21% 68% 0% (n=56) år 20% 29% 45% 5% (n=55) år 14% 23% 59% 4% (n=79) år 19% 26% 51% 4% (n=53) 64 år og eldre 10% 22% 64% 4% (n=96) Utdanning Grunnskole 18% 13% 65% 5% (n=40) Videregående skole 11% 22% 65% 3% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 15% 21% 64% 0% (n=97) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 11% 35% 49% 5% (n=98) Botid 5 år eller mindre 10% 31% 57% 2% (n=58) 6-10 år 11% 22% 65% 3% (n=37) år 14% 16% 69% 2% (n=64) 20 år eller mer 14% 24% 59% 3% (n=240)

16 Spørsmål 13: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Utvikling i alle deler av kommunen % Ikke viktig/ lite viktig 11 % Middles viktig 19 % Viktig/ svært viktig 68 % Vet ikke 19 % 3 % 11 % 3 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gjøvik totalt 11% 19% 68% 3% (n=400) 10% 18% 68% 5% (n=2068) 11% 17% 68% 4% (n=5547) Kjønn Mann 15% 22% 60% 3% (n=197) Kvinne 7% 15% 75% 2% (n=204) Alder år 6% 22% 67% 6% (n=36) år 15% 15% 70% 0% (n=27) år 13% 13% 75% 0% (n=55) år 9% 22% 69% 0% (n=55) år 9% 20% 65% 6% (n=79) år 10% 23% 65% 2% (n=52) 64 år og eldre 14% 18% 66% 3% (n=96) Utdanning Grunnskole 12% 22% 59% 7% (n=41) Videregående skole 11% 14% 73% 1% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 11% 24% 63% 2% (n=97) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 10% 20% 66% 3% (n=98) Botid 5 år eller mindre 15% 15% 69% 0% (n=59) 6-10 år 3% 31% 67% 0% (n=36) år 9% 19% 69% 3% (n=64) 20 år eller mer 11% 18% 67% 3% (n=239)

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.11.2015 Deres ref: Lierne kommune Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Gjennomført i mai/juni 2016 3. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger til kommunereformen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Eidskog. - Kommunesammenslåing

Eidskog. - Kommunesammenslåing Eidskog - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer