GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland"

Transkript

1 Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. Feilmarginene for Gjøvik: ± 2,9 til 4,9 SIGNIFIKANSTESTING Resultatene for kommunen er testet mot resultatene i regionen og mot resultatene i totalt for å undersøke om det forekommer statistisk signifikante forskjeller, for eksempel om andelen som ønsker å bli involvert i prosesseen med kommunesammenslåing er større i fylket som helhet enn internt kommunen. Der resultatene er brutt ned på bakgrunnsvariabler er det signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 20 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. METODE Datainnsamlingen ble gjennomført på telefon i uke 46-49, 2014 i et representativt utvalg av personer over 15 år fra. Det ble gjennomført totalt 5548 intervjuer i, hvorav 400 i Gjøvik. VEKTING Datagrunnlaget er vektet mot populasjonen i kommunen med hensyn på kjønn og alder. På region og fylkesnivå er det i tilleg vektet med hensyn på kommunestørrelse.

2 Oppsummering 38 prosent mener spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig eller svært viktig for dem. Dette er en noe lavere andel sammenlignet med som helhet. Videre svarer 42 prosent at de ønsker å bli involvert i prosessen. De som svarte "ja" eller "vet ikke" på spørsmålet om de ønsker å bli involvert i prosessen rundt spørsmålet om kommunesammenslåing fikk videre spørsmål om hvordan de ønsker at dette bør skje. 55 prosent ønsker å bli involvert gjennom en spørreundersøkelse, 54 prosent ønsker informasjon i posten, 52 prosent ønsker å bli involvert gjennom folkemøter, 52 prosent ønsker informasjon i lokalavisen og 48 prosent ønsker å bli involvert via sosiale medier. Gjøvik skiller seg i liten grad fra og som helhet på disse spørsmålene. Videre er respondentene bedt om å vurdere hvordan de tror kommunen vil løse ulike sentrale oppgaver dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Det er gjennomgående delte meninger og svarene i Gjøvik skiller seg relativt lite fra svarene generelt i regionen og i. Politisk Styring: Tre av ti tror den politiske styringen blir bedre, og fire av ti tror det ikke vil bli særlig endring fra slik det er nå. Innbyggermedvirkning: Når det gjelder innbyggermedvirkning tror nesten fire av ti at denne vil bli dårligere ved en eventuell kommunesammenslåing. 17 prosent tror den vil bli bedre. Helsetjenester: De fleste har tro på at løsningene for helsetjenestene vil være uendret eller blir bedre ved en eventuell kommunesammenslåing. 28 prosent tror helsetjenestene får dårligere løsninger. Eldreomsorg: Tre av ti tror eldreomsorgen blir bedre, mens omtrent fire av ti tror eldreomsorgen vil bli dårligere enn den er i dag dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Barnehagetilbud: Når det gjelder barnehagetilbudet tror tre av fire at dette vil forbli uendret eller blir bedre ved en eventuell kommunesammenslåing, mens en av fem tror løsningene blir dårligere. Skole/SFO: I Gjøvik er oppfatningene om skole/sfo omtrent som for barnehagetilbudet; de fleste tror tilbudet blir uendret eller bedre, mens knappe en av fire tror tilbudet blir dårligere. I totalt tror en av fire at løsningene for skole/sfo blir dårligere. Økonomisk styring: Fire av ti tror den økonomiske styringen blir bedre ved en eventuell kommunesammenslåing, mens 24 prosent tror den vil bli dårligere. Innbyggerne har også blitt bedt om å vurdere hvor viktig det er for dem at ulike hensyn vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. Svarene i Gjøvik skiller seg relativt lite fra svarene generelt i regionen og i. Avstand til offentlige tjenestetilbud: Det innbyggerne mener det er viktigst at det legges på (av de undersøkte punktene) ved en eventuell kommunesammenslåing er avstanden til offentlige tjenestetilbud. Sju av ti mener dette er viktig eller svært viktig. Avstand til rådhuset/kommunehuset: 43 prosent mener at avstanden til rådhuset/kommunehuset er lite eller ikke viktig, mens en av fire mener dette er viktig. Fordeling av offentlige arbeidsplasser: Seks av ti mener fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen er viktig eller svært viktig, noe som viser at dette er et punkt som er viktig for mange. Utvikling i alle deler av kommunen: Dette punktet er også viktig for mange, og nesten sju av ti mener det er viktig at det ved en eventuell kommunesammenslåing skjer utvikling i alle deler av kommunen.

3 Spørsmål 1: Et flertall på Stortinget ønsker at det skal gjennomføres en større kommunereform der ett av målene er større og mer robuste kommuner. Hvor viktig er spørsmålet om kommunesammenslåing for deg? 10 5 Ikke viktig/ lite viktig 3 Middles viktig 29 % 38 % Viktig/ svært 3 viktig 38 % 29 % Vet ikke 3 % 3 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gjøvik totalt 30% 29% 38% 3% (n=400) 27% 29% 42% 2% (n=2067) 25% 28% 45% 1% (n=5548) Kjønn Mann 33% 26% 39% 2% (n=198) Kvinne 27% 32% 37% 4% (n=202) Alder år 46% 26% 29% 0% (n=35) år 12% 46% 42% 0% (n=26) år 39% 30% 28% 4% (n=57) år 25% 31% 36% 7% (n=55) år 27% 30% 43% 0% (n=79) år 29% 27% 44% 0% (n=52) 64 år og eldre 30% 24% 39% 7% (n=97) Utdanning Grunnskole 44% 26% 21% 10% (n=39) Videregående skole 33% 31% 35% 1% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 24% 30% 44% 2% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 27% 29% 43% 2% (n=98) Botid 5 år eller mindre 39% 24% 32% 5% (n=59) 6-10 år 28% 42% 31% 0% (n=36) år 23% 44% 30% 3% (n=64) 20 år eller mer 30% 25% 42% 3% (n=239)

4 Spørsmål 2: I spørsmålet om kommunesammenslåing - ønsker du å bli involvert i prosessen i din kommune? 10 5 Ja 56 % 42 % Nei 42 % 56 % Vet ikke 2 % #N/A 2 % Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Valid N Gjøvik totalt 42% 56% 2% (n=400) 43% 56% 2% (n=2068) 42% 57% 1% (n=5548) Kjønn Mann 37% 61% 3% (n=198) Kvinne 47% 51% 1% (n=203) Alder år 37% 54% 9% (n=35) år 44% 56% 0% (n=27) år 54% 45% 2% (n=56) år 65% 35% 0% (n=55) år 38% 59% 3% (n=78) år 46% 54% 0% (n=52) 64 år og eldre 25% 74% 1% (n=97) Utdanning Grunnskole 22% 66% 12% (n=41) Videregående skole 41% 57% 2% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 46% 54% 0% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 54% 46% 0% (n=97) Botid 5 år eller mindre 49% 49% 2% (n=59) 6-10 år 50% 50% 0% (n=36) år 43% 51% 6% (n=65) 20 år eller mer 39% 60% 1% (n=239)

5 Spørsmål 3: I spørsmålet om kommunesammenslåing på hvilken måte mener du at kommunen bør involvere deg som innbygger i prosessen? Flere svar mulig Gjennom 54 informasjon % i posten 52 % % Gjennom lokalavisen 52 % Gjennom folkemøter 52 % Gjennom sosiale medier 48 % Gjennom en spørreundersøkelse 55 % Ingen av disse 2 % Gjennom informasjon i posten 48 % Gjennom lokalavisen Gjennom folkemøter Gjennom sosiale medier 55 % Gjennom en spørreundersøkelse 2 % Ingen av disse Info i posten Gjøvik totalt 54% 52% 52% 48% 55% 2% (n=176) 52% 51% 55% 46% 56% 2% (n=913) 48% 49% 56% 43% 53% 2% (n=2392) Sosiale medier Lokalavisen Folkemøter Undersøkelse Ingen av disse Antall Kjønn Mann 52% 42% 48% 40% 56% 3% (n=77) Kvinne 57% 61% 54% 54% 54% 1% (n=99) Alder år 50% 56% 56% 50% 25% 0% (n=16) år 42% 67% 42% 42% 75% 0% (n=12) år 55% 52% 74% 68% 77% 3% (n=31) år 72% 61% 44% 44% 44% 0% (n=36) år 42% 36% 48% 52% 61% 3% (n=33) år 38% 46% 46% 38% 54% 0% (n=24) 64 år og eldre 60% 56% 48% 36% 44% 4% (n=25) Utdanning Grunnskole 50% 71% 36% 43% 14% 0% (n=14) Videregående skole 52% 44% 47% 48% 48% 0% (n=66) Universitet/høyskole (1-3 år) 58% 53% 47% 44% 69% 4% (n=45) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 54% 56% 67% 50% 62% 2% (n=52) Botid 5 år eller mindre 37% 43% 57% 57% 60% 3% (n=30) 6-10 år 56% 56% 50% 44% 89% 0% (n=18) år 59% 59% 41% 56% 47% 0% (n=32) 20 år eller mer 58% 51% 53% 43% 51% 2% (n=95)

6 Spørsmål 3: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Politisk styring 10 5 Dårligere Uendret 41 % 41 % Bedre 31 % Vet ikke 4 % 31 % 4 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 25% 41% 31% 4% (n=400) 27% 37% 33% 4% (n=2067) 26% 39% 31% 4% (n=5548) Kjønn Mann 22% 39% 34% 5% (n=197) Kvinne 27% 44% 27% 2% (n=202) Alder år 12% 56% 29% 3% (n=34) år 15% 38% 38% 8% (n=26) år 25% 41% 29% 5% (n=56) år 25% 46% 25% 4% (n=56) år 25% 37% 33% 5% (n=79) år 37% 31% 31% 0% (n=51) 64 år og eldre 25% 42% 31% 2% (n=96) Utdanning Grunnskole 18% 58% 18% 8% (n=40) Videregående skole 26% 43% 27% 4% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 23% 37% 38% 2% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 26% 39% 34% 2% (n=98) Botid 5 år eller mindre 26% 41% 28% 5% (n=58) 6-10 år 25% 36% 39% 0% (n=36) år 16% 39% 42% 3% (n=64) 20 år eller mer 26% 43% 28% 3% (n=239)

7 Spørsmål 4: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Innbyggermedvirkning 10 5 Dårligere 38 % Uendret 38 % 38 % Bedre 38 % 17 % Vet ikke 7 % 17 % 7 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 38% 38% 17% 7% (n=401) 40% 36% 18% 6% (n=2066) 40% 36% 19% 6% (n=5548) Kjønn Mann 37% 40% 16% 6% (n=196) Kvinne 40% 35% 18% 7% (n=203) Alder år 43% 26% 17% 14% (n=35) år 35% 42% 12% 12% (n=26) år 43% 41% 14% 2% (n=56) år 44% 38% 15% 4% (n=55) år 38% 40% 13% 9% (n=78) år 44% 27% 25% 4% (n=52) 64 år og eldre 29% 44% 20% 7% (n=96) Utdanning Grunnskole 30% 28% 25% 18% (n=40) Videregående skole 39% 36% 16% 9% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 42% 37% 19% 2% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 39% 47% 10% 3% (n=97) Botid 5 år eller mindre 42% 32% 19% 7% (n=59) 6-10 år 36% 36% 22% 6% (n=36) år 25% 48% 17% 9% (n=64) 20 år eller mer 42% 36% 15% 7% (n=240)

8 Spørsmål 5: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Helsetjenester 10 5 Dårligere 28 % Uendret 31 % 39 % Bedre 39 % 28 % 31 % Vet ikke 3 % 3 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 28% 31% 39% 3% (n=400) 26% 32% 40% 2% (n=2068) 26% 31% 41% 2% (n=5548) Kjønn Mann 25% 29% 43% 3% (n=197) Kvinne 31% 33% 34% 2% (n=203) Alder år 34% 43% 20% 3% (n=35) år 11% 30% 52% 7% (n=27) år 24% 33% 40% 4% (n=55) år 36% 25% 36% 2% (n=55) år 22% 37% 37% 4% (n=78) år 31% 25% 42% 2% (n=52) 64 år og eldre 31% 28% 41% 0% (n=95) Utdanning Grunnskole 39% 27% 29% 5% (n=41) Videregående skole 34% 29% 33% 5% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 20% 36% 44% 0% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 21% 34% 44% 1% (n=97) Botid 5 år eller mindre 19% 34% 44% 3% (n=59) 6-10 år 16% 32% 43% 8% (n=37) år 27% 34% 38% 2% (n=64) 20 år eller mer 32% 30% 36% 2% (n=239)

9 Spørsmål 6: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Eldreomsorg 10 5 Dårligere 38 % Uendret 3 Bedre 38 % 3 3 Vet ikke 3 % 3 3 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 38% 30% 30% 3% (n=400) 33% 32% 32% 3% (n=2067) 32% 33% 33% 3% (n=5548) Kjønn Mann 30% 34% 32% 4% (n=197) Kvinne 44% 25% 28% 2% (n=203) Alder år 36% 39% 22% 3% (n=36) år 29% 39% 25% 7% (n=28) år 38% 25% 34% 4% (n=56) år 47% 24% 27% 2% (n=55) år 33% 30% 30% 6% (n=79) år 40% 23% 38% 0% (n=53) 64 år og eldre 37% 32% 30% 1% (n=97) Utdanning Grunnskole 38% 25% 30% 8% (n=40) Videregående skole 42% 31% 23% 4% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 36% 27% 37% 1% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 34% 31% 33% 2% (n=97) Botid 5 år eller mindre 39% 27% 31% 3% (n=59) 6-10 år 16% 30% 46% 8% (n=37) år 36% 36% 27% 2% (n=64) 20 år eller mer 40% 28% 29% 3% (n=240)

10 Spørsmål 7: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Barnehagetilbud 10 5 Dårligere 21 % Uendret 44 % 44 % Bedre 31 % 31 % Vet ikke 21 % 5 % 5 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 21% 44% 31% 5% (n=400) 22% 39% 34% 4% (n=2067) 22% 40% 33% 5% (n=5549) Kjønn Mann 20% 44% 31% 5% (n=197) Kvinne 22% 43% 30% 4% (n=203) Alder år 23% 51% 23% 3% (n=35) år 11% 63% 19% 7% (n=27) år 30% 38% 30% 2% (n=56) år 24% 40% 35% 2% (n=55) år 18% 43% 33% 6% (n=79) år 25% 42% 29% 4% (n=52) 64 år og eldre 16% 44% 33% 6% (n=97) Utdanning Grunnskole 18% 44% 31% 8% (n=39) Videregående skole 23% 46% 26% 5% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 21% 42% 35% 2% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 19% 45% 32% 4% (n=98) Botid 5 år eller mindre 31% 36% 31% 3% (n=59) 6-10 år 11% 44% 42% 3% (n=36) år 16% 52% 27% 5% (n=63) 20 år eller mer 21% 44% 31% 5% (n=239)

11 Spørsmål 8: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Skole og SFO 10 5 Dårligere 23 % Uendret 39 % 39 % Bedre 34 % 34 % Vet ikke 23 % 4 % 4 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 23% 39% 34% 4% (n=400) 25% 36% 35% 4% (n=2068) 24% 37% 35% 4% (n=5547) Kjønn Mann 22% 37% 37% 4% (n=197) Kvinne 24% 40% 31% 5% (n=203) Alder år 26% 34% 37% 3% (n=35) år 11% 41% 41% 7% (n=27) år 29% 36% 33% 2% (n=55) år 22% 35% 40% 4% (n=55) år 20% 44% 30% 5% (n=79) år 25% 40% 29% 6% (n=52) 64 år og eldre 24% 36% 35% 4% (n=96) Utdanning Grunnskole 24% 37% 32% 7% (n=41) Videregående skole 24% 38% 33% 5% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 26% 41% 32% 1% (n=97) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 19% 40% 36% 5% (n=97) Botid 5 år eller mindre 29% 33% 31% 7% (n=58) 6-10 år 19% 28% 50% 3% (n=36) år 20% 41% 34% 5% (n=64) 20 år eller mer 23% 41% 33% 3% (n=240)

12 Spørsmål 9: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Økonomisk styring 10 5 Dårligere 24 % Uendret 32 % Bedre 32 % 39 % 39 % Vet ikke 24 % 6 % 6 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gjøvik totalt 24% 32% 39% 6% (n=400) 26% 29% 41% 5% (n=2067) 26% 28% 41% 4% (n=5547) Kjønn Mann 22% 31% 43% 5% (n=197) Kvinne 26% 33% 34% 7% (n=203) Alder år 25% 28% 44% 3% (n=36) år 15% 31% 46% 8% (n=26) år 16% 36% 46% 2% (n=56) år 25% 40% 31% 4% (n=55) år 24% 27% 41% 9% (n=79) år 31% 27% 42% 0% (n=52) 64 år og eldre 26% 36% 28% 9% (n=96) Utdanning Grunnskole 27% 24% 39% 10% (n=41) Videregående skole 24% 36% 32% 8% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 24% 29% 45% 2% (n=97) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 21% 34% 41% 4% (n=98) Botid 5 år eller mindre 20% 29% 47% 3% (n=59) 6-10 år 11% 24% 57% 8% (n=37) år 22% 34% 42% 2% (n=64) 20 år eller mer 27% 34% 33% 7% (n=240)

13 Spørsmål 10: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) Ikke viktig/ lite viktig 15 % Middles viktig 14 % Viktig/ svært viktig 7 Vet ikke 1 % 15 % 14 % 1 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gjøvik totalt 15% 14% 70% 1% (n=401) 16% 16% 67% 1% (n=2067) 16% 17% 66% 1% (n=5547) Kjønn Mann 21% 17% 62% 1% (n=197) Kvinne 10% 11% 78% 1% (n=203) Alder år 0% 9% 91% 0% (n=35) år 15% 15% 70% 0% (n=27) år 11% 7% 82% 0% (n=56) år 16% 11% 73% 0% (n=55) år 29% 15% 56% 0% (n=79) år 12% 19% 67% 2% (n=52) 64 år og eldre 14% 18% 66% 2% (n=97) Utdanning Grunnskole 10% 13% 78% 0% (n=40) Videregående skole 16% 13% 71% 0% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 15% 13% 71% 0% (n=97) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 16% 15% 67% 1% (n=98) Botid 5 år eller mindre 14% 7% 79% 0% (n=58) 6-10 år 14% 16% 70% 0% (n=37) år 11% 14% 73% 2% (n=64) 20 år eller mer 17% 15% 67% 1% (n=239)

14 Spørsmål 11: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Avstand til rådhuset/kommunehuset 10 5 Ikke viktig/ lite viktig 43 % Middles viktig 43 % 31 % Viktig/ svært viktig 31 % Vet ikke 1 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke 1 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gjøvik totalt 43% 31% 25% 1% (n=401) 44% 27% 28% 1% (n=2068) 44% 27% 28% 2% (n=5548) Kjønn Mann 51% 29% 20% 1% (n=198) Kvinne 36% 34% 30% 0% (n=203) Alder år 40% 40% 17% 3% (n=35) år 56% 33% 11% 0% (n=27) år 52% 34% 14% 0% (n=56) år 49% 40% 11% 0% (n=55) år 49% 33% 18% 0% (n=78) år 38% 23% 37% 2% (n=52) 64 år og eldre 31% 25% 43% 1% (n=97) Utdanning Grunnskole 30% 30% 35% 5% (n=40) Videregående skole 43% 33% 24% 0% (n=154) Universitet/høyskole (1-3 år) 40% 38% 22% 0% (n=98) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 55% 26% 18% 1% (n=98) Botid 5 år eller mindre 49% 37% 14% 0% (n=59) 6-10 år 59% 27% 14% 0% (n=37) år 42% 40% 17% 2% (n=65) 20 år eller mer 40% 28% 31% 1% (n=240)

15 Spørsmål 12: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen 10 5 Ikke viktig/ lite viktig 13 % 61 % Middles viktig 23 % Viktig/ svært viktig 61 % Vet ikke 23 % 3 % 13 % 3 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gjøvik totalt 13% 23% 61% 3% (n=399) 12% 24% 61% 3% (n=2068) 13% 23% 60% 3% (n=5548) Kjønn Mann 19% 26% 53% 3% (n=197) Kvinne 8% 21% 68% 4% (n=204) Alder år 11% 11% 77% 0% (n=35) år 0% 30% 67% 4% (n=27) år 11% 21% 68% 0% (n=56) år 20% 29% 45% 5% (n=55) år 14% 23% 59% 4% (n=79) år 19% 26% 51% 4% (n=53) 64 år og eldre 10% 22% 64% 4% (n=96) Utdanning Grunnskole 18% 13% 65% 5% (n=40) Videregående skole 11% 22% 65% 3% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 15% 21% 64% 0% (n=97) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 11% 35% 49% 5% (n=98) Botid 5 år eller mindre 10% 31% 57% 2% (n=58) 6-10 år 11% 22% 65% 3% (n=37) år 14% 16% 69% 2% (n=64) 20 år eller mer 14% 24% 59% 3% (n=240)

16 Spørsmål 13: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Utvikling i alle deler av kommunen % Ikke viktig/ lite viktig 11 % Middles viktig 19 % Viktig/ svært viktig 68 % Vet ikke 19 % 3 % 11 % 3 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gjøvik totalt 11% 19% 68% 3% (n=400) 10% 18% 68% 5% (n=2068) 11% 17% 68% 4% (n=5547) Kjønn Mann 15% 22% 60% 3% (n=197) Kvinne 7% 15% 75% 2% (n=204) Alder år 6% 22% 67% 6% (n=36) år 15% 15% 70% 0% (n=27) år 13% 13% 75% 0% (n=55) år 9% 22% 69% 0% (n=55) år 9% 20% 65% 6% (n=79) år 10% 23% 65% 2% (n=52) 64 år og eldre 14% 18% 66% 3% (n=96) Utdanning Grunnskole 12% 22% 59% 7% (n=41) Videregående skole 11% 14% 73% 1% (n=153) Universitet/høyskole (1-3 år) 11% 24% 63% 2% (n=97) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 10% 20% 66% 3% (n=98) Botid 5 år eller mindre 15% 15% 69% 0% (n=59) 6-10 år 3% 31% 67% 0% (n=36) år 9% 19% 69% 3% (n=64) 20 år eller mer 11% 18% 67% 3% (n=239)

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Eidskog. - Kommunesammenslåing

Eidskog. - Kommunesammenslåing Eidskog - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing Sør-Odal - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549 i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn 68 % mener Sør-Fron burde slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

EDL Etnisk og demokratisk likeverd

EDL Etnisk og demokratisk likeverd Meningsmåling EDL Etnisk og demokratisk likeverd Uke 36-2007 Faglig ansvarlig: Polarfakta AS 300 respondenter, 18 år eller eldre, bosatt i Finnmark fylke De statistiske feilkildene for et utvalg på 300

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012 Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring Oslo, 06.02.2012 Innhold 1 Styringen av kommunen 5 2 Ansvarsfordeling 9 3 Kommunesammenslåing 12 4 Motivasjon for å delta i lokalpolitikken

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN?

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? INNHOLD Hva har vi gjort? Spørreundersøkelse Åpne spørsmål Intervju UVIS analyse Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN Gutter er marginalt dominerende Ungdomsskoletrinn

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer