Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune"

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg av Bergens befolkning på 24 personer over 18 år, 1549 på fasttelefon, 851 på mobil. Det er kvotert 3 intervju per bydel. Fasttelefonutvalget trekkes fra DM-Husets abonnentsdatabase. Mobilnummre trekkes tilfeldig fra nummerseriene til Post- og Teletilsynet. INTERVJUING Intervjuingen ble gjennomført 9. til 19. august 21. FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 5, dvs. jo mer heterogent utvalget er, dessto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et totalutvalg på 24 personer, vil feilmarginene variere fra 1,2 prosentpoeng ved en 1/9-fordeling til 2, prosentpoeng ved en 5/5-fordeling. Tilsvarende vil tallene for bydelene være 3,4 prosentpoeng for en 1/9-fordeling, og 5,7 prosentpoeng for 5/5-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. Feilmargin Feilmargin (± prosentpoeng) (± prosentpoeng) 1, 8, 1/9-fordeling 5/5-fordeling Bergen (N=24) Bydel (N=3) (N=94) 1, 8, 6, 5,7 6, 4, 2,, 3, Antall respondenter KONFIDENSINTERVALL FOR STANDARISERT GJENNOMSNITT Spørsmål som skal måle graden av noe på en skala, for eksempel fra 1 til 1 eller fra 1 til 5, blir standardisert til en til 1-skala, hvor en eventuell "Vet ikke"-kategori vil bli fjernet. For å si noe om forskjeller mellom grupper bruker vi sammenligninger av gjennomsnitt. Testen for å si noe om forskjeller er reelle (i befolkningen) er en Student t -test. Denne testen er avhengig av størrelsen på utvalgene, gjennomsnittet og spredningen (standardavviket) på svarene i utvalget. SIGNIFIKANSTESTING Undergrupper signifikanstestes mot motsatsen. Det vil si at for eksempel gruppen 3 år eller yngre testes mot summen av alle andre sgrupper. Dette gjelder både for forskjeller i fordelinger og for gjennomsnitt for ulike bakgrunnsvariable. VEKTING Undersøkelsen vektes opp mot Bergens befolkning totalt for kjønn og når vi ser på bakgrunnsvariablene. Intervjuantallet per bakgrunnsvariabel vil derfor vise vektet og ikke reellt antall personer. Trondheim Robert Ekle Arve Østgaard 2, 1,2 1,,6 4, 2,,

2 Oppsummering av punkter Spørsmål 1 21 prosent av Bergens befolkning sier de i svært liten eller i noen grad er interessert i lokale politiske saker. 44 prosent sier de i stor eller svært stor grad er interessert. Liten forskjell mellom de ulike bydelene, selv om Bergenhus skiller seg ut med et positivt resultat. Ingen kjønnsforskjeller, mens det er klare forskjeller både mellom ulike sgrupper og når det gjelder utdanningsnivå. De yngste er minst interessert, mens de over 5 år er mest interessert. Det er også en sammenheng mellom økt utdanningsnivå og økt interesse for lokale politiske saker. Spørsmål 2 Nesten én av fire sier de i svært liten eller noen grad er engasjert i lokalmiljøet. For dette spørsmålet er det en liten kjønnsforskjell; menn sier de i litt større grad er engasjert i lokalmiljøet. Det er også sforskjeller. De yngste (de yngre enn 3 år), er i minst grad engasjert. Her er det de mellom 3 og 5 år som er mest engasjert. Dette kan nok ha noe med at dette er sgruppen som har hjemmeboende barn, og som gjennom barns aktiviteter er engasjert i ulike aktiviteter i nærmiljøet. Igjen ser vi at det er sammenheng mellom engasjement og utdanningsnivå, selv om forskjellen er liten. Her må en også se resultatet i sammenheng med at det er de som er født mellom 196 og 198 som har høyest engasjement. Denne gruppen har et høyere gjennomsnittlig utdanningsnivå. Ingen av bydelene skiller seg ut. Spørsmål 3 Spørsmål 3 måler hjulpen kjennskapen til ulike politiske utvalg i Bergen. Fire utvalg (Bystyret, Byrådet, Komité for miljø og byutvikling (KMB) og [lokalt] bydelsstyre) blir nevnt. 98 kjenner til Bystyret, 95 prosent kjenner til Byrådet, 76 prosent kjenner til KMB og 73 prosent kjenner til sitt lokale bydelsstyre. Igjen viser seg å spille en rolle. For alle fire er det lavere andel kjennskap i den yngste sgruppen. Også en del forskjeller mellom bydelene. Hele 85 prosent av de i Arna kjenner bydelsstyret, mens tilsvarende kjennskap for Bergenhus er 59 prosent og for Årstad 65 prosent. De med høyest utdannelse har signifikant høyere kjennskap for Bystyret, Byrådet og KMB, men har samme kjennskap når det gjelder bydelsstyrene. Spørsmål 4 De tre spørsmålene 4, 5 og 6 er kun stilt til de som svarte at de kjenner til bydelsstyrene i spørsmål prosent sier de har lagt merke til bydelsstyrenes aktivitet i de respektive bydelene. Igjen skiller de yngste seg ut med lavere andel Ja (26 %). Bergenhus, som har en signifikant høyere andel unge enn de andre bydelene, har en lav andel (22 %) som har lagt merke til bydelsstyrenes aktivitet. Spørsmål 5 16 prosent av de som har kjennskap til bydelsstyrene har vært i kontakt med styrene. De i Arna har hatt mer kontakt. Her svarer 26 prosent at de har vært i kontakt. Spørsmål 6 Spørsmål 6 er et påstandsbatteri med tre påstander. Her måles hvor enige respondentene er i påstander om at bydelsstyret bidrar til engasjement, fungerer som talerør for befolkningen og bidrar til å ta opp saker som er viktige for befolkningningen. Befolkningen er kun midt på treet enig i disse tre påstandene. Skårene er henholdsvis 5, 52 og 6. Bergenhus og Årstad skiller seg ut med lavere skårer på alle påstander. Spørsmål 7 6 prosent av Bergens befolkning mener at Bergen kommune bør ha et politisk utvalg i bydelene. Andelen som svarer Ja er signifikant lavere i Bergenhus og (litt overraskende) blant de som har høyest utdannelse.

3 Om utvalget KJØNN Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Mann ,1 49,1 Kvinne 122 5,9 1, Totalt , FORDELING (prosent) ALDER Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent 3 år eller yngre ,3 23, år ,5 41, år ,1 6, 5-59 år ,1 75,1 6 år eller eldre ,9 1, Totalt , 25 5 KJØNN OG ALDER Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Menn yngre enn 4 år ,4 21,4 Menn 4 år eller eldre ,7 49,1 Kvinner yngre enn 4 år 489 2,4 69,5 Kvinner 4 år eller eldre 731 3,5 1, Totalt , 25 5 BYDELER Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Arna 34 12,7 12,7 Bergenhus 34 12,7 25,4 Fana ,1 37,4 Fyllingsdalen , 49,4 Laksevåg ,4 61,8 Ytrebygda ,2 75, Årstad , 88, Åsane , 1, Totalt , 25 UTDANNINGSNIVÅ Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent 9 årig grunnskole 223 9,4 9,4 Videregående skole 83 35,1 44,6 Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 55 23,3 67,9 Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) ,1 1, Totalt , 25 5

4 I svært liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke/vil ikke svare Spm 1: I hvor stor grad vil du si at du er interessert i lokale politiske saker? I svært liten grad I svært liten,81735 I noen grad I noen grad, ,36717 I stor grad I stor grad,31151 I svært stor grad I svært stor,1759 Vet ikke/vil ikke svare 14 1 Vet ikke/vil ikke svare,5838 Total I svært liten grad 8 % I noen grad 13 % 36 % I stor grad 31 % I svært stor grad 11 % Vet ikke/vil ikke svare 1 % % 25 % 5 % Spm 1: I hvor stor grad vil du si at du er interessert i lokale politiske saker? Mann 8,6% 12,9% 34,4% 31,8% 12,1%,2% (n=1176) Kvinne 7,8% 13,6% 37,7% 3,5% 9,4% 1,% (n=1221) 3 år eller yngre 15,9% 19,5% 37,3% 19,5% 7,%,7% (n=558) år 5,6% 12,4% 39,6% 31,1% 11,3%,% (n=444) 4-49 år 7,1% 11,3% 38,2% 33,1% 1,3%,% (n=435) 5-59 år 4,4% 8,6% 34,5% 38,1% 14,1%,3% (n=362) 6 år eller eldre 5,9% 12,2% 31,9% 36,4% 12,1% 1,5% (n=596) Menn yngre enn 4 år 12,8% 15,8% 37,% 23,5% 1,9%,% (n=514) Menn 4 år eller eldre 5,3% 1,9% 32,4% 38,2% 13,%,3% (n=663) Kvinner yngre enn 4 år 9,8% 17,2% 39,5% 25,8% 7,%,8% (n=489) Kvinner 4 år eller eldre 6,3% 11,2% 36,5% 33,8% 11,2% 1,% (n=731) Arna 9,9% 11,2% 42,8% 25,3% 1,5%,3% (n=34) Bergenhus 4,6% 12,5% 34,7% 33,3% 14,5%,3% (n=33) Fana 6,9% 14,9% 33,3% 36,5% 8,%,3% (n=288) Fyllingsdalen 4,5% 16,% 34,1% 31,7% 12,5% 1,% (n=287) Laksevåg 8,4% 13,2% 38,5% 29,1% 1,5%,3% (n=296) Ytrebygda 11,4% 1,1% 39,1% 31,2% 7,9%,3% (n=317) Årstad 8,4% 13,2% 34,7% 33,4% 1,%,3% (n=311) Åsane 11,1% 16,% 3,6% 29,2% 12,2% 1,% (n=288) 9 årig grunnskole 13,9% 17,9% 32,7% 25,6% 8,1% 1,8% (n=223) Videregående skole 13,6% 14,9% 39,% 22,3% 9,5%,6% (n=83) Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 5,8% 14,4% 4,1% 3,6% 8,9%,2% (n=549) Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 2,1% 9,6% 3,9% 43,1% 14,1%,1% (n=758) Total 8,2% 13,3% 36,1% 31,2% 1,8%,6% (n=2398)

5 Standardisert gjennomsnitt for 'I hvor stor grad vil du si at du er interessert i lokale politiske saker?', der I svært liten grad= og I svært stor grad=1. Standardisert Valid Signifikant lavere Signifikant høyere Signifikan Signifikan gjennomsnitt antall t lavere Ikke signifikant t høyere forskjellig Ikke signifikant forskjellig Mann 56 (n=1175) 56,48 56,48 Kvinne 55 (n=128) 55,13 55,13 3 år eller yngre 46 (n=555) 45,55 45, år 57 (n=444) 57,46 57, år 57 (n=435) 57,15 57, år 62 (n=361) 62,17 62,17 6 år eller eldre 59 (n=588) 59,26 59,26 Menn yngre enn 4 år 51 (n=514) 51,1 51,1 Menn 4 år eller eldre 61 (n=661) 6,73 6,73 Kvinner yngre enn 4 år 51 (n=485) 5,68 5,68 Kvinner 4 år eller eldre 58 (n=724) 58,1 58,1 Arna 54 (n=33) 53,91 53,91 Bergenhus 6 (n=32) 6,1 6,1 Fana 56 (n=288) 56,2 56,2 Fyllingsdalen 58 (n=285) 57,94 57,94 Laksevåg 55 (n=295) Ytrebygda 54 (n=316) 53,64 53,64 Årstad 56 (n=31) 55,92 55,92 Åsane 54 (n=285) 53,91 53,91 9 årig grunnskole 49 (n=218) 49,6 49,6 Videregående skole 5 (n=825) 49,76 49,76 Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 56 (n=549) 55,57 55,57 Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 64 (n=758) 64,42 64,42 Total 56 (n=2383) 55,79 55, Standardisert gjennomsnitt for 'I hvor stor grad vil du si at du er interessert i lokale politiske saker?', der I svært liten grad= og I svært stor grad=1. Kun Arna (n=33) Signifikant lavere Signifikant høyere Ikke signifikant forskjellig 53,91 53,91 Bergenhus Arna (n=32) (n=33) 6,1 6,1 54 Fana (n=288) 56,2 56,2 Fyllingsdalen Bergenhus (n=285) (n=32) 6 57,94 57,94 Laksevåg (n=295) Ytrebygda Fana (n=316) (n=288) 56 53,64 53,64 Årstad (n=31) 55,92 55,92 Åsane Fyllingsdalen (n=285) (n=285) 58 53,91 53,91 Totalt Laksevåg (n=2383) (n=295) 55 55,79 55,79 Ytrebygda (n=316) Årstad (n=31) Åsane (n=285) Totalt (n=2383)

6 I svært liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke/vil ikke svare Spm 2: I hvor stor grad er du engasjert i lokalmiljøet ditt? I svært liten grad I svært liten, I noen grad 47 2 I noen grad, ,3832 I stor grad I stor grad, I svært stor grad I svært stor,74259 Vet ikke/vil ikke svare 2 1 Vet ikke/vil ikke svare,8344 Total I svært liten grad 13 % I noen grad 2 % 31 % I stor grad 28 % I svært stor grad 7 % Vet ikke/vil ikke svare 1 % % 25 % 5 % Spm 2: I hvor stor grad er du engasjert i lokalmiljøet ditt? Mann 14,7% 21,2% 3,1% 27,2% 6,%,8% (n=1178) Kvinne 12,3% 18,% 31,5% 28,5% 8,8%,9% (n=1219) 3 år eller yngre 19,1% 26,7% 26,7% 22,5% 3,9% 1,1% (n=559) år 9,7% 15,8% 34,% 33,1% 6,8%,7% (n=444) 4-49 år 8,7% 13,8% 34,% 33,1% 9,9%,5% (n=435) 5-59 år 1,5% 19,3% 32,8% 27,8% 9,1%,6% (n=363) 6 år eller eldre 16,1% 2,1% 28,9% 25,3% 8,4% 1,3% (n=598) Menn yngre enn 4 år 16,7% 23,7% 3,5% 23,5% 4,5% 1,% (n=514) Menn 4 år eller eldre 13,1% 19,3% 29,9% 3,1% 7,1%,5% (n=662) Kvinner yngre enn 4 år 13,1% 19,8% 29,2% 31,% 6,1%,8% (n=49) Kvinner 4 år eller eldre 11,7% 16,8% 32,9% 26,9% 1,6% 1,1% (n=733) Arna 13,8% 18,1% 26,6% 3,9% 9,5% 1,% (n=34) Bergenhus 11,2% 23,1% 32,% 26,1% 6,9%,7% (n=33) Fana 9,7% 23,2% 29,8% 27,7% 8,7% 1,% (n=289) Fyllingsdalen 1,% 19,7% 31,8% 29,4% 7,6% 1,4% (n=289) Laksevåg 14,5% 16,9% 32,8% 27,4% 8,1%,3% (n=296) Ytrebygda 18,% 16,1% 29,7% 29,% 6,3%,9% (n=317) Årstad 13,8% 22,5% 31,8% 25,1% 5,8% 1,% (n=311) Åsane 16,3% 17,% 32,3% 27,4% 6,6%,3% (n=288) 9 årig grunnskole 17,9% 21,5% 29,6% 24,7% 5,8%,4% (n=223) Videregående skole 16,5% 2,8% 27,7% 26,8% 7,2% 1,% (n=831) Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 12,2% 22,5% 32,8% 25,6% 6,%,9% (n=551) Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 9,5% 15,8% 32,8% 32,% 9,1%,8% (n=759) Total 13,4% 19,6% 3,8% 27,9% 7,4%,8% (n=2397)

7 Standardisert gjennomsnitt for 'I hvor stor grad er du engasjert i lokalmiljøet ditt?', der I svært liten grad= og I svært stor grad=1. Standardisert Valid Signifikant lavere Signifikant høyere Signifikan Signifikan gjennomsnitt antall t lavere Ikke signifikant t høyere forskjellig Ikke signifikant forskjellig Mann 47 (n=1168) 47,13 47,13 Kvinne 51 (n=129) 5,91 5,91 3 år eller yngre 41 (n=553) 41,3 41, år 53 (n=441) 52,96 52, år 55 (n=433) 55,39 55, år 51 (n=361) 51,38 51,38 6 år eller eldre 47 (n=589) 47,33 47,33 Menn yngre enn 4 år 44 (n=59) 43,79 43,79 Menn 4 år eller eldre 5 (n=659) 49,71 49,71 Kvinner yngre enn 4 år 49 (n=485) 49,29 49,29 Kvinner 4 år eller eldre 52 (n=724) Arna 51 (n=31) 5,99 5,99 Bergenhus 49 (n=31) 48,7 48,7 Fana 51 (n=286) 5,61 5,61 Fyllingsdalen 51 (n=284) 51,23 51,23 Laksevåg 49 (n=295) 49,38 49,38 Ytrebygda 47 (n=314) 47,37 47,37 Årstad 47 (n=38) 46,7 46,7 Åsane 48 (n=288) 47,74 47,74 9 årig grunnskole 45 (n=221) 44,53 44,53 Videregående skole 47 (n=823) 46,83 46,83 Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 48 (n=545) 47,67 47,67 Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 54 (n=754) 53,88 53,88 Total 49 (n=2377) 49,5 49, Standardisert gjennomsnitt for 'I hvor stor grad er du engasjert i lokalmiljøet ditt?', der I svært liten grad= og I svært stor grad=1. Kun Arna (n=31) Signifikant lavere Signifikant høyere Ikke signifikant forskjellig 5,99 5,99 Bergenhus Arna (n=31) (n=31) 48,7 48,7 51 Fana (n=286) 5,61 5,61 Fyllingsdalen Bergenhus (n=284) (n=31) 49 51,23 51,23 Laksevåg (n=295) 49,38 49,38 Ytrebygda Fana (n=314) (n=286) 51 47,37 47,37 Årstad (n=38) 46,7 46,7 Åsane Fyllingsdalen (n=288)(n=284) 51 47,74 47,74 Totalt Laksevåg (n=2377) (n=295) 49 49,5 49,5 Ytrebygda (n=314) Årstad (n=38) Åsane (n=288) Totalt (n=2377)

8 Bystyret Byrådet Komité for miljø og byutvikling {Bydel}s bydelstyre Spm 3: Hvilke av følgende politiske utvalg i Bergen har du hørt om? Flere svar mulig. Hjulpen kjennskap. Kun andeler som har svart JA. Bystyret Bystyret, Byrådet Byrådet, Komité for miljø og byutvikling Komité for, {Bydel}s bydelstyre {Bydel}s by, Total Bystyret 98 % Byrådet 95 % Komité for miljø og byutvikling 76 % {Bydel}s bydelstyre 73 % % 25 % 5 % 75 % 1 % 125 % Spm 3: Hvilke av følgende politiske utvalg i Bergen har du hørt om? Flere svar mulig. Hjulpen kjennskap. Kun andeler som har svart JA. Mann 97,5% 95,6% 76,% 72,8% (n=1177) Kvinne 98,% 95,2% 76,6% 73,4% (n=122) 3 år eller yngre 94,3% 91,9% 5,3% 55,1% (n=559) år 98,4% 95,% 78,8% 73,2% (n=444) 4-49 år 99,1% 96,8% 83,% 76,6% (n=435) 5-59 år 98,9% 97,2% 89,8% 84,3% (n=362) 6 år eller eldre 98,7% 96,6% 85,9% 8,6% (n=597) Menn yngre enn 4 år 95,5% 93,% 59,3% 64,6% (n=514) Menn 4 år eller eldre 98,8% 97,6% 88,8% 79,2% (n=663) Kvinner yngre enn 4 år 96,7% 93,7% 66,5% 61,8% (n=489) Kvinner 4 år eller eldre 99,% 96,2% 83,4% 81,4% (n=731) Arna 98,% 95,4% 73,7% 84,5% (n=34) Bergenhus 98,7% 95,1% 78,9% 59,2% (n=34) Fana 97,2% 96,2% 79,2% 76,1% (n=289) Fyllingsdalen 97,9% 96,9% 75,3% 76,% (n=287) Laksevåg 98,6% 97,% 74,% 69,6% (n=296) Ytrebygda 97,8% 95,% 71,3% 75,7% (n=317) Årstad 95,2% 93,6% 78,1% 65,3% (n=311) Åsane 99,3% 94,4% 8,9% 79,5% (n=288) 9 årig grunnskole 95,1% 94,2% 7,% 69,5% (n=223) Videregående skole 96,6% 93,6% 7,2% 72,9% (n=83) Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 98,5% 96,2% 75,1% 72,4% (n=55) Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 99,5% 97,5% 85,8% 75,5% (n=759) Total 97,7% 95,4% 76,3% 73,1% (n=2397)

9 Ja Nei Spm 4: Har du lagt merke til noen av bydelsstyrets aktiviteter i bydelen? Ja Ja,41154 Nei Nei, Total Ja 41 % Nei 59 % % 25 % 5 % 75 % Spm 4: Har du lagt merke til noen av bydelsstyrets aktiviteter i bydelen? Mann 38,6% 61,4% (n=857) Kvinne 43,4% 56,6% (n=897) 3 år eller yngre 26,3% 73,7% (n=38) år 4,5% 59,5% (n=326) 4-49 år 43,8% 56,2% (n=333) 5-59 år 46,9% 53,1% (n=35) 6 år eller eldre 44,9% 55,1% (n=481) Menn yngre enn 4 år 33,7% 66,3% (n=332) Menn 4 år eller eldre 41,5% 58,5% (n=525) Kvinner yngre enn 4 år 33,4% 66,6% (n=32) Kvinner 4 år eller eldre 48,4% 51,6% (n=595) Arna 42,6% 57,4% (n=256) Bergenhus 22,8% 77,2% (n=18) Fana 49,5% 5,5% (n=22) Fyllingsdalen 37,6% 62,4% (n=218) Laksevåg 43,2% 56,8% (n=26) Ytrebygda 47,3% 52,7% (n=241) Årstad 4,4% 59,6% (n=23) Åsane 41,2% 58,8% (n=228) 9 årig grunnskole 33,3% 66,7% (n=156) Videregående skole 38,3% 61,7% (n=65) Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 37,2% 62,8% (n=398) Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 48,5% 51,5% (n=573) Total 41,% 59,% (n=1753)

10 Ja Nei Spm 5: Har du vært i kontakt med noen i bydelsstyret? Ja Ja,16297 Nei Nei,83973 Total Ja 16 % Nei 84 % % 25 % 5 % 75 % 1 % Spm 5: Har du vært i kontakt med noen i bydelsstyret? Mann 17,7% 82,3% (n=857) Kvinne 14,4% 85,6% (n=896) 3 år eller yngre 13,6% 86,4% (n=39) år 12,3% 87,7% (n=325) 4-49 år 17,7% 82,3% (n=334) 5-59 år 18,6% 81,4% (n=36) 6 år eller eldre 17,5% 82,5% (n=481) Menn yngre enn 4 år 14,8% 85,2% (n=332) Menn 4 år eller eldre 19,6% 8,4% (n=525) Kvinner yngre enn 4 år 1,9% 89,1% (n=32) Kvinner 4 år eller eldre 16,1% 83,9% (n=595) Arna 26,1% 73,9% (n=257) Bergenhus 16,6% 83,4% (n=181) Fana 15,5% 84,5% (n=22) Fyllingsdalen 9,7% 9,3% (n=217) Laksevåg 16,5% 83,5% (n=26) Ytrebygda 12,9% 87,1% (n=241) Årstad 13,3% 86,7% (n=23) Åsane 16,2% 83,8% (n=229) 9 årig grunnskole 11,% 89,% (n=155) Videregående skole 15,4% 84,6% (n=65) Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 13,8% 86,2% (n=398) Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 19,% 81,% (n=573) Total 16,% 84,% (n=1753)

11 Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke Spm 6_1: Bydelsstyret bidrar til engasjement i bydelen Helt uenig Helt uenig,97491 Noe uenig Noe uenig, ,37582 Noe enig Noe enig,29236 Helt enig Helt enig,75257 Vet ikke Vet ikke,69555 Total Helt uenig 1 % Noe uenig 18 % 37 % Noe enig 21 % Helt enig Vet ikke 8 % 7 % % 25 % 5 % Spm 6_1: Bydelsstyret bidrar til engasjement i bydelen Mann 11,3% 21,3% 33,9% 2,% 7,8% 5,6% (n=858) Kvinne 8,2% 14,4% 4,1% 21,7% 7,2% 8,2% (n=897) 3 år eller yngre 9,7% 19,8% 41,9% 15,9% 2,3% 1,4% (n=38) år 13,8% 19,6% 33,1% 18,7% 6,4% 8,3% (n=326) 4-49 år 9,3% 18,3% 36,8% 23,4% 7,8% 4,5% (n=334) 5-59 år 7,2% 17,7% 34,4% 24,3% 1,2% 6,2% (n=35) 6 år eller eldre 8,9% 15,2% 38,5% 21,8% 9,6% 6,% (n=481) Menn yngre enn 4 år 13,6% 21,7% 32,5% 19,% 4,5% 8,7% (n=332) Menn 4 år eller eldre 9,9% 21,1% 34,8% 2,7% 9,9% 3,6% (n=526) Kvinner yngre enn 4 år 9,9% 17,2% 42,7% 15,6% 4,6% 9,9% (n=32) Kvinner 4 år eller eldre 7,4% 12,9% 38,8% 24,9% 8,6% 7,4% (n=595) Arna 7,8% 14,8% 39,7% 21,% 9,7% 7,% (n=257) Bergenhus 15,4% 22,5% 36,3% 12,6% 5,5% 7,7% (n=182) Fana 5,5% 19,1% 32,7% 22,7% 1,5% 9,5% (n=22) Fyllingsdalen 9,1% 17,4% 36,1% 21,5% 6,4% 9,6% (n=219) Laksevåg 9,7% 18,% 35,4% 22,3% 6,3% 8,3% (n=26) Ytrebygda 8,3% 15,8% 38,3% 24,2% 8,3% 5,% (n=24) Årstad 15,3% 22,2% 33,5% 17,2% 5,9% 5,9% (n=23) Åsane 9,2% 14,4% 43,2% 23,6% 6,1% 3,5% (n=229) 9 årig grunnskole 7,7% 13,5% 38,7% 23,2% 9,% 7,7% (n=155) Videregående skole 9,1% 16,% 37,4% 22,% 7,4% 8,1% (n=65) Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 1,3% 16,1% 4,5% 18,3% 7,5% 7,3% (n=398) Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 1,5% 22,2% 34,% 21,3% 7,% 5,1% (n=573) Total 9,7% 17,8% 37,1% 2,9% 7,5% 7,% (n=1754)

12 Standardisert gjennomsnitt for 'Bydelsstyret bidrar til engasjement i bydelen', der Helt uenig= og Helt enig=1. Standardisert Valid Signifikant lavere Signifikant høyere Signifikan Signifikan gjennomsnitt antall t lavere Ikke signifikant t høyere forskjellig Ikke signifikant forskjellig Mann 48 (n=89) 47,8 47,8 Kvinne 51 (n=822) 51,46 51,46 3 år eller yngre 45 (n=276) 44,82 44, år 46 (n=299) 45,73 45, år 51 (n=318) 5,63 5, år 53 (n=286) 53,47 53,47 6 år eller eldre 52 (n=453) 52,8 52,8 Menn yngre enn 4 år 44 (n=33) 44,2 44,2 Menn 4 år eller eldre 5 (n=56) 49,97 49,97 Kvinner yngre enn 4 år 47 (n=272) 46,51 46,51 Kvinner 4 år eller eldre 54 (n=551) 53,9 53,9 Arna 53 (n=238) 52,83 52,83 Bergenhus 42 (n=167) 42,5 42,5 Fana 54 (n=199) 53,8 53,8 Fyllingsdalen 5 (n=197) 49,58 49,58 Laksevåg 5 (n=189) 49,54 49,54 Ytrebygda 52 (n=229) 52,28 52,28 Årstad 44 (n=191) 43,68 43,68 Åsane 51 (n=221) 5,78 5,78 9 årig grunnskole 54 (n=143) 53,58 53,58 Videregående skole 51 (n=556) 5,71 5,71 Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 49 (n=369) 49,1 49,1 Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 48 (n=544) 47,9 47,9 Total 5 (n=1632) 49,65 49, Standardisert gjennomsnitt for 'Bydelsstyret bidrar til engasjement i bydelen', der Helt uenig= og Helt enig=1. Kun Arna (n=238) Signifikant lavere Signifikant høyere Ikke signifikant forskjellig 52,83 52,83 Bergenhus Arna (n=167) (n=238) 42,5 42,5 53 Fana (n=199) 53,8 53,8 Fyllingsdalen Bergenhus (n=197) (n=167) 42 49,58 49,58 Laksevåg (n=189) 49,54 49,54 Ytrebygda Fana (n=229) (n=199) 54 52,28 52,28 Årstad (n=191) 43,68 43,68 Åsane Fyllingsdalen (n=221)(n=197) 5 5,78 5,78 Totalt Laksevåg (n=1632) (n=189) 5 49,65 49,65 Ytrebygda (n=229) 52 Årstad (n=191) 44 Åsane (n=221) 51 Totalt (n=1632)

13 Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke Spm 6_2: Bydelsstyret fungerer som talerør for bydelens befolkning Helt uenig Helt uenig,12111 Noe uenig Noe uenig, ,357 Noe enig Noe enig, Helt enig Helt enig,94695 Vet ikke Vet ikke,79293 Total Helt uenig 1 % Noe uenig 18 % 3 % Noe enig 25 % Helt enig Vet ikke 8 % 9 % % 25 % 5 % Spm 6_2: Bydelsstyret fungerer som talerør for bydelens befolkning Mann 11,4% 19,5% 29,5% 24,% 8,5% 7,% (n=857) Kvinne 9,% 15,8% 3,4% 25,4% 1,5% 8,8% (n=897) 3 år eller yngre 12,7% 19,5% 3,% 23,1% 2,9% 11,7% (n=37) år 9,5% 19,9% 3,4% 23,9% 6,1% 1,1% (n=326) 4-49 år 11,1% 16,5% 27,9% 27,9% 12,3% 4,2% (n=333) 5-59 år 8,9% 18,1% 31,6% 22,7% 11,8% 6,9% (n=34) 6 år eller eldre 9,1% 15,4% 3,1% 25,6% 12,5% 7,3% (n=481) Menn yngre enn 4 år 11,8% 18,1% 29,9% 23,9% 5,4% 1,9% (n=331) Menn 4 år eller eldre 11,2% 2,5% 29,1% 24,1% 1,5% 4,6% (n=526) Kvinner yngre enn 4 år 1,3% 21,5% 3,5% 23,2% 3,6% 1,9% (n=32) Kvinner 4 år eller eldre 8,4% 12,8% 3,5% 26,6% 14,% 7,7% (n=594) Arna 8,5% 1,9% 32,6% 29,1% 13,2% 5,8% (n=258) Bergenhus 18,8% 19,3% 33,1% 15,5% 4,4% 8,8% (n=181) Fana 8,2% 14,5% 32,3% 23,6% 12,7% 8,6% (n=22) Fyllingsdalen 9,6% 14,2% 26,1% 29,4% 9,6% 11,% (n=218) Laksevåg 8,2% 21,3% 29,5% 23,2% 7,7% 1,1% (n=27) Ytrebygda 7,1% 16,7% 33,9% 27,2% 9,6% 5,4% (n=239) Årstad 14,3% 23,6% 26,1% 19,2% 7,4% 9,4% (n=23) Åsane 9,6% 22,2% 26,1% 27,8% 9,6% 4,8% (n=23) 9 årig grunnskole 7,7% 17,4% 29,% 21,9% 11,6% 12,3% (n=155) Videregående skole 9,8% 16,4% 3,6% 24,6% 12,1% 6,6% (n=65) Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 1,3% 18,1% 28,7% 26,7% 5,8% 1,3% (n=397) Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 11,5% 18,6% 3,7% 24,2% 8,7% 6,3% (n=574) Total 1,2% 17,6% 3,% 24,8% 9,5% 7,9% (n=1753)

14 Standardisert gjennomsnitt for 'Bydelsstyret fungerer som talerør for bydelens befolkning', der Helt uenig= og Helt enig=1. Standardisert Valid Signifikant lavere Signifikant høyere Signifikan Signifikan gjennomsnitt antall t lavere Ikke signifikant t høyere forskjellig Ikke signifikant forskjellig Mann 5 (n=797) 49,63 49,63 Kvinne 53 (n=818) 53,42 53,42 3 år eller yngre 45 (n=272) 45,47 45, år 49 (n=293) 49,28 49, år 53 (n=32) 53,49 53, år 53 (n=284) 52,79 52,79 6 år eller eldre 55 (n=446) 54,57 54,57 Menn yngre enn 4 år 48 (n=296) 48,5 48,5 Menn 4 år eller eldre 51 (n=51) 5,57 5,57 Kvinner yngre enn 4 år 47 (n=269) 46,78 46,78 Kvinner 4 år eller eldre 57 (n=548) 56,68 56,68 Arna 57 (n=242) 57,35 57,35 Bergenhus 41 (n=165) 41,16 41,16 Fana 55 (n=21) 54,85 54,85 Fyllingsdalen 54 (n=194) 54,6 54,6 Laksevåg 5 (n=185) 5,23 5,23 Ytrebygda 54 (n=227) 54,15 54,15 Årstad 45 (n=184) 45,14 45,14 Åsane 52 (n=217) 51,5 51,5 9 årig grunnskole 54 (n=136) 53,51 53,51 Videregående skole 53 (n=565) 53,44 53,44 Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 5 (n=357) 49,93 49,93 Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 5 (n=537) 5,2 5,2 Total 52 (n=1615) 51,55 51, Standardisert gjennomsnitt for 'Bydelsstyret fungerer som talerør for bydelens befolkning', der Helt uenig= og Helt enig=1. Kun Arna (n=242) Signifikant lavere Signifikant høyere Ikke signifikant forskjellig 57,35 57,35 Bergenhus Arna (n=165) (n=242) 41,16 41,16 57 Fana (n=21) 54,85 54,85 Fyllingsdalen Bergenhus (n=194) (n=165) 41 54,6 54,6 Laksevåg (n=185) 5,23 5,23 Ytrebygda Fana (n=227) (n=21) 55 54,15 54,15 Årstad (n=184) 45,14 45,14 Åsane Fyllingsdalen (n=217)(n=194) 54 51,5 51,5 Totalt Laksevåg (n=1615) (n=185) 5 51,55 51,55 Ytrebygda (n=227) 54 Årstad (n=184) 45 Åsane (n=217) 52 Totalt (n=1615)

15 Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke Spm 6_3: Bydelsstyret bidrar til å ta opp saker som er viktige for bydelens innbyggere Helt uenig Helt uenig,64994 Noe uenig Noe uenig, , Noe enig Noe enig,36157 Helt enig Helt enig, Vet ikke Vet ikke,76967 Total Helt uenig 6 % Noe uenig 11 % 28 % Noe enig 31 % Helt enig 16 % Vet ikke 8 % % 25 % 5 % Spm 6_3: Bydelsstyret bidrar til å ta opp saker som er viktige for bydelens innbyggere Mann 7,4% 13,3% 28,6% 28,6% 14,9% 7,2% (n=857) Kvinne 5,6% 9,1% 27,9% 32,6% 16,7% 8,1% (n=897) 3 år eller yngre 8,4% 8,1% 29,2% 28,9% 14,9% 1,4% (n=38) år 4,3% 14,5% 3,2% 27,7% 9,8% 13,5% (n=325) 4-49 år 6,9% 1,5% 27,4% 34,9% 17,2% 3,% (n=332) 5-59 år 5,2% 11,5% 27,2% 35,1% 16,1% 4,9% (n=35) 6 år eller eldre 7,1% 11,% 27,6% 28,2% 19,3% 6,8% (n=482) Menn yngre enn 4 år 8,2% 12,7% 27,2% 27,2% 12,4% 12,4% (n=331) Menn 4 år eller eldre 6,9% 13,7% 29,5% 29,5% 16,4% 4,% (n=525) Kvinner yngre enn 4 år 4,3% 9,9% 32,5% 29,5% 12,3% 11,6% (n=32) Kvinner 4 år eller eldre 6,2% 8,7% 25,5% 34,2% 19,% 6,4% (n=596) Arna 5,1% 6,6% 3,7% 31,9% 16,7% 8,9% (n=257) Bergenhus 13,9% 12,8% 33,3% 21,1% 1,6% 8,3% (n=18) Fana 4,1% 1,9% 27,7% 3,9% 18,2% 8,2% (n=22) Fyllingsdalen 4,6% 9,2% 28,% 33,5% 17,% 7,8% (n=218) Laksevåg 6,3% 11,1% 3,% 3,4% 13,5% 8,7% (n=27) Ytrebygda 4,6% 13,7% 28,6% 27,8% 21,2% 4,1% (n=241) Årstad 9,9% 13,8% 27,1% 28,1% 1,3% 1,8% (n=23) Åsane 5,7% 11,8% 21,% 38,9% 17,% 5,7% (n=229) 9 årig grunnskole 3,9% 12,3% 22,6% 34,2% 18,7% 8,4% (n=155) Videregående skole 5,4% 8,9% 29,% 3,7% 18,% 7,9% (n=66) Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 7,5% 12,8% 28,9% 27,6% 14,8% 8,3% (n=398) Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 7,5% 12,2% 28,3% 31,9% 13,3% 6,8% (n=573) Total 6,5% 11,2% 28,2% 3,6% 15,8% 7,7% (n=1754)

16 Standardisert gjennomsnitt for 'Bydelsstyret bidrar til å ta opp saker som er viktige for bydelens innbyggere', der Helt uenig= og Helt enig=1. Standardisert Valid Signifikant lavere Signifikant høyere Signifikan Signifikan gjennomsnitt antall t lavere Ikke signifikant t høyere forskjellig Ikke signifikant forskjellig Mann 58 (n=795) 58,17 58,17 Kvinne 62 (n=824) 62,41 62,41 3 år eller yngre 59 (n=276) 59,42 59, år 57 (n=281) år 62 (n=323) 61,53 61, år 62 (n=29) 61,84 61,84 6 år eller eldre 61 (n=448) 61,13 61,13 Menn yngre enn 4 år 57 (n=29) 56,67 56,67 Menn 4 år eller eldre 59 (n=54) 59,3 59,3 Kvinner yngre enn 4 år 6 (n=267) 59,86 59,86 Kvinner 4 år eller eldre 64 (n=557) 63,63 63,63 Arna 63 (n=234) 63,43 63,43 Bergenhus 5 (n=165) 5,47 5,47 Fana 63 (n=22) 63,8 63,8 Fyllingsdalen 63 (n=21) 63,15 63,15 Laksevåg 59 (n=188) 59,23 59,23 Ytrebygda 62 (n=231) 62,46 62,46 Årstad 54 (n=181) 54,4 54,4 Åsane 63 (n=216) 62,95 62,95 9 årig grunnskole 64 (n=142) 63,96 63,96 Videregående skole 63 (n=557) 62,76 62,76 Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 58 (n=365) 58,13 58,13 Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 58 (n=534) 58,36 58,36 Total 6 (n=1618) 6,33 6, Standardisert gjennomsnitt for 'Bydelsstyret bidrar til å ta opp saker som er viktige for bydelens innbyggere', der Helt uenig= og Helt enig=1. Kun Arna (n=234) Signifikant lavere Signifikant høyere Ikke signifikant forskjellig 63,43 63,43 Bergenhus Arna (n=165) (n=234) 5,47 5,47 63 Fana (n=22) 63,8 63,8 Fyllingsdalen Bergenhus (n=21) (n=165) 5 63,15 63,15 Laksevåg (n=188) 59,23 59,23 Ytrebygda Fana (n=231) (n=22) 63 62,46 62,46 Årstad (n=181) 54,4 54,4 Åsane Fyllingsdalen (n=216)(n=21) 63 62,95 62,95 Totalt Laksevåg (n=1618) (n=188) 59 6,33 6,33 Ytrebygda (n=231) 62 Årstad (n=181) 54 Åsane (n=216) 63 Totalt (n=1618)

17 Ja Nei Vet ikke Spm 7: Mener du at Bergen kommune bør ha et politisk utvalg i bydelene? Ja Ja, Nei Nei, Vet ikke Vet ikke, Total Ja 6 % Nei 24 % Vet ikke 16 % % 25 % 5 % 75 % Spm 7: Mener du at Bergen kommune bør ha et politisk utvalg i bydelene? Mann 57,6% 26,8% 15,6% (n=1176) Kvinne 62,4% 21,% 16,6% (n=122) 3 år eller yngre 59,7% 2,4% 19,9% (n=559) år 59,2% 18,5% 22,3% (n=444) 4-49 år 63,9% 23,4% 12,6% (n=435) 5-59 år 6,5% 29,% 1,5% (n=362) 6 år eller eldre 57,8% 28,3% 13,9% (n=597) Menn yngre enn 4 år 57,% 22,% 21,% (n=514) Menn 4 år eller eldre 58,% 3,5% 11,5% (n=662) Kvinner yngre enn 4 år 62,2% 17,% 2,9% (n=489) Kvinner 4 år eller eldre 62,6% 23,8% 13,7% (n=732) Arna 69,2% 16,7% 14,1% (n=35) Bergenhus 52,5% 27,4% 2,1% (n=33) Fana 63,% 25,3% 11,8% (n=289) Fyllingsdalen 6,4% 25,7% 13,9% (n=288) Laksevåg 59,3% 21,% 19,7% (n=295) Ytrebygda 59,8% 23,1% 17,1% (n=316) Årstad 55,4% 25,% 19,6% (n=312) Åsane 6,8% 27,1% 12,2% (n=288) 9 årig grunnskole 6,8% 26,1% 13,1% (n=222) Videregående skole 68,% 16,7% 15,3% (n=83) Uni/høyskole (1-3 år etter vgs) 56,9% 28,9% 14,2% (n=55) Uni/høyskole (4 år el mer etter vgs) 53,2% 27,8% 19,% (n=759) Total 6,% 23,9% 16,1% (n=2397) 17

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Personvernundersøkelsen 2008

Personvernundersøkelsen 2008 Personvernundersøkelsen 2008 Datatilsynet 14.04.2008 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio research Norge på oppdrag av Datatilsynet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 5. til 11.februar 2008 Sentio

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor Saksnr: 201001405-33 Saksbehandler: HEBE Delarkiv: BYST-0220 Evaluering av bydelsstyreordningen 2008-2010, arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor 16.09.2010 Evaluering av bydelsstyreordning for Bergen kommune

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.11.2015 Deres ref: Lierne kommune Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Fylkesmannen i Oppland Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer