BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT"

Transkript

1 BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass å bo og leve på? Hvilken innflytelse synes innbyggerne at de har på de kommunale vedtakene? Hvor fornøyd er de med tjenestene fra kommune? Borgerundersøkelsen er utarbeidet etter Sveriges SCBs Medborgarundersökning og tar for seg innbyggerens holdninger til en rekke tema. Undersøkelsen har fem temagrupper (indekser): Tjenesteindeks Bostedsindeks Trygghetsindeks Demokratiindeks Organisasjonsindeks Disse fem temagruppene påvirker to samlemål: i) Tjenestetilfredshet og ii) Omdømme. Avslutningsvis viser vi hvordan disse temagruppene påvirker Borgerskåren: Borgernes totalbedømning av kommunen. Det står mer om modellen på side 4 i denne rapporten. Borgerundersøkelsen er gjennomført på telefon av Norstat. Alle resultat sammenlignes opp mot en landrepresentativ database (1000 respondenter i en benchmark) som definerer hvor nordmenn generelt plasserer seg på disse spørsmålene. INNHOLDSFORTEGNELSE Side OM UNDERSØKELSEN 1 OPPSUMMERING AV HOVEDRESULTATER FOR NORDHORDLAND 2 OM UTVALGET 3 OM SENTIOS BORGERMODELL 4 HOVEDRESULTATER. INDEKSER, SAMLEMÅL OG BORGERSKÅRE 5 UNDERINDEKSER MOT BORGERSKÅRE 7 BORGERSKÅRE. 8 BORGERKRYSS FOR NORDHORDLAND 9 UNDERINDEKS 1: TJENESTEINDEKS 13 UNDERINDEKS 2: BOSTEDSINDEKS 16 UNDERINDEKS 3: TRYGGHETSINDEKS 20 UNDERINDEKS 4: DEMOKRATIINDEKS 23 UNDERINDEKS 5: ORGANISASJONSINDEKS 26 OPPSUMMERING HOVEDMÅL 29 RESULTATVEDLEGG 30 I tillegg til denne rapporten er det utarbeidet kommunerapporter som går detaljert inn i resultatene for hver av kommunene. I denne rapporten vil vi benytte Nordhordland som regionbenevnelse for de kommunene som er med i undersøkelsen. side 1

2 OPPSUMMERING AV HOVEDRESULTATER FOR NORDHORDLAND Nordhordland oppnår gode resultater i Borgerundersøkelsen og får signifikant høyere Borgerskåre enn snittet i Norge. Best resultat får Modalen kommune (85), Fedje kommune (84) og Austrheim (80) som alle får signifikant bedre skåre enn totalsnittet i regionen. Motsatt finner vi Gulen kommune (69) og Osterøy kommune (66) som begge har signifikant lavere skåre enn regionen. For Nordhordland har Bostedsindeksen størst påvirkning på Borgerskåren og altså størst betydning for hvordan regionen totalt sett blir bedømt. Nordhordland skårer signifikant lavere enn Norge på Tjenesteindeksen. Inntrykket av veier, gang- og sykkelstier, næringsutvikling og kommunalt kulturtilbud er signifikant dårligere enn snittet i Norge. Inntrykket av eldreomsorgen og renovasjon er imidlertid signifikant bedre enn det som generelt er vanlig i Norge. Best resultat på Tjenesteindeksen får Modalen kommune med en skåre på 72, mens Osterøy kommune får lavest skåre (51). Skåren for Nordhordlands Bostedindeks er forholdsvis svak, og lavere enn snittet i Norge. Kun muligheten for natur- og friluftsliv skiller seg ut positivt og er signifikant høyere enn Norgessnittet. Snittet på øvrige spørsmål er signifikant lavere sammenlignet med Norge. Best resultat på Bostedsindeksen får Austrheim kommune med en skåre lik Norge (64). Masfjorden kommune kommer dårligst ut på Bostedsindeksen med en skåre på 50. Skåren på Trygghetsindeksen er relativt lik snittet i Norge. Innbyggerne i Nordhordland er imidlertid mer trygg på at de ikke blir utsatt for kriminalitet der de bor, sammenlignet med det som er vanlig i Norge generelt. Best resultat på Trygghetsindeksen får Fedje kommune med en skåre på 75, mens Radøy kommune får lavest skåre (63). Regionen skårer signifikant høyere enn Norge på Demokratiindeksen. Skårene på samtlige spørsmål som går under Demokratiindeksen er signifikant høyere enn snittet i Norge. Modalen er kommunen som skårer høyest på demokratiindeksen med en skåre på 59, mens Osterøy får lavest skåre på 39. På den siste bolken måles inntrykket av kommunen som organisasjon. Her skårer Nordhordland signifikant høyere enn Norge på indeksen, selv om ingen av områdene isolert sett er signifikant forskjellige fra Norgessnittet. Igjen oppnår Modalen kommunen best resultat med en skåre på 68, mens Osterøy også her får lavest skåre (49). Nordhordland skiller seg signifikant og positivt fra snittet i Norge når det gjelder Affektiv tilknytning og samlemålet Omdømme. På samlemålet Tjenestetilfredshet oppnår Nordhordland samme skåre som snittet i Norge. side 2

3 OM UTVALGET Tabell 1: FORDELING BAKGRUNNSVARIABLE NORDHORDLAND. Ubesvarte holdt utenom beregningen av fordelinger. Valid antall Prosent Valid antall Prosent Kjønn Mann ,7 % Mann 51 % Modalen 92 5,7 % Modalen 5,7 % Kvinne ,3 % Kvinne 49 % Osterøy ,3 % Osterøy 12,3 % ,0 % Meland ,3 % Meland 12,3 % Aldersgrupper 30 år eller yngre ,9 % 30 år eller yngre 24 % Radøy ,3 % Radøy 12,3 % år ,2 % år 14 % Lindås ,3 % Lindås 12,3 % år ,6 % år 17 % Austrheim ,4 % Austrheim 12,4 % år ,2 % år 16 % Fedje 119 7,3 % Fedje 7,3 % 60 år eller eldre ,1 % 60 år eller eldre 29 % Masfjorden ,4 % Masfjorden 12,4 % ,0 % Gulen ,5 % Gulen 12,5 % Kjønn X Alder Menn yngre enn 40 år ,6 % Menn yngre enn 4020 år % Totalt hele regionen % Menn 40 år eller eldre ,2 % Menn 40 år eller eldre 31 % Kvinner yngre enn 40 år ,6 % Kvinner yngre enn år % Kvinner 40 år eller eldre ,6 % Kvinner 40 år eller eldre 31 % ,0 % Husstandsstørrelse 1 person ,6 % 1 person 18 % 2 personer ,1 % 2 personer 33 % 3 personer ,0 % 3 personer 16 % 4 personer ,9 % 4 personer 16 % 5 eller flere personer ,3 % 5 eller flere personer 17 % ,0 % Utdanningsnivå 9 årig grunnskole ,7 % 9 årig grunnskole 16 % Videregående skole ,4 % Videregående skole48 % Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs.) ,8 % Universitet/høyskole 19 (1-3 % år etter vgs.) Universitet/høyskole (4 år + etter vgs.) ,1 % Universitet/høyskole 17 (4% år + etter vgs.) ,0 % Inntektsgrupper Lav inntekt ,5 % Lav inntekt 13 % Middels inntekt ,8 % Middels inntekt 62 % Høy inntekt ,7 % Høy inntekt 25 % ,0 % 0 % 25 % 50 % 75 % side 3

4 OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen Affektiv tilknytning 1. Tjenesteindeks 2. Bostedsindeks Samlemål I: Tjenestetilfredshet Borgerskåre: Totalbedømming av 3. Trygghetsindeks kommunen Kontrollmål 4. Demokratiindeks Samlemål II: Omdømme Anbefale kommunen som bosted 5. Organisasjonsindeks Bor i kommunen om fem år MODELL B: Spørsmål mot Samlemål Sentios Borgermodell bygger på fem tematisk inndelte områder med spørsmål samt fire oppsummerende og kontrollerende spørsmål. De fem tematiske områdene er oppsummert i indekser som er konstruert på de underliggende spørsmålene. Resultater for disse spørsmålene og indeksene er konsekvent markert med blått i rapporten. Temaene disse spørsmålene dekker er : 1) Tilfredsheten med ulike deler av kommunens tjenestetilbud 2) Kvaliteter ved kommunen som en plass å bo; tilbud utover kommunens ansvar 3) Innbyggernes syn på ulike trygghetsindikatorer 4) Innbyggernes syn på og tiltro til politikere og den politiske prosessen. 5) Inntrykket av kommunen som organisasjon på flere områder. De to samlemålene; Tjenestetilfredshet og Omdømme, er enkeltstående spørsmål som brukes for å måle hvilke enkeltspørsmål som påvirker tilfredshet og omdømmet til kommunen. De har ved analyser for Norgestallene vist seg å ha stor påvirking på Borgerskåren. I tillegg har vi med et spørsmål som måler affektiv tilknytning til kommunen. Dette brukes som et kontrollspørsmål i modell B. MODELL A: Underindekser (samt Affektiv tilknytning) mot Borgerskåre I Modell B ser vi hvilke spørsmål som har størst påvirkning på henholdsvis Tjenestetilfredshet og Omdømme. Her bruker vi bivariate korrelasjoner for å se hvilke element som har størst påvirkning. I tillegg ser vi på hvilke undergrupper (kjønn, alder etc) som skiller seg ut på for de to samlemålene. I Modell A ser vi på hvilke indekser som har mest påvirkning på Borgerskåren; totalbedømmingen av kommunen. Dette sammenlignes med en multivariat regresjon for hele regionen. I tillegg presenteres resultater for Kontrollmål; om respondentene anbefaler kommunen som bosted, og om de bor der om fem år. Der det er spørsmål som skal måle graden av noe på en skala, for eksempel fra Svært misfornøyd til Svært fornøyd (eller 1 til 5), transformeres skalaen om til en 0 til 100-skala. Dette kalles å standardisere skalaen. Når vi ser på snitt basert på denne skalaen kalles de standardiserte gjennomsnitt. De temabaserte bolkene av spørsmål/påstander settes sammen til indekser. Indeksene er konstruert av snittet på alle spørsmålene innen temaet for hver av respondentene. For å si noe sikkert om forskjeller mellom grupper bruker vi sammenligninger av standardiserte gjennomsnitt. Den statistisk testen for å si noe om forskjeller i undersøkelsen er reelle (i befolkningen) er en Student t-test. Denne testen er avhengig av størrelsen på utvalgene, gjennomsnittet og spredningen på svarene. side 4

5 HOVEDRESULTATER. INDEKSER, SAMLEMÅL OG BORGERSKÅRE Figur 2: Hovedresultater indekser og hovedmål, regionen sammenlignet med Norge. Standardisert gjennomsnitt, der 0=Lavest skåre og 100=Høyest skåre. Norge Nordhordland Regionen Norge Tjenesteindeks Bostedsindeks Trygghetsindeks Demokratiindeks Organisasjonsindeks Affektiv tilknytning Samlemål I: Tjenestetilfredshet Samlemål II: Omdømme Borgerskåre: Totalbedømming av kommunen Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge Anbefale kommunen som bosted Bor i kommunen om fem år side 5

6 Tjenesteindeks Bostedsindeks Trygghetsindeks Demokratiindeks Organisasjonsindeks Affektiv tilknytning Samlemål I: Tjenestetilfredshet Samlemål II: Omdømme Borgerskåre: Totalbedømming av kommunen Anbefale kommunen som bosted Bor i kommunen om fem år Tabell 2: Alle indekser og hovedmål, samt kontrollmål for regionen brutt ned på enkeltkommuner. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Dårligst' og 100='Best'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Kommune Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Gulen Totalt hele regionen Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Norge Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 6

7 STYRKE UNDERINDEKSER MOT BORGERSKÅRE Figur 3: Styrke-tilstandsmatrise for Modell A, Underindekser og Affektiv Tilknytning mot Borgerskåren. STYRKE-> Multivariat påvirkning for Nordhordland. 0=Ingen påvirkning på Borgerskåren, 1=Full påvirkning på Borgerskåren. Kun signifikante resultater. TILSTAND--> Standardisert gjennomsnitt for hver av underindeksene. 0,35 1. Tjenesteindeks 2. Bostedsindeks Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 0,25 Organisasjonsindeks 4. Demokratiindeks 5. Organisasjonsindeks Affektiv tilknytning Affektiv tilknytning 0,15 Tjenesteindeks Borgerskåre: Totalbedømming av kommunen Nordhordland For Nordhordland er det Bostedsindeksen av underindeksene som har størst påvirkning på Borgerskåren når vi kjører multivariat regresjon. I multivariat regresjon måles effekten av hver av variablene kontrollert for de andre variablene. Mønsteret er gjerne viktigere enn selve tallene. Trygghetsindeks 0,05 TILSTAND side 7

8 BORGERSKÅRE. Tabell 3: BORGERSKÅRE. for Nordhordland fordelt på kommuner. Sammenlignet med regionen totalt og Norge. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Dårligst' og 100='Best'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Rangert. BORGERSKÅRE. Modalen Fedje Austrheim Meland Masfjorden Lindås Radøy Gulen Osterøy Snitt Signifikant høyere enn regionen Signifikant lavere enn regionen Nordhordland 75 Norge 71 Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge Kommuner Nordhordland Norge side 8

9 OMDØMME BORGERKRYSS FOR NORDHORDLAND Tjenestetilfredshet og Omdømme har sterk sammenheng med Borgerskåren. Disse to brukes som dimensjoner i Borgerkrysset. Borgerkrysset er et plott som viser hvordan ulike grupper plasserer seg. På den ene aksen måles Tjenestetilfredshet, og på den andre aksen måles Omdømme. Midten av diagrammet defineres av snittet for Nordhordland på hhv Tjenestetilfredshet og Omdømme. Dette er vist ved det grønne krysset i midten. Det røde krysset indikerer hvordan resultatet for Norge er. Inn i dette plasserer vi de ulike kategoriene for de ulike bakgrunnsvariablene. Spredningen i diagrammet er ±13 av snittet på hver av dimensjonene (henholdsvis 61 på Tjenestetilfredshet og 65 på Omdømme) for regionen. En ekstra informasjon fins i merkingen av punktene. Hvis en av kategoriene (f. eks. Mann) skiller seg statistisk signfikant fra de andre kategoriene (Ikke-mann, altså Kvinne), vil det bli markert ved piler; Signifikant høyere TILFREDSHET Signifikant lavere TILFREDSHET Signifikant høyere OMDØMME Signifikant lavere OMDØMME Samlemål II: Omdømme Samlemål I: Tjenestetilfredshet Figur 4: Borgerkryss kommuner Modalen Fedje Austrheim Kommuner Norge Masfjorden 67 Meland Radøy 65 Lindås Gulen Osterøy TJENESTETILFREDSHET side 9

10 Tabell 4: Samlemål I: Tjenestetilfredshet for regionen fordelt på kommuner. Sammenlignet med regionen totalt og Norge. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Dårligst' og 100='Best'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor.rangert. Samlemål I: Tjenestetilfredshet Snitt Kommuner Nordhordland Tabell 5: Samlemål II: Omdømme for regionen fordelt på kommuner. Sammenlignet med regionen totalt og Norge. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Dårligst' og 100='Best'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor.rangert. Samlemål II: Omdømme Modalen 72 Modalen 79 Austrheim 69 Fedje 75 Fedje 66 Austrheim 73 Masfjorden 61 Masfjorden 70 Radøy 60 Radøy 67 Meland 59 Meland 67 Lindås 59 Lindås 64 Gulen 56 Gulen 62 Osterøy 55 Osterøy 58 Norge Snitt Kommuner Nordhordland Norge Nordhordland 61 Nordhordland 67 Norge 61 Norge 65 Signifikant høyere enn regionen Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn regionen Signifikant lavere enn Norge side 10

11 OMDØMME OMDØMME OMDØMME OMDØMME Figur 5: Borgerkryss kjønn Figur 6: Borgerkryss alder. 80 Kjønn Norge 61 Aldersgrupper Norge 67 Mann Kvinne år eller yngre år år år 60 år eller eldre TJENESTETILFREDSHET Figur 7: Borgerkryss kjønn X alder Kjønn X Alder Norge TJENESTETILFREDSHET Figur 8: Borgerkryss utdanningsnivå Inntektsgrupper Norge Kvinner 40 år eller eldre Menn yngre enn 40 år Kvinner yngre enn 40 år Menn 40 år eller eldre Høy inntekt Middels inntekt Lav inntekt TJENESTETILFREDSHET side TJENESTETILFREDSHET 61 74

12 Figur 9: Borgerkryss husstandsstørrelse. OMDØMME Figur 10: Borgerkryss inntektsgrupper. OMDØMME Husstandsstørrelse Utdanningsnivå Norge Norge eller flere personer 3 personer 1 person 2 personer 4 personer Høgskole (1-3 år) Videregående skole Grunnskole Høgskole/Universitet (4 år+) TJENESTETILFREDSHET TJENESTETILFREDSHET side 12

13 UNDERINDEKS 1: TJENESTEINDEKS Tabell 6: UNDERINDEKS 1: TJENESTEINDEKS for Nordhordland fordelt på kommuner. Sammenlignet med regionen totalt og Norge. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Dårligst' og 100='Best'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Rangert. 1. Tjenesteindeks Snitt Modalen 72 Fedje 66 Austrheim 66 Masfjorden 62 Meland 58 Gulen 56 Lindås 55 Radøy 54 Osterøy 51 Signifikant høyere enn regionen Signifikant lavere enn regionen Nordhordland 59 Norge 61 Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge Kommuner Nordhordland Norge side 13

14 UNDERINDEKS 1: TJENESTEINDEKS Tabell 7: Spørsmål til Underindeks 1: Tjenesteindeks for Nordhordland. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært dårlig inntrykk' og 100='Svært godt inntrykk'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Signifikanstestet mot Norge. Hvilket inntrykk har du av tjenestene i din kommune når det gjelder Norge Nordhordland Barnehagetilbudet Nordhordland NORGE Tjenesteindeks Grunnskolen Eldreomsorgen Helsetjenesten Veier Gang- og sykkelstier Renovasjon Vann og avløp Næringsutvikling Kommunalt kulturtilbud TJENESTEINDEKS Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge side 14

15 STYRKE UNDERINDEKS 1: TJENESTEINDEKS. ENKELTSPØRSMÅL MOT SAMLEMÅL I; TJENESTETILFREDSHET. Figur 11: Styrke-tilstandsmatrise for Underindeks 1: Tjenesteindeks mot Samlemål I Tjenestetilfredshet. STYRKE-->Multivariat regresjon, koeffesienter TILSTAND-->Standardisert gjennomsnitt. 0,25 1. Tjenesteindeks Samlemål I: Tjenestetilfredshet 0,15 Næringsutvikling Kommunalt kulturtilbud Helsetjenesten Veier Renovasjon Eldreomsorgen Vann og avløp Grunnskolen 0,05 TILSTAND side 15

16 UNDERINDEKS 2: BOSTEDSINDEKS Tabell 8: UNDERINDEKS 2: BOSTEDSINDEKS for regionen fordelt på kommuner. Sammenlignet med regionen totalt og Norge. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Dårligst' og 100='Best'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Rangert. 2. Bostedsindeks Snitt Austrheim 64 Modalen 63 Lindås 58 Fedje 58 Meland 54 Osterøy 54 Radøy 51 Gulen 50 Masfjorden 50 Signifikant høyere enn regionen Signifikant lavere enn regionen Nordhordland 55 Norge 64 Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge Kommuner Nordhordland Norge side 16

17 UNDERINDEKS 2: BOSTEDSINDEKS Tabell 9: Spørsmål til Underindeks 2: Bostedsindeks for Nordhordland. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært misfornøyd' og 100='Svært fornøyd'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Signifikanstestet mot Norge. Hvor tilfreds er du med din kommune når det gjelder Norge Nordhordland Nordhordland NORGE 2. Bostedsindeks Jobbmuligheter Utdanningstilbud Kollektivtilbud Kulturtilbud Muligheten til natur- og friluftsliv Ungdomstilbud Turisttilbud Mulighet for å drive næringsvirksomhet BOSTEDSINDEKS Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge side 17

18 STYRKE UNDERINDEKS 2: BOSTEDSINDEKS. ENKELTSPØRSMÅL MOT SAMLEMÅL I; TJENESTETILFREDSHET. Figur 12: Styrke-tilstandsmatrise for Underindeks 2: Bostedsindeks mot Samlemål I Tjenestetilfredshet. STYRKE-->Multivariat regresjon, koeffesienter TILSTAND-->Standardisert gjennomsnitt. 0,25 2. Bostedsindeks Samlemål I: Tjenestetilfredshet Mulighet for å drive næringsvirksomhet 0,15 Ungdomstilbud Kulturtilbud Muligheten til natur- og friluftsliv Kollektivtilbud Turisttilbud Jobbmuligheter 0,05 TILSTAND side 18

19 STYRKE UNDERINDEKS 2: BOSTEDSINDEKS. ENKELTSPØRSMÅL MOT SAMLEMÅL II; OMDØMME. Figur 13: Styrke-tilstandsmatrise for Underindeks 2: Bostedsindeks mot Samlemål II Omdømme. STYRKE-->Multivariat regresjon, koeffesienter TILSTAND-->Standardisert gjennomsnitt. 0,25 2. Bostedsindeks Samlemål II: Omdømme Ungdomstilbud Muligheten til natur- og friluftsliv 0,15 Turisttilbud Kulturtilbud Mulighet for å drive næringsvirksomhet 0,05 Kollektivtilbud Jobbmuligheter TILSTAND side 19

20 UNDERINDEKS 3: TRYGGHETSINDEKS Tabell 10: UNDERINDEKS 3: TRYGGHETSINDEKS for regionen fordelt på kommuner. Sammenlignet med regionen totalt og Norge. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Dårligst' og 100='Best'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Rangert. Kommuner Nordhordland Norge 3. Trygghetsindeks Snitt Fedje 75 Modalen 68 Masfjorden 67 Austrheim 67 Meland 66 Osterøy 65 Gulen 65 Lindås 64 Radøy 63 Signifikant høyere enn regionen Signifikant lavere enn regionen Nordhordland 66 Norge 64 Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge side 20

21 UNDERINDEKS 3: TRYGGHETSINDEKS Tabell 11: Spørsmål til Underindeks 3: Trygghetsindeks for Nordhordland. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært lite trygg' og 100='Svært trygg'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Signifikanstestet mot Norge. Hvor trygg er du på at... det samlede sykehustilbudet i regionen gir deg forsvarlig behandling om du skulle bli syk Norge Nordhordland Nordhordland NORGE Trygghetsindeks... du ikke blir utsatt for kriminalitet der du bor din kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner TRYGGHETSINDEKS Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge 66 side 21

22 STYRKE UNDERINDEKS 3: TRYGGHETSINDEKS. ENKELTSPØRSMÅL MOT SAMLEMÅL II; OMDØMME. Figur 14: Styrke-tilstandsmatrise for Underindeks 3: Trygghetsindeks mot Samlemål II Omdømme. STYRKE-->Multivariat regresjon, koeffesienter TILSTAND-->Standardisert gjennomsnitt. 0,35 3. Trygghetsindeks kriseberedskap Samlemål II: Omdømme 0,25 0,15 sykehustilbud forsvarlig behandling ikke krimutsatt 0,05 TILSTAND side 22

23 UNDERINDEKS 4: DEMOKRATIINDEKS Tabell 12: UNDERINDEKS 4: DEMOKRATIINDEKS for regionen fordelt på kommuner. Sammenlignet med regionen totalt og Norge. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Dårligst' og 100='Best'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Rangert. 4. Demokratiindeks Snitt Modalen 59 Fedje 58 Austrheim 54 Masfjorden 49 Radøy 48 Lindås 45 Meland 43 Gulen 41 Osterøy 39 Signifikant høyere enn regionen Signifikant lavere enn regionen Nordhordland 47 Norge 44 Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge Kommuner Nordhordland Norge side 23

24 UNDERINDEKS 4: DEMOKRATIINDEKS Tabell 13: Spørsmål til Underindeks 4: Demokratiindeks for Nordhordland. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært liten grad' og 100='Svært stor grad'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Signifikanstestet mot Norge. Graden av tilfredshet med hvordan kommunens politikere lytter til innbyggernes synspunkter Norge Nordhordland Tillit til politikerne i din kommune Nordhordland NORGE Demokratiindeks opplevelse av at innbyggerne har innflytelse på kommunale beslutninger DEMOKRATIINDEKS Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge side 24

25 STYRKE UNDERINDEKS 4: DEMOKRATIINDEKS. ENKELTSPØRSMÅL MOT SAMLEMÅL II; OMDØMME. Figur 15: Styrke-tilstandsmatrise for Underindeks 4: Demokratiindeks mot Samlemål II Omdømme. STYRKE-->Multivariat regresjon, koeffesienter TILSTAND-->Standardisert gjennomsnitt. 0,35 4. Demokratiindeks Samlemål II: Omdømme Tilfredshet med lytting 0,25 0,15 Innbyggernes innflytelse 0, TILSTAND side 25

26 UNDERINDEKS 5: ORGANISASJONSINDEKS Tabell 14: UNDERINDEKS 5: ORGANISASJONSINDEKS for regionen fordelt på kommuner. Sammenlignet med regionen totalt og Norge. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Dårligst' og 100='Best'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Rangert. 5 Organisasjonsindeks Snitt Modalen 68 Fedje 64 Austrheim 62 Radøy 61 Masfjorden 59 Meland 56 Lindås 56 Gulen 54 Osterøy 49 Signifikant høyere enn regionen Signifikant lavere enn regionen Nordhordland 58 Norge 56 Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge Kommuner Nordhordland Norge side 26

27 UNDERINDEKS 5: ORGANISASJONSINDEKS Tabell 15: Spørsmål til Underindeks 5: Organisasjonsindeks for regionen. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært liten grad' og 100='Svært stor grad'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Signifikanstestet mot Norge. Hvilket inntrykk har du av din kommune som organisasjon når det gjelder Miljøbevissthet Norge Nordhordlan d Det kommunale tjenestetilbudet Nordhordland NORGE Organisasjonsindeks Generell drift Informasjon til innbyggerne Samfunnsansvar og etikk ORGANISASJONSINDEKS Signifikant høyere enn Norge Signifikant lavere enn Norge side 27

28 STYRKE UNDERINDEKS 5: ORGANISASJONSINDEKS. ENKELTSPØRSMÅL MOT SAMLEMÅL II; OMDØMME. Figur 16: Styrke-tilstandsmatrise for Underindeks 5: Organisasjonsindeks mot Samlemål II Omdømme. STYRKE-->Multivariat regresjon, koeffesienter TILSTAND-->Standardisert gjennomsnitt. 0,35 5 Organisasjonsindeks Samlemål II: Omdømme 0,25 Generell drift Samfunnsansvar og etikk Det kommunale tjenestetilbudet 0,15 Informasjon til innbyggerne 0,05 Miljøbevissthet Kollektivtilbud Jobbmuligheter TILSTAND side 28

29 STYRKE OPPSUMMERING HOVEDMÅL Figur 17: Styrke-tilstandsmatrise med de to hovedmålene Tjenestetilfredshet og Omdømme og kontrollvariabelen Affektiv tilknyting mot Borgerskåren STYRKE-->Multivariat regresjon, koeffesienter TILSTAND-->Standardisert gjennomsnitt. 0,55 Samlemål I: Tjenestetilfredsh et 0,45 Omdømme Samlemål II: Omdømme Borgerskåre: Totalbedømming av kommunen 0,35 Affektiv tilknytning 0,25 0,15 Tjenestetilfredshet Affektiv tilknytning 0,05 TILSTAND side 29

30 Jobbmuligheter Utdanningstilbud Kollektivtilbud Kulturtilbud Muligheten til naturog friluftsliv Ungdomstilbud Turisttilbud Mulighet for å drive næringsvirksomhet Bostedsindeks RESULTATVEDLEGG Tabell 16: Spørsmål til Underindeks 2 Bostedsindeks for regionen brutt ned på kommuner. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært misfornøyd' og 100='Svært fornøyd'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Tilfredshet med din kommune når det gjelder Kommuner Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Gulen Totalt hele regionen Norge* * Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 30

31 Tabell 17: Spørsmål til Underindeks 3 Trygghetsindeks for regionen brutt ned på kommuner. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært lite trygg' og 100='Svært trygg'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor.... det samlede sykehustilbudet i regionen gir deg forsvarlig... du ikke blir utsatt for kriminalitet der du bor... din kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner Trygghetsindeks Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Trygghet på at Kommuner Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Gulen Totalt hele regionen Norge* * Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 31

32 tilfredshet med hvordan kommunens politikere lytter til Tillit til politikerne i din kommune opplevelse av at innbyggerne har innflytelse på kommunale Demokratiindeks Tabell 18: Spørsmål til Underindeks 4 Demokratiindeks for regionen brutt ned på kommuner. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='I svært liten grad og 100='I svært stor grad'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Graden av Kommuner Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Gulen Totalt hele regionen Norge* * Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 32

33 Tabell 19: Spørsmål til Underindeks 5 Organisasjonsinntrykk, Affektiv tilnytning og Kontrollmål for regionen brutt ned på kommuner. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært dårlig inntrykk' og 100='Svært godt inntrykk'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Miljøbevissthet Det kommunale tjenestetilbudet Generell drift Informasjon til innbyggerne Samfunnsansvar og etikk Organisasjonsindeks I hvilken grad føler du tilknytning og tilhørighet til din kommune? Hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt venner og bekjente å flytte til din kommune? Hvor sannsynlig er det at du bor i kommunen om 5 år? Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Inntrykk av din kommune som organisasjon når det gjelder Affektiv tilknytning og Kontrollmål Kommuner Modalen Modalen Osterøy Osterøy Meland Meland Radøy Radøy Lindås Lindås Austrheim Austrheim Fedje Fedje Masfjorden Masfjorden Gulen Gulen Totalt hele regionen Regionen Norge* Norge * Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 33

34 Tabell 20: Spørsmål til Underindeks 5 Organisasjonsinntrykk for regionen brutt ned på kommuner. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært dårlig inntrykk' og 100='Svært godt inntrykk'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) HOVEDMÅL Samlemål I Tjenestetilfredshet: Hvor fornøyd totalt sett er du med de kommunale tjenestene i din kommune? Kommuner Modalen Osterøy Meland 59 Sig. høyere Sig. høyere Radøy Lindås 59 Sig. Lavere Sig. Lavere64 75 Austrheim Ikke sig. Fedje Ikke sig Forskjellig Forskjellig Masfjorden Gulen Totalt hele regionen Sig. høyere Sig. Lavere Ikke sig. Forskjellig Sig. høyere Sig. Lavere Ikke sig. Forskjellig Sig. høyere Sig. Lavere Sig. Lavere Sig. Høyere Ikke Sig. sig. Høyere Forskjellig Sig. Lavere Sig. Høyere Ikke Sig. sig. Høyere Forskjellig Sig. Lavere Sig. Høyere Norge* 61 60, , ,0777 Sig. Lavere * Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) Samlemål II Omdømme: Hvor godt inntrykk har du totalt sett av din kommune? Sig. Lavere Borgerskåre: Hvor fornøyd totalt sett er du med din kommune som en plass å bo og leve i? Ikke side 34

35 Tabell 21: Spørsmål til Underindeks 1 Tjenesteindeks for Nordhordland brutt ned på bakgrunnsvariable. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært dårlig inntrykk' og 100='Svært godt inntrykk'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Barnehagetilbudet Grunnskolen Eldreomsorgen Helsetjenesten Veier Gang- og sykkelstier Renovasjon Vann og avløp Næringsutvikling Kommunalt kulturtilbud Tjenesteindeks Hvilket inntrykk har du av tjenestene i din kommune når det gjelder Kjønn Mann Kvinne Aldersgrupper 30 år eller yngre år år år år eller eldre Kjønn X Alder Menn yngre enn 40 år Menn 40 år eller eldre Kvinner yngre enn 40 år Kvinner 40 år eller eldre Husstandsstørrelse 1 person personer personer personer eller flere personer Utdanningsnivå 9 årig grunnskole Videregående skole Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs.) Universitet/høyskole (4 år + etter vgs.) Inntektsgrupper Lav inntekt Middels inntekt Høy inntekt Totalt hele regionen Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Norge Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 35

36 Tabell 22: Spørsmål til Underindeks 2 Bostedsindeks for Nordhordland brutt ned på bakgrunnsvariable. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært misfornøyd' og 100='Svært fornøyd'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Jobbmuligheter Utdanningstilbud Kollektivtilbud Kulturtilbud Muligheten til natur- og friluftsliv Ungdomstilbud Turisttilbud Mulighet for å drive næringsvirksomhet Bostedsindeks Hvor tilfreds er du med din kommune når det gjelder Kjønn Mann Kvinne Aldersgrupper 30 år eller yngre år år år år eller eldre Kjønn X Alder Menn yngre enn 40 år Menn 40 år eller eldre Kvinner yngre enn 40 år Kvinner 40 år eller eldre Husstandsstørrelse 1 person personer personer personer eller flere personer Utdanningsnivå 9 årig grunnskole Videregående skole Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs.) Universitet/høyskole (4 år + etter vgs.) Inntektsgrupper Lav inntekt Middels inntekt Høy inntekt Totalt hele regionen Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Norge Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 36

37 Tabell 23: Spørsmål til Underindeks 3 Trygghetsindeks for Nordhordland brutt ned på bakgrunnsvariable. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært lite trygg' og 100='Svært trygg'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor.... det samlede sykehustilbudet i regionen gir deg forsvarlig behandling... du ikke blir utsatt for kriminalitet der du bor... din kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner Trygghetsindeks Hvor trygg er du på at Kjønn Mann Kvinne Aldersgrupper 30 år eller yngre år år år år eller eldre Kjønn X Alder Menn yngre enn 40 år Menn 40 år eller eldre Kvinner yngre enn 40 år Kvinner 40 år eller eldre Husstandsstørrelse 1 person personer personer personer eller flere personer Utdanningsnivå 9 årig grunnskole Videregående skole Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs.) Universitet/høyskole (4 år + etter vgs.) Inntektsgrupper Lav inntekt Middels inntekt Høy inntekt Totalt hele regionen Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Norge Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 37

38 Tabell 24: Spørsmål til Underindeks 4 Demokratiindeks for Nordhordland brutt ned på bakgrunnsvariable. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært liten grad' og 100='Svært stor grad'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. tilfredshet med hvordan kommunens politikere lytter til innbyggernes Tillit til politikerne i din kommune opplevelse av at innbyggerne har innflytelse på kommunale Demokratiindeks Graden av Kjønn Mann Kvinne Aldersgrupper 30 år eller yngre år år år år eller eldre Kjønn X Alder Menn yngre enn 40 år Menn 40 år eller eldre Kvinner yngre enn 40 år Kvinner 40 år eller eldre Husstandsstørrelse 1 person personer personer personer eller flere personer Utdanningsnivå 9 årig grunnskole Videregående skole Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs.) Universitet/høyskole (4 år + etter vgs.) Inntektsgrupper Lav inntekt Middels inntekt Høy inntekt Totalt hele regionen Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Norge Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 38

39 Tabell 25: Spørsmål til Underindeks 5 Organisasjonsindeks for Nordhordland brutt ned på bakgrunnsvariable. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært dårlig inntrykk' og 100='Svært godt inntrykk'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. Miljøbevissthet Det kommunale tjenestetilbudet Generell drift Informasjon til innbyggerne Samfunnsansvar og etikk Organisasjonsindeks Hvilket inntrykk har du av din kommune som organisasjon når det gjelder Kjønn Mann Kvinne Aldersgrupper 30 år eller yngre år år år år eller eldre Kjønn X Alder Menn yngre enn 40 år Menn 40 år eller eldre Kvinner yngre enn 40 år Kvinner 40 år eller eldre Husstandsstørrelse 1 person personer personer personer eller flere personer Utdanningsnivå 9 årig grunnskole Videregående skole Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs.) Universitet/høyskole (4 år + etter vgs.) Inntektsgrupper Lav inntekt Middels inntekt Høy inntekt Totalt hele regionen Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Norge Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 39

40 Tabell 26: Affektiv tilknytning og Kontrollmål for Nordhordland brutt ned på bakgrunnsvariable. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært liten grad/svært usannsynlig' og 100='Svært godt inntrykk/svært sannsynlig'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. I hvilken grad føler du tilknytning og tilhørighet til din kommune? Hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt venner og bekjente å flytte til din kommune? Hvor sannsynlig er det at du bor i kommunen om 5 år? Affektiv tilknytning og Kontrollmål Kjønn Mann Kvinne Aldersgrupper 30 år eller yngre år år år år eller eldre Kjønn X Alder Menn yngre enn 40 år Menn 40 år eller eldre Kvinner yngre enn 40 år Kvinner 40 år eller eldre Husstandsstørrelse 1 person personer personer personer eller flere personer Utdanningsnivå 9 årig grunnskole Videregående skole Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs.) Universitet/høyskole (4 år + etter vgs.) Inntektsgrupper Lav inntekt Middels inntekt Høy inntekt Totalt hele regionen Signifikant høyere (enn motsatsen) Signifikant lavere (enn motsatsen) Norge Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) side 40

41 Tabell 27: Hovedmål for Nordhordland brutt ned på bakgrunnsvariable. Standardiserte gjennomsnitt, der 0='Svært dårlig inntrykk/svært misfornøyd' og 100='Svært godt inntrykk/svært fornøyd'. 'Vet ikke'-kategorien er holdt utenfor. HOVEDMÅL Kjønn Kjønn X Alder Inntektsgrupper Aldersgrupper Husstandsstørrelse Utdanningsnivå Mann 59 59, ,81 74 Kvinne 63 62, , år eller yngre 57 57, , , år 57 57, , år 60 59, , år 61 61, , år eller eldre 67 66, , ,42 Sig. Høyere Sig. Høyere Menn yngre enn 40 år 57 56, ,31 73 Menn 40 år eller eldre 61 60, ,87 75 Sig. Lavere Sig. Lavere Kvinner yngre enn 40 år 58 57, ,69 73 Kvinner 40 år eller eldre 66 66,11 Ikke sig ,45 Ikke sig ,68 1 person 63 Forskjellig 62,93 69 Forskjellig 69, personer 63 63, , personer 59 58, , ,45 4 personer 63 62, , eller flere personer 55 55, , årig grunnskole 61 61, ,24 78 Videregående skole 61 60, ,87 74 Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs.) 61 61, ,35 75 Universitet/høyskole (4 år + etter vgs.) 63 62, ,19 75 Lav inntekt 61 61, ,24 77 Middels inntekt 62 62, ,63 76 Høy inntekt 59 58, ,36 74 Ikke Totalt hele regionen 61 61, ,4 75 Signifikant høyere (enn motsatsen) 0Sig. Høyere 25 50Sig. Lavere Ikke sig. Forskjellig 0Sig. Høyere 25 50Sig. Lavere Ikke sig. Forskjellig 0Sig. Høyere 25 50Sig. 75 Lavere 100 Ikke Signifikant lavere (enn motsatsen) Sig. Lavere Sig. Høyere Ikke Sig. sig. Høyere Forskjellig Sig. Lavere Sig. Høyere Ikke sig. Forskjellig Sig. Lavere Sig. Høyere Norge 61 60, , ,0777 Signifikant lavere enn regionen (Bra for regionen) Signifikant høyere enn regionen (Ikke bra for regionen) Samlemål I Tjenestetilfredshet: Hvor fornøyd totalt sett er du med de kommunale tjenestene i din kommune? Sig. Lavere Ikke sig. Forskjellig Samlemål II Omdømme: Hvor godt inntrykk har du totalt sett av din kommune? Borgerskåre: Hvor fornøyd totalt sett er du med din kommune som en plass å bo og leve i? side 41

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune LIVSKVALITET Måler vi gjennom to typer undersøkelser: - Hvordan det er å leve og bo der man bor - Borgerundersøkelsen - Egenrapportert helsesituasjon - Rullering

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner

Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Men Verdal er minst like bra! Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Sammenlignet med de store..

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Omdømme og Kundetilfredshet 2012

Omdømme og Kundetilfredshet 2012 ENVINA IKS Omdømme og Kundetilfredshet 12 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Roar Håskjold 21.6.12 OPPSUMMERING Denne rapporten presenterer resultater fra en omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Styremøte fredag 11. februar 2011

Styremøte fredag 11. februar 2011 Styremøte fredag 11. februar 2011 Me kallar inn til styremøte i Regionrådet Nordhordland IKS Tid: Fredag 11. februar 2011 kl. 0900-1200 Stad: Gamle prestegarden på Manger, like ved rådhuset Sakliste: 01/11

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Borgerundersøkelsen i Levanger kommune. Fra BC til strategisk omdømmehåndtering i kommunene. Sentio Research Group 2012

Borgerundersøkelsen i Levanger kommune. Fra BC til strategisk omdømmehåndtering i kommunene. Sentio Research Group 2012 Borgerundersøkelsen i Levanger kommune Fra BC til strategisk omdømmehåndtering i kommunene Sentio Research Group 2012 Balle Clorin Norsk Supperåd Bakgrunn: Gapet mellom substans og fremtreden I 1969 laget

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen

Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014 Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen Kort om undersøkelsen Bakgrunn: Formålet med undersøkelsen er å avklare hvor trygg/utrygg

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer