GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland"

Transkript

1 Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. Feilmarginene for Gausdal: ± 4,2 til 6,9 SIGNIFIKANSTESTING Resultatene for kommunen er testet mot resultatene i regionen og mot resultatene i totalt for å undersøke om det forekommer statistisk signifikante forskjeller, for eksempel om andelen som ønsker å bli involvert i prosesseen med kommunesammenslåing er større i fylket som helhet enn internt kommunen. Der resultatene er brutt ned på bakgrunnsvariabler er det signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 20 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. METODE Datainnsamlingen ble gjennomført på telefon i uke 46-49, 2014 i et representativt utvalg av personer over 15 år fra. Det ble gjennomført totalt 5548 intervjuer i, hvorav 200 i Gausdal. VEKTING Datagrunnlaget er vektet mot populasjonen i kommunen med hensyn på kjønn og alder. På region og fylkesnivå er det i tilleg vektet med hensyn på kommunestørrelse.

2 Oppsummering Snaue halvparten (46 prosent) av innbyggerne i Gausdal mener spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig eller svært viktig for dem, og videre svarer like mange at de ønsker å bli involvert i prosessen. De som svarte "ja" eller "vet ikke" på spørsmålet om de ønsker å bli involvert i prosessen rundt spørsmålet om kommunesammenslåing fikk videre spørsmål om hvordan de ønsker at dette bør skje. 62 prosent svarer at dette bør skje gjennom folkemøter, 55 prosent ønsker å bli involvert gjennom en spørreundersøkelse, 49 prosent ønsker informasjon i lokalavisen, 39 prosent ønsker informasjon i posten, og 38 prosent ønsker at de skal bli involvert via sosiale medier. Videre er respondentene bedt om å vurdere hvordan de tror kommunen vil løse ulike sentrale oppgaver dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Innbyggerne i Gausdal har jevnt over lite tro på bedring ved en eventuell kommunesammenslåing, og de er generelt mer pessimistisk enn innbyggerne i regionen og i fylket sett under ett. Politisk Styring: Bare 16 prosent tror den politiske styringen blir bedre, mens 43 prosent tror den politiske styringen blir dårligere. 38 prosent tror det ikke vil bli særlig endring fra slik det er nå. Andelen som tror den politiske styringen blir dårligere er høyere i Gausdal enn i regionen og i totalt. Innbyggermedvirkning: Når det gjelder innbyggermedvirkning tror 56 prosent at denne vil bli dårligere. Kun 10 prosent tror den vil bli bedre. Innbyggerne i Gausdal har mindre tro på bedring på dette punktet sammenlignet med innbyggerne ellers i regionen og i totalt. Helsetjenester: Når det gjelder løsningene for helsetjenestene tror 39 prosent at det vil bli dårligere ved en kommunesammenslåing, mens 31 prosent tror det vil bli uendret. 28 prosent tror dette vil bli bedre ved en eventuell kommunesammenslåing. Også her er innbyggerne mer pessimistisk enn innbyggerne ellers i regionen og i totalt. Eldreomsorg: Drøye halvparten (52 prosent)av innbyggerne i Gausdal tror eldreomsorgen blir dårligere ved kommunesammenslåing, mens 22 prosent tror den blir bedre. Nok en gang finner vi at innbyggerne her er mer pessimistisk enn innbyggerne ellers i regionen og i totalt. Barnehagetilbud: 44 prosent tror barnehagetilbudet vil forbli uendret ved en eventuell kommunesammenslåing. 29 prosent tror det vil bli dårligere, mens 24 prosent tror det vil bli bedre. Innbyggerne i Etnedal har mindre tro på at barnehagetilbudet vil bli bedre enn det innbyggerne ellers i regionen og i totalt har. Skole/SFO: Når det gjelder oppfatningene om skole/sfo finner vi at 35 prosent tror tilbudet blir dårligere og 35 prosent tror det vil forbli uendret ved en eventuell kommunesammenslåing. 25 prosent tror det vil bli bedre. Igjen er innbyggerne i denne kommunen mer pessimistisk enn i regionen ellers og i totalt. Økonomisk styring: 39 prosent tror den økonomiske styringen blir dårligere ved en eventuell kommunesammenslåing, mens 28 prosent tror den vil bli bedre. Andelen som tror den vil bli dårligere er høyere i Gausdal enn i fylket sett under ett, der 26 prosent tror den økonomiske styringen blir dårligere. Innbyggerne har også blitt bedt om å vurdere hvor viktig det er for dem at ulike hensyn vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. Avstand til offentlige tjenestetilbud: 68 prosent mener avstand til offentlige tjenestetilbud er viktig eller svært viktig. Andelen er på nivå med i regionen og i fylke totalt.

3 Avstand til rådhuset/kommunehuset: 31 prosent mener at avstanden til rådhuset/kommunehuset er viktig eller svært viktig. Her er det kun mindre forskjeller sammenlignet med innbyggerne i sett under ett. Fordeling av offentlige arbeidsplasser: Dette punktet er viktig for mange, 63 prosent mener fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen er viktig eller svært viktig. Utvikling i alle deler av kommunen: 71 prosent mener det er viktig eller svært viktig at det skjer utvikling i alle deler av kommunen. Det er dette punktet (av de undersøkte punktene) innbyggerne mener det er viktigst at det legges vekt på ved en eventuell kommunesammenslåing.

4 Spørsmål 1: Et flertall på Stortinget ønsker at det skal gjennomføres en større kommunereform der ett av målene er større og mer robuste kommuner. Hvor viktig er spørsmålet om kommunesammenslåing for deg? 10 Ikke viktig/ lite viktig 28 % Middles viktig 46 % Viktig/ svært viktig 46 % 28 % Vet ikke 2 % 2 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gausdal totalt 28% 25% 46% 2% (n=200) 25% 30% 44% 1% (n=1135) 25% 28% 45% 1% (n=5548) Kjønn Mann 27% 23% 49% 1% (n=102) Kvinne 28% 26% 42% 3% (n=99) Alder år 48% 22% 30% 0% (n=23) år 0% 38% 63% 0% (n=8) år 38% 19% 43% 0% (n=21) år 21% 25% 54% 0% (n=24) år 12% 29% 54% 5% (n=41) år 20% 29% 51% 0% (n=35) 64 år og eldre 40% 19% 36% 4% (n=47) Utdanning Grunnskole 38% 19% 38% 4% (n=26) Videregående skole 32% 24% 41% 3% (n=93) Universitet/høyskole (1-3 år) 19% 23% 58% 0% (n=43) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 19% 31% 50% 0% (n=36) Botid 5 år eller mindre 29% 48% 24% 0% (n=21) 6-10 år 33% 25% 42% 0% (n=12) år 29% 14% 57% 0% (n=28) 20 år eller mer 27% 23% 48% 2% (n=138)

5 Spørsmål 2: I spørsmålet om kommunesammenslåing - ønsker du å bli involvert i prosessen i din kommune? 10 Ja 46 % 53 % Nei 46 % 53 % Vet ikke 1 % #N/A 1 % Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Valid N Gausdal totalt 46% 53% 1% (n=201) 42% 57% 1% (n=1136) 42% 57% 1% (n=5548) Kjønn Mann 46% 53% 1% (n=102) Kvinne 46% 53% 1% (n=99) Alder år 5% 95% 0% (n=22) år 88% 13% 0% (n=8) år 48% 52% 0% (n=21) år 75% 25% 0% (n=24) år 59% 41% 0% (n=41) år 42% 56% 3% (n=36) 64 år og eldre 38% 60% 2% (n=47) Utdanning Grunnskole 30% 70% 0% (n=27) Videregående skole 38% 60% 2% (n=93) Universitet/høyskole (1-3 år) 55% 45% 0% (n=42) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 72% 28% 0% (n=36) Botid 5 år eller mindre 43% 57% 0% (n=21) 6-10 år 33% 67% 0% (n=12) år 39% 61% 0% (n=28) 20 år eller mer 49% 50% 1% (n=138)

6 Spørsmål 3: I spørsmålet om kommunesammenslåing på hvilken måte mener du at kommunen bør involvere deg som innbygger i prosessen? Flere svar mulig % Gjennom informasjon i posten % Gjennom 39 lokalavisen % 49 % Gjennom folkemøter 62 % Gjennom sosiale medier 38 % Gjennom en spørreundersøkelse 55 % Ingen av disse 5 % Gjennom informasjon i posten 38 % Gjennom lokalavisen Gjennom folkemøter Gjennom sosiale medier 55 % Gjennom en spørreundersøkelse 5 % Ingen av disse Info i posten Gausdal totalt 39% 49% 62% 38% 55% 5% (n=94) 46% 47% 54% 41% 48% 2% (n=494) 48% 49% 56% 43% 53% 2% (n=2392) Sosiale medier Lokalavisen Folkemøter Undersøkelse Ingen av disse Antall Kjønn Mann 45% 49% 70% 43% 51% 9% (n=47) Kvinne 34% 49% 51% 36% 60% 4% (n=47) Alder år - % - % - % - % - % - % (n<5) år 14% 43% 43% 43% 86% 0% (n=7) år 40% 40% 50% 70% 50% 0% (n=10) år 50% 44% 78% 50% 61% 6% (n=18) år 29% 54% 58% 33% 63% 8% (n=24) år 40% 40% 60% 27% 60% 13% (n=15) 64 år og eldre 44% 61% 61% 33% 39% 6% (n=18) Utdanning Grunnskole 63% 13% 63% 13% 38% 0% (n=8) Videregående skole 31% 47% 58% 31% 56% 8% (n=36) Universitet/høyskole (1-3 år) 39% 48% 61% 48% 43% 9% (n=23) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 46% 62% 65% 46% 69% 0% (n=26) Botid 5 år eller mindre 33% 33% 44% 44% 89% 0% (n=9) 6-10 år - % - % - % - % - % - % (n<5) år 45% 55% 73% 45% 55% 9% (n=11) 20 år eller mer 39% 51% 58% 39% 49% 6% (n=69)

7 Spørsmål 3: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Politisk styring 10 Dårligere 43 % Uendret 43 % 38 % Bedre 38 % 16 % Vet ikke 5 % 16 % 5 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gausdal totalt 43% 38% 16% 5% (n=200) 25% 44% 27% 5% (n=1135) 26% 39% 31% 4% (n=5548) Kjønn Mann 46% 35% 18% 1% (n=102) Kvinne 39% 40% 13% 8% (n=98) Alder år 30% 48% 22% 0% (n=23) år 25% 63% 13% 0% (n=8) år 62% 19% 0% 19% (n=21) år 46% 33% 21% 0% (n=24) år 38% 43% 14% 5% (n=42) år 34% 37% 29% 0% (n=35) 64 år og eldre 51% 34% 9% 6% (n=47) Utdanning Grunnskole 46% 35% 12% 8% (n=26) Videregående skole 39% 46% 12% 3% (n=93) Universitet/høyskole (1-3 år) 40% 31% 21% 7% (n=42) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 51% 23% 20% 6% (n=35) Botid 5 år eller mindre 38% 24% 19% 19% (n=21) 6-10 år 33% 50% 17% 0% (n=12) år 25% 50% 18% 7% (n=28) 20 år eller mer 48% 36% 14% 2% (n=137)

8 Spørsmål 4: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Innbyggermedvirkning 10 Dårligere 56 % 56 % Uendret 28 % Bedre 1 28 % Vet ikke 7 % 1 7 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gausdal totalt 56% 28% 10% 7% (n=200) 43% 34% 18% 5% (n=1135) 40% 36% 19% 6% (n=5548) Kjønn Mann 60% 26% 10% 4% (n=101) Kvinne 52% 29% 10% 9% (n=99) Alder år 45% 36% 14% 5% (n=22) år 50% 38% 13% 0% (n=8) år 62% 14% 5% 19% (n=21) år 67% 21% 13% 0% (n=24) år 62% 26% 7% 5% (n=42) år 58% 31% 8% 3% (n=36) 64 år og eldre 48% 29% 10% 13% (n=48) Utdanning Grunnskole 67% 15% 11% 7% (n=27) Videregående skole 47% 32% 12% 9% (n=93) Universitet/høyskole (1-3 år) 67% 23% 7% 2% (n=43) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 54% 29% 11% 6% (n=35) Botid 5 år eller mindre 52% 19% 10% 19% (n=21) 6-10 år 83% 17% 0% 0% (n=12) år 36% 46% 11% 7% (n=28) 20 år eller mer 58% 26% 11% 5% (n=138)

9 Spørsmål 5: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Helsetjenester 10 Dårligere 39 % Uendret 31 % 39 % Bedre 31 % 28 % 28 % Vet ikke 3 % 3 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gausdal totalt 39% 31% 28% 3% (n=200) 26% 31% 40% 3% (n=1134) 26% 31% 41% 2% (n=5548) Kjønn Mann 35% 34% 28% 2% (n=102) Kvinne 43% 27% 28% 3% (n=98) Alder år 17% 26% 57% 0% (n=23) år 44% 22% 33% 0% (n=9) år 43% 24% 24% 10% (n=21) år 42% 25% 33% 0% (n=24) år 31% 36% 33% 0% (n=42) år 43% 37% 20% 0% (n=35) 64 år og eldre 49% 30% 15% 6% (n=47) Utdanning Grunnskole 46% 35% 19% 0% (n=26) Videregående skole 37% 30% 30% 2% (n=92) Universitet/høyskole (1-3 år) 45% 33% 21% 0% (n=42) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 31% 25% 36% 8% (n=36) Botid 5 år eller mindre 43% 14% 33% 10% (n=21) 6-10 år 0% 69% 31% 0% (n=13) år 36% 32% 32% 0% (n=28) 20 år eller mer 43% 29% 26% 2% (n=138)

10 Spørsmål 6: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Eldreomsorg 10 Dårligere 52 % 52 % Uendret Bedre 22 % Vet ikke 2 % 22 % 2 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gausdal totalt 52% 25% 22% 2% (n=200) 31% 34% 32% 3% (n=1136) 32% 33% 33% 3% (n=5548) Kjønn Mann 46% 31% 21% 3% (n=101) Kvinne 58% 19% 22% 1% (n=99) Alder år 26% 26% 48% 0% (n=23) år 67% 33% 0% 0% (n=9) år 62% 10% 29% 0% (n=21) år 50% 17% 33% 0% (n=24) år 54% 29% 17% 0% (n=41) år 53% 31% 17% 0% (n=36) 64 år og eldre 55% 23% 13% 9% (n=47) Utdanning Grunnskole 44% 30% 22% 4% (n=27) Videregående skole 56% 25% 17% 2% (n=93) Universitet/høyskole (1-3 år) 53% 28% 19% 0% (n=43) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 44% 19% 33% 3% (n=36) Botid 5 år eller mindre 48% 19% 33% 0% (n=21) 6-10 år 42% 33% 25% 0% (n=12) år 32% 32% 36% 0% (n=28) 20 år eller mer 57% 24% 17% 3% (n=139)

11 Spørsmål 7: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Barnehagetilbud 10 Dårligere 29 % Uendret 44 % 44 % Bedre 24 % 29 % Vet ikke 5 % 24 % 5 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gausdal totalt 29% 44% 24% 5% (n=200) 21% 42% 32% 5% (n=1135) 22% 40% 33% 5% (n=5549) Kjønn Mann 24% 46% 28% 3% (n=101) Kvinne 33% 41% 20% 5% (n=99) Alder år 30% 39% 30% 0% (n=23) år 50% 38% 13% 0% (n=8) år 36% 50% 14% 0% (n=22) år 28% 40% 32% 0% (n=25) år 15% 51% 29% 5% (n=41) år 34% 40% 23% 3% (n=35) 64 år og eldre 30% 38% 19% 13% (n=47) Utdanning Grunnskole 33% 52% 11% 4% (n=27) Videregående skole 30% 34% 30% 5% (n=92) Universitet/høyskole (1-3 år) 26% 53% 19% 2% (n=43) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 22% 56% 19% 3% (n=36) Botid 5 år eller mindre 24% 52% 19% 5% (n=21) 6-10 år 25% 75% 0% 0% (n=12) år 32% 39% 29% 0% (n=28) 20 år eller mer 29% 40% 25% 6% (n=138)

12 Spørsmål 8: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Skole og SFO 10 Dårligere 35 % Uendret 35 % Bedre 35 % 35 % Vet ikke 6 % 6 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gausdal totalt 35% 35% 25% 6% (n=200) 22% 38% 35% 5% (n=1135) 24% 37% 35% 4% (n=5547) Kjønn Mann 32% 37% 28% 4% (n=101) Kvinne 37% 33% 22% 7% (n=99) Alder år 52% 13% 35% 0% (n=23) år 22% 56% 22% 0% (n=9) år 52% 43% 5% 0% (n=21) år 24% 36% 40% 0% (n=25) år 19% 38% 33% 10% (n=42) år 36% 36% 25% 3% (n=36) 64 år og eldre 38% 34% 13% 15% (n=47) Utdanning Grunnskole 56% 33% 11% 0% (n=27) Videregående skole 30% 29% 30% 10% (n=92) Universitet/høyskole (1-3 år) 38% 43% 19% 0% (n=42) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 26% 43% 29% 3% (n=35) Botid 5 år eller mindre 29% 48% 24% 0% (n=21) 6-10 år 50% 25% 25% 0% (n=12) år 36% 25% 39% 0% (n=28) 20 år eller mer 34% 36% 22% 8% (n=138)

13 Spørsmål 9: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Økonomisk styring 10 Dårligere 39 % Uendret 29 % 39 % Bedre 28 % 29 % 28 % Vet ikke 5 % 5 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Gausdal totalt 39% 29% 28% 5% (n=200) 26% 29% 40% 5% (n=1135) 26% 28% 41% 4% (n=5547) Kjønn Mann 37% 25% 34% 3% (n=102) Kvinne 40% 31% 22% 6% (n=99) Alder år 27% 41% 32% 0% (n=22) år 25% 38% 38% 0% (n=8) år 48% 14% 29% 10% (n=21) år 33% 29% 38% 0% (n=24) år 29% 26% 40% 5% (n=42) år 31% 36% 31% 3% (n=36) 64 år og eldre 60% 23% 6% 11% (n=47) Utdanning Grunnskole 50% 31% 15% 4% (n=26) Videregående skole 35% 34% 25% 7% (n=92) Universitet/høyskole (1-3 år) 44% 21% 35% 0% (n=43) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 33% 28% 33% 6% (n=36) Botid 5 år eller mindre 24% 14% 52% 10% (n=21) 6-10 år 33% 25% 42% 0% (n=12) år 25% 32% 39% 4% (n=28) 20 år eller mer 45% 31% 20% 4% (n=137)

14 Spørsmål 10: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) % Ikke viktig/ lite viktig 14 % Middles viktig 18 % Viktig/ svært viktig 68 % Vet ikke 1 % 18 % 14 % 1 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gausdal totalt 14% 18% 68% 1% (n=200) 14% 20% 66% 0% (n=1135) 16% 17% 66% 1% (n=5547) Kjønn Mann 18% 19% 62% 1% (n=101) Kvinne 9% 17% 73% 1% (n=99) Alder år 5% 41% 55% 0% (n=22) år 22% 0% 78% 0% (n=9) år 5% 14% 81% 0% (n=21) år 13% 42% 46% 0% (n=24) år 17% 10% 73% 0% (n=41) år 19% 17% 64% 0% (n=36) 64 år og eldre 13% 6% 77% 4% (n=47) Utdanning Grunnskole 4% 19% 74% 4% (n=27) Videregående skole 16% 18% 65% 1% (n=93) Universitet/høyskole (1-3 år) 14% 19% 67% 0% (n=43) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 11% 17% 71% 0% (n=35) Botid 5 år eller mindre 19% 14% 62% 5% (n=21) 6-10 år 8% 42% 50% 0% (n=12) år 22% 26% 52% 0% (n=27) 20 år eller mer 12% 15% 73% 1% (n=139)

15 Spørsmål 11: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Avstand til rådhuset/kommunehuset 10 Ikke viktig/ lite viktig 47 % Middles viktig 47 % 22 % Viktig/ svært viktig 31 % 31 % Vet ikke 22 % 2 % 2 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gausdal totalt 47% 22% 31% 2% (n=200) 52% 24% 22% 2% (n=1135) 44% 27% 28% 2% (n=5548) Kjønn Mann 46% 25% 27% 2% (n=102) Kvinne 47% 18% 34% 1% (n=98) Alder år 61% 22% 17% 0% (n=23) år 44% 56% 0% 0% (n=9) år 48% 33% 19% 0% (n=21) år 67% 25% 8% 0% (n=24) år 60% 14% 26% 0% (n=42) år 32% 24% 38% 5% (n=37) 64 år og eldre 26% 15% 57% 2% (n=47) Utdanning Grunnskole 26% 7% 63% 4% (n=27) Videregående skole 51% 30% 18% 1% (n=93) Universitet/høyskole (1-3 år) 49% 21% 28% 2% (n=43) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 46% 11% 43% 0% (n=35) Botid 5 år eller mindre 57% 14% 24% 5% (n=21) 6-10 år 75% 8% 17% 0% (n=12) år 67% 19% 15% 0% (n=27) 20 år eller mer 38% 25% 36% 1% (n=138)

16 Spørsmål 12: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen 10 Ikke viktig/ lite viktig 14 % 63 % Middles viktig 2 Viktig/ svært viktig 63 % Vet ikke 2 5 % 14 % 5 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gausdal totalt 14% 20% 63% 5% (n=200) 14% 23% 59% 3% (n=1134) 13% 23% 60% 3% (n=5548) Kjønn Mann 18% 24% 56% 2% (n=101) Kvinne 9% 15% 69% 7% (n=99) Alder år 14% 32% 55% 0% (n=22) år 25% 13% 38% 25% (n=8) år 19% 19% 62% 0% (n=21) år 13% 13% 74% 0% (n=23) år 7% 12% 76% 5% (n=42) år 20% 23% 54% 3% (n=35) 64 år og eldre 9% 21% 60% 11% (n=47) Utdanning Grunnskole 11% 22% 59% 7% (n=27) Videregående skole 17% 22% 55% 5% (n=92) Universitet/høyskole (1-3 år) 12% 19% 67% 2% (n=43) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 6% 9% 83% 3% (n=35) Botid 5 år eller mindre 24% 24% 48% 5% (n=21) 6-10 år 15% 8% 77% 0% (n=13) år 14% 11% 75% 0% (n=28) 20 år eller mer 12% 22% 60% 6% (n=138)

17 Spørsmål 13: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Utvikling i alle deler av kommunen % Ikke viktig/ lite viktig 1 Middles viktig 17 % Viktig/ svært viktig 71 % Vet ikke 3 % 17 % 1 3 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Gausdal totalt 10% 17% 71% 3% (n=200) 10% 18% 70% 2% (n=1135) 11% 17% 68% 4% (n=5547) Kjønn Mann 12% 20% 67% 1% (n=101) Kvinne 8% 13% 75% 4% (n=99) Alder år 13% 30% 57% 0% (n=23) år 22% 44% 33% 0% (n=9) år 14% 0% 86% 0% (n=21) år 4% 17% 78% 0% (n=23) år 5% 12% 79% 5% (n=42) år 6% 17% 77% 0% (n=35) 64 år og eldre 15% 15% 64% 6% (n=47) Utdanning Grunnskole 14% 18% 61% 7% (n=28) Videregående skole 10% 18% 69% 3% (n=93) Universitet/høyskole (1-3 år) 14% 14% 72% 0% (n=43) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 3% 14% 83% 0% (n=35) Botid 5 år eller mindre 23% 18% 59% 0% (n=22) 6-10 år 0% 17% 83% 0% (n=12) år 18% 14% 68% 0% (n=28) 20 år eller mer 8% 16% 72% 4% (n=138)

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Eidskog. - Kommunesammenslåing

Eidskog. - Kommunesammenslåing Eidskog - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus Kommune 16000 innb Styringsgruppe nedsatt for å arbeide med kommunereformen i Melhus Innbyggerkartlegging i regi av Sentio ble foretatt. Et representativt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing Sør-Odal - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen Innbyggerundersøkelse kommunereform Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer