SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland"

Transkript

1 Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. Feilmarginene for Sel: ± 4,2 til 6,9 SIGNIFIKANSTESTING Resultatene for kommunen er testet mot resultatene i regionen og mot resultatene i totalt for å undersøke om det forekommer statistisk signifikante forskjeller, for eksempel om andelen som ønsker å bli involvert i prosesseen med kommunesammenslåing er større i fylket som helhet enn internt kommunen. Der resultatene er brutt ned på bakgrunnsvariabler er det signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er under 20 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. METODE Datainnsamlingen ble gjennomført på telefon i uke 46-49, 2014 i et representativt utvalg av personer over 15 år fra. Det ble gjennomført totalt 5548 intervjuer i, hvorav 200 i Sel. VEKTING Datagrunnlaget er vektet mot populasjonen i kommunen med hensyn på kjønn og alder. På region og fylkesnivå er det i tilleg vektet med hensyn på kommunestørrelse.

2 Oppsummering Omtrent halvparten av innbyggerne i Sel mener spørsmålet om kommunesammenslåing er viktig eller svært viktig for dem. Videre er det kun 35 prosent som ønsker å bli involvert i prosessen. Det er en større andel i Sel enn i sett under ett som ikke ønsker å bli involvert. De som svarte "ja" eller "vet ikke" på spørsmålet om de ønsker å bli involvert i prosessen rundt spørsmålet om kommunesammenslåing fikk videre spørsmål om hvordan de ønsker at dette bør skje. Blant de som ønsker å bli involvert er det klart størst oppslutting rundt folkemøter, noe tre av fire sier at de ønsker. Videre ønsker omtrent halvparten at det gjennomføres en spørreundersøkelse. Informasjon i posten og involvering via sosiale medier er også ønsket av rundt halvparten av de som vil involveres, mens 39 prosent ønsker informasjon i lokalavisen. Videre er respondentene bedt om å vurdere hvordan de tror kommunen vil løse ulike sentrale oppgaver dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Det er gjennomgående delte meninger i kommunen. Sammenlignet med Nord-Gudbrandsdal og tenderer innbyggerne i Sel mot å være mer positivt innstilt til hvordan tjenester/oppgaver vil løses ved en eventuell kommunesammenslåing. Politisk Styring: Omtrent en av tre tror den politiske styringen blir bedre ved en eventuell kommunesammenslåing, mens en av fem tror det blir dårligere politisk styring. Innbyggermedvirkning: 32 prosent tror innbyggermedvirkningen blir dårligere dersom kommunesammenslåing skulle bli en realitet. Samtidig svarer 28 prosent at de tror dette blir bedre. I totalt er denne andelen på kun 19 prosent. Helsetjenester: Halvparten av innbyggerne i Sel tror helsetjenestene vil bli bedre ved en eventuell kommunesammenslåing, og kun en av fem tror helsetjenestene blir dårligere. I fylket sett under ett frykter en av fire dårligere løsninger for helsetjenestene. Eldreomsorg: Tre av fire tror løsningene i eldreomsorgen vil forbli uendret eller bli bedre ved en kommunesammenslåing. Innbyggerne i Sel er noe mer positive enn i totalt, hvor en av tre frykter dårligere løsninger. Barnehagetilbud: En av tre tror på et bedre barnehagetilbud ved en eventuell kommunesammenslåing, mens mindre enn en av fem tror tilbudet vil bli dårligere. Skole/SFO: Fire av fem tror på uendrede eller bedre løsninger for skole og SFO, og også her er holdningene i Sel noe mer positive enn i sett under ett. Økonomisk styring: Halvparten av innbyggerne i Sel tror en kommunesammenslåing vil gi bedre økonomisk styring, og snaut en av fem frykter dårligere styring. I fylket totalt er det en av fire som tror den økonomiske styringen blir dårligere. Innbyggerne har også blitt bedt om å vurdere hvor viktig det er for dem at ulike hensyn vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. Avstand til offentlige tjenestetilbud: 64 prosent mener avstand til offentlige tjenestetilbud er viktig eller svært viktig ved en eventuell kommunesammenslåing. Avstand til rådhuset/kommunehuset: 41 prosent mener at avstanden til rådhuset/kommunehuset er lite eller ikke viktig, mens 35 prosent mener dette er viktig eller svært viktig. Fordeling av offentlige arbeidsplasser: 65 prosent mener fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen er viktig eller svært viktig. Kun en av ti mener dette er lite eller ikke viktig.

3 Utvikling i alle deler av kommunen: Dette er det punktet (av de undersøkte punktene) klart flest mener bør vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. Åtte av ti mener det er viktig eller svært viktig at det skjer utvikling i alle deler av kommunen.

4 Spørsmål 1: Et flertall på Stortinget ønsker at det skal gjennomføres en større kommunereform der ett av målene er større og mer robuste kommuner. Hvor viktig er spørsmålet om kommunesammenslåing for deg? 10 5 Ikke viktig/ lite viktig 18 % Middles viktig 31 % Viktig/ svært viktig 31 % 51 % Vet ikke 18 % 1 % 51 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke 1 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Sel totalt 18% 31% 51% 1% (n=199) 26% 27% 45% 1% (n=398) 25% 28% 45% 1% (n=5548) Kjønn Mann 27% 25% 48% 1% (n=101) Kvinne 8% 36% 55% 1% (n=99) Alder år 47% 53% 0% 0% (n=19) år 20% 33% 47% 0% (n=15) år 17% 25% 58% 0% (n=12) år 12% 24% 65% 0% (n=34) år 11% 31% 57% 0% (n=35) år 15% 28% 55% 3% (n=40) 64 år og eldre 15% 28% 54% 2% (n=46) Utdanning Grunnskole 33% 24% 38% 5% (n=21) Videregående skole 19% 39% 42% 0% (n=98) Universitet/høyskole (1-3 år) 20% 17% 63% 0% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 4% 27% 67% 2% (n=48) Botid 5 år eller mindre 6% 13% 81% 0% (n=16) 6-10 år 18% 9% 64% 9% (n=11) år 30% 50% 20% 0% (n=30) 20 år eller mer 16% 30% 54% 1% (n=142)

5 Spørsmål 2: I spørsmålet om kommunesammenslåing - ønsker du å bli involvert i prosessen i din kommune? % Ja 35 % Nei 65 % Vet ikke 35 % 1 % #N/A 1 % Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Valid N Sel totalt 35% 65% 1% (n=200) 35% 64% 1% (n=398) 42% 57% 1% (n=5548) Kjønn Mann 31% 68% 1% (n=101) Kvinne 38% 62% 0% (n=99) Alder år 11% 89% 0% (n=19) år 33% 67% 0% (n=15) år 42% 58% 0% (n=12) år 68% 32% 0% (n=34) år 40% 60% 0% (n=35) år 27% 71% 2% (n=41) 64 år og eldre 22% 78% 0% (n=45) Utdanning Grunnskole 23% 73% 5% (n=22) Videregående skole 29% 71% 0% (n=98) Universitet/høyskole (1-3 år) 30% 70% 0% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 54% 46% 0% (n=48) Botid 5 år eller mindre 50% 50% 0% (n=16) 6-10 år 58% 42% 0% (n=12) år 13% 87% 0% (n=31) 20 år eller mer 36% 64% 1% (n=143)

6 Spørsmål 3: I spørsmålet om kommunesammenslåing på hvilken måte mener du at kommunen bør involvere deg som innbygger i prosessen? Flere svar mulig Gjennom informasjon i posten 49 % 49 % Gjennom lokalavisen 39 % 39 % Gjennom folkemøter 74 % Gjennom sosiale medier 49 % Gjennom en spørreundersøkelse 51 % Ingen av disse Gjennom informasjon i posten 74 % Gjennom lokalavisen Gjennom folkemøter Gjennom sosiale medier 49 % 51 % Gjennom en spørreundersøkelse Ingen av disse Info i posten Sel totalt 49% 39% 74% 49% 51% 0% (n=70) 45% 42% 57% 36% 48% 6% (n=143) 48% 49% 56% 43% 53% 2% (n=2392) Sosiale medier Lokalavisen Folkemøter Undersøkelse Ingen av disse Antall Kjønn Mann 41% 47% 78% 41% 41% 0% (n=32) Kvinne 55% 32% 68% 55% 61% 0% (n=38) Alder år - % - % - % - % - % - % (n<5) år 100% 0% 100% 100% 100% 0% (n=5) år 100% 0% 0% 0% 100% 0% (n=5) år 39% 43% 78% 52% 39% 0% (n=23) år 29% 43% 93% 50% 36% 0% (n=14) år 36% 45% 73% 55% 36% 0% (n=11) 64 år og eldre 60% 60% 60% 50% 70% 0% (n=10) Utdanning Grunnskole 33% 33% 83% 17% 17% 0% (n=6) Videregående skole 57% 39% 79% 68% 61% 0% (n=28) Universitet/høyskole (1-3 år) 33% 11% 67% 11% 56% 0% (n=9) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 50% 46% 69% 46% 50% 0% (n=26) Botid 5 år eller mindre 75% 25% 100% 75% 75% 0% (n=8) 6-10 år 71% 43% 57% 43% 86% 0% (n=7) år - % - % - % - % - % - % (n<5) 20 år eller mer 43% 41% 73% 47% 45% 0% (n=51)

7 Spørsmål 3: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Politisk styring 10 5 Dårligere 21 % Uendret 44 % 44 % Bedre 32 % 32 % Vet ikke 21 % 3 % 3 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Sel totalt 21% 44% 32% 3% (n=201) 28% 41% 29% 3% (n=398) 26% 39% 31% 4% (n=5548) Kjønn Mann 19% 40% 39% 2% (n=102) Kvinne 23% 47% 25% 4% (n=99) Alder år 63% 16% 11% 11% (n=19) år 67% 33% 0% 0% (n=15) år 42% 50% 8% 0% (n=12) år 6% 48% 45% 0% (n=33) år 9% 49% 43% 0% (n=35) år 15% 39% 44% 2% (n=41) 64 år og eldre 11% 51% 31% 7% (n=45) Utdanning Grunnskole 10% 48% 24% 19% (n=21) Videregående skole 30% 39% 31% 1% (n=98) Universitet/høyskole (1-3 år) 13% 43% 43% 0% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 15% 52% 31% 2% (n=48) Botid 5 år eller mindre 41% 24% 35% 0% (n=17) 6-10 år 18% 27% 45% 9% (n=11) år 39% 42% 13% 6% (n=31) 20 år eller mer 15% 48% 35% 2% (n=142)

8 Spørsmål 4: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Innbyggermedvirkning 10 5 Dårligere 32 % Uendret 36 % Bedre 32 % 36 % 28 % Vet ikke 5 % 28 % 5 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Sel totalt 32% 36% 28% 5% (n=200) 38% 36% 21% 5% (n=397) 40% 36% 19% 6% (n=5548) Kjønn Mann 33% 35% 26% 5% (n=102) Kvinne 30% 36% 28% 5% (n=99) Alder år 56% 28% 17% 0% (n=18) år 67% 0% 33% 0% (n=15) år 62% 0% 38% 0% (n=13) år 12% 50% 35% 3% (n=34) år 24% 44% 32% 0% (n=34) år 33% 35% 23% 10% (n=40) 64 år og eldre 22% 46% 22% 11% (n=46) Utdanning Grunnskole 33% 38% 24% 5% (n=21) Videregående skole 30% 34% 33% 4% (n=98) Universitet/høyskole (1-3 år) 37% 27% 27% 10% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 30% 45% 21% 4% (n=47) Botid 5 år eller mindre 50% 25% 19% 6% (n=16) 6-10 år 17% 42% 33% 8% (n=12) år 52% 19% 26% 3% (n=31) 20 år eller mer 26% 40% 29% 6% (n=143)

9 Spørsmål 5: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Helsetjenester 10 5 Dårligere 19 % Uendret 32 % Bedre 32 % 49 % Vet ikke 19 % 1 % 49 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke 1 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Sel totalt 19% 32% 49% 1% (n=200) 25% 33% 40% 2% (n=398) 26% 31% 41% 2% (n=5548) Kjønn Mann 15% 30% 54% 1% (n=101) Kvinne 23% 33% 42% 2% (n=100) Alder år 28% 56% 17% 0% (n=18) år 33% 13% 53% 0% (n=15) år 54% 15% 31% 0% (n=13) år 12% 26% 62% 0% (n=34) år 14% 23% 63% 0% (n=35) år 10% 44% 46% 0% (n=41) 64 år og eldre 20% 33% 42% 4% (n=45) Utdanning Grunnskole 29% 33% 33% 5% (n=21) Videregående skole 19% 37% 43% 1% (n=98) Universitet/høyskole (1-3 år) 10% 33% 57% 0% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 17% 21% 60% 2% (n=48) Botid 5 år eller mindre 50% 6% 44% 0% (n=16) 6-10 år 0% 36% 55% 9% (n=11) år 23% 35% 42% 0% (n=31) 20 år eller mer 15% 33% 51% 1% (n=142)

10 Spørsmål 6: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Eldreomsorg 10 5 Dårligere 22 % Uendret 37 % Bedre 37 % 38 % 38 % Vet ikke 22 % 2 % 2 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Sel totalt 22% 37% 38% 2% (n=201) 28% 34% 36% 2% (n=398) 32% 33% 33% 3% (n=5548) Kjønn Mann 16% 41% 41% 3% (n=101) Kvinne 29% 33% 36% 2% (n=100) Alder år 44% 28% 17% 11% (n=18) år 33% 20% 47% 0% (n=15) år 54% 23% 23% 0% (n=13) år 9% 47% 44% 0% (n=34) år 15% 29% 56% 0% (n=34) år 15% 46% 39% 0% (n=41) 64 år og eldre 24% 38% 31% 7% (n=45) Utdanning Grunnskole 32% 32% 32% 5% (n=22) Videregående skole 26% 39% 33% 2% (n=97) Universitet/høyskole (1-3 år) 23% 33% 43% 0% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 13% 38% 47% 2% (n=47) Botid 5 år eller mindre 50% 13% 38% 0% (n=16) 6-10 år 8% 58% 25% 8% (n=12) år 33% 17% 43% 7% (n=30) 20 år eller mer 18% 42% 39% 1% (n=141)

11 Spørsmål 7: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Barnehagetilbud 10 5 Dårligere 18 % Uendret 46 % 46 % Bedre 34 % 34 % Vet ikke 18 % 3 % 3 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Sel totalt 18% 46% 34% 3% (n=200) 18% 42% 35% 5% (n=399) 22% 40% 33% 5% (n=5549) Kjønn Mann 16% 44% 36% 4% (n=102) Kvinne 20% 46% 31% 2% (n=99) Alder år 42% 37% 11% 11% (n=19) år 13% 44% 44% 0% (n=16) år 38% 38% 23% 0% (n=13) år 15% 47% 38% 0% (n=34) år 6% 44% 50% 0% (n=34) år 10% 51% 37% 2% (n=41) 64 år og eldre 22% 46% 26% 7% (n=46) Utdanning Grunnskole 27% 27% 32% 14% (n=22) Videregående skole 16% 51% 32% 1% (n=97) Universitet/høyskole (1-3 år) 10% 50% 40% 0% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 23% 40% 35% 2% (n=48) Botid 5 år eller mindre 19% 56% 25% 0% (n=16) 6-10 år 9% 73% 9% 9% (n=11) år 30% 33% 30% 7% (n=30) 20 år eller mer 16% 45% 38% 1% (n=141)

12 Spørsmål 8: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Skole og SFO 10 5 Dårligere 17 % Uendret 41 % 41 % Bedre 39 % 39 % Vet ikke 17 % 4 % 4 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Sel totalt 17% 41% 39% 4% (n=200) 22% 37% 37% 4% (n=398) 24% 37% 35% 4% (n=5547) Kjønn Mann 9% 45% 43% 4% (n=101) Kvinne 25% 36% 35% 3% (n=99) Alder år 26% 53% 11% 11% (n=19) år 0% 53% 47% 0% (n=15) år 38% 23% 38% 0% (n=13) år 18% 32% 50% 0% (n=34) år 9% 34% 57% 0% (n=35) år 17% 41% 39% 2% (n=41) 64 år og eldre 20% 46% 26% 9% (n=46) Utdanning Grunnskole 27% 41% 18% 14% (n=22) Videregående skole 12% 48% 38% 2% (n=98) Universitet/høyskole (1-3 år) 23% 27% 50% 0% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 17% 34% 47% 2% (n=47) Botid 5 år eller mindre 13% 63% 25% 0% (n=16) 6-10 år 18% 55% 18% 9% (n=11) år 20% 40% 33% 7% (n=30) 20 år eller mer 16% 37% 44% 3% (n=142)

13 Spørsmål 9: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Vurdering av følgende oppgave/tjeneste: Økonomisk styring 10 5 Dårligere 18 % Uendret 32 % 49 % Bedre 32 % 49 % Vet ikke 18 % 2 % 2 % Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Dårligere Uendret Bedre Vet ikke Antall Sel totalt 18% 32% 49% 2% (n=200) 25% 28% 42% 5% (n=398) 26% 28% 41% 4% (n=5547) Kjønn Mann 20% 31% 49% 1% (n=101) Kvinne 15% 33% 50% 2% (n=100) Alder år 0% 63% 37% 0% (n=19) år 33% 33% 33% 0% (n=15) år 50% 0% 50% 0% (n=12) år 3% 26% 71% 0% (n=34) år 23% 23% 54% 0% (n=35) år 15% 34% 49% 2% (n=41) 64 år og eldre 20% 36% 39% 5% (n=44) Utdanning Grunnskole 18% 45% 32% 5% (n=22) Videregående skole 17% 35% 48% 0% (n=98) Universitet/høyskole (1-3 år) 23% 23% 50% 3% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 17% 25% 56% 2% (n=48) Botid 5 år eller mindre 12% 29% 53% 6% (n=17) 6-10 år 0% 36% 55% 9% (n=11) år 13% 45% 42% 0% (n=31) 20 år eller mer 21% 29% 49% 1% (n=142)

14 Spørsmål 10: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) 10 5 Ikke viktig/ lite viktig 17 % Middles viktig 19 % Viktig/ svært viktig 64 % Vet ikke 17 % 19 % 64 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Sel totalt 17% 19% 64% 0% (n=200) 21% 19% 60% 1% (n=398) 16% 17% 66% 1% (n=5547) Kjønn Mann 21% 25% 54% 0% (n=101) Kvinne 13% 13% 74% 0% (n=99) Alder år 11% 47% 42% 0% (n=19) år 0% 13% 87% 0% (n=15) år 25% 8% 67% 0% (n=12) år 21% 9% 71% 0% (n=34) år 21% 21% 59% 0% (n=34) år 18% 15% 68% 0% (n=40) 64 år og eldre 18% 22% 60% 0% (n=45) Utdanning Grunnskole 19% 29% 52% 0% (n=21) Videregående skole 16% 19% 64% 0% (n=98) Universitet/høyskole (1-3 år) 27% 13% 60% 0% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 13% 19% 69% 0% (n=48) Botid 5 år eller mindre 6% 0% 94% 0% (n=16) 6-10 år 8% 17% 75% 0% (n=12) år 20% 33% 47% 0% (n=30) 20 år eller mer 18% 19% 63% 0% (n=143)

15 Spørsmål 11: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Avstand til rådhuset/kommunehuset 10 5 Ikke viktig/ lite viktig 41 % Middles viktig 41 % Viktig/ svært viktig 35 % Vet ikke 1 % 35 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke 1 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Sel totalt 41% 25% 35% 1% (n=200) 42% 28% 29% 1% (n=399) 44% 27% 28% 2% (n=5548) Kjønn Mann 47% 33% 21% 0% (n=101) Kvinne 34% 17% 47% 1% (n=99) Alder år 16% 47% 37% 0% (n=19) år 53% 0% 47% 0% (n=15) år 58% 0% 42% 0% (n=12) år 52% 21% 27% 0% (n=33) år 49% 26% 26% 0% (n=35) år 29% 32% 39% 0% (n=41) 64 år og eldre 38% 24% 36% 2% (n=45) Utdanning Grunnskole 27% 32% 41% 0% (n=22) Videregående skole 40% 24% 36% 0% (n=98) Universitet/høyskole (1-3 år) 63% 20% 17% 0% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 33% 25% 40% 2% (n=48) Botid 5 år eller mindre 40% 7% 53% 0% (n=15) 6-10 år 18% 36% 45% 0% (n=11) år 45% 29% 26% 0% (n=31) 20 år eller mer 41% 25% 34% 1% (n=142)

16 Spørsmål 12: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen % Ikke viktig/ lite viktig 11 % Middles viktig 22 % Viktig/ svært viktig 65 % Vet ikke 22 % 3 % 11 % 3 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Sel totalt 11% 22% 65% 3% (n=200) 17% 21% 58% 4% (n=398) 13% 23% 60% 3% (n=5548) Kjønn Mann 14% 26% 58% 2% (n=100) Kvinne 8% 18% 72% 2% (n=99) Alder år 0% 11% 79% 11% (n=19) år 0% 0% 100% 0% (n=15) år 31% 8% 62% 0% (n=13) år 3% 32% 65% 0% (n=34) år 15% 15% 71% 0% (n=34) år 10% 28% 63% 0% (n=40) 64 år og eldre 17% 30% 46% 7% (n=46) Utdanning Grunnskole 19% 24% 43% 14% (n=21) Videregående skole 7% 21% 71% 1% (n=97) Universitet/høyskole (1-3 år) 13% 20% 67% 0% (n=30) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 13% 23% 63% 2% (n=48) Botid 5 år eller mindre 13% 13% 75% 0% (n=16) 6-10 år 18% 9% 64% 9% (n=11) år 10% 7% 77% 7% (n=30) 20 år eller mer 11% 27% 61% 1% (n=141)

17 Spørsmål 13: Hvor viktig er det for deg at følgende hensyn vektlegges i en eventuell kommunesammenslåing med én eller flere nabokommuner? Utvikling i alle deler av kommunen 10 5 Ikke viktig/ lite viktig 7 % Middles viktig 13 % Viktig/ svært viktig 79 % Vet ikke 3 % 13 % 7 % 79 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke 3 % Ikke viktig/ lite viktig Middles viktig Viktig/ svært viktig Vet ikke Antall Sel totalt 7% 13% 79% 3% (n=200) 16% 15% 66% 3% (n=398) 11% 17% 68% 4% (n=5547) Kjønn Mann 10% 16% 72% 3% (n=102) Kvinne 3% 9% 86% 2% (n=99) Alder år 11% 11% 68% 11% (n=19) år 0% 0% 100% 0% (n=15) år 15% 0% 85% 0% (n=13) år 9% 9% 82% 0% (n=34) år 0% 12% 88% 0% (n=34) år 7% 24% 66% 2% (n=41) 64 år og eldre 9% 13% 73% 4% (n=45) Utdanning Grunnskole 5% 23% 59% 14% (n=22) Videregående skole 10% 10% 79% 1% (n=99) Universitet/høyskole (1-3 år) 3% 6% 90% 0% (n=31) Universitet/høyskole (4 år eller mer) 2% 13% 83% 2% (n=47) Botid 5 år eller mindre 13% 6% 81% 0% (n=16) 6-10 år 0% 9% 82% 9% (n=11) år 6% 6% 81% 6% (n=31) 20 år eller mer 7% 15% 77% 1% (n=143)

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Stryn kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Stryn kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Stryn kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.11.2015 Deres ref: Lierne kommune Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Romsdalsaksen R A P P O R T INNLEDNING INTERVJUING FEILMARGINER VED FORDELINGER. Antall respondenter SIGNIFIKANSTESTING

Romsdalsaksen R A P P O R T INNLEDNING INTERVJUING FEILMARGINER VED FORDELINGER. Antall respondenter SIGNIFIKANSTESTING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7042 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Romsdalsaksen Dato: Vår ref: 20.08.2019 Tobias G. Skaaren Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018

Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018 Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1200 personer over 18 år i Stavanger (730), Rennesøy (248) og Finnøy (221).

Detaljer

Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018

Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018 Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1200 personer over 18 år i Stavanger (730), Rennesøy (248) og Finnøy (221).

Detaljer

Den 28. jan kl skrev Jon Ola Syrstad

Den 28. jan kl skrev Jon Ola Syrstad Fra: Dag Flacké Sendt: 28.01.2015 Til: Jon Ola Syrstad Kopi: maggi-la@hotmail.com;otg@forsand.kommune.no;helge Steinsvåg; Søren Jensen (sje@forsand.kommune.no) ;Alf Henning Heggheim;Trine Danielsen;Håkon

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om justering av kommunegrensene på Austra

Undersøkelse om justering av kommunegrensene på Austra Undersøkelse om justering av kommunegrensene på Austra Gjennomført av Sentio Research Norge Mai 2018 Om undersøkelsen Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, har fått i oppdrag

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 PORSANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 PORSANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 PORSANGER KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 293 personer over 16 år fra Porsanger. Intervjuene ble gjennomført i november og desember

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2018 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2018 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2018 VERDAL KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 400 personer over 18 år fra Verdal. Intervjuene ble gjennomført i mai/juni 2018. Utvalget

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2018 LEVANGER KOMMUNE. 1 av 32. Borgerundersøkelsen 2018 (Sentio) - Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2018 LEVANGER KOMMUNE. 1 av 32. Borgerundersøkelsen 2018 (Sentio) - Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2018 LEVANGER KOMMUNE 1 av 32 METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 400 personer over 18 år fra Levanger. Intervjuene ble gjennomført i mai/juni

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Gjennomført i mai/juni 2016 3. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger til kommunereformen

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Eidskog. - Kommunesammenslåing

Eidskog. - Kommunesammenslåing Eidskog - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer