Juni Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP"

Transkript

1 Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP

2 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 3 Geografi... 3 Respondentens kjønn... 3 Respondentens alder... 3 Respondentens partitilhørighet (ved siste stortingsvalg)... 3 Resultater... 4 Spørreskjema/kryss og frekvenstabeller... 6 Spørreskjema... 6 Feilmargintabell Kryss og frekvenstabeller

3 Innledning Bakgrunn Perduco har på oppdrag fra KLP gjennomført en undersøkelse om nordmenns holdninger til seniorlån. Populasjon og utvalg Populasjonen for denne undersøkelsen er den norske befolkningen, 15 år eller eldre. Undersøkelsen er gjennomført på web, gjennom Norstats webpanel. Dette webpanelet er rekruttert gjennom landsrepresentative telefonundersøkelser. Det er totalt gjennomført 1900 intervjuer. Utvalget er kvotert på geografi for å sikre tilstrekkelig antall respondenter i hvert fylke/hver landsdel. Resultatene er vektet på geografi, kjønn og alder. Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 10. til 20. mai Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved 1900 respondenter eller intervjuer (n=1900) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med kryss og frekvenstabeller bak i rapporten. 2

4 Karakteristika Før resultatene presenteres, gis det nedenfor en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Geografi Tabellen under viser fordelingen per landsdel. Landsdelene er Oslo, Østre Østland (Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Østfold, Akershus), Vestre Østland (Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder), Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane), Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag), Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark). Landsdel Antall (n) Andel Oslo 117 6,2 % Vestre Østland ,7 % Østre Østland ,6 % Vestlandet ,5 % Midt-Norge ,7 % Nord-Norge ,2 % Totalt ,0 % Respondentens kjønn Kjønn Antall (n) Andel Mann ,9 % Kvinne ,1 % Total ,0 % Respondentens alder Alder Antall (n) Andel Under 30 år ,0 % 30 til 39 år ,9 % 40 til 49 år ,9 % 50 til 59 år ,5 % 60 år eller eldre ,6 % Total ,0 % Respondentens partitilhørighet (ved siste stortingsvalg) Parti Antall (n) Andel Arbeidspartiet ,5 % Høyre ,7 % Fremskrittspartiet ,4 % SV 155 8,2 % Senterpartiet 94 4,9 % KrF 92 4,8 % Venstre 90 4,7 % Rødt 24 1,3 % Andre 24 1,3 % Stemte ikke/vil ikke oppgi ,2 % Total ,0 % 3

5 Resultater I denne delen presenteres hovedfrekvenser fra undersøkelsen. Resultatene presenteres for hvert spørsmål i den rekkefølgen spørsmålene ble stilt. Mer detaljerte resultater med fordeling på bakgrunnsvariabler, kan man se i tabellvedlegget bakerst i rapporten. SPM 1: I den senere tiden er det lansert flere låneprodukter som åpner for at eldre kan låne på boligen for å skaffe penger til en bedre økonomi i alderdommen. Kunne du tenkt deg å ta opp lån med pant i boligen som pensjonist? Vet ikke; 30% Ja; 26% Nei; 44% (n=1900) SPM 2: Synes du det er greit at foreldre tar opp lån mot å pantsette deler av boligen sin, og på den måten reduserer arven til de etterlatte? Vet ikke; 18% Nei; 17% Ja; 65% (n=1900) 4

6 SPM 3: Du vil nå få lese en påstand, og du bes svare om du er svært uenig, ganske uenig, ganske enig eller svært enig i følgende: Jeg tror at de yngre generasjonene i fremtiden kommer til å etterlate mindre i arv enn hva eldre generasjoner gjør i dag. Svært uenig; 2% Vet ikke; 11% Ganske uenig; 9% Ganske enig; 44% Svært enig; 35% (n=1900) SPM 4: Vil du være interessert i et rente- og avdragsfritt lån med pant i boligen, som uansett garanterer deg at du kan bli boende i boligen til du dør? Vet ikke; 34% Ja; 38% Nei; 28% (n=1900) 5

7 Spørreskjema/kryss og frekvenstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 I den senere tiden er det lansert flere låneprodukter som åpner for at eldre kan låne på boligen for å skaffe penger til en bedre økonomi i alderdommen. Kunne du tenkt deg å ta opp lån med pant i boligen som pensjonist? Ja (1) Nei (2) Vet ikke (99) Spørsmål 2 Synes du det er greit at foreldre tar opp lån mot å pantsette deler av boligen sin, og på den måten reduserer arven til de etterlatte? Ja (1) Nei (2) Vet ikke (99) Spørsmål 3 Du vil nå få lese en påstand, og du bes svare om du er svært uenig, ganske uenig, ganske enig eller svært enig i følgende: Jeg tror at de yngre generasjonene i fremtiden kommer til å etterlate mindre i arv enn hva eldre generasjoner gjør i dag. Svært uenig (1) Ganske uenig (2) Ganske enig (3) Svært enig (4) Vet ikke (99) Spørsmål 4 Vil du være interessert i et rente- og avdragsfritt lån med pant i boligen, som uansett garanterer deg at du kan bli boende i boligen til du dør? Ja (1) Nei (2) Vet ikke (99) 6

8 Hva stemte du ved siste stortingsvalg? Arbeiderpartiet - Ap (1) Fremskrittspartiet - Frp (2) Høyre - H (3) Kristelig folkeparti - Krf (4) Rødt - R (5) Senterpartiet - Sp (6) Sosialistisk venstreparti - SV (7) Venstre - V (8) Annet; noter (9) Husker ikke (10) Stemte ikke (11) Vil ikke svare (12) Er du mann eller kvinne? Mann (1) Kvinne (2) Hva er din alder? Oppgi antall år. Bruk tall. Hva er postnummeret der du bor? Oppgi postnummer. Fire siffer. Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskole (1) Videregående skole (2) Høyskole/universitet inntil 3 år (3) Høyskole/universitet over 3 år (4) Vet ikke (99) Ønsker ikke å oppgi (999) 7

9 Hva er din nåværende sivilstand? Ugift (1) Gift (2) Samboer (3) Separert/skilt (4) Enke/enkemann (5) Vil ikke svare (999) Hva er din nasjonale bakgrunn? Norge (1) Norden ellers (2) Vest-Europa ellers (3) Øst-Europa (4) Nord-Amerika (5) Asia (6) Afrika (7) Sør- og Mellom-Amerika (8) Oseania (inklusive Australia) (9) Vet ikke/vil ikke svare (99) Hvor mange personer er det i din husstand, inkludert deg selv? 1 person (1) 2 personer (2) 3 personer (3) 4 personer (4) 5 personer (5) Flere enn 5 personer (6) Ønsker ikke å oppgi (7) Hva er husstandens samlede bruttoinntekt per år? Under kroner (1) kroner (2) kroner (3) kroner (4) kroner (5) kroner (6) Over kroner (7) Vet ikke (99) Vil ikke svare (999) 8

10 Hva er din nåværende arbeidssituasjon? Velg det alternativ som passer best. Yrkesaktiv heltid (1) Yrkesaktiv deltid (2) Arbeidsledig (3) Student/elev (4) Pensjonist (5) Hjemmeværende (6) Uføretrygdet (7) Annet; noter (8) Vet ikke/vil ikke svare (99) 9

11 Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Kryss og frekvenstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 10

12 SPM. 1 I den senere tiden er det lansert flere låneprodukter som åpner for at eldre kan låne på boligen for å skaffe penger til en bedre økonomi i alderdommen. Kunne du tenkt deg å ta opp lån med pant i boligen som pensjonist? Vektet antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,5 25,5 25,5 Nei ,4 44,4 70,0 Vet ikke ,0 30,0 100,0 Total ,0 100,0 Fylke *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Finnmark 38% 39% 23% 100% 86 Vestfold 33% 36% 31% 100% 100 Aust-Agder 33% 38% 29% 100% 99 Oslo 32% 32% 35% 100% 117 Nord-Trøndelag 29% 46% 26% 100% 95 Møre og Romsdal 28% 46% 26% 100% 100 Nordland 27% 51% 21% 100% 101 Hedmark 27% 49% 24% 100% 101 Buskerud 27% 44% 30% 100% 100 Oppland 26% 43% 31% 100% 100 Rogaland 26% 53% 21% 100% 100 Akershus 25% 44% 31% 100% 100 Vest-Agder 24% 38% 38% 100% 100 Telemark 22% 50% 28% 100% 100 Sør-Trøndelag 20% 50% 30% 100% 104 Sogn og Fjordane 18% 55% 27% 100% 91 Troms 18% 46% 36% 100% 102 Østfold 16% 52% 32% 100% 100 Hordaland 16% 44% 40% 100% 104 Respondentens kjønn *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Mann 29% 46% 26% 100% 1005 Kvinne 22% 43% 34% 100% 895 Alder *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Under 30 år 13% 40% 47% 100% til 39 år 29% 44% 27% 100% til 49 år 29% 40% 31% 100% til 59 år 31% 43% 26% 100% år eller eldre 29% 54% 17% 100% 487 Husstandsinntekt *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Kr eller mindre 26% 45% 30% 100% 700 Kr til % 46% 26% 100% 686 Mer enn kr % 43% 25% 100% 207 Politisk parti *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Arbeiderpartiet - Ap 28% 42% 29% 100% 522 Fremskrittspariet - Frp 29% 49% 22% 100% 235 Høyre - H 33% 42% 25% 100% 299 Kristelig folkeparti - Krf 24% 54% 22% 100% 92 Rødt - R 40% 44% 16% 100% 24 Senterpartiet - Sp 20% 59% 22% 100% 94 Sosialistisk venstreparti - SV 27% 41% 32% 100% 155 Venstre - V 25% 45% 30% 100% 90 Annet 22% 44% 34% 100% 24 Husker ikke 13% 32% 55% 100% 48 Stemte ikke 16% 37% 47% 100% 175 *) = Signifikant på 0,05-nivå NBU2011V

13 SPM. 2 Synes du det er greit at foreldre tar opp lån mot å pantsette deler av boligen sin, og på den måten reduserer arven til de etterlatte? Vektet antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,6 64,6 64,6 Nei ,3 17,3 81,9 Vet ikke ,1 18,1 100,0 Total ,0 100,0 Fylke *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Finnmark 77% 14% 9% 100% 86 Oslo 76% 12% 13% 100% 117 Rogaland 72% 16% 12% 100% 100 Nordland 71% 18% 10% 100% 101 Aust-Agder 70% 16% 14% 100% 99 Buskerud 69% 17% 14% 100% 100 Oppland 66% 16% 18% 100% 100 Vestfold 62% 15% 23% 100% 100 Nord-Trøndelag 62% 18% 20% 100% 95 Troms 62% 11% 27% 100% 102 Akershus 62% 21% 17% 100% 100 Hordaland 61% 19% 20% 100% 104 Hedmark 61% 22% 17% 100% 101 Østfold 61% 15% 24% 100% 100 Sogn og Fjordane 60% 16% 24% 100% 91 Møre og Romsdal 59% 24% 17% 100% 100 Vest-Agder 57% 19% 24% 100% 100 Telemark 55% 18% 27% 100% 100 Sør-Trøndelag 53% 26% 21% 100% 104 Respondentens kjønn *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Mann 64% 20% 16% 100% 1005 Kvinne 65% 15% 20% 100% 895 Alder *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Under 30 år 43% 23% 34% 100% til 39 år 63% 19% 17% 100% til 49 år 80% 10% 9% 100% til 59 år 75% 12% 13% 100% år eller eldre 68% 19% 13% 100% 487 Husstandsinntekt *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Kr eller mindre 63% 19% 18% 100% 700 Kr til % 15% 13% 100% 686 Mer enn kr % 14% 10% 100% 207 Politisk parti *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Arbeiderpartiet - Ap 70% 15% 15% 100% 522 Fremskrittspariet - Frp 64% 23% 13% 100% 235 Høyre - H 78% 13% 10% 100% 299 Kristelig folkeparti - Krf 50% 23% 28% 100% 92 Rødt - R 74% 9% 17% 100% 24 Senterpartiet - Sp 61% 20% 19% 100% 94 Sosialistisk venstreparti - SV 73% 16% 11% 100% 155 Venstre - V 63% 14% 24% 100% 90 Annet 51% 19% 30% 100% 24 Husker ikke 47% 13% 39% 100% 48 Stemte ikke 50% 19% 31% 100% 175 *) = Signifikant på 0,05-nivå NBU2011V

14 SPM. 3_omkodet Du vil nå få lese en påstand, og du bes svare om du er svært uenig, ganske uenig, ganske enig eller svært enig i følgende: Jeg tror at de yngre generasjonene i fremtiden kommer til å etterlate mindre i arv enn hva eldre generasjoner gjør i dag. Vektet antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Enig ,8 78,8 78,8 Uenig ,6 10,6 89,4 Vet ikke ,6 10,6 100,0 Total ,0 100,0 Fylke Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Sogn og Fjordane 87% 6% 6% 100% 91 Nordland 87% 7% 6% 100% 101 Buskerud 85% 6% 9% 100% 100 Aust-Agder 85% 9% 6% 100% 99 Østfold 84% 5% 11% 100% 100 Nord-Trøndelag 83% 10% 7% 100% 95 Møre og Romsdal 81% 7% 11% 100% 100 Sør-Trøndelag 81% 8% 11% 100% 104 Oslo 80% 13% 7% 100% 117 Oppland 78% 11% 11% 100% 100 Hedmark 78% 13% 9% 100% 101 Vestfold 77% 11% 12% 100% 100 Vest-Agder 77% 12% 12% 100% 100 Akershus 75% 15% 10% 100% 100 Hordaland 73% 11% 16% 100% 104 Rogaland 73% 13% 14% 100% 100 Troms 72% 16% 12% 100% 102 Finnmark 71% 16% 13% 100% 86 Telemark 68% 11% 21% 100% 100 Respondentens kjønn *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Mann 76% 13% 10% 100% 1005 Kvinne 81% 8% 11% 100% 895 Alder *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Under 30 år 65% 17% 18% 100% til 39 år 78% 14% 9% 100% til 49 år 86% 9% 6% 100% til 59 år 84% 7% 9% 100% år eller eldre 84% 6% 10% 100% 487 Husstandsinntekt *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Kr eller mindre 80% 9% 11% 100% 700 Kr til % 10% 7% 100% 686 Mer enn kr % 14% 6% 100% 207 Politisk parti *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Arbeiderpartiet - Ap 79% 12% 9% 100% 522 Fremskrittspariet - Frp 86% 8% 7% 100% 235 Høyre - H 84% 10% 5% 100% 299 Kristelig folkeparti - Krf 87% 5% 8% 100% 92 Rødt - R 81% 14% 4% 100% 24 Senterpartiet - Sp 80% 6% 13% 100% 94 Sosialistisk venstreparti - SV 79% 11% 10% 100% 155 Venstre - V 79% 6% 16% 100% 90 Annet 78% 15% 7% 100% 24 Husker ikke 66% 4% 31% 100% 48 Stemte ikke 66% 18% 16% 100% 175 *) = Signifikant på 0,05-nivå NBU2011V

15 SPM. 3 Du vil nå få lese en påstand, og du bes svare om du er svært uenig, ganske uenig, ganske enig eller svært enig i følgende: Jeg tror at de yngre generasjonene i fremtiden kommer til å etterlate mindre i arv enn hva eldre generasjoner gjør i dag. Vektet Valid Kumulativ Prosent antall prosent prosent Svært uenig 33 1,7 1,7 1,7 Ganske uenig 169 8,9 8,9 10,6 Ganske enig ,7 43,7 54,3 Svært enig ,1 35,1 89,4 Vet ikke ,6 10,6 100,0 Total ,0 100,0 Fylke Svært Ganske Ganske Uvektet Svært enig Vet ikke Total uenig uenig enig antall Finnmark 5% 11% 29% 42% 13% 100% 86 Troms 3% 13% 44% 28% 12% 100% 102 Nordland 3% 4% 48% 39% 6% 100% 101 Akershus 3% 12% 53% 22% 10% 100% 100 Hedmark 3% 11% 42% 35% 9% 100% 101 Oslo 2% 11% 47% 33% 7% 100% 117 Vestfold 2% 9% 37% 40% 12% 100% 100 Oppland 2% 9% 34% 44% 11% 100% 100 Sogn og Fjordane 2% 4% 45% 43% 6% 100% 91 Hordaland 2% 9% 46% 27% 16% 100% 104 Telemark 2% 9% 43% 25% 21% 100% 100 Sør-Trøndelag 1% 7% 50% 31% 11% 100% 104 Aust-Agder 1% 8% 45% 40% 6% 100% 99 Vest-Agder 1% 11% 40% 36% 12% 100% 100 Nord-Trøndelag 1% 9% 41% 42% 7% 100% 95 Møre og Romsdal 1% 7% 42% 40% 11% 100% 100 Buskerud 1% 5% 43% 42% 9% 100% 100 Rogaland 0% 13% 46% 26% 14% 100% 100 Østfold 0% 5% 44% 40% 11% 100% 100 Respondentens kjønn *) Svært Ganske Ganske Uvektet Svært enig Vet ikke Total uenig uenig enig antall Mann 2% 11% 42% 34% 10% 100% 1005 Kvinne 1% 7% 45% 36% 11% 100% 895 Alder *) Svært Ganske Ganske Uvektet Svært enig Vet ikke Total uenig uenig enig antall Under 30 år 3% 14% 43% 22% 18% 100% til 39 år 2% 11% 43% 35% 9% 100% til 49 år 2% 7% 45% 41% 6% 100% til 59 år 1% 6% 43% 41% 9% 100% år eller eldre 0% 6% 45% 39% 10% 100% 487 Husstandsinntekt *) Svært Ganske Ganske Uvektet Svært enig Vet ikke Total uenig uenig enig antall Kr eller mindre 2% 7% 44% 36% 11% 100% 700 Kr til % 9% 44% 39% 7% 100% 686 Mer enn kr % 13% 45% 35% 6% 100% 207 Politisk parti *) Svært Ganske Ganske Uvektet Svært enig Vet ikke Total uenig uenig enig antall Arbeiderpartiet - Ap 2% 10% 42% 38% 9% 100% 522 Fremskrittspariet - Frp 1% 7% 44% 41% 7% 100% 235 Høyre - H 1% 9% 44% 40% 5% 100% 299 Kristelig folkeparti - Krf 1% 4% 51% 36% 8% 100% 92 Rødt - R 0% 14% 42% 40% 4% 100% 24 Senterpartiet - Sp 0% 6% 41% 39% 13% 100% 94 Sosialistisk venstreparti - SV 1% 10% 55% 25% 10% 100% 155 Venstre - V 0% 6% 44% 34% 16% 100% 90 Annet 0% 15% 35% 42% 7% 100% 24 Husker ikke 1% 2% 27% 39% 31% 100% 48 Stemte ikke 5% 13% 44% 22% 16% 100% 175 *) = Signifikant på 0,05-nivå NBU2011V

16 SPM. 4 Vil du være interessert i et rente- og avdragsfritt lån med pant i boligen, som uansett garanterer deg at du kan bli boende i boligen til du dør? Vektet antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,1 38,1 38,1 Nei ,8 27,8 66,0 Vet ikke ,0 34,0 100,0 Total ,0 100,0 Fylke *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Finnmark 53% 18% 29% 100% 86 Oslo 45% 19% 35% 100% 117 Rogaland 43% 33% 24% 100% 100 Nordland 42% 36% 22% 100% 101 Nord-Trøndelag 41% 30% 29% 100% 95 Vest-Agder 39% 28% 33% 100% 100 Vestfold 39% 21% 39% 100% 100 Oppland 39% 21% 40% 100% 100 Akershus 39% 30% 31% 100% 100 Troms 38% 32% 29% 100% 102 Hordaland 38% 25% 37% 100% 104 Møre og Romsdal 36% 41% 23% 100% 100 Buskerud 36% 32% 32% 100% 100 Telemark 35% 26% 39% 100% 100 Hedmark 34% 27% 39% 100% 101 Sogn og Fjordane 33% 31% 36% 100% 91 Østfold 32% 28% 40% 100% 100 Aust-Agder 29% 33% 38% 100% 99 Sør-Trøndelag 27% 32% 41% 100% 104 Respondentens kjønn *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Mann 42% 31% 28% 100% 1005 Kvinne 35% 25% 40% 100% 895 Alder *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Under 30 år 33% 21% 47% 100% til 39 år 39% 27% 34% 100% til 49 år 43% 24% 33% 100% til 59 år 41% 26% 33% 100% år eller eldre 36% 41% 22% 100% 487 Husstandsinntekt *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Kr eller mindre 40% 28% 32% 100% 700 Kr til % 29% 30% 100% 686 Mer enn kr % 38% 27% 100% 207 Politisk parti *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Arbeiderpartiet - Ap 42% 26% 32% 100% 522 Fremskrittspariet - Frp 41% 31% 28% 100% 235 Høyre - H 42% 28% 30% 100% 299 Kristelig folkeparti - Krf 29% 38% 33% 100% 92 Rødt - R 51% 32% 17% 100% 24 Senterpartiet - Sp 31% 40% 30% 100% 94 Sosialistisk venstreparti - SV 36% 33% 31% 100% 155 Venstre - V 39% 23% 38% 100% 90 Annet 41% 10% 49% 100% 24 Husker ikke 26% 10% 64% 100% 48 Stemte ikke 37% 23% 40% 100% 175 *) = Signifikant på 0,05-nivå NBU2011V

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer