NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon"

Transkript

1 NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

2 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon utarbeidet for Brønnøysundregistrene - 2 -

3 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Brønnøysundregistrene gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt og tilfeldig trukket utvalg bedriftsledere i norsk næringsliv fra de minste til de største bedriftene. (Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til ansatte). Spørreskjema ble utviklet av Perduco i samarbeid med oppdragsgiver. Datainnsamling ble gjort telefonisk blant 2000 bedriftsledere og ble gjennomført i juni 2005 gjennom NNU (Norges næringslivsundersøkelser) som Perduco gjennomfører kvartalsvis. Oslo, 25. juni

4 PERDUCO NNU - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Innhold Forord... 3 Innhold... 4 Tekniske kommentarer... 5 Karakteristika... 6 Vedlegg Spørreskjema... 8 Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

5 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Tekniske kommentarer Populasjon Populasjonen i denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av DM-husets database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Disse foretakene er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondentene ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Utvalget ble tilfeldig trukket fra DM-husets database. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er imidlertid kvotert i henhold til følgende kriterier: minst 100 respondenter i hvert fylke minst 100 respondenter med 100 ansatte eller mer maks 300 respondenter med to ansatte eller færre Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av dataassisterte telefonintervjuer. Tidspunkt for datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 6. til 23. juni 2005 (gjennom NNU som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Ved 2000 respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 poeng, avhengig av resultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et resultat på 50 % og minst ved resultater på 5%/95%

6 PERDUCO NNU - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Karakteristika Før resultatene presenteres, blir det nedenfor gitt en beskrivelse av hva som kjennetegner respondentene i undersøkelsen. Geografi Det er kvotert inn minst 100 respondenter fra hvert fylke i undersøkelsen for å kunne gjennomføre en sammenlignbar fylkesvis analyse av resultatene. Siden denne kvoteringen skaper en skjevhet i utvalget sett i forhold til populasjonen (næringslivet i Norge), er resultatene fra undersøkelsen derfor vektet med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Her følger en oversikt over respondentenes fylkesvise tilhørighet: Fylke Antall intervju (n) Andel intervju Populaj. Andel populasjon Østfold 100 5,0 % ,24 % 1, Akershus 110 5,5 % ,91 % 1, Oslo 111 5,6 % ,62 % 2, Hedmark 110 5,5 % ,44 % 0, Oppland 108 5,4 % ,79 % 0, Buskerud 111 5,6 % ,69 % 1, Vestfold 100 5,0 % ,73 % 0, Telemark 100 5,0 % ,45 % 0, Aust-Agder 100 5,0 % ,15 % 0, Vest-Agder 100 5,0 % ,24 % 0, Rogaland 110 5,5 % ,59 % 1, Hordaland 110 5,5 % ,32 % 1, Sogn og Fjordane 100 5,0 % ,89 % 0, Møre og Romsdal 110 5,5 % ,18 % 0, Sør-Trøndelag 110 5,5 % ,45 % 0, Nord-Trøndelag 100 5,0 % ,10 % 0, Nordland 110 5,5 % ,65 % 0, Troms 100 5,0 % ,01 % 0, Finnmark 100 5,0 % ,54 % 0, t ,0 % ,00 % Vekt Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til 9000 ansatte. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,2 % 5 til 19 ansatte ,5 % 20 til 99 ansatte ,4 % 100 ansatte eller mer 139 7,0 % ,0 % - 6 -

7 PERDUCO NNU - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle bransjer. Offentlig forvaltning er holdt utenfor. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 38 1,9 % Industri, bergverk og kraft ,3 % Bygge- og anleggsvirksomhet 176 8,8 % Varehandel etc ,1 % Hotell- og restaurantvirksomhet 80 4,0 % Transport og kommunikasjon 124 6,2 % Tjenesteytende næringer ,8 % ,0 % Bedriftleders kjønn I underkant av hver femte respondent i undersøkelsen er en kvinne. Dette er på samme nivå som i tidligere undersøkelser. Bedriftleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,0 % Kvinne ,0 % ,0 % - 7 -

8 PERDUCO NNU - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Vedlegg Spørreskjema Spørsmål 1: Har du hørt om Altinn prosjektet for enklere rapportering til det offentlige? Svaralternativer: Ja (Gå til spørsmål 2) Nei (Gå til spørsmål 4) (Gå til spørsmål 4) Spørsmål 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja (Gå til spørsmål 3) Nei (Gå til spørsmål 4) (Gå til spørsmål 4) Spørsmål 3: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er enkelt å bruke Altinn Bedriften kommer til å benytte Altinn i større grad fremover Svaralternativer Ja Nei Spørsmål 4: Benytter din bedrift ekstern regnskapsfører eller regnskapsbyrå i forbindelse med hele eller deler av bedriftens regnskap? Svaralternativer: Ja Nei Spørsmål 5: Hvem utarbeider bedriftens årsregnskap som sendes Regnskapsregisteret i Brønnøysund? [Er det deg selv, andre ansatte i bedriften, ekstern regnskapsfører, revisor eller andre?] Svaralternativer: - 8 -

9 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Deg selv [Gå til spørsmål 6] Andre ansatte i bedriften [Gå til spørsmål 7] Ekstern regnskapsfører [Gå til spørsmål 7] Revisor [Gå til spørsmål 7] Andre [Gå til spørsmål 7] [Gå til spørsmål 7] Spørsmål 6: Hvilket fagsystem benytter du ved utarbeidelse av årsregnskapet? Svaralternativer: Akelius Årsavslutning (Akelius) Allinfo Cantor Controller Duett (Norges Bondelag og Daldata) Finale Årsoppgjør (Finale Systemer) NPU (Notodden Programutvikling) Maestro Årsoppgjør (Maestro Soft) Sticos Årsoppgjør (Auticon) Årsoppgjør (Mokastet Data) Andre Ingen/fyller ut i Altinn-portalen Vet ikke Spørsmål 7: Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Altinn Bedin Brønnøysundregistrene Byggsøk.no Innovasjon Norge Lovdata Norge.no SSB Skatteetaten Spør-oss.no Trygdeetaten Spørsmål 8 (Oppfølgingsspørsmål): Hvor fornøyd er du med innholdet og tjenesten på portal til [sett inn de som ble avkrysset i forrige spørsmål]? Er du svært fornøyd, noe fornøyd, verken eller, noe misfornøyd eller svært misfornøyd? Svaralternativer: Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd - 9 -

10 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Spørsmål 9: Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er vanskelig å finne frem til riktig offentlig informasjon på Internett Det er for mange ulike offentlig portaler på Internett Det er for liten samordning av offentlig informasjon på Internett All offentlig informasjon og skjemaer bør være tilgjengelig gjennom en felles portal Bedriften vil helst benytte Internett og elektroniske skjema, fremfor papirbaserte, ved innrapportering av offentlige oppgaveplikter. Svaralternativer: Ja Nei Bakgrunnsvariabler

11 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

12 Har du hørt om Altinn - prosjektet for enklere rapportering til det offentlige? SPM 1 Antall Prosent Valid Ja ,8 59,8 59,8 Nei ,0 40,0 99,8 4 0,2 0,2 100, ,0 100,0 Fylke Ja Nei Hordaland 68 % 32 % 100 % Vestfold 67 % 33 % 100 % Møre og Romsdal 65 % 35 % 100 % Oslo 65 % 35 % 100 % Sogn og fjordane 63 % 37 % 100 % Hedmark 63 % 36 % 1 % 100 % Nordland 62 % 38 % 100 % Troms 62 % 38 % 100 % Oppland 61 % 39 % 100 % Finnmark 61 % 39 % 100 % Akershus 57 % 43 % 100 % Rogaland 57 % 41 % 2 % 100 % Østfold 57 % 43 % 100 % Nord-Trøndelag 56 % 44 % 100 % Buskerud 54 % 46 % 100 % Sør-Trøndelag 54 % 46 % 100 % Telemark 53 % 46 % 1 % 100 % Aust-Agder 47 % 53 % 100 % Vest-Agder 38 % 62 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 50 % 50 % 100 % Industri, bergverk og kraft 65 % 35 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 55 % 45 % 100 % Varehandel 55 % 45 % 0 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 44 % 56 % 100 % Transport og kommunikasjon 49 % 49 % 3 % 100 % Tjenesteytende næringer 70 % 30 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 60 % 40 % 0 % 100 % 5 til 19 ansatte 57 % 43 % 0 % 100 % 20 til 99 ansatte 64 % 36 % 0 % 100 % 100 ansatte eller mer 66 % 34 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 61 % 39 % 0 % 100 % Kvinne 55 % 45 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 61 % 38 % 0 % 100 % I balanse 52 % 48 % 100 % Underskudd 58 % 42 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 55 % 45 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 61 % 39 % 0 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 54 % 45 % 1 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 52 % 48 % 100 % Side 1 av 28

13 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? SPM 2 Antall Prosent Valid Ja ,8 76,5 76,5 Nei ,4 17,4 93,9 73 3,7 6,1 100,0 Sum ,8 100,0 fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Oslo 85 % 8 % 7 % 100 % Telemark 83 % 17 % 100 % Rogaland 81 % 14 % 5 % 100 % Nordland 81 % 14 % 5 % 100 % Oppland 80 % 19 % 2 % 100 % Vestfold 79 % 16 % 5 % 100 % Finnmark 79 % 21 % 0 % 100 % Nord-Trøndelag 77 % 20 % 3 % 100 % Vest-Agder 76 % 24 % 100 % Troms 76 % 19 % 5 % 100 % Buskerud 75 % 16 % 8 % 100 % Sogn og fjordane 75 % 19 % 6 % 100 % Østfold 75 % 17 % 8 % 100 % Hordaland 75 % 18 % 8 % 100 % Akershus 73 % 20 % 6 % 100 % Aust-Agder 70 % 30 % 0 % 100 % Sør-Trøndelag 70 % 18 % 12 % 100 % Møre og Romsdal 66 % 25 % 9 % 100 % Hedmark 63 % 29 % 9 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 76 % 24 % 100 % Industri, bergverk og kraft 73 % 20 % 7 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 71 % 21 % 7 % 100 % Varehandel 76 % 18 % 6 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 63 % 31 % 6 % 100 % Transport og kommunikasjon 81 % 17 % 2 % 100 % Tjenesteytende næringer 80 % 14 % 7 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 81 % 17 % 3 % 100 % 5 til 19 ansatte 74 % 20 % 6 % 100 % 20 til 99 ansatte 77 % 17 % 6 % 100 % 100 ansatte eller mer 75 % 10 % 15 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 77 % 17 % 6 % 100 % Kvinne 76 % 19 % 4 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 76 % 18 % 6 % 100 % I balanse 81 % 17 % 3 % 100 % Underskudd 80 % 15 % 6 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 79 % 7 % 14 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 78 % 16 % 6 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 70 % 27 % 3 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 64 % 21 % 14 % 100 % Side 2 av 28

14 Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn SPM 3_1 Antall Prosent Valid Ja ,2 70,4 70,4 Nei ,1 22,1 92,5 69 3,4 7,5 100,0 Sum ,8 100,0 fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Troms 79 % 14 % 7 % 100 % Finnmark 79 % 14 % 7 % 100 % Møre og Romsdal 78 % 17 % 4 % 100 % Hordaland 76 % 18 % 6 % 100 % Østfold 75 % 18 % 7 % 100 % Rogaland 73 % 17 % 10 % 100 % Buskerud 72 % 17 % 11 % 100 % Hedmark 71 % 17 % 11 % 100 % Sør-Trøndelag 71 % 19 % 10 % 100 % Nord-Trøndelag 71 % 25 % 4 % 100 % Telemark 71 % 19 % 10 % 100 % Sogn og fjordane 70 % 26 % 4 % 100 % Oslo 70 % 28 % 2 % 100 % Nordland 69 % 17 % 15 % 100 % Oppland 65 % 26 % 9 % 100 % Aust-Agder 64 % 29 % 7 % 100 % Vest-Agder 63 % 26 % 11 % 100 % Akershus 63 % 27 % 11 % 100 % Vestfold 56 % 34 % 10 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 83 % 17 % 100 % Industri, bergverk og kraft 74 % 18 % 8 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 74 % 19 % 7 % 100 % Varehandel 67 % 23 % 9 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 90 % 5 % 5 % 100 % Transport og kommunikasjon 65 % 26 % 9 % 100 % Tjenesteytende næringer 70 % 24 % 6 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 71 % 24 % 5 % 100 % 5 til 19 ansatte 72 % 20 % 8 % 100 % 20 til 99 ansatte 68 % 24 % 7 % 100 % 100 ansatte eller mer 70 % 17 % 13 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 71 % 21 % 8 % 100 % Kvinne 65 % 29 % 6 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 70 % 22 % 8 % 100 % I balanse 75 % 20 % 5 % 100 % Underskudd 70 % 23 % 7 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 68 % 23 % 9 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 71 % 22 % 7 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 76 % 20 % 4 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 44 % 11 % 44 % 100 % Side 3 av 28

15 Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn SPM 3_2 Antall Prosent Valid Ja ,8 93,6 93,6 Nei 30 1,5 3,3 96,8 29 1,4 3,2 100,0 Sum ,8 100,0 fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Aust-Agder 100 % 100 % Oslo 98 % 2 % 100 % Vestfold 96 % 2 % 2 % 100 % Vest-Agder 95 % 5 % 100 % Rogaland 94 % 4 % 1 % 100 % Hordaland 94 % 4 % 2 % 100 % Møre og Romsdal 93 % 4 % 2 % 100 % Finnmark 93 % 7 % 100 % Østfold 93 % 2 % 5 % 100 % Troms 93 % 3 % 3 % 100 % Sogn og fjordane 93 % 4 % 4 % 100 % Nord-Trøndelag 93 % 4 % 4 % 100 % Oppland 91 % 2 % 6 % 100 % Hedmark 91 % 3 % 6 % 100 % Sør-Trøndelag 90 % 2 % 7 % 100 % Nordland 90 % 4 % 6 % 100 % Akershus 89 % 6 % 5 % 100 % Telemark 87 % 10 % 3 % 100 % Buskerud 85 % 11 % 4 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 77 % 8 % 15 % 100 % Industri, bergverk og kraft 93 % 5 % 2 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 99 % 1 % 100 % Varehandel 92 % 4 % 4 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 95 % 5 % 100 % Transport og kommunikasjon 89 % 7 % 5 % 100 % Tjenesteytende næringer 95 % 3 % 3 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 95 % 4 % 1 % 100 % 5 til 19 ansatte 92 % 3 % 5 % 100 % 20 til 99 ansatte 94 % 4 % 3 % 100 % 100 ansatte eller mer 97 % 1 % 2 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 94 % 3 % 3 % 100 % Kvinne 93 % 5 % 2 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 93 % 4 % 3 % 100 % I balanse 98 % 2 % 100 % Underskudd 94 % 3 % 3 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 95 % 5 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 94 % 3 % 3 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 96 % 4 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 100 % 100 % Side 4 av 28

16 Det er enkelt å bruke Altinn SPM 3_3 Antall Prosent Valid Ja ,6 73,5 73,5 Nei 171 8,6 18,7 92,2 72 3,6 7,8 100,0 Sum ,8 100,0 fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Nord-Trøndelag 81 % 15 % 4 % 100 % Hordaland 80 % 14 % 6 % 100 % Møre og Romsdal 80 % 20 % 100 % Vest-Agder 79 % 21 % 100 % Buskerud 78 % 17 % 4 % 100 % Østfold 77 % 11 % 11 % 100 % Hedmark 77 % 9 % 14 % 100 % Rogaland 77 % 17 % 6 % 100 % Nordland 77 % 17 % 6 % 100 % Sogn og fjordane 74 % 19 % 7 % 100 % Finnmark 73 % 13 % 13 % 100 % Oppland 73 % 23 % 4 % 100 % Oslo 72 % 18 % 10 % 100 % Sør-Trøndelag 71 % 17 % 12 % 100 % Telemark 70 % 20 % 10 % 100 % Troms 69 % 24 % 7 % 100 % Vestfold 66 % 26 % 8 % 100 % Aust-Agder 64 % 21 % 14 % 100 % Akershus 63 % 27 % 11 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 69 % 23 % 8 % 100 % Industri, bergverk og kraft 67 % 22 % 11 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 75 % 15 % 10 % 100 % Varehandel 71 % 20 % 9 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 89 % 11 % 100 % Transport og kommunikasjon 67 % 21 % 12 % 100 % Tjenesteytende næringer 78 % 17 % 5 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 69 % 24 % 6 % 100 % 5 til 19 ansatte 77 % 15 % 8 % 100 % 20 til 99 ansatte 72 % 21 % 7 % 100 % 100 ansatte eller mer 75 % 11 % 13 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 73 % 19 % 8 % 100 % Kvinne 75 % 17 % 8 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 73 % 19 % 8 % 100 % I balanse 81 % 17 % 2 % 100 % Underskudd 73 % 18 % 9 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 86 % 14 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 74 % 19 % 7 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 62 % 26 % 12 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 78 % 22 % 100 % Side 5 av 28

17 Bedriften kommer til å benytte Altinn i større grad fremover SPM 3_4 Antall Prosent Valid Ja ,1 89,7 89,7 Nei 53 2,7 5,8 95,5 41 2,0 4,5 100,0 Sum ,8 100,0 fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Oslo 95 % 3 % 2 % 100 % Rogaland 94 % 1 % 4 % 100 % Finnmark 93 % 7 % 0 % 100 % Troms 93 % 7 % 100 % Sogn og fjordane 93 % 4 % 4 % 100 % Nord-Trøndelag 93 % 4 % 4 % 100 % Aust-Agder 92 % 8 % 100 % Buskerud 91 % 4 % 4 % 100 % Møre og Romsdal 91 % 4 % 4 % 100 % Nordland 89 % 6 % 4 % 100 % Østfold 89 % 5 % 7 % 100 % Hordaland 88 % 6 % 6 % 100 % Vestfold 88 % 8 % 4 % 100 % Akershus 87 % 8 % 5 % 100 % Hedmark 86 % 3 % 11 % 100 % Oppland 85 % 9 % 6 % 100 % Vest-Agder 84 % 11 % 5 % 100 % Telemark 80 % 7 % 13 % 100 % Sør-Trøndelag 79 % 14 % 7 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 92 % 8 % 100 % Industri, bergverk og kraft 90 % 7 % 4 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 99 % 1 % 100 % Varehandel 89 % 5 % 6 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 85 % 10 % 5 % 100 % Transport og kommunikasjon 79 % 12 % 9 % 100 % Tjenesteytende næringer 90 % 6 % 4 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 89 % 8 % 3 % 100 % 5 til 19 ansatte 89 % 6 % 5 % 100 % 20 til 99 ansatte 90 % 5 % 5 % 100 % 100 ansatte eller mer 91 % 3 % 6 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 89 % 6 % 5 % 100 % Kvinne 93 % 4 % 3 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 89 % 6 % 5 % 100 % I balanse 93 % 5 % 2 % 100 % Underskudd 93 % 3 % 4 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 86 % 14 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 90 % 6 % 5 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 90 % 4 % 6 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 100 % 100 % Side 6 av 28

18 Benytter din bedrift ekstern regnskapsfører eller regnskapsbyrå i forbindelse med hele eller deler av bedriftens regnskap? SPM 4 Antall Prosent Valid Ja ,2 54,2 54,2 Nei ,8 44,8 99,0 20 1,0 1,0 100, ,0 100,0 Fylke Ja Nei Nord-Trøndelag 73 % 27 % 100 % Aust-Agder 71 % 29 % 0 % 100 % Hedmark 62 % 36 % 2 % 100 % Sør-Trøndelag 60 % 40 % 100 % Troms 58 % 40 % 2 % 100 % Sogn og fjordane 58 % 42 % 100 % Østfold 56 % 44 % 100 % Oppland 55 % 45 % 100 % Finnmark 55 % 42 % 3 % 100 % Telemark 54 % 44 % 1 % 100 % Buskerud 54 % 43 % 3 % 100 % Oslo 54 % 45 % 1 % 100 % Vest-Agder 52 % 48 % 100 % Rogaland 52 % 47 % 1 % 100 % Vestfold 52 % 46 % 2 % 100 % Nordland 51 % 46 % 3 % 100 % Akershus 50 % 49 % 1 % 100 % Hordaland 47 % 53 % 100 % Møre og Romsdal 46 % 53 % 1 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 74 % 26 % 100 % Industri, bergverk og kraft 44 % 56 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 60 % 39 % 1 % 100 % Varehandel 56 % 42 % 1 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 66 % 29 % 5 % 100 % Transport og kommunikasjon 57 % 43 % 100 % Tjenesteytende næringer 51 % 48 % 1 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 71 % 28 % 1 % 100 % 5 til 19 ansatte 60 % 39 % 1 % 100 % 20 til 99 ansatte 37 % 62 % 1 % 100 % 100 ansatte eller mer 26 % 74 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 54 % 45 % 1 % 100 % Kvinne 54 % 44 % 2 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 54 % 46 % 1 % 100 % I balanse 58 % 40 % 2 % 100 % Underskudd 56 % 44 % 1 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 46 % 54 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 55 % 44 % 1 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 70 % 30 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 48 % 48 % 4 % 100 % Side 7 av 28

19 SPM 5 Hvem utarbeider bedriftens årsregnskap som sendes Regnskapsregisteret i Brønnøysund? [Er det deg selv, andre ansatte i bedriften, ekstern regnskapsfører, revisor eller andre?] Antall Prosent Valid Deg selv 143 7,1 7,1 7,1 Andre ansatte i bedriften ,1 23,1 30,2 Ekstern regnskapsfører ,0 28,0 58,3 Revisor ,4 35,4 93,7 Andre 93 4,6 4,6 98,3 34 1,7 1,7 100, ,0 100,0 Ekstern Andre ansatte Fylke Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r Rogaland 5 % 18 % 24 % 47 % 5 % 1 % 100 % Vest-Agder 2 % 22 % 26 % 45 % 5 % 2 % 100 % Hordaland 9 % 23 % 20 % 42 % 5 % 1 % 100 % Vestfold 9 % 19 % 20 % 41 % 8 % 3 % 100 % Oslo 7 % 27 % 23 % 40 % 2 % 2 % 100 % Østfold 3 % 23 % 29 % 39 % 4 % 2 % 100 % Oppland 7 % 21 % 27 % 37 % 5 % 2 % 100 % Akershus 7 % 28 % 25 % 34 % 5 % 1 % 100 % Telemark 7 % 21 % 34 % 34 % 4 % 100 % Troms 7 % 23 % 33 % 33 % 3 % 2 % 100 % Hedmark 7 % 26 % 27 % 31 % 7 % 2 % 100 % Nordland 10 % 15 % 33 % 30 % 9 % 3 % 100 % Møre og Romsdal 13 % 22 % 28 % 30 % 7 % 100 % Aust-Agder 7 % 14 % 43 % 30 % 5 % 2 % 100 % Sogn og fjordane 8 % 22 % 34 % 29 % 3 % 3 % 100 % Buskerud 4 % 32 % 28 % 28 % 5 % 3 % 100 % Finnmark 13 % 16 % 41 % 25 % 3 % 3 % 100 % Sør-Trøndelag 5 % 25 % 43 % 25 % 4 % 100 % Nord-Trøndelag 6 % 19 % 47 % 19 % 6 % 2 % 100 % Ekstern Andre ansatte Bransje Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r Jordbruk, skogbruk og fiske 12 % 15 % 44 % 24 % 3 % 3 % 100 % Industri, bergverk og kraft 4 % 31 % 24 % 31 % 8 % 1 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 3 % 20 % 27 % 47 % 2 % 1 % 100 % Varehandel 6 % 20 % 27 % 40 % 4 % 3 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 1 % 23 % 33 % 33 % 8 % 1 % 100 % Transport og kommunikasjon 5 % 20 % 30 % 38 % 6 % 1 % 100 % Tjenesteytende næringer 12 % 25 % 29 % 29 % 4 % 1 % 100 % Ekstern Andre ansatte Bedriftsstørrelse Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r 1 til 4 ansatte 10 % 8 % 41 % 34 % 3 % 3 % 100 % 5 til 19 ansatte 5 % 19 % 30 % 38 % 5 % 2 % 100 % 20 til 99 ansatte 6 % 32 % 17 % 38 % 6 % 1 % 100 % 100 ansatte eller mer 9 % 57 % 12 % 18 % 4 % 100 % Ekstern Andre ansatte Bedriftsleders kjønn Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r Mann 7 % 24 % 28 % 35 % 4 % 1 % 100 % Kvinne 8 % 20 % 27 % 35 % 6 % 4 % 100 % Ekstern Andre ansatte Fjorårets resultat Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r Overskudd 8 % 23 % 28 % 35 % 4 % 2 % 100 % I balanse 4 % 19 % 28 % 42 % 5 % 1 % 100 % Underskudd 6 % 22 % 26 % 39 % 6 % 2 % 100 % Ekstern Andre ansatte Organisasjonsform Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r Allment aksjeselskap (ASA) 6 % 32 % 34 % 16 % 10 % 2 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 6 % 23 % 27 % 39 % 4 % 1 % 100 % Enkeltpersonsforetak (ENK) 22 % 1 % 52 % 11 % 6 % 8 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 7 % 26 % 26 % 30 % 7 % 4 % 100 % Side 8 av 28

20 SPM 6 Hvilket årsoppgjørsprogram eller såkalt fagsystem benytter du ved utarbeidelse av årsregnskapet? Antall Prosent Valid Finale Årsoppgjør (Finale Systemer) 20 1,0 13,9 33,4 Maestro Årsoppgjør (Maestro Soft) 14 0,7 9,7 43,1 Akelius Årsavslutning (Akelius) 13 0,7 9,4 9,4 Cantor Controller 11 0,5 7,7 17,1 Årsoppgjør (Mokastet Data) 6 0,3 3,9 50,3 Sticos Årsoppgjør (Auticon) 5 0,2 3,3 46,4 Duett (Norges Bondelag og Daldata) 3 0,2 2,4 19,5 Andre 47 2,4 33,1 83,4 Ingen/fyller ut i Altinn-portalen 7 0,4 5,1 88,5 Vet ikke 16 0,8 11,5 100,0 Sum 143 7,1 100,0 fått spørsmålet , ,0 Side 9 av 28

21 Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Altinn SPM 7_1 Antall Prosent Valid ,7 48,7 48, ,3 51,3 100, ,0 100,0 Fylke Vestfold 57 % 43 % 100 % Hordaland 56 % 44 % 100 % Oslo 56 % 44 % 100 % Troms 55 % 45 % 100 % Nordland 54 % 46 % 100 % Sogn og fjordane 53 % 47 % 100 % Møre og Romsdal 52 % 48 % 100 % Hedmark 50 % 50 % 100 % Finnmark 48 % 52 % 100 % Rogaland 48 % 52 % 100 % Akershus 47 % 53 % 100 % Oppland 46 % 54 % 100 % Nord-Trøndelag 44 % 56 % 100 % Telemark 43 % 57 % 100 % Østfold 42 % 58 % 100 % Buskerud 40 % 60 % 100 % Sør-Trøndelag 39 % 61 % 100 % Aust-Agder 33 % 67 % 100 % Vest-Agder 31 % 69 % 100 % Bransje Jordbruk, skogbruk og fiske 39 % 61 % 100 % Industri, bergverk og kraft 50 % 50 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 47 % 53 % 100 % Varehandel 44 % 56 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 30 % 70 % 100 % Transport og kommunikasjon 38 % 62 % 100 % Tjenesteytende næringer 59 % 41 % 100 % Bedriftsstørrelse 1 til 4 ansatte 51 % 49 % 100 % 5 til 19 ansatte 46 % 54 % 100 % 20 til 99 ansatte 52 % 48 % 100 % 100 ansatte eller mer 47 % 53 % 100 % Bedriftsleders kjønn Mann 49 % 51 % 100 % Kvinne 45 % 55 % 100 % Fjorårets resultat Overskudd 49 % 51 % 100 % I balanse 46 % 54 % 100 % Underskudd 50 % 50 % 100 % Organisasjonsform Allment aksjeselskap (ASA) 49 % 51 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 50 % 50 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 43 % 57 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 31 % 69 % 100 % Side 10 av 28

22 Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Bedin SPM 7_2 Antall Prosent Valid ,1 12,1 12, ,9 87,9 100, ,0 100,0 Fylke Hordaland 20 % 80 % 100 % Nordland 19 % 81 % 100 % Finnmark 19 % 81 % 100 % Troms 17 % 83 % 100 % Sogn og fjordane 16 % 84 % 100 % Telemark 13 % 87 % 100 % Nord-Trøndelag 13 % 87 % 100 % Møre og Romsdal 13 % 87 % 100 % Rogaland 12 % 88 % 100 % Vestfold 12 % 88 % 100 % Aust-Agder 12 % 88 % 100 % Hedmark 11 % 89 % 100 % Sør-Trøndelag 10 % 90 % 100 % Oslo 10 % 90 % 100 % Oppland 9 % 91 % 100 % Akershus 9 % 91 % 100 % Buskerud 9 % 91 % 100 % Østfold 8 % 92 % 100 % Vest-Agder 8 % 92 % 100 % Bransje Jordbruk, skogbruk og fiske 9 % 91 % 100 % Industri, bergverk og kraft 9 % 91 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 12 % 88 % 100 % Varehandel 9 % 91 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 13 % 88 % 100 % Transport og kommunikasjon 6 % 94 % 100 % Tjenesteytende næringer 18 % 82 % 100 % Bedriftsstørrelse 1 til 4 ansatte 14 % 86 % 100 % 5 til 19 ansatte 11 % 89 % 100 % 20 til 99 ansatte 12 % 88 % 100 % 100 ansatte eller mer 9 % 91 % 100 % Mann 13 % 87 % 100 % Kvinne 9 % 91 % 100 % Fjorårets resultat Overskudd 12 % 88 % 100 % I balanse 12 % 88 % 100 % Underskudd 13 % 87 % 100 % Organisasjonsform Allment aksjeselskap (ASA) 14 % 86 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 12 % 88 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 12 % 88 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 4 % 96 % 100 % Side 11 av 28

23 Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Brønnøysundregistrene SPM 7_3 Antall Prosent Valid ,8 80,8 80, ,2 19,2 100, ,0 100,0 Fylke Sør-Trøndelag 88 % 12 % 100 % Oslo 86 % 14 % 100 % Troms 85 % 15 % 100 % Buskerud 85 % 15 % 100 % Hordaland 84 % 16 % 100 % Hedmark 83 % 17 % 100 % Sogn og fjordane 82 % 18 % 100 % Vestfold 82 % 18 % 100 % Telemark 80 % 20 % 100 % Nordland 80 % 20 % 100 % Akershus 78 % 22 % 100 % Østfold 78 % 22 % 100 % Rogaland 77 % 23 % 100 % Møre og Romsdal 77 % 23 % 100 % Finnmark 77 % 23 % 100 % Nord-Trøndelag 75 % 25 % 100 % Oppland 73 % 27 % 100 % Aust-Agder 72 % 28 % 100 % Vest-Agder 71 % 29 % 100 % Bransje Jordbruk, skogbruk og fiske 68 % 32 % 100 % Industri, bergverk og kraft 86 % 14 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 80 % 20 % 100 % Varehandel 74 % 26 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 73 % 27 % 100 % Transport og kommunikasjon 76 % 24 % 100 % Tjenesteytende næringer 90 % 10 % 100 % Bedriftsstørrelse 1 til 4 ansatte 73 % 27 % 100 % 5 til 19 ansatte 82 % 18 % 100 % 20 til 99 ansatte 86 % 14 % 100 % 100 ansatte eller mer 85 % 15 % 100 % Mann 83 % 17 % 100 % Kvinne 68 % 32 % 100 % Fjorårets resultat Overskudd 81 % 19 % 100 % I balanse 79 % 21 % 100 % Underskudd 82 % 18 % 100 % Organisasjonsform Allment aksjeselskap (ASA) 90 % 10 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 82 % 18 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 66 % 34 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 85 % 15 % 100 % Side 12 av 28

24 Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Byggsøk.no SPM 7_4 Antall Prosent Valid ,6 13,6 13, ,4 86,4 100, ,0 100,0 Fylke Troms 18 % 82 % 100 % Akershus 18 % 82 % 100 % Østfold 16 % 84 % 100 % Nordland 16 % 84 % 100 % Sør-Trøndelag 16 % 84 % 100 % Vestfold 15 % 85 % 100 % Rogaland 14 % 86 % 100 % Hordaland 14 % 86 % 100 % Telemark 13 % 87 % 100 % Finnmark 13 % 87 % 100 % Oslo 13 % 87 % 100 % Hedmark 12 % 88 % 100 % Sogn og fjordane 12 % 88 % 100 % Møre og Romsdal 12 % 88 % 100 % Aust-Agder 12 % 88 % 100 % Oppland 11 % 89 % 100 % Nord-Trøndelag 10 % 90 % 100 % Vest-Agder 9 % 91 % 100 % Buskerud 9 % 91 % 100 % Bransje Jordbruk, skogbruk og fiske 3 % 97 % 100 % Industri, bergverk og kraft 15 % 85 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 39 % 61 % 100 % Varehandel 8 % 93 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 8 % 92 % 100 % Transport og kommunikasjon 6 % 94 % 100 % Tjenesteytende næringer 16 % 84 % 100 % Bedriftsstørrelse 1 til 4 ansatte 11 % 89 % 100 % 5 til 19 ansatte 13 % 87 % 100 % 20 til 99 ansatte 16 % 84 % 100 % 100 ansatte eller mer 13 % 87 % 100 % Mann 15 % 85 % 100 % Kvinne 7 % 93 % 100 % Fjorårets resultat Overskudd 15 % 85 % 100 % I balanse 9 % 91 % 100 % Underskudd 10 % 90 % 100 % Organisasjonsform Allment aksjeselskap (ASA) 20 % 80 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 14 % 86 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 7 % 93 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 11 % 89 % 100 % Side 13 av 28

25 Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Innovasjon Norge SPM 7_5 Antall Prosent Valid ,1 27,1 27, ,9 72,9 100, ,0 100,0 Fylke Møre og Romsdal 44 % 56 % 100 % Troms 43 % 57 % 100 % Nordland 41 % 59 % 100 % Sogn og fjordane 40 % 60 % 100 % Nord-Trøndelag 39 % 61 % 100 % Finnmark 35 % 65 % 100 % Vest-Agder 32 % 68 % 100 % Telemark 32 % 68 % 100 % Hedmark 30 % 70 % 100 % Oppland 28 % 72 % 100 % Hordaland 27 % 73 % 100 % Aust-Agder 26 % 74 % 100 % Sør-Trøndelag 25 % 75 % 100 % Oslo 23 % 77 % 100 % Vestfold 23 % 77 % 100 % Buskerud 21 % 79 % 100 % Rogaland 18 % 82 % 100 % Østfold 18 % 82 % 100 % Akershus 17 % 83 % 100 % Bransje Jordbruk, skogbruk og fiske 48 % 52 % 100 % Industri, bergverk og kraft 42 % 58 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 19 % 81 % 100 % Varehandel 17 % 83 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 19 % 81 % 100 % Transport og kommunikasjon 31 % 69 % 100 % Tjenesteytende næringer 35 % 65 % 100 % Bedriftsstørrelse 1 til 4 ansatte 23 % 77 % 100 % 5 til 19 ansatte 25 % 75 % 100 % 20 til 99 ansatte 32 % 68 % 100 % 100 ansatte eller mer 37 % 63 % 100 % Mann 28 % 72 % 100 % Kvinne 25 % 75 % 100 % Fjorårets resultat Overskudd 27 % 73 % 100 % I balanse 29 % 71 % 100 % Underskudd 27 % 73 % 100 % Organisasjonsform Allment aksjeselskap (ASA) 38 % 62 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 27 % 73 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 21 % 79 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 19 % 81 % 100 % Side 14 av 28

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Altinn informasjonsdag. Erik Fossum Oslo 31.august 2009

Altinn informasjonsdag. Erik Fossum Oslo 31.august 2009 Altinn informasjonsdag Erik Fossum Oslo 31.august 2009 1 Historien bak Altinn Alternativ innrapportering 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Avgiverløsningen (Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene)

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål:

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål: RAPPORT Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv Forskningsspørsmål: - Hvor store markedsandeler har de lokale sparebankene? - Er lokale sparebanker en kilde til bedre kapitaltilgang for næringslivet

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

www.artsbusiness.no Status 2013

www.artsbusiness.no Status 2013 www.artsbusiness.no Status 2013 Arts & Business Status 2013 Innhold Forord Privat kultur finansiering i Norge Innledning Privat kulturfinansiering og begrepsavklaringer Rapportens undersøkelser og metode

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport 2007/47 Notater 2007 Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer. Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer