Boligmeteret mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret mars 2014"

Transkript

1 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 25. mars

3 Oppsummering Boligmeteret for mars viser at den optimismen vi så i februar utgaven av Boligmeteret, fortsetter. Det er en høyere andel som forventer høyere boligpriser og en lavere andel som forventer lavere boligpriser. Andelen som vil kjøpe først eller selge først er lik som ved forrige måling. Det er stadig litt under 1/3 som vil kjøpe først og litt under 1/2 som vil selge først. Andelen som forventer stigende boligpriser har økt fra 33% i februar til 39% i mars 2014, mens andelen som forventer fallende boligpriser har falt fra 17% til 11% i samme periode. I gjennomsnitt forventes en prisvekst på 5%. Andelen som forventer stigende boligpriser er høyest i den yngste aldersgruppen, der 52% forventer økning i boligprisene. Optimismen er størst i Midt-Norge, der 54% forventer en prisvekst på 5-10%. Andelen som forventer lavere boligpriser er høyest blant husstander bosatt i tettsteder og Nord-Norge, samt blant de eldre aldersgruppene. Andelen som vil selge før man kjøper er lik for målingene i februar og mars, 46%. Husholdningene forventer (i gjennomsnitt) å betale 3,5 mill.kr. for sin neste bolig. Lånefinansieringsbehovet ved kjøp av neste bolig er beregnet om lag 51% av kjøpesum, dvs. ca. 1,8 mill. kr. 3

4 4 Registret arbeidsledighet og rente, mars 2014

5 Eier eller leier dagens bolig Eier eller leier dagens bolig Grafen til høyre viser hvor stor andel av husholdningene som eier eller leier dagens bolig. Svarene er fordelt på region, alder og urbanisering. Totalt er det 84% av respondentene som eier dagens bolig og 15% som leier. De som i størst grad leier er naturlig nok i den yngste aldersgruppen, år, 52% og de bor enten i Oslo eller i en storby eller småby. 5

6 Forventninger til utvikling av boligprisene Etter flere måneder med fall i andelen som forventer økende boligpriser, registrerer vi på nytt en viss optimisme ift. boligprisøkning i året som kommer. Andelen som forventer økende boligpriser fortsetter å stige. Nå er andelen som forventer stigende boligpriser gått opp fra 33% i februar til 39% i mars. Andelen som forventer lavere boligpriser har gått ned fra 17% til 11% i samme periode. Tabellen til høyre viser at de yngste skiller seg ut som de mest optimistiske. Andelen som forventer høyere boligpriser synker med stigende alder. Totalt sett er det 50% som forventer at boligprisene vil være like som i dag/uendret. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL år år år år 65 år + De vil være høyere enn i dag 39 % 52 % 47 % 36 % 33 % 34 % De vil være lavere 11 % 9 % 10 % 13 % 12 % 11 % De vil være like som i dag/uendret 50 % 39 % 43 % 50 % 55 % 56 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 101 % 6 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

7 Boligprisforventninger, januar 2010 = 100 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan andelen som forventer økende boligpriser, har utviklet seg i perioden januar 2010 til mars Januar 2010=100. Verdier over 100 betyr høyere andel som forventer økende boligpriser, enn i januar Forventninger til økte boligpriser er fortsatt lave, men vi registrer en stigning i de to siste målingene. Grafen viser at boligpris-indeksen for februar 2014 lå på verdien 74, mens verdien nå er på 82. Det er en høyere forventning til høyere boligpriser i Oslo og Storby. I de mindre urbane strøk, er andelene som forventer lavere boligpriser noe høyere enn i de sentrale områdene. Boligprisene om 12 måneder? TOTAL Oslo Storby Småby Tettsted Landsbygd De vil være høyere enn i dag 39 % 50 % 44 % 36 % 35 % 29 % De vil være lavere 11 % 9 % 10 % 12 % 14 % 12 % De vil være like som i dag/uendret 50 % 41 % 47 % 52 % 50 % 59 % TOTAL 100 % 100 % 101 % 100 % 99 % 100 % 7 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

8 Boligprisforventninger, mars 2014 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser andelen husholdninger som forventer økende eller fallende boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som forventer økende boligpriser er høyest i aldersgruppen år der 52% forventer høyere boligpriser. Andelen synker med stigende alder. Fordelt på regioner finner vi de høyeste andelene som forventer høyere boligpriser i Oslo og Akershus, 46%, og Midt-Norge, 40%. De som i størst grad forventer lavere boligpriser bor på landsbygda eller i tettsteder og småbyer. 50% forventer at boligprisene vil være like som i dag/uendret. 8

9 Boligprisforventninger, november 2012 mars 2014 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan forventningene til boligprisene har utviklet seg i perioden november 2012 til mars I oktober 2013 var det 28% som forventet høyere boligpriser, i dag er denne andelen økt til 39%. Andelen som forventet lavere boligpriser i oktober 2013 var 31%, mens den tilsvarende andelen nå er 11%. Det representerer også en nedgang fra forrige måned fra 17%. Andelen som forventer like/uendret boligpriser er gått fra 41% i oktober 2013 til 50% i både februar og mars Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

10 Forventningene til stigende boligpriser fortsetter å stige Totalt er det flere som forventer høyere boligpriser nå enn i februar Andelen som forventer økende boligpriser er gått fra 33% til 39% fra februar til mars i år. Det er i Oslo og Akershus man finner flest «optimister». Her er andelen som forventer stigende boligpriser, 46%. Midt-Norge kommer som en god nummer 2, hvor 40% forventer en vekst i boligprisene. I Midt- Norge har andelen som forventer vekst i boligprisene gått mest frem, fra 28% til 40% fra februar til mars. I Nord-Norge er andelen som forventer stigende boligpriser gått ned fra 41% til 37%. 10 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november N=1.000 spurte

11 Forventningene til fallende boligpriser faller Andelen som forventer ytterligere fall i boligprisene de neste 12 månedene fortsetter å gå tilbake. Totalt forventer 11% lavere boligpriser om ett år/12 måneder. Forventningene til lavere boligpriser er høyest i Nord-Norge, der 14% av husholdningene her forventer lavere boligpriser de neste 12 månedene. I Oslo og Akershus er andelen som forventer lavere boligpriser 9% nå, mot 15% i februar Midt-Norge har hatt den største tilbakegangen i andeler som nå tror på lavere boligpriser, fra 21% i februar til 10% nå i mars. 11 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november N=1.000 spurte

12 Boligprisutviklingen Litt over halvparten av de som forventer økende boligpriser, regner med at boligprisene vil øke med inntil 4% i løpet av neste 12 måneder. Rundt en tredjedel (32%) forventer en prisvekst på 5-6%. 19% svarer at de regner med en prisvekst på 7% eller mer. I gjennomsnitt forventes en prisvekst på 5% de neste 12 månedene. 12 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

13 Boligprisutviklingen Halvparten av respondentene forventer en prisvekst på 1-4%. Det er en litt lavere andel som forventer en prisvekst på 5-10% prisvekst, 44%. Den høyeste andelen som forventer en prisvekst på 1-4% finner vi i aldersgruppen år, her er andelen 57%. Den høyeste andelen som forventer en prisvekst på 5-10% finner vi i alderen år, i Midt-Norge og Nord-Norge. Det er også forventninger om høyere prisvekst på landsbygda og i småby hhv. 64% og 49%. 13 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

14 Boligprisutviklingen Totalt er det 32% av respondentene som forventer et prisfall på 1-4% og 54% som forventer et prisfall på 5-10%. Det er med andre ord flere som forventer et større prisfall. Det er i Midt-Norge vi finner den høyeste andelen som forventer et prisfall på 5-10%, 84%. Også i Oslo og Akershus er andelen høy blant de som forventer et prisfall på 5-10%, 68%. De største forventningene om prisfall på 5-10% finner vi i : Oslo og tettsted: 69%/65%, år: 80% 14 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

15 Boligprisutviklingen Gjennomsnittsprisen for februar var 0,9% høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,3% høyere enn i januar. Gjennomsnittsprisene hittil i 2014 er 1,1% lavere enn i Uendrede priser ut året gir en prisnedgang på - 0,7%. Fordelt på boligtype, er det eneboliger som har falt mest i pris pr kvm. Fra feb 13 feb 14, har det vært et prisfall på 1,9% på enebolig. På delt bolig har det vært en oppgang på 0,3%, mens det på leilighet har vært et fall i kvadratmeter prisen på 0,4%. 15 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

16 Kjøpe eller selge først? Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Det er stadig litt under halvparten som ønsker å selge nåværende bolig før de kjøper ny bolig. I de tre siste målingene vi har gjort (nov 2013, feb 2014 og mars 2014), er andelene relativt stabile. For februar og mars er det 28% som vil kjøpe først og 46% som vil selge først. Tilsvarende tall for november 2013 var, kjøpe først, 29% og selge først, 48%. Andelen som vil selge først er høyest i de eldste aldersgruppene og synker med de yngre aldersgruppene. Blant Vet ikke ligger også de som ikke har bolig fra før. «Vet ikke» andelen har gått ned fra 27% i februar til 26% nå i mars. Totalt nov.13 feb.14 mar.14 Selge først 48 % 46 % 46 % Kjøpe først 29 % 28 % 28 % Kjøpe eller selge først? TOTAL år år år år 65 år + Vil kjøpe først 28 % 48 % 40 % 27 % 19 % 25 % Vil selge først 46 % 29 % 40 % 44 % 56 % 47 % Vet ikke 26 % 22 % 20 % 29 % 25 % 28 % TOTAL 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 16 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte

17 Boligkjøpsplaner, mars 2014 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser hvor stor andel av husholdningene som vil kjøpe før man selger bolig, eller motsatt. 28% svarer at de ønsker å kjøpe før de selger bolig. Det er de yngste som i størst grad vil kjøpe først. 46% sier de ønsker å selge før de kjøper. Litt over en fjerdedel vet ikke hva de vil gjøre. Andelen som foretrekker å selge først er høyest blant følgende grupperinger: Midt-Norge/Østlandet Øst: 51%/48% Småby/Landsbygd: 49%/48% 55-64år: 56% 17

18 Boligkjøpsplaner, mars 2014 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som sier de vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Andelen som vil selge sin eksisterende bolig før man kjøper ny, økte kraftig på slutten av Vi ser nå at denne tendensen har flatet ut, og andelen som vil selge før man kjøper har holdt seg stabil fra februar 2014 på 46%. Andelen som vil kjøpe før man selger har også holdt seg, 28% vil kjøpe bolig før de selger eksisterende. 18

19 Hva er øvre grense for hvor mye du kan betale ved kjøp av bolig? Kjøpesum I gjennomsnitt forventer husholdningene å betale 3,6 mill.kr for sin neste bolig. Det er i Oslo og Akershus man regner med å betale mest, 4,2 mill.kr. Fordelt på aldersgrupper forventer de yngste å betale 2,4 mill.kr mens aldersgruppen år ligger på topp med en estimert kjøpspris for neste bolig på 3,7 mill.kr. Grafen viser at forventet kjøpspris er høyere i urbane enn landlige områder. Oslo ligger på topp med en forventet kjøpspris på 4,3 mill. kr. for neste bolig. 19

20 Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Lånefinansiering I gjennomsnitt forventer husholdningene å lånefinansiere 51% av kjøpesummen ved kjøp av fremtidig bolig. Det er de to yngste aldersgruppene som har det høyeste lånefinansieringsbehovet. 72% i aldersgruppen år og 76% i aldersgruppen år. Det er bare på Østlandet Øst vi finner respondenter med et lånebehov under 50%. Tettsteder og småbyer har et noe lavere finansieringsbehov, med 45% og 48% enn de øvrige områder. 20

21 Boliger til salgs på FINN.no per uke Nivåene for Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger leses fra venstre akse, Oslo fra høyre akse. 21 *) Tallene er registrert dag 6 hver uke. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

22 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge 22 *) Tallene er registrert hver måned, og viser tall for hele måneden. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

23 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene for de største byene viser nedgang fra januar i Oslo, Trondheim og Tromsø. I Oslo var formidlingstiden i februar 32 dager mot 37 dager i januar. I Tromsø gikk antall dager ned fra 34 til 29 i februar og i Trondheim gikk det ned fra 34 til 31 dager. I Bergen er formidlingstiden gikk formidlingstiden opp med en dag til 26 dager. I Stavanger gikk formidlingstiden opp med 4 dager til 55 dager. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 48 dager, 1 dag mindre enn i forrige måned. 23

24 24 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger,

25 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 25

26 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet mars 2014 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Kåre Elnan Prognosesenteret AS Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 26

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv

Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv Fagrapport nr. 6-2012 Mary Ann Stamsø Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv SIFO 2012 Fagrapport nr. 6-2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B

Detaljer

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18 Innholdsfortegnelse: 1 side Forord 2 1. Røyking 3 Betydningen av alder og kjønn 4 Unges røyking og debutalder 7 Av-og-til-røyking 1 Geografiske variasjoner 11 Røyking i Norden 12 2. Bruk av snus 14 Økning

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Grensehandel Sverige og Danmark 2004

Grensehandel Sverige og Danmark 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 Randi Lavik Grensehandel Sverige og Danmark 2004 3. kvartal juli, august og september 2004 SIFO 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer