August NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU"

Transkript

1 August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU

2 NNU Q Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 3 Geografi... 3 Bedriftsstørrelse... 4 Bransje... 4 Bedriftsleders kjønn... 4 Hovedfunn... 5 Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller Spørreskjema Feilmargintabell Kryss- og frekvenstabeller

3 NNU Q Innledning Bakgrunn Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en undersøkelse blant norske bedrifter. Formålet med undersøkelsen er å skaffe til veie kunnskap og informasjon om norske bedrifters bruk av Altinn og deres syn på Altinns tjenester. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av Lindorfs database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Undersøkelsens utvalg er trukket fra Lindorfs base over samtlige norske foretak. Disse er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive, dvs. som har telefon. Virksomheter som ikke har telefon vil således ikke være representert i utvalget. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er et stratifisert utvalg, der populasjonen er delt inn i følgende gjensidig utelukkende strata. Bedrifter med 1 til 4 ansatte Bedrifter med 5 til 19 ansatte Bedrifter med 20 til 99 ansatte Bedrifter med 100 ansatte eller flere I hvert enkelt stratum er det gjort et enkelt tilfeldig utvalg. Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 9. til 29. juni 2011 (gjennom NNU som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets 2

4 NNU Q størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med kryss- og frekvenstabeller bak i rapporten. Karakteristika Før resultatene presenteres, gis det nedenfor en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Geografi Resultatene er vektet på geografi og størrelse med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Tabellen under viser fordelingen per fylke: Fylke Antall intervju (n) Andel intervju Populasjon Andel populasjon Østfold 95 4,75 % ,25 % Akershus ,55 % ,96 % Oslo ,55 % ,82 % Hedmark 58 2,90 % ,81 % Oppland 64 3,20 % ,99 % Buskerud 124 6,20 % ,54 % Vestfold 101 5,05 % ,74 % Telemark 59 2,95 % ,41 % Aust-Agder 41 2,05 % ,25 % Vest-Agder 68 3,40 % ,55 % Rogaland 161 8,05 % ,22 % Hordaland 191 9,55 % ,91 % Sogn og Fjordane 47 2,35 % ,63 % Møre og Romsdal 105 5,25 % ,38 % Sør-Trøndelag 113 5,65 % ,63 % Nord-Trøndelag 55 2,75 % ,81 % Nordland 94 4,70 % ,89 % Troms 62 3,10 % ,35 % Finnmark 40 2,00 % ,87 % t ,0 % ,0 % 3

5 NNU Q Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Antall i de ulike størrelsesgruppene i tabellen under er basert på ansatte som respondentene oppgir på spørsmålet Hvor mange ansatte har din bedrift?. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,0 % 5 til 19 ansatte ,0 % 20 til 99 ansatte ,2 % 100 ansatte eller mer 137 6,9 % ,0 % Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i følgende bransjer. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 18 0,9 % Industri, bergverk og kraft ,6 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,5 % Varehandel etc ,4 % Hotell- og restaurantvirksomhet 102 5,1 % Transport og kommunikasjon 65 3,3 % Tjenesteytende næringer ,3 % ,0 % Bedriftsleders kjønn Hver tredje respondent i undersøkelsen er kvinne. Dette er noe flere sammenlignet med tidligere undersøkelser. Bedriftsleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,3 % Kvinne ,7 % ,0 % 4

6 NNU Q Hovedfunn I denne delen presenteres hovedfrekvenser fra undersøkelsen. Resultatene presenteres for hvert spørsmål i den rekkefølgen spørsmålene ble stilt. Mer detaljerte resultater med fordeling på bakgrunnsvariabler, kan man se i tabellvedlegget bakerst i rapporten. SPM 1: Har du hørt om Altinn Internettløsningen for enklere rapportering til det offentlige? Resten av spørsmålene (spørsmål 2 til 12) er kun stilt til de som har hørt om Altinn. Nei; 11% Vet ikke/ikke ; 2% Ja; 87% (n=2000) SPM 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Nei; 9% Vet ikke/ikke ; 5% Ja; 85% (n=1747) SPM 3: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering 94% 88% 3% 3% Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering 84% 79% 10% 16% Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trnger den 77% 18% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke (n=1490) 5

7 NNU Q SPM 4: Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Forklaringer og hjelp til å forstå regelverk næringsdrivende må forholde seg til Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta brev, rapporter og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn En skjemakatalog med over 800 offentlige skjemaer, som også inneholder lenker til skjemaer som ikke ligger i Altinn Innsynstjenester i offentlige registre, for eksempel bedriftens heftelser i løsøre og bedriftens moms-reskontro 60% 49% 49% 46% 35% 47% 45% 49% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei (n=1747) SPM 5: Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. 5 - Svært fornøyd; 18% Vet ikke/ikke ; 2% 1 - Svært misfornøyd ; 1% 2; 5% 3; 23% 4; 52% (n=1490) SPM 6: Har du lagt merke til at Altinnløsningen har blitt oppgradert i løpet av det siste året? Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. Nei; 51% Vet ikke/ikke ; 2% Ja; 47% (n=1490) 6

8 NNU Q SPM 7: Synes du oppgraderingen har gjort Altinn-løsningen bedre, dårligere eller er det ingen endring? Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn, samt de som i spørsmål 6 oppgir at de har lagt merke til at Altinn-løsningen har blitt oppgradert i løpet av det siste året. 5% Dårligere ; 12% Ingen endring; 40% Vet ikke; Bedre; 43% (n=699) SPM 8: Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn, hva vil du foreslå da? Enklere å bruke/bedre oversikt Enklere søk i skjemakatalogen Bedre stabilitet Enklere å logge inn Bedre hjelp/mer informasjon Innlogging med BankID Flere/alle skjema/tjenester i Altinn Økt hastighet/kapasitet Lettere å delegere roller Funksjon for glemt passord Færre roller Annet Vet ikke 11% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 8% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 7

9 NNU Q SPM 9: Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Vet ikke/ikke ; 2% Ja; 17% Nei; 81% (n=1747) SPM 10: Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice 74% 21% Kun stilt til de som i spørsmål 9 oppgir at de har vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene. Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice 63% 19% Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice 76% 19% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke (n=301) 8

10 NNU Q SPM 11: Altinn har som mål å være hovedkanal for kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Jeg vil nå lese opp noen eksisterende og potensielle egenskaper ved Altinnløsningen og ber deg svare i hvilken grad du mener følgende funksjoner er nyttig for din bruk av Altinn. Du bes svare på en skala fra 1 til 5 der 1 er i svært og 5 er i svært stor grad Å få oversikt over tidligere innsendinger i bedriftens eget arkiv i Altinn 75% 11% 5% Å ha tilgang til registrerte årsregnskap for foretakene du har roller i 71% 12% 7% Å få tilgang til oppdatert kopi av bedriftens firmaattest, pantattest eller registerutskrift og at disse også kan videreformidles til tredjepart 68% 13% 7% Å få tilgang til skatteattester i Altinn 66% 14% 8% Å sende inn skjema til Altinn direkte fra eget dataprogram 65% 13% 11% Å finne oversikt over alle offentlige næringslivsskjemaer i Altinn sin skjemakatalog 64% 17% 7% Å delegere rettigheter for utfylling og innsending til andre 58% 17% 12% Å finne forklaring og hjelp til å forstå regelverket næringslivet må forholde seg til 57% 21% 10% Å motta meldinger og svar fra myndighetene til din bedrift direkte i Altinn (for eksempel svar på søknader) 56% 21% 11% Å kunne sende generelle brev og henvendelser via Altinn til offentlige etater 53% 21% 13% Å få oversikt over offentlige støtteordninger til næringslivet 51% 20% 15% I stor grad (4 og 5) Verken eller (3) 0% 20% 40% 60% 80% 100% I (1 og 2) (n=1747) SPM 12: Bruker du Altinn-løsningen i jobbsammenheng, i privat sammenheng eller begge deler? Vet ikke/ikke ; 6% Begge deler; 67% I jobbsammen heng; 20% I privat sammen heng; 7% (n=1747) 9

11 NNU Q Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 Har du hørt om Altinn Internett-løsningen for enklere rapportering til det offentlige? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 2] Nei [Gå til bakgrunnsvariabler] IKKE LES [Gå til bakgrunnsvariabler] Spørsmål 2 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 3] Nei [Gå til spørsmål 4] IKKE LES [Gå til spørsmål 4] Spørsmål 3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål 4 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? 10

12 NNU Q Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta brev, rapporter og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn Innsynstjenester i offentlige registre, for eksempel bedriftens heftelser i løsøre og bedriftens moms-reskontro Forklaringer og hjelp til å forstå regelverk næringsdrivende må forholde seg til En skjemakatalog med over 800 offentlige skjemaer, som også inneholder lenker til skjemaer som ikke ligger i Altinn Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål 5 Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. [Kun til de som har svart ja på spørsmål 2] Svaralternativer: 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd IKKE LES Spørsmål 6 Har du lagt merke til at Altinn-løsningen har blitt oppgradert i løpet av det siste året? [Kun til de som har svart ja på spørsmål 2] Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 7] Nei [Gå til spørsmål 8] IKKE LES [Gå til spørsmål 8] Spørsmål 7 Synes du oppgraderingen har gjort Altinn-løsningen bedre, dårligere eller er det ingen endring? [Kun til de som har svart ja på spørsmål 2 og ja i spørsmål 6] 11

13 NNU Q Svaralternativer: Bedre Ingen endring Dårligere IKKE LES Spørsmål 8 Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn, hva vil du foreslå da? Svaralternativer: Innlogging med BankID Bedre stabilitet Funksjon for glemt passord Færre roller Lettere å delegere roller Enklere søk i skjemakatalogen Annet, notér: Vet ikke Spørsmål 9 Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 10] Nei [Gå til spørsmål 11] IKKE LES [Gå til spørsmål 11] Spørsmål 10 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål 11 Altinn har som mål å være hovedkanal for kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Jeg vil nå lese opp noen eksisterende og potensielle egenskaper ved Altinnløsningen og ber deg svare i hvilken grad du mener følgende funksjoner er nyttig for din bruk av Altinn. Du bes svare på en skala fra 1 til 5 der 1 er i svært og 5 er i svært stor grad 12

14 NNU Q Å sende inn skjema til Altinn direkte fra eget dataprogram (hvis nødvendig med forklaring på dataprogram: for eksempel regnskapsprogram/årsoppgjørsprogram) Å delegere rettigheter for utfylling og innsending til andre Å finne oversikt over alle offentlige næringslivsskjemaer i Altinn sin skjemakatalog Å finne forklaring og hjelp til å forstå regelverket næringslivet må forholde seg til Å få oversikt over tidligere innsendinger bedriftens eget arkiv i Altinn Å få tilgang til oppdatert kopi av bedriftens firmaattest, pantattest eller registerutskrift og at disse også kan videreformidles til tredjepart Å ha tilgang til registrerte årsregnskap for foretakene du har roller i Å få tilgang til skatteattester i Altinn Å få oversikt over offentlige støtteordninger til næringslivet Å motta meldinger og svar fra myndighetene til din bedrift direkte i Altinn (for eksempel svar på søknader) Å kunne sende generelle brev og henvendelser via Altinn til offentlige etater Svaralternativer: 1 I svært I svært stor grad IKKE LES Spørsmål 12 Bruker du Altinn-løsningen i jobbsammenheng, i privat sammenheng eller begge deler? Svaralternativer: I jobbsammenheng I privat sammenheng Begge deler IKKE LES Bakgrunnsvariabel Hvor mange ansatte har din bedrift? [Oppgi ansatte] Bakgrunnsvariabel Hvilken organisasjonsform har din virksomhet? 13

15 NNU Q Svaralternativ: Allment aksjeselskap (ASA) Privat aksjeselskap (AS) Enkeltmannsforetak/enkeltpersonforetak (ENK) Ansvarlig selskap (ANS og DA) Annet (ikke noter) IKKE LES Vet ikke Bakgrunnsvariabel Eksporterer din bedrift varer og tjenester til utlandet? Svaralternativ: Ja Nei IKKE LES Vet ikke Bakgrunnsvariabel Når ble bedriften etablert? [Oppgi årstall] Bakgrunnsvariabel Registrer respondentens kjønn Mann Kvinne Bakgrunnsvariabel Virksomhetens bransje (NACE-kode 5 siffer) forhåndsregistreres Bakgrunnsvariabel Virksomhetens geografiske beliggenhet (postnr/kommunenr/fylke) forhåndsregistreres Bakgrunnsvariabel Virksomhetens organisasjonsnummer forhåndsregistreres 14

16 NNU Q Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Kryss- og frekvenstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 15

17 SPM. 1 Har du hørt om Altinn - Internett-løsningen for enklere rapportering til det offentlige? Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,3 87,3 87,3 Nei ,0 11,0 98,4 33 1,6 1,6 100, ,0 100,0 Fylke *) Ja Nei Telemark 98% 2% 0% 100% 59 Troms 93% 3% 3% 100% 62 Hedmark 93% 6% 1% 100% 58 Møre og Romsdal 92% 8% 0% 100% 105 Østfold 91% 9% 0% 100% 95 Sør-Trøndelag 91% 9% 1% 100% 113 Nordland 91% 9% 0% 100% 94 Nord-Trøndelag 90% 10% 0% 100% 55 Finnmark 89% 11% 0% 100% 40 Oslo 89% 9% 2% 100% 291 Rogaland 88% 10% 2% 100% 161 Hordaland 87% 10% 3% 100% 191 Akershus 86% 11% 3% 100% 231 Oppland 86% 14% 1% 100% 64 Vestfold 84% 14% 2% 100% 101 Sogn og fjordane 80% 20% 0% 100% 47 Aust-Agder 80% 16% 4% 100% 41 Buskerud 78% 18% 4% 100% 124 Vest-Agder 77% 23% 0% 100% 68 Bransje *) Ja Nei Primær 91% 9% 0% 100% 18 Industri etc. 87% 12% 1% 100% 272 Bygg- og anleggsvirksomhet 87% 11% 2% 100% 209 Varehandel etc. 83% 15% 2% 100% 588 Transport og lagring 85% 12% 3% 100% 65 Overnattings- og serveringsvirksomhet 80% 20% 0% 100% 102 Tjenesteytende næringer 93% 6% 1% 100% 746 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 87% 11% 2% 100% til 19 ansatte 87% 11% 1% 100% til 99 ansatte 88% 11% 1% 100% ansatte eller flere 91% 9% 0% 100% 137 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 87% 11% 2% 100% 1326 Kvinne 87% 11% 2% 100% 674 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 89% 10% 1% 100% 409 Nei 87% 11% 2% 100% 1580

18 SPM. 2 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,5 85,3 85,3 Nei 163 8,2 9,3 94,6 94 4,7 5,4 100, ,0 Fylke *) Ja Nei Oppland 95% 5% 0% 100% 52 Vestfold 92% 7% 1% 100% 85 Finnmark 91% 2% 7% 100% 33 Oslo 89% 6% 5% 100% 256 Akershus 88% 5% 6% 100% 201 Telemark 88% 11% 2% 100% 57 Nordland 87% 9% 4% 100% 85 Østfold 87% 8% 6% 100% 89 Sogn og fjordane 86% 10% 4% 100% 39 Hordaland 85% 11% 5% 100% 164 Møre og Romsdal 84% 7% 9% 100% 97 Buskerud 83% 8% 9% 100% 105 Rogaland 83% 11% 6% 100% 144 Troms 83% 10% 8% 100% 57 Vest-Agder 80% 15% 4% 100% 52 Sør-Trøndelag 79% 15% 6% 100% 102 Hedmark 79% 18% 4% 100% 53 Nord-Trøndelag 74% 19% 7% 100% 50 Aust-Agder 72% 15% 13% 100% 34 Bransje *) Ja Nei Primær 96% 0% 4% 100% 17 Industri etc. 87% 7% 6% 100% 244 Bygg- og anleggsvirksomhet 86% 11% 3% 100% 183 Varehandel etc. 82% 11% 7% 100% 492 Transport og lagring 95% 3% 3% 100% 54 Overnattings- og serveringsvirksomhet 74% 17% 10% 100% 83 Tjenesteytende næringer 87% 8% 4% 100% 682 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 85% 11% 4% 100% til 19 ansatte 85% 8% 7% 100% til 99 ansatte 84% 9% 7% 100% ansatte eller flere 86% 4% 10% 100% 126 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 87% 9% 4% 100% 1166 Kvinne 82% 10% 8% 100% 589 Eksportbedrift? *) Ja Nei Ja 89% 7% 4% 100% 369 Nei 84% 10% 6% 100% 1378

19 SPM. 3_1 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,2 83,5 83,5 Nei 152 7,6 10,2 93,7 94 4,7 6,3 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Hedmark 92% 7% 1% 100% 43 Nord-Trøndelag 91% 2% 7% 100% 40 Telemark 89% 6% 6% 100% 50 Nordland 88% 10% 1% 100% 76 Sør-Trøndelag 88% 4% 8% 100% 84 Buskerud 88% 9% 3% 100% 88 Finnmark 86% 8% 6% 100% 28 Akershus 86% 9% 5% 100% 175 Troms 85% 5% 10% 100% 48 Østfold 85% 5% 10% 100% 75 Sogn og fjordane 84% 4% 12% 100% 35 Rogaland 84% 12% 4% 100% 119 Vest-Agder 82% 12% 6% 100% 41 Oppland 82% 12% 6% 100% 49 Møre og Romsdal 81% 15% 5% 100% 78 Vestfold 78% 13% 9% 100% 78 Oslo 78% 14% 8% 100% 222 Hordaland 77% 15% 8% 100% 139 Aust-Agder 76% 17% 7% 100% 27 Bransje *) Ja Nei Primær 85% 11% 4% 100% 16 Industri etc. 82% 7% 12% 100% 216 Bygg- og anleggsvirksomhet 81% 13% 6% 100% 163 Varehandel etc. 85% 10% 5% 100% 391 Transport og lagring 81% 18% 1% 100% 49 Overnattings- og serveringsvirksomhet 83% 6% 10% 100% 63 Tjenesteytende næringer 83% 11% 6% 100% 597 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 83% 11% 7% 100% til 19 ansatte 84% 10% 6% 100% til 99 ansatte 85% 9% 6% 100% ansatte eller flere 80% 8% 12% 100% 108 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 83% 10% 7% 100% 1008 Kvinne 84% 11% 5% 100% 487 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 79% 12% 9% 100% 328 Nei 84% 10% 6% 100% 1160

20 SPM. 3_2 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,3 94,3 94,3 Nei 39 1,9 2,6 96,9 46 2,3 3,1 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke *) Ja Nei Hedmark 100% 0% 0% 100% 43 Vest-Agder 100% 0% 0% 100% 41 Sør-Trøndelag 99% 1% 1% 100% 84 Oppland 97% 3% 0% 100% 49 Oslo 96% 1% 2% 100% 222 Troms 96% 0% 4% 100% 48 Buskerud 96% 2% 3% 100% 88 Møre og Romsdal 95% 1% 4% 100% 78 Østfold 95% 1% 4% 100% 75 Finnmark 94% 0% 6% 100% 28 Nordland 94% 3% 3% 100% 76 Hordaland 94% 2% 4% 100% 139 Rogaland 93% 4% 2% 100% 119 Akershus 92% 4% 4% 100% 175 Telemark 91% 6% 3% 100% 50 Nord-Trøndelag 91% 2% 7% 100% 40 Aust-Agder 90% 10% 0% 100% 27 Vestfold 87% 6% 8% 100% 78 Sogn og fjordane 84% 11% 5% 100% 35 Bransje Ja Nei Primær 96% 0% 4% 100% 16 Industri etc. 94% 3% 3% 100% 216 Bygg- og anleggsvirksomhet 95% 2% 3% 100% 163 Varehandel etc. 95% 2% 4% 100% 391 Transport og lagring 91% 5% 4% 100% 49 Overnattings- og serveringsvirksomhet 96% 0% 4% 100% 63 Tjenesteytende næringer 94% 3% 2% 100% 597 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 95% 2% 3% 100% til 19 ansatte 93% 3% 3% 100% til 99 ansatte 96% 2% 1% 100% ansatte eller flere 94% 1% 4% 100% 108 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 95% 3% 3% 100% 1008 Kvinne 93% 3% 4% 100% 487 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 94% 2% 4% 100% 328 Nei 94% 3% 3% 100% 1160

21 SPM. 3_3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,9 79,1 79,1 Nei ,8 15,8 94,9 76 3,8 5,1 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke *) Ja Nei Troms 93% 2% 5% 100% 48 Hedmark 88% 5% 7% 100% 43 Sogn og fjordane 87% 0% 13% 100% 35 Vest-Agder 84% 16% 0% 100% 41 Nord-Trøndelag 83% 7% 9% 100% 40 Rogaland 83% 14% 4% 100% 119 Østfold 82% 14% 5% 100% 75 Oppland 82% 17% 2% 100% 49 Akershus 81% 14% 5% 100% 175 Sør-Trøndelag 81% 15% 4% 100% 84 Buskerud 80% 16% 4% 100% 88 Nordland 78% 12% 9% 100% 76 Møre og Romsdal 78% 19% 2% 100% 78 Finnmark 76% 18% 6% 100% 28 Vestfold 75% 23% 2% 100% 78 Oslo 74% 21% 5% 100% 222 Hordaland 73% 20% 7% 100% 139 Telemark 71% 20% 10% 100% 50 Aust-Agder 65% 28% 7% 100% 27 Bransje *) Ja Nei Primær 83% 4% 13% 100% 16 Industri etc. 78% 16% 7% 100% 216 Bygg- og anleggsvirksomhet 80% 10% 9% 100% 163 Varehandel etc. 83% 12% 5% 100% 391 Transport og lagring 73% 26% 1% 100% 49 Overnattings- og serveringsvirksomhet 79% 7% 13% 100% 63 Tjenesteytende næringer 77% 20% 4% 100% 597 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 77% 18% 5% 100% til 19 ansatte 81% 13% 5% 100% til 99 ansatte 82% 13% 6% 100% ansatte eller flere 81% 13% 6% 100% 108 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 77% 17% 6% 100% 1008 Kvinne 83% 13% 4% 100% 487 Eksportbedrift? *) Ja Nei Ja 73% 21% 6% 100% 328 Nei 80% 15% 5% 100% 1160

22 SPM. 3_4 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,5 87,9 87,9 Nei 41 2,0 2,7 90, ,0 9,4 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Sogn og fjordane 95% 0% 5% 100% 35 Nord-Trøndelag 94% 0% 6% 100% 40 Rogaland 92% 1% 7% 100% 119 Nordland 91% 0% 9% 100% 76 Oppland 91% 1% 8% 100% 49 Vest-Agder 91% 2% 7% 100% 41 Sør-Trøndelag 91% 2% 7% 100% 84 Oslo 89% 2% 9% 100% 222 Akershus 89% 1% 10% 100% 175 Østfold 88% 4% 8% 100% 75 Troms 88% 2% 10% 100% 48 Telemark 87% 5% 8% 100% 50 Hordaland 86% 2% 12% 100% 139 Møre og Romsdal 84% 7% 9% 100% 78 Vestfold 84% 3% 13% 100% 78 Hedmark 84% 8% 8% 100% 43 Finnmark 83% 2% 15% 100% 28 Buskerud 80% 8% 12% 100% 88 Aust-Agder 79% 3% 18% 100% 27 Bransje Ja Nei Primær 81% 0% 19% 100% 16 Industri etc. 87% 2% 12% 100% 216 Bygg- og anleggsvirksomhet 82% 3% 15% 100% 163 Varehandel etc. 87% 4% 10% 100% 391 Transport og lagring 89% 5% 6% 100% 49 Overnattings- og serveringsvirksomhet 89% 2% 9% 100% 63 Tjenesteytende næringer 90% 2% 7% 100% 597 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 87% 3% 10% 100% til 19 ansatte 89% 2% 9% 100% til 99 ansatte 89% 2% 9% 100% ansatte eller flere 95% 0% 5% 100% 108 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 87% 3% 10% 100% 1008 Kvinne 91% 1% 8% 100% 487 Eksportbedrift? *) Ja Nei Ja 82% 6% 13% 100% 328 Nei 89% 2% 9% 100% 1160

23 SPM. 3_5 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,4 77,0 77,0 Nei ,3 17,8 94,9 76 3,8 5,1 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Sør-Trøndelag 87% 11% 2% 100% 84 Finnmark 87% 7% 6% 100% 28 Oppland 84% 12% 4% 100% 49 Troms 83% 6% 11% 100% 48 Akershus 83% 14% 4% 100% 175 Nordland 82% 13% 5% 100% 76 Østfold 81% 14% 5% 100% 75 Rogaland 81% 18% 1% 100% 119 Buskerud 77% 21% 2% 100% 88 Telemark 77% 17% 6% 100% 50 Nord-Trøndelag 77% 16% 7% 100% 40 Hedmark 74% 22% 4% 100% 43 Aust-Agder 73% 20% 7% 100% 27 Oslo 73% 21% 7% 100% 222 Vestfold 72% 26% 2% 100% 78 Vest-Agder 71% 23% 6% 100% 41 Sogn og fjordane 71% 20% 9% 100% 35 Møre og Romsdal 69% 26% 5% 100% 78 Hordaland 68% 23% 9% 100% 139 Bransje *) Ja Nei Primær 82% 13% 4% 100% 16 Industri etc. 69% 22% 9% 100% 216 Bygg- og anleggsvirksomhet 82% 14% 5% 100% 163 Varehandel etc. 82% 12% 7% 100% 391 Transport og lagring 79% 21% 0% 100% 49 Overnattings- og serveringsvirksomhet 86% 8% 6% 100% 63 Tjenesteytende næringer 74% 22% 3% 100% 597 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 77% 18% 5% 100% til 19 ansatte 77% 18% 5% 100% til 99 ansatte 78% 18% 5% 100% ansatte eller flere 66% 25% 9% 100% 108 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 77% 18% 5% 100% 1008 Kvinne 78% 17% 5% 100% 487 Eksportbedrift? *) Ja Nei Ja 73% 22% 5% 100% 328 Nei 78% 17% 5% 100% 1160

24 SPM. 4_1 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta brev, rapporter og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,9 49,1 49,1 Nei ,7 46,6 95,7 75 3,8 4,3 100, ,0 Fylke Ja Nei Sogn og fjordane 62% 34% 4% 100% 39 Troms 60% 34% 6% 100% 57 Aust-Agder 59% 34% 8% 100% 34 Vest-Agder 57% 42% 1% 100% 52 Østfold 56% 40% 4% 100% 89 Akershus 54% 44% 2% 100% 201 Nordland 53% 43% 3% 100% 85 Buskerud 52% 39% 9% 100% 105 Oslo 50% 46% 4% 100% 256 Hedmark 48% 51% 1% 100% 53 Sør-Trøndelag 47% 53% 1% 100% 102 Telemark 46% 53% 1% 100% 57 Møre og Romsdal 45% 49% 6% 100% 97 Hordaland 44% 48% 7% 100% 164 Vestfold 44% 52% 4% 100% 85 Rogaland 43% 52% 5% 100% 144 Nord-Trøndelag 40% 56% 4% 100% 50 Oppland 40% 57% 4% 100% 52 Finnmark 36% 53% 10% 100% 33 Bransje Ja Nei Primær 53% 43% 4% 100% 17 Industri etc. 43% 52% 4% 100% 244 Bygg- og anleggsvirksomhet 54% 38% 8% 100% 183 Varehandel etc. 47% 48% 5% 100% 492 Transport og lagring 56% 41% 3% 100% 54 Overnattings- og serveringsvirksomhet 55% 40% 5% 100% 83 Tjenesteytende næringer 50% 47% 3% 100% 682 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 46% 49% 4% 100% til 19 ansatte 53% 43% 4% 100% til 99 ansatte 52% 44% 4% 100% ansatte eller flere 49% 46% 5% 100% 126 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 47% 49% 4% 100% 1166 Kvinne 54% 41% 5% 100% 589 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 46% 51% 3% 100% 369 Nei 50% 46% 5% 100% 1378

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011 Resultater NNUQ2 2011 IMDi, 6. september 2011 Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI)

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med:

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) September

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

RAPPORT Gjennomført av

RAPPORT Gjennomført av KRISINO TM 2009 RAPPORT Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid/med støtte fra NSR/Perduco KRISINO 2009 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 3 Økonomisk kriminalitet... 3 Sikkerhet...

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Rekruttering av flerkulturelle kandidater

Rekruttering av flerkulturelle kandidater Har din bedrift en eller flere ansatte med flerkulturell bakgrunn i noen av følgende funksjoner? Andel som svarer ja 37 prosent av bedriftene har en eller flere ansatte Ufaglærte 2 med flerkulturell bakgrunn

Detaljer

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK KRISINO 2015 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK Medutgiver: Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Utvalget består av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet,

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer