August NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU"

Transkript

1 August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU

2 NNU Q Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 3 Geografi... 3 Bedriftsstørrelse... 4 Bransje... 4 Bedriftsleders kjønn... 4 Hovedfunn... 5 Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller Spørreskjema Feilmargintabell Kryss- og frekvenstabeller

3 NNU Q Innledning Bakgrunn Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en undersøkelse blant norske bedrifter. Formålet med undersøkelsen er å skaffe til veie kunnskap og informasjon om norske bedrifters bruk av Altinn og deres syn på Altinns tjenester. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av Lindorfs database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Undersøkelsens utvalg er trukket fra Lindorfs base over samtlige norske foretak. Disse er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive, dvs. som har telefon. Virksomheter som ikke har telefon vil således ikke være representert i utvalget. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er et stratifisert utvalg, der populasjonen er delt inn i følgende gjensidig utelukkende strata. Bedrifter med 1 til 4 ansatte Bedrifter med 5 til 19 ansatte Bedrifter med 20 til 99 ansatte Bedrifter med 100 ansatte eller flere I hvert enkelt stratum er det gjort et enkelt tilfeldig utvalg. Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 9. til 29. juni 2011 (gjennom NNU som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets 2

4 NNU Q størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med kryss- og frekvenstabeller bak i rapporten. Karakteristika Før resultatene presenteres, gis det nedenfor en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Geografi Resultatene er vektet på geografi og størrelse med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Tabellen under viser fordelingen per fylke: Fylke Antall intervju (n) Andel intervju Populasjon Andel populasjon Østfold 95 4,75 % ,25 % Akershus ,55 % ,96 % Oslo ,55 % ,82 % Hedmark 58 2,90 % ,81 % Oppland 64 3,20 % ,99 % Buskerud 124 6,20 % ,54 % Vestfold 101 5,05 % ,74 % Telemark 59 2,95 % ,41 % Aust-Agder 41 2,05 % ,25 % Vest-Agder 68 3,40 % ,55 % Rogaland 161 8,05 % ,22 % Hordaland 191 9,55 % ,91 % Sogn og Fjordane 47 2,35 % ,63 % Møre og Romsdal 105 5,25 % ,38 % Sør-Trøndelag 113 5,65 % ,63 % Nord-Trøndelag 55 2,75 % ,81 % Nordland 94 4,70 % ,89 % Troms 62 3,10 % ,35 % Finnmark 40 2,00 % ,87 % t ,0 % ,0 % 3

5 NNU Q Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Antall i de ulike størrelsesgruppene i tabellen under er basert på ansatte som respondentene oppgir på spørsmålet Hvor mange ansatte har din bedrift?. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,0 % 5 til 19 ansatte ,0 % 20 til 99 ansatte ,2 % 100 ansatte eller mer 137 6,9 % ,0 % Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i følgende bransjer. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 18 0,9 % Industri, bergverk og kraft ,6 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,5 % Varehandel etc ,4 % Hotell- og restaurantvirksomhet 102 5,1 % Transport og kommunikasjon 65 3,3 % Tjenesteytende næringer ,3 % ,0 % Bedriftsleders kjønn Hver tredje respondent i undersøkelsen er kvinne. Dette er noe flere sammenlignet med tidligere undersøkelser. Bedriftsleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,3 % Kvinne ,7 % ,0 % 4

6 NNU Q Hovedfunn I denne delen presenteres hovedfrekvenser fra undersøkelsen. Resultatene presenteres for hvert spørsmål i den rekkefølgen spørsmålene ble stilt. Mer detaljerte resultater med fordeling på bakgrunnsvariabler, kan man se i tabellvedlegget bakerst i rapporten. SPM 1: Har du hørt om Altinn Internettløsningen for enklere rapportering til det offentlige? Resten av spørsmålene (spørsmål 2 til 12) er kun stilt til de som har hørt om Altinn. Nei; 11% Vet ikke/ikke ; 2% Ja; 87% (n=2000) SPM 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Nei; 9% Vet ikke/ikke ; 5% Ja; 85% (n=1747) SPM 3: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering 94% 88% 3% 3% Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering 84% 79% 10% 16% Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trnger den 77% 18% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke (n=1490) 5

7 NNU Q SPM 4: Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Forklaringer og hjelp til å forstå regelverk næringsdrivende må forholde seg til Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta brev, rapporter og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn En skjemakatalog med over 800 offentlige skjemaer, som også inneholder lenker til skjemaer som ikke ligger i Altinn Innsynstjenester i offentlige registre, for eksempel bedriftens heftelser i løsøre og bedriftens moms-reskontro 60% 49% 49% 46% 35% 47% 45% 49% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei (n=1747) SPM 5: Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. 5 - Svært fornøyd; 18% Vet ikke/ikke ; 2% 1 - Svært misfornøyd ; 1% 2; 5% 3; 23% 4; 52% (n=1490) SPM 6: Har du lagt merke til at Altinnløsningen har blitt oppgradert i løpet av det siste året? Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. Nei; 51% Vet ikke/ikke ; 2% Ja; 47% (n=1490) 6

8 NNU Q SPM 7: Synes du oppgraderingen har gjort Altinn-løsningen bedre, dårligere eller er det ingen endring? Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn, samt de som i spørsmål 6 oppgir at de har lagt merke til at Altinn-løsningen har blitt oppgradert i løpet av det siste året. 5% Dårligere ; 12% Ingen endring; 40% Vet ikke; Bedre; 43% (n=699) SPM 8: Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn, hva vil du foreslå da? Enklere å bruke/bedre oversikt Enklere søk i skjemakatalogen Bedre stabilitet Enklere å logge inn Bedre hjelp/mer informasjon Innlogging med BankID Flere/alle skjema/tjenester i Altinn Økt hastighet/kapasitet Lettere å delegere roller Funksjon for glemt passord Færre roller Annet Vet ikke 11% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 8% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 7

9 NNU Q SPM 9: Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Vet ikke/ikke ; 2% Ja; 17% Nei; 81% (n=1747) SPM 10: Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice 74% 21% Kun stilt til de som i spørsmål 9 oppgir at de har vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene. Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice 63% 19% Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice 76% 19% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke (n=301) 8

10 NNU Q SPM 11: Altinn har som mål å være hovedkanal for kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Jeg vil nå lese opp noen eksisterende og potensielle egenskaper ved Altinnløsningen og ber deg svare i hvilken grad du mener følgende funksjoner er nyttig for din bruk av Altinn. Du bes svare på en skala fra 1 til 5 der 1 er i svært og 5 er i svært stor grad Å få oversikt over tidligere innsendinger i bedriftens eget arkiv i Altinn 75% 11% 5% Å ha tilgang til registrerte årsregnskap for foretakene du har roller i 71% 12% 7% Å få tilgang til oppdatert kopi av bedriftens firmaattest, pantattest eller registerutskrift og at disse også kan videreformidles til tredjepart 68% 13% 7% Å få tilgang til skatteattester i Altinn 66% 14% 8% Å sende inn skjema til Altinn direkte fra eget dataprogram 65% 13% 11% Å finne oversikt over alle offentlige næringslivsskjemaer i Altinn sin skjemakatalog 64% 17% 7% Å delegere rettigheter for utfylling og innsending til andre 58% 17% 12% Å finne forklaring og hjelp til å forstå regelverket næringslivet må forholde seg til 57% 21% 10% Å motta meldinger og svar fra myndighetene til din bedrift direkte i Altinn (for eksempel svar på søknader) 56% 21% 11% Å kunne sende generelle brev og henvendelser via Altinn til offentlige etater 53% 21% 13% Å få oversikt over offentlige støtteordninger til næringslivet 51% 20% 15% I stor grad (4 og 5) Verken eller (3) 0% 20% 40% 60% 80% 100% I (1 og 2) (n=1747) SPM 12: Bruker du Altinn-løsningen i jobbsammenheng, i privat sammenheng eller begge deler? Vet ikke/ikke ; 6% Begge deler; 67% I jobbsammen heng; 20% I privat sammen heng; 7% (n=1747) 9

11 NNU Q Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 Har du hørt om Altinn Internett-løsningen for enklere rapportering til det offentlige? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 2] Nei [Gå til bakgrunnsvariabler] IKKE LES [Gå til bakgrunnsvariabler] Spørsmål 2 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 3] Nei [Gå til spørsmål 4] IKKE LES [Gå til spørsmål 4] Spørsmål 3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål 4 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? 10

12 NNU Q Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta brev, rapporter og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn Innsynstjenester i offentlige registre, for eksempel bedriftens heftelser i løsøre og bedriftens moms-reskontro Forklaringer og hjelp til å forstå regelverk næringsdrivende må forholde seg til En skjemakatalog med over 800 offentlige skjemaer, som også inneholder lenker til skjemaer som ikke ligger i Altinn Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål 5 Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. [Kun til de som har svart ja på spørsmål 2] Svaralternativer: 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd IKKE LES Spørsmål 6 Har du lagt merke til at Altinn-løsningen har blitt oppgradert i løpet av det siste året? [Kun til de som har svart ja på spørsmål 2] Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 7] Nei [Gå til spørsmål 8] IKKE LES [Gå til spørsmål 8] Spørsmål 7 Synes du oppgraderingen har gjort Altinn-løsningen bedre, dårligere eller er det ingen endring? [Kun til de som har svart ja på spørsmål 2 og ja i spørsmål 6] 11

13 NNU Q Svaralternativer: Bedre Ingen endring Dårligere IKKE LES Spørsmål 8 Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn, hva vil du foreslå da? Svaralternativer: Innlogging med BankID Bedre stabilitet Funksjon for glemt passord Færre roller Lettere å delegere roller Enklere søk i skjemakatalogen Annet, notér: Vet ikke Spørsmål 9 Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 10] Nei [Gå til spørsmål 11] IKKE LES [Gå til spørsmål 11] Spørsmål 10 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål 11 Altinn har som mål å være hovedkanal for kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen. Jeg vil nå lese opp noen eksisterende og potensielle egenskaper ved Altinnløsningen og ber deg svare i hvilken grad du mener følgende funksjoner er nyttig for din bruk av Altinn. Du bes svare på en skala fra 1 til 5 der 1 er i svært og 5 er i svært stor grad 12

14 NNU Q Å sende inn skjema til Altinn direkte fra eget dataprogram (hvis nødvendig med forklaring på dataprogram: for eksempel regnskapsprogram/årsoppgjørsprogram) Å delegere rettigheter for utfylling og innsending til andre Å finne oversikt over alle offentlige næringslivsskjemaer i Altinn sin skjemakatalog Å finne forklaring og hjelp til å forstå regelverket næringslivet må forholde seg til Å få oversikt over tidligere innsendinger bedriftens eget arkiv i Altinn Å få tilgang til oppdatert kopi av bedriftens firmaattest, pantattest eller registerutskrift og at disse også kan videreformidles til tredjepart Å ha tilgang til registrerte årsregnskap for foretakene du har roller i Å få tilgang til skatteattester i Altinn Å få oversikt over offentlige støtteordninger til næringslivet Å motta meldinger og svar fra myndighetene til din bedrift direkte i Altinn (for eksempel svar på søknader) Å kunne sende generelle brev og henvendelser via Altinn til offentlige etater Svaralternativer: 1 I svært I svært stor grad IKKE LES Spørsmål 12 Bruker du Altinn-løsningen i jobbsammenheng, i privat sammenheng eller begge deler? Svaralternativer: I jobbsammenheng I privat sammenheng Begge deler IKKE LES Bakgrunnsvariabel Hvor mange ansatte har din bedrift? [Oppgi ansatte] Bakgrunnsvariabel Hvilken organisasjonsform har din virksomhet? 13

15 NNU Q Svaralternativ: Allment aksjeselskap (ASA) Privat aksjeselskap (AS) Enkeltmannsforetak/enkeltpersonforetak (ENK) Ansvarlig selskap (ANS og DA) Annet (ikke noter) IKKE LES Vet ikke Bakgrunnsvariabel Eksporterer din bedrift varer og tjenester til utlandet? Svaralternativ: Ja Nei IKKE LES Vet ikke Bakgrunnsvariabel Når ble bedriften etablert? [Oppgi årstall] Bakgrunnsvariabel Registrer respondentens kjønn Mann Kvinne Bakgrunnsvariabel Virksomhetens bransje (NACE-kode 5 siffer) forhåndsregistreres Bakgrunnsvariabel Virksomhetens geografiske beliggenhet (postnr/kommunenr/fylke) forhåndsregistreres Bakgrunnsvariabel Virksomhetens organisasjonsnummer forhåndsregistreres 14

16 NNU Q Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Kryss- og frekvenstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 15

17 SPM. 1 Har du hørt om Altinn - Internett-løsningen for enklere rapportering til det offentlige? Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,3 87,3 87,3 Nei ,0 11,0 98,4 33 1,6 1,6 100, ,0 100,0 Fylke *) Ja Nei Telemark 98% 2% 0% 100% 59 Troms 93% 3% 3% 100% 62 Hedmark 93% 6% 1% 100% 58 Møre og Romsdal 92% 8% 0% 100% 105 Østfold 91% 9% 0% 100% 95 Sør-Trøndelag 91% 9% 1% 100% 113 Nordland 91% 9% 0% 100% 94 Nord-Trøndelag 90% 10% 0% 100% 55 Finnmark 89% 11% 0% 100% 40 Oslo 89% 9% 2% 100% 291 Rogaland 88% 10% 2% 100% 161 Hordaland 87% 10% 3% 100% 191 Akershus 86% 11% 3% 100% 231 Oppland 86% 14% 1% 100% 64 Vestfold 84% 14% 2% 100% 101 Sogn og fjordane 80% 20% 0% 100% 47 Aust-Agder 80% 16% 4% 100% 41 Buskerud 78% 18% 4% 100% 124 Vest-Agder 77% 23% 0% 100% 68 Bransje *) Ja Nei Primær 91% 9% 0% 100% 18 Industri etc. 87% 12% 1% 100% 272 Bygg- og anleggsvirksomhet 87% 11% 2% 100% 209 Varehandel etc. 83% 15% 2% 100% 588 Transport og lagring 85% 12% 3% 100% 65 Overnattings- og serveringsvirksomhet 80% 20% 0% 100% 102 Tjenesteytende næringer 93% 6% 1% 100% 746 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 87% 11% 2% 100% til 19 ansatte 87% 11% 1% 100% til 99 ansatte 88% 11% 1% 100% ansatte eller flere 91% 9% 0% 100% 137 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 87% 11% 2% 100% 1326 Kvinne 87% 11% 2% 100% 674 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 89% 10% 1% 100% 409 Nei 87% 11% 2% 100% 1580

18 SPM. 2 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,5 85,3 85,3 Nei 163 8,2 9,3 94,6 94 4,7 5,4 100, ,0 Fylke *) Ja Nei Oppland 95% 5% 0% 100% 52 Vestfold 92% 7% 1% 100% 85 Finnmark 91% 2% 7% 100% 33 Oslo 89% 6% 5% 100% 256 Akershus 88% 5% 6% 100% 201 Telemark 88% 11% 2% 100% 57 Nordland 87% 9% 4% 100% 85 Østfold 87% 8% 6% 100% 89 Sogn og fjordane 86% 10% 4% 100% 39 Hordaland 85% 11% 5% 100% 164 Møre og Romsdal 84% 7% 9% 100% 97 Buskerud 83% 8% 9% 100% 105 Rogaland 83% 11% 6% 100% 144 Troms 83% 10% 8% 100% 57 Vest-Agder 80% 15% 4% 100% 52 Sør-Trøndelag 79% 15% 6% 100% 102 Hedmark 79% 18% 4% 100% 53 Nord-Trøndelag 74% 19% 7% 100% 50 Aust-Agder 72% 15% 13% 100% 34 Bransje *) Ja Nei Primær 96% 0% 4% 100% 17 Industri etc. 87% 7% 6% 100% 244 Bygg- og anleggsvirksomhet 86% 11% 3% 100% 183 Varehandel etc. 82% 11% 7% 100% 492 Transport og lagring 95% 3% 3% 100% 54 Overnattings- og serveringsvirksomhet 74% 17% 10% 100% 83 Tjenesteytende næringer 87% 8% 4% 100% 682 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 85% 11% 4% 100% til 19 ansatte 85% 8% 7% 100% til 99 ansatte 84% 9% 7% 100% ansatte eller flere 86% 4% 10% 100% 126 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 87% 9% 4% 100% 1166 Kvinne 82% 10% 8% 100% 589 Eksportbedrift? *) Ja Nei Ja 89% 7% 4% 100% 369 Nei 84% 10% 6% 100% 1378

19 SPM. 3_1 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,2 83,5 83,5 Nei 152 7,6 10,2 93,7 94 4,7 6,3 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Hedmark 92% 7% 1% 100% 43 Nord-Trøndelag 91% 2% 7% 100% 40 Telemark 89% 6% 6% 100% 50 Nordland 88% 10% 1% 100% 76 Sør-Trøndelag 88% 4% 8% 100% 84 Buskerud 88% 9% 3% 100% 88 Finnmark 86% 8% 6% 100% 28 Akershus 86% 9% 5% 100% 175 Troms 85% 5% 10% 100% 48 Østfold 85% 5% 10% 100% 75 Sogn og fjordane 84% 4% 12% 100% 35 Rogaland 84% 12% 4% 100% 119 Vest-Agder 82% 12% 6% 100% 41 Oppland 82% 12% 6% 100% 49 Møre og Romsdal 81% 15% 5% 100% 78 Vestfold 78% 13% 9% 100% 78 Oslo 78% 14% 8% 100% 222 Hordaland 77% 15% 8% 100% 139 Aust-Agder 76% 17% 7% 100% 27 Bransje *) Ja Nei Primær 85% 11% 4% 100% 16 Industri etc. 82% 7% 12% 100% 216 Bygg- og anleggsvirksomhet 81% 13% 6% 100% 163 Varehandel etc. 85% 10% 5% 100% 391 Transport og lagring 81% 18% 1% 100% 49 Overnattings- og serveringsvirksomhet 83% 6% 10% 100% 63 Tjenesteytende næringer 83% 11% 6% 100% 597 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 83% 11% 7% 100% til 19 ansatte 84% 10% 6% 100% til 99 ansatte 85% 9% 6% 100% ansatte eller flere 80% 8% 12% 100% 108 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 83% 10% 7% 100% 1008 Kvinne 84% 11% 5% 100% 487 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 79% 12% 9% 100% 328 Nei 84% 10% 6% 100% 1160

20 SPM. 3_2 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,3 94,3 94,3 Nei 39 1,9 2,6 96,9 46 2,3 3,1 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke *) Ja Nei Hedmark 100% 0% 0% 100% 43 Vest-Agder 100% 0% 0% 100% 41 Sør-Trøndelag 99% 1% 1% 100% 84 Oppland 97% 3% 0% 100% 49 Oslo 96% 1% 2% 100% 222 Troms 96% 0% 4% 100% 48 Buskerud 96% 2% 3% 100% 88 Møre og Romsdal 95% 1% 4% 100% 78 Østfold 95% 1% 4% 100% 75 Finnmark 94% 0% 6% 100% 28 Nordland 94% 3% 3% 100% 76 Hordaland 94% 2% 4% 100% 139 Rogaland 93% 4% 2% 100% 119 Akershus 92% 4% 4% 100% 175 Telemark 91% 6% 3% 100% 50 Nord-Trøndelag 91% 2% 7% 100% 40 Aust-Agder 90% 10% 0% 100% 27 Vestfold 87% 6% 8% 100% 78 Sogn og fjordane 84% 11% 5% 100% 35 Bransje Ja Nei Primær 96% 0% 4% 100% 16 Industri etc. 94% 3% 3% 100% 216 Bygg- og anleggsvirksomhet 95% 2% 3% 100% 163 Varehandel etc. 95% 2% 4% 100% 391 Transport og lagring 91% 5% 4% 100% 49 Overnattings- og serveringsvirksomhet 96% 0% 4% 100% 63 Tjenesteytende næringer 94% 3% 2% 100% 597 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 95% 2% 3% 100% til 19 ansatte 93% 3% 3% 100% til 99 ansatte 96% 2% 1% 100% ansatte eller flere 94% 1% 4% 100% 108 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 95% 3% 3% 100% 1008 Kvinne 93% 3% 4% 100% 487 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 94% 2% 4% 100% 328 Nei 94% 3% 3% 100% 1160

21 SPM. 3_3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,9 79,1 79,1 Nei ,8 15,8 94,9 76 3,8 5,1 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke *) Ja Nei Troms 93% 2% 5% 100% 48 Hedmark 88% 5% 7% 100% 43 Sogn og fjordane 87% 0% 13% 100% 35 Vest-Agder 84% 16% 0% 100% 41 Nord-Trøndelag 83% 7% 9% 100% 40 Rogaland 83% 14% 4% 100% 119 Østfold 82% 14% 5% 100% 75 Oppland 82% 17% 2% 100% 49 Akershus 81% 14% 5% 100% 175 Sør-Trøndelag 81% 15% 4% 100% 84 Buskerud 80% 16% 4% 100% 88 Nordland 78% 12% 9% 100% 76 Møre og Romsdal 78% 19% 2% 100% 78 Finnmark 76% 18% 6% 100% 28 Vestfold 75% 23% 2% 100% 78 Oslo 74% 21% 5% 100% 222 Hordaland 73% 20% 7% 100% 139 Telemark 71% 20% 10% 100% 50 Aust-Agder 65% 28% 7% 100% 27 Bransje *) Ja Nei Primær 83% 4% 13% 100% 16 Industri etc. 78% 16% 7% 100% 216 Bygg- og anleggsvirksomhet 80% 10% 9% 100% 163 Varehandel etc. 83% 12% 5% 100% 391 Transport og lagring 73% 26% 1% 100% 49 Overnattings- og serveringsvirksomhet 79% 7% 13% 100% 63 Tjenesteytende næringer 77% 20% 4% 100% 597 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 77% 18% 5% 100% til 19 ansatte 81% 13% 5% 100% til 99 ansatte 82% 13% 6% 100% ansatte eller flere 81% 13% 6% 100% 108 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 77% 17% 6% 100% 1008 Kvinne 83% 13% 4% 100% 487 Eksportbedrift? *) Ja Nei Ja 73% 21% 6% 100% 328 Nei 80% 15% 5% 100% 1160

22 SPM. 3_4 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,5 87,9 87,9 Nei 41 2,0 2,7 90, ,0 9,4 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Sogn og fjordane 95% 0% 5% 100% 35 Nord-Trøndelag 94% 0% 6% 100% 40 Rogaland 92% 1% 7% 100% 119 Nordland 91% 0% 9% 100% 76 Oppland 91% 1% 8% 100% 49 Vest-Agder 91% 2% 7% 100% 41 Sør-Trøndelag 91% 2% 7% 100% 84 Oslo 89% 2% 9% 100% 222 Akershus 89% 1% 10% 100% 175 Østfold 88% 4% 8% 100% 75 Troms 88% 2% 10% 100% 48 Telemark 87% 5% 8% 100% 50 Hordaland 86% 2% 12% 100% 139 Møre og Romsdal 84% 7% 9% 100% 78 Vestfold 84% 3% 13% 100% 78 Hedmark 84% 8% 8% 100% 43 Finnmark 83% 2% 15% 100% 28 Buskerud 80% 8% 12% 100% 88 Aust-Agder 79% 3% 18% 100% 27 Bransje Ja Nei Primær 81% 0% 19% 100% 16 Industri etc. 87% 2% 12% 100% 216 Bygg- og anleggsvirksomhet 82% 3% 15% 100% 163 Varehandel etc. 87% 4% 10% 100% 391 Transport og lagring 89% 5% 6% 100% 49 Overnattings- og serveringsvirksomhet 89% 2% 9% 100% 63 Tjenesteytende næringer 90% 2% 7% 100% 597 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 87% 3% 10% 100% til 19 ansatte 89% 2% 9% 100% til 99 ansatte 89% 2% 9% 100% ansatte eller flere 95% 0% 5% 100% 108 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 87% 3% 10% 100% 1008 Kvinne 91% 1% 8% 100% 487 Eksportbedrift? *) Ja Nei Ja 82% 6% 13% 100% 328 Nei 89% 2% 9% 100% 1160

23 SPM. 3_5 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,4 77,0 77,0 Nei ,3 17,8 94,9 76 3,8 5,1 100,0 Sum ,5 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Sør-Trøndelag 87% 11% 2% 100% 84 Finnmark 87% 7% 6% 100% 28 Oppland 84% 12% 4% 100% 49 Troms 83% 6% 11% 100% 48 Akershus 83% 14% 4% 100% 175 Nordland 82% 13% 5% 100% 76 Østfold 81% 14% 5% 100% 75 Rogaland 81% 18% 1% 100% 119 Buskerud 77% 21% 2% 100% 88 Telemark 77% 17% 6% 100% 50 Nord-Trøndelag 77% 16% 7% 100% 40 Hedmark 74% 22% 4% 100% 43 Aust-Agder 73% 20% 7% 100% 27 Oslo 73% 21% 7% 100% 222 Vestfold 72% 26% 2% 100% 78 Vest-Agder 71% 23% 6% 100% 41 Sogn og fjordane 71% 20% 9% 100% 35 Møre og Romsdal 69% 26% 5% 100% 78 Hordaland 68% 23% 9% 100% 139 Bransje *) Ja Nei Primær 82% 13% 4% 100% 16 Industri etc. 69% 22% 9% 100% 216 Bygg- og anleggsvirksomhet 82% 14% 5% 100% 163 Varehandel etc. 82% 12% 7% 100% 391 Transport og lagring 79% 21% 0% 100% 49 Overnattings- og serveringsvirksomhet 86% 8% 6% 100% 63 Tjenesteytende næringer 74% 22% 3% 100% 597 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 77% 18% 5% 100% til 19 ansatte 77% 18% 5% 100% til 99 ansatte 78% 18% 5% 100% ansatte eller flere 66% 25% 9% 100% 108 Respondentens kjønn Ja Nei Mann 77% 18% 5% 100% 1008 Kvinne 78% 17% 5% 100% 487 Eksportbedrift? *) Ja Nei Ja 73% 22% 5% 100% 328 Nei 78% 17% 5% 100% 1160

24 SPM. 4_1 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta brev, rapporter og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,9 49,1 49,1 Nei ,7 46,6 95,7 75 3,8 4,3 100, ,0 Fylke Ja Nei Sogn og fjordane 62% 34% 4% 100% 39 Troms 60% 34% 6% 100% 57 Aust-Agder 59% 34% 8% 100% 34 Vest-Agder 57% 42% 1% 100% 52 Østfold 56% 40% 4% 100% 89 Akershus 54% 44% 2% 100% 201 Nordland 53% 43% 3% 100% 85 Buskerud 52% 39% 9% 100% 105 Oslo 50% 46% 4% 100% 256 Hedmark 48% 51% 1% 100% 53 Sør-Trøndelag 47% 53% 1% 100% 102 Telemark 46% 53% 1% 100% 57 Møre og Romsdal 45% 49% 6% 100% 97 Hordaland 44% 48% 7% 100% 164 Vestfold 44% 52% 4% 100% 85 Rogaland 43% 52% 5% 100% 144 Nord-Trøndelag 40% 56% 4% 100% 50 Oppland 40% 57% 4% 100% 52 Finnmark 36% 53% 10% 100% 33 Bransje Ja Nei Primær 53% 43% 4% 100% 17 Industri etc. 43% 52% 4% 100% 244 Bygg- og anleggsvirksomhet 54% 38% 8% 100% 183 Varehandel etc. 47% 48% 5% 100% 492 Transport og lagring 56% 41% 3% 100% 54 Overnattings- og serveringsvirksomhet 55% 40% 5% 100% 83 Tjenesteytende næringer 50% 47% 3% 100% 682 Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 46% 49% 4% 100% til 19 ansatte 53% 43% 4% 100% til 99 ansatte 52% 44% 4% 100% ansatte eller flere 49% 46% 5% 100% 126 Respondentens kjønn *) Ja Nei Mann 47% 49% 4% 100% 1166 Kvinne 54% 41% 5% 100% 589 Eksportbedrift? Ja Nei Ja 46% 51% 3% 100% 369 Nei 50% 46% 5% 100% 1378

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland,

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Notater 1998. Tore Vogt. Dokumentasjonsrapport - Arbeidsmiljø og omstilling. Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Notater 1998. Tore Vogt. Dokumentasjonsrapport - Arbeidsmiljø og omstilling. Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser 185 Notater 1998 Tore Vogt Dokumentasjonsrapport - Arbeidsmiljø og omstilling Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser INNHOLD 1. INNLEDNING 2 Tabell 1 Nøkkeltall for undersøkelsen..."........._...........................

Detaljer

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne 2 Forord TNS Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomført en kartlegging av redusert foreldrebetaling

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:8 Prosjektnummer : 1455 : BEGJÆRING OM TVANGSSALG AV GÅRDSBRUK : Monika

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer