Bedriftsundersøkelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelse"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf ) Byråleder Gyrd Steen (tlf )

2 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Forord Perduco har gjennomført en bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene. Undersøkelsen bygger på et representativt og tilfeldig trukket utvalg bedriftsledere i norsk næringsliv fra de minste til de største bedriftene. (Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til ansatte). Spørreskjema ble utviklet av Perduco. Datainnsamling ble gjort telefonisk blant 2000 bedriftsledere og ble gjennomført i desember 2004 gjennom Norges næringslivsundersøkelser (NNU) som Perduco gjennomfører kvartalsvis. Oslo, 24. januar

3 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Tekniske kommentarer... 4 Karakteristika... 5 Vedlegg Spørreskjema... 7 Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

4 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Tekniske kommentarer Populasjon Populasjonen i denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av DM-husets database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Disse foretakene er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondentene ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Utvalget ble tilfeldig trukket fra DM-husets database. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er imidlertid kvotert i henhold til følgende kriterier: minst 100 respondenter i hvert fylke minst 100 respondenter med 100 ansatte eller mer maks 300 respondenter med to ansatte eller færre Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av dataassisterte telefonintervjuer. Tidspunkt for datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 2. til 20. desember 2004 (gjennom Norges næringslivsundersøkelser som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Ved 2000 respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 0,7 og ± 1,6 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%

5 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Karakteristika Før resultatene presenteres, blir det nedenfor gitt en beskrivelse av hva som kjennetegner respondentene i undersøkelsen. Geografi Det er kvotert inn minst 100 respondenter fra hvert fylke i undersøkelsen for å kunne gjennomføre en sammenlignbar fylkesvis analyse av resultatene. Siden denne kvoteringen skaper en skjevhet i utvalget sett i forhold til populasjonen (næringslivet i Norge), er resultatene fra undersøkelsen derfor vektet med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Her følger en oversikt over respondentenes fylkesvise tilhørighet: Fylke Antall intervju (n) Andel intervju Populaj. Andel populasjon Østfold 110 5,5 % ,25 % 0, Akershus 111 5,5 % ,80 % 1, Oslo 111 5,5 % ,67 % 2, Hedmark 111 5,5 % ,48 % 0, Oppland 111 5,5 % ,82 % 0, Buskerud 110 5,5 % ,67 % 1, Vestfold 100 5,0 % ,74 % 0, Telemark 101 5,0 % ,46 % 0, Aust-Agder 101 5,0 % ,13 % 0, Vest-Agder 101 5,0 % ,21 % 0, Rogaland 110 5,5 % ,54 % 1, Hordaland 111 5,5 % ,22 % 1, Sogn og Fjordane 101 5,0 % ,89 % 0, Møre og Romsdal 110 5,5 % ,19 % 0, Sør-Trøndelag 100 5,0 % ,47 % 1, Nord-Trøndelag 101 5,0 % ,10 % 0, Nordland 100 5,0 % ,71 % 0, Troms 101 5,0 % ,07 % 0, Finnmark 100 5,0 % ,58 % 0, t ,0 % ,00 % Vekt Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til 9000 ansatte. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,6 % 5 til 19 ansatte ,0 % 20 til 99 ansatte ,2 % 100 ansatte eller mer 144 7,2 % ,0 % - 5 -

6 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle bransjer. Offentlig forvaltning er holdt utenfor. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 54 2,7 % Industri, bergverk og kraft ,0 % Bygge- og anleggsvirksomhet 178 8,9 % Varehandel etc ,3 % Hotell- og restaurantvirksomhet 88 4,4 % Transport og kommunikasjon 155 7,7 % Tjenesteytende næringer ,9 % ,0 % Bedriftleders kjønn Hver sjette respondent i undersøkelsen er en kvinne. Dette er noe lavere sammenlignet med tidligere undersøkelser. Bedriftleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,4 % Kvinne ,6 % ,0 % - 6 -

7 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Vedlegg Spørreskjema Spørsmål 1: Har du hørt om Altinn prosjektet for enklere rapportering til det offentlige? Svaralternativer: Ja (Gå til spørsmål 2) Nei (Gå til bakgrunnsvariabler) (Gå til bakgrunnsvariabler) Spørsmål 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja (Gå til spørsmål 3) Nei (Gå til bakgrunnsvariabler) (Gå til bakgrunnsvariabler) Spørsmål 3: Hvem rapporterer hovedsakelig gjennom Altinn på vegne av din bedrift? Svaralternativer: Daglig leder Styreleder Interne økonomimedarbeidere/regnskapsavdeling Ekstern regnskapsfører Andre Spørsmål 4: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er enkelt å bruke Altinn AltInn har stort forbedringspotensiale Bedriften kommer til å benytte Altinn i større grad fremover Svaralternativer Ja Nei - 7 -

8 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Bakgrunnsvariabler Spørsmål B1: Hvor mange ansatte har din bedrift? [Oppgi antall ansatte] Spørsmål B2: Hvilken organisasjonsform har din virksomhet? Svaralternativ: Allment aksjeselskap (ASA) Privat aksjeselskap (AS) Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) Ansvarlig selskap (ANS og DA) Annet Vet ikke Spørsmål B3: Eksporterer din bedrift varer og tjenester til utlandet? Svaralternativ: Ja Nei Vet ikke Spørsmål B4: Gikk din virksomhet i fjor med overskudd, i balanse eller med underskudd? Svaralternativ: Overskudd I balanse Underskudd Vil ikke svare Spørsmål B5: Registrer respondentens kjønn Mann Kvinne Spørsmål B6: Virksomhetens bransje (NACE-kode) forhåndsregistreres Spørsmål B7: Virksomhetens geografiske beliggenhet (fylke/postnr) forhåndsregistreres - 8 -

9 NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Vedlegg Frekvens- og krysstabeller - 9 -

10 SPM 1 Har du hørt om Altinn - prosjektet for enklere rapportering til det offentlige? Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,0 41,0 41,0 Nei ,7 58,7 99,7 6 0,3 0,3 100, ,0 100,0 Fylke Ja Nei Finnmark 48 % 52 % 100 % Buskerud 48 % 52 % 100 % Telemark 45 % 55 % 100 % Oslo 44 % 56 % 100 % Akershus 44 % 55 % 1 % 100 % Hordaland 43 % 57 % 100 % Sogn og fjordane 41 % 59 % 100 % Rogaland 41 % 59 % 100 % Østfold 40 % 60 % 100 % Sør-Trøndelag 40 % 59 % 1 % 100 % Oppland 40 % 59 % 1 % 100 % Nord-Trøndelag 39 % 61 % 100 % Nordland 38 % 62 % 100 % Vestfold 38 % 61 % 1 % 100 % Troms 37 % 61 % 2 % 100 % Møre og Romsdal 37 % 63 % 100 % Hedmark 36 % 64 % 100 % Aust-Agder 36 % 64 % 0 % 100 % Vest-Agder 31 % 69 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 42 % 58 % 100 % Industri, bergverk og kraft 39 % 61 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 33 % 67 % 0 % 100 % Varehandel 35 % 64 % 0 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 23 % 76 % 1 % 100 % Transport og kommunikasjon 39 % 61 % 100 % Tjenesteytende næringer 54 % 46 % 1 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 37 % 62 % 0 % 100 % 5 til 19 ansatte 41 % 59 % 0 % 100 % 20 til 99 ansatte 42 % 58 % 0 % 100 % 100 ansatte eller mer 48 % 52 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 41 % 58 % 0 % 100 % Kvinne 39 % 61 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 43 % 57 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 42 % 58 % 0 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 36 % 63 % 1 % 100 % Annet 39 % 61 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 48 % 52 % 100 % Nei 39 % 61 % 0 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 41 % 59 % 0 % 100 % I balanse 37 % 62 % 1 % 100 % Underskudd 46 % 53 % 0 % 100 %

11 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,3 64,3 64,3 Nei ,9 29,0 93,2 55 2,8 6,8 100,0 Sum ,0 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Nordland 75 % 19 % 6 % 100 % Sogn og fjordane 71 % 25 % 4 % 100 % Sør-Trøndelag 70 % 23 % 7 % 100 % Buskerud 70 % 20 % 9 % 100 % Møre og Romsdal 70 % 27 % 3 % 100 % Hedmark 70 % 27 % 3 % 100 % Vest-Agder 68 % 32 % 100 % Vestfold 67 % 28 % 6 % 100 % Nord-Trøndelag 67 % 21 % 13 % 100 % Hordaland 65 % 30 % 6 % 100 % Telemark 65 % 29 % 6 % 100 % Finnmark 64 % 29 % 7 % 100 % Akershus 63 % 32 % 5 % 100 % Oppland 63 % 29 % 8 % 100 % Troms 61 % 39 % 100 % Rogaland 60 % 34 % 6 % 100 % Oslo 59 % 31 % 10 % 100 % Østfold 57 % 31 % 12 % 100 % Aust-Agder 43 % 50 % 7 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 42 % 58 % 100 % Industri, bergverk og kraft 61 % 27 % 13 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 61 % 32 % 7 % 100 % Varehandel 61 % 30 % 9 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 68 % 26 % 5 % 100 % Transport og kommunikasjon 47 % 42 % 11 % 100 % Tjenesteytende næringer 72 % 25 % 3 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 66 % 32 % 2 % 100 % 5 til 19 ansatte 65 % 27 % 8 % 100 % 20 til 99 ansatte 64 % 30 % 7 % 100 % 100 ansatte eller mer 59 % 30 % 11 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 64 % 29 % 7 % 100 % Kvinne 68 % 28 % 4 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 73 % 23 % 4 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 66 % 27 % 7 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 62 % 38 % 100 % Annet 46 % 42 % 11 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 65 % 27 % 8 % 100 % Nei 64 % 30 % 6 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 65 % 29 % 6 % 100 % I balanse 53 % 36 % 11 % 100 % Underskudd 65 % 27 % 8 % 100 % SPM 2

12 SPM 3 Hvem rapporterer hovedsakelig gjennom Altinn på vegne av din bedrift? Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Daglig leder ,3 39,1 39,1 Styreleder 5 0,2 0,9 40,1 Interne økonomimedarbeidere/regnskapsavdeling 189 9,4 35,8 75,8 Ekstern regnskapsfører 91 4,5 17,2 93,1 Andre 33 1,7 6,3 99,4 3 0,2 0,6 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Telemark 55 % 25 % 15 % 5 % 100 % Nord-Trøndelag 50 % 6 % 19 % 13 % 13 % 100 % Finnmark 50 % 20 % 20 % 10 % 100 % Buskerud 47 % 39 % 8 % 5 % 100 % Vest-Agder 46 % 31 % 15 % 8 % 100 % Akershus 45 % 4 % 22 % 22 % 4 % 4 % 100 % Rogaland 44 % 39 % 14 % 3 % 100 % Sør-Trøndelag 40 % 43 % 10 % 7 % 100 % Hedmark 39 % 39 % 13 % 9 % 100 % Hordaland 39 % 48 % 13 % 100 % Vestfold 38 % 42 % 17 % 4 % 100 % Oppland 36 % 40 % 12 % 12 % 100 % Nordland 36 % 29 % 25 % 11 % 100 % Sogn og fjordane 35 % 6 % 24 % 18 % 12 % 6 % 100 % Møre og Romsdal 35 % 8 % 35 % 19 % 4 % 100 % Aust-Agder 33 % 50 % 17 % 0 % 100 % Oslo 31 % 34 % 25 % 10 % 100 % Østfold 29 % 46 % 13 % 8 % 4 % 100 % Troms 29 % 36 % 29 % 7 % 100 %

13 SPM 3 Bransje Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Jordbruk, skogbruk og fiske 56 % 22 % 22 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 54 % 23 % 23 % 100 % Tjenesteytende næringer 43 % 1 % 29 % 16 % 10 % 0 % 100 % Industri, bergverk og kraft 37 % 55 % 7 % 100 % Transport og kommunikasjon 36 % 50 % 7 % 7 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 33 % 33 % 33 % 100 % Varehandel 33 % 1 % 37 % 22 % 5 % 1 % 100 % Størrelse Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre 1 til 4 ansatte 54 % 14 % 27 % 4 % 1 % 100 % 5 til 19 ansatte 45 % 1 % 29 % 17 % 7 % 0 % 100 % 20 til 99 ansatte 28 % 1 % 53 % 13 % 3 % 1 % 100 % 100 ansatte eller mer 13 % 64 % 9 % 15 % 100 % Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Mann 39 % 1 % 35 % 17 % 7 % 1 % 100 % Kvinne 38 % 1 % 41 % 16 % 3 % 1 % 100 % Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Allment aksjeselskap (ASA) 67 % 22 % 6 % 6 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 39 % 1 % 38 % 17 % 4 % 1 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 64 % 9 % 18 % 9 % 100 % Annet 16 % 34 % 19 % 31 % 100 % Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Ja 33 % 1 % 44 % 15 % 7 % 1 % 100 % Nei 42 % 1 % 32 % 18 % 6 % 1 % 100 % Daglig leder Styreleder Interne økonomim. Ekstern regnskapsfører Andre Overskudd 38 % 1 % 37 % 16 % 8 % 1 % 100 % I balanse 39 % 6 % 32 % 19 % 3 % 100 % Underskudd 45 % 34 % 19 % 2 % 1 % 100 %

14 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: SPM 4-1 Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,9 90,8 90,8 Nei 19 1,0 3,6 94,5 29 1,5 5,5 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Aust-Agder 100 % 0 % 100 % Finnmark 100 % 0 % 100 % Buskerud 97 % 3 % 100 % Sør-Trøndelag 97 % 3 % 100 % Møre og Romsdal 96 % 4 % 100 % Telemark 95 % 5 % 100 % Nord-Trøndelag 94 % 6 % 100 % Oslo 92 % 4 % 4 % 100 % Hedmark 91 % 9 % 100 % Hordaland 91 % 2 % 7 % 100 % Nordland 89 % 4 % 7 % 100 % Akershus 89 % 4 % 7 % 100 % Troms 87 % 7 % 7 % 100 % Vest-Agder 86 % 7 % 7 % 100 % Oppland 84 % 12 % 4 % 100 % Rogaland 83 % 3 % 14 % 100 % Vestfold 83 % 8 % 8 % 100 % Sogn og fjordane 82 % 12 % 6 % 100 % Østfold 79 % 8 % 13 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 89 % 11 % 100 % Industri, bergverk og kraft 94 % 1 % 4 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 85 % 6 % 9 % 100 % Varehandel 91 % 3 % 6 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 100 % 100 % Transport og kommunikasjon 96 % 4 % 100 % Tjenesteytende næringer 90 % 4 % 6 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 91 % 3 % 5 % 100 % 5 til 19 ansatte 90 % 3 % 7 % 100 % 20 til 99 ansatte 92 % 4 % 3 % 100 % 100 ansatte eller mer 89 % 6 % 6 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 91 % 4 % 5 % 100 % Kvinne 90 % 2 % 8 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 95 % 5 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 90 % 3 % 6 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 100 % 100 % Annet 88 % 9 % 3 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 91 % 3 % 6 % 100 % Nei 91 % 4 % 5 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 92 % 4 % 4 % 100 % I balanse 87 % 7 % 7 % 100 % Underskudd 87 % 3 % 10 % 100 %

15 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: SPM 4-2 Det er enkelt å bruke Altinn Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,2 57,8 57,8 Nei 154 7,7 29,1 87,0 69 3,4 13,0 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Aust-Agder 67 % 17 % 17 % 100 % Oppland 67 % 21 % 13 % 100 % Hordaland 65 % 28 % 7 % 100 % Troms 64 % 21 % 14 % 100 % Buskerud 63 % 29 % 8 % 100 % Møre og Romsdal 63 % 30 % 7 % 100 % Østfold 63 % 17 % 21 % 100 % Rogaland 62 % 38 % 100 % Oslo 58 % 21 % 21 % 100 % Sør-Trøndelag 58 % 32 % 10 % 100 % Nordland 57 % 29 % 14 % 100 % Nord-Trøndelag 56 % 38 % 6 % 100 % Finnmark 56 % 33 % 11 % 100 % Akershus 55 % 33 % 13 % 100 % Sogn og fjordane 53 % 35 % 12 % 100 % Hedmark 52 % 26 % 22 % 100 % Telemark 45 % 40 % 15 % 100 % Vestfold 42 % 38 % 21 % 100 % Vest-Agder 31 % 46 % 23 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 44 % 22 % 33 % 100 % Industri, bergverk og kraft 60 % 24 % 16 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 56 % 15 % 29 % 100 % Varehandel 66 % 23 % 12 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 38 % 46 % 15 % 100 % Transport og kommunikasjon 56 % 41 % 4 % 100 % Tjenesteytende næringer 55 % 35 % 11 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 53 % 34 % 13 % 100 % 5 til 19 ansatte 59 % 30 % 11 % 100 % 20 til 99 ansatte 57 % 31 % 12 % 100 % 100 ansatte eller mer 66 % 11 % 23 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 57 % 29 % 14 % 100 % Kvinne 61 % 28 % 11 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 63 % 16 % 21 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 59 % 30 % 11 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 70 % 22 % 9 % 100 % Annet 33 % 27 % 39 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 56 % 28 % 16 % 100 % Nei 59 % 29 % 12 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 58 % 31 % 11 % 100 % I balanse 80 % 13 % 7 % 100 % Underskudd 52 % 27 % 21 % 100 %

16 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: SPM 4-3 AltInn har stort forbedringspotensiale Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,7 70,9 70,9 Nei 42 2,1 7,9 78, ,6 21,2 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Finnmark 89 % 0 % 11 % 100 % Møre og Romsdal 81 % 19 % 100 % Nord-Trøndelag 81 % 6 % 13 % 100 % Oslo 79 % 4 % 17 % 100 % Buskerud 79 % 5 % 16 % 100 % Sogn og fjordane 76 % 12 % 12 % 100 % Oppland 75 % 13 % 13 % 100 % Hordaland 74 % 7 % 20 % 100 % Sør-Trøndelag 73 % 10 % 17 % 100 % Vest-Agder 71 % 7 % 21 % 100 % Rogaland 68 % 14 % 19 % 100 % Aust-Agder 67 % 0 % 33 % 100 % Østfold 67 % 4 % 29 % 100 % Telemark 65 % 15 % 20 % 100 % Nordland 63 % 7 % 30 % 100 % Vestfold 63 % 17 % 21 % 100 % Akershus 58 % 13 % 29 % 100 % Hedmark 57 % 4 % 39 % 100 % Troms 50 % 14 % 36 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 78 % 11 % 11 % 100 % Industri, bergverk og kraft 68 % 6 % 26 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 65 % 3 % 32 % 100 % Varehandel 62 % 11 % 27 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 85 % 15 % 100 % Transport og kommunikasjon 79 % 11 % 11 % 100 % Tjenesteytende næringer 76 % 8 % 16 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 66 % 9 % 26 % 100 % 5 til 19 ansatte 73 % 8 % 19 % 100 % 20 til 99 ansatte 73 % 10 % 17 % 100 % 100 ansatte eller mer 69 % 2 % 30 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 72 % 8 % 20 % 100 % Kvinne 67 % 7 % 27 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 79 % 21 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 72 % 8 % 20 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 52 % 17 % 30 % 100 % Annet 69 % 3 % 28 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 71 % 7 % 23 % 100 % Nei 71 % 9 % 21 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 72 % 8 % 20 % 100 % I balanse 73 % 7 % 20 % 100 % Underskudd 67 % 8 % 25 % 100 %

17 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: SPM 4-4 Bedriften kommer til å benytte Altinn i større grad fremover Antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,9 83,1 83,1 Nei 37 1,9 7,0 90,2 52 2,6 9,8 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Aust-Agder 100 % 0 % 100 % Nord-Trøndelag 100 % 100 % Møre og Romsdal 96 % 4 % 100 % Hedmark 91 % 9 % 100 % Oppland 88 % 13 % 100 % Buskerud 87 % 5 % 8 % 100 % Sør-Trøndelag 87 % 10 % 3 % 100 % Hordaland 85 % 7 % 9 % 100 % Vest-Agder 85 % 8 % 8 % 100 % Telemark 84 % 5 % 11 % 100 % Oslo 83 % 7 % 11 % 100 % Rogaland 81 % 11 % 8 % 100 % Finnmark 80 % 10 % 10 % 100 % Vestfold 79 % 21 % 100 % Nordland 79 % 7 % 14 % 100 % Akershus 78 % 9 % 13 % 100 % Troms 77 % 8 % 15 % 100 % Sogn og fjordane 76 % 12 % 12 % 100 % Østfold 67 % 8 % 25 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 89 % 11 % 100 % Industri, bergverk og kraft 76 % 7 % 16 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 88 % 3 % 9 % 100 % Varehandel 85 % 6 % 9 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 77 % 8 % 15 % 100 % Transport og kommunikasjon 89 % 11 % 100 % Tjenesteytende næringer 83 % 8 % 10 % 100 % Størrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 77 % 10 % 13 % 100 % 5 til 19 ansatte 85 % 7 % 8 % 100 % 20 til 99 ansatte 87 % 5 % 8 % 100 % 100 ansatte eller mer 80 % 5 % 15 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 84 % 7 % 10 % 100 % Kvinne 81 % 8 % 11 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 95 % 5 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 82 % 8 % 10 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak 78 % 4 % 17 % 100 % Annet 91 % 9 % 100 % Eksport? Ja Nei Ja 86 % 4 % 10 % 100 % Nei 82 % 8 % 10 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 84 % 7 % 10 % 100 % I balanse 80 % 10 % 10 % 100 % Underskudd 81 % 7 % 12 % 100 %

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2015 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med undersøkelsen er å

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Notater. Julie Kjelvik og Merete Thonstad

Notater. Julie Kjelvik og Merete Thonstad 2008/26 Notater Julie Kjelvik og Merete Thonstad Notater Undersøkelse om praktisk hjelp i hjemmet i svangerskap og spedbarnsperiode Dokumentasjons- og resultatrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Pål Børing Sveinung Skule Arbeidsnotat 3/2013 Arbeidsnotat

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer