Juni NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU"

Transkript

1 Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU

2 INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt for datainnsamling... 3 Vekting... 3 Feilmarginer... 3 Karakteristika... 4 Geografi... 4 Bedriftsstørrelse... 4 Bransje... 4 Bedriftsleders kjønn... 5 HOVEDFUNN... 6 SPØRRESKJEMA/FREKVENS- OG KRYSSTABELLER Spørreskjema Feilmargintabell Frekvens- og krysstabeller

3 Innledning Bakgrunn Opinion har på oppdrag fra Altinn gjennomført en undersøkelse blant norske bedrifter om hvordan de opplever bruken av Altinn og innrapportering til det offentlige. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av Lindorfs database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Undersøkelsens utvalg er trukket fra Lindorfs base over samtlige norske foretak. Disse er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive, dvs. som har telefon. Virksomheter som ikke har telefon vil således ikke være representert i utvalget. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er et stratifisert utvalg, der populasjonen er delt inn i følgende gjensidig utelukkende strata. Bedrifter med 1 til 4 ansatte Bedrifter med 5 til 19 ansatte Bedrifter med 20 til 99 ansatte Bedrifter med 100 ansatte eller flere I hvert enkelt stratum er det gjort et enkelt tilfeldig utvalg. Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført av Opinion/Norstat i perioden 5. til 27. juni 2014 (gjennom NNU som Opinion gjennomfører kvartalsvis). Vekting Resultatene er vektet på geografi og størrelse med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Feilmarginer Opinion gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med kryss- og frekvenstabeller bak i rapporten. 3

4 Karakteristika Før resultatene presenteres, gis det nedenfor en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Geografi Fylke Antall (n) Andel Østfold 108 5,4 Akershus Oslo ,8 Hedmark 62 3,1 Oppland 76 3,8 Buskerud 95 4,8 Vestfold 89 4,5 Telemark 66 3,3 Aust-Agder 27 1,4 Vest-Agder 59 2,9 Rogaland 149 7,4 Hordaland ,5 Sogn og Fjordane 48 2,4 Møre og Romsdal 123 6,2 Sør-Trøndelag 129 6,5 Nord-Trøndelag 45 2,3 Nordland 116 5,8 Troms 64 3,2 Finnmark 38 1, Bedriftsstørrelse Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,7 5 til 19 ansatte ,8 20 til 99 ansatte ,1 100 ansatte eller flere 188 9, Bransje Bransje Antall (n) Andel Primær 40 2,0 Industri etc ,4 Bygg- og anleggsvirksomhet ,0 Varehandel etc ,7 Transport og lagring 87 4,4 Overnattings- og serveringsvirksomhet 98 4,9 Tjenesteytende næringer ,

5 Bedriftsleders kjønn Bedriftsleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,3 Kvinne ,

6 Hovedfunn I denne delen presenteres hovedfrekvenser fra undersøkelsen. Resultatene presenteres for hvert spørsmål i den rekkefølgen spørsmålene ble stilt. Mer detaljerte resultater med fordeling på bakgrunnsvariabler, kan man se i tabellvedlegget bakerst i rapporten. SPM 1: Har du hørt om Altinn Internettløsningen for enklere rapportering til det offentlige? (n=2000) Nei; 2% Resten av spørsmålene (spørsmål 2 til 10) er kun stilt til de som har hørt om Altinn. Ja; 97% SPM 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? (n=1948) Vet ikke; 4% Nei; 4% Ja; 92% SPM 3: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei på om disse passer for din bedrift: (n=1790) Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering 95 % 1 % Kun stilt til de som i spørsmål 2 oppgir at de har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn. Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering 85 % 13 % Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den 85 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke 6

7 SPM 4: Sammenlignet med å innrapportere offentlige skjema på papir, mener du at din bedrift bruker mer, mindre eller like mye tid på innrapportering via Altinn? (n=1790) Vet ikke; 7% Like mye; 21% Mer; 7% Mindre; 66% SPM 5: Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. At Altinn (n=1174) At forsendelsen skjer elektronisk og at dere slipper frankering/posthåndtering inneholder et brukerarkiv over innsendte skjema og mottatte meldinger fra det offentlige på ett sted At du finner alle rapporteringsplikter til det offentlige på ett sted Automatisk gir deg rettigheter til å representere bedrifter der du er oppført med en rolle i Enhetsregisteret At skjemaene har et felles og ensartet brukergrensesnitt, uansett hvilken etat som står bak tilbyr arbeidsflyt mellom daglig leder, regnskapsfører og revisor og gir status på hvor en oppgave befinner seg i arbeidsflyten Gir deg mulighet til å delegere rettigheter videre, f.eks. til egne ansatte kan være integrert med bedriftens egne datasystemer, slik at du kan både logge inn, fylle ut, signere og sende inn direkte fra bedriftens datasystem 98% 96% 94% 86% 84% 82% 77% 77% 1% 3% 5% 8% 8% 12% 16% 15% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei 7

8 SPM 6: Det er varierende hvor omfattende skjemaene i Altinn er. Hvor mye tid vil du anslå at bedriften sparer i gjennomsnitt på en digital skjemautfylling i Altinn kontra å fylle ut, signere og sende inn et papirskjema? Vi ber altså om et cirka-tall på hvor mange minutter eller timer du tror bedriften sparer per elektroniske rapportering. (n=794) 1 time eller mer; 15% 30 til 59 minutter; 17% Under 10 minutter; 29% 10 til 29 minutter; 39% SPM 7: Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? (n=1948) Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta brev, rapporter og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn 86% 13% Forklaringer og hjelp til å forstå regelverk næringsdrivende må forholde seg til for å starte og drive bedrift At du kan hente ut kopi av firmaattest, årsregnskap, pantattest, mv. for dine egne bedrifter gratis via Altinn Guider og dokumentmaler som kan være til hjelp når man skal starte opp og drive bedrift En skjemakatalog med over offentlige skjemaer, som også inneholder lenker til skjemaer som ikke ligger i Altinn Innsynstjenester i offentlige registre, for eksempel bedriftens heftelser i løsøre og bedriftens moms-reskontro 64% 60% 56% 53% 51% 34% 40% 40% 45% 47% Oversikt over offentlige støtteordninger for næringslivet 28% 69% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei 8

9 SPM 8: Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn eller en ny Altinn-tjeneste, hva vil du foreslå da? (1948) Bedre tilrettelagt for bruk på mobil eller nettbrett, for ek Egne app'er for Altinntjenester Enklere å logge inn Bedre hjelpetekster i skjemaene Enklere skjemaer Færre roller Lettere å håndtere roller Enklere å finne skjemaer i skjemakatalogen 0,1 % 0,1 % 3,2 % 0,2 % 3,0 % 0,4 % 0,9 % 4,9 % Annet 26,4 % Vet ikke 60,8 % 0% 20% 40% 60% 80% SPM 9: Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? (n=1948) Vet ikke; 1% Ja; 23% Nei; 76% 9

10 SPM 10: Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: (n=455 de som har vært i kontakt med kundeservice) Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice 85% 14% Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice 76% 11% Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice 81% 17% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke SPM 11: Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. (n=1790 de som har rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn) 1 - Svært misfornøyd; 0% 2; 3% ; 1% 3; 14% 5 - Svært fornøyd; 33% 4; 50% 10

11 SPM 12 (Bakgrunnsvariabel): Hvem utfører rapportering av lovpålagte oppgaveplikter for din bedrift? (n=1948) Vet ikke; 0,00% Andre; 8% Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økon omimedarbeider tar resten; 18% Jeg gjør all rapportering selv; 29% Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige; 10% Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg bare godkjenner; 34% SPM 13 (Bakgrunnsvariabel): Bruker bedriften egne datasystemer med integrasjon mot Altinn til rapportering? (n=1948) Vet ikke; 9% Ja; 43% Nei; 49% 11

12 Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller Spørreskjema Spørsmål A1 Har du hørt om Altinn Internett-løsningen for enklere rapportering til det offentlige? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål A2] Nei [Gå til bakgrunn] IKKE LES [Gå til bakgrunn] Spørsmål A2 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål A3] Nei [Gå til spørsmål A7] IKKE LES [Gå til spørsmål A7] Spørsmål A3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare JA eller NEI på om disse passer for din bedrift: Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål A4 Sammenlignet med å innrapportere offentlige skjema på papir, mener du at din bedrift bruker mer, mindre eller like mye tid på innrapportering via Altinn? Svaralternativer: Mindre [Gå til spørsmål A5] Mer [Gå til spørsmål A6] Like mye [Gå til spørsmål A6] IKKE LES [Gå til spørsmål A6] Spørsmål A5 Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. At Altinn: kan være integrert med bedriftens egne datasystemer, slik at du kan både logge inn, fylle ut, signere og sende inn direkte fra bedriftens datasystem (datasystemer kan f.eks. være regnskapsprogrammer, årsoppgjørsprogramvare, lønns- og personalsystemer, m.v.) tilbyr arbeidsflyt mellom daglig leder, regnskapsfører og revisor og gir status på hvor en oppgave befinner seg i arbeidsflyten Automatisk gir deg rettigheter til å representere bedrifter der du er oppført med en rolle i Enhetsregisteret Gir deg mulighet til å delegere rettigheter videre, f.eks. til egne ansatte inneholder et brukerarkiv over innsendte skjema og mottatte meldinger fra det offentlige på ett sted At skjemaene har et felles og ensartet brukergrensesnitt, uansett hvilken etat som står bak At du finner alle rapporteringsplikter til det offentlige på ett sted At forsendelsen skjer elektronisk og at dere slipper frankering/posthåndtering Svaralternativer: Ja 12

13 Nei IKKE LES Spørsmål A6 Det er varierende hvor omfattende skjemaene i Altinn er. Hvor mye tid vil du anslå at bedriften sparer i gjennomsnitt på en digital skjemautfylling i Altinn kontra å fylle ut, signere og sende inn et papirskjema? Vi ber altså om et cirka-tall på hvor mange minutter eller timer du tror bedriften sparer per elektroniske rapportering. Svaralternativer: Noter: timer minutter SKAL IKKE LESES OPP, med mindre respondenten har tydelige problemer med å komme med et anslag og må hjelpes på vei minutter minutter minutter minutter minutter time - Over 2 timer - Spørsmål A7 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta skatteoppgjør, kvitteringer på innrapporteringer, og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn Innsynstjenester i offentlige registre, for eksempel bedriftens heftelser i løsøre og bedriftens momsreskontro At du kan hente ut kopi av firmaattest, årsregnskap, pantattest, mv. for dine egne bedrifter gratis via Altinn Forklaringer og hjelp til å forstå regelverk næringsdrivende må forholde seg til for å starte og drive bedrift Guider og dokumentmaler som kan være til hjelp når man skal starte opp og drive bedrift Oversikt over offentlige støtteordninger for næringslivet En skjemakatalog med over offentlige skjemaer, som også inneholder lenker til skjemaer som ikke ligger i Altinn Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål A8 Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn eller en ny Altinn-tjeneste, hva vil du foreslå da? Svaralternativer (kun ett svar, skal IKKE leses opp): Bedre tilrettelagt for bruk på mobil eller nettbrett, for eksempel Altinn-app Egne app er for Altinn-tjenester Enklere å logge inn Bedre hjelpetekster i skjemaene Enklere skjemaer Funksjon for glemt passord Færre roller Lettere å håndtere roller Enklere å finne skjemaer i skjemakatalogen 13

14 Annet, notér: Vet ikke Spørsmål A9 Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål A10] Nei [Gå til spørsmål A11] IKKE LES [Gå til spørsmål A11] Spørsmål A10 Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Jeg får raskt svar når jeg kontakter Altinn brukerservice Det er høyt kunnskapsnivå ved Altinn brukerservice Jeg fikk løst mitt problem ved henvendelse til Altinn brukerservice Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Spørsmål A11 Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Svaralternativer: 1 svært misfornøyd svært fornøyd IKKE LES Spørsmål A12bak Hvem utfører rapportering av lovpålagte oppgaveplikter for din bedrift? Svaralternativer: Jeg gjør all rapportering selv Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare inne og godkjenner/signerer Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimedarbeider tar resten Andre, noter Vet ikke Spørsmål A13bak Bruker bedriften egne datasystemer med integrasjon mot Altinn til rapportering? Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES 14

15 Bakgrunnsvariabel Hvor mange ansatte har din bedrift? [Oppgi antall ansatte] Bakgrunnsvariabel Eksporterer din bedrift varer og tjenester til utlandet? Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Vet ikke Bakgrunnsvariabel Registrer respondentens kjønn Mann Kvinne Bakgrunnsvariabel Virksomhetens bransje (NACE-kode 5 siffer) forhåndsregistreres Bakgrunnsvariabel Virksomhetens geografiske beliggenhet (postnr/kommunenr/fylke) forhåndsregistreres 15

16 Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Frekvens- og krysstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 16

17 Har du hørt om Altinn - Internett-løsningen for enklere rapportering til det offentlige? SPM. A1 Ja Nei Alle 97 % 2 % 0 % 100 % 2000 Østfold 93 % 5 % 2 % 100 % 110 Akershus 98 % 2 % 100 % 237 Oslo 98 % 2 % 100 % 284 Hedmark 98 % 2 % 100 % 60 Oppland 100 % 100 % 79 Buskerud 98 % 2 % 100 % 91 Vestfold 99 % 1 % 100 % 96 Telemark 99 % 1 % 100 % 86 Aust-Agder 94 % 6 % 100 % 34 Vest-Agder 100 % 0 % 100 % 56 Rogaland 95 % 5 % 100 % 137 Hordaland 99 % 1 % 100 % 226 Sogn og fjordane 100 % 100 % 49 Møre og Romsdal 95 % 3 % 2 % 100 % 108 Sør-Trøndelag 97 % 3 % 100 % 119 Nord-Trøndelag 98 % 2 % 100 % 41 Nordland 98 % 1 % 1 % 100 % 96 Troms 95 % 1 % 4 % 100 % 50 Finnmark 95 % 5 % 100 % 39 Primær 98 % 2 % 100 % 46 Industri etc. 98 % 2 % 1 % 100 % 253 Bygg- og anleggsvirksomhet 99 % 1 % 100 % 173 Varehandel etc. 96 % 4 % 1 % 100 % 706 Transport og lagring 96 % 4 % 100 % 64 Overnattings- og serveringsvirksomhet 95 % 5 % 100 % 95 Tjenesteytende næringer 99 % 1 % 0 % 100 % til 4 ansatte 97 % 2 % 1 % 100 % til 19 ansatte 98 % 2 % 0 % 100 % til 99 ansatte 99 % 1 % 100 % ansatte eller flere 98 % 2 % 100 % 23 Jeg gjør all rapportering selv 100 % 100 % 574 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 100 % 100 % 668 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 100 % 100 % 202 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 100 % 100 % 349 Andre, noter 100 % 100 % 151 Vet ikke 3 Ja 100 % 100 % 829 Nei 100 % 100 % % 100 % 166

18 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? SPM. A2 Ja Nei Alle 92 % 4 % 4 % 100 % 1948 Østfold 88 % 5 % 7 % 100 % 103 Akershus 93 % 3 % 3 % 100 % 232 Oslo 96 % 2 % 2 % 100 % 278 Hedmark 98 % 1 % 1 % 100 % 59 Oppland 92 % 3 % 5 % 100 % 79 Buskerud 95 % 5 % 0 % 100 % 89 Vestfold 93 % 4 % 3 % 100 % 95 Telemark 95 % 3 % 3 % 100 % 85 Aust-Agder 80 % 17 % 4 % 100 % 32 Vest-Agder 90 % 9 % 0 % 100 % 56 Rogaland 95 % 1 % 4 % 100 % 130 Hordaland 89 % 4 % 6 % 100 % 225 Sogn og fjordane 88 % 3 % 9 % 100 % 49 Møre og Romsdal 93 % 3 % 4 % 100 % 103 Sør-Trøndelag 90 % 6 % 3 % 100 % 115 Nord-Trøndelag 96 % 2 % 2 % 100 % 41 Nordland 83 % 12 % 5 % 100 % 94 Troms 84 % 7 % 9 % 100 % 47 Finnmark 93 % 5 % 3 % 100 % 37 Primær 98 % 2 % 100 % 46 Industri etc. 89 % 6 % 4 % 100 % 247 Bygg- og anleggsvirksomhet 92 % 5 % 3 % 100 % 172 Varehandel etc. 90 % 5 % 5 % 100 % 676 Transport og lagring 82 % 9 % 9 % 100 % 62 Overnattings- og serveringsvirksomhet 98 % 2 % 1 % 100 % 90 Tjenesteytende næringer 95 % 2 % 3 % 100 % til 4 ansatte 91 % 5 % 4 % 100 % til 19 ansatte 92 % 4 % 3 % 100 % til 99 ansatte 96 % 1 % 3 % 100 % ansatte eller flere 99 % 1 % 0 % 100 % 23 Jeg gjør all rapportering selv 99 % 1 % 100 % 574 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 87 % 8 % 5 % 100 % 668 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 86 % 3 % 11 % 100 % 202 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 97 % 2 % 1 % 100 % 349 Andre, noter 84 % 6 % 10 % 100 % 151 Vet ikke 3 Ja 97 % 2 % 2 % 100 % 829 Nei 91 % 6 % 4 % 100 % % 9 % 15 % 100 % 166

19 SPM. A3_1 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare JA eller NEI på om disse passer for din bedrift: Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering Ja Nei Alle 85 % 13 % 2 % 100 % 1790 Østfold 88 % 10 % 2 % 100 % 91 Akershus 80 % 18 % 2 % 100 % 216 Oslo 83 % 15 % 2 % 100 % 265 Hedmark 82 % 16 % 2 % 100 % 58 Oppland 82 % 17 % 1 % 100 % 73 Buskerud 76 % 21 % 3 % 100 % 84 Vestfold 89 % 11 % 100 % 88 Telemark 89 % 9 % 3 % 100 % 81 Aust-Agder 80 % 11 % 9 % 100 % 25 Vest-Agder 98 % 1 % 1 % 100 % 51 Rogaland 82 % 17 % 1 % 100 % 123 Hordaland 85 % 14 % 2 % 100 % 201 Sogn og fjordane 91 % 3 % 6 % 100 % 43 Møre og Romsdal 88 % 8 % 3 % 100 % 96 Sør-Trøndelag 88 % 10 % 2 % 100 % 104 Nord-Trøndelag 80 % 7 % 13 % 100 % 39 Nordland 87 % 13 % 100 % 78 Troms 86 % 9 % 5 % 100 % 40 Finnmark 98 % 2 % 100 % 35 Primær 92 % 3 % 4 % 100 % 45 Industri etc. 86 % 12 % 2 % 100 % 221 Bygg- og anleggsvirksomhet 86 % 11 % 3 % 100 % 158 Varehandel etc. 86 % 11 % 3 % 100 % 606 Transport og lagring 88 % 11 % 1 % 100 % 51 Overnattings- og serveringsvirksomhet 75 % 24 % 1 % 100 % 88 Tjenesteytende næringer 82 % 15 % 2 % 100 % til 4 ansatte 84 % 14 % 3 % 100 % til 19 ansatte 85 % 13 % 2 % 100 % til 99 ansatte 89 % 9 % 2 % 100 % ansatte eller flere 90 % 7 % 3 % 100 % 22 Jeg gjør all rapportering selv 87 % 12 % 1 % 100 % 568 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 81 % 15 % 4 % 100 % 580 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 87 % 11 % 2 % 100 % 174 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 89 % 10 % 1 % 100 % 338 Andre, noter 81 % 17 % 2 % 100 % 127 Vet ikke 3 Ja 88 % 10 % 2 % 100 % 802 Nei 83 % 15 % 2 % 100 % % 17 % 2 % 100 % 125

20 SPM. A3_2 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare JA eller NEI på om disse passer for din bedrift: Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering Ja Nei Alle 95 % 1 % 3 % 100 % 1790 Østfold 97 % 1 % 2 % 100 % 91 Akershus 94 % 1 % 5 % 100 % 216 Oslo 95 % 1 % 4 % 100 % 265 Hedmark 91 % 4 % 5 % 100 % 58 Oppland 95 % 1 % 3 % 100 % 73 Buskerud 97 % 1 % 2 % 100 % 84 Vestfold 97 % 3 % 0 % 100 % 88 Telemark 99 % 1 % 100 % 81 Aust-Agder 95 % 5 % 100 % 25 Vest-Agder 100 % 0 % 100 % 51 Rogaland 95 % 5 % 100 % 123 Hordaland 95 % 2 % 3 % 100 % 201 Sogn og fjordane 98 % 2 % 100 % 43 Møre og Romsdal 93 % 4 % 3 % 100 % 96 Sør-Trøndelag 97 % 3 % 100 % 104 Nord-Trøndelag 88 % 5 % 8 % 100 % 39 Nordland 100 % 0 % 100 % 78 Troms 84 % 16 % 100 % 40 Finnmark 100 % 0 % 100 % 35 Primær 96 % 4 % 100 % 45 Industri etc. 98 % 1 % 1 % 100 % 221 Bygg- og anleggsvirksomhet 95 % 5 % 100 % 158 Varehandel etc. 94 % 1 % 5 % 100 % 606 Transport og lagring 97 % 3 % 100 % 51 Overnattings- og serveringsvirksomhet 95 % 2 % 3 % 100 % 88 Tjenesteytende næringer 96 % 2 % 2 % 100 % til 4 ansatte 95 % 2 % 3 % 100 % til 19 ansatte 95 % 1 % 4 % 100 % til 99 ansatte 97 % 3 % 100 % ansatte eller flere 97 % 0 % 2 % 100 % 22 Jeg gjør all rapportering selv 97 % 1 % 2 % 100 % 568 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 94 % 2 % 4 % 100 % 580 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 96 % 2 % 3 % 100 % 174 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 96 % 1 % 4 % 100 % 338 Andre, noter 91 % 2 % 7 % 100 % 127 Vet ikke 3 Ja 96 % 1 % 3 % 100 % 802 Nei 95 % 2 % 4 % 100 % % 6 % 100 % 125

21 SPM. A3_3 Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare JA eller NEI på om disse passer for din bedrift: Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den Ja Nei Alle 85 % 13 % 2 % 100 % 1790 Østfold 88 % 11 % 1 % 100 % 91 Akershus 89 % 7 % 4 % 100 % 216 Oslo 84 % 16 % 0 % 100 % 265 Hedmark 73 % 27 % 100 % 58 Oppland 86 % 10 % 3 % 100 % 73 Buskerud 83 % 14 % 3 % 100 % 84 Vestfold 91 % 9 % 100 % 88 Telemark 84 % 13 % 3 % 100 % 81 Aust-Agder 84 % 8 % 8 % 100 % 25 Vest-Agder 89 % 11 % 100 % 51 Rogaland 80 % 15 % 5 % 100 % 123 Hordaland 84 % 15 % 1 % 100 % 201 Sogn og fjordane 97 % 2 % 1 % 100 % 43 Møre og Romsdal 90 % 9 % 1 % 100 % 96 Sør-Trøndelag 87 % 11 % 2 % 100 % 104 Nord-Trøndelag 77 % 15 % 8 % 100 % 39 Nordland 89 % 11 % 100 % 78 Troms 79 % 17 % 5 % 100 % 40 Finnmark 88 % 12 % 100 % 35 Primær 91 % 9 % 100 % 45 Industri etc. 87 % 12 % 1 % 100 % 221 Bygg- og anleggsvirksomhet 87 % 10 % 3 % 100 % 158 Varehandel etc. 87 % 11 % 2 % 100 % 606 Transport og lagring 90 % 5 % 6 % 100 % 51 Overnattings- og serveringsvirksomhet 78 % 22 % 100 % 88 Tjenesteytende næringer 84 % 14 % 2 % 100 % til 4 ansatte 85 % 13 % 2 % 100 % til 19 ansatte 86 % 13 % 1 % 100 % til 99 ansatte 89 % 10 % 1 % 100 % ansatte eller flere 87 % 11 % 2 % 100 % 22 Jeg gjør all rapportering selv 86 % 13 % 1 % 100 % 568 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 85 % 12 % 3 % 100 % 580 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 88 % 8 % 5 % 100 % 174 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 87 % 12 % 1 % 100 % 338 Andre, noter 81 % 18 % 1 % 100 % 127 Vet ikke 3 Ja 85 % 14 % 2 % 100 % 802 Nei 86 % 12 % 2 % 100 % % 8 % 3 % 100 % 125

22 SPM. A4 Sammenlignet med å innrapportere offentlige skjema på papir, mener du at din bedrift bruker mer, mindre eller like mye tid på innrapportering via Altinn? Mindre Mer Like mye Alle 66 % 7 % 21 % 7 % 100 % 1790 Fylke Mindre Mer Like mye Østfold 75 % 7 % 13 % 4 % 100 % 91 Akershus 67 % 8 % 18 % 7 % 100 % 216 Oslo 68 % 7 % 15 % 9 % 100 % 265 Hedmark 65 % 4 % 30 % 1 % 100 % 58 Oppland 63 % 7 % 23 % 7 % 100 % 73 Buskerud 56 % 5 % 32 % 7 % 100 % 84 Vestfold 68 % 10 % 21 % 1 % 100 % 88 Telemark 66 % 7 % 24 % 3 % 100 % 81 Aust-Agder 67 % 33 % 100 % 25 Vest-Agder 68 % 7 % 20 % 5 % 100 % 51 Rogaland 68 % 3 % 19 % 10 % 100 % 123 Hordaland 68 % 7 % 19 % 5 % 100 % 201 Sogn og fjordane 56 % 7 % 31 % 6 % 100 % 43 Møre og Romsdal 63 % 13 % 21 % 3 % 100 % 96 Sør-Trøndelag 67 % 4 % 15 % 14 % 100 % 104 Nord-Trøndelag 46 % 12 % 28 % 14 % 100 % 39 Nordland 66 % 8 % 21 % 5 % 100 % 78 Troms 60 % 4 % 29 % 7 % 100 % 40 Finnmark 48 % 14 % 35 % 4 % 100 % 35 Bransje Mindre Mer Like mye Primær 71 % 2 % 24 % 2 % 100 % 45 Industri etc. 68 % 8 % 21 % 3 % 100 % 221 Bygg- og anleggsvirksomhet 67 % 6 % 22 % 5 % 100 % 158 Varehandel etc. 62 % 7 % 22 % 8 % 100 % 606 Transport og lagring 65 % 12 % 22 % 1 % 100 % 51 Overnattings- og serveringsvirksomhet 54 % 15 % 24 % 8 % 100 % 88 Tjenesteytende næringer 69 % 6 % 18 % 7 % 100 % 622 Bedriftsstørrelse Mindre Mer Like mye 1 til 4 ansatte 64 % 7 % 21 % 7 % 100 % til 19 ansatte 67 % 8 % 19 % 6 % 100 % til 99 ansatte 66 % 7 % 25 % 2 % 100 % ansatte eller flere 68 % 5 % 22 % 5 % 100 % 22 Innrapportering Mindre Mer Like mye Jeg gjør all rapportering selv 70 % 9 % 19 % 3 % 100 % 568 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er 61 bare % 6 % 24 % 9 % 100 % 580 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 54 % 3 % 28 % 15 % 100 % 174 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 74 % 9 % 13 % 4 % 100 % 338 Andre, noter 61 % 6 % 25 % 8 % 100 % 127 Vet ikke 3 Datasystem med integrering til Altinn Mindre Mer Like mye Ja 70 % 7 % 19 % 5 % 100 % 802 Nei 63 % 8 % 23 % 6 % 100 % % 7 % 17 % 17 % 100 % 125

23 SPM. A5_1 Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. kan være integrert med bedriftens egne datasystemer, slik at du kan både logge inn, fylle ut, signere og sende inn direkte fra bedriftens datasystem Ja Nei Alle 77 % 15 % 8 % 100 % 1174 Østfold 77 % 10 % 14 % 100 % 68 Akershus 79 % 14 % 7 % 100 % 144 Oslo 72 % 15 % 13 % 100 % 181 Hedmark 90 % 9 % 1 % 100 % 38 Oppland 77 % 22 % 0 % 100 % 46 Buskerud 68 % 25 % 7 % 100 % 47 Vestfold 68 % 16 % 16 % 100 % 60 Telemark 63 % 25 % 12 % 100 % 53 Aust-Agder 67 % 24 % 9 % 100 % 17 Vest-Agder 81 % 10 % 9 % 100 % 35 Rogaland 65 % 23 % 12 % 100 % 84 Hordaland 78 % 16 % 6 % 100 % 137 Sogn og fjordane 92 % 6 % 2 % 100 % 24 Møre og Romsdal 84 % 11 % 5 % 100 % 61 Sør-Trøndelag 87 % 8 % 5 % 100 % 70 Nord-Trøndelag 87 % 11 % 2 % 100 % 18 Nordland 87 % 12 % 1 % 100 % 51 Troms 77 % 19 % 4 % 100 % 24 Finnmark 74 % 11 % 15 % 100 % 17 Primær 70 % 16 % 14 % 100 % 32 Industri etc. 77 % 12 % 11 % 100 % 149 Bygg- og anleggsvirksomhet 91 % 6 % 3 % 100 % 106 Varehandel etc. 79 % 12 % 9 % 100 % 378 Transport og lagring 67 % 27 % 6 % 100 % 33 Overnattings- og serveringsvirksomhet 69 % 29 % 2 % 100 % 48 Tjenesteytende næringer 73 % 19 % 8 % 100 % til 4 ansatte 73 % 18 % 9 % 100 % til 19 ansatte 82 % 11 % 7 % 100 % til 99 ansatte 80 % 11 % 9 % 100 % ansatte eller flere 88 % 8 % 5 % 100 % 15 Jeg gjør all rapportering selv 83 % 12 % 5 % 100 % 396 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 71 % 18 % 11 % 100 % 354 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 76 % 15 % 9 % 100 % 94 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 77 % 14 % 9 % 100 % 252 Andre, noter 70 % 21 % 8 % 100 % 77 Vet ikke 1 Ja 95 % 3 % 2 % 100 % 558 Nei 60 % 28 % 13 % 100 % % 17 % 22 % 100 % 74

24 SPM. A5_2 Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. tilbyr arbeidsflyt mellom daglig leder, regnskapsfører og revisor og gir status på hvor en oppgave befinner seg i arbeidsflyten Ja Nei Alle 82 % 12 % 5 % 100 % 1174 Østfold 80 % 14 % 7 % 100 % 68 Akershus 85 % 11 % 4 % 100 % 144 Oslo 84 % 11 % 6 % 100 % 181 Hedmark 85 % 6 % 9 % 100 % 38 Oppland 87 % 13 % 0 % 100 % 46 Buskerud 83 % 15 % 3 % 100 % 47 Vestfold 80 % 7 % 13 % 100 % 60 Telemark 77 % 20 % 2 % 100 % 53 Aust-Agder 76 % 21 % 2 % 100 % 17 Vest-Agder 94 % 4 % 2 % 100 % 35 Rogaland 64 % 32 % 4 % 100 % 84 Hordaland 84 % 9 % 6 % 100 % 137 Sogn og fjordane 89 % 5 % 6 % 100 % 24 Møre og Romsdal 84 % 12 % 4 % 100 % 61 Sør-Trøndelag 87 % 5 % 9 % 100 % 70 Nord-Trøndelag 71 % 25 % 4 % 100 % 18 Nordland 83 % 11 % 6 % 100 % 51 Troms 81 % 13 % 6 % 100 % 24 Finnmark 85 % 15 % 100 % 17 Primær 79 % 16 % 5 % 100 % 32 Industri etc. 84 % 9 % 7 % 100 % 149 Bygg- og anleggsvirksomhet 85 % 8 % 7 % 100 % 106 Varehandel etc. 83 % 11 % 6 % 100 % 378 Transport og lagring 77 % 17 % 6 % 100 % 33 Overnattings- og serveringsvirksomhet 74 % 24 % 1 % 100 % 48 Tjenesteytende næringer 82 % 14 % 4 % 100 % til 4 ansatte 79 % 16 % 5 % 100 % til 19 ansatte 86 % 9 % 6 % 100 % til 99 ansatte 86 % 8 % 7 % 100 % ansatte eller flere 79 % 14 % 7 % 100 % 15 Jeg gjør all rapportering selv 84 % 11 % 6 % 100 % 396 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 80 % 15 % 6 % 100 % 354 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 68 % 21 % 12 % 100 % 94 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 88 % 9 % 3 % 100 % 252 Andre, noter 83 % 14 % 3 % 100 % 77 Vet ikke 1 Ja 89 % 7 % 4 % 100 % 558 Nei 75 % 19 % 6 % 100 % % 6 % 11 % 100 % 74

25 Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. Automatisk gir deg rettigheter til å representere bedrifter der du er oppført med en rolle i Enhetsregisteret SPM. A5_3 Ja Nei Alle 86 % 8 % 5 % 100 % 1174 Østfold 89 % 5 % 6 % 100 % 68 Akershus 80 % 15 % 5 % 100 % 144 Oslo 89 % 8 % 3 % 100 % 181 Hedmark 93 % 0 % 7 % 100 % 38 Oppland 84 % 9 % 8 % 100 % 46 Buskerud 75 % 12 % 13 % 100 % 47 Vestfold 83 % 8 % 9 % 100 % 60 Telemark 82 % 6 % 12 % 100 % 53 Aust-Agder 84 % 7 % 9 % 100 % 17 Vest-Agder 94 % 2 % 4 % 100 % 35 Rogaland 78 % 20 % 3 % 100 % 84 Hordaland 88 % 6 % 5 % 100 % 137 Sogn og fjordane 82 % 6 % 12 % 100 % 24 Møre og Romsdal 97 % 3 % 100 % 61 Sør-Trøndelag 93 % 2 % 5 % 100 % 70 Nord-Trøndelag 89 % 11 % 100 % 18 Nordland 87 % 10 % 3 % 100 % 51 Troms 96 % 4 % 0 % 100 % 24 Finnmark 100 % 100 % 17 Primær 86 % 6 % 7 % 100 % 32 Industri etc. 90 % 4 % 6 % 100 % 149 Bygg- og anleggsvirksomhet 88 % 8 % 4 % 100 % 106 Varehandel etc. 86 % 8 % 6 % 100 % 378 Transport og lagring 80 % 16 % 4 % 100 % 33 Overnattings- og serveringsvirksomhet 82 % 14 % 5 % 100 % 48 Tjenesteytende næringer 87 % 9 % 5 % 100 % til 4 ansatte 84 % 10 % 6 % 100 % til 19 ansatte 89 % 6 % 5 % 100 % til 99 ansatte 92 % 5 % 3 % 100 % ansatte eller flere 89 % 6 % 4 % 100 % 15 Jeg gjør all rapportering selv 91 % 5 % 4 % 100 % 396 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 82 % 9 % 9 % 100 % 354 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 83 % 12 % 5 % 100 % 94 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 90 % 7 % 3 % 100 % 252 Andre, noter 76 % 16 % 8 % 100 % 77 Vet ikke 1 Ja 89 % 7 % 4 % 100 % 558 Nei 85 % 10 % 6 % 100 % % 7 % 15 % 100 % 74

26 Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. Gir deg mulighet til å delegere rettigheter videre, f.eks. til egne ansatte SPM. A5_4 Ja Nei Alle 77 % 16 % 7 % 100 % 1174 Østfold 82 % 8 % 10 % 100 % 68 Akershus 79 % 14 % 7 % 100 % 144 Oslo 78 % 16 % 6 % 100 % 181 Hedmark 77 % 16 % 7 % 100 % 38 Oppland 70 % 28 % 2 % 100 % 46 Buskerud 67 % 20 % 13 % 100 % 47 Vestfold 84 % 12 % 4 % 100 % 60 Telemark 78 % 15 % 8 % 100 % 53 Aust-Agder 57 % 41 % 2 % 100 % 17 Vest-Agder 83 % 11 % 7 % 100 % 35 Rogaland 66 % 17 % 16 % 100 % 84 Hordaland 79 % 12 % 9 % 100 % 137 Sogn og fjordane 81 % 16 % 3 % 100 % 24 Møre og Romsdal 74 % 25 % 1 % 100 % 61 Sør-Trøndelag 85 % 8 % 7 % 100 % 70 Nord-Trøndelag 81 % 15 % 4 % 100 % 18 Nordland 73 % 24 % 3 % 100 % 51 Troms 77 % 16 % 7 % 100 % 24 Finnmark 63 % 15 % 22 % 100 % 17 Primær 69 % 22 % 9 % 100 % 32 Industri etc. 80 % 9 % 11 % 100 % 149 Bygg- og anleggsvirksomhet 79 % 17 % 5 % 100 % 106 Varehandel etc. 79 % 14 % 7 % 100 % 378 Transport og lagring 83 % 15 % 3 % 100 % 33 Overnattings- og serveringsvirksomhet 67 % 30 % 3 % 100 % 48 Tjenesteytende næringer 75 % 17 % 8 % 100 % til 4 ansatte 73 % 19 % 7 % 100 % til 19 ansatte 79 % 12 % 8 % 100 % til 99 ansatte 87 % 8 % 5 % 100 % ansatte eller flere 89 % 9 % 3 % 100 % 15 Jeg gjør all rapportering selv 81 % 13 % 6 % 100 % 396 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 69 % 19 % 12 % 100 % 354 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 81 % 14 % 5 % 100 % 94 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 81 % 16 % 3 % 100 % 252 Andre, noter 73 % 17 % 10 % 100 % 77 Vet ikke 1 Ja 85 % 10 % 5 % 100 % 558 Nei 70 % 22 % 9 % 100 % % 20 % 13 % 100 % 74

27 Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. inneholder et brukerarkiv over innsendte skjema og mottatte meldinger fra det offentlige på ett sted SPM. A5_5 Ja Nei Alle 96 % 3 % 1 % 100 % 1174 Østfold 94 % 6 % 1 % 100 % 68 Akershus 95 % 2 % 3 % 100 % 144 Oslo 92 % 6 % 3 % 100 % 181 Hedmark 96 % 2 % 2 % 100 % 38 Oppland 100 % 100 % 46 Buskerud 94 % 6 % 1 % 100 % 47 Vestfold 99 % 1 % 100 % 60 Telemark 98 % 2 % 100 % 53 Aust-Agder 86 % 12 % 2 % 100 % 17 Vest-Agder 100 % 100 % 35 Rogaland 97 % 3 % 100 % 84 Hordaland 99 % 0 % 0 % 100 % 137 Sogn og fjordane 100 % 100 % 24 Møre og Romsdal 96 % 4 % 100 % 61 Sør-Trøndelag 90 % 7 % 3 % 100 % 70 Nord-Trøndelag 100 % 100 % 18 Nordland 93 % 7 % 100 % 51 Troms 100 % 0 % 100 % 24 Finnmark 100 % 100 % 17 Primær 93 % 7 % 100 % 32 Industri etc. 96 % 3 % 2 % 100 % 149 Bygg- og anleggsvirksomhet 98 % 2 % 0 % 100 % 106 Varehandel etc. 96 % 3 % 1 % 100 % 378 Transport og lagring 100 % 0 % 100 % 33 Overnattings- og serveringsvirksomhet 87 % 11 % 2 % 100 % 48 Tjenesteytende næringer 96 % 3 % 1 % 100 % til 4 ansatte 94 % 4 % 1 % 100 % til 19 ansatte 97 % 2 % 1 % 100 % til 99 ansatte 97 % 1 % 2 % 100 % ansatte eller flere 97 % 1 % 2 % 100 % 15 Jeg gjør all rapportering selv 98 % 2 % 100 % 396 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 93 % 4 % 2 % 100 % 354 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 97 % 3 % 100 % 94 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 96 % 4 % 0 % 100 % 252 Andre, noter 93 % 4 % 3 % 100 % 77 Vet ikke 1 Ja 97 % 2 % 1 % 100 % 558 Nei 94 % 4 % 1 % 100 % % 4 % 0 % 100 % 74

28 Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. At skjemaene har et felles og ensartet brukergrensesnitt, uansett hvilken etat som står bak SPM. A5_6 Ja Nei Alle 84 % 8 % 8 % 100 % 1174 Østfold 89 % 8 % 3 % 100 % 68 Akershus 75 % 8 % 17 % 100 % 144 Oslo 82 % 11 % 8 % 100 % 181 Hedmark 78 % 11 % 11 % 100 % 38 Oppland 87 % 8 % 6 % 100 % 46 Buskerud 87 % 8 % 5 % 100 % 47 Vestfold 86 % 1 % 13 % 100 % 60 Telemark 80 % 8 % 12 % 100 % 53 Aust-Agder 79 % 19 % 2 % 100 % 17 Vest-Agder 94 % 5 % 1 % 100 % 35 Rogaland 86 % 10 % 4 % 100 % 84 Hordaland 86 % 5 % 9 % 100 % 137 Sogn og fjordane 97 % 2 % 1 % 100 % 24 Møre og Romsdal 85 % 11 % 4 % 100 % 61 Sør-Trøndelag 90 % 8 % 2 % 100 % 70 Nord-Trøndelag 91 % 9 % 100 % 18 Nordland 85 % 9 % 6 % 100 % 51 Troms 77 % 16 % 7 % 100 % 24 Finnmark 85 % 15 % 100 % 17 Primær 83 % 9 % 8 % 100 % 32 Industri etc. 88 % 7 % 5 % 100 % 149 Bygg- og anleggsvirksomhet 90 % 5 % 5 % 100 % 106 Varehandel etc. 80 % 8 % 11 % 100 % 378 Transport og lagring 88 % 11 % 1 % 100 % 33 Overnattings- og serveringsvirksomhet 73 % 15 % 12 % 100 % 48 Tjenesteytende næringer 86 % 9 % 6 % 100 % til 4 ansatte 82 % 9 % 9 % 100 % til 19 ansatte 86 % 8 % 6 % 100 % til 99 ansatte 89 % 7 % 4 % 100 % ansatte eller flere 85 % 8 % 7 % 100 % 15 Jeg gjør all rapportering selv 86 % 7 % 7 % 100 % 396 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 80 % 9 % 11 % 100 % 354 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 85 % 13 % 2 % 100 % 94 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 85 % 9 % 6 % 100 % 252 Andre, noter 92 % 3 % 5 % 100 % 77 Vet ikke 1 Ja 86 % 8 % 7 % 100 % 558 Nei 84 % 9 % 7 % 100 % % 8 % 19 % 100 % 74

29 Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. At du finner alle rapporteringsplikter til det offentlige på ett sted SPM. A5_7 Ja Nei Alle 94 % 5 % 1 % 100 % 1174 Østfold 96 % 3 % 1 % 100 % 68 Akershus 91 % 5 % 3 % 100 % 144 Oslo 92 % 5 % 3 % 100 % 181 Hedmark 90 % 8 % 2 % 100 % 38 Oppland 99 % 1 % 100 % 46 Buskerud 95 % 5 % 100 % 47 Vestfold 92 % 8 % 100 % 60 Telemark 96 % 4 % 100 % 53 Aust-Agder 97 % 3 % 100 % 17 Vest-Agder 98 % 2 % 100 % 35 Rogaland 94 % 6 % 1 % 100 % 84 Hordaland 98 % 1 % 1 % 100 % 137 Sogn og fjordane 97 % 3 % 100 % 24 Møre og Romsdal 90 % 10 % 100 % 61 Sør-Trøndelag 92 % 6 % 2 % 100 % 70 Nord-Trøndelag 100 % 100 % 18 Nordland 91 % 8 % 1 % 100 % 51 Troms 91 % 8 % 1 % 100 % 24 Finnmark 89 % 11 % 100 % 17 Primær 93 % 7 % 100 % 32 Industri etc. 93 % 5 % 2 % 100 % 149 Bygg- og anleggsvirksomhet 99 % 1 % 1 % 100 % 106 Varehandel etc. 94 % 4 % 1 % 100 % 378 Transport og lagring 96 % 4 % 100 % 33 Overnattings- og serveringsvirksomhet 89 % 10 % 2 % 100 % 48 Tjenesteytende næringer 92 % 6 % 2 % 100 % til 4 ansatte 94 % 5 % 1 % 100 % til 19 ansatte 94 % 5 % 2 % 100 % til 99 ansatte 93 % 5 % 3 % 100 % ansatte eller flere 98 % 1 % 1 % 100 % 15 Jeg gjør all rapportering selv 97 % 3 % 0 % 100 % 396 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 91 % 7 % 2 % 100 % 354 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 91 % 6 % 3 % 100 % 94 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 93 % 5 % 2 % 100 % 252 Andre, noter 94 % 3 % 3 % 100 % 77 Vet ikke 1 Ja 95 % 4 % 1 % 100 % 558 Nei 93 % 5 % 2 % 100 % % 9 % 1 % 100 % 74

30 Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. At forsendelsen skjer elektronisk og at dere slipper frankering/posthåndtering SPM. A5_8 Ja Nei Alle 98 % 1 % 1 % 100 % 1174 Østfold 98 % 1 % 1 % 100 % 68 Akershus 100 % 100 % 144 Oslo 95 % 3 % 2 % 100 % 181 Hedmark 100 % 100 % 38 Oppland 100 % 100 % 46 Buskerud 100 % 0 % 100 % 47 Vestfold 96 % 1 % 4 % 100 % 60 Telemark 100 % 100 % 53 Aust-Agder 98 % 2 % 100 % 17 Vest-Agder 100 % 100 % 35 Rogaland 97 % 3 % 100 % 84 Hordaland 100 % 100 % 137 Sogn og fjordane 100 % 100 % 24 Møre og Romsdal 100 % 100 % 61 Sør-Trøndelag 99 % 1 % 100 % 70 Nord-Trøndelag 100 % 100 % 18 Nordland 97 % 3 % 100 % 51 Troms 100 % 100 % 24 Finnmark 100 % 100 % 17 Primær 100 % 100 % 32 Industri etc. 99 % 1 % 100 % 149 Bygg- og anleggsvirksomhet 100 % 100 % 106 Varehandel etc. 97 % 1 % 1 % 100 % 378 Transport og lagring 100 % 100 % 33 Overnattings- og serveringsvirksomhet 94 % 6 % 100 % 48 Tjenesteytende næringer 99 % 1 % 0 % 100 % til 4 ansatte 98 % 1 % 1 % 100 % til 19 ansatte 99 % 1 % 0 % 100 % til 99 ansatte 99 % 1 % 0 % 100 % ansatte eller flere 99 % 1 % 100 % 15 Jeg gjør all rapportering selv 100 % 0 % 100 % 396 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 97 % 2 % 1 % 100 % 354 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 100 % 0 % 100 % 94 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 98 % 1 % 1 % 100 % 252 Andre, noter 100 % 100 % 77 Vet ikke 1 Ja 99 % 1 % 0 % 100 % 558 Nei 98 % 1 % 0 % 100 % % 0 % 4 % 100 % 74

31 Det er varierende hvor omfattende skjemaene i Altinn er. Hvor mye tid vil du anslå at bedriften sparer i gjennomsnitt på en digital skjemautfylling i Altinn kontra å fylle ut, signere og sende inn et papirskjema? til til til 60 Mer enn 1 minutter minutter minutter minutter time Alle 49 % 18 % 16 % 9 % 7 % 100 % 794 Fylke til til til 60 Mer enn 1 minutter minutter minutter minutter time Østfold 59 % 15 % 16 % 5 % 5 % 100 % 44 Akershus 43 % 18 % 23 % 10 % 6 % 100 % 109 Oslo 38 % 25 % 19 % 8 % 9 % 100 % 114 Hedmark 76 % 13 % 10 % 100 % 25 Oppland 47 % 20 % 7 % 16 % 10 % 100 % 32 Buskerud 27 % 19 % 27 % 11 % 16 % 100 % 36 Vestfold 60 % 11 % 11 % 13 % 5 % 100 % 42 Telemark 64 % 17 % 15 % 4 % 100 % 27 Aust-Agder 69 % 11 % 20 % 100 % 12 Vest-Agder 52 % 16 % 25 % 7 % 100 % 23 Rogaland 41 % 12 % 19 % 19 % 8 % 100 % 46 Hordaland 62 % 18 % 10 % 3 % 6 % 100 % 98 Sogn og fjordane 53 % 40 % 4 % 2 % 100 % 21 Møre og Romsdal 41 % 24 % 14 % 12 % 9 % 100 % 43 Sør-Trøndelag 45 % 12 % 15 % 7 % 20 % 100 % 37 Nord-Trøndelag 57 % 11 % 18 % 14 % 100 % 13 Nordland 62 % 5 % 20 % 6 % 7 % 100 % 39 Troms 47 % 18 % 15 % 6 % 13 % 100 % 16 Finnmark 26 % 17 % 13 % 39 % 4 % 100 % 18 Bransje til til til 60 Mer enn 1 minutter minutter minutter minutter time Primær 18 % 25 % 27 % 19 % 12 % 100 % 19 Industri etc. 46 % 18 % 17 % 15 % 3 % 100 % 85 Bygg- og anleggsvirksomhet 51 % 14 % 18 % 13 % 4 % 100 % 72 Varehandel etc. 60 % 14 % 14 % 4 % 8 % 100 % 266 Transport og lagring 63 % 9 % 23 % 1 % 5 % 100 % 22 Overnattings- og serveringsvirksomhet 65 % 11 % 4 % 8 % 13 % 100 % 26 Tjenesteytende næringer 41 % 23 % 17 % 11 % 8 % 100 % 304 Bedriftsstørrelse til til til 60 Mer enn 1 minutter minutter minutter minutter time 1 til 4 ansatte 49 % 16 % 17 % 10 % 9 % 100 % til 19 ansatte 51 % 20 % 15 % 9 % 5 % 100 % til 99 ansatte 49 % 19 % 16 % 8 % 8 % 100 % ansatte eller flere 46 % 24 % 18 % 7 % 4 % 100 % 11 Innrapportering til til til 60 Mer enn 1 minutter minutter minutter minutter time Jeg gjør all rapportering selv 49 % 19 % 18 % 10 % 4 % 100 % 293 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg 51 er % bare 15 % 18 % 7 % 8 % 100 % 223 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 46 % 22 % 10 % 11 % 11 % 100 % 64 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 48 % 18 % 16 % 8 % 10 % 100 % 168 Andre, noter 57 % 13 % 4 % 21 % 5 % 100 % 47 Vet ikke 1 Datasystem med integrering til Altinn til til til 60 Mer enn 1 minutter minutter minutter minutter time Ja 46 % 19 % 19 % 9 % 6 % 100 % 382 Nei 51 % 15 % 15 % 10 % 9 % 100 % % 22 % 11 % 4 % 2 % 100 % 51 SPM. 6

32 SPM. A7_1 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Elektronisk meldingsboks der bedriften kan motta skatteoppgjør, kvitteringer på innrapporteringer, og meldinger fra offentlige etater direkte i Altinn Ja Nei 5 Alle 86 % 13 % 1 % 0 % 100 % Østfold 91 % 7 % 2 % 100 % 103 Akershus 85 % 14 % 1 % 0 % 100 % 232 Oslo 90 % 10 % 0 % 100 % 278 Hedmark 82 % 16 % 1 % 100 % 59 Oppland 87 % 12 % 1 % 100 % 79 Buskerud 76 % 24 % 100 % 89 Vestfold 91 % 9 % 100 % 95 Telemark 88 % 12 % 100 % 85 Aust-Agder 68 % 32 % 100 % 32 Vest-Agder 88 % 12 % 100 % 56 Rogaland 86 % 13 % 1 % 100 % 130 Hordaland 86 % 12 % 2 % 100 % 225 Sogn og fjordane 89 % 11 % 100 % 49 Møre og Romsdal 82 % 18 % 100 % 103 Sør-Trøndelag 83 % 17 % 100 % 115 Nord-Trøndelag 93 % 7 % 100 % 41 Nordland 88 % 12 % 1 % 100 % 94 Troms 78 % 22 % 100 % 47 Finnmark 96 % 4 % 100 % 37 5 Primær 80 % 15 % 5 % 100 % 46 Industri etc. 89 % 11 % 0 % 100 % 247 Bygg- og anleggsvirksomhet 88 % 11 % 1 % 100 % 172 Varehandel etc. 85 % 14 % 1 % 100 % 676 Transport og lagring 80 % 20 % 100 % 62 Overnattings- og serveringsvirksomhet 89 % 11 % 100 % 90 Tjenesteytende næringer 87 % 13 % 0 % 0 % 100 % til 4 ansatte 85 % 15 % 1 % 100 % til 19 ansatte 87 % 12 % 1 % 100 % til 99 ansatte 90 % 10 % 100 % ansatte eller flere 93 % 6 % 0 % 0 % 100 % 23 5 Jeg gjør all rapportering selv 94 % 6 % 0 % 100 % 574 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er 82 bare % 18 % 1 % 100 % 668 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 76 % 23 % 1 % 0 % 100 % 202 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 90 % 10 % 0 % 100 % 349 Andre, noter 83 % 15 % 2 % 100 % 151 Vet ikke 3 5 Ja 90 % 9 % 1 % 0 % 100 % 829 Nei 83 % 16 % 0 % 100 % % 17 % 2 % 100 % 166

33 SPM. A7_2 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Innsynstjenester i offentlige registre, for eksempel bedriftens heftelser i løsøre og bedriftens moms-reskontro Ja Nei Alle 51 % 47 % 2 % 100 % 1948 Østfold 54 % 46 % 100 % 103 Akershus 45 % 53 % 1 % 100 % 232 Oslo 52 % 48 % 1 % 100 % 278 Hedmark 63 % 35 % 2 % 100 % 59 Oppland 52 % 46 % 2 % 100 % 79 Buskerud 55 % 43 % 3 % 100 % 89 Vestfold 37 % 59 % 4 % 100 % 95 Telemark 50 % 49 % 1 % 100 % 85 Aust-Agder 61 % 39 % 100 % 32 Vest-Agder 58 % 42 % 1 % 100 % 56 Rogaland 46 % 50 % 3 % 100 % 130 Hordaland 51 % 49 % 0 % 100 % 225 Sogn og fjordane 61 % 39 % 100 % 49 Møre og Romsdal 59 % 38 % 3 % 100 % 103 Sør-Trøndelag 50 % 48 % 2 % 100 % 115 Nord-Trøndelag 53 % 47 % 100 % 41 Nordland 49 % 46 % 5 % 100 % 94 Troms 55 % 45 % 1 % 100 % 47 Finnmark 59 % 39 % 2 % 100 % 37 Primær 56 % 40 % 4 % 100 % 46 Industri etc. 43 % 55 % 2 % 100 % 247 Bygg- og anleggsvirksomhet 49 % 49 % 2 % 100 % 172 Varehandel etc. 52 % 47 % 1 % 100 % 676 Transport og lagring 53 % 46 % 1 % 100 % 62 Overnattings- og serveringsvirksomhet 63 % 37 % 100 % 90 Tjenesteytende næringer 52 % 46 % 2 % 100 % til 4 ansatte 52 % 47 % 2 % 100 % til 19 ansatte 52 % 46 % 2 % 100 % til 99 ansatte 48 % 51 % 1 % 100 % ansatte eller flere 51 % 48 % 1 % 100 % 23 Jeg gjør all rapportering selv 53 % 46 % 2 % 100 % 574 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 51 % 48 % 1 % 100 % 668 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 39 % 57 % 4 % 100 % 202 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 56 % 43 % 1 % 100 % 349 Andre, noter 52 % 47 % 1 % 100 % 151 Vet ikke 3 Ja 56 % 42 % 2 % 100 % 829 Nei 47 % 52 % 1 % 100 % % 46 % 5 % 100 % 166

34 SPM. A7_3 Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? At du kan hente ut kopi av firmaattest, årsregnskap, pantattest, mv. for dine egne bedrifter gratis via Altinn Ja Nei Alle 60 % 40 % 0 % 100 % 1948 Østfold 66 % 34 % 100 % 103 Akershus 56 % 44 % 0 % 100 % 232 Oslo 55 % 45 % 0 % 100 % 278 Hedmark 71 % 29 % 100 % 59 Oppland 61 % 36 % 3 % 100 % 79 Buskerud 65 % 35 % 0 % 100 % 89 Vestfold 49 % 51 % 100 % 95 Telemark 56 % 44 % 100 % 85 Aust-Agder 76 % 24 % 100 % 32 Vest-Agder 48 % 52 % 100 % 56 Rogaland 56 % 44 % 100 % 130 Hordaland 60 % 40 % 100 % 225 Sogn og fjordane 57 % 43 % 100 % 49 Møre og Romsdal 72 % 27 % 1 % 100 % 103 Sør-Trøndelag 54 % 46 % 100 % 115 Nord-Trøndelag 62 % 38 % 100 % 41 Nordland 68 % 30 % 2 % 100 % 94 Troms 78 % 22 % 100 % 47 Finnmark 67 % 33 % 100 % 37 Primær 60 % 36 % 4 % 100 % 46 Industri etc. 54 % 46 % 0 % 100 % 247 Bygg- og anleggsvirksomhet 64 % 36 % 100 % 172 Varehandel etc. 56 % 44 % 0 % 100 % 676 Transport og lagring 69 % 29 % 1 % 100 % 62 Overnattings- og serveringsvirksomhet 70 % 27 % 3 % 100 % 90 Tjenesteytende næringer 62 % 38 % 0 % 100 % til 4 ansatte 59 % 41 % 0 % 100 % til 19 ansatte 61 % 39 % 0 % 100 % til 99 ansatte 60 % 40 % 0 % 100 % ansatte eller flere 68 % 32 % 0 % 100 % 23 Jeg gjør all rapportering selv 60 % 39 % 1 % 100 % 574 Bedriftens regnskapsfører tar all rapportering, jeg er bare 59 % 41 % 0 % 100 % 668 Rapporteringen er delegert til bedriftens økonomiansvarlige 58 % 42 % 0 % 100 % 202 Jeg gjør deler av rapporteringen, regnskapsfører/økonomimeda 61 % 39 % 100 % 349 Andre, noter 63 % 37 % 0 % 100 % 151 Vet ikke 3 Ja 64 % 35 % 1 % 100 % 829 Nei 57 % 43 % 0 % 100 % % 46 % 0 % 100 % 166

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011 Resultater NNUQ2 2011 IMDi, 6. september 2011 Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI)

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Næringslivets oppgaveplikter

Næringslivets oppgaveplikter Næringslivets oppgaveplikter Send blanketten til: Brønnøysundregistrene Oppgaveregisteret 8910 BRØNNØYSUND Oppgaveregisteret (OR) skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med:

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) September

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer