April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag"

Transkript

1 April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

2 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling... 2 Vekting... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller... 4 Spørreskjema... 4 Feilmargintabell... 8 Frekvens- og krysstabeller

3 Innledning Bakgrunn Opinion har på oppdrag fra KS Nord-Trøndelag gjennomført en undersøkelse for å kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nord-Trøndelag. I denne rapporten presenteres resultater for Snåsa kommune. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er innbyggerne i Nord-Trøndelag, pluss Bindal i Nordland og Osen i Sør-Trøndelag, 15 år eller eldre. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede personer er forsøkt intervjuet. Utvalget er et tilfeldighetsutvalg. Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Vekting Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi (kommune). Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 16. til 24. mars Feilmarginer Opinion gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved 100 respondenter eller intervjuer (n=100) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 4,3 og ± 9,8 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med frekvens- og krysstabeller bak i rapporten. 2

4 Karakteristika Nedenfor gis en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Antall (n) Andel Mann 54 54,0 % Kvinne 46 46,0 % ,0 % Antall (n) Andel Under 35 år 14 14,0 % 35 til 54 år 25 25,0 % 55 år eller eldre 61 61,0 % ,0 % 3

5 Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Svaralternativer: I svært stor grad I ganske stor grad I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 2 Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Svaralternativer: Svært positiv Ganske positiv Verken positiv eller negativ Ganske negativ Svært negativ Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 3 I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Svaralternativer: I svært stor grad I ganske stor grad Verken stor eller liten grad I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke/ikke aktuelt 4

6 Spørsmål 4 [Stilles kun til de som svarer 1-3 i forrige spørsmål] Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? [Roter 1-4] Innbyggerundersøkelser Temamøter/folkemøter/grendemøter Sosiale medier Informasjon i posten Annet (IKKE LES) Svaralternativer: Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 5 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? [Rotere] Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Tilbud innen kultur, idrett og fritid Nærings- og samfunnsutvikling Svaralternativer: Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 6 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Tilbud innen kultur, idrett og fritid Nærings- og samfunnsutvikling Kostnadseffektiv kommunal drift Kompetanse i kommunale fagmiljøer Lokaldemokratiet Livskraftig lokalsamfunn Din lyst til å engasjere deg i lokalsamfunnet 5

7 Svaralternativer: Mye Noe Verken eller dårligere Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 7 Er du interessert i å delta i eventuelle oppfølgingsundersøkelser knyttet til kommunesammenslåing? Svaralternativer: Hvis ja, be om e-postadresse: Lokalt spørsmål 1 Ved en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig er det for deg at Snåsa består som sentrum for sørsamisk språk og kultur? Svaralternativer: Svært uviktig Ganske uviktig Verken viktig eller uviktig Ganske viktig Svært viktig Vet ikke/ikke aktuelt Lokalt spørsmål 2 Mener du at det vil få store eller små konsekvenser for arbeidsmarkedet i Snåsa dersom kommuneadministrasjonen havner i Steinkjer? Svaralternativer: Svært store Ganske store Verken store eller små Ganske små Svært små Bakgrunnsvariabel Registrer kjønn Svaralternativer: Mann Kvinne Bakgrunnsvariabel Hva er din alder? 6

8 Svaralternativer: Oppgi år Bakgrunnsvariabel Hva er din høyeste fullførte utdanning? Svaralternativer: Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet/høyskoleutdanning, til og med 4 år Universitet/høyskoleutdanning, 5 år eller mer Vet ikke Bakgrunnsvariabel Er du ansatt i offentlig eller privat sektor? Svaralternativer: Ja, ansatt i offentlig sektor Ja, ansatt i privat sektor Nei, ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 7

9 Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Frekvens- og krysstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 8

10 SPM. 1 I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært stor grad 25 25,0 25,0 25,0 I ganske stor grad 25 24,5 24,5 49, ,6 34,6 84,2 I ganske liten grad 7 6,8 6,8 91,0 I svært liten grad 7 7,1 7,1 98,1 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,9 1,9 100, ,0 100,0 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Mann 21% 28% 31% 8% 9% 4% 100% 54 Kvinne 29% 21% 38% 6% 6% 0% 100% 46 *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt år 22% 21% 50% 0% 0% 7% 100% år 24% 28% 24% 16% 8% 0% 100% år+ 28% 24% 32% 5% 11% 0% 100% 61 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 4% 15% 61% 0% 8% 11% 100% 16 Videregående 30% 18% 34% 9% 8% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 26% 36% 24% 6% 7% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 39% 43% 18% 0% 0% 0% 100% 12 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 23% 26% 35% 11% 6% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 34% 16% 36% 10% 3% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 19% 30% 34% 2% 11% 5% 100% 45

11 SPM. 1_omkodet I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært/ganske stor grad 50 49,6 49,6 49, ,6 34,6 84,2 I svært/ganske liten grad 14 13,9 13,9 98,1 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,9 1,9 100, ,0 100,0 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Mann 49% 31% 17% 4% 100% 54 Kvinne 50% 38% 11% 0% 100% 46 *) I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt år 43% 50% 0% 7% 100% år 52% 24% 24% 0% 100% år+ 52% 32% 16% 0% 100% 61 *) I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 19% 61% 8% 11% 100% 16 Videregående 48% 34% 17% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 63% 24% 13% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 82% 18% 0% 0% 100% 12 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 48% 35% 17% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 51% 36% 14% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 49% 34% 12% 5% 100% 45

12 SPM. 2 Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Vektet Prosent Svært positiv 18 17,5 17,5 17,5 Ganske positiv 7 7,1 7,1 24, ,3 25,3 49,9 Ganske negativ 28 28,2 28,2 78,1 Svært negativ 21 20,8 20,8 98,8 Vet ikke/ikke aktuelt 1 1,2 1,2 100, ,0 100,0 positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Mann 24% 11% 24% 24% 15% 2% 100% 54 Kvinne 11% 3% 26% 32% 27% 0% 100% 46 positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt år 21% 0% 14% 36% 29% 0% 100% år 12% 8% 32% 36% 8% 4% 100% år+ 19% 11% 28% 17% 24% 0% 100% 61 positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Grunnskole 27% 12% 33% 21% 8% 0% 100% 16 Videregående 17% 7% 31% 31% 12% 3% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 11% 3% 15% 25% 46% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 13% 13% 18% 41% 15% 0% 100% 12 positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 12% 0% 42% 26% 21% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 15% 11% 24% 28% 20% 3% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 23% 8% 17% 30% 22% 0% 100% 45

13 SPM. 2_omkodet Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Vektet Prosent Svært/ganske positiv 25 24,6 24,6 24, ,3 25,3 49,9 Svært/ganske negativ 49 49,0 49,0 98,8 Vet ikke/ikke aktuelt 1 1,2 1,2 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Mann 34% 24% 39% 2% 100% 54 Kvinne 14% 26% 59% 0% 100% 46 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt år 21% 14% 66% 0% 100% år 20% 32% 44% 4% 100% år+ 30% 28% 41% 0% 100% 61 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Grunnskole 38% 33% 29% 0% 100% 16 Videregående 24% 31% 43% 3% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 13% 15% 71% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 25% 18% 57% 0% 100% 12 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 12% 42% 47% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 25% 24% 47% 3% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 31% 17% 52% 0% 100% 45

14 SPM. 3 I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært stor grad 31 31,2 31,2 31,2 I ganske stor grad 29 29,2 29,2 60, ,7 20,7 81,2 I ganske liten grad 6 6,3 6,3 87,5 I svært liten grad 12 12,5 12,5 100, ,0 100,0 *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Mann 39% 17% 19% 6% 19% 0% 100% 54 Kvinne 23% 42% 23% 6% 6% 0% 100% 46 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt år 42% 15% 28% 7% 8% 0% 100% år 16% 36% 20% 8% 20% 0% 100% år+ 34% 34% 16% 5% 11% 0% 100% 61 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 31% 39% 15% 11% 4% 0% 100% 16 Videregående 30% 23% 26% 8% 13% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 38% 33% 15% 3% 11% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 20% 37% 24% 0% 18% 0% 100% 12 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 33% 31% 33% 3% 0% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 42% 21% 17% 3% 17% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 22% 35% 17% 10% 16% 0% 100% 45

15 SPM. 3_omkodet I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært/ganske stor grad 60 60,4 60,4 60, ,7 20,7 81,2 I svært/ganske liten grad 19 18,8 18,8 100, ,0 100,0 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Mann 56% 19% 25% 0% 100% 54 Kvinne 65% 23% 12% 0% 100% 46 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt år 58% 28% 14% 0% 100% år 52% 20% 28% 0% 100% år+ 68% 16% 16% 0% 100% 61 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 69% 15% 15% 0% 100% 16 Videregående 53% 26% 21% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 71% 15% 14% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 58% 24% 18% 0% 100% 12 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 64% 33% 3% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 63% 17% 20% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 57% 17% 26% 0% 100% 45

16 SPM. 4_1 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Innbyggerundersøkelser Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 60 60,4 74,4 74,4 Nei 19 19,4 23,9 98,3 Vet ikke/ikke aktuelt 1 1,4 1,7 100,0 Sum 81 81,2 100,0 Ikke fått spørsmålet 19 18, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 65% 33% 2% 100% 40 Kvinne 82% 16% 2% 100% 41 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 67% 33% 0% 100% år 78% 22% 0% 100% år+ 77% 19% 4% 100% 51 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 72% 24% 5% 100% 14 Videregående 73% 25% 2% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 80% 20% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 70% 30% 0% 100% 10 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 72% 28% 0% 100% 24 Ja, ansatt i privat sektor 71% 26% 2% 100% 24 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 79% 19% 2% 100% 33

17 SPM. 4_2 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Temamøter/folkemøter/grendemøter Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 51 51,2 63,1 63,1 Nei 27 26,6 32,8 95,8 Vet ikke/ikke aktuelt 3 3,4 4,2 100,0 Sum 81 81,2 100,0 Ikke fått spørsmålet 19 18, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 65% 34% 2% 100% 40 Kvinne 62% 32% 6% 100% 41 *) Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 42% 58% 0% 100% år 78% 17% 6% 100% år+ 69% 25% 6% 100% 51 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 58% 37% 5% 100% 14 Videregående 63% 37% 0% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 66% 22% 13% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 62% 38% 0% 100% 10 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 79% 12% 9% 100% 24 Ja, ansatt i privat sektor 59% 39% 2% 100% 24 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 55% 43% 2% 100% 33

18 SPM. 4_3 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Sosiale medier Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 61 60,7 74,8 74,8 Nei 19 19,1 23,5 98,3 Vet ikke/ikke aktuelt 1 1,4 1,7 100,0 Sum 81 81,2 100,0 Ikke fått spørsmålet 19 18, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 71% 28% 2% 100% 40 Kvinne 78% 20% 2% 100% 41 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 92% 8% 0% 100% år 72% 28% 0% 100% år+ 65% 31% 4% 100% 51 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 76% 20% 5% 100% 14 Videregående 77% 21% 2% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 70% 30% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 75% 25% 0% 100% 10 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 75% 25% 0% 100% 24 Ja, ansatt i privat sektor 75% 25% 0% 100% 24 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 74% 21% 5% 100% 33

19 SPM. 4_4 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Informasjon i posten Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 43 43,3 53,3 53,3 Nei 34 34,3 42,3 95,6 Vet ikke/ikke aktuelt 4 3,5 4,4 100,0 Sum 81 81,2 100,0 Ikke fått spørsmålet 19 18, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 53% 46% 2% 100% 40 Kvinne 54% 39% 7% 100% 41 *) Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 25% 66% 9% 100% år 50% 50% 0% 100% år+ 74% 22% 4% 100% 51 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 66% 34% 0% 100% 14 Videregående 50% 48% 2% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 43% 44% 13% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 69% 31% 0% 100% 10 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 56% 44% 0% 100% 24 Ja, ansatt i privat sektor 40% 52% 8% 100% 24 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 63% 33% 5% 100% 33

20 SPM. 5_1 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Svært fornøyd 30 29,6 29,6 29,6 Ganske fornøyd 45 44,9 44,9 74, ,5 13,5 88,1 Ganske misfornøyd 8 7,7 7,7 95,7 Svært misfornøyd 3 3,5 3,5 99,2 Vet ikke/ikke aktuelt 1,8,8 100, ,0 100,0 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 34% 42% 8% 12% 4% 0% 100% 54 Kvinne 25% 48% 19% 3% 3% 2% 100% 46 *) fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 21% 57% 15% 7% 0% 0% 100% år 16% 64% 12% 8% 0% 0% 100% år+ 45% 24% 14% 8% 8% 2% 100% 61 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 41% 30% 21% 4% 4% 0% 100% 16 Videregående 22% 46% 17% 10% 4% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 40% 48% 6% 0% 3% 3% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 15% 54% 6% 24% 0% 0% 100% 12 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 23% 55% 15% 3% 0% 3% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 16% 51% 17% 14% 2% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 44% 34% 10% 5% 7% 0% 100% 45

21 SPM. 5_1_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 75 74,5 74,5 74, ,5 13,5 88,1 Svært/ganske misfornøyd 11 11,2 11,2 99,2 Vet ikke/ikke aktuelt 1,8,8 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 76% 8% 16% 0% 100% 54 Kvinne 73% 19% 6% 2% 100% 46 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 78% 15% 7% 0% 100% år 80% 12% 8% 0% 100% år+ 68% 14% 16% 2% 100% 61 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 71% 21% 8% 0% 100% 16 Videregående 68% 17% 15% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 88% 6% 3% 3% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 69% 6% 24% 0% 100% 12 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 79% 15% 3% 3% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 67% 17% 16% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 78% 10% 12% 0% 100% 45

22 SPM. 5_2 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Svært fornøyd 22 21,7 21,7 21,7 Ganske fornøyd 36 36,0 36,0 57, ,5 24,5 82,3 Ganske misfornøyd 9 9,2 9,2 91,5 Svært misfornøyd 2 1,8 1,8 93,2 Vet ikke/ikke aktuelt 7 6,8 6,8 100, ,0 100,0 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 22% 40% 23% 9% 4% 3% 100% 54 Kvinne 21% 32% 26% 9% 0% 11% 100% 46 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 29% 35% 29% 8% 0% 0% 100% år 16% 28% 32% 12% 4% 8% 100% år+ 21% 42% 17% 8% 1% 10% 100% 61 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 24% 31% 32% 5% 4% 5% 100% 16 Videregående 19% 34% 22% 13% 3% 10% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 30% 38% 23% 3% 0% 6% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 12% 47% 23% 18% 0% 0% 100% 12 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 17% 41% 33% 3% 0% 5% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 24% 36% 22% 14% 3% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 22% 33% 21% 9% 2% 13% 100% 45

23 SPM. 5_2_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 58 57,8 57,8 57, ,5 24,5 82,3 Svært/ganske misfornøyd 11 11,0 11,0 93,2 Vet ikke/ikke aktuelt 7 6,8 6,8 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 62% 23% 13% 3% 100% 54 Kvinne 54% 26% 9% 11% 100% 46 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 64% 29% 8% 0% 100% år 44% 32% 16% 8% 100% år+ 63% 17% 10% 10% 100% 61 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 55% 32% 8% 5% 100% 16 Videregående 54% 22% 15% 10% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 68% 23% 3% 6% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 59% 23% 18% 0% 100% 12 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 59% 33% 3% 5% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 60% 22% 17% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 55% 21% 10% 13% 100% 45

24 SPM. 5_3 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Svært fornøyd 18 18,3 18,3 18,3 Ganske fornøyd 35 35,0 35,0 53, ,2 27,2 80,5 Ganske misfornøyd 15 14,8 14,8 95,4 Svært misfornøyd 4 3,9 3,9 99,2 Vet ikke/ikke aktuelt 1,8,8 100, ,0 100,0 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 17% 30% 31% 18% 5% 0% 100% 54 Kvinne 19% 41% 24% 11% 3% 2% 100% 46 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 14% 36% 29% 21% 0% 0% 100% år 20% 40% 16% 16% 8% 0% 100% år+ 20% 31% 34% 10% 4% 2% 100% 61 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 8% 5% 59% 20% 5% 5% 100% 16 Videregående 20% 35% 20% 20% 5% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 18% 50% 26% 3% 3% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 19% 45% 18% 18% 0% 0% 100% 12 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 26% 37% 22% 12% 3% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 15% 45% 23% 10% 7% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 17% 26% 33% 20% 2% 2% 100% 45

25 SPM. 5_3_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 53 53,3 53,3 53, ,2 27,2 80,5 Svært/ganske misfornøyd 19 18,7 18,7 99,2 Vet ikke/ikke aktuelt 1,8,8 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 47% 31% 23% 0% 100% 54 Kvinne 60% 24% 15% 2% 100% 46 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 50% 29% 21% 0% 100% år 60% 16% 24% 0% 100% år+ 51% 34% 14% 2% 100% 61 *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 12% 59% 25% 5% 100% 16 Videregående 55% 20% 25% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 68% 26% 6% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 64% 18% 18% 0% 100% 12 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 63% 22% 15% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 60% 23% 17% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 43% 33% 22% 2% 100% 45

26 SPM. 5_4 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Svært fornøyd 7 6,9 6,9 6,9 Ganske fornøyd 26 26,5 26,5 33, ,0 37,0 70,3 Ganske misfornøyd 17 17,4 17,4 87,7 Svært misfornøyd 8 8,3 8,3 96,0 Vet ikke/ikke aktuelt 4 4,0 4,0 100, ,0 100,0 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 5% 29% 33% 21% 6% 6% 100% 54 Kvinne 9% 23% 41% 14% 11% 2% 100% 46 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 8% 28% 29% 21% 8% 7% 100% år 4% 28% 56% 8% 4% 0% 100% år+ 8% 24% 29% 21% 12% 5% 100% 61 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 4% 28% 20% 28% 13% 8% 100% 16 Videregående 4% 23% 36% 22% 9% 6% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 14% 29% 48% 6% 3% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 40% 48% 13% 0% 0% 100% 12 fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 7% 27% 45% 7% 7% 8% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 5% 15% 50% 25% 5% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 8% 35% 22% 18% 12% 5% 100% 45

27 SPM. 5_4_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 33 33,4 33,4 33, ,0 37,0 70,3 Svært/ganske misfornøyd 26 25,7 25,7 96,0 Vet ikke/ikke aktuelt 4 4,0 4,0 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 34% 33% 27% 6% 100% 54 Kvinne 33% 41% 24% 2% 100% 46 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 36% 29% 29% 7% 100% år 32% 56% 12% 0% 100% år+ 33% 29% 33% 5% 100% 61 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 31% 20% 40% 8% 100% 16 Videregående 27% 36% 31% 6% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 42% 48% 9% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 40% 48% 13% 0% 100% 12 *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 34% 45% 13% 8% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 20% 50% 30% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 44% 22% 29% 5% 100% 45

28 SPM. 6_1 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Mye 2 2,1 2,1 2,1 Noe 8 8,5 8,5 10, ,6 31,6 42,1 Noe dårligere 33 33,4 33,4 75,6 Mye dårligere 21 21,0 21,0 96,6 Vet ikke/ikke aktuelt 3 3,4 3,4 100, ,0 100,0 Mann 3% 14% 34% 35% 12% 3% 100% 54 Kvinne 2% 3% 29% 32% 30% 4% 100% år 0% 7% 21% 36% 29% 8% 100% år 0% 4% 28% 52% 16% 0% 100% år+ 5% 13% 41% 19% 19% 3% 100% 61 *) Grunnskole 0% 31% 28% 11% 13% 16% 100% 16 Videregående 4% 3% 36% 38% 19% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 0% 0% 32% 42% 26% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 19% 24% 23% 27% 6% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 0% 3% 30% 34% 31% 3% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 4% 7% 32% 42% 15% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 2% 13% 32% 27% 20% 7% 100% 45

29 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver SPM. 6_1_omkodet Vektet Prosent 11 10,5 10,5 10, ,6 31,6 42,1 dårligere 54 54,5 54,5 96,6 Vet ikke/ikke aktuelt 3 3,4 3,4 100, ,0 100,0 Mann 16% 34% 47% 3% 100% 54 Kvinne 5% 29% 62% 4% 100% år 7% 21% 64% 8% 100% år 4% 28% 68% 0% 100% år+ 17% 41% 39% 3% 100% 61 *) Grunnskole 31% 28% 25% 16% 100% 16 Videregående 7% 36% 57% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 0% 32% 68% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 19% 24% 50% 6% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 3% 30% 65% 3% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 11% 32% 57% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 15% 32% 47% 7% 100% 45

30 SPM. 6_2 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Mye 3 3,5 3,5 3,5 Noe 6 6,4 6,4 9, ,2 38,2 48,0 Noe dårligere 28 28,2 28,2 76,2 Mye dårligere 17 16,8 16,8 93,0 Vet ikke/ikke aktuelt 7 7,0 7,0 100, ,0 100,0 Mann 4% 4% 48% 30% 11% 4% 100% 54 Kvinne 3% 9% 28% 26% 23% 10% 100% år 0% 8% 42% 29% 22% 0% 100% år 0% 0% 36% 36% 16% 12% 100% år+ 8% 10% 37% 23% 14% 8% 100% 61 Grunnskole 5% 21% 54% 12% 4% 5% 100% 16 Videregående 4% 3% 35% 36% 15% 7% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 0% 3% 37% 22% 26% 12% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 6% 6% 36% 32% 19% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 0% 7% 36% 33% 20% 5% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 4% 2% 39% 40% 13% 2% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 5% 10% 39% 16% 18% 12% 100% 45

31 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud SPM. 6_2_omkodet Vektet Prosent 10 9,8 9,8 9, ,2 38,2 48,0 dårligere 45 45,0 45,0 93,0 Vet ikke/ikke aktuelt 7 7,0 7,0 100, ,0 100,0 Mann 8% 48% 41% 4% 100% 54 Kvinne 12% 28% 49% 10% 100% år 8% 42% 51% 0% 100% år 0% 36% 52% 12% 100% år+ 18% 37% 36% 8% 100% 61 Grunnskole 26% 54% 15% 5% 100% 16 Videregående 8% 35% 50% 7% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 3% 37% 48% 12% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 13% 36% 51% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 7% 36% 53% 5% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 6% 39% 53% 2% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 15% 39% 34% 12% 100% 45

32 SPM. 6_3 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Mye 3 3,4 3,4 3,4 Noe 24 24,2 24,2 27, ,5 34,5 62,1 Noe dårligere 25 25,5 25,5 87,5 Mye dårligere 10 9,9 9,9 97,4 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,6 2,6 100, ,0 100,0 Mann 1% 26% 36% 27% 8% 1% 100% 54 Kvinne 6% 22% 32% 24% 11% 4% 100% år 0% 42% 22% 28% 8% 0% 100% år 4% 16% 28% 36% 12% 4% 100% år+ 5% 18% 47% 17% 10% 3% 100% 61 Grunnskole 5% 27% 33% 27% 4% 5% 100% 16 Videregående 4% 27% 37% 23% 7% 1% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 3% 23% 17% 37% 16% 5% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 13% 56% 11% 19% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 8% 13% 37% 30% 7% 5% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 0% 38% 26% 31% 3% 2% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 3% 19% 40% 19% 17% 2% 100% 45

33 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid SPM. 6_3_omkodet Vektet Prosent 28 27,6 27,6 27, ,5 34,5 62,1 dårligere 35 35,3 35,3 97,4 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,6 2,6 100, ,0 100,0 Mann 27% 36% 35% 1% 100% 54 Kvinne 28% 32% 36% 4% 100% år 42% 22% 36% 0% 100% år 20% 28% 48% 4% 100% år+ 23% 47% 27% 3% 100% 61 Grunnskole 31% 33% 31% 5% 100% 16 Videregående 32% 37% 30% 1% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 26% 17% 53% 5% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 13% 56% 31% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 21% 37% 37% 5% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 38% 26% 34% 2% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 23% 40% 35% 2% 100% 45

34 SPM. 6_4 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Mye 10 10,1 10,1 10,1 Noe 25 25,3 25,3 35, ,9 31,9 67,3 Noe dårligere 19 19,3 19,3 86,6 Mye dårligere 11 10,7 10,7 97,3 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,7 2,7 100, ,0 100,0 Mann 14% 29% 29% 15% 10% 4% 100% 54 Kvinne 6% 21% 35% 24% 12% 2% 100% år 7% 28% 29% 14% 15% 7% 100% år 0% 32% 40% 20% 8% 0% 100% år+ 19% 19% 28% 22% 10% 2% 100% 61 Grunnskole 8% 39% 31% 13% 4% 5% 100% 16 Videregående 15% 26% 31% 19% 5% 4% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 6% 10% 36% 26% 22% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 6% 44% 24% 18% 8% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 3% 23% 37% 19% 9% 8% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 17% 22% 27% 21% 13% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 9% 30% 33% 18% 10% 2% 100% 45

35 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Nærings- og samfunnsutvikling SPM. 6_4_omkodet Vektet Prosent 35 35,5 35,5 35, ,9 31,9 67,3 dårligere 30 30,0 30,0 97,3 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,7 2,7 100, ,0 100,0 Mann 43% 29% 24% 4% 100% 54 Kvinne 27% 35% 36% 2% 100% år 35% 29% 29% 7% 100% år 32% 40% 28% 0% 100% år+ 38% 28% 32% 2% 100% 61 Grunnskole 48% 31% 17% 5% 100% 16 Videregående 40% 31% 24% 4% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 16% 36% 48% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 50% 24% 26% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 26% 37% 29% 8% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 39% 27% 34% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 38% 33% 28% 2% 100% 45

36 SPM. 6_5 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kostnadseffektiv kommunal drift Vektet Prosent Mye 15 14,5 14,5 14,5 Noe 23 22,8 22,8 37, ,2 26,2 63,4 Noe dårligere 21 20,5 20,5 84,0 Mye dårligere 10 10,2 10,2 94,1 Vet ikke/ikke aktuelt 6 5,9 5,9 100, ,0 100,0 *) Mann 21% 32% 26% 14% 3% 5% 100% 54 Kvinne 8% 14% 27% 27% 18% 7% 100% år 21% 14% 21% 15% 15% 14% 100% år 8% 28% 36% 24% 0% 4% 100% år+ 15% 25% 23% 22% 14% 1% 100% 61 *) Grunnskole 28% 26% 11% 14% 8% 13% 100% 16 Videregående 18% 25% 26% 20% 3% 8% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 6% 22% 25% 21% 26% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 13% 49% 38% 0% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 7% 19% 29% 28% 10% 8% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 18% 27% 22% 21% 12% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 16% 22% 28% 17% 9% 9% 100% 45

37 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kostnadseffektiv kommunal drift SPM. 6_5_omkodet Vektet Prosent 37 37,3 37,3 37, ,2 26,2 63,4 dårligere 31 30,7 30,7 94,1 Vet ikke/ikke aktuelt 6 5,9 5,9 100, ,0 100,0 *) Mann 53% 26% 17% 5% 100% 54 Kvinne 21% 27% 45% 7% 100% år 34% 21% 30% 14% 100% år 36% 36% 24% 4% 100% år+ 40% 23% 36% 1% 100% 61 Grunnskole 54% 11% 22% 13% 100% 16 Videregående 43% 26% 23% 8% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 28% 25% 47% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 13% 49% 38% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 25% 29% 37% 8% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 45% 22% 33% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 38% 28% 25% 9% 100% 45

38 SPM. 6_6 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kompetanse i kommunale fagmiljøer Vektet Prosent Mye 18 18,2 18,2 18,2 Noe 40 39,5 39,5 57, ,0 22,0 79,7 Noe dårligere 7 7,3 7,3 87,0 Mye dårligere 7 7,0 7,0 94,0 Vet ikke/ikke aktuelt 6 6,0 6,0 100, ,0 100,0 Mann 23% 37% 30% 3% 4% 4% 100% 54 Kvinne 13% 42% 14% 12% 11% 8% 100% år 7% 43% 21% 8% 8% 14% 100% år 16% 44% 32% 0% 4% 4% 100% år+ 27% 34% 16% 12% 9% 2% 100% 61 Grunnskole 8% 50% 15% 9% 5% 13% 100% 16 Videregående 26% 36% 21% 11% 1% 4% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 16% 45% 14% 0% 17% 8% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 6% 26% 50% 6% 11% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 12% 35% 24% 7% 7% 16% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 24% 53% 18% 2% 3% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 17% 31% 25% 12% 10% 5% 100% 45

39 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kompetanse i kommunale fagmiljøer SPM. 6_6_omkodet Vektet Prosent 58 57,7 57,7 57, ,0 22,0 79,7 dårligere 14 14,3 14,3 94,0 Vet ikke/ikke aktuelt 6 6,0 6,0 100, ,0 100,0 *) Mann 60% 30% 6% 4% 100% 54 Kvinne 55% 14% 23% 8% 100% år 50% 21% 15% 14% 100% år 60% 32% 4% 4% 100% år+ 61% 16% 21% 2% 100% 61 Grunnskole 58% 15% 14% 13% 100% 16 Videregående 62% 21% 13% 4% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 61% 14% 17% 8% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 32% 50% 18% 0% 100% 12 *) Ja, ansatt i offentlig sektor 47% 24% 13% 16% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 77% 18% 6% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 49% 25% 22% 5% 100% 45

40 SPM. 6_7 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Lokaldemokratiet Vektet Prosent Mye 6 5,6 5,6 5,6 Noe 14 13,7 13,7 19, ,6 21,6 40,8 Noe dårligere 37 36,8 36,8 77,6 Mye dårligere 22 22,4 22,4 100, ,0 100,0 *) Mann 3% 20% 31% 31% 16% 0% 100% 54 Kvinne 9% 7% 12% 43% 29% 0% 100% 46 *) år 0% 21% 27% 36% 15% 0% 100% år 4% 8% 12% 60% 16% 0% 100% år+ 10% 13% 24% 21% 32% 0% 100% 61 *) Grunnskole 5% 33% 24% 31% 8% 0% 100% 16 Videregående 9% 8% 32% 35% 17% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 3% 3% 10% 50% 34% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 37% 6% 30% 27% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 8% 3% 25% 47% 16% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 2% 16% 23% 39% 20% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 7% 17% 19% 29% 28% 0% 100% 45

41 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Lokaldemokratiet SPM. 6_7_omkodet Vektet Prosent 19 19,2 19,2 19, ,6 21,6 40,8 dårligere 59 59,2 59,2 100, ,0 100,0 *) Mann 22% 31% 47% 0% 100% 54 Kvinne 16% 12% 72% 0% 100% år 21% 27% 51% 0% 100% år 12% 12% 76% 0% 100% år+ 23% 24% 53% 0% 100% 61 *) Grunnskole 37% 24% 39% 0% 100% 16 Videregående 17% 32% 51% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 6% 10% 84% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 37% 6% 57% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 12% 25% 63% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 18% 23% 59% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 24% 19% 57% 0% 100% 45

42 SPM. 6_8 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Livskraftig lokalsamfunn Vektet Prosent Mye 4 4,0 4,0 4,0 Noe 13 12,6 12,6 16, ,4 28,4 45,0 Noe dårligere 31 30,6 30,6 75,6 Mye dårligere 22 21,6 21,6 97,2 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,8 2,8 100, ,0 100,0 Mann 3% 19% 33% 24% 21% 1% 100% 54 Kvinne 6% 6% 24% 37% 23% 4% 100% år 0% 14% 42% 22% 14% 8% 100% år 4% 4% 28% 40% 24% 0% 100% år+ 7% 18% 20% 30% 25% 1% 100% 61 Grunnskole 4% 16% 22% 28% 13% 16% 100% 16 Videregående 6% 13% 38% 28% 16% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 3% 6% 21% 34% 36% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 25% 11% 44% 19% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 5% 7% 32% 36% 20% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 4% 17% 30% 32% 18% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 4% 13% 25% 26% 25% 7% 100% 45

43 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Livskraftig lokalsamfunn SPM. 6_8_omkodet Vektet Prosent 17 16,6 16,6 16, ,4 28,4 45,0 dårligere 52 52,2 52,2 97,2 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,8 2,8 100, ,0 100,0 Mann 21% 33% 45% 1% 100% 54 Kvinne 12% 24% 60% 4% 100% år 14% 42% 36% 8% 100% år 8% 28% 64% 0% 100% år+ 24% 20% 55% 1% 100% 61 *) Grunnskole 20% 22% 41% 16% 100% 16 Videregående 19% 38% 43% 0% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 9% 21% 70% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 25% 11% 63% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 12% 32% 56% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 20% 30% 50% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 16% 25% 52% 7% 100% 45

44 SPM. 6_9 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Din lyst til å engasjere deg i lokalsamfunnet Vektet Prosent Mye 9 9,1 9,1 9,1 Noe 16 16,1 16,1 25, ,5 31,5 56,8 Noe dårligere 16 16,1 16,1 72,9 Mye dårligere 22 21,6 21,6 94,5 Vet ikke/ikke aktuelt 5 5,5 5,5 100, ,0 100,0 Mann 13% 16% 37% 14% 19% 1% 100% 54 Kvinne 6% 17% 26% 18% 24% 10% 100% år 14% 7% 27% 15% 29% 8% 100% år 4% 24% 32% 24% 12% 4% 100% år+ 10% 17% 34% 11% 23% 5% 100% 61 Grunnskole 20% 31% 19% 0% 12% 17% 100% 16 Videregående 13% 13% 33% 18% 22% 1% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 0% 15% 31% 24% 22% 8% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 13% 50% 18% 19% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 5% 20% 42% 12% 17% 5% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 15% 17% 24% 22% 22% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 6% 13% 32% 14% 24% 10% 100% 45

45 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Din lyst til å engasjere deg i lokalsamfunnet SPM. 6_9_omkodet Vektet Prosent 25 25,3 25,3 25, ,5 31,5 56,8 dårligere 38 37,7 37,7 94,5 Vet ikke/ikke aktuelt 5 5,5 5,5 100, ,0 100,0 Mann 28% 37% 33% 1% 100% 54 Kvinne 22% 26% 42% 10% 100% år 21% 27% 45% 8% 100% år 28% 32% 36% 4% 100% år+ 27% 34% 35% 5% 100% 61 *) Grunnskole 51% 19% 12% 17% 100% 16 Videregående 25% 33% 40% 1% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 15% 31% 47% 8% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 13% 50% 37% 0% 100% 12 Ja, ansatt i offentlig sektor 25% 42% 28% 5% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 33% 24% 43% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 19% 32% 38% 10% 100% 45

46 SPM. Snåsa_1 Ved en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig er det for deg at Snåsa består som sentrum for sørsamisk språk og kultur? Vektet Prosent Svært uviktig 20 19,6 19,6 19,6 Ganske uviktig 5 5,2 5,2 24,8 Verken viktig eller uviktig 8 7,6 7,6 32,4 Ganske viktig 16 15,5 15,5 47,9 Svært viktig 51 50,9 50,9 98,8 Vet ikke/ikke aktuelt 1 1,2 1,2 100, ,0 100,0 uviktig uviktig eller viktig viktig Ikke aktuelt Mann 24% 5% 13% 16% 43% 0% 100% 54 Kvinne 15% 6% 2% 15% 59% 2% 100% 46 uviktig uviktig eller viktig viktig Ikke aktuelt år 21% 0% 21% 8% 51% 0% 100% år 16% 8% 4% 20% 48% 4% 100% år+ 21% 7% 1% 18% 53% 0% 100% 61 uviktig uviktig eller viktig viktig Ikke aktuelt Grunnskole 28% 0% 11% 21% 40% 0% 100% 16 Videregående 27% 4% 11% 18% 38% 3% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 6% 11% 0% 10% 73% 0% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 13% 6% 6% 11% 63% 0% 100% 12 uviktig uviktig eller viktig viktig Ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 14% 8% 13% 11% 53% 0% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 23% 3% 0% 18% 55% 0% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 20% 5% 11% 16% 46% 3% 100% 45

47 Mener du at det vil få store eller små konsekvenser for arbeidsmarkedet i Snåsa dersom kommuneadministrasjonen havner i Steinkjer? SPM. Snåsa_2 Vektet Prosent Svært store 29 29,1 29,1 29,1 Ganske store 33 33,3 33,3 62,4 Verken store eller små 14 14,3 14,3 76,8 Ganske små 6 6,2 6,2 82,9 Svært små 12 12,2 12,2 95,1 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,9 4,9 100, ,0 100,0 store store eller små små ikke aktuelt Mann 27% 32% 16% 8% 17% 0% 100% 54 Kvinne 32% 34% 12% 5% 7% 10% 100% 46 *) store store eller små små ikke aktuelt år 29% 29% 21% 0% 14% 8% 100% år 28% 56% 0% 0% 12% 4% 100% år+ 30% 21% 20% 14% 11% 4% 100% 61 store store eller små små ikke aktuelt Grunnskole 12% 35% 28% 8% 11% 5% 100% 16 Videregående 22% 34% 16% 9% 17% 3% 100% 46 Universitet/høyskole, inntil 4 år 45% 30% 6% 3% 8% 8% 100% 24 Universitet/høyskole, 5 år + 44% 44% 6% 0% 6% 0% 100% 12 store store eller små små ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 32% 33% 9% 6% 15% 5% 100% 25 Ja, ansatt i privat sektor 32% 34% 12% 4% 12% 6% 100% 30 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 25% 33% 19% 8% 11% 4% 100% 45

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 14:00 Styringsgruppe for kommunereformen Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag. Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag

Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag. Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag KS felles koordineringsdag, 23. mars 2015 Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Bakgrunn innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Gjennomført i mai/juni 2016 3. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger til kommunereformen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag Steinkjer, 9. april 2015 Kort om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

E-postadresse Deltakere Bindal, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna. Deltakere Bindal, Leka, Nærøy, Vikna

E-postadresse Deltakere Bindal, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna. Deltakere Bindal, Leka, Nærøy, Vikna Innsendt: 26.07.2016 12:19 Ref.nr: VIGCRH Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Telefon: 75531500 Telefaks: 75520977 E-post: fmnopost@fylkesmannen.no Hjemmeside: http://www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer