April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune"

Transkript

1 April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag

2 Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2 Metode for datainnsamling...2 Vekting...2 Tidspunkt for datainnsamling...2 Feilmarginer...2 Karakteristika Spørreskjema/frekvens - og krysstabeller... 4 Spørreskjema...4 Feilmargintabell...8 Frekvens- og krysstabeller...8 1

3 Innledning Bakgrunn Opinion har på oppdrag fra KSNord -Trøndelag gjennomført en undersøkelse for å kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nord -Trøndelag. I denne rappo rten presenteres resultater for Namdalseid kommune. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er innbyggerne i Nordland og Osen i Sør-Trøndelag, 15 år eller eldre. i Nord -Trøndelag, pluss Bindal Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede personer er forsøkt intervjuet. Utvalget er et tilfeldighetsutvalg. Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av tele fonintervjuer (CATI). Vekting Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi (kommune). Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 16. til 24. mars Feilmarginer Opinion gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil væ re beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atfer d. Ved 100 respondenter eller intervjuer (n=1 00) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 4,3 og ± 9,8 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med frekvens - og krysstabeller bak i rapporten. 2

4 Karakteristika Nedenfor gis en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Antall (n) Andel Mann 63 63,0 % Kvinne 37 37,0 % ,0 % Antall (n) Andel Under 35 år 18 18,0 % 35 til 54 år 26 26,0 % 55 år eller eldre 56 56,0 % ,0 % 3

5 Spørreskjema/frekvens - og krysstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Svaralternativer: I svært stor grad I ganske stor grad I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 2 Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Svaralternativer: Svært positiv Ganske positiv Verken positiv eller negativ Ganske negat iv Svært negativ Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 3 I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Svaralternativer: I svært stor grad I ganske stor grad Verken stor eller liten grad I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke/ikke aktuelt 4

6 Spørsmål 4 [Stilles kun til de som svarer 1-3 i forrige spørsmål ] Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? [Roter 1-4] Innbyggerundersøkelser Temamøter/folkemøter/grendemøter Sosiale medier Informasjon i posten Annet (IKKELES) Svaralternativer: Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 5 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? [Rotere] Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Tilbud innen kultur, idrett og fritid Nærings - og samfunnsutvikling Svaralternativer: Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Gansk e misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 6 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Tilbud innen kultur, idrett og fritid Nærings - og samfunnsutvikling Kostnadseffektiv kommunal drift Kompetanse i kommunale fagmiljøer Lokaldemokratiet Livskraftig lokalsamfunn Din lyst til å engasjere deg i lokalsamfunnet 5

7 Svaralternativer: Mye Noe Verken eller dårligere Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 7 Erdu interessert i å delta i eventuelle oppfølgingsundersøkelser knyttet til komm unesammenslåing? Svaralternativer: Hvis ja, be om e-postadresse: Lokalt spørsmål 1 Ved en eventuell kommunesammenslåing, er du positiv eller negativ til at Namdalseid kommune deles i to, med en del som slår seg sammen med kommuner sørover og en del som slår seg sammen med kommuner nordover? Svaralternativer: Positiv til deling Negativ til deling Vet ikke Lokalt spørsmål 2 Ved en kommunesammenslåing kan det være en utfordring å kombinere hensynet til identitet og følelsen av tilknytning på den ene siden, og hensynet til best mulig kommunale tjenester på den andre siden. Hvilket hensyn er viktigst for deg? Svaralternativer : Identitet og følelsen av tilknytning Best mulig kommunale tjenester Ingen av delene Vet ikke Bakgrunnsvariabel Registrer kjønn Svaralternativer : Mann Kvinne Bakgrunnsvariabel Hva er din alder? 6

8 Svaralternativer: Oppgi år Bakgrunn svariabel Hva er din høyeste fullførte utdanning? Svaralternativer: Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet/høyskoleutdanning, til og med 4 år Universitet/høyskoleutdanning, 5 år eller mer Vet ikke Bakgrunnsvariabel Erdu ansatt i offentlig eller privat sektor? Svaralternativer: Ja, ansatt i offentlig sektor Ja, ansatt i privat sektor Nei, ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 7

9 Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultate t pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Frekvens- og krysstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning bakgrunnsvariabler. på faste 8

10 SPM. 1 I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært stor grad 31 31,4 31,4 31,4 I ganske stor grad 36 36,2 36,2 67, ,1 18,1 85,8 I ganske liten grad 8 7,6 7,6 93,4 I svært liten grad 6 6,0 6,0 99,3 Vet ikke/ikke aktuelt 1,7,7 100, ,0 100,0 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Mann 23% 42% 22% 5% 7% 1% 100% 63 Kvinne 40% 30% 14% 10% 5% 0% 100% 37 *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt år 11% 34% 33% 11% 11% 0% 100% år 50% 41% 9% 0% 0% 0% 100% år+ 32% 35% 15% 11% 7% 1% 100% 56 *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 22% 31% 14% 19% 14% 0% 100% 17 Videregående 32% 36% 24% 3% 5% 0% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 25% 48% 21% 7% 0% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 61% 20% 0% 12% 7% 0% 100% 11 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 50% 18% 25% 6% 0% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 27% 50% 11% 6% 7% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 26% 35% 20% 9% 8% 1% 100% 49

11 SPM. 1_omkodet I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært/ganske stor grad 68 67,6 67,6 67, ,1 18,1 85,8 I svært/ganske liten grad 14 13,6 13,6 99,3 Vet ikke/ikke aktuelt 1,7,7 100, ,0 100,0 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Mann 65% 22% 12% 1% 100% 63 Kvinne 70% 14% 15% 0% 100% 37 *) I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt år 45% 33% 22% 0% 100% år 91% 9% 0% 0% 100% år+ 66% 15% 17% 1% 100% 56 *) I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 54% 14% 33% 0% 100% 17 Videregående 68% 24% 8% 0% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 72% 21% 7% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 81% 0% 19% 0% 100% 11 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 68% 25% 6% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 76% 11% 12% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 61% 20% 18% 1% 100% 49

12 SPM. 2 Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Vektet Prosent Svært positiv 6 6,2 6,2 6,2 Ganske positiv 24 24,4 24,4 30, ,1 35,1 65,8 Ganske negativ 14 14,4 14,4 80,2 Svært negativ 18 17,8 17,8 98,0 Vet ikke/ikke aktuelt 2 2,0 2,0 100, ,0 100,0 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Mann 7% 19% 38% 17% 18% 1% 100% 63 Kvinne 6% 30% 32% 12% 17% 3% 100% 37 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt år 0% 5% 44% 17% 28% 5% 100% år 9% 35% 32% 18% 6% 0% 100% år+ 8% 28% 32% 11% 19% 1% 100% 56 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Grunnskole 0% 24% 35% 9% 24% 8% 100% 17 Videregående 3% 24% 43% 15% 13% 1% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 9% 28% 29% 18% 15% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 15% 27% 18% 14% 27% 0% 100% 11 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 11% 36% 38% 0% 15% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 4% 12% 44% 27% 11% 2% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 5% 28% 28% 12% 24% 3% 100% 49

13 SPM. 2_omkodet Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Vektet Prosent Svært/ganske positiv 31 30,6 30,6 30, ,1 35,1 65,8 Svært/ganske negativ 32 32,2 32,2 98,0 Vet ikke/ikke aktuelt 2 2,0 2,0 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Mann 26% 38% 35% 1% 100% 63 Kvinne 35% 32% 29% 3% 100% 37 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt år 5% 44% 45% 5% 100% år 44% 32% 24% 0% 100% år+ 37% 32% 30% 1% 100% 56 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Grunnskole 24% 35% 33% 8% 100% 17 Videregående 27% 43% 29% 1% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 37% 29% 34% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 42% 18% 40% 0% 100% 11 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 47% 38% 15% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 16% 44% 38% 2% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 34% 28% 36% 3% 100% 49

14 SPM. 3 I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært stor grad 38 37,5 37,5 37,5 I ganske stor grad 22 22,0 22,0 59, ,4 19,4 78,9 I ganske liten grad 10 10,1 10,1 88,9 I svært liten grad 10 10,4 10,4 99,3 Vet ikke/ikke aktuelt 1,7,7 100, ,0 100,0 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Mann 31% 25% 15% 17% 11% 1% 100% 63 Kvinne 44% 18% 24% 3% 10% 0% 100% 37 *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt år 6% 34% 27% 17% 16% 0% 100% år 65% 15% 12% 9% 0% 0% 100% år+ 39% 20% 20% 7% 13% 1% 100% 56 I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 14% 26% 22% 8% 31% 0% 100% 17 Videregående 36% 28% 14% 15% 6% 0% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 54% 11% 29% 3% 0% 3% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 53% 8% 19% 14% 7% 0% 100% 11 *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 73% 3% 13% 10% 0% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 26% 34% 13% 14% 11% 2% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 29% 22% 26% 7% 15% 0% 100% 49

15 SPM. 3_omkodet I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært/ganske stor grad 59 59,5 59,5 59, ,4 19,4 78,9 I svært/ganske liten grad 20 20,5 20,5 99,3 Vet ikke/ikke aktuelt 1,7,7 100, ,0 100,0 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Mann 56% 15% 27% 1% 100% 63 Kvinne 63% 24% 13% 0% 100% 37 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt år 40% 27% 33% 0% 100% år 80% 12% 9% 0% 100% år+ 58% 20% 20% 1% 100% 56 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 39% 22% 39% 0% 100% 17 Videregående 64% 14% 21% 0% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 65% 29% 3% 3% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 61% 19% 20% 0% 100% 11 I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 76% 13% 10% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 61% 13% 24% 2% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 51% 26% 23% 0% 100% 49

16 SPM. 4_1 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Innbyggerundersøkelser Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 66 66,3 84,0 84,0 Nei 10 9,9 12,6 96,6 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,7 3,4 100,0 Sum 79 78,9 100,0 Ikke fått spørsmålet 21 21, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 87% 9% 4% 100% 45 Kvinne 81% 15% 3% 100% 32 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 75% 17% 8% 100% år 93% 7% 0% 100% år+ 82% 15% 4% 100% 42 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 82% 12% 6% 100% 11 Videregående 82% 13% 6% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 90% 10% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 77% 23% 0% 100% 8 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 78% 18% 3% 100% 17 Ja, ansatt i privat sektor 91% 9% 0% 100% 23 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 82% 12% 6% 100% 37

17 SPM. 4_2 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Temamøter/folkemøter/grendemøter Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 69 69,4 88,1 88,1 Nei 8 8,0 10,2 98,3 Vet ikke/ikke aktuelt 1 1,4 1,7 100,0 Sum 79 78,9 100,0 Ikke fått spørsmålet 21 21, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 96% 4% 0% 100% 45 Kvinne 81% 16% 3% 100% 32 *) Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 60% 32% 8% 100% år 97% 3% 0% 100% år+ 95% 5% 0% 100% 42 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 64% 36% 0% 100% 11 Videregående 88% 8% 4% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 94% 6% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 100% 0% 0% 100% 8 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 97% 3% 0% 100% 17 Ja, ansatt i privat sektor 97% 3% 0% 100% 23 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 78% 19% 4% 100% 37

18 SPM. 4_3 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Sosiale medier Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 52 51,8 65,7 65,7 Nei 25 25,1 31,9 97,5 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,9 2,5 100,0 Sum 79 78,9 100,0 Ikke fått spørsmålet 21 21, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 62% 36% 2% 100% 45 Kvinne 69% 29% 3% 100% 32 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 50% 50% 0% 100% år 68% 29% 3% 100% år+ 72% 25% 3% 100% 42 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 70% 30% 0% 100% 11 Videregående 67% 31% 2% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 67% 28% 5% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 42% 58% 0% 100% 8 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 60% 36% 4% 100% 17 Ja, ansatt i privat sektor 65% 30% 5% 100% 23 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 69% 31% 0% 100% 37

19 SPM. 4_4 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Informasjon i posten Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 46 46,0 58,3 58,3 Nei 31 31,4 39,8 98,1 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,5 1,9 100,0 Sum 79 78,9 100,0 Ikke fått spørsmålet 21 21, ,0 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 47% 49% 4% 100% 45 Kvinne 68% 32% 0% 100% 32 *) Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 40% 51% 9% 100% år 78% 22% 0% 100% år+ 53% 47% 0% 100% 42 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 65% 35% 0% 100% 11 Videregående 50% 45% 4% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 69% 31% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 41% 59% 0% 100% 8 Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 60% 40% 0% 100% 17 Ja, ansatt i privat sektor 53% 41% 6% 100% 23 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 61% 39% 0% 100% 37

20 SPM. 5_1 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Svært fornøyd 37 37,0 37,0 37,0 Ganske fornøyd 40 39,9 39,9 76, ,2 12,2 89,0 Ganske misfornøyd 5 4,6 4,6 93,7 Svært misfornøyd 4 3,7 3,7 97,4 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,6 2,6 100, ,0 100,0 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 27% 44% 19% 6% 1% 3% 100% 63 Kvinne 47% 35% 5% 3% 6% 2% 100% 37 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 27% 45% 17% 0% 5% 6% 100% år 32% 35% 14% 12% 6% 0% 100% år+ 45% 40% 8% 3% 1% 2% 100% 56 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 37% 45% 18% 0% 0% 0% 100% 17 Videregående 33% 46% 9% 3% 3% 6% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 36% 30% 14% 13% 7% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 70% 14% 17% 0% 0% 0% 100% 11 *) Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 45% 21% 13% 12% 8% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 16% 54% 19% 4% 0% 8% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 49% 38% 7% 2% 4% 0% 100% 49

21 SPM. 5_1_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 77 76,9 76,9 76, ,2 12,2 89,0 Svært/ganske misfornøyd 8 8,3 8,3 97,4 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,6 2,6 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 71% 19% 7% 3% 100% 63 Kvinne 83% 5% 10% 2% 100% 37 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 72% 17% 5% 6% 100% år 68% 14% 18% 0% 100% år+ 85% 8% 4% 2% 100% 56 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 82% 18% 0% 0% 100% 17 Videregående 80% 9% 6% 6% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 66% 14% 20% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 83% 17% 0% 0% 100% 11 *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 67% 13% 20% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 69% 19% 4% 8% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 87% 7% 6% 0% 100% 49

22 SPM. 5_2 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Svært fornøyd 28 27,7 27,7 27,7 Ganske fornøyd 39 38,8 38,8 66, ,6 19,6 86,1 Ganske misfornøyd 2 2,3 2,3 88,4 Svært misfornøyd 2 1,7 1,7 90,0 Vet ikke/ikke aktuelt 10 10,0 10,0 100, ,0 100,0 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 30% 33% 24% 4% 0% 8% 100% 63 Kvinne 25% 45% 15% 0% 3% 12% 100% 37 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 27% 39% 28% 0% 0% 5% 100% år 17% 45% 24% 6% 6% 3% 100% år+ 34% 35% 12% 1% 0% 17% 100% 56 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 38% 24% 22% 0% 0% 16% 100% 17 Videregående 21% 46% 20% 3% 0% 10% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 19% 49% 18% 0% 7% 7% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 61% 14% 18% 8% 0% 0% 100% 11 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 30% 32% 23% 0% 8% 7% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 22% 43% 22% 7% 0% 5% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 31% 39% 16% 0% 0% 15% 100% 49

23 SPM. 5_2_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 67 66,5 66,5 66, ,6 19,6 86,1 Svært/ganske misfornøyd 4 4,0 4,0 90,0 Vet ikke/ikke aktuelt 10 10,0 10,0 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 64% 24% 4% 8% 100% 63 Kvinne 69% 15% 3% 12% 100% 37 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 67% 28% 0% 5% 100% år 62% 24% 12% 3% 100% år+ 69% 12% 1% 17% 100% 56 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 62% 22% 0% 16% 100% 17 Videregående 67% 20% 3% 10% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 68% 18% 7% 7% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 74% 18% 8% 0% 100% 11 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 62% 23% 8% 7% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 66% 22% 7% 5% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 69% 16% 0% 15% 100% 49

24 SPM. 5_3 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Svært fornøyd 19 19,3 19,3 19,3 Ganske fornøyd 51 50,9 50,9 70, ,0 18,0 88,3 Ganske misfornøyd 6 6,4 6,4 94,7 Svært misfornøyd 5 4,7 4,7 99,3 Vet ikke/ikke aktuelt 1,7,7 100, ,0 100,0 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 21% 51% 16% 8% 3% 1% 100% 63 Kvinne 18% 50% 20% 5% 7% 0% 100% 37 *) Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 33% 45% 16% 6% 0% 0% 100% år 6% 74% 9% 0% 12% 0% 100% år+ 20% 40% 25% 11% 3% 1% 100% 56 *) Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 29% 52% 6% 13% 0% 0% 100% 17 Videregående 20% 45% 28% 5% 1% 0% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 10% 71% 0% 5% 14% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 27% 39% 27% 0% 0% 7% 100% 11 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 20% 39% 18% 7% 16% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 18% 64% 16% 2% 0% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 20% 47% 20% 9% 3% 1% 100% 49

25 SPM. 5_3_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 70 70,2 70,2 70, ,0 18,0 88,3 Svært/ganske misfornøyd 11 11,1 11,1 99,3 Vet ikke/ikke aktuelt 1,7,7 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 72% 16% 11% 1% 100% 63 Kvinne 68% 20% 12% 0% 100% 37 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 78% 16% 6% 0% 100% år 79% 9% 12% 0% 100% år+ 60% 25% 13% 1% 100% 56 *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 81% 6% 13% 0% 100% 17 Videregående 65% 28% 6% 0% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 81% 0% 19% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 66% 27% 0% 7% 100% 11 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 58% 18% 23% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 82% 16% 2% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 67% 20% 12% 1% 100% 49

26 SPM. 5_4 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Svært fornøyd 7 6,9 6,9 6,9 Ganske fornøyd 28 27,8 27,8 34, ,5 29,5 64,2 Ganske misfornøyd 25 24,7 24,7 88,9 Svært misfornøyd 5 5,4 5,4 94,3 Vet ikke/ikke aktuelt 6 5,7 5,7 100, ,0 100,0 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 4% 23% 34% 27% 10% 1% 100% 63 Kvinne 10% 33% 25% 22% 0% 10% 100% 37 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 11% 29% 27% 27% 6% 0% 100% år 0% 33% 26% 23% 11% 6% 100% år+ 9% 24% 32% 24% 1% 9% 100% 56 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 6% 36% 30% 12% 0% 16% 100% 17 Videregående 9% 26% 30% 25% 7% 3% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 5% 32% 31% 33% 0% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 7% 19% 7% 34% 17% 18% 100% 11 Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 0% 19% 53% 13% 4% 11% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 5% 36% 23% 25% 12% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 12% 26% 24% 30% 1% 7% 100% 49

27 SPM. 5_4_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 35 34,7 34,7 34, ,5 29,5 64,2 Svært/ganske misfornøyd 30 30,1 30,1 94,3 Vet ikke/ikke aktuelt 6 5,7 5,7 100, ,0 100,0 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 27% 34% 38% 1% 100% 63 Kvinne 43% 25% 22% 10% 100% 37 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 40% 27% 33% 0% 100% år 33% 26% 35% 6% 100% år+ 33% 32% 26% 9% 100% 56 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 42% 30% 12% 16% 100% 17 Videregående 35% 30% 32% 3% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 36% 31% 33% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 25% 7% 50% 18% 100% 11 Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 19% 53% 17% 11% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 40% 23% 37% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 38% 24% 31% 7% 100% 49

28 SPM. 6_1 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Mye 5 5,1 5,1 5,1 Noe 19 18,7 18,7 23, ,2 38,2 62,1 Noe dårligere 21 21,5 21,5 83,5 Mye dårligere 13 13,4 13,4 96,9 Vet ikke/ikke aktuelt 3 3,1 3,1 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 4% 16% 41% 26% 12% 0% 100% 63 Kvinne 6% 21% 35% 17% 14% 6% 100% 37 Mye Noe eller dårligere år 6% 27% 27% 23% 11% 5% 100% år 9% 9% 53% 18% 6% 6% 100% år+ 2% 20% 36% 23% 19% 0% 100% 56 *) Mye Noe eller dårligere Grunnskole 0% 39% 14% 29% 10% 8% 100% 17 Videregående 0% 16% 45% 26% 12% 0% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 13% 12% 50% 11% 14% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 8% 14% 32% 14% 15% 18% 100% 11 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 8% 18% 36% 19% 11% 8% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 7% 14% 48% 27% 5% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 2% 23% 33% 18% 21% 3% 100% 49

29 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver SPM. 6_1_omkodet Vektet Prosent 24 23,8 23,8 23, ,2 38,2 62,1 dårligere 35 34,9 34,9 96,9 Vet ikke/ikke aktuelt 3 3,1 3,1 100, ,0 100,0 Mann 21% 41% 38% 0% 100% 63 Kvinne 27% 35% 31% 6% 100% år 33% 27% 34% 5% 100% år 18% 53% 24% 6% 100% år+ 22% 36% 42% 0% 100% 56 *) Grunnskole 39% 14% 39% 8% 100% 17 Videregående 16% 45% 38% 0% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 25% 50% 25% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 22% 32% 29% 18% 100% 11 Ja, ansatt i offentlig sektor 26% 36% 30% 8% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 21% 48% 32% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 25% 33% 39% 3% 100% 49

30 SPM. 6_2 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Mye 5 4,7 4,7 4,7 Noe 18 18,4 18,4 23, ,6 42,6 65,7 Noe dårligere 21 21,3 21,3 87,0 Mye dårligere 8 8,0 8,0 95,1 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,9 4,9 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 7% 16% 42% 21% 11% 4% 100% 63 Kvinne 2% 21% 44% 22% 5% 6% 100% 37 Mye Noe eller dårligere år 0% 17% 49% 22% 12% 0% 100% år 6% 21% 41% 21% 3% 9% 100% år+ 7% 18% 40% 21% 9% 5% 100% 56 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 4% 22% 43% 22% 0% 10% 100% 17 Videregående 5% 15% 49% 21% 8% 2% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 0% 24% 45% 22% 9% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 8% 19% 22% 19% 15% 18% 100% 11 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 7% 25% 30% 20% 4% 15% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 6% 14% 47% 21% 11% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 2% 19% 45% 22% 8% 4% 100% 49

31 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud SPM. 6_2_omkodet Vektet Prosent 23 23,1 23,1 23, ,6 42,6 65,7 dårligere 29 29,3 29,3 95,1 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,9 4,9 100, ,0 100,0 Mann 23% 42% 32% 4% 100% 63 Kvinne 24% 44% 27% 6% 100% år 17% 49% 34% 0% 100% år 26% 41% 24% 9% 100% år+ 25% 40% 30% 5% 100% 56 Grunnskole 26% 43% 22% 10% 100% 17 Videregående 20% 49% 30% 2% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 24% 45% 31% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 27% 22% 34% 18% 100% 11 Ja, ansatt i offentlig sektor 31% 30% 24% 15% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 20% 47% 32% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 21% 45% 30% 4% 100% 49

32 SPM. 6_3 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Mye 8 7,6 7,6 7,6 Noe 23 23,4 23,4 31, ,4 37,4 68,5 Noe dårligere 22 22,3 22,3 90,8 Mye dårligere 4 4,5 4,5 95,2 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,8 4,8 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 7% 16% 45% 26% 4% 2% 100% 63 Kvinne 8% 32% 29% 18% 5% 8% 100% 37 Mye Noe eller dårligere år 12% 32% 28% 23% 5% 0% 100% år 6% 20% 35% 30% 0% 9% 100% år+ 6% 20% 44% 18% 7% 5% 100% 56 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 10% 36% 28% 13% 0% 13% 100% 17 Videregående 9% 18% 43% 25% 5% 0% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 7% 29% 28% 32% 5% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 7% 61% 0% 7% 26% 100% 11 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 8% 34% 20% 25% 0% 12% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 11% 10% 46% 30% 2% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 5% 28% 39% 15% 8% 5% 100% 49

33 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid SPM. 6_3_omkodet Vektet Prosent 31 31,1 31,1 31, ,4 37,4 68,5 dårligere 27 26,8 26,8 95,2 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,8 4,8 100, ,0 100,0 Mann 23% 45% 30% 2% 100% 63 Kvinne 40% 29% 23% 8% 100% år 44% 28% 28% 0% 100% år 26% 35% 30% 9% 100% år+ 27% 44% 24% 5% 100% 56 Grunnskole 46% 28% 13% 13% 100% 17 Videregående 27% 43% 30% 0% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 36% 28% 37% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 7% 61% 7% 26% 100% 11 Ja, ansatt i offentlig sektor 43% 20% 25% 12% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 22% 46% 32% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 33% 39% 24% 5% 100% 49

34 SPM. 6_4 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Mye 9 9,3 9,3 9,3 Noe 36 35,9 35,9 45, ,3 26,3 71,6 Noe dårligere 17 17,2 17,2 88,7 Mye dårligere 5 5,4 5,4 94,1 Vet ikke/ikke aktuelt 6 5,9 5,9 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 9% 38% 21% 20% 8% 4% 100% 63 Kvinne 10% 33% 32% 14% 2% 8% 100% 37 Mye Noe eller dårligere år 11% 50% 22% 17% 0% 0% 100% år 9% 38% 18% 24% 6% 6% 100% år+ 9% 26% 34% 13% 8% 9% 100% 56 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 0% 35% 39% 16% 0% 10% 100% 17 Videregående 10% 36% 23% 19% 6% 5% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 5% 46% 26% 19% 5% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 28% 20% 25% 0% 8% 18% 100% 11 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 5% 41% 28% 7% 8% 11% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 12% 40% 21% 24% 2% 2% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 9% 31% 30% 17% 7% 6% 100% 49

35 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Nærings- og samfunnsutvikling SPM. 6_4_omkodet Vektet Prosent 45 45,2 45,2 45, ,3 26,3 71,6 dårligere 23 22,5 22,5 94,1 Vet ikke/ikke aktuelt 6 5,9 5,9 100, ,0 100,0 Mann 47% 21% 28% 4% 100% 63 Kvinne 43% 32% 17% 8% 100% år 61% 22% 17% 0% 100% år 47% 18% 29% 6% 100% år+ 35% 34% 22% 9% 100% 56 Grunnskole 35% 39% 16% 10% 100% 17 Videregående 46% 23% 25% 5% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 50% 26% 23% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 49% 25% 8% 18% 100% 11 Ja, ansatt i offentlig sektor 47% 28% 15% 11% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 51% 21% 26% 2% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 40% 30% 24% 6% 100% 49

36 SPM. 6_5 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kostnadseffektiv kommunal drift Vektet Prosent Mye 8 7,8 7,8 7,8 Noe 30 30,3 30,3 38, ,1 28,1 66,3 Noe dårligere 16 16,3 16,3 82,5 Mye dårligere 5 5,1 5,1 87,6 Vet ikke/ikke aktuelt 12 12,4 12,4 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 13% 32% 23% 21% 5% 7% 100% 63 Kvinne 2% 29% 34% 12% 5% 18% 100% 37 Mye Noe eller dårligere år 6% 22% 26% 23% 6% 16% 100% år 11% 53% 18% 12% 0% 6% 100% år+ 7% 21% 36% 15% 8% 14% 100% 56 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 0% 18% 35% 17% 10% 20% 100% 17 Videregående 7% 34% 25% 16% 5% 13% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 7% 37% 26% 23% 5% 3% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 32% 19% 19% 7% 0% 24% 100% 11 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 7% 48% 18% 16% 3% 8% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 14% 26% 20% 26% 7% 9% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 4% 26% 39% 10% 5% 17% 100% 49

37 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kostnadseffektiv kommunal drift SPM. 6_5_omkodet Vektet Prosent 38 38,1 38,1 38, ,1 28,1 66,3 dårligere 21 21,3 21,3 87,6 Vet ikke/ikke aktuelt 12 12,4 12,4 100, ,0 100,0 Mann 45% 23% 26% 7% 100% 63 Kvinne 31% 34% 16% 18% 100% år 28% 26% 29% 16% 100% år 64% 18% 12% 6% 100% år+ 28% 36% 23% 14% 100% 56 Grunnskole 18% 35% 27% 20% 100% 17 Videregående 41% 25% 21% 13% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 44% 26% 27% 3% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 50% 19% 7% 24% 100% 11 Ja, ansatt i offentlig sektor 55% 18% 19% 8% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 39% 20% 32% 9% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 30% 39% 14% 17% 100% 49

38 SPM. 6_6 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kompetanse i kommunale fagmiljøer Vektet Prosent Mye 10 9,8 9,8 9,8 Noe 48 47,6 47,6 57, ,1 26,1 83,5 Noe dårligere 4 3,7 3,7 87,2 Mye dårligere 4 4,5 4,5 91,6 Vet ikke/ikke aktuelt 8 8,4 8,4 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 11% 41% 32% 4% 4% 9% 100% 63 Kvinne 8% 55% 20% 3% 5% 8% 100% 37 Mye Noe eller dårligere år 0% 44% 45% 0% 5% 6% 100% år 18% 59% 6% 6% 0% 12% 100% år+ 11% 43% 28% 4% 7% 8% 100% 56 *) Mye Noe eller dårligere Grunnskole 4% 50% 25% 9% 0% 13% 100% 17 Videregående 5% 49% 34% 1% 5% 5% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 14% 60% 18% 0% 5% 3% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 35% 7% 19% 7% 0% 33% 100% 11 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 17% 47% 21% 0% 0% 16% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 14% 45% 28% 5% 2% 7% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 4% 50% 27% 4% 8% 6% 100% 49

39 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kompetanse i kommunale fagmiljøer SPM. 6_6_omkodet Vektet Prosent 57 57,4 57,4 57, ,1 26,1 83,5 dårligere 8 8,1 8,1 91,6 Vet ikke/ikke aktuelt 8 8,4 8,4 100, ,0 100,0 Mann 52% 32% 8% 9% 100% 63 Kvinne 63% 20% 9% 8% 100% år 44% 45% 5% 6% 100% år 76% 6% 6% 12% 100% år+ 53% 28% 11% 8% 100% 56 *) Grunnskole 53% 25% 9% 13% 100% 17 Videregående 54% 34% 6% 5% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 74% 18% 5% 3% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 42% 19% 7% 33% 100% 11 Ja, ansatt i offentlig sektor 64% 21% 0% 16% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 58% 28% 7% 7% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 54% 27% 13% 6% 100% 49

40 SPM. 6_7 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Lokaldemokratiet Vektet Prosent Mye 2 1,8 1,8 1,8 Noe 16 16,4 16,4 18, ,6 21,6 39,8 Noe dårligere 33 32,7 32,7 72,5 Mye dårligere 21 20,9 20,9 93,4 Vet ikke/ikke aktuelt 7 6,6 6,6 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 1% 14% 27% 38% 18% 3% 100% 63 Kvinne 2% 19% 16% 27% 24% 11% 100% 37 Mye Noe eller dårligere år 0% 17% 32% 29% 17% 5% 100% år 0% 15% 20% 38% 21% 6% 100% år+ 4% 17% 17% 32% 23% 8% 100% 56 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 10% 17% 23% 26% 6% 17% 100% 17 Videregående 0% 16% 27% 36% 18% 4% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 0% 18% 14% 33% 35% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 7% 22% 27% 27% 18% 100% 11 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 0% 23% 3% 44% 20% 11% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 2% 16% 26% 40% 16% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 2% 14% 27% 22% 25% 9% 100% 49

41 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Lokaldemokratiet SPM. 6_7_omkodet Vektet Prosent 18 18,1 18,1 18, ,6 21,6 39,8 dårligere 54 53,6 53,6 93,4 Vet ikke/ikke aktuelt 7 6,6 6,6 100, ,0 100,0 Mann 15% 27% 56% 3% 100% 63 Kvinne 21% 16% 51% 11% 100% år 17% 32% 46% 5% 100% år 15% 20% 59% 6% 100% år+ 21% 17% 55% 8% 100% 56 Grunnskole 27% 23% 32% 17% 100% 17 Videregående 16% 27% 54% 4% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 18% 14% 68% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 7% 22% 54% 18% 100% 11 Ja, ansatt i offentlig sektor 23% 3% 63% 11% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 18% 26% 56% 0% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 17% 27% 47% 9% 100% 49

42 SPM. 6_8 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Livskraftig lokalsamfunn Vektet Prosent Mye 3 2,8 2,8 2,8 Noe 13 12,8 12,8 15, ,2 30,2 45,8 Noe dårligere 25 24,6 24,6 70,4 Mye dårligere 20 20,1 20,1 90,5 Vet ikke/ikke aktuelt 9 9,5 9,5 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 5% 10% 31% 26% 23% 5% 100% 63 Kvinne 0% 16% 30% 23% 17% 14% 100% 37 Mye Noe eller dårligere år 6% 11% 17% 16% 34% 16% 100% år 0% 15% 38% 32% 9% 6% 100% år+ 3% 13% 33% 24% 19% 8% 100% 56 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 4% 21% 19% 19% 13% 24% 100% 17 Videregående 3% 7% 35% 26% 23% 6% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 0% 14% 31% 30% 25% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 7% 15% 30% 15% 8% 24% 100% 11 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 0% 11% 47% 19% 11% 11% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 7% 7% 20% 39% 22% 5% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 1% 18% 29% 17% 23% 12% 100% 49

43 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Livskraftig lokalsamfunn SPM. 6_8_omkodet Vektet Prosent 16 15,7 15,7 15, ,2 30,2 45,8 dårligere 45 44,7 44,7 90,5 Vet ikke/ikke aktuelt 9 9,5 9,5 100, ,0 100,0 Mann 15% 31% 49% 5% 100% 63 Kvinne 16% 30% 40% 14% 100% år 16% 17% 50% 16% 100% år 15% 38% 41% 6% 100% år+ 16% 33% 44% 8% 100% 56 Grunnskole 25% 19% 32% 24% 100% 17 Videregående 10% 35% 49% 6% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 14% 31% 55% 0% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 22% 30% 23% 24% 100% 11 Ja, ansatt i offentlig sektor 11% 47% 30% 11% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 14% 20% 61% 5% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 19% 29% 39% 12% 100% 49

44 SPM. 6_9 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Din lyst til å engasjere deg i lokalsamfunnet Vektet Prosent Mye 13 12,9 12,9 12,9 Noe 17 17,4 17,4 30, ,7 35,7 65,9 Noe dårligere 19 19,3 19,3 85,2 Mye dårligere 8 7,7 7,7 93,0 Vet ikke/ikke aktuelt 7 7,0 7,0 100, ,0 100,0 Mye Noe eller dårligere Mann 16% 20% 34% 18% 8% 4% 100% 63 Kvinne 10% 14% 37% 21% 7% 10% 100% 37 *) Mye Noe eller dårligere år 23% 5% 33% 28% 11% 0% 100% år 6% 35% 44% 9% 0% 6% 100% år+ 12% 13% 32% 21% 11% 12% 100% 56 Mye Noe eller dårligere Grunnskole 10% 7% 37% 36% 0% 10% 100% 17 Videregående 19% 18% 34% 17% 9% 3% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 3% 27% 40% 19% 9% 3% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 7% 17% 27% 7% 7% 36% 100% 11 Mye Noe eller dårligere Ja, ansatt i offentlig sektor 8% 31% 43% 7% 0% 11% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 16% 14% 41% 21% 7% 2% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 12% 14% 29% 24% 12% 9% 100% 49

45 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Din lyst til å engasjere deg i lokalsamfunnet SPM. 6_9_omkodet Vektet Prosent 30 30,2 30,2 30, ,7 35,7 65,9 dårligere 27 27,1 27,1 93,0 Vet ikke/ikke aktuelt 7 7,0 7,0 100, ,0 100,0 Mann 36% 34% 26% 4% 100% 63 Kvinne 24% 37% 28% 10% 100% år 28% 33% 39% 0% 100% år 41% 44% 9% 6% 100% år+ 25% 32% 31% 12% 100% 56 Grunnskole 17% 37% 36% 10% 100% 17 Videregående 37% 34% 26% 3% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 30% 40% 28% 3% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 23% 27% 14% 36% 100% 11 Ja, ansatt i offentlig sektor 39% 43% 7% 11% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 30% 41% 27% 2% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 26% 29% 36% 9% 100% 49

46 SPM. Namdalseid_1 Ved en eventuell kommunesammenslåing, er du positiv eller negativ til at Namdalseid kommune deles i to, med en del som slår seg sammen med kommuner sørover og en del som slår seg sammen med kommuner nordover? Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Positiv til deling 37 36,7 36,7 36,7 Negativ til deling 55 55,3 55,3 92,1 Vet ikke 8 7,9 7,9 100, ,0 100,0 Positiv til Negativ til deling deling Vet ikke Mann 30% 59% 11% 100% 63 Kvinne 43% 52% 5% 100% 37 Positiv til Negativ til deling deling Vet ikke år 27% 73% 0% 100% år 41% 50% 9% 100% år+ 39% 49% 12% 100% 56 Positiv til Negativ til deling deling Vet ikke Grunnskole 25% 57% 18% 100% 17 Videregående 33% 64% 3% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 48% 46% 6% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 39% 49% 12% 100% 11 Positiv til Negativ til deling deling Vet ikke Ja, ansatt i offentlig sektor 35% 65% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 30% 59% 11% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 42% 48% 10% 100% 49

47 SPM. Namdalseid_2 Ved en kommunesammenslåing kan det være en utfordring å kombinere hensynet til identitet og følelsen av tilknytning på den ene siden, og hensynet til best mulig kommunale tjenester på den andre siden. Hvilket hensyn er viktigst for deg? Vektet Prosent Identitet og følelsen av tilknytning 22 22,3 22,3 22,3 Best mulig kommunale tjenester 63 62,9 62,9 85,2 Ingen av delene 3 3,2 3,2 88,4 Vet ikke 12 11,6 11,6 100, ,0 100,0 Identitet og følelsen av tilknytning Best mulig kommunale tjenester Ingen av delene Vet ikke Mann 15% 74% 3% 8% 100% 63 Kvinne 30% 52% 3% 15% 100% 37 *) Identitet og følelsen av tilknytning Best mulig kommunale tjenester Ingen av delene Vet ikke år 43% 51% 6% 0% 100% år 12% 70% 6% 12% 100% år+ 17% 65% 0% 18% 100% 56 Identitet og følelsen av tilknytning Best mulig kommunale tjenester Ingen av delene Vet ikke Grunnskole 43% 40% 0% 16% 100% 17 Videregående 20% 71% 3% 6% 100% 45 Universitet/høyskole, inntil 4 år 18% 65% 0% 17% 100% 23 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 64% 18% 19% 100% 11 Identitet og følelsen av tilknytning Best mulig kommunale tjenester Ingen av delene Vet ikke Ja, ansatt i offentlig sektor 21% 68% 8% 3% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 16% 70% 5% 10% 100% 32 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 28% 56% 0% 17% 100% 49

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 14:00 Styringsgruppe for kommunereformen Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må

Detaljer

Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag. Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag

Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag. Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag KS felles koordineringsdag, 23. mars 2015 Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Bakgrunn innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Gjennomført i mai/juni 2016 3. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger til kommunereformen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag Steinkjer, 9. april 2015 Kort om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer