Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13."

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste 001/13 Referatsaker 002/13 Orientering fra rådmannen 003/13 Orientering fra revisor - status for revisjonsarbeidet 004/13 Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 2. halvår /13 Kontrollutvalgets årsrapport for /13 Kontrollutvalgets budsjett for 2013 Eventuelt Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. Sak 4/13 vil bli ettersendt. Levanger/Steinkjer, Gunnar Myhr leder Paul Stenstuen kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mob

2 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 001/13 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 001/ Referat 1 KomRev Trøndelag IKS Regnskapsavslutningen for 2012 Vedlagt 2 Innherred samkommune Oppfølging av punkter i forbindelse med Vedlagt revisjon av regnskap for Levanger kommune 3 KomRev Trøndelag IKS Oppstartsbrev prosjekt fastlegetjeneste Vedlagt 4 Kommunal og Opne møte i kontrollutval og kommunale Vedlagt regiondepartementet foretak 5 Sentio Research Norge Tilfredshet med legekontorene i Norge Vedlagt AS 6 NKRF/RR/NHH Executive MBA Offentlig revisjon Ikke vedlagt 7 NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2013 (Fanny Gausen og Kari Johanne Kjerkol deltok fra Levanger kontrollutvalg) Ikke vedlagt Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Opne møte i kontrollutval og kommunale føretak - regjeringen.no Du er her: regjeringen.no / Kom m unal- og regionaldepart... / Pressesenter / Pressem eldinger / Opne m øte i kontrollutval og kom m unale føretak Pressemelding, Opne møte i kontrollutval og kommunale føretak Frå 1. juli 2013 skal det vere opne møte i kontrollutval og kommunale føretak. - Lovendringa vil gje innbyggjarar og media betre innsyn i kommunal verksemd, seier statsråd Liv Signe Navarsete. Lovendringane er eit resultat av arbeidet i Kommunal- og regionaldepartementet for ein endå betre eigenkontroll i kommunane. Det er òg ei oppfølging av arbeidsgrupperapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. - Kontrollutvalet er kontrollorganet til kommunestyret. Dei handsamar viktige saker som handlar om kommunale tenester, økonomi og måloppnåing. Eg meiner det er viktig og rett at desse møta som hovudregel er opne, seier Navarsete. Også styremøta i kommunale føretak skal som hovudregel vere opne. - Kommunale føretak er ein del av kommunen. Dei bør i stor grad vere opne for innsyn, seier Navarsete. Kommunelova er samstundes endra slik at kontrollutvala og revisorane får rett til innsyn i alle interkommunale samarbeid etter kommunelova 27 og i alle aksjeselskap som direkte eller indirekte er eigde av kommunen. - Styrkt eigenkontroll er viktig for å sikre tilliten innbyggjarane har til kommunen. Det sikrar også effektiv og rett ressursbruk i kommunen, seier Navarsete. Statsråden peiker òg på samanhengen mellom eigenkontrollen og statleg tilsyn. - Eg ser det slik at i kommunar med aktiv forvaltningsrevisjon og eigenkontroll bør statlege tilsynsetatar ta omsyn til det og redusere tilsynet sitt, seier Navarsete. Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: /1

14 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Tilfredshet med legekontorene i Norge Dato: INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 1012 personer i Norge. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført i januar 2013 FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 1012, vil feilmarginene variere fra 1,8 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 3,1 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. SIGNIFIKANSTESTING Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. Trondheim

15 Om utvalget Kjønn Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Mann ,1 51 Kvinne ,9 100 Total FORDELING (prosent) Alder Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent 30 eller yngre år år år år eller eldre Total Kjønn X Alder Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Menn yngre enn 50 år Menn 50 år eller eldre Kvinner yngre enn 50 år Kvinner 50 år eller eldre Total Region Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Total

16 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 1: Hvor lett det er å komme gjennom på telefon til legekontoret?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 20 % 20 % Noe fornøyd % 26 % 26 % Verken eller % 15 % 15 % Noe misfornøyd % 20 % 20 % Svært misfornøyd % 11 % 11 % Ingen oppfatning 85 8 % 8 % 8 % Total % Spørsmål 1: Hvor lett det er å komme gjennom på telefon til legekontoret?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 19% 26% 17% 16% 11% 11% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 20% 26% 14% 23% 11% 5% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 12% 31% 14% 15% 9% 19% (n=279) #### ### ### #### #### år 16% 27% 17% 18% 13% 9% (n=185) #### ### ### #### #### år 19% 22% 19% 26% 10% 4% (n=175) #### ### ### #### #### år 20% 25% 18% 23% 12% 2% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 32% 23% 11% 21% 11% 3% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 15% 26% 17% 15% 10% 17% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 26% 25% 17% 18% 12% 2% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 16% 29% 16% 22% 11% 7% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 28% 22% 11% 25% 10% 3% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 20% 23% 20% 19% 10% 7% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 15% 27% 19% 18% 11% 11% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 22% 21% 10% 26% 11% 9% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 23% 28% 16% 13% 13% 9% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 16% 30% 15% 22% 10% 6% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 19% 28% 11% 18% 9% 14% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 20% 34% 12% 17% 10% 7% (n=86) #### ### ### #### #### Total 20% 26% 15% 20% 11% 8% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

17 Spørsmål 1: Hvor lett det er å komme gjennom på telefon til legekontoret?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=458) 57 57,1 Kvinne (n=469) 56 56,02 Alder 30 eller yngre (n=227) 57 56, år (n=168) 54 54, år (n=168) 54 54, år (n=151) 55 54,8 60 år eller eldre (n=213) 62 61,62 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=272) 56 55,79 Menn 50 år eller eldre (n=186) 59 59,01 Kvinner yngre enn 50 år (n=291) 54 54,47 Kvinner 50 år eller eldre (n=178) 59 58,57 Region Oslo og Akershus (n=257) 56 56,32 Hedmark og Oppland (n=84) 55 54,76 Sør-Østlandet (n=174) 55 54,74 Agder og Rogaland (n=109) 60 59,63 Vestlandet (n=147) 55 55,1 Trøndelag (n=76) 59 58,88 Nord-Norge (n=80) 59 59,38 Total (n=927) 57 56,55 Ingen signifikant forskjell

18 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 2: Tjenesten der du kan bestille time og/eller resepter på nett?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 17 % 17 % Noe fornøyd % 19 % 19 % Verken eller % 16 % 16 % Noe misfornøyd 78 8 % 8 % 8 % Svært misfornøyd 69 7 % 7 % 7 % Ingen oppfatning % 32 % 32 % Total % Spørsmål 2: Tjenesten der du kan bestille time og/eller resepter på nett?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 15% 19% 20% 8% 5% 32% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 20% 20% 12% 7% 8% 32% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 10% 17% 15% 9% 8% 41% (n=279) #### ### ### #### #### år 12% 23% 14% 7% 9% 35% (n=185) #### ### ### #### #### år 20% 11% 18% 6% 5% 39% (n=175) #### ### ### #### #### år 18% 23% 19% 10% 6% 23% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 29% 22% 16% 7% 5% 21% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 11% 17% 20% 7% 6% 40% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 22% 22% 21% 11% 4% 20% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 16% 18% 12% 8% 9% 38% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 27% 22% 14% 6% 7% 23% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 16% 22% 15% 9% 8% 30% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 10% 10% 21% 10% 7% 43% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 18% 21% 13% 7% 6% 34% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 18% 23% 13% 5% 7% 34% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 21% 15% 22% 4% 8% 31% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 25% 23% 9% 11% 5% 27% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 14% 16% 24% 8% 3% 34% (n=86) #### ### ### #### #### Total 17% 19% 16% 8% 7% 32% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

19 Spørsmål 2: Tjenesten der du kan bestille time og/eller resepter på nett?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=349) 61 61,03 Kvinne (n=335) 63 63,28 Alder 30 eller yngre (n=166) 55 55, år (n=120) 59 58, år (n=106) 65 64, år (n=118) 62 62,08 60 år eller eldre (n=174) 70 69,68 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=197) 58 58,12 Menn 50 år eller eldre (n=152) 65 64,8 Kvinner yngre enn 50 år (n=195) 59 59,49 Kvinner 50 år eller eldre (n=140) 69 68,57 Region Oslo og Akershus (n=195) Hedmark og Oppland (n=54) 52 51,85 Sør-Østlandet (n=127) 64 64,37 Agder og Rogaland (n=79) 66 65,51 Vestlandet (n=108) 63 63,19 Trøndelag (n=64) 68 67,97 Nord-Norge (n=57) 61 60,96 Total (n=684) 62 62,13 Ingen signifikant forskjell

20 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 3: Tjenesten der du kan bestille time og/eller resepter på sms?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 20 % 40 % 60 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 15 % 15 % Noe fornøyd % 16 % 16 % Verken eller % 17 % 17 % Noe misfornøyd 59 6 % 6 % 6 % Svært misfornøyd 65 6 % 6 % 6 % Ingen oppfatning % 41 % 41 % Total % Spørsmål 3: Tjenesten der du kan bestille time og/eller resepter på sms?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 11% 15% 20% 6% 5% 42% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 18% 16% 14% 5% 7% 40% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 9% 16% 15% 8% 9% 45% (n=279) #### ### ### #### #### år 11% 18% 15% 4% 9% 43% (n=185) #### ### ### #### #### år 18% 10% 17% 5% 5% 45% (n=175) #### ### ### #### #### år 18% 18% 18% 5% 5% 35% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 20% 16% 20% 6% 4% 35% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 10% 14% 18% 6% 6% 46% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 14% 17% 23% 7% 4% 35% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 14% 16% 13% 6% 9% 42% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 25% 16% 15% 4% 5% 35% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 13% 16% 19% 5% 8% 39% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 7% 9% 21% 4% 9% 50% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 17% 18% 13% 7% 6% 39% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 12% 17% 13% 12% 4% 43% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 18% 12% 19% 2% 9% 40% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 18% 23% 9% 7% 3% 40% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 16% 16% 22% 5% 2% 38% (n=86) #### ### ### #### #### Total 15% 16% 17% 6% 6% 41% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

21 Spørsmål 3: Tjenesten der du kan bestille time og/eller resepter på sms?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=300) 59 58,92 Kvinne (n=299) 63 63,04 Alder 30 eller yngre (n=154) 54 53, år (n=105) 58 58, år (n=97) 64 63, år (n=100) år eller eldre (n=143) 66 66,08 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=176) 57 57,1 Menn 50 år eller eldre (n=124) 61 61,49 Kvinner yngre enn 50 år (n=180) 58 58,47 Kvinner 50 år eller eldre (n=119) 70 69,96 Region Oslo og Akershus (n=168) 59 58,63 Hedmark og Oppland (n=47) 51 51,06 Sør-Østlandet (n=116) 63 63,36 Agder og Rogaland (n=69) 59 58,7 Vestlandet (n=93) 62 61,56 Trøndelag (n=53) 69 68,87 Nord-Norge (n=53) 66 66,04 Total (n=599) 61 60,98 Ingen signifikant forskjell

22 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 4: Ventetiden for å få time hos legen?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 18 % 18 % Noe fornøyd % 22 % 22 % Verken eller % 17 % 17 % Noe misfornøyd % 23 % 23 % Svært misfornøyd % 12 % 12 % Ingen oppfatning 82 8 % 8 % 8 % Total % Spørsmål 4: Ventetiden for å få time hos legen?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 17% 21% 17% 21% 11% 12% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 18% 23% 16% 24% 14% 4% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 12% 17% 16% 25% 12% 18% (n=279) #### ### ### #### #### år 16% 22% 22% 18% 15% 7% (n=185) #### ### ### #### #### år 15% 28% 16% 21% 14% 6% (n=175) #### ### ### #### #### år 21% 19% 16% 26% 16% 3% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 27% 27% 13% 24% 6% 2% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 14% 19% 17% 19% 14% 17% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 23% 25% 17% 25% 7% 3% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 14% 24% 19% 24% 13% 6% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 26% 22% 12% 24% 14% 2% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 22% 19% 17% 22% 12% 7% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 7% 24% 24% 27% 5% 12% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 22% 19% 14% 19% 18% 8% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 16% 20% 15% 30% 9% 10% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 16% 26% 17% 24% 12% 6% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 17% 24% 11% 22% 15% 11% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 13% 34% 17% 20% 12% 5% (n=86) #### ### ### #### #### Total 18% 22% 17% 23% 12% 8% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

23 Spørsmål 4: Ventetiden for å få time hos legen?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=457) 53 53,39 Kvinne (n=473) 52 52,22 Alder 30 eller yngre (n=230) 47 47, år (n=172) 51 51, år (n=164) 52 52, år (n=150) 51 50,83 60 år eller eldre (n=214) 61 61,45 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=272) Menn 50 år eller eldre (n=185) 58 58,38 Kvinner yngre enn 50 år (n=294) 50 50,09 Kvinner 50 år eller eldre (n=179) 56 55,73 Region Oslo og Akershus (n=257) 54 54,38 Hedmark og Oppland (n=83) 51 50,6 Sør-Østlandet (n=175) 52 52,29 Agder og Rogaland (n=108) 51 50,93 Vestlandet (n=147) 53 52,89 Trøndelag (n=78) 52 51,92 Nord-Norge (n=82) 54 54,27 Total (n=930) 53 52,8 Ingen signifikant forskjell

24 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 5: Muligheten til å få time hos din fastlege (ikke vikarlege/turnuslege)?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 27 % 27 % Noe fornøyd % 25 % 25 % Verken eller % 16 % 16 % Noe misfornøyd % 16 % 16 % Svært misfornøyd 87 9 % 9 % 9 % Ingen oppfatning 79 8 % 8 % 8 % Total % Spørsmål 5: Muligheten til å få time hos din fastlege (ikke vikarlege/turnuslege)?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 24% 26% 18% 14% 7% 12% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 30% 25% 14% 18% 10% 4% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 17% 23% 15% 21% 7% 17% (n=279) #### ### ### #### #### år 22% 24% 22% 14% 10% 9% (n=185) #### ### ### #### #### år 26% 25% 15% 18% 13% 3% (n=175) #### ### ### #### #### år 31% 28% 17% 16% 7% 2% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 41% 27% 12% 10% 7% 3% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 18% 22% 19% 16% 9% 17% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 34% 32% 16% 11% 4% 4% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 24% 26% 15% 20% 10% 5% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 39% 22% 13% 14% 11% 1% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 30% 19% 18% 16% 9% 7% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 17% 31% 18% 15% 7% 12% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 30% 27% 17% 10% 9% 6% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 24% 28% 17% 18% 5% 8% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 29% 22% 14% 19% 8% 8% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 24% 27% 10% 17% 11% 10% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 20% 34% 13% 17% 9% 7% (n=86) #### ### ### #### #### Total 27% 25% 16% 16% 9% 8% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

25 Spørsmål 5: Muligheten til å få time hos din fastlege (ikke vikarlege/turnuslege)?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=456) 63 62,77 Kvinne (n=477) 62 61,9 Alder 30 eller yngre (n=231) 57 56, år (n=169) 59 59, år (n=169) 58 58, år (n=151) 65 65,07 60 år eller eldre (n=213) 72 71,83 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=273) 57 56,96 Menn 50 år eller eldre (n=183) 71 71,45 Kvinner yngre enn 50 år (n=296) 59 59,04 Kvinner 50 år eller eldre (n=181) 67 66,57 Region Oslo og Akershus (n=257) 62 61,96 Hedmark og Oppland (n=83) 60 59,94 Sør-Østlandet (n=179) 65 65,22 Agder og Rogaland (n=111) 63 63,06 Vestlandet (n=144) 63 62,85 Trøndelag (n=79) 60 59,81 Nord-Norge (n=80) Total (n=933) 62 62,33 Ingen signifikant forskjell

26 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 6: Hvordan du blir møtt av personalet når du ønsker å bestille time?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 36 % 36 % Noe fornøyd % 28 % 28 % Verken eller % 17 % 17 % Noe misfornøyd 73 7 % 7 % 7 % Svært misfornøyd 36 4 % 4 % 4 % Ingen oppfatning 83 8 % 8 % 8 % Total % Spørsmål 6: Hvordan du blir møtt av personalet når du ønsker å bestille time?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 32% 29% 18% 7% 3% 11% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 41% 27% 15% 7% 4% 6% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 22% 31% 19% 7% 4% 17% (n=279) #### ### ### #### #### år 25% 30% 17% 14% 6% 8% (n=185) #### ### ### #### #### år 39% 28% 17% 7% 5% 4% (n=175) #### ### ### #### #### år 47% 25% 16% 6% 2% 5% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 55% 25% 12% 3% 2% 3% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 22% 29% 21% 9% 4% 15% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 48% 28% 14% 4% 2% 3% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 33% 31% 15% 9% 5% 7% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 56% 21% 13% 4% 2% 4% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 36% 27% 18% 6% 5% 8% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 31% 31% 17% 7% 3% 11% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 42% 26% 15% 6% 4% 8% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 42% 26% 11% 11% 2% 9% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 35% 27% 23% 6% 3% 6% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 27% 31% 19% 9% 2% 11% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 37% 36% 8% 9% 3% 6% (n=86) #### ### ### #### #### Total 36% 28% 17% 7% 4% 8% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

27 Spørsmål 6: Hvordan du blir møtt av personalet når du ønsker å bestille time?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=462) 72 72,02 Kvinne (n=467) 75 75,16 Alder 30 eller yngre (n=231) 68 68, år (n=170) 65 64, år (n=168) 74 73, år (n=147) 79 78,74 60 år eller eldre (n=213) 83 82,98 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=278) 66 66,46 Menn 50 år eller eldre (n=184) 80 80,43 Kvinner yngre enn 50 år (n=291) 71 70,96 Kvinner 50 år eller eldre (n=176) 82 82,1 Region Oslo og Akershus (n=254) 72 72,34 Hedmark og Oppland (n=84) 72 72,02 Sør-Østlandet (n=176) 76 76,14 Agder og Rogaland (n=109) 76 76,15 Vestlandet (n=147) 73 72,79 Trøndelag (n=78) 70 70,19 Nord-Norge (n=81) Total (n=929) 74 73,6 Signifikant høyere

28 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 7: Muligheten til å få snakke med legen på telefon?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 10 % 10 % Noe fornøyd % 17 % 17 % Verken eller % 20 % 20 % Noe misfornøyd % 16 % 16 % Svært misfornøyd % 15 % 15 % Ingen oppfatning % 23 % 23 % Total % Spørsmål 7: Muligheten til å få snakke med legen på telefon?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 10% 17% 20% 15% 16% 21% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 10% 16% 19% 17% 14% 25% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 8% 12% 23% 14% 12% 32% (n=279) #### ### ### #### #### år 5% 18% 18% 20% 14% 25% (n=185) #### ### ### #### #### år 11% 13% 18% 17% 21% 20% (n=175) #### ### ### #### #### år 13% 20% 17% 16% 16% 18% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 14% 21% 20% 15% 15% 16% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 8% 14% 21% 16% 16% 25% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 15% 23% 19% 14% 16% 13% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 8% 14% 20% 16% 13% 28% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 12% 18% 17% 17% 15% 20% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 6% 15% 18% 16% 17% 27% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 6% 16% 27% 15% 14% 22% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 15% 15% 19% 18% 14% 19% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 9% 21% 19% 15% 16% 20% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 12% 21% 16% 14% 17% 21% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 8% 10% 25% 17% 14% 26% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 15% 19% 20% 16% 9% 21% (n=86) #### ### ### #### #### Total 10% 17% 20% 16% 15% 23% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

29 Spørsmål 7: Muligheten til å få snakke med legen på telefon?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=409) 47 46,94 Kvinne (n=372) 47 46,77 Alder 30 eller yngre (n=191) 46 45, år (n=139) 44 44, år (n=140) 43 43, år (n=127) 49 49,21 60 år eller eldre (n=184) 51 51,09 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=244) 43 43,44 Menn 50 år eller eldre (n=165) 52 52,12 Kvinner yngre enn 50 år (n=226) 46 45,8 Kvinner 50 år eller eldre (n=146) 48 48,29 Region Oslo og Akershus (n=201) 42 42,29 Hedmark og Oppland (n=73) 46 45,55 Sør-Østlandet (n=155) 49 49,35 Agder og Rogaland (n=96) 48 47,66 Vestlandet (n=123) 49 48,78 Trøndelag (n=65) 44 43,85 Nord-Norge (n=68) 54 54,41 Total (n=781) 47 46,86 Ingen signifikant forskjell

30 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 8: Ventetiden på legekontoret før du slipper inn til legen?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 14 % 14 % Noe fornøyd % 25 % 25 % Verken eller % 18 % 18 % Noe misfornøyd % 22 % 22 % Svært misfornøyd % 14 % 14 % Ingen oppfatning 76 8 % 8 % 8 % Total % Spørsmål 8: Ventetiden på legekontoret før du slipper inn til legen?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 13% 23% 21% 20% 12% 10% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 14% 26% 16% 23% 16% 5% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 8% 14% 20% 23% 17% 17% (n=279) #### ### ### #### #### år 9% 25% 16% 22% 21% 8% (n=185) #### ### ### #### #### år 15% 25% 24% 20% 12% 4% (n=175) #### ### ### #### #### år 12% 29% 23% 23% 10% 2% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 24% 34% 11% 20% 8% 2% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 10% 17% 22% 20% 16% 15% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 18% 35% 19% 20% 6% 2% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 10% 24% 18% 24% 18% 6% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 20% 30% 13% 23% 12% 2% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 16% 23% 17% 21% 16% 7% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 9% 24% 21% 28% 10% 9% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 17% 24% 18% 21% 13% 6% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 12% 25% 17% 24% 13% 9% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 11% 28% 22% 16% 17% 6% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 11% 19% 15% 25% 18% 11% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 12% 31% 21% 22% 7% 7% (n=86) #### ### ### #### #### Total 14% 25% 18% 22% 14% 8% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

31 Spørsmål 8: Ventetiden på legekontoret før du slipper inn til legen?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=464) 51 51,35 Kvinne (n=472) 50 49,74 Alder 30 eller yngre (n=231) 42 41, år (n=171) 44 44, år (n=168) 53 52, år (n=151) 52 52,48 60 år eller eldre (n=215) 62 61,74 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=277) 46 45,58 Menn 50 år eller eldre (n=187) 60 59,89 Kvinner yngre enn 50 år (n=293) 46 45,99 Kvinner 50 år eller eldre (n=179) 56 55,87 Region Oslo og Akershus (n=257) 51 51,07 Hedmark og Oppland (n=86) 49 48,55 Sør-Østlandet (n=179) 53 52,79 Agder og Rogaland (n=109) 49 49,31 Vestlandet (n=147) 50 49,66 Trøndelag (n=78) 45 44,55 Nord-Norge (n=80) Total (n=936) 51 50,53 Ingen signifikant forskjell

32 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 9: Ventetid på legekontoret før du slipper inn til eventuell prøvetaking på laboratoriet?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 19 % 19 % Noe fornøyd % 27 % 27 % Verken eller % 23 % 23 % Noe misfornøyd % 14 % 14 % Svært misfornøyd 56 6 % 6 % 6 % Ingen oppfatning % 11 % 11 % Total % Spørsmål 9: Ventetid på legekontoret før du slipper inn til eventuell prøvetaking på laboratoriet?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 21% 23% 25% 12% 5% 14% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 18% 30% 20% 17% 6% 9% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 11% 19% 22% 18% 6% 24% (n=279) #### ### ### #### #### år 16% 25% 22% 16% 8% 13% (n=185) #### ### ### #### #### år 18% 28% 31% 13% 5% 6% (n=175) #### ### ### #### #### år 19% 38% 23% 10% 5% 5% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 35% 29% 17% 13% 3% 3% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 14% 19% 28% 13% 7% 20% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 32% 32% 21% 9% 3% 4% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 15% 28% 21% 19% 6% 12% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 24% 34% 18% 15% 5% 4% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 23% 25% 19% 12% 8% 13% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 13% 30% 30% 15% 3% 10% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 24% 26% 21% 16% 4% 9% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 17% 27% 27% 14% 3% 13% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 14% 29% 23% 17% 8% 9% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 17% 25% 23% 14% 5% 17% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 23% 28% 21% 15% 3% 9% (n=86) #### ### ### #### #### Total 19% 27% 23% 14% 6% 11% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere 9

33 Spørsmål 9: Ventetid på legekontoret før du slipper inn til eventuell prøvetaking på laboratoriet?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=446) 62 62,16 Kvinne (n=452) 60 60,45 Alder 30 eller yngre (n=213) 53 53, år (n=161) 57 57, år (n=165) 61 61, år (n=146) 64 64,38 60 år eller eldre (n=213) 70 70,31 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=263) 56 56,08 Menn 50 år eller eldre (n=183) 71 70,9 Kvinner yngre enn 50 år (n=276) 58 57,7 Kvinner 50 år eller eldre (n=176) 65 64,77 Region Oslo og Akershus (n=242) 62 62,09 Hedmark og Oppland (n=85) 59 59,41 Sør-Østlandet (n=173) 63 63,44 Agder og Rogaland (n=105) 61 61,19 Vestlandet (n=142) 57 57,04 Trøndelag (n=73) 61 60,96 Nord-Norge (n=78) 64 64,42 Total (n=898) 61 61,3 Ingen signifikant forskjell

34 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 10: Muligheten til å frembringe ærendet ditt uten at andre hører det?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 30 % 30 % Noe fornøyd % 25 % 25 % Verken eller % 16 % 16 % Noe misfornøyd % 12 % 12 % Svært misfornøyd 66 7 % 7 % 7 % Ingen oppfatning % 10 % 10 % Total % Spørsmål 10: Muligheten til å frembringe ærendet ditt uten at andre hører det?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 29% 24% 18% 11% 5% 13% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 32% 26% 15% 14% 8% 7% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 23% 24% 16% 9% 6% 23% (n=279) #### ### ### #### #### år 19% 26% 21% 16% 8% 9% (n=185) #### ### ### #### #### år 28% 25% 19% 15% 10% 4% (n=175) #### ### ### #### #### år 36% 23% 18% 14% 6% 3% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 46% 26% 10% 11% 4% 3% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 22% 21% 20% 11% 7% 18% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 41% 29% 14% 10% 3% 3% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 24% 29% 16% 14% 8% 9% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 44% 20% 12% 14% 7% 3% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 29% 22% 18% 13% 7% 12% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 28% 23% 16% 18% 4% 11% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 32% 26% 14% 13% 7% 9% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 28% 28% 18% 13% 5% 8% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 31% 26% 16% 10% 7% 9% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 34% 27% 16% 5% 6% 13% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 33% 23% 15% 15% 8% 6% (n=86) #### ### ### #### #### Total 30% 25% 16% 12% 7% 10% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

35 Spørsmål 10: Muligheten til å frembringe ærendet ditt uten at andre hører det?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=452) 67 67,26 Kvinne (n=461) Alder 30 eller yngre (n=216) 66 66, år (n=168) 59 58, år (n=168) 62 62, år (n=149) 68 68,29 60 år eller eldre (n=212) 76 75,71 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=268) 62 62,22 Menn 50 år eller eldre (n=184) 75 74,59 Kvinner yngre enn 50 år (n=284) 63 63,12 Kvinner 50 år eller eldre (n=177) 71 70,62 Region Oslo og Akershus (n=245) 65 64,9 Hedmark og Oppland (n=84) 65 64,58 Sør-Østlandet (n=174) 67 67,1 Agder og Rogaland (n=110) 67 66,59 Vestlandet (n=142) 68 67,78 Trøndelag (n=77) 73 72,73 Nord-Norge (n=81) 65 65,12 Total (n=913) 67 66,62 Ingen signifikant forskjell

36 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 11: Tidsbruken inne hos legen under konsultasjonen?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 30 % 30 % Noe fornøyd % 30 % 30 % Verken eller % 18 % 18 % Noe misfornøyd % 10 % 10 % Svært misfornøyd 49 5 % 5 % 5 % Ingen oppfatning 71 7 % 7 % 7 % Total % Spørsmål 11: Tidsbruken inne hos legen under konsultasjonen?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 28% 31% 20% 9% 3% 10% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 31% 30% 16% 12% 7% 4% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 19% 29% 20% 10% 4% 16% (n=279) #### ### ### #### #### år 24% 28% 21% 14% 6% 7% (n=185) #### ### ### #### #### år 27% 34% 18% 11% 7% 3% (n=175) #### ### ### #### #### år 36% 32% 18% 8% 3% 2% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 44% 30% 13% 7% 4% 2% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 22% 29% 21% 11% 3% 15% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 38% 34% 18% 5% 3% 2% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 24% 31% 19% 13% 8% 5% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 43% 27% 13% 10% 5% 2% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 30% 29% 13% 14% 7% 8% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 21% 22% 28% 13% 6% 10% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 33% 31% 18% 8% 4% 5% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 30% 30% 20% 8% 3% 8% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 29% 33% 22% 5% 5% 5% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 28% 35% 16% 8% 2% 10% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 31% 33% 15% 13% 3% 5% (n=86) #### ### ### #### #### Total 30% 30% 18% 10% 5% 7% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

37 Spørsmål 11: Tidsbruken inne hos legen under konsultasjonen?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=466) 70 70,01 Kvinne (n=475) 68 67,53 Alder 30 eller yngre (n=233) 65 64, år (n=172) 64 63, år (n=170) 66 66, år (n=151) 73 72,85 60 år eller eldre (n=215) 76 76,16 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=279) 66 66,31 Menn 50 år eller eldre (n=187) 76 75,53 Kvinner yngre enn 50 år (n=296) 64 63,6 Kvinner 50 år eller eldre (n=179) 74 74,02 Region Oslo og Akershus (n=256) 66 66,41 Hedmark og Oppland (n=85) 61 60,88 Sør-Østlandet (n=181) 72 71,55 Agder og Rogaland (n=110) 70 70,45 Vestlandet (n=148) 70 70,27 Trøndelag (n=79) 72 72,15 Nord-Norge (n=82) 70 69,82 Total (n=941) 69 68,76 Ingen signifikant forskjell

38 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 12: Legens evne til å lytte til deg?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 38 % 38 % Noe fornøyd % 31 % 31 % Verken eller % 12 % 12 % Noe misfornøyd 77 8 % 8 % 8 % Svært misfornøyd 57 6 % 6 % 6 % Ingen oppfatning 66 7 % 7 % 7 % Total % Spørsmål 12: Legens evne til å lytte til deg?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 34% 32% 14% 7% 5% 9% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 41% 30% 10% 8% 7% 3% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 25% 32% 14% 8% 6% 15% (n=279) #### ### ### #### #### år 32% 29% 12% 12% 7% 6% (n=185) #### ### ### #### #### år 41% 29% 13% 8% 7% 3% (n=175) #### ### ### #### #### år 44% 29% 14% 7% 4% 3% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 51% 35% 5% 3% 4% 2% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 26% 31% 16% 9% 5% 13% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 47% 33% 10% 3% 4% 3% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 37% 29% 11% 10% 8% 4% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 49% 32% 8% 6% 4% 2% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 35% 31% 12% 8% 8% 6% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 36% 27% 11% 9% 10% 9% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 40% 30% 11% 9% 4% 5% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 37% 30% 13% 10% 3% 8% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 40% 33% 11% 6% 6% 5% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 39% 30% 17% 3% 2% 9% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 37% 37% 8% 6% 6% 6% (n=86) #### ### ### #### #### Total 38% 31% 12% 8% 6% 7% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

39 Spørsmål 12: Legens evne til å lytte til deg?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=468) 73 73,02 Kvinne (n=478) 74 73,64 Alder 30 eller yngre (n=238) 68 68, år (n=173) 68 68, år (n=170) 73 72, år (n=150) 76 75,83 60 år eller eldre (n=215) 82 82,09 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=283) 69 68,64 Menn 50 år eller eldre (n=185) 80 79,73 Kvinner yngre enn 50 år (n=298) 70 70,22 Kvinner 50 år eller eldre (n=180) 79 79,31 Region Oslo og Akershus (n=259) 71 70,75 Hedmark og Oppland (n=86) 69 69,48 Sør-Østlandet (n=181) 75 74,72 Agder og Rogaland (n=111) 74 73,87 Vestlandet (n=148) Trøndelag (n=80) 77 77,19 Nord-Norge (n=81) Total (n=946) 73 73,34 Ingen signifikant forskjell

40 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 13: Legens evne til å snakke et lett forståelig språk?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 20 % 40 % 60 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 45 % 45 % Noe fornøyd % 28 % 28 % Verken eller % 11 % 11 % Noe misfornøyd 57 6 % 6 % 6 % Svært misfornøyd 33 3 % 3 % 3 % Ingen oppfatning 66 7 % 7 % 7 % Total % Spørsmål 13: Legens evne til å snakke et lett forståelig språk?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 40% 28% 13% 7% 3% 9% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 50% 29% 9% 5% 3% 4% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 34% 26% 14% 7% 4% 14% (n=279) #### ### ### #### #### år 36% 33% 10% 9% 5% 7% (n=185) #### ### ### #### #### år 46% 29% 15% 3% 3% 3% (n=175) #### ### ### #### #### år 50% 28% 12% 5% 2% 3% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 61% 27% 5% 4% 1% 2% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 32% 27% 17% 7% 4% 13% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 53% 29% 8% 5% 2% 3% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 45% 31% 10% 5% 4% 5% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 60% 25% 8% 4% 1% 2% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 42% 30% 12% 6% 4% 6% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 40% 28% 10% 7% 5% 10% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 50% 28% 9% 5% 3% 5% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 43% 29% 13% 5% 3% 7% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 49% 24% 12% 4% 4% 6% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 47% 26% 13% 5% 1% 9% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 42% 35% 10% 6% 1% 6% (n=86) #### ### ### #### #### Total 45% 28% 11% 6% 3% 7% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

41 Spørsmål 13: Legens evne til å snakke et lett forståelig språk?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=471) 76 75,96 Kvinne (n=475) 81 80,79 Alder 30 eller yngre (n=240) 73 73, år (n=172) 73 73, år (n=170) 79 78, år (n=149) 81 80,7 60 år eller eldre (n=215) 87 86,51 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=286) 72 71,59 Menn 50 år eller eldre (n=185) 83 82,7 Kvinner yngre enn 50 år (n=296) 78 77,87 Kvinner 50 år eller eldre (n=179) 86 85,61 Region Oslo og Akershus (n=259) 77 76,64 Hedmark og Oppland (n=85) Sør-Østlandet (n=182) 81 80,77 Agder og Rogaland (n=112) 78 77,9 Vestlandet (n=147) 79 78,91 Trøndelag (n=80) 81 80,94 Nord-Norge (n=81) 79 79,32 Total (n=946) 78 78,

42 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 14: Legens evne til å ta deg og dine plager alvorlig?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 20 % 40 % 60 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 38 % 38 % Noe fornøyd % 29 % 29 % Verken eller % 13 % 13 % Noe misfornøyd 81 8 % 8 % 8 % Svært misfornøyd 51 5 % 5 % 5 % Ingen oppfatning 71 7 % 7 % 7 % Total % Spørsmål 14: Legens evne til å ta deg og dine plager alvorlig?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 34% 29% 15% 7% 5% 10% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 42% 28% 11% 9% 5% 4% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 25% 28% 15% 9% 8% 15% (n=279) #### ### ### #### #### år 31% 28% 14% 13% 6% 8% (n=185) #### ### ### #### #### år 40% 30% 15% 7% 4% 4% (n=175) #### ### ### #### #### år 41% 33% 14% 5% 5% 2% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 57% 27% 6% 5% 2% 2% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 24% 29% 18% 9% 6% 14% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 51% 29% 9% 5% 4% 3% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 38% 28% 12% 11% 7% 5% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 50% 30% 10% 5% 2% 2% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 35% 32% 14% 7% 5% 7% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 34% 26% 12% 11% 10% 9% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 41% 31% 10% 9% 3% 6% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 38% 21% 16% 15% 3% 8% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 42% 26% 13% 4% 8% 6% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 39% 32% 11% 5% 2% 11% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 38% 31% 15% 5% 6% 5% (n=86) #### ### ### #### #### Total 38% 29% 13% 8% 5% 7% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

43 Spørsmål 14: Legens evne til å ta deg og dine plager alvorlig?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=466) 72 72,26 Kvinne (n=475) 75 74,53 Alder 30 eller yngre (n=237) 66 65, år (n=171) 67 67, år (n=168) 75 74, år (n=151) 76 75,66 60 år eller eldre (n=214) 84 83,76 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=281) 67 67,08 Menn 50 år eller eldre (n=185) 80 80,14 Kvinner yngre enn 50 år (n=295) 71 70,76 Kvinner 50 år eller eldre (n=180) 81 80,69 Region Oslo og Akershus (n=258) 72 72,29 Hedmark og Oppland (n=86) 67 67,44 Sør-Østlandet (n=180) 76 76,25 Agder og Rogaland (n=111) 71 70,95 Vestlandet (n=146) 74 74,32 Trøndelag (n=78) 78 78,21 Nord-Norge (n=82) 74 74,09 Total (n=941) 73 73,41 Ingen signifikant forskjell

44 Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd Ingen oppfatning Valid N Spørsmål 15: Tiden det tar før du får tilbakemelding på prøver og liknende som er tatt?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Frekvens Prosent Svært fornøyd % 20 % 20 % Noe fornøyd % 30 % 30 % Verken eller % 23 % 23 % Noe misfornøyd % 12 % 12 % Svært misfornøyd 66 7 % 7 % 7 % Ingen oppfatning 89 9 % 9 % 9 % Total % Spørsmål 15: Tiden det tar før du får tilbakemelding på prøver og liknende som er tatt?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Kjønn Mann 17% 29% 24% 11% 8% 11% (n=517) #### ### ### #### #### Kvinne 24% 31% 22% 12% 5% 7% (n=495) #### ### ### #### #### Alder 30 eller yngre 10% 25% 27% 13% 7% 18% (n=279) #### ### ### #### #### år 14% 30% 26% 12% 8% 10% (n=185) #### ### ### #### #### år 22% 27% 26% 13% 7% 5% (n=175) #### ### ### #### #### år 25% 35% 21% 11% 5% 3% (n=154) #### ### ### #### #### 60 år eller eldre 34% 34% 14% 10% 6% 2% (n=219) #### ### ### #### #### Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år 11% 25% 26% 14% 8% 16% (n=327) #### ### ### #### #### Menn 50 år eller eldre 26% 36% 22% 7% 7% 3% (n=190) #### ### ### #### #### Kvinner yngre enn 50 år 18% 29% 28% 11% 6% 9% (n=312) #### ### ### #### #### Kvinner 50 år eller eldre 34% 33% 13% 13% 4% 3% (n=183) #### ### ### #### #### Region Oslo og Akershus 20% 31% 25% 9% 6% 8% (n=277) #### ### ### #### #### Hedmark og Oppland 16% 29% 22% 13% 10% 11% (n=94) #### ### ### #### #### Sør-Østlandet 24% 29% 24% 13% 4% 6% (n=191) #### ### ### #### #### Agder og Rogaland 23% 28% 21% 13% 6% 10% (n=120) #### ### ### #### #### Vestlandet 19% 31% 26% 12% 6% 7% (n=156) #### ### ### #### #### Trøndelag 17% 26% 24% 10% 7% 16% (n=88) #### ### ### #### #### Nord-Norge 21% 31% 16% 13% 10% 8% (n=86) #### ### ### #### #### Total 20% 30% 23% 12% 7% 9% (n=1012) #### ### ### #### #### Signifikant høyere Signifikant lavere

45 Spørsmål 15: Tiden det tar før du får tilbakemelding på prøver og liknende som er tatt?: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med legekontoret du benytter? Standardiserte gjennomsnitt der 0= Svært misfornøyd og 100= svært fornøyd, vet ikke-kategorien er tatt bort. Signifikant høyere Signifikant lavere Antall Snitt Signifik Signifik Ingen signifikant forskjell Kjønn Mann (n=461) 60 59,98 Kvinne (n=462) 65 64,99 Alder 30 eller yngre (n=228) 56 55, år (n=166) 59 58, år (n=166) 62 61, år (n=149) 67 66,61 60 år eller eldre (n=214) 71 70,56 Kjønn X Alder Menn yngre enn 50 år (n=276) 55 55,25 Menn 50 år eller eldre (n=185) 67 67,03 Kvinner yngre enn 50 år (n=284) 61 61,27 Kvinner 50 år eller eldre (n=178) 71 70,93 Region Oslo og Akershus (n=254) 63 63,29 Hedmark og Oppland (n=84) 58 58,04 Sør-Østlandet (n=179) 65 64,66 Agder og Rogaland (n=108) 63 63,19 Vestlandet (n=145) 62 62,24 Trøndelag (n=74) 61 60,81 Nord-Norge (n=79) 61 60,76 Total (n=923) 62 62,49 Ingen signifikant forskjell

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 28. februar 2012 Tid: Kl. 11:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1064

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 28. februar 2012 Tid: Kl. 11:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1064 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 28. februar 2012 Tid: Kl. 11:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1064 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtested: Breidablikktunet møterom Litjstua Møtedato: Tirsdag 13. november 2012 Møtetid: 11:30-16:00 Saker: 28-34/12 Av kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: Kl. 11:00 Sted: Herredshuset - Verdal, Møterommet i 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 10. februar 2015 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus Møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.11.2015 Deres ref: Lierne kommune Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 4. september 2017 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1119 NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 29. MAI 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM HALSEN STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtested: Levanger rådhus - Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 3. desember 2013 Møtetid: 10:00-13:45 Saker: 27-34/13 Av kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

om5ek Trødo!a -seltretariat for kogtroi1utvalel,e

om5ek Trødo!a -seltretariat for kogtroi1utvalel,e om5ek Trødo!a -seltretariat for kogtroi1utvalel,e Orgnr. 987672196 Fylkets Hus 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune v/ordfører 7650 Verdal Deres ref.: Vår ref.: 081653 Arkiv:

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014.

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014. Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 13/011 433-1798-5.6

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Nærøy kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Nærøy kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Torsdag 29. november 2012 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: Fredag 6. mars 2015 TID: Kl. 09:00-12:00 Besøk ved Stokkan ungdomsskole Kl. 12:00-12:30 Lunsj Kl. 12:30-14:30 Behandling av saker etter sakslisten

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 6. februar 2017 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, møterom 1008 NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 30. juni 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 30. juni 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Torsdag 30. juni 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Ordfører og rådmann inviteres særskilt til å delta i diskusjonen omkring overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Ordfører og rådmann inviteres særskilt til å delta i diskusjonen omkring overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. februar 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune. Møterom 3 i underetasjen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtested: Levanger Rådhus Møterom 1068 Møtedato: Tirsdag 29. april 2008 Møtetid: 10:00 Saker: 0021/08-025/08 Av kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 24. november 2014 Tid: Kl. 13:00 Sted: Levanger rådhus formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Fredag 9. mars 2012 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 22. juni 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 22. juni 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 22. juni 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 16. SEPTEMBER 2011 TID: KL. 10:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TIDSPUNKT Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 27. mai 2014 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. februar 2012 Møtetid: Kl. 1415 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer