Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke"

Transkript

1 Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1

2 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark Trafikk. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Hedmark Trafikk ønsker å undersøke hvor tilfreds brukerne er med bussrutene, samt få tilbakemelding på hva passasjerene anser som viktig ved et busstilbud. Gjennomføringsmetode Undersøkelsen ble gjennomført i januar Spørreskjemaer ble da delt ut til passasjerer på utvalgte bussruter og tidspunkt, og Hedmark Trafikk sto selv ansvarlig for den praktiske gjennomføringen. Tabell 1 viser en oversikt over hvilke bussruter som er med i undersøkelsen skjema ble utsendt og 794 skjema ble returnert. Selv om vi har oversikt over hvor mange skjema som ble sendt ut til de aktuelle bussrutene, har vi ingen oversikt over hvor mange passasjerer som faktisk reiste med disse rutene, og vi kan derfor ikke si noe om svarinngangen. Et samlet antall svar på 794 gir et godt grunnlag for å si noe om passasjerenes tilfredshet med busstilbudet i Hedmark totalt, men enkelte ruter har færre svar enn andre og det er derfor større usikkerhet knyttet til enkelte ruteresultat. På grunn av få svar på lørdagsrutene (n=21), vil ikke disse rutene bli nevnt i oppsummeringen, men resultater for disse finnes i vedlegget til rapporten. Tabell 1: Oversikt over antall utsendte og innkomne skjema for bussrutene som er med i undersøkelsen. Ruter Utsendte skjema Innkomne skjema Hamar Elverum Innkomne skjema (%) B B B B B B B Kongsvinger Stamruter Rute Rute Lørdagsruter Elverum Kongsvinger B Sum

3 Om rapporten I denne rapporten blir de fleste resultatene presentert i form av standardiserte gjennomsnitt på en skala fra 0 til 100. Dette er gjort for å gi en enkel og mest mulig pedagogisk presentasjon av resultatene. Det er også lettere å sammenligne resultatene mellom de ulike bussrutene ved bruk av standardiserte gjennomsnitt. Resultatene skal tolkes slik at jo nærmere skåren er 100, jo mer fornøyd eller viktig anser passasjerene at de ulike forholdene er. I tabellvedlegget finnes i tillegg detaljerte fordelinger på svarkategoriene, samt nedbrytninger på bakgrunnsvariabler. Hvem reiser med bussen? Figur 1 viser frekvensfordelingene av bakgrunnsvariablene. Utvalget på 794 personer består av 66 prosent kvinner og 34 prosent menn. Om en ser på aldersgruppene, er den største andelen av utvalget mellom år (32%), den nest største gruppen er 50 år eller eldre (26%), 21 prosent er i alderen år og 15 prosent er mellom år. Kjønn Alder Kvinne 66% Under 16 år år 5 % 32 % år 15 % Mann 34% år 50 år eller eldre 21 % 26 % 0% 20% 40% 60% 80% Hovedbeskjeftigelse 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Reiseformål (flerkryss) Yrkesaktive Skoleelev/student Pensjonist/trygdet Hjemmev.+Arbeidsl. Annet 4% 2% 16% 35% 42% Til/fra arbeid Skole/undervisning Gjøre innkjøp/ærend Lege/sykehus Fritidssysler/besøk Annet 7% 9% 19% 23% 36% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Reiser kollektivt 0% 10% 20% 30% 40% Vanligste reisemåte (flerkryss) Daglig 3-4 ganger i uka 1-2 ganger i uka Mindre enn en gang Sjeldnere Nesten aldri 3% 1% 5% 19% 30% 42% Kjører egen bil Kollektivt Drosje Sitter på med andre Sykler Går Annet 2% 15% 9% 11% 15% 2% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 20% 40% 60% 80% Figur 1: Oversikt over bakgrunnsvariabler 3

4 Hovedbeskjeftigelse er en klassifisering av respondentenes hovedaktivitet. På grunn av for få respondenter er noen av kategoriene slått sammen. Militærtjeneste (n=2) inngår i kategorien «Annet», og kategoriene «Hjemmeværende» (n=14) og «Arbeidsledig» (n=15) ble slått sammen. Den største andelen av utvalget er skoleelever eller studenter (42 %), mens 35 prosent er yrkesaktive, enten del- eller heltid, 16 prosent er pensjonister/trygdede og 4 prosent er hjemmeværende eller arbeidsledige. Reiseformål vil si busspassasjerenes vanligste formål med å reise kollektivt. Det vanligste formålet er reiser til og fra arbeid (36 %) og skole (37 %), mens 19 prosent har fritidssysler/besøk som sitt vanligste reiseformål. Den nest siste bakgrunnsvariabelen «reiser kollektivt», er basert på spørsmålet «Hvor ofte reiser du kollektivt?». 42 prosent av utvalget reiser kollektivt daglig, 30 prosent 3-4 ganger i uka og 19 prosent 1-2 ganger i uka. Den siste bakgrunnsvariabelen «reisemåte» viser at 72 prosent reiser kollektivt til vanlig, mens 15 prosent vanligvis kjører egen bil. Vurdering av bussrutene Busspassasjerene ble både bedt om å vurdere forskjellige sider ved busstilbudet, samt hvor tilfreds de er totalt sett med den bussruten de kjører med. Figur 2 viser en oversikt over totalskårene på samtlige tilfredshetsspørsmål i undersøkelsen. Ut i fra figuren kan en se at busspassasjerene er mest fornøyd med setekapasiteten (80), antall avganger i ukedagene på dagtid (79) og bussjåførens kjørestil (77). Videre er busspassasjerene minst fornøyd med antall avganger i helgene (48), og deretter kommer billettprisen (52) og antall avganger i ukedager på kveldstid (57). Det er altså relativt store forskjeller i tilfredsheten med de ulike punktene. Oversikt over alle vurderingene (spørsmål 7 og 8) Setekapasisteten Antall avganger i ukedagene (dagtid) Renhold på bussen Bussjåførens kjørestil Service og hjelp fra bussjåfør Standard på bussen Ruteinformasjon på nett Bussjåførens produktkunnskap Ruteinformasjon på holdeplass Ruteinformasjon/annonsering av stopp på buss Bussens punktlighet Antall avganger i ukedager (kveldstid) Billettprisen Antall avganger i helger Figur 2: Vurdering av ulike sider ved busstilbudet for Hedmark Trafikk totalt. Tallene er gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 til 100, der 0 vil si «svært misfornøyd» og 100 vil si «svært fornøyd». 4

5 I figur 3 og 4 kan en se mer detaljert på hva respondentene mener om busstilbudet. Antall avganger i ukedagene (dagtid) er det første delspørsmålet. Busspassasjerer i Elverum er mest fornøyde på dette punktet (89), mens busspassasjerer i Kongsvinger er minst fornøyde (75). Skårene her er altså jevnt over gode. De som er mest fornøyd med antallet avganger i ukedagene på dagtid er de eldste, pensjonister/trygdede og de som ikke reiser med buss til daglig. På vurderingen av antall avganger i ukedagene på kveldstid er skårene lavere enn på dagtid. Kongsvinger kommer dårligst ut også her, mens busspassasjerene på Stamrutene er mest fornøyde (64). Videre kan en se at de eldste er mest fornøyd med antallet avganger på kveldstid, og de som reiser kollektivt daglig er mest misfornøyd. Busspassasjerene i Kongsvinger er også minst fornøyde med antall avganger i helger (34), mens Stamrutene gir en skåre på 47 og Elverum og Hamar ligger på 54 og 50. Tilfredsheten er altså jevnt over lav på dette punktet. Videre kan en se at pensjonister og trygdede er mer misfornøyde enn busspassasjerer i de andre hovedbeskjeftigelsene på dette punktet. Respondenter mellom år er den mest fornøyde aldersgruppen, men også denne gruppen gir en skåre på bare 54. De mellom år gir lavest gjennomsnittsskåre med 39. Videre viser undersøkelsen at de som oppgir å reise kollektivt 1-2 ganger i uka er mer fornøyde enn de som reiser både oftere og sjeldnere på dette punktet. Når det gjelder renhold på bussen er skårene høye. Kongsvinger og Elverum oppnår et gjennomsnitt på 87 og 86, og Stamrutene og Hamar ligger lavest med 72 og 77. De som er 50 år eller eldre er mest fornøyd med renholdet på bussen. Videre kan en se en tendens til at pensjonister/trygdede er mest fornøyd med renholdet på bussen, mens skoleelever/studenter er minst fornøyde. Blant de andre bakgrunnsvariablene er det bare små forskjeller. Folk flest er fornøyde med standarden på bussen. Hamar kommer dårligst ut med et gjennomsnitt på 70, mens Elverum og Kongsvinger har de høyeste skårene på 85 og 83. Det er små forskjeller mellom de ulike passasjergruppene her. Ser vi på setekapasiteten finner vi at busspassasjerer i Kongsvinger og Elverum er de mest fornøyde (87 og 86), mens Hamar og Stamrutene også oppnår gode skårer på 78 og 76. Det er en tendens til at de eldre er mer fornøyd med setekapasiteten enn de yngre. Videre er yrkesaktive og pensjonister/trygdede mer fornøyd med setekapasiteten enn respondenter som er «hjemmeværende/arbeidsledig», «skoleelever/student» og «annet». De som reiser kollektivt daglig er mindre fornøyd med setekapasiteten enn de som reiser sjeldnere. Når det gjelder bussens punktlighet skårer Hamar lavest med 56, mens Elverum har høyest skår på 80. Her er det altså store forskjeller. Om en ser på bakgrunnsvariablene er det de eldste som er mest fornøyd med bussen punktlighet. Innen respondentenes hovedbeskjeftigelse gir pensjonister/trygdede (77) høyest gjennomsnitt, mens skoleelever/studenter (58) gir lavest skåre. De som reiser til/fra skolen (59) er mindre fornøyd med bussens punktlighet enn de som har reiseformål «til/fra lege/sykehus» (74) og «gjør ærend» (72). Folk som reiser med buss i Hamar er minst fornøyd (69) med bussjåførens kjørestil, mens passasjerer i Elverum gir en snittskåre på 87. De eldste respondentene er mer fornøyd med bussjåførens kjørestil enn de yngre. Av de ulike hovedbeskjeftigelsene er skoleelever/studenter minst fornøyd, mens pensjonister/trygdede er mest fornøyd. Busspassasjerer som daglig reiser kollektivt er mindre fornøyd med bussjåførens kjørestil enn de som reiser sjeldnere kollektivt. Busspassasjerer som «reiser til/fra skole» er mindre fornøyd enn de som har andre reiseformål. 5

6 Antall avganger i ukedagene (dagtid) Antall avganger i ukedagene (kveldstid) Elverum 89 Elverum 48 Hamar 77 Hamar 60 Kongsvinger 75 Kongsvinger 38 Stamruter 81 Stamruter Antall avganger i helger Renhold på bussen Elverum 54 Elverum 86 Hamar 50 Hamar 72 Kongsvinger 34 Kongsvinger 87 Stamruter 47 Stamruter Standard på bussen Setekapasiteten (muligheten til å få sitteplass) Elverum Hamar Kongsvinger Stamruter Elverum Hamar Kongsvinger Stamruter Bussens punktlighet Bussjåførens kjørestil Elverum 80 Elverum 87 Hamar 56 Hamar 69 Kongsvinger 77 Kongsvinger 84 Stamruter 65 Stamruter Figur 3:Detaljert vurdering av bussrutene. Tallene er gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 til 100, der 0 vil si «svært misfornøyd» og 100 vil si «svært fornøyd».1 1 Resultater markert med blå skrift er signifikant høyere, mens rød skrift betyr at resultatet er signifikant lavere enn motsatsen. Det at forskjellene er signifikante vil si at de er reelle, og ikke skyldes statistisk tilfeldighet. 6

7 Service og hjelp fra bussjåfør Bussjåførens produktkunnskap Elverum 86 Elverum 84 Hamar 68 Hamar 65 Kongsvinger 84 Kongsvinger 81 Stamruter 78 Stamruter Ruteinformasjon/annonsering av stopp på buss Elverum Hamar Kongsvinger Stamruter Ruteinformasjon på nett Elverum Hamar Kongsvinger Stamruter Ruteinformasjon på holdeplass Billettprisen Elverum 61 Elverum 61 Hamar 68 Hamar 48 Kongsvinger 69 Kongsvinger 58 Stamruter 64 Stamruter Figur 4: Detaljert vurdering av bussrutene. Tallene er gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 til 100, der 0 vil si «svært misfornøyd» og 100 vil si «svært fornøyd».2 Når det gjelder service og hjelp fra bussjåføren er det busspassasjerer i Elverum og Kongsvinger som er mest fornøyde (86 og 84), mens busspassasjerer i Hamar (68) er minst fornøyde. Videre kan en se at de yngste er mindre fornøyd enn de eldre busspassasjerene. Av de ulike hovedbeskjeftigelsene er skoleelever/studenter minst fornøyde med service og hjelp fra bussjåføren. Det er ellers en tendens til at de som har formål med sin reise «til/fra skole» er minst fornøyd, mens de som reiser «til/fra lege/sykehus» er mest fornøyd med service og hjelp fra bussjåføren. Busspassasjerer fra Hamar (65) er minst fornøyde med bussjåførens produktkunnskap, mens busspassasjerer i Elverum (84) og Kongsvinger (81) er mest fornøyde. Busspassasjerer under 16 år er mindre fornøyd enn de eldre busspassasjerene. Det forekommer ingen store forskjeller mellom de andre passasjergruppene. 2 Resultater markert med blå skrift er signifikant høyere, mens rød skrift betyr at resultatet er signifikant lavere enn motsatsen. Det at forskjellene er signifikante vil si at de er reelle, og ikke skyldes statistisk tilfeldighet. 7

8 Når det gjelder delspørsmålet om ruteinformasjon/annonsering av stopp på buss kommer Elverum best ut med en skår på 71, og Hamar har den lavest skåren med 61. Det er ingen betydelige forskjeller mellom de ulike passasjergruppene. Busspassasjerene er fornøyde med ruteinformasjonen på nettet. I figur 4 kan en se at passasjerene i Elverum og på Stamruter gir de høyeste skårene på 76 og 74, mens de i Kongsvinger og Hamar gir en skåre på 72 og 70. Busspassasjerene i alderen 50 år eller eldre, de yrkesaktive og de som tar bussen «sjeldnere» er mest fornøyd med ruteinformasjonen på nett. Det er ingen betydelige forskjeller blant de ulike byene når det kommer til tilfredsheten med ruteinformasjon på holdeplass. De i alderen 50 år eller eldre er mer fornøyd med ruteinformasjon på holdeplass enn de yngre busspassasjerene. Busspassasjerer fra Hamar er minst fornøyd (48), mens de fra Elverum er mest fornøyd (61) med billettprisen. De eldste busspassasjerene er i større grad fornøyd med billettprisen enn de yngre. Det forekommer også forskjeller ut fra busspassasjerenes hovedbeskjeftigelse, der pensjonister/trygdede er mest fornøyde og skoleelever/studenter er minst fornøyd med billettprisen. Busspassasjerer som reiser daglig er mindre fornøyd med billettprisen enn de som reiser sjeldnere, mens de som reiser 1-2 ganger i uka er mest fornøyde. Busspassasjerer som oppgir å reise «til/fra skole» er mindre fornøyd med billettprisen enn de som har andre reiseformål. Alt tatt i betraktning. Hvor tilfreds er du totalt sett med denne bussruten? (Spørsmål 9) Elverum 79 Hamar 70 Kongsvinger 74 Stamruter Figur 5: Samlet vurdering av bussrutene. Tallene er gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 til 100, der 0 vil si «svært misfornøyd» og 100 vil si «svært fornøyd». Figur 5 viser at passasjerene totalt sett er godt fornøyde med bussrutene. Busspassasjerer i Elverum er mest fornøyde (79), mens Kongsvinger og Stamruter oppnår en samlet skåre på 74, og Hamar oppnår en skåre på 70. De som er mest fornøyde med bussrutene er de eldste, pensjonister/trygdede og de som reiser kollektivt 1-2 ganger i uka. 8

9 De tre viktigste forholdene når en reiser kollektivt Figur 6 viser fordelingen på spørsmålet om hvilke tre forhold busspassasjerene synes er viktigst når de skal reise kollektivt. Figuren viser at det er antall avganger i ukedagene på dagtid, bussens punktlighet og billettprisen som blir hyppigst nevnt som de viktigste forholdene når respondentene skal reise kollektivt. Dette er sider ved busstilbudet som oppleves som viktigst av de fleste passasjergruppene, men en noe større andel av de eldre, yrkesaktive og de som har arbeid som reiseformål har vurdert antall avganger i ukedagene (dagtid) og bussens punktlighet som viktigst. Videre er det en noe større andel av de yngre aldersgruppene og skoleelever/studenter som har vurdert billettprisen som viktigst. Fra figur 2 fant vi at passasjerene gir en samlet tilfredshetsskåre på 79 når det gjelder antall avganger i ukedagene, en skåre på 63 når det gjelder punktlighet og en skåre på 52 når det gjelder pris. Spesielt når det gjelder punktlighet og pris er det rom for forbedringer når det gjelder tilfredshet, og dette er altså sider ved busstilbudet som blir vurdert som meget viktig av passasjerene. Hvilke tre forhold er viktgst for deg når du skal reise kollektivit? (Spørsmål 10) Antall avganger i ukedagene (dagtid) Bussens punktlighet Billettprisen Antall avganger ukedager (kveldstid) Bussjåførens kjørestil (Trafikksikkerhet) Antall avganger i helger Setekapasiteten Service og hjelp fra bussjåfør Standard på bussen Renhold på bussen Ruteinformasjon på holdeplass Ruteinformasjon/annonsering av stopp på buss Annet 5% 5% 9% 9% 9% 13% 20% 26% 24% 29% 40% 50% 70% 0% 20% 40% 60% 80% Figur 6: Hvilke tre forhold som er viktigst for deg når du skal reise kollektivt? Prosent. 9

10 Informasjon og tilbakemelding Figur 7 viser fordelingen på spørsmålet om hvor respondentene ønsker å finne informasjon om busstilbudet og hvordan de ønsker å gi tilbakemelding til Hedmark Trafikk. Respondentene ønsker først og fremst å finne informasjon om busstilbudet på internett, på holdeplass og ved papirtabeller. Det er særlig de yngre busspassasjerene (under 16 år-29 år) som ønsker å finne informasjon om busstilbudet på internett, mens de i aldersgruppen 50 år eller eldre ønsker å finne informasjonen på papirtabeller. De i alderen år ønsker i størst grad å finne informasjon om busstilbudet på holdeplasser. Hvor ønsker du å finne informasjon om busstilbudet? (Spørsmål 11) Internett Holdeplass 67% 67% Papirtabeller 41% Telefon 22% Sosiale medier 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hvordan ønsker du å gi tilbakemelding til Hedmark Trafikk? (Spørsmål 12) E-post 52% Telefon 31% Sms 22% Personlig oppmøte/ skysstasjon Sosiale medier 15% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 7: Fordeling etter «Hvor ønsker du å finne informasjon om busstilbudet?» og «Hvordan ønsker du å gi tilbakemelding til Hedmark Trafikk?» Når det gjelder hvordan respondentene ønsker å gi tilbakemelding til Hedmark Trafikk, er E-post og telefon de mest hyppigst nevnte kommunikasjonsformene. De yngre ønsker i større grad å bruke sosiale medier enn de eldre. Kun 10 prosent av passasjerene kjenner til Hedmark Trafikk sin Facebook-side. Hele 87 prosent av passasjerene kjenner til Innlandskortet. Det er lavest kjennskap blant de yngste og eldste passasjerene, mens kjennskapen er jevnt over høy blant de mellom 16 og 49 år. Videre er kjennskapen høyest blant de som kjører buss ofte og de som bruker bussen til/fra arbeid og skole. Det er lavest kjennskap til Innlandskortet blant passasjerene i Kongsvinger. Her er det 69 prosent som kjenner til Innlandskortet, mens kjennskapen de andre stedene ligger på rundt 90 prosent. 10

11 Oppsummert Det er forholdsvis store forskjeller i tilfredsheten til passasjerene, både mellom ulike passasjergrupper og avhengig av hvilke ruter de kjører. Selv om totaltallene til Hedmark Trafikk er forholdsvis gode, er det derfor viktig å også se bak disse tallene. Det er blant annet en tendens til at de som bruker bussen mest er minst fornøyd. Det er videre rom for forbedring på områder som passasjerene opplever som viktige sider ved busstilbudet. Tilfredsheten med både billettprisene og punktligheten er forholdsvis lav, spesielt blant busspassasjerene i Hamar. Selv om det er rom for forbedringer på enkelte områder er resultatene jevnt over relativt gode, og det er viktig å ta med seg både de positive og litt mer negative resultatene i arbeidet fremover. 11

12 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark Trafikk Dato: Vår ref: Signe Ringdal INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 794 personer fra Hedmark fylke, respondentene fikk spørreskjemaer på utvalgte busseruter. Hedmark Trafikk stod ansvarlig for den praktiske gjennomføringen. INTERVJUING Papirundersøkelsen ble gjennomført i januar FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, dessto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 796 personer, vil feilmarginene variere fra 2,1 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 3,5 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. KONFIDENSINTERVALL FOR STANDARISERT GJENNOMSNITT Spørsmål som skal måle graden av noe på en skala, for eksempel fra 1 til 10 eller fra 1 til 5, kan bli standardisert til en 0 til 100- skala. For å si noe om forskjeller mellom grupper bruker vi sammenligninger av gjennomsnitt. Testen for å si noe om forskjeller er reelle (i befolkningen) er en Student t-test. Denne testen er avhengig av størrelsen på utvalgene, gjennomsnittet og spredningen på svarene i utvalget. Trondheim Signe Ringdal

13 Om utvalget Kjønn Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Mann ,3 34,3 Kvinne ,7 100 Total FORDELING (prosent) Alder Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Under 16 år 38 5,1 5, år ,4 37, år ,4 52, år ,8 73,7 50 år eller eldre ,3 100 Total Total Hovedbeskjeftigelse Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Yrkesaktive (hel/deltid) ,2 35,2 Hjemmeværende+Arbeidsledig 29 3,9 39,1 Pensjonist/trygdet ,3 55,4 Skoleelev/student ,1 97,6 Annet 18 2,4 100 Total Vanligste reisemåte (flerkryss) Frekvens Percent of Cases Kjører egen bil % Reiser kollektivt % Drosje 14 2 % Sitter på med andre 70 9 % Sykler % Går % Annet 17 2 % Total % 20 % 40 % 60 % 80 %

14 Reiseformål (flerkryss) Frekvens Percent of Cases Til/fra arbeid % Til/fra skole/undervisning % Gjøre innkjøp/ærend % Til/fra lege/sykehus 71 9 % Fritidssysler/besøk % Annet 51 7 % Total % 20 % 40 % Hvor ofte reiser du kollektivt? Frequency Valid Percent Kumulativ prosent Daglig ganger i uka , ganger i uka ,6 90,7 Mindre enn en gang i uka 39 5,1 95,8 Sjeldnere 24 3,1 99 Nesten aldri Total

15 Spørsmål q7_1: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger i ukedagene (dagtid)' Fordeling q7_1: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger i ukedagene (dagtid)' Frekvens Prosent Spørsmål q7_1: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avgan Svært misfornøyd 32 4 % % % % Svært fornøyd % Vet ikke 22 3 % Total ,0 0% 25% 50% 75%

16 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Valid N Fordeling q7_1: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger i ukedagene (dagtid)' kjønn Mann 2% 4% 12% 27% 50% 4% (n =251) Kvinne 5% 5% 11% 27% 49% 2% (n =488) alder Under 16 år 3% 3% 12% 39% 21% 21% (n =33) år 5% 4% 16% 30% 44% 2% (n =235) år 7% 6% 12% 27% 48% 0% (n =112) år 5% 4% 13% 29% 46% 2% (n =149) 50 år eller eldre 1% 4% 6% 20% 65% 4% (n =192) Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv (hel/deltid) 4% 4% 9% 28% 54% 1% (n =256) Hjemmeværende+Arbeidsledig 0% 0% 21% 29% 39% 11% (n =28) Pensjonist/trygdet 1% 3% 10% 23% 60% 3% (n =119) Skoleelev/student 4% 4% 16% 29% 43% 3% (n =297) Annet 19% 13% 0% 25% 38% 6% (n =16) Vanligste reisemåte Kjøre egen bil 4% 4% 7% 22% 62% 2% (n =111) Reiser kollektivt 4% 5% 13% 29% 48% 2% (n =532) Drosje 0% 18% 9% 27% 36% 9% (n =11) Sitter på med andre 5% 6% 12% 33% 42% 2% (n =66) Sykler 1% 5% 11% 28% 50% 4% (n =74) Går 4% 5% 14% 24% 50% 4% (n =107) Annet 13% 6% 13% 25% 25% 19% (n =16) Reiser kollektivt Daglig 7% 5% 14% 32% 40% 2% (n =313) 3-4 ganger i uka 3% 7% 10% 26% 52% 1% (n =223) 1-2 ganger i uka 0% 2% 11% 20% 61% 6% (n =137) Mindre enn en gang i uka 5% 0% 5% 29% 55% 5% (n =38) Sjeldnere 9% 4% 4% 22% 57% 4% (n =23) Nesten aldri 0% 0% 0% 14% 57% 29% (n =7) Reiseformål Til/fra arbeid 5% 5% 9% 31% 50% 1% (n =265) Til/fra skole 6% 5% 14% 31% 41% 4% (n =271) Gjør ærend 3% 4% 16% 20% 54% 3% (n =167) Til/fra legesykehus 0% 9% 14% 24% 51% 1% (n =70) Fritidssysler/besøk 1% 6% 13% 31% 48% 1% (n =140) Annet 6% 10% 15% 27% 33% 8% (n =48) Byruter Hamar 5% 6% 13% 29% 46% 1% (n =408) Elverum 0% 1% 8% 22% 66% 3% (n =74) Kongsvinger 6% 5% 15% 26% 43% 5% (n =84) Stamruter 3% 4% 10% 27% 51% 5% (n =176) Lørdag 0% 0% 10% 24% 62% 5% (n =21) Busstid Morgen 6% 3% 12% 23% 53% 2% (n =201) Formiddag 3% 5% 13% 26% 49% 4% (n =334) Ettermiddag 2% 5% 8% 34% 49% 2% (n =150) Kveld 8% 6% 12% 32% 42% 0% (n =78) Total 4% 5% 12% 27% 49% 3% (n =763) Signifikant høyere Signifikant lavere

17 Standardisert gjennomsnitt for Spørsmål q7_1: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger i ukedagene (dagtid)'', der Svært fornøyd=100 og Svært misfornøyd=0. 'Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid Signifik Signifikant lavere Snitt antall ant Ikke ant forskjellig Ikke kjønn Mann 81 (n =241) forskjel 80,71 Kvinne 78 (n =476) 78,41 alder Under 16 år 73 (n =26) 73, år 77 (n =231) 76, år 76 (n =112) 75, år 77 (n =146) 77,23 50 år eller eldre 87 (n =184) 87,23 Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv (hel/deltid) 81 (n =253) 81,42 Hjemmeværende+Arbeidsledig 80 (n =25) 80 Pensjonist/trygdet 85 (n =115) 85,43 Skoleelev/student 76 (n =288) 76,3 Annet 63 (n =15) 63,33 Vanligste reisemåte Kjøre egen bil 84 (n =109) 84,4 Reiser kollektivt 78 (n =522) 78,3 Drosje 73 (n =10) 72,5 Sitter på med andre 76 (n =65) 76,15 Sykler 81 (n =71) 81,34 Går 79 (n =103) 78,88 Annet 63 (n =13) 63,46 Reiser kollektivt Daglig 74 (n =306) 73, ganger i uka 80 (n =221) 79, ganger i uka 87 (n =129) 87,02 Mindre enn en gang i uka 84 (n =36) 84,03 Sjeldnere 80 (n =22) 79,55 Nesten aldri 95 (n =5) 95 Reiseformål Til/fra arbeid 80 (n =262) 79,68 Til/fra skole 75 (n =260) 75 Gjør ærend 80 (n =162) 80,4 Til/fra legesykehus 80 (n =69) 80,07 Fritidssysler/besøk 80 (n =139) 79,5 Annet 69 (n =44) 69,32 Byruter Hamar 77 (n =402) 76,55 Elverum 89 (n =72) 89,24 Kongsvinger 75 (n =80) 75 Stamruter 81 (n =167) 80,99 Lørdag 89 (n =20) 88,75 Busstid Morgen 79 (n =196) 79,21 Formiddag 79 (n =320) 79,06 Ettermiddag 81 (n =147) 81,12 Kveld 74 (n =78) 73,72 Total 79 (n =741) 78,95 Signifikant høyere

18 Spørsmål q7_2: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger ukedager (kveldstid)' Fordeling q7_2: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger ukedager (kveldstid)' Frekvens Prosent Spørsmål q7_2: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avgan Svært misfornøyd % % % % Svært fornøyd % Vet ikke % Total ,0 0% 25%

19 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Valid N Fordeling q7_2: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger ukedager (kveldstid)' kjønn Mann 8% 15% 20% 23% 19% 16% (n =245) Kvinne 13% 14% 16% 21% 22% 14% (n =451) alder Under 16 år 0% 14% 33% 17% 11% 25% (n =36) år 10% 14% 18% 27% 20% 11% (n =230) år 10% 26% 17% 21% 16% 9% (n =110) år 14% 17% 16% 19% 19% 14% (n =138) 50 år eller eldre 12% 8% 14% 18% 29% 19% (n =165) Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv (hel/deltid) 10% 14% 16% 23% 22% 15% (n =239) Hjemmeværende+Arbeidsledig 12% 15% 31% 12% 19% 12% (n =26) Pensjonist/trygdet 14% 12% 17% 14% 24% 18% (n =104) Skoleelev/student 9% 16% 18% 25% 19% 13% (n =290) Annet 13% 27% 13% 13% 20% 13% (n =15) Vanligste reisemåte Kjøre egen bil 6% 12% 14% 28% 24% 16% (n =105) Reiser kollektivt 13% 17% 18% 21% 20% 11% (n =499) Drosje 20% 0% 30% 30% 0% 20% (n =10) Sitter på med andre 6% 21% 9% 30% 18% 15% (n =66) Sykler 8% 20% 28% 14% 18% 11% (n =71) Går 8% 14% 25% 15% 22% 18% (n =102) Annet 13% 19% 0% 13% 13% 44% (n =16) Reiser kollektivt Daglig 15% 18% 15% 23% 20% 9% (n =295) 3-4 ganger i uka 11% 17% 17% 22% 20% 14% (n =206) 1-2 ganger i uka 4% 10% 26% 17% 22% 22% (n =129) Mindre enn en gang i uka 3% 12% 12% 27% 21% 24% (n =33) Sjeldnere 13% 8% 25% 29% 13% 13% (n =24) Nesten aldri 0% 0% 14% 0% 29% 57% (n =7) Reiseformål Til/fra arbeid 13% 18% 15% 22% 18% 14% (n =243) Til/fra skole 11% 17% 15% 25% 19% 13% (n =261) Gjør ærend 15% 17% 22% 13% 24% 10% (n =157) Til/fra legesykehus 16% 17% 17% 16% 19% 14% (n =63) Fritidssysler/besøk 9% 17% 21% 26% 19% 9% (n =133) Annet 11% 16% 11% 25% 20% 16% (n =44) Byruter Hamar 9% 14% 18% 22% 22% 15% (n =372) Elverum 17% 23% 10% 17% 17% 16% (n =70) Kongsvinger 32% 15% 10% 13% 12% 18% (n =82) Stamruter 5% 14% 21% 26% 24% 11% (n =168) Lørdag 10% 15% 30% 30% 10% 5% (n =20) Busstid Morgen 15% 12% 15% 22% 17% 18% (n =190) Formiddag 9% 15% 17% 20% 24% 14% (n =310) Ettermiddag 11% 19% 18% 20% 16% 16% (n =137) Kveld 9% 15% 24% 28% 23% 1% (n =75) Total 11% 15% 17% 22% 21% 14% (n =712) Signifikant høyere Signifikant lavere

20 Standardisert gjennomsnitt for Spørsmål q7_2: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger ukedager (kveldstid)'', der Svært fornøyd=100 og Svært misfornøyd=0. 'Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid Signifik Signifikant lavere Snitt antall ant Ikke ant forskjellig Ikke kjønn Mann 59 (n =206) forskjel 59,22 Kvinne 57 (n =390) 56,79 alder Under 16 år 58 (n =27) 58, år 59 (n =205) 59, år 52 (n =100) år 53 (n =118) 52,97 50 år eller eldre 64 (n =133) 63,72 Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv (hel/deltid) 59 (n =203) 59,36 Hjemmeværende+Arbeidsledig 53 (n =23) 53,26 Pensjonist/trygdet 57 (n =85) 56,76 Skoleelev/student 59 (n =252) 58,53 Annet 50 (n =13) 50 Vanligste reisemåte Kjøre egen bil 65 (n =88) 65,34 Reiser kollektivt 56 (n =443) 55,59 Drosje 47 (n =8) 46,88 Sitter på med andre 60 (n =56) 59,82 Sykler 54 (n =63) 53,97 Går 59 (n =84) 58,63 Annet 47 (n =9) 47,22 Reiser kollektivt Daglig 55 (n =269) 54, ganger i uka 57 (n =178) 56, ganger i uka 64 (n =101) 63,61 Mindre enn en gang i uka 67 (n =25) 67 Sjeldnere 56 (n =21) 55,95 Nesten aldri 83 (n =3) 83,33 Reiseformål Til/fra arbeid 54 (n =208) 54,45 Til/fra skole 57 (n =227) 56,72 Gjør ærend 54 (n =142) 53,87 Til/fra legesykehus 51 (n =54) 51,39 Fritidssysler/besøk 58 (n =121) 57,85 Annet 58 (n =37) 58,11 Byruter Hamar 60 (n =316) 60,28 Elverum 48 (n =59) 48,31 Kongsvinger 38 (n =67) 37,69 Stamruter 64 (n =150) 63,83 Lørdag 54 (n =19) 53,95 Busstid Morgen 54 (n =156) 54,33 Formiddag 60 (n =266) 59,96 Ettermiddag 53 (n =115) 53,48 Kveld 60 (n =74) 60,14 Total 57 (n =611) 57,32 Signifikant høyere

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008 Notat 07 / 2008 Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon INNHOLD 1. Bakgrunn... 4 2. Utvalg og metode... 5 3. Resultater

Detaljer

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Studenter på bussen Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1000/2007 Studenter

Detaljer

Året etter bomringen

Året etter bomringen STF50 A07008 Åpen RAPPORT Året etter bomringen En spørreundersøkelse i Trondheim høsten 2006 Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2007 5 INNHOLD FORORD...3

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

SINTEF A16485 - Åpen RAPPORT. Sykkelbyundersøkelse 2010 Region øst. Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn. Transportforskning

SINTEF A16485 - Åpen RAPPORT. Sykkelbyundersøkelse 2010 Region øst. Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn. Transportforskning SINTEF A16485 - Åpen RAPPORT Sykkelbyundersøkelse 2010 Region øst Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning September 2010 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 SUMMARY

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF RAPPORT NR. 01/11 Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen av Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF prosjekt nr. 7886 Konkurranse i taximarkedet Prosjektet er finansiert av

Detaljer

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015 Rapport /01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Arendalsregionen 01/1 Reisevaneundersøkelse for Arendalsregionen 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU 01/1) ble

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal, SKJÅK LOM VÅGÅ SEL DOVRE LESJA Omslagfoto: Kristian Nilsen Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal - En kartlegging av aktivitetsnivået

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer