Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke"

Transkript

1 Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1

2 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark Trafikk. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Hedmark Trafikk ønsker å undersøke hvor tilfreds brukerne er med bussrutene, samt få tilbakemelding på hva passasjerene anser som viktig ved et busstilbud. Gjennomføringsmetode Undersøkelsen ble gjennomført i januar Spørreskjemaer ble da delt ut til passasjerer på utvalgte bussruter og tidspunkt, og Hedmark Trafikk sto selv ansvarlig for den praktiske gjennomføringen. Tabell 1 viser en oversikt over hvilke bussruter som er med i undersøkelsen skjema ble utsendt og 794 skjema ble returnert. Selv om vi har oversikt over hvor mange skjema som ble sendt ut til de aktuelle bussrutene, har vi ingen oversikt over hvor mange passasjerer som faktisk reiste med disse rutene, og vi kan derfor ikke si noe om svarinngangen. Et samlet antall svar på 794 gir et godt grunnlag for å si noe om passasjerenes tilfredshet med busstilbudet i Hedmark totalt, men enkelte ruter har færre svar enn andre og det er derfor større usikkerhet knyttet til enkelte ruteresultat. På grunn av få svar på lørdagsrutene (n=21), vil ikke disse rutene bli nevnt i oppsummeringen, men resultater for disse finnes i vedlegget til rapporten. Tabell 1: Oversikt over antall utsendte og innkomne skjema for bussrutene som er med i undersøkelsen. Ruter Utsendte skjema Innkomne skjema Hamar Elverum Innkomne skjema (%) B B B B B B B Kongsvinger Stamruter Rute Rute Lørdagsruter Elverum Kongsvinger B Sum

3 Om rapporten I denne rapporten blir de fleste resultatene presentert i form av standardiserte gjennomsnitt på en skala fra 0 til 100. Dette er gjort for å gi en enkel og mest mulig pedagogisk presentasjon av resultatene. Det er også lettere å sammenligne resultatene mellom de ulike bussrutene ved bruk av standardiserte gjennomsnitt. Resultatene skal tolkes slik at jo nærmere skåren er 100, jo mer fornøyd eller viktig anser passasjerene at de ulike forholdene er. I tabellvedlegget finnes i tillegg detaljerte fordelinger på svarkategoriene, samt nedbrytninger på bakgrunnsvariabler. Hvem reiser med bussen? Figur 1 viser frekvensfordelingene av bakgrunnsvariablene. Utvalget på 794 personer består av 66 prosent kvinner og 34 prosent menn. Om en ser på aldersgruppene, er den største andelen av utvalget mellom år (32%), den nest største gruppen er 50 år eller eldre (26%), 21 prosent er i alderen år og 15 prosent er mellom år. Kjønn Alder Kvinne 66% Under 16 år år 5 % 32 % år 15 % Mann 34% år 50 år eller eldre 21 % 26 % 0% 20% 40% 60% 80% Hovedbeskjeftigelse 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Reiseformål (flerkryss) Yrkesaktive Skoleelev/student Pensjonist/trygdet Hjemmev.+Arbeidsl. Annet 4% 2% 16% 35% 42% Til/fra arbeid Skole/undervisning Gjøre innkjøp/ærend Lege/sykehus Fritidssysler/besøk Annet 7% 9% 19% 23% 36% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Reiser kollektivt 0% 10% 20% 30% 40% Vanligste reisemåte (flerkryss) Daglig 3-4 ganger i uka 1-2 ganger i uka Mindre enn en gang Sjeldnere Nesten aldri 3% 1% 5% 19% 30% 42% Kjører egen bil Kollektivt Drosje Sitter på med andre Sykler Går Annet 2% 15% 9% 11% 15% 2% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 20% 40% 60% 80% Figur 1: Oversikt over bakgrunnsvariabler 3

4 Hovedbeskjeftigelse er en klassifisering av respondentenes hovedaktivitet. På grunn av for få respondenter er noen av kategoriene slått sammen. Militærtjeneste (n=2) inngår i kategorien «Annet», og kategoriene «Hjemmeværende» (n=14) og «Arbeidsledig» (n=15) ble slått sammen. Den største andelen av utvalget er skoleelever eller studenter (42 %), mens 35 prosent er yrkesaktive, enten del- eller heltid, 16 prosent er pensjonister/trygdede og 4 prosent er hjemmeværende eller arbeidsledige. Reiseformål vil si busspassasjerenes vanligste formål med å reise kollektivt. Det vanligste formålet er reiser til og fra arbeid (36 %) og skole (37 %), mens 19 prosent har fritidssysler/besøk som sitt vanligste reiseformål. Den nest siste bakgrunnsvariabelen «reiser kollektivt», er basert på spørsmålet «Hvor ofte reiser du kollektivt?». 42 prosent av utvalget reiser kollektivt daglig, 30 prosent 3-4 ganger i uka og 19 prosent 1-2 ganger i uka. Den siste bakgrunnsvariabelen «reisemåte» viser at 72 prosent reiser kollektivt til vanlig, mens 15 prosent vanligvis kjører egen bil. Vurdering av bussrutene Busspassasjerene ble både bedt om å vurdere forskjellige sider ved busstilbudet, samt hvor tilfreds de er totalt sett med den bussruten de kjører med. Figur 2 viser en oversikt over totalskårene på samtlige tilfredshetsspørsmål i undersøkelsen. Ut i fra figuren kan en se at busspassasjerene er mest fornøyd med setekapasiteten (80), antall avganger i ukedagene på dagtid (79) og bussjåførens kjørestil (77). Videre er busspassasjerene minst fornøyd med antall avganger i helgene (48), og deretter kommer billettprisen (52) og antall avganger i ukedager på kveldstid (57). Det er altså relativt store forskjeller i tilfredsheten med de ulike punktene. Oversikt over alle vurderingene (spørsmål 7 og 8) Setekapasisteten Antall avganger i ukedagene (dagtid) Renhold på bussen Bussjåførens kjørestil Service og hjelp fra bussjåfør Standard på bussen Ruteinformasjon på nett Bussjåførens produktkunnskap Ruteinformasjon på holdeplass Ruteinformasjon/annonsering av stopp på buss Bussens punktlighet Antall avganger i ukedager (kveldstid) Billettprisen Antall avganger i helger Figur 2: Vurdering av ulike sider ved busstilbudet for Hedmark Trafikk totalt. Tallene er gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 til 100, der 0 vil si «svært misfornøyd» og 100 vil si «svært fornøyd». 4

5 I figur 3 og 4 kan en se mer detaljert på hva respondentene mener om busstilbudet. Antall avganger i ukedagene (dagtid) er det første delspørsmålet. Busspassasjerer i Elverum er mest fornøyde på dette punktet (89), mens busspassasjerer i Kongsvinger er minst fornøyde (75). Skårene her er altså jevnt over gode. De som er mest fornøyd med antallet avganger i ukedagene på dagtid er de eldste, pensjonister/trygdede og de som ikke reiser med buss til daglig. På vurderingen av antall avganger i ukedagene på kveldstid er skårene lavere enn på dagtid. Kongsvinger kommer dårligst ut også her, mens busspassasjerene på Stamrutene er mest fornøyde (64). Videre kan en se at de eldste er mest fornøyd med antallet avganger på kveldstid, og de som reiser kollektivt daglig er mest misfornøyd. Busspassasjerene i Kongsvinger er også minst fornøyde med antall avganger i helger (34), mens Stamrutene gir en skåre på 47 og Elverum og Hamar ligger på 54 og 50. Tilfredsheten er altså jevnt over lav på dette punktet. Videre kan en se at pensjonister og trygdede er mer misfornøyde enn busspassasjerer i de andre hovedbeskjeftigelsene på dette punktet. Respondenter mellom år er den mest fornøyde aldersgruppen, men også denne gruppen gir en skåre på bare 54. De mellom år gir lavest gjennomsnittsskåre med 39. Videre viser undersøkelsen at de som oppgir å reise kollektivt 1-2 ganger i uka er mer fornøyde enn de som reiser både oftere og sjeldnere på dette punktet. Når det gjelder renhold på bussen er skårene høye. Kongsvinger og Elverum oppnår et gjennomsnitt på 87 og 86, og Stamrutene og Hamar ligger lavest med 72 og 77. De som er 50 år eller eldre er mest fornøyd med renholdet på bussen. Videre kan en se en tendens til at pensjonister/trygdede er mest fornøyd med renholdet på bussen, mens skoleelever/studenter er minst fornøyde. Blant de andre bakgrunnsvariablene er det bare små forskjeller. Folk flest er fornøyde med standarden på bussen. Hamar kommer dårligst ut med et gjennomsnitt på 70, mens Elverum og Kongsvinger har de høyeste skårene på 85 og 83. Det er små forskjeller mellom de ulike passasjergruppene her. Ser vi på setekapasiteten finner vi at busspassasjerer i Kongsvinger og Elverum er de mest fornøyde (87 og 86), mens Hamar og Stamrutene også oppnår gode skårer på 78 og 76. Det er en tendens til at de eldre er mer fornøyd med setekapasiteten enn de yngre. Videre er yrkesaktive og pensjonister/trygdede mer fornøyd med setekapasiteten enn respondenter som er «hjemmeværende/arbeidsledig», «skoleelever/student» og «annet». De som reiser kollektivt daglig er mindre fornøyd med setekapasiteten enn de som reiser sjeldnere. Når det gjelder bussens punktlighet skårer Hamar lavest med 56, mens Elverum har høyest skår på 80. Her er det altså store forskjeller. Om en ser på bakgrunnsvariablene er det de eldste som er mest fornøyd med bussen punktlighet. Innen respondentenes hovedbeskjeftigelse gir pensjonister/trygdede (77) høyest gjennomsnitt, mens skoleelever/studenter (58) gir lavest skåre. De som reiser til/fra skolen (59) er mindre fornøyd med bussens punktlighet enn de som har reiseformål «til/fra lege/sykehus» (74) og «gjør ærend» (72). Folk som reiser med buss i Hamar er minst fornøyd (69) med bussjåførens kjørestil, mens passasjerer i Elverum gir en snittskåre på 87. De eldste respondentene er mer fornøyd med bussjåførens kjørestil enn de yngre. Av de ulike hovedbeskjeftigelsene er skoleelever/studenter minst fornøyd, mens pensjonister/trygdede er mest fornøyd. Busspassasjerer som daglig reiser kollektivt er mindre fornøyd med bussjåførens kjørestil enn de som reiser sjeldnere kollektivt. Busspassasjerer som «reiser til/fra skole» er mindre fornøyd enn de som har andre reiseformål. 5

6 Antall avganger i ukedagene (dagtid) Antall avganger i ukedagene (kveldstid) Elverum 89 Elverum 48 Hamar 77 Hamar 60 Kongsvinger 75 Kongsvinger 38 Stamruter 81 Stamruter Antall avganger i helger Renhold på bussen Elverum 54 Elverum 86 Hamar 50 Hamar 72 Kongsvinger 34 Kongsvinger 87 Stamruter 47 Stamruter Standard på bussen Setekapasiteten (muligheten til å få sitteplass) Elverum Hamar Kongsvinger Stamruter Elverum Hamar Kongsvinger Stamruter Bussens punktlighet Bussjåførens kjørestil Elverum 80 Elverum 87 Hamar 56 Hamar 69 Kongsvinger 77 Kongsvinger 84 Stamruter 65 Stamruter Figur 3:Detaljert vurdering av bussrutene. Tallene er gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 til 100, der 0 vil si «svært misfornøyd» og 100 vil si «svært fornøyd».1 1 Resultater markert med blå skrift er signifikant høyere, mens rød skrift betyr at resultatet er signifikant lavere enn motsatsen. Det at forskjellene er signifikante vil si at de er reelle, og ikke skyldes statistisk tilfeldighet. 6

7 Service og hjelp fra bussjåfør Bussjåførens produktkunnskap Elverum 86 Elverum 84 Hamar 68 Hamar 65 Kongsvinger 84 Kongsvinger 81 Stamruter 78 Stamruter Ruteinformasjon/annonsering av stopp på buss Elverum Hamar Kongsvinger Stamruter Ruteinformasjon på nett Elverum Hamar Kongsvinger Stamruter Ruteinformasjon på holdeplass Billettprisen Elverum 61 Elverum 61 Hamar 68 Hamar 48 Kongsvinger 69 Kongsvinger 58 Stamruter 64 Stamruter Figur 4: Detaljert vurdering av bussrutene. Tallene er gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 til 100, der 0 vil si «svært misfornøyd» og 100 vil si «svært fornøyd».2 Når det gjelder service og hjelp fra bussjåføren er det busspassasjerer i Elverum og Kongsvinger som er mest fornøyde (86 og 84), mens busspassasjerer i Hamar (68) er minst fornøyde. Videre kan en se at de yngste er mindre fornøyd enn de eldre busspassasjerene. Av de ulike hovedbeskjeftigelsene er skoleelever/studenter minst fornøyde med service og hjelp fra bussjåføren. Det er ellers en tendens til at de som har formål med sin reise «til/fra skole» er minst fornøyd, mens de som reiser «til/fra lege/sykehus» er mest fornøyd med service og hjelp fra bussjåføren. Busspassasjerer fra Hamar (65) er minst fornøyde med bussjåførens produktkunnskap, mens busspassasjerer i Elverum (84) og Kongsvinger (81) er mest fornøyde. Busspassasjerer under 16 år er mindre fornøyd enn de eldre busspassasjerene. Det forekommer ingen store forskjeller mellom de andre passasjergruppene. 2 Resultater markert med blå skrift er signifikant høyere, mens rød skrift betyr at resultatet er signifikant lavere enn motsatsen. Det at forskjellene er signifikante vil si at de er reelle, og ikke skyldes statistisk tilfeldighet. 7

8 Når det gjelder delspørsmålet om ruteinformasjon/annonsering av stopp på buss kommer Elverum best ut med en skår på 71, og Hamar har den lavest skåren med 61. Det er ingen betydelige forskjeller mellom de ulike passasjergruppene. Busspassasjerene er fornøyde med ruteinformasjonen på nettet. I figur 4 kan en se at passasjerene i Elverum og på Stamruter gir de høyeste skårene på 76 og 74, mens de i Kongsvinger og Hamar gir en skåre på 72 og 70. Busspassasjerene i alderen 50 år eller eldre, de yrkesaktive og de som tar bussen «sjeldnere» er mest fornøyd med ruteinformasjonen på nett. Det er ingen betydelige forskjeller blant de ulike byene når det kommer til tilfredsheten med ruteinformasjon på holdeplass. De i alderen 50 år eller eldre er mer fornøyd med ruteinformasjon på holdeplass enn de yngre busspassasjerene. Busspassasjerer fra Hamar er minst fornøyd (48), mens de fra Elverum er mest fornøyd (61) med billettprisen. De eldste busspassasjerene er i større grad fornøyd med billettprisen enn de yngre. Det forekommer også forskjeller ut fra busspassasjerenes hovedbeskjeftigelse, der pensjonister/trygdede er mest fornøyde og skoleelever/studenter er minst fornøyd med billettprisen. Busspassasjerer som reiser daglig er mindre fornøyd med billettprisen enn de som reiser sjeldnere, mens de som reiser 1-2 ganger i uka er mest fornøyde. Busspassasjerer som oppgir å reise «til/fra skole» er mindre fornøyd med billettprisen enn de som har andre reiseformål. Alt tatt i betraktning. Hvor tilfreds er du totalt sett med denne bussruten? (Spørsmål 9) Elverum 79 Hamar 70 Kongsvinger 74 Stamruter Figur 5: Samlet vurdering av bussrutene. Tallene er gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 til 100, der 0 vil si «svært misfornøyd» og 100 vil si «svært fornøyd». Figur 5 viser at passasjerene totalt sett er godt fornøyde med bussrutene. Busspassasjerer i Elverum er mest fornøyde (79), mens Kongsvinger og Stamruter oppnår en samlet skåre på 74, og Hamar oppnår en skåre på 70. De som er mest fornøyde med bussrutene er de eldste, pensjonister/trygdede og de som reiser kollektivt 1-2 ganger i uka. 8

9 De tre viktigste forholdene når en reiser kollektivt Figur 6 viser fordelingen på spørsmålet om hvilke tre forhold busspassasjerene synes er viktigst når de skal reise kollektivt. Figuren viser at det er antall avganger i ukedagene på dagtid, bussens punktlighet og billettprisen som blir hyppigst nevnt som de viktigste forholdene når respondentene skal reise kollektivt. Dette er sider ved busstilbudet som oppleves som viktigst av de fleste passasjergruppene, men en noe større andel av de eldre, yrkesaktive og de som har arbeid som reiseformål har vurdert antall avganger i ukedagene (dagtid) og bussens punktlighet som viktigst. Videre er det en noe større andel av de yngre aldersgruppene og skoleelever/studenter som har vurdert billettprisen som viktigst. Fra figur 2 fant vi at passasjerene gir en samlet tilfredshetsskåre på 79 når det gjelder antall avganger i ukedagene, en skåre på 63 når det gjelder punktlighet og en skåre på 52 når det gjelder pris. Spesielt når det gjelder punktlighet og pris er det rom for forbedringer når det gjelder tilfredshet, og dette er altså sider ved busstilbudet som blir vurdert som meget viktig av passasjerene. Hvilke tre forhold er viktgst for deg når du skal reise kollektivit? (Spørsmål 10) Antall avganger i ukedagene (dagtid) Bussens punktlighet Billettprisen Antall avganger ukedager (kveldstid) Bussjåførens kjørestil (Trafikksikkerhet) Antall avganger i helger Setekapasiteten Service og hjelp fra bussjåfør Standard på bussen Renhold på bussen Ruteinformasjon på holdeplass Ruteinformasjon/annonsering av stopp på buss Annet 5% 5% 9% 9% 9% 13% 20% 26% 24% 29% 40% 50% 70% 0% 20% 40% 60% 80% Figur 6: Hvilke tre forhold som er viktigst for deg når du skal reise kollektivt? Prosent. 9

10 Informasjon og tilbakemelding Figur 7 viser fordelingen på spørsmålet om hvor respondentene ønsker å finne informasjon om busstilbudet og hvordan de ønsker å gi tilbakemelding til Hedmark Trafikk. Respondentene ønsker først og fremst å finne informasjon om busstilbudet på internett, på holdeplass og ved papirtabeller. Det er særlig de yngre busspassasjerene (under 16 år-29 år) som ønsker å finne informasjon om busstilbudet på internett, mens de i aldersgruppen 50 år eller eldre ønsker å finne informasjonen på papirtabeller. De i alderen år ønsker i størst grad å finne informasjon om busstilbudet på holdeplasser. Hvor ønsker du å finne informasjon om busstilbudet? (Spørsmål 11) Internett Holdeplass 67% 67% Papirtabeller 41% Telefon 22% Sosiale medier 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hvordan ønsker du å gi tilbakemelding til Hedmark Trafikk? (Spørsmål 12) E-post 52% Telefon 31% Sms 22% Personlig oppmøte/ skysstasjon Sosiale medier 15% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 7: Fordeling etter «Hvor ønsker du å finne informasjon om busstilbudet?» og «Hvordan ønsker du å gi tilbakemelding til Hedmark Trafikk?» Når det gjelder hvordan respondentene ønsker å gi tilbakemelding til Hedmark Trafikk, er E-post og telefon de mest hyppigst nevnte kommunikasjonsformene. De yngre ønsker i større grad å bruke sosiale medier enn de eldre. Kun 10 prosent av passasjerene kjenner til Hedmark Trafikk sin Facebook-side. Hele 87 prosent av passasjerene kjenner til Innlandskortet. Det er lavest kjennskap blant de yngste og eldste passasjerene, mens kjennskapen er jevnt over høy blant de mellom 16 og 49 år. Videre er kjennskapen høyest blant de som kjører buss ofte og de som bruker bussen til/fra arbeid og skole. Det er lavest kjennskap til Innlandskortet blant passasjerene i Kongsvinger. Her er det 69 prosent som kjenner til Innlandskortet, mens kjennskapen de andre stedene ligger på rundt 90 prosent. 10

11 Oppsummert Det er forholdsvis store forskjeller i tilfredsheten til passasjerene, både mellom ulike passasjergrupper og avhengig av hvilke ruter de kjører. Selv om totaltallene til Hedmark Trafikk er forholdsvis gode, er det derfor viktig å også se bak disse tallene. Det er blant annet en tendens til at de som bruker bussen mest er minst fornøyd. Det er videre rom for forbedring på områder som passasjerene opplever som viktige sider ved busstilbudet. Tilfredsheten med både billettprisene og punktligheten er forholdsvis lav, spesielt blant busspassasjerene i Hamar. Selv om det er rom for forbedringer på enkelte områder er resultatene jevnt over relativt gode, og det er viktig å ta med seg både de positive og litt mer negative resultatene i arbeidet fremover. 11

12 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark Trafikk Dato: Vår ref: Signe Ringdal INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 794 personer fra Hedmark fylke, respondentene fikk spørreskjemaer på utvalgte busseruter. Hedmark Trafikk stod ansvarlig for den praktiske gjennomføringen. INTERVJUING Papirundersøkelsen ble gjennomført i januar FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, dessto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 796 personer, vil feilmarginene variere fra 2,1 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 3,5 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. KONFIDENSINTERVALL FOR STANDARISERT GJENNOMSNITT Spørsmål som skal måle graden av noe på en skala, for eksempel fra 1 til 10 eller fra 1 til 5, kan bli standardisert til en 0 til 100- skala. For å si noe om forskjeller mellom grupper bruker vi sammenligninger av gjennomsnitt. Testen for å si noe om forskjeller er reelle (i befolkningen) er en Student t-test. Denne testen er avhengig av størrelsen på utvalgene, gjennomsnittet og spredningen på svarene i utvalget. Trondheim Signe Ringdal

13 Om utvalget Kjønn Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Mann ,3 34,3 Kvinne ,7 100 Total FORDELING (prosent) Alder Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Under 16 år 38 5,1 5, år ,4 37, år ,4 52, år ,8 73,7 50 år eller eldre ,3 100 Total Total Hovedbeskjeftigelse Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Yrkesaktive (hel/deltid) ,2 35,2 Hjemmeværende+Arbeidsledig 29 3,9 39,1 Pensjonist/trygdet ,3 55,4 Skoleelev/student ,1 97,6 Annet 18 2,4 100 Total Vanligste reisemåte (flerkryss) Frekvens Percent of Cases Kjører egen bil % Reiser kollektivt % Drosje 14 2 % Sitter på med andre 70 9 % Sykler % Går % Annet 17 2 % Total % 20 % 40 % 60 % 80 %

14 Reiseformål (flerkryss) Frekvens Percent of Cases Til/fra arbeid % Til/fra skole/undervisning % Gjøre innkjøp/ærend % Til/fra lege/sykehus 71 9 % Fritidssysler/besøk % Annet 51 7 % Total % 20 % 40 % Hvor ofte reiser du kollektivt? Frequency Valid Percent Kumulativ prosent Daglig ganger i uka , ganger i uka ,6 90,7 Mindre enn en gang i uka 39 5,1 95,8 Sjeldnere 24 3,1 99 Nesten aldri Total

15 Spørsmål q7_1: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger i ukedagene (dagtid)' Fordeling q7_1: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger i ukedagene (dagtid)' Frekvens Prosent Spørsmål q7_1: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avgan Svært misfornøyd 32 4 % % % % Svært fornøyd % Vet ikke 22 3 % Total ,0 0% 25% 50% 75%

16 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Valid N Fordeling q7_1: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger i ukedagene (dagtid)' kjønn Mann 2% 4% 12% 27% 50% 4% (n =251) Kvinne 5% 5% 11% 27% 49% 2% (n =488) alder Under 16 år 3% 3% 12% 39% 21% 21% (n =33) år 5% 4% 16% 30% 44% 2% (n =235) år 7% 6% 12% 27% 48% 0% (n =112) år 5% 4% 13% 29% 46% 2% (n =149) 50 år eller eldre 1% 4% 6% 20% 65% 4% (n =192) Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv (hel/deltid) 4% 4% 9% 28% 54% 1% (n =256) Hjemmeværende+Arbeidsledig 0% 0% 21% 29% 39% 11% (n =28) Pensjonist/trygdet 1% 3% 10% 23% 60% 3% (n =119) Skoleelev/student 4% 4% 16% 29% 43% 3% (n =297) Annet 19% 13% 0% 25% 38% 6% (n =16) Vanligste reisemåte Kjøre egen bil 4% 4% 7% 22% 62% 2% (n =111) Reiser kollektivt 4% 5% 13% 29% 48% 2% (n =532) Drosje 0% 18% 9% 27% 36% 9% (n =11) Sitter på med andre 5% 6% 12% 33% 42% 2% (n =66) Sykler 1% 5% 11% 28% 50% 4% (n =74) Går 4% 5% 14% 24% 50% 4% (n =107) Annet 13% 6% 13% 25% 25% 19% (n =16) Reiser kollektivt Daglig 7% 5% 14% 32% 40% 2% (n =313) 3-4 ganger i uka 3% 7% 10% 26% 52% 1% (n =223) 1-2 ganger i uka 0% 2% 11% 20% 61% 6% (n =137) Mindre enn en gang i uka 5% 0% 5% 29% 55% 5% (n =38) Sjeldnere 9% 4% 4% 22% 57% 4% (n =23) Nesten aldri 0% 0% 0% 14% 57% 29% (n =7) Reiseformål Til/fra arbeid 5% 5% 9% 31% 50% 1% (n =265) Til/fra skole 6% 5% 14% 31% 41% 4% (n =271) Gjør ærend 3% 4% 16% 20% 54% 3% (n =167) Til/fra legesykehus 0% 9% 14% 24% 51% 1% (n =70) Fritidssysler/besøk 1% 6% 13% 31% 48% 1% (n =140) Annet 6% 10% 15% 27% 33% 8% (n =48) Byruter Hamar 5% 6% 13% 29% 46% 1% (n =408) Elverum 0% 1% 8% 22% 66% 3% (n =74) Kongsvinger 6% 5% 15% 26% 43% 5% (n =84) Stamruter 3% 4% 10% 27% 51% 5% (n =176) Lørdag 0% 0% 10% 24% 62% 5% (n =21) Busstid Morgen 6% 3% 12% 23% 53% 2% (n =201) Formiddag 3% 5% 13% 26% 49% 4% (n =334) Ettermiddag 2% 5% 8% 34% 49% 2% (n =150) Kveld 8% 6% 12% 32% 42% 0% (n =78) Total 4% 5% 12% 27% 49% 3% (n =763) Signifikant høyere Signifikant lavere

17 Standardisert gjennomsnitt for Spørsmål q7_1: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger i ukedagene (dagtid)'', der Svært fornøyd=100 og Svært misfornøyd=0. 'Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid Signifik Signifikant lavere Snitt antall ant Ikke ant forskjellig Ikke kjønn Mann 81 (n =241) forskjel 80,71 Kvinne 78 (n =476) 78,41 alder Under 16 år 73 (n =26) 73, år 77 (n =231) 76, år 76 (n =112) 75, år 77 (n =146) 77,23 50 år eller eldre 87 (n =184) 87,23 Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv (hel/deltid) 81 (n =253) 81,42 Hjemmeværende+Arbeidsledig 80 (n =25) 80 Pensjonist/trygdet 85 (n =115) 85,43 Skoleelev/student 76 (n =288) 76,3 Annet 63 (n =15) 63,33 Vanligste reisemåte Kjøre egen bil 84 (n =109) 84,4 Reiser kollektivt 78 (n =522) 78,3 Drosje 73 (n =10) 72,5 Sitter på med andre 76 (n =65) 76,15 Sykler 81 (n =71) 81,34 Går 79 (n =103) 78,88 Annet 63 (n =13) 63,46 Reiser kollektivt Daglig 74 (n =306) 73, ganger i uka 80 (n =221) 79, ganger i uka 87 (n =129) 87,02 Mindre enn en gang i uka 84 (n =36) 84,03 Sjeldnere 80 (n =22) 79,55 Nesten aldri 95 (n =5) 95 Reiseformål Til/fra arbeid 80 (n =262) 79,68 Til/fra skole 75 (n =260) 75 Gjør ærend 80 (n =162) 80,4 Til/fra legesykehus 80 (n =69) 80,07 Fritidssysler/besøk 80 (n =139) 79,5 Annet 69 (n =44) 69,32 Byruter Hamar 77 (n =402) 76,55 Elverum 89 (n =72) 89,24 Kongsvinger 75 (n =80) 75 Stamruter 81 (n =167) 80,99 Lørdag 89 (n =20) 88,75 Busstid Morgen 79 (n =196) 79,21 Formiddag 79 (n =320) 79,06 Ettermiddag 81 (n =147) 81,12 Kveld 74 (n =78) 73,72 Total 79 (n =741) 78,95 Signifikant høyere

18 Spørsmål q7_2: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger ukedager (kveldstid)' Fordeling q7_2: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger ukedager (kveldstid)' Frekvens Prosent Spørsmål q7_2: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avgan Svært misfornøyd % % % % Svært fornøyd % Vet ikke % Total ,0 0% 25%

19 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Valid N Fordeling q7_2: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger ukedager (kveldstid)' kjønn Mann 8% 15% 20% 23% 19% 16% (n =245) Kvinne 13% 14% 16% 21% 22% 14% (n =451) alder Under 16 år 0% 14% 33% 17% 11% 25% (n =36) år 10% 14% 18% 27% 20% 11% (n =230) år 10% 26% 17% 21% 16% 9% (n =110) år 14% 17% 16% 19% 19% 14% (n =138) 50 år eller eldre 12% 8% 14% 18% 29% 19% (n =165) Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv (hel/deltid) 10% 14% 16% 23% 22% 15% (n =239) Hjemmeværende+Arbeidsledig 12% 15% 31% 12% 19% 12% (n =26) Pensjonist/trygdet 14% 12% 17% 14% 24% 18% (n =104) Skoleelev/student 9% 16% 18% 25% 19% 13% (n =290) Annet 13% 27% 13% 13% 20% 13% (n =15) Vanligste reisemåte Kjøre egen bil 6% 12% 14% 28% 24% 16% (n =105) Reiser kollektivt 13% 17% 18% 21% 20% 11% (n =499) Drosje 20% 0% 30% 30% 0% 20% (n =10) Sitter på med andre 6% 21% 9% 30% 18% 15% (n =66) Sykler 8% 20% 28% 14% 18% 11% (n =71) Går 8% 14% 25% 15% 22% 18% (n =102) Annet 13% 19% 0% 13% 13% 44% (n =16) Reiser kollektivt Daglig 15% 18% 15% 23% 20% 9% (n =295) 3-4 ganger i uka 11% 17% 17% 22% 20% 14% (n =206) 1-2 ganger i uka 4% 10% 26% 17% 22% 22% (n =129) Mindre enn en gang i uka 3% 12% 12% 27% 21% 24% (n =33) Sjeldnere 13% 8% 25% 29% 13% 13% (n =24) Nesten aldri 0% 0% 14% 0% 29% 57% (n =7) Reiseformål Til/fra arbeid 13% 18% 15% 22% 18% 14% (n =243) Til/fra skole 11% 17% 15% 25% 19% 13% (n =261) Gjør ærend 15% 17% 22% 13% 24% 10% (n =157) Til/fra legesykehus 16% 17% 17% 16% 19% 14% (n =63) Fritidssysler/besøk 9% 17% 21% 26% 19% 9% (n =133) Annet 11% 16% 11% 25% 20% 16% (n =44) Byruter Hamar 9% 14% 18% 22% 22% 15% (n =372) Elverum 17% 23% 10% 17% 17% 16% (n =70) Kongsvinger 32% 15% 10% 13% 12% 18% (n =82) Stamruter 5% 14% 21% 26% 24% 11% (n =168) Lørdag 10% 15% 30% 30% 10% 5% (n =20) Busstid Morgen 15% 12% 15% 22% 17% 18% (n =190) Formiddag 9% 15% 17% 20% 24% 14% (n =310) Ettermiddag 11% 19% 18% 20% 16% 16% (n =137) Kveld 9% 15% 24% 28% 23% 1% (n =75) Total 11% 15% 17% 22% 21% 14% (n =712) Signifikant høyere Signifikant lavere

20 Standardisert gjennomsnitt for Spørsmål q7_2: 'Vurdering av denne bussruten: Antall avganger ukedager (kveldstid)'', der Svært fornøyd=100 og Svært misfornøyd=0. 'Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid Signifik Signifikant lavere Snitt antall ant Ikke ant forskjellig Ikke kjønn Mann 59 (n =206) forskjel 59,22 Kvinne 57 (n =390) 56,79 alder Under 16 år 58 (n =27) 58, år 59 (n =205) 59, år 52 (n =100) år 53 (n =118) 52,97 50 år eller eldre 64 (n =133) 63,72 Hovedbeskjeftigelse Yrkesaktiv (hel/deltid) 59 (n =203) 59,36 Hjemmeværende+Arbeidsledig 53 (n =23) 53,26 Pensjonist/trygdet 57 (n =85) 56,76 Skoleelev/student 59 (n =252) 58,53 Annet 50 (n =13) 50 Vanligste reisemåte Kjøre egen bil 65 (n =88) 65,34 Reiser kollektivt 56 (n =443) 55,59 Drosje 47 (n =8) 46,88 Sitter på med andre 60 (n =56) 59,82 Sykler 54 (n =63) 53,97 Går 59 (n =84) 58,63 Annet 47 (n =9) 47,22 Reiser kollektivt Daglig 55 (n =269) 54, ganger i uka 57 (n =178) 56, ganger i uka 64 (n =101) 63,61 Mindre enn en gang i uka 67 (n =25) 67 Sjeldnere 56 (n =21) 55,95 Nesten aldri 83 (n =3) 83,33 Reiseformål Til/fra arbeid 54 (n =208) 54,45 Til/fra skole 57 (n =227) 56,72 Gjør ærend 54 (n =142) 53,87 Til/fra legesykehus 51 (n =54) 51,39 Fritidssysler/besøk 58 (n =121) 57,85 Annet 58 (n =37) 58,11 Byruter Hamar 60 (n =316) 60,28 Elverum 48 (n =59) 48,31 Kongsvinger 38 (n =67) 37,69 Stamruter 64 (n =150) 63,83 Lørdag 54 (n =19) 53,95 Busstid Morgen 54 (n =156) 54,33 Formiddag 60 (n =266) 59,96 Ettermiddag 53 (n =115) 53,48 Kveld 60 (n =74) 60,14 Total 57 (n =611) 57,32 Signifikant høyere

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Hedmark Trafikk Rapport Dato: 14.12.2012 INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen 15

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Fokusgrupper Kongsvinger 28. nov. 2006

Fokusgrupper Kongsvinger 28. nov. 2006 Fokusgrupper Kongsvinger 28. nov. 2006 Formål Med bakgrunn i totalmarkedsundersøkelsen 2006, ble kvalitativ research (fokusgrupper) gjennomført i Elverum og Kongsvinger. Undersøkelsen har til hensikt å

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Forklaringer på transportmiddelbruk - Casestudie sykkel. Et oppdrag for Vegdirektoratets etatsprosjekt: Miljøvennlig bytransport

Forklaringer på transportmiddelbruk - Casestudie sykkel. Et oppdrag for Vegdirektoratets etatsprosjekt: Miljøvennlig bytransport Forklaringer på transportmiddelbruk - Casestudie sykkel Et oppdrag for Vegdirektoratets etatsprosjekt: Miljøvennlig bytransport Delprosjekt 1: Sykling og betydningen av topografi og arealbruk (Skedsmo

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Notat. Ekspressbuss Vestlandet. Dokumentasjon av markedsundersøkelsen 26 / 2010. Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad

Notat. Ekspressbuss Vestlandet. Dokumentasjon av markedsundersøkelsen 26 / 2010. Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad Notat Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad 26 / Ekspressbuss Vestlandet Dokumentasjon av markedsundersøkelsen Innholdsfortegnelse Innledning... 1 DEL 1 BUSSPASSASJERENE... 2 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Omdømme og Kundetilfredshet 2012

Omdømme og Kundetilfredshet 2012 ENVINA IKS Omdømme og Kundetilfredshet 12 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Roar Håskjold 21.6.12 OPPSUMMERING Denne rapporten presenterer resultater fra en omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

5. Personlige behov. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Personlige behov

5. Personlige behov. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Personlige behov Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Personlige behov 5. Personlige behov Økt tid til personlige behov blant de unge Det har bare vært en økning i den totale tiden menn og kvinner i aldersgruppen 16-24 bruker

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

FredagsBirken ski 2013

FredagsBirken ski 2013 2013 Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til 2013. Vi sendte ut invitasjon om å delta i

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 Generell informasjon Dette er den siste eksamensoppgaven under overgangsordningen mellom gammelt og nytt pensum i SVSOS107. Eksamensoppgaven

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Evaluering av FredagsBirken sykkel - September 2013

Evaluering av FredagsBirken sykkel - September 2013 Evaluering av FredagsBirken sykkel - September 2013 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

Brukerundersøkelse 2011

Brukerundersøkelse 2011 Brukerundersøkelse 2011 Gjennomført av Opinion Perduco AS Desember 2011 1 INNHOLD... 1 Innledning... 4 Målgruppe... 4 Metode... 4 Datainnsamling... 4 Presentasjon av resultatene... 4 Feilmarginer... 5

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

5 Kjønn. Jente. 2 Gutt. Value 100. DIN mening om kollektivtilbudet i Verdal 1. 10.03.2007 10:01 www.questback.com

5 Kjønn. Jente. 2 Gutt. Value 100. DIN mening om kollektivtilbudet i Verdal 1. 10.03.2007 10:01 www.questback.com 5 Kjønn 9 89 Jente Gutt 8 7 6 5 5..7 : DIN mening om kollektivtilbudet i Verdal 6 Alder - fødselsår 8 yngre 995 5 99 99 5 99 6 99 7 99 5 8 9 989 988 987 986 5 6 985 eldre 5 5 5 6 7 8 9..7 : DIN mening

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 Laget av Ipsos MMI September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hovedfunn... 2 1.3 Metode og målgruppe... 4 2. Resultater

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Bakgrunn og problemstilling

Bakgrunn og problemstilling TØI rapport 545/2001 Forfattere: Alberte Ruud, Irene Tuveng, Bd Norheim Oslo 2001, 81 sider Sammendrag: Målrettet kollektivtransport Del 3: Trafikantgruppers verdsetting av kollektivtilbudet Bakgrunn og

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Markedsundersøkelse av GråkallBanen

Markedsundersøkelse av GråkallBanen Markedsundersøkelse av GråkallBanen Gjennomført av markedsføringsklassen ML1 ved Byåsen videregående skole våren 2008 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Hoveddel... 3 Introduksjon...

Detaljer