Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup Politikk, samfunn, offentlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig"

Transkript

1 Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup

2 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater s. 9 Årsaker til flytting s. 11 Kan Nordre Land gjøre noe? s. 14 Det beste med å bo i Nordre Land s. 16 Det dårligste med Nordre Land s. 17 Respondentene etter bakgrunn s. 18 2

3 Om undersøkelsen Bakgrunn og formål Nordre Land har i de senere år hatt en svak nettoutflytting fra kommunen. Formålet med undersøkelsen er å finne viktigste årsaker til utflytting, sett fra de som har flyttet, og om kommunen kan gjøre noe for å stanse utflyttingen. Om utvalget Utvalget ble definert som Norske statsborgere over 18 år, som har flyttet ut fra Nordre Land kommune, i løpet av de siste 5 år (etter 1/7 2001). Utvalget ble trukket fra Folkeregisteret. Totalt ble det trukket ut 732 utflyttere. Utenlandske stasborgere, døde, utvandrere, tilbakeflyttere til Nordre Land, personer bosatt på institusjon og bostedsløse ble plukket vekk (i alt 201 personer), og inngår ikke i utvalget. Etter at TNS Gallup fikk tilsendt navn og adresser fra Folkeregisteret, ble disse sendt Lindorff for påsetting av telefonnummer. Lindorff oppnådde påsetting av 649 telefonnummer. Etter fjerning av duplikater i TNS Gallup, gjenstod 523 nummer for oppringning. 3

4 Om undersøkelsen Gjennomføring Undersøkelsen ble gjennomført på telefon i tidsrommet Respondentene ble ringt opp inntil 5 ganger i perioden. Svarprosent og feilmarginer I alt ble det oppnådd intervju med 165 utflyttere. Dette utgjør 23 prosent av alle kjente utflyttere (over 18 år), og 32 prosent av tilgjengelige på telefon, hvor duplikater er fjernet. Feilmarginer for undersøkelsen ligger på +/- 3,0 +/- 6,9 prosentpoeng. Ansvarlig for gjennomføring Ansvarlig for undersøkelsen i Nordre Land kommune er John Løvmoen og Kjartan T. Stensvold. Ansvarlig for undersøkelsen i TNS Gallup er Roar Hind som også har utarbeidet sluttrapporten. TNS Gallup Roar Hind Avdelingsleder 4

5 Oppsummering 5

6 Viktigste funn Årsaker til flytting Viktigste årsak til flytting fra Nordre Lande er familie, kjæreste eller venner i annen kommune (28 prosent). Andre viktige forhold er tilbud om ny jobb eller bedre jobb i annen kommune (21 prosent), ønske om/mulighet for skolegang i annen kommune (20 prosent) og tilbud/ mulighet for bedre tomt eller bolig i annen kommune (19 prosent). Bare 2 prosent oppgir at det er økonomiske grunner for at de har flytte, og knapt noe skylder på dårlige offentlige tjenester i Nordre Land (1 prosent). Hva kunne Nordre Land gjort? 63 prosent mener (bestemt) Nordre Land ikke kunne ha gjort noe for å få dem til å bli. I tillegg svarer 16 prosent at de i så fall ikke vet hva det skulle ha vært. 11 prosent framhever at kommunen i så fall måtte ha skaffet flere/bedre arbeidsplasser. Bare 3 prosent vektlegger flere skoleplasser, og bare 1 prosent har vektlagt hhv boliger og at kommunen i så fall måtte ta mer hensyn til ungdommen. Best og dårligst ved Nordre Land? Trygghet, nærhet og oversiktelighet er det beste med Nordre Land (42 prosent). Deretter rangeres naturen (28 prosent), folket (19 prosent) og nærhet til familie (13 prosent). Dårligst vurderes mangel på aktiviteter og jobber og at kommunen er for liten/øde. 6

7 Funn etter bakgrunnskjennetegn Årsaker til flytting Sivil status: Gifte oppgir i første rekke bedre boligforhold som viktigste grunn for at de har flyttet. Skilte/enker/enkemenn oppgir i første rekke at man har flytett til familien, kjæreste eller venner. For samboende er også flytting til familie viktigst, sammen med ny/bedre jobb i annen kommune. Ugifte oppgir i første rekke at de flyttet pga skolegang/ studier. Hovedbeskjeftigelse: Jobb som årsak er naturlig nok viktigst for yrkesaktive, mens skolegang/studier likeledes er viktigst for skoleelever/studenter. For pensjonister er flytting til familie og bedre boligforhold viktigst. Alder: Ser vi på alder, er flytting til venner og bedre boligforhold viktigst for de over 60 år, mens skole-/studietilbud er viktigst for de mellom år. I aldersgruppen år er flytting til familie, venner, kjæreste viktigst. Disse oppgir også i minst like stor grad bedre boligforhold og skolegang studier som årsak, som ny/bedre jobb i annen kommune. Flytting til familie, venner eller kjæreste er også viktigste grunn for de i alderen år. Hva kunne Nordre Land gjort? Mens 71 prosent av kvinner svarer at kommunen ikke kunne gjort noe, mener noen færre (55 prosent) av mennene dette. Mens 74 prosent av pensjonistene/ svarer nei på spørsmålet, svarer færre av skoleelevene/ studentene nei (46 prosent). Blant de yrkesaktive er det 64 som svarer nei. Ser vi på sivil status, er det særlig gifte og skilte/enke/ enkemenn som i størst grad svarer nei, hhv 73 og 77 prosent, mens samboende og ugifte i noe mindre grad svarer nei (hhv 57 og 56 prosent). 8 av 10 i aldersgruppen 60 år + og 7 av 10 i aldersgruppen år, mener kommunen ikke kunne ha gjort noe for å få de til å bli boende. Utflyttere i de to yngste aldersgruppene, er imidlertid i noe mindre grad kategoriske på at kommunen ikke kunne ha gjort noe for at de ikke skulle ha flyttet. Blant disse svarer 6 av 10 nei. 7

8 Oppfølging Konklusjoner Undersøkelsen viser at det ikke er spesielt negative egenskaper ved tjenestetilbudet i Nordre Land som fører til utflytting. Hovedårsaken til flytting, er at personer flytter til familie, kjæreste eller venner, men en del oppgir også at de flytter til bedre boligforhold og at de flytter til jobb, enten ny bedre jobb (21 prosent), fikk ikke jobb/mistet jobb i Nordre Land (9 prosent) eller flyttet nærmere arbeidsplassen, dvs. til eksisterende jobb utenfor kommunen (6 prosent). Bare en mindre andel mener Nordre Land kunne ha gjort noe for at de skulle ha blitt. I så fall gjelder dette i første rekke å skaffe flere arbeidsplasser (11 prosent). Oversiktlighet, nærhet og trygghet er det som utflytterne synes er klart best med Nordre Land. Samtidig vurderes dette også av mange som dårligst, men da vurdert ut fra et lite aktivitetstilbud og at kommunen er for liten/øde. Hva kan kommunen gjøre noe med hvilket budskap skal kommuniseres? Et viktig innspill i så måte kan være resultatet fra kommunens befolkningsundersøkelse. Kommunen har mange gode tjenestetilbud! Dette blir viktig å kommunisere resultatene i hele regionen, så vel som innad i kommunen. Et annet viktig moment er arbeidsplasser. I hvilken grad kan kommunen, eventuelt i samarbeid med innovasjonspartnere i regionen, bidra til nye arbeidsplasser og forsterking av eksisterende? Det tredje som synes viktig er gode boliger tilrettelagt for familier, muligens også generasjonsboliger. Sist men ikke minst, kan det være viktig å skape litt liv og røre. 8

9 Hovedresultater 9

10 Viktigste årsak til flytting fra Nordre Lande er familie, kjæreste eller venner i annen kommune Hva var den eller de viktigste årsakene til at du/din familie flyttet fra Nordre Land? (Åpent). Probe: Er det andre grunner? 28 prosent av de som har flyttet fra Nordre Land siste 5 år, oppgir at de har flyttet for å kunne bo sammen med familie, kjæreste eller venner. Dette er viktigste årsak til å flytte fra Nordre Land. Andre viktige forhold er tilbud om ny jobb eller bedre jobb i annen kommune (21 prosent), ønske om/mulighet for skolegang i annen kommune (20 prosent) og tilbud/mulighet for bedre tomt eller bolig i annen kommune (19 prosent). Andre forhold som har ført til flytting er samlivsbrudd/skillsmisse/ektefelle død (9 prosent), at man har mistet eller ikke fått jobb i Nordre Land (9 prosent), ønske om å bo mer sentralt (7 prosent) og at man har syntes Nordre Land har vært for kjedelig (7 prosent). En god del oppgir også at de har flyttet for å bo nærmere sin arbeidsplass (5 prosent). Flyttet til familie, kjæreste eller venner i en annen kommune Fikk tilbud om ny jobb / bedre jobb i annen kommune Ønske om/mulighet for skolegang/studier annet sted (for egen del/barns del) Fikk tilbud om / mulighet for bedre boforhold (bolig / tomt) i annen kommune Samlivsbrudd/skillsmisse Fikk ikke jobb/mistet jobb Ønsket å bo mer sentralt Syntes Nordre Land er kjedelig Flytte nærmere arbeidsplass Tilfeldig Økonomiske grunner Bare 2 prosent oppgir at det er økonomiske grunner for at de har flytte, og knapt noe skylder på dårlige offentlige tjenester i Nordre Land (1 prosent). Misfornøyd med offentlige tjenester

11 Årsaker til flytting fra Nordre Lande hovedårsaker etter sivil status Bedre boligforhold i annen kommune Tidligere gift/skilt/ Ugift Samboende Gift Skolegang/studier Tidligere gift/skilt/ Ugift Samboende Gifte oppgir i første rekke bedre boligforhold i annen kommune blant de viktigste årsakene til å flytte. Dernest vektlegger denne gruppen at man har flyttet til familie, kjæreste, venner. Klart viktigste grunn for de ugifte, har vært å flytte til en kommune med bedre/mer relevant skole- /studietilbud. Samboende vektlegger som gifte at de har flyttet til familie, kjæreste, venner, men vektlegger i større grad enn gifte at de har flyttet pga ny jobb/bedre jobb i annen kommune. Tidligere gifte/skilte/enke/ enkemann vektlegger i første rekke at de har flytett til familie, kjæreste, venner. Flyttet til familie, kjæreste eller venner i annen kommune. Tidligere gift/skilt/ Ugift Samboende Gift Ny jobb/bedre jobb i annen kommune Tidligere gift/skilt/ Ugift Samboende Gift 14 Gift

12 Årsaker til flytting fra Nordre Lande hovedårsaker etter hovedbeskjeftigelse Bedre boligforhold i annen kommune Skoleelev/student Pensjonist/trygdet Yrkesaktiv offentlig Yrksaktiv privat Skolegang/studier Skoleelev/student Pensjonist/trygdet Yrkesaktiv offentlig Yrksaktiv privat Pensjonister/trygdede vektlegger i første rekke at de har flyttet til familie, kjæreste, venner (39 prosent), dernest at de fikk bedre boligforhold i annen kommune (26 prosent). Yrkesaktive i offentlig sektor vektlegger i noe større grad at de har flytett til familie, kjæreste venner (35 prosent) enn yrkesaktive i privat sektor (21 prosent), mens disse vektlegger i noe større grad ny jobb / bedre jobb i annen kommune som grunn, hhv 32 prosent mot 24 prosent blant yrkesaktive i offentlig sektor. Skoleelever/studenter viser i første rekke til skole/studier i annen kommune som viktigste årsak til flytting. 12 Flyttet til familie, kjæreste eller venner i annen kommune. Skoleelev/student Pensjonist/trygdet Yrkesaktiv offentlig Yrksaktiv privat Skoleelev/student Pensjonist/trygdet Yrkesaktiv offentlig Yrksaktiv privat Ny jobb/bedre jobb i annen kommune

13 Årsaker til flytting fra Nordre Lande hovedårsaker etter alder Bedre boligforhold i annen kommune Utflyttere i den yngste aldersgruppen (16-29 år) vektlegger i størst grad jobb, skolegang og flytting til familie, kjæreste, venner som hovedgrunn for å ha flyttet fra Nordre Land. Flyttet til familie, kjæreste eller venner i annen kommune år år år Skolegang/studier år0 Aldersgruppen år vektlegger i første rekke at de har flyttet til familie, venner, kjæreste (26 prosent). Denne aldersgruppen er mest heterogen når det gjelder årsaker til flytting. Mange nevner også bedre boligforhold (22 prosent), tilgang til skole/studier (20 prosent) og ny/bedre jobb i annen kommune (16 prosent). For de som har flytett i aldersgruppen år er familie, kjæreste, venner også viktigst. Ingen i denne gruppen har nevnt skolegang/studier som grunn år år år Ny jobb/bedre jobb i annen kommune år år år Blant de eldste er det å flytte til familie og bedre boligforhold klart viktigst år år

14 Hele 63 prosent mener Nordre Land ikke kunne ha gjort noe for å få dem til å bli. Var det noe Nordre Land kommune kunne ha gjort som hadde fått deg/din familie til å bli boende i kommunen? (Åpent) Så mange som 63 prosent svarer bestemt at Nordre Land ikke kunne ha gjort noe for å få dem til å bli. I tillegg svarer 16 prosent at de i så fall ikke vet hva det skulle ha vært. Nei (betemt ikke noe) Vet ikke Skaffe flere/bedre arbeidsplasser Av de som har kommet med konkrete innspill, har de fleste (11 prosent) svart at kommunen i så fall måtte ha skaffet flere/bedre arbeidsplasser. Bare 3 prosent vektlegger flere skoleplasser, og bare 1 prosent har vektlagt hhv boliger og at kommunen i så fall måtte ta mer hensyn til ungdommen. En større andel av kvinnene svarer nei på dette spørsmålet, 71 prosent mot 55 prosent blant menn. Forskjellen skyldes for en stor del at andelen menn som svarer vet ikke er større enn blant kvinnenne. Skaffe flere skoleplasser Skaffe flere boliger Ta mer hensyn til ungdommen Mens 74 prosent av pensjonistene/trygdede svarer nei på spørsmålet, svarer færre av skoleelevene/ studentene nei (46 prosent). Blant de yrkesaktive er det 64 som svarer nei Ser vi på sivil status, er det særlig gifte og skilte/enke/ enkemenn som i størst grad svarer nei, hhv 73 og 77 prosent, mens samboende og ugifte i noe mindre grad svarer nei (hhv 57 og 56 prosent). 14

15 De yngste er mest åpne for at kommunen kunne ha gjort noe Var det noe Nordre Land kommune kunne ha gjort som hadde fått deg/din familie til å bli boende i kommunen? (Åpent) Andel som svarer Nei 8 av 10 over 60 år og 7 av 10 i aldersgruppen år mener kommunen ikke kunne ha gjort noe for å få de til å bli boende. Utflyttere i de to yngste aldersgruppene, er imidlertid i noe mindre grad kategoriske på at kommunen ikke kunne ha gjort noe for at de ikke skulle ha flytett. etter alder år år år Ser vi på det tiltak som er klart viktigst, at kommunen kan skaffe flere/bedre arbeidsplasser, er det særlig personer i aldersgruppen år som framhever dette Andel som svarer Skaffe flere/bedre arbeidsplasser etter alder år år år

16 Trygghet, nærhet og oversiktelighet er det beste med Nordre Land Hva synes du var det aller beste med å bo i Nordre Land? (Åpent) Når de som har flyttet skal beskrive hva som var aller best med å bo i Nordre Land, er det i første rekke trygghet, nærhet og oversiktelighet som trekkes fram (42 prosent). Oversiktlig sted/passe størrelse/trygghet Fin natur Dernest trekkes naturen fram (28 prosent), at det er hyggelig folk i kommunen (19 prosent) og at man hadde nærhet til familien (13 prosent). En del legger også vekt på at de hadde nærhet til butikk (8 prosent). Kvinner og menn vektlegger mye de samme forholdene, men kvinner synes i noe større grad enn menn å fremheve som positivt at kommunen er trygg, oversiktlig og passe stor. Aldersgruppen 60 + fremhever i større grad enn yngre naturen som det fineste med kommune, men ikke familien, ellers mindre forskjeller etter alder. Folket Nærhet til familie Nærhet til butikk Vet ikke Det er mindre forskjeller etter sivil status, men ugifte svarer i noe større grad familien som det beste med kommunen, som kan indikere at de fortsatt har familien sin boende i kommunen. Det er tilsvarende svært små forskjeller mellom grupper etter hvilken hovedbeskjeftigelse de har, men det kan bemerkes at ingen pensjonister eller skoleelever nevner nærhet til butikk som det mest positive med det å bo i Nordre Land. Blant pensjonistene nevnes heller ikke nærhet til familie. 16

17 Mangel på aktiviteter og jobber og at det er øde, er det dårligste med å bo i Nordre Land Hva synes du var det aller dårligste med å bo i Nordre Land? (Åpent) For lite aktivitetstilbud (16 prosent), få/dårlige jobber (15 prosent) og at det er for lite sted / øde (12 prosent), er de forhold som fraflytterne i første rekke synes er dårligst med Nordre Land. Det er også mange (9 prosent) som følte at de ikke ble integrert i kommunen og er mest misfornøyd med kommunen på dette punktet. En del viser også til de offentlige tjenestene som aller dårligst. 9 prosent viser til at kommunen har dårlige tjenester, 7 prosent påpeker dårlig kollektivtilbud og 5 prosent mener det dårligste med kommunen er dårlige veier. Hele 28 prosent kunne ikke komme på noe som var dårligst med kommunen. I tillegg svarte 6 prosent at det ikke var noe spesielt dårlig med kommunen. For lite aktivitetstilbud Få/dårlige med jobber Lite sted/øde Mentaliteten / ble ikke integrert Dårlig offentlige tjenester Dårlig kollektivtilbud Dårlige veier Ikke noe dårlig Annet Vet ikke Ser vi på kjønn, finner vi at noen flere kvinner enn menn mener det dårligste med Nordre Land er få/dårlige jobber, og motsatt at en større andel av mennene enn kvinnene er kritiske til menneskene som bor i kommunen. Samboende og ugifte vektlegger i større grad enn gifte og skilte at det er lite aktiviteter som er det dårligste med kommunen, mens gifte og skilte vektlegger i større grad få/dårlig med jobber og mentaliteten blant de som bor i kommunen som dårligst. Gruppen over 60, vektlegger i større grad dårlige offentlige tjenester og egenskaper ved innbyggerne, mens den yngste aldersgruppen i større grad nevner at det er for lite aktivitetstilbud i kommunen

18 Respondentene etter bakgrunnskjennetegn 18

19 Kjønn 52 % 48 % Mann Kvinne 19

20 Alder 7 % 16 % 44 % år år år % 20

21 Sivil status 13 % 22 % 27 % Gift Samboende Ugift Tidl. gift/skilt 38 % 21

22 Utdanning 15 % 37 % Grunnskole Videregående Univer./høyskole 48 % 22

23 Hovedbeskjeftigelse 1 % 8 % 2 % 6 % 34 % Yrkesaktiv privat sektor Yrkesaktiv offentlig 14 % Yrkesaktiv selvstendig Pensjonist/trygdet 2 % Skoleelev/student Arbeidssøkende 33 % Hjemmeværende Ubesvart 23

24 Geografi (flyttet til) 4 % 2 % 21 % Oslo/Akershus Rest Østlandet Sør/Vestlandet Tr.lag/Nord Norge 73 % 24

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

ØF-Rapport nr. 03/2006. Valdres-Rypa. Tilflytting og trivsel blant kvinner i. Valdres. av Gro Marit Grimsrud

ØF-Rapport nr. 03/2006. Valdres-Rypa. Tilflytting og trivsel blant kvinner i. Valdres. av Gro Marit Grimsrud ØF-Rapport nr. 03/2006 Valdres-Rypa Tilflytting og trivsel blant kvinner i Valdres av Gro Marit Grimsrud ØF-Rapport nr. 03/2006 Valdres-Rypa Tilflytting og trivsel blant kvinner i Valdres av Gro Marit

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland,

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 1 RESTRIKSJONER VED BRUK AV RESULTATENE GJENGITT I RAPPORTEN OG DE GRAFISKE PRESENTASJONENE TNS Gallup har copyright til alle

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING Dagens Holebilde 17.2.2001 Flott vær, bare man kommer seg noen meter over Steinsfjorden, Foto: Per Aa. Mandt RESULTAT FRA EN BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse BORGER OG BRUKER En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse Vox 2008 ISBN 978-82-7724-119-7 Grafisk produksjon 07 Gruppen AS Opplag 1 500 Forord Borger og bruker er en analyse av den norske

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer