Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing"

Transkript

1 Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen

2 Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til kommunesammenslåing 4 Hvordan bør tjenestene organiseres? 5 Konsekvenser for tjenestene ved sammenslåing? 6 Plassering og avstand til kommunesenteret? Rådgivende folkeavstemning? 3 8 Vedlegg: Spørreskjema 42 2

3 1 Dokumentasjon av undersøkelsen

4 Bakgrunn og formål Formål I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur ønsker kommunestyret i Klæbu å involvere og engasjere innbyggerne i Klæbu, ved å innhente synspunkter om hva som rører seg og hva ulike grupper er opptatt av. Dette handler om innbyggernes syn på færre kommuner og retningsvalg dvs. hvilke kommuner/kommune Klæbu bør orientere seg mot. Videre, hvilket syn innbyggerne har på dagens oppgaveløsning i egen kommune og gjennom interkommunale samarbeidsordninger hvordan innbyggerne opplever at oppgaveløsningen vil bli i en sammenslått kommune. Mandat Det ringes på vegne av Klæbu kommunestyre. Informantene skal være innbyggere fra og med de som fyller år i 2. Innbyggerne spørres gjennom telefonintervju. 4

5 Gjennomføring og rapportering Feltperiode Intervjuene foregikk i perioden fra til Metode Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av telefonintervju. I alt ble 3343 personer i alderen år + trukket til bruttoutvalget. Undersøkelsen ble avsluttet når det var gjennomført 5 intervju som planlagt. Ansvar Kontaktperson i Klæbu kommune har vært Steinar Lianes. Ansvarlig for gjennomføring og rapportering av undersøkelsen i TNS Gallup har vært Roar Hind, avdelingsleder i avdeling for Politikk og samfunn. Rapport Denne rapporten viser resultater totalt og brutt ned på flere bakgrunnsvariabler; kjønn, alder, utdanning, antall år man har bodd i kommunen, om man er i arbeid, skoleelev, pensjonist etc., om man har sin arbeidsplass i kommunen eller i en annen kommune (hvis i arbeid), samt partipreferanse hvis det skulle være valg til kommunestyret «i morgen». Resultater som viser større forskjeller mellom ulike grupper kommenteres, selv om disse ikke nødvendigvis er signifikante (dvs. sikre på et 5 prosent nivå). Grupper hvor det er svært få svar, er ikke rapportert. Dette gjelder for enkelte av partiene i spørsmålet om partipreferanse. 5

6 Utvalg og metode Utvalgsbase og utvalg Utvalget har blitt trukket representativt på kjønn og alder fra TNS Gallups innbyggerbase, kopi av Bisnode Matcit sin base som har status som opplysningstjeneste. Frafall Alle befolkningsundersøkelser oppnår færre intervju med personer i de yngste aldersgruppene, samt flere intervju med eldre og personer med høyere utdanning enn deres faktiske andel i befolkningen. Det har også vært tilfellet i denne undersøkelsen. Vekt Undersøkelsen er derfor vektet på kjønn, alder og tredelt utdanning i hht befolkningssammensetningen i Klæbu kommune. Det betyr at personer med grunnskoleutdanning og personer i de yngste aldersgruppene er vektet opp, mens personer med høyere utdanning og de eldste er vektet ned. Innbyggere i Klæbu kommune etter kjønn og tredelt utdanning (SSB) Prosent Utdanning Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Grunnskole Videregående Universitet Innbyggere i Klæbu kommune etter kjønn og alder Prosent Alder Menn Kvinner SUM Menn Menn -2 år år år år Sum Prosent Vektet utvalg (i hht SSB/innbyggere i Klæbu) og nettoutvalget (de som svarte) Vektet (Univers) Unw eighted base Vektet (Univers) Nettoutvalget (Svart) Avvik Totalt Mann Kvinne Under 3 år år år Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter grunnskole) Universitet\ Høyskole (1-3 år etter videregående skole) Universitet\ Høyskole (4 år eller mer etter videregående skole)

7 Feilmarginer og signifikante forskjeller Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til resultatene når vi spør et utvalg, av befolkningen eller blant landets skoler. Denne usikkerheten, eller feilmarginen, kan beregnes statistisk. Et sentralt mål i denne sammenhengen er standardavviket. Standardavviket beregnes ut fra hvor mye hver enkelt enhet avviker fra gjennomsnittet for alle enhetene i undersøkelsen når det gjelder den egenskapen vi ønsker å måle. Med utgangspunkt i standardavviket kan vi beregne feilmarginen for det aktuelle resultatet. Fastsettelsen av feilmarginen vil også avhenge av hvor stor usikkerhet vi er villige til å akseptere. Det vanlige er å angi feilmarginer basert på 5 prosent sannsynlighet. Dette betyr at hvis vi hadde 1 forskjellige uavhengige utvalg, ville resultatet ligge innenfor de feilmarginene vi oppgir i minst 5 av de 1 undersøkelsene. Det vil igjen si at det bare er 5 prosent sannsynlighet for at den faktiske fordelingen i befolkningen (blant skolene) ikke ligger innenfor de oppgitte feilmarginene. Feilmarginene i prosenttabeller uttrykkes i prosentpoeng. Hvis vi for eksempel har funnet at 6 prosent i et utvalg på 5 innbyggere er i mot kommunesammenslåing, gir dette en feilmargin på +/- 4,3 prosentpoeng. Det er det da med 5 prosent sannsynlighet et sted mellom 55,7 og 64,3 prosent av innbyggerne som er mot kommunesammenslåing, men det mest sannsynlige resultatet er 6 prosent. Dersom vi kun har intervjuet 5 personer, og 6 prosent er i mot kommunesammenslåing, vil feilmarginene være på hele,6 prosentpoeng. I dette tilfellet kan vi ikke være «helt sikre» (5 prosent sikre) på at dette også gjelder for hele universet. Tabellen på neste side kan brukes som et hjelpemiddel ved tolkningen av resultatene. Tabellen er basert på såkalte «uendelighetsunivers», der populasjonen er 1 ganger eller mer det antall intervju som foreligger. 7

8 Feilmarginer, forts. Tabell: Feilmarginer i uendelighetsunivers STØRRELSEN PÅ FEILMARGINEN I PROSENTPOENG enheter 5(5)% 1()% 2(8)% 3(7)% 4(6)% 5(5)% 5 +/- 6 +/- 8,3 +/- 11, +/- 12,7 +/-,6 +/-, 1 +/- 4,3 +/- 5, +/- 7, +/-, +/-,6 +/-,8 2 +/- 3 +/- 4,2 +/- 5,5 +/- 6,4 +/- 6,8 +/- 6, 4 +/- 2,2 +/- 3, +/- 3, +/- 4,5 +/- 4,8 +/- 4, 5 +/- 1, +/- 2,6 +/- 3,5 +/- 4, +/- 4,3 +/- 4,4 6 +/- 1,7 +/- 2,4 +/- 3,2 +/- 3,7 +/- 3, +/- 4, 1 +/- 1,4 +/- 1, +/- 2,5 +/- 2,8 +/- 3, +/- 3,1 +/- 1,1 +/- 1,5 +/- 2, +/- 2,3 +/- 2,4 +/- 2,5 +/-, +/- 1,2 +/- 1,6 +/- 1,8 +/- 1, +/- 2, Figur: Feilmarginer med 5 intervju i et univers med 4632 innbyggere UNIVERS (plott) UTVALG, antallet vi spør (plott) 5 vi måler svar på 54 % 3 % % 5 % +/- svaret som er gitt 4,2 % 3, % 3,7 % 1,8 % Gir nedre grense i konfidensintervall 4,8 %,1 % 21,3 % 3,2 % Gir øvre grense i konfidensintervall 58,2 % 33, % 28,7 % 6,8 % Feilmargin I følge våre opplysninger, er det 4632 innbyggere i Klæbu i alderen år+ (SSB). Basert på dette tallet kan vi regne eksakte feilmarginer og slutte oss til om det med stor sannsynlighet er et flertall for eller mot kommunesammenslåing i Klæbu. I denne undersøkelsen finner vi at 54 prosent (avrundet fra 53,6 prosent) av kommunens innbyggere mener kommunen bør være organisert som i dag. Feilmarginene er på +/- 4,2 prosent, og konfidensintervallet ligger mellom 4,8 og 58,2 prosent. Vi kan dermed med nær 5 prosent sikkerhet påstå at det er et flertall for dagens organisering, men vi er ikke 1 (5) prosent sikre. 8

9 2 Oppsummering av hovedfunn

10 Hovedfunn (I) 54 prosent av kommunens innbyggere mener kommunen bør være organisert som i dag. prosent ønsker at Klæbu slås sammen med en eller flere nabokommuner. prosent at Klæbu inngår i en storkommune for hele Trondheimsområdet. Blant de som ønsker sammenslåing med annen kommune ( prosent), ønsker flest sammenslåing med Melhus (71 prosent), dernest Trondheim (55 prosent). Organisering av tjenestene 63 prosent mener det blir best om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag. 21 prosent (2 av 1) mener tjenestene blir best om kommunen slår seg sammen med andre kommuner Kun 11 prosent mener et det er en fordel for Klæbu og kommunens innbyggere om kommunen overtar ansvaret for disse tjenestene selv. Ansatte i offentlig sektor er de som i størst grad (7 prosent) mener at tjenestene er best tjent med dagens organisering. 1

11 Hovedfunn (II) Hvordan tjenestene vil bli løst Lokaldemokrati Dersom det blir en kommunesammenslåing, tror 38 prosent at lokaldemokratioppgavene vil bli løst dårligere. prosent tror lokaldemokratiet vil fungere bedre, mens 32 prosent tror dette vil fungere som i dag. Helsetjenester Mens 22 prosent tror helsetjenestene blir dårligere, tror 38 prosent at de blir bedre. 37 prosent tror helsetjenestene blir som i dag. Hvordan tjenestene vil bli løst Eldreomsorg Om lag like mange tror eldreomsorgstilbudet blir dårligere som bedre, hhv 3 mot 32 prosent. Om lag en tredjedel (31 prosent) tror eldreomsorgen vil bli som i dag. Barnehagetilbudet Nær halvparten (48 prosent) mener barnehagetilbudet vil bli som i dag etter en eventuell sammenslåing. Mens prosent mener barnehagetilbudet vil bli dårligere, er det prosent som mener det vil bli bedre. 11

12 Hovedfunn (III) Hvordan tjenestene vil bli løst Skole/SFO Flere mener at skole/sfo vil løses bedre enn dårligere etter en eventuell, hhv 3 mot 21 prosent. Byggesaksbehandling Mens 34 prosent tror byggesaksbehandling blir dårligere ivaretatt etter sammenslåing, tror prosent de motsatte. Kultur, idrett og fritid Flere mener at tjenestene kan bli bedre enn dårligere innen kultur, idrett og fritid (36 mot prosent). 35 prosent tror de vil bli som i dag. Plassering og avstand til kommunesenteret 55 prosent av kommunens innbyggere mener at plassering og avstand til kommunesenteret er viktig. Mens 21 prosent mener dette er svært viktig, er det 34 prosent som mener dette er ganske viktig Rådgivende folkeavstemning 56 prosent av kommunens innbyggere mener det er svært viktig med en folkeavstemning før en beslutning. I tillegg mener 28 prosent at dette er ganske viktig. 12

13 3 Holdninger til kommunesammenslåing

14 54 prosent av kommunens innbyggere mener kommunen bør være organisert som i dag Q7: Et flertall på Stortinget har tatt til orde for å redusere antall kommuner i Norge. Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for Klæbu bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, bør alle kommunene i Trondheimsområdet (Skaun, Melhus, Trondheim, Midtre-Gauldal, Malvik og Klæbu) bli en kommune, eller bør kommunen være organisert som i dag? 5 % % 5 % 75 % 1 % Totalt prosent ønsker sammenslåing og en annen kommunestruktur Mann Kvinne Under 3 år 3-44 år 45-5 år Mens prosent ønsker at Klæbu slås sammen med en eller flere nabokommuner, ønsker prosent at Klæbu inngår i en storkommune for hele Trondheimsområdet Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller 4 år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Trondheimsområdet bør bli en kommune Være organisert som i dag Vet ikke\ingen mening Mens det er knapt flertall for kommunesammenslåing blant menn, 4 mot 48 prosent, er det et klart flertall mot blant kvinnene (5 prosent). Færrest ( prosent) ønsker endring blant de yngste (under 3 år). Blant de med lengst utdannelse er det et klart flertall for endring av kommunestrukturen.

15 6 prosent av de som har sin arbeidsplass i Klæbu kommune, mener at kommunen bør være som i dag Q7: Et flertall på Stortinget har tatt til orde for å redusere antall kommuner i Norge. Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for Klæbu bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, bør alle kommunene i Trondheimsområdet (Skaun, Melhus, Trondheim, Midtre-Gauldal, Malvik og Klæbu) bli en kommune, eller bør kommunen være organisert som i dag? % % 5 % 75 % 1 % Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student 1 64 Arbeidssøkende\permittert 6 Hjemmeværende\husarbeid i Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Trondheimsområdet bør bli en kommune Være organisert som i dag Vet ikke\ingen mening Blant de som jobber i en annen kommune, er 47 prosent for en kommunesammenslåing, mens 4 prosent er i mot. Senterpartivelgere er klart mest i mot strukturendring, 8 prosent eller nær av 1 er i mot, mens velgerne til Venstre og KrF er mest for (hhv. 67 og 61 prosent). Det er spesielt få intervju blant velgerne til disse partiene, feilmarginene er dermed store og resultatene er tilsvarende usikre. Mest sannsynlig er det likevel, at det er ulike oppfatninger til kommunesammenslåing i Klæbu etter partipreferanse.

16 Blant de som ønsker sammenslåing ( prosent), ønsker flest Melhus (71 prosent), dernest Trondheim (55 prosent) Q8: Hvilken eller hvilke nabokommuner bør Klæbu slå seg sammen med. Jeg leser nå opp navn på aktuelle kommuner, og du svarer JA eller NEI til sammenslutning? Figurene under viser andel JA. 6 Skaun Melhus Trondheim Midtre-Gaudal Malvik kommune Totalt 2 Totalt 71 Totalt 55 Totalt Totalt 73 Mann Mann 71 Mann 51 Mann Mann 63 Kvinne Kvinne 71 Kvinne 6 Kvinne Kvinne Under 3 år 3-44 år 45-5 år 6+ Under 3 år 3-44 år 45-5 år Under 3 år 3-44 år 45-5 år Under 3 år 3-44 år 45-5 år Under 3 år 3-44 år 45-5 år Grunnskole 1 Grunnskole 65 Grunnskole 63 Grunnskole 32 Grunnskole 61 Videregåe 2 Videregåen 6 Videregåen 47 Videregåe 1 Videregåe Universitet Universitet 74 Universitet\ 56 Universitet Universitet 7 Universitet 28.2 Universitet 83 Universitet\ 64 Universitet 21 Universitet år eller 4 år eller 5 4 år eller 4 år eller 4 år eller 5 til 1 år 32 5 til 1 år 2 5 til 1 år 5 5 til 1 år 12 5 til 1 år til 2 år 11 til 2 år til 2 år 5 11 til 2 år til 2 år år eller 21 år eller år eller år eller 21 år eller 12

17 Andre kommuner nevnt Q8: Hvilken eller hvilke nabokommuner bør Klæbu slå seg sammen med. jeg leser nå opp navn på aktuelle kommuner, og du svarer JA eller NEI til sammenslutning? Få nevnte andre kommuner, det som ble nevnt var: Levanger (Åsen) Selbu Selbu Selbu Selbu Tydal

18 4 Hvordan bør tjenestene organiseres?

19 63 prosent mener det blir best om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag Q1: Tjenestene best tjent med: Klæbu kommune samarbeider i dag med nabokommunene om bl.a. krisesenter, legevakt, brannvesen og renovasjon. Tror du disse tjenestene blir best om Klæbu slår seg sammen med andre kommuner, om Klæbu overtar ansvaret for disse tjenestene selv, eller om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag? Totalt Mann Kvinne Under 3 år 3-44 år 45-5 år 6+ Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller 4 år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere % % 5 % 75 % 1 % Best om Klæbu slår seg sammen med andre kommuner. Best om Klæbu overtar ansvaret for disse tjenestene selv Best om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag. Vet ikke prosent (2 av 1) mener tjenestene blir best om kommunen slår seg sammen med andre kommuner. Kun 11 prosent mener et det er en fordel for Klæbu og kommunens innbyggere om kommunen overtar ansvaret for disse tjenestene selv. Flere menn enn kvinner mener at kommunen og tjenestene er tjent med at kommunen slår seg sammen med andre kommuner, mot prosent. Personer med 5 til 1 år botid i kommunen synes i større grad å menet at tjenestene tjener på at kommunen slår seg sammen med andre kommuner.

20 Ansatte i offentlig sektor er de som i størst grad (7 prosent) mener at tjenestene er best tjent med dagens organisering Q1: Tjenestene best tjent med: Klæbu kommune samarbeider i dag med nabokommunene om bl.a. krisesenter, legevakt, brannvesen og renovasjon. Tror du disse tjenestene blir best om Klæbu slår seg sammen med andre kommuner, om Klæbu overtar ansvaret for disse tjenestene selv, eller om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag? % % 5 % 75 % 1 % Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Færre, men fortsatt et flertall på 53 prosent, menet tjenestene blir best om de leveres som i dag i et samarbeid med nabokommunene. Også på dette spørsmålet finner vi at Senterpartiet har flest velgere som støtter dagens organisering. Best om Klæbu slår seg sammen med andre kommuner. Best om Klæbu overtar ansvaret for disse tjenestene selv. Best om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag. Vet ikke 2

21 5 Konsekvenser for tjenestene ved sammenslåing?

22 Dersom det blir en kommunesammenslåing, tror 38 prosent at lokaldemokratioppgavene vil bli løst dårligere Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre Lokaldemokrati % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann Kvinne Under 3 år 3-44 år 45-5 år prosent mener lokaldemokratiet vil fungere bedre, mens 32 prosent tror det vil fungere som i dag. En noe større andel kvinner enn menn er skeptiske til hvordan lokaldemokratiet vil fungere etter en kommunesammenslåing Grunnskole 6 Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 22

23 Selvstendige næringsdrivende mener i større grad at lokaldemokratiet kan fungere bedre etter kommunesammenslåing Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. % % 5 % 75 % 1 % Lokaldemokrati Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert 8 4 Hjemmeværende\husarbeid i 7 Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Velgerne til SV og SP er mest kritiske til hvordan lokaldemokratiet løses etter en eventuell sammenslåing. Vi viser til at det er få selvstendige næringsdrivende som har svart på undersøkelsen, og at antallet som er intervjuet blant de som stemmer på de minste partiene også er få. I disse gruppene er det spesielt store feilmarginer og tallene må derfor tolkes med varsomhet. Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke

24 Mens 22 prosent tror helsetjenestene blir dårligere, tror 38 prosent at de blir bedre Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. 5 Helsetjenester % % 5 % 75 % 1 % Totalt prosent tror helsetjenestene blir som i dag Mann 8 37 Kvinne Under 3 år år 45-5 år Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter 38 Universitet\ Høyskole (1-3 år 1 35 Universitet\ Høyskole (4 år eller år eller mindre til 1 år til 2 år år eller flere Menn er noe mer positive enn kvinner til utvikling av helsetjenestene etter en kommunesammenslåing. Blant de som har universitet/ høyskoleutdanning, mer enn 3 år, tror halvparten at tjenestene blir bedre. De som har bodd i kommunen i 5 til 1 år er mest positive til effekten på disse tjenestene. Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke

25 Senterpartivelgerne er de som i størst grad skiller seg fra andre, ved å mene at helsetjenestene blir dårligere Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. Helsetjenester % % 5 % 75 % 1 % 62 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert 68 8 Hjemmeværende\husarbeid i Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) 31 Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Mest positive til hvilken effekt en eventuell sammenslåing vil ha på helsetjenestene er Høyres velgere, 55 prosent tror de vil bli bedre. Om lag like mange pensjonister/ trygdede tror helsetjenestene blir dårligere ( prosent) som andelen som tror de blir bedre ( prosent). De fleste i denne gruppen (nær halvparten), tror at helsetjenestene vil være som i dag. Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke

26 Om lag like mange tror eldreomsorgstilbudet blir dårligere som bedre, hhv 3 mot 32 prosent Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. % % 5 % 75 % 1 % 5 Totalt Mann Kvinne Under 3 år år 45-5 år 6+ Grunnskole 11 Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller 1 Eldreomsorg Om lag en tredjedel (31 prosent) tror eldreomsorgen vil bli som i dag. Aldersgruppene 45 år + er noe mer kritiske til tjenestene til eldre etter en eventuell kommunesammenslåing enn de yngre. Men også blant gruppen 6+, er det om lag like mange som er kritiske (35 prosent) som positive (32 prosent), og om lag like mange tror tjenestene blir som i dag (3 prosent) år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke

27 Pensjonister/trygdede har den største andelen kritiske til eldreomsorgstilbudet etter en event. sammenslåing (38 prosent) Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. Eldreomsorg % % 5 % 75 % 1 % 62 3 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Blant høyrevelgerne finnes vi færrest kritiske ( prosent) Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ 22 Pensjonist\trygdet Skoleelev\student 2 Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i Mest kritiske er Senterpartiets velgere (5 prosent) og SVs velgere (43 prosent) Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) 34 4 Sosialistisk Venstreparti (SV) 22 Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke

28 Nær halvparten (48 prosent) mener barnehagetilbudet vil bli som i dag etter en eventuell sammenslåing Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. 5 Barnehagetilbud % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann Kvinne Mens prosent mener barnehagetilbudet vil bli dårligere, er det prosent som mener det vil bli bedre Under 3 år 3-44 år 45-5 år Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år 2 Universitet\ Høyskole (4 år eller En noe større andel kvinner enn menn mener tilbudet vil bli dårligere. Aldersgruppen under 45 år er mer kritiske enn de som er 45 år eller elder år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 28

29 Senterpartiets velgere er mest kritiske til utvikling av barnehagetilbudet ved en sammenslåing (55 prosent) Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. Barnehagetilbud % % 5 % 75 % 1 % 62 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Mange er også kritiske blant gruppen selvstendig næringsdrivende (44 prosent). 2 Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet 2 6 Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert 8 2 Hjemmeværende\husarbeid i Mest positive (36 prosent) og minst kritiske ( prosent) er Høyres velgere Det norske Arbeiderparti (DNA, 1 Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) 35 Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 2

30 Flere mener at skole/sfo vil løses bedre enn dårligere etter en event. kommunesammenslåing, hhv 3 mot 21 prosent Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. 5 Skole og SFO % % 5 % 75 % 1 % Totalt Kvinner er noe mer delt i synet på dette enn menn Mann Kvinne Under 3 år 3-44 år 45-5 år Ellers relativt små forskjeller etter alder, men den eldste aldersgruppen opplever i klart større grad at de ikke har kunnskap til å ta stilling til dette spørsmålet Grunnskole 4 8 Videregående skole (1-3 år etter 1 Universitet\ Høyskole (1-3 år 11 Universitet\ Høyskole (4 år eller år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 3

31 Vurdering av skole og SFO sammenfaller i stor grad med vurderingene av barnehagetjenestene Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. % % 5 % 75 % 1 % 62 Arbeidsplass i hjemkommunen 3 Arbeidsplass i en annen kommune Skole og SFO Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i 6 Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Mest kritiske er Senterpartiets, SVs og KrF sine velgere, mens mest positive er Høyres velgere. Gruppen selvstendig næringsdrivende er også tilsvarende barnehagetjenestene mer kritiske til konsekvensene av en kommunesammenslåing enn andre yrkesgruppen, pensjonister og skoleelever. Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 31

32 Mens 34 prosent tror byggesaksbehandling blir dårligere ivaretatt etter sammenslåing, tror prosent de motsatte Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. 5 Byggesaksbehandling % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann Kvinne Aldersgruppen 45-5 år er mest kritiske til hva som kan hende med disse tjenestene etter en eventuell sammenslåing Under 3 år 3-44 år 45-5 år 6+ Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller Det er også en spesiell stor andel kritiske til konsekvensene for byggesaksbehandling (vel 5 prosent) blant de med kortest botid i kommunen år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 32

33 Andelen kritiske er spesiell høy blant selvstendig næringsdrivende når det gjelder byggesaker (56 prosent) Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. Byggesaksbehandling % % 5 % 75 % 1 % 62 3 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert 3 43 Hjemmeværende\husarbeid i Senterpartivelgerne er også når det gjelder denne tjenesten de som i størst grad tror tjenestene vil bli dårligere, men forskjellen til de som stemmer på andre partier er mindre sammenlignet med andre tjenester Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) 11 1 Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) 5 Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 33

34 Flere mener at tjenestene kan bli bedre enn dårligere innen kultur, idrett og fritid (36 mot prosent) Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. 5 Tilbud innen kultur, idrett og fritid % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann 8 37 Kvinne Når det gjelder disse tjenestene, finner vi at de yngste aldersgruppene er klart mer positive enn de eldste til effekter av en sammenslåing Under 3 år år 45-5 år Grunnskole 5 Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller Tilsvarende er de med kortest botid i kommunen, klart mer positive til at tjenestene vil bli bedre med sammenslåing enn de som har bodd i Klæbu i 21 år eller mer år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 34

35 Mens vel 4 prosent av Høyres velgere er positive til effekter på kultur, idrett og fritid, er kun prosent positive blant SPs velgere. Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. % % 5 % 75 % 1 % Tilbud innen kultur, idrett og fritid Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i 8 3 Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) 1 55 Senterpartiet (Sp) 36 4 Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) 2 36 Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Yrkesaktive i egen virksomhet er også her den arbeidsgruppen som i størst grad mener at tjenestene vil bli dårligere. Flest kritiske finner vi blant SVs velgere (5 prosent), samtidig er SVs velgere spesielt polariserte når det gjelder disse tjenestene, med 33 prosent som mener at tjenestene vil bli mye bedre ved en kommunesammenslåing. Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 35

36 6 Plassering og avstand til kommunesenteret?

37 55 prosent av kommunens innbyggere mener at plassering og avstand til kommunesenteret er viktig Q12: Avstand til kommunesenteret: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvor viktig mener du plassering og avstand til kommunesenteret i en ny kommune er? Vil du si svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller viktig, ganske viktig eller svært viktig? Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år 6 Universitet\ Høyskole (4 år eller 4 år eller mindre 8 5 til 1 år 7 11 til 2 år % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann Kvinne Under 3 år år år Grunnskole år eller flere Svært uviktig Ganske uviktig Mens 21 prosent mener dette er svært viktig, er det 34 prosent som mener dette er ganske viktig. Flere kvinner enn menn vektlegger dette forholdet, 62 prosent mot 47. Forholdet er aller viktigst for de eldste i alderen 6+. Blant disse mener vel 4 prosent at plassering og avstanden til kommunesenteret er svært viktig. Minst viktig oppleves kommunesenterets plassering blant de som har bodd færrest år i kommunen. Verken viktig eller uviktig Svært viktig Ganske viktig Vet ikke 37

38 Blant de som har sin arbeidsplass i Klæbu, er det 66 prosent som mener at plassering og avstand til kommunesenteret er ganske eller svært viktig Q12: Avstand til kommunesenteret: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvor viktig mener du plassering og avstand til kommunesenteret i en ny kommune er? Vil du si svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller viktig, ganske viktig eller svært viktig? % % 5 % 75 % 1 % 62 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i 54 7 Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Svært uviktig Ganske uviktig Klart færre mener dette er viktig blant de som jobber utenfor kommunen, men også blant disse er det 47 prosent som mener dette er ganske eller svært viktig. Yrkesaktive ansatt i offentlig sektor, opplever dette som noe mer viktig enn de som jobber i privat sektor. Færrest som opplever dette som viktig finner vi blant Venstres velgere (3 prosent). Verken viktig eller uviktig Svært viktig Ganske viktig Vet ikke 38

39 7 Rådgivende folkeavstemning?

40 56 prosent av kommunens innbyggere mener det er svært viktig med en folkeavstemning før en beslutning Q12: Rådgivende folkeavstemning: Hvor viktig er det for deg at Klæbu kommune gjennomfører en rådgivende folkeavstemning i forkant av en beslutning om kommunesammenslåing, for eksempel sammen med neste kommunestyrevalg høsten 2? Vil du si dette er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller viktig, ganske viktig eller svært viktig? % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann Kvinne Under 3 år år 45-5 år I tillegg mener 28 prosent at dette er ganske viktig. Det er bred enighet om dette prinsippet på tvers av kjønn, alder, utdanning og antall år i kommunen Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter 6 Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Svært uviktig Verken viktig eller uviktig Svært viktig Ganske uviktig Ganske viktig Vet ikke 4

41 Mens alle Senterpartiets velgere som her er spurt går inn for en rådgivende folkeavstemning, er Venstres velgere mest delt Q12: Rådgivende folkeavstemning: Hvor viktig er det for deg at Klæbu kommune gjennomfører en rådgivende folkeavstemning i forkant av en beslutning om kommunesammenslåing, for eksempel sammen med neste kommunestyrevalg høsten 2? Vil du si dette er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller viktig, ganske viktig eller svært viktig? % % 5 % 75 % 1 % 62 3 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor 1 5 Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student 4 5 Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i Det norske Arbeiderparti (DNA, 4 35 Fremskrittpartiet (FrP) 34 3 Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Svært uviktig Verken viktig eller uviktig Svært viktig Ganske uviktig Ganske viktig Vet ikke 41

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997 97/48 I Notater 1 1997 Elisabeth Gulløy Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innholdsfortegnelse NØKKELTALL FOR UNDERSØKELSEN

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne 2 Forord TNS Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomført en kartlegging av redusert foreldrebetaling

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

På sporet av en identitet

På sporet av en identitet På sporet av en identitet Kartlegging av inntrykk og opplevelse av Hordaland fylkeskommunene blant innbyggere, samarbeidspartnere, fylkestingspolitikere og egne ansatte. KARTLEGGING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer?

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer? Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks Blindern, 0 Oslo Tlf. 95 88 00 Kontaktperson: Signy Irene Vabo Prosjektnr.: O 99 Respondentnr. Retur dato:. Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland,

Detaljer

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 Notat 214 (P 214:4) Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-28 Oslo, Norway www.samfunnsforskning.no Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 213 De første

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer