Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing"

Transkript

1 Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen

2 Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til kommunesammenslåing 4 Hvordan bør tjenestene organiseres? 5 Konsekvenser for tjenestene ved sammenslåing? 6 Plassering og avstand til kommunesenteret? Rådgivende folkeavstemning? 3 8 Vedlegg: Spørreskjema 42 2

3 1 Dokumentasjon av undersøkelsen

4 Bakgrunn og formål Formål I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur ønsker kommunestyret i Klæbu å involvere og engasjere innbyggerne i Klæbu, ved å innhente synspunkter om hva som rører seg og hva ulike grupper er opptatt av. Dette handler om innbyggernes syn på færre kommuner og retningsvalg dvs. hvilke kommuner/kommune Klæbu bør orientere seg mot. Videre, hvilket syn innbyggerne har på dagens oppgaveløsning i egen kommune og gjennom interkommunale samarbeidsordninger hvordan innbyggerne opplever at oppgaveløsningen vil bli i en sammenslått kommune. Mandat Det ringes på vegne av Klæbu kommunestyre. Informantene skal være innbyggere fra og med de som fyller år i 2. Innbyggerne spørres gjennom telefonintervju. 4

5 Gjennomføring og rapportering Feltperiode Intervjuene foregikk i perioden fra til Metode Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av telefonintervju. I alt ble 3343 personer i alderen år + trukket til bruttoutvalget. Undersøkelsen ble avsluttet når det var gjennomført 5 intervju som planlagt. Ansvar Kontaktperson i Klæbu kommune har vært Steinar Lianes. Ansvarlig for gjennomføring og rapportering av undersøkelsen i TNS Gallup har vært Roar Hind, avdelingsleder i avdeling for Politikk og samfunn. Rapport Denne rapporten viser resultater totalt og brutt ned på flere bakgrunnsvariabler; kjønn, alder, utdanning, antall år man har bodd i kommunen, om man er i arbeid, skoleelev, pensjonist etc., om man har sin arbeidsplass i kommunen eller i en annen kommune (hvis i arbeid), samt partipreferanse hvis det skulle være valg til kommunestyret «i morgen». Resultater som viser større forskjeller mellom ulike grupper kommenteres, selv om disse ikke nødvendigvis er signifikante (dvs. sikre på et 5 prosent nivå). Grupper hvor det er svært få svar, er ikke rapportert. Dette gjelder for enkelte av partiene i spørsmålet om partipreferanse. 5

6 Utvalg og metode Utvalgsbase og utvalg Utvalget har blitt trukket representativt på kjønn og alder fra TNS Gallups innbyggerbase, kopi av Bisnode Matcit sin base som har status som opplysningstjeneste. Frafall Alle befolkningsundersøkelser oppnår færre intervju med personer i de yngste aldersgruppene, samt flere intervju med eldre og personer med høyere utdanning enn deres faktiske andel i befolkningen. Det har også vært tilfellet i denne undersøkelsen. Vekt Undersøkelsen er derfor vektet på kjønn, alder og tredelt utdanning i hht befolkningssammensetningen i Klæbu kommune. Det betyr at personer med grunnskoleutdanning og personer i de yngste aldersgruppene er vektet opp, mens personer med høyere utdanning og de eldste er vektet ned. Innbyggere i Klæbu kommune etter kjønn og tredelt utdanning (SSB) Prosent Utdanning Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Grunnskole Videregående Universitet Innbyggere i Klæbu kommune etter kjønn og alder Prosent Alder Menn Kvinner SUM Menn Menn -2 år år år år Sum Prosent Vektet utvalg (i hht SSB/innbyggere i Klæbu) og nettoutvalget (de som svarte) Vektet (Univers) Unw eighted base Vektet (Univers) Nettoutvalget (Svart) Avvik Totalt Mann Kvinne Under 3 år år år Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter grunnskole) Universitet\ Høyskole (1-3 år etter videregående skole) Universitet\ Høyskole (4 år eller mer etter videregående skole)

7 Feilmarginer og signifikante forskjeller Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til resultatene når vi spør et utvalg, av befolkningen eller blant landets skoler. Denne usikkerheten, eller feilmarginen, kan beregnes statistisk. Et sentralt mål i denne sammenhengen er standardavviket. Standardavviket beregnes ut fra hvor mye hver enkelt enhet avviker fra gjennomsnittet for alle enhetene i undersøkelsen når det gjelder den egenskapen vi ønsker å måle. Med utgangspunkt i standardavviket kan vi beregne feilmarginen for det aktuelle resultatet. Fastsettelsen av feilmarginen vil også avhenge av hvor stor usikkerhet vi er villige til å akseptere. Det vanlige er å angi feilmarginer basert på 5 prosent sannsynlighet. Dette betyr at hvis vi hadde 1 forskjellige uavhengige utvalg, ville resultatet ligge innenfor de feilmarginene vi oppgir i minst 5 av de 1 undersøkelsene. Det vil igjen si at det bare er 5 prosent sannsynlighet for at den faktiske fordelingen i befolkningen (blant skolene) ikke ligger innenfor de oppgitte feilmarginene. Feilmarginene i prosenttabeller uttrykkes i prosentpoeng. Hvis vi for eksempel har funnet at 6 prosent i et utvalg på 5 innbyggere er i mot kommunesammenslåing, gir dette en feilmargin på +/- 4,3 prosentpoeng. Det er det da med 5 prosent sannsynlighet et sted mellom 55,7 og 64,3 prosent av innbyggerne som er mot kommunesammenslåing, men det mest sannsynlige resultatet er 6 prosent. Dersom vi kun har intervjuet 5 personer, og 6 prosent er i mot kommunesammenslåing, vil feilmarginene være på hele,6 prosentpoeng. I dette tilfellet kan vi ikke være «helt sikre» (5 prosent sikre) på at dette også gjelder for hele universet. Tabellen på neste side kan brukes som et hjelpemiddel ved tolkningen av resultatene. Tabellen er basert på såkalte «uendelighetsunivers», der populasjonen er 1 ganger eller mer det antall intervju som foreligger. 7

8 Feilmarginer, forts. Tabell: Feilmarginer i uendelighetsunivers STØRRELSEN PÅ FEILMARGINEN I PROSENTPOENG enheter 5(5)% 1()% 2(8)% 3(7)% 4(6)% 5(5)% 5 +/- 6 +/- 8,3 +/- 11, +/- 12,7 +/-,6 +/-, 1 +/- 4,3 +/- 5, +/- 7, +/-, +/-,6 +/-,8 2 +/- 3 +/- 4,2 +/- 5,5 +/- 6,4 +/- 6,8 +/- 6, 4 +/- 2,2 +/- 3, +/- 3, +/- 4,5 +/- 4,8 +/- 4, 5 +/- 1, +/- 2,6 +/- 3,5 +/- 4, +/- 4,3 +/- 4,4 6 +/- 1,7 +/- 2,4 +/- 3,2 +/- 3,7 +/- 3, +/- 4, 1 +/- 1,4 +/- 1, +/- 2,5 +/- 2,8 +/- 3, +/- 3,1 +/- 1,1 +/- 1,5 +/- 2, +/- 2,3 +/- 2,4 +/- 2,5 +/-, +/- 1,2 +/- 1,6 +/- 1,8 +/- 1, +/- 2, Figur: Feilmarginer med 5 intervju i et univers med 4632 innbyggere UNIVERS (plott) UTVALG, antallet vi spør (plott) 5 vi måler svar på 54 % 3 % % 5 % +/- svaret som er gitt 4,2 % 3, % 3,7 % 1,8 % Gir nedre grense i konfidensintervall 4,8 %,1 % 21,3 % 3,2 % Gir øvre grense i konfidensintervall 58,2 % 33, % 28,7 % 6,8 % Feilmargin I følge våre opplysninger, er det 4632 innbyggere i Klæbu i alderen år+ (SSB). Basert på dette tallet kan vi regne eksakte feilmarginer og slutte oss til om det med stor sannsynlighet er et flertall for eller mot kommunesammenslåing i Klæbu. I denne undersøkelsen finner vi at 54 prosent (avrundet fra 53,6 prosent) av kommunens innbyggere mener kommunen bør være organisert som i dag. Feilmarginene er på +/- 4,2 prosent, og konfidensintervallet ligger mellom 4,8 og 58,2 prosent. Vi kan dermed med nær 5 prosent sikkerhet påstå at det er et flertall for dagens organisering, men vi er ikke 1 (5) prosent sikre. 8

9 2 Oppsummering av hovedfunn

10 Hovedfunn (I) 54 prosent av kommunens innbyggere mener kommunen bør være organisert som i dag. prosent ønsker at Klæbu slås sammen med en eller flere nabokommuner. prosent at Klæbu inngår i en storkommune for hele Trondheimsområdet. Blant de som ønsker sammenslåing med annen kommune ( prosent), ønsker flest sammenslåing med Melhus (71 prosent), dernest Trondheim (55 prosent). Organisering av tjenestene 63 prosent mener det blir best om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag. 21 prosent (2 av 1) mener tjenestene blir best om kommunen slår seg sammen med andre kommuner Kun 11 prosent mener et det er en fordel for Klæbu og kommunens innbyggere om kommunen overtar ansvaret for disse tjenestene selv. Ansatte i offentlig sektor er de som i størst grad (7 prosent) mener at tjenestene er best tjent med dagens organisering. 1

11 Hovedfunn (II) Hvordan tjenestene vil bli løst Lokaldemokrati Dersom det blir en kommunesammenslåing, tror 38 prosent at lokaldemokratioppgavene vil bli løst dårligere. prosent tror lokaldemokratiet vil fungere bedre, mens 32 prosent tror dette vil fungere som i dag. Helsetjenester Mens 22 prosent tror helsetjenestene blir dårligere, tror 38 prosent at de blir bedre. 37 prosent tror helsetjenestene blir som i dag. Hvordan tjenestene vil bli løst Eldreomsorg Om lag like mange tror eldreomsorgstilbudet blir dårligere som bedre, hhv 3 mot 32 prosent. Om lag en tredjedel (31 prosent) tror eldreomsorgen vil bli som i dag. Barnehagetilbudet Nær halvparten (48 prosent) mener barnehagetilbudet vil bli som i dag etter en eventuell sammenslåing. Mens prosent mener barnehagetilbudet vil bli dårligere, er det prosent som mener det vil bli bedre. 11

12 Hovedfunn (III) Hvordan tjenestene vil bli løst Skole/SFO Flere mener at skole/sfo vil løses bedre enn dårligere etter en eventuell, hhv 3 mot 21 prosent. Byggesaksbehandling Mens 34 prosent tror byggesaksbehandling blir dårligere ivaretatt etter sammenslåing, tror prosent de motsatte. Kultur, idrett og fritid Flere mener at tjenestene kan bli bedre enn dårligere innen kultur, idrett og fritid (36 mot prosent). 35 prosent tror de vil bli som i dag. Plassering og avstand til kommunesenteret 55 prosent av kommunens innbyggere mener at plassering og avstand til kommunesenteret er viktig. Mens 21 prosent mener dette er svært viktig, er det 34 prosent som mener dette er ganske viktig Rådgivende folkeavstemning 56 prosent av kommunens innbyggere mener det er svært viktig med en folkeavstemning før en beslutning. I tillegg mener 28 prosent at dette er ganske viktig. 12

13 3 Holdninger til kommunesammenslåing

14 54 prosent av kommunens innbyggere mener kommunen bør være organisert som i dag Q7: Et flertall på Stortinget har tatt til orde for å redusere antall kommuner i Norge. Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for Klæbu bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, bør alle kommunene i Trondheimsområdet (Skaun, Melhus, Trondheim, Midtre-Gauldal, Malvik og Klæbu) bli en kommune, eller bør kommunen være organisert som i dag? 5 % % 5 % 75 % 1 % Totalt prosent ønsker sammenslåing og en annen kommunestruktur Mann Kvinne Under 3 år 3-44 år 45-5 år Mens prosent ønsker at Klæbu slås sammen med en eller flere nabokommuner, ønsker prosent at Klæbu inngår i en storkommune for hele Trondheimsområdet Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller 4 år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Trondheimsområdet bør bli en kommune Være organisert som i dag Vet ikke\ingen mening Mens det er knapt flertall for kommunesammenslåing blant menn, 4 mot 48 prosent, er det et klart flertall mot blant kvinnene (5 prosent). Færrest ( prosent) ønsker endring blant de yngste (under 3 år). Blant de med lengst utdannelse er det et klart flertall for endring av kommunestrukturen.

15 6 prosent av de som har sin arbeidsplass i Klæbu kommune, mener at kommunen bør være som i dag Q7: Et flertall på Stortinget har tatt til orde for å redusere antall kommuner i Norge. Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for Klæbu bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, bør alle kommunene i Trondheimsområdet (Skaun, Melhus, Trondheim, Midtre-Gauldal, Malvik og Klæbu) bli en kommune, eller bør kommunen være organisert som i dag? % % 5 % 75 % 1 % Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student 1 64 Arbeidssøkende\permittert 6 Hjemmeværende\husarbeid i Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Trondheimsområdet bør bli en kommune Være organisert som i dag Vet ikke\ingen mening Blant de som jobber i en annen kommune, er 47 prosent for en kommunesammenslåing, mens 4 prosent er i mot. Senterpartivelgere er klart mest i mot strukturendring, 8 prosent eller nær av 1 er i mot, mens velgerne til Venstre og KrF er mest for (hhv. 67 og 61 prosent). Det er spesielt få intervju blant velgerne til disse partiene, feilmarginene er dermed store og resultatene er tilsvarende usikre. Mest sannsynlig er det likevel, at det er ulike oppfatninger til kommunesammenslåing i Klæbu etter partipreferanse.

16 Blant de som ønsker sammenslåing ( prosent), ønsker flest Melhus (71 prosent), dernest Trondheim (55 prosent) Q8: Hvilken eller hvilke nabokommuner bør Klæbu slå seg sammen med. Jeg leser nå opp navn på aktuelle kommuner, og du svarer JA eller NEI til sammenslutning? Figurene under viser andel JA. 6 Skaun Melhus Trondheim Midtre-Gaudal Malvik kommune Totalt 2 Totalt 71 Totalt 55 Totalt Totalt 73 Mann Mann 71 Mann 51 Mann Mann 63 Kvinne Kvinne 71 Kvinne 6 Kvinne Kvinne Under 3 år 3-44 år 45-5 år 6+ Under 3 år 3-44 år 45-5 år Under 3 år 3-44 år 45-5 år Under 3 år 3-44 år 45-5 år Under 3 år 3-44 år 45-5 år Grunnskole 1 Grunnskole 65 Grunnskole 63 Grunnskole 32 Grunnskole 61 Videregåe 2 Videregåen 6 Videregåen 47 Videregåe 1 Videregåe Universitet Universitet 74 Universitet\ 56 Universitet Universitet 7 Universitet 28.2 Universitet 83 Universitet\ 64 Universitet 21 Universitet år eller 4 år eller 5 4 år eller 4 år eller 4 år eller 5 til 1 år 32 5 til 1 år 2 5 til 1 år 5 5 til 1 år 12 5 til 1 år til 2 år 11 til 2 år til 2 år 5 11 til 2 år til 2 år år eller 21 år eller år eller år eller 21 år eller 12

17 Andre kommuner nevnt Q8: Hvilken eller hvilke nabokommuner bør Klæbu slå seg sammen med. jeg leser nå opp navn på aktuelle kommuner, og du svarer JA eller NEI til sammenslutning? Få nevnte andre kommuner, det som ble nevnt var: Levanger (Åsen) Selbu Selbu Selbu Selbu Tydal

18 4 Hvordan bør tjenestene organiseres?

19 63 prosent mener det blir best om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag Q1: Tjenestene best tjent med: Klæbu kommune samarbeider i dag med nabokommunene om bl.a. krisesenter, legevakt, brannvesen og renovasjon. Tror du disse tjenestene blir best om Klæbu slår seg sammen med andre kommuner, om Klæbu overtar ansvaret for disse tjenestene selv, eller om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag? Totalt Mann Kvinne Under 3 år 3-44 år 45-5 år 6+ Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller 4 år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere % % 5 % 75 % 1 % Best om Klæbu slår seg sammen med andre kommuner. Best om Klæbu overtar ansvaret for disse tjenestene selv Best om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag. Vet ikke prosent (2 av 1) mener tjenestene blir best om kommunen slår seg sammen med andre kommuner. Kun 11 prosent mener et det er en fordel for Klæbu og kommunens innbyggere om kommunen overtar ansvaret for disse tjenestene selv. Flere menn enn kvinner mener at kommunen og tjenestene er tjent med at kommunen slår seg sammen med andre kommuner, mot prosent. Personer med 5 til 1 år botid i kommunen synes i større grad å menet at tjenestene tjener på at kommunen slår seg sammen med andre kommuner.

20 Ansatte i offentlig sektor er de som i størst grad (7 prosent) mener at tjenestene er best tjent med dagens organisering Q1: Tjenestene best tjent med: Klæbu kommune samarbeider i dag med nabokommunene om bl.a. krisesenter, legevakt, brannvesen og renovasjon. Tror du disse tjenestene blir best om Klæbu slår seg sammen med andre kommuner, om Klæbu overtar ansvaret for disse tjenestene selv, eller om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag? % % 5 % 75 % 1 % Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Færre, men fortsatt et flertall på 53 prosent, menet tjenestene blir best om de leveres som i dag i et samarbeid med nabokommunene. Også på dette spørsmålet finner vi at Senterpartiet har flest velgere som støtter dagens organisering. Best om Klæbu slår seg sammen med andre kommuner. Best om Klæbu overtar ansvaret for disse tjenestene selv. Best om tjenestene leveres i samarbeid med nabokommunene som i dag. Vet ikke 2

21 5 Konsekvenser for tjenestene ved sammenslåing?

22 Dersom det blir en kommunesammenslåing, tror 38 prosent at lokaldemokratioppgavene vil bli løst dårligere Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre Lokaldemokrati % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann Kvinne Under 3 år 3-44 år 45-5 år prosent mener lokaldemokratiet vil fungere bedre, mens 32 prosent tror det vil fungere som i dag. En noe større andel kvinner enn menn er skeptiske til hvordan lokaldemokratiet vil fungere etter en kommunesammenslåing Grunnskole 6 Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 22

23 Selvstendige næringsdrivende mener i større grad at lokaldemokratiet kan fungere bedre etter kommunesammenslåing Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. % % 5 % 75 % 1 % Lokaldemokrati Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert 8 4 Hjemmeværende\husarbeid i 7 Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Velgerne til SV og SP er mest kritiske til hvordan lokaldemokratiet løses etter en eventuell sammenslåing. Vi viser til at det er få selvstendige næringsdrivende som har svart på undersøkelsen, og at antallet som er intervjuet blant de som stemmer på de minste partiene også er få. I disse gruppene er det spesielt store feilmarginer og tallene må derfor tolkes med varsomhet. Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke

24 Mens 22 prosent tror helsetjenestene blir dårligere, tror 38 prosent at de blir bedre Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. 5 Helsetjenester % % 5 % 75 % 1 % Totalt prosent tror helsetjenestene blir som i dag Mann 8 37 Kvinne Under 3 år år 45-5 år Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter 38 Universitet\ Høyskole (1-3 år 1 35 Universitet\ Høyskole (4 år eller år eller mindre til 1 år til 2 år år eller flere Menn er noe mer positive enn kvinner til utvikling av helsetjenestene etter en kommunesammenslåing. Blant de som har universitet/ høyskoleutdanning, mer enn 3 år, tror halvparten at tjenestene blir bedre. De som har bodd i kommunen i 5 til 1 år er mest positive til effekten på disse tjenestene. Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke

25 Senterpartivelgerne er de som i størst grad skiller seg fra andre, ved å mene at helsetjenestene blir dårligere Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. Helsetjenester % % 5 % 75 % 1 % 62 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert 68 8 Hjemmeværende\husarbeid i Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) 31 Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Mest positive til hvilken effekt en eventuell sammenslåing vil ha på helsetjenestene er Høyres velgere, 55 prosent tror de vil bli bedre. Om lag like mange pensjonister/ trygdede tror helsetjenestene blir dårligere ( prosent) som andelen som tror de blir bedre ( prosent). De fleste i denne gruppen (nær halvparten), tror at helsetjenestene vil være som i dag. Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke

26 Om lag like mange tror eldreomsorgstilbudet blir dårligere som bedre, hhv 3 mot 32 prosent Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. % % 5 % 75 % 1 % 5 Totalt Mann Kvinne Under 3 år år 45-5 år 6+ Grunnskole 11 Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller 1 Eldreomsorg Om lag en tredjedel (31 prosent) tror eldreomsorgen vil bli som i dag. Aldersgruppene 45 år + er noe mer kritiske til tjenestene til eldre etter en eventuell kommunesammenslåing enn de yngre. Men også blant gruppen 6+, er det om lag like mange som er kritiske (35 prosent) som positive (32 prosent), og om lag like mange tror tjenestene blir som i dag (3 prosent) år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke

27 Pensjonister/trygdede har den største andelen kritiske til eldreomsorgstilbudet etter en event. sammenslåing (38 prosent) Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. Eldreomsorg % % 5 % 75 % 1 % 62 3 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Blant høyrevelgerne finnes vi færrest kritiske ( prosent) Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ 22 Pensjonist\trygdet Skoleelev\student 2 Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i Mest kritiske er Senterpartiets velgere (5 prosent) og SVs velgere (43 prosent) Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) 34 4 Sosialistisk Venstreparti (SV) 22 Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke

28 Nær halvparten (48 prosent) mener barnehagetilbudet vil bli som i dag etter en eventuell sammenslåing Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. 5 Barnehagetilbud % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann Kvinne Mens prosent mener barnehagetilbudet vil bli dårligere, er det prosent som mener det vil bli bedre Under 3 år 3-44 år 45-5 år Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år 2 Universitet\ Høyskole (4 år eller En noe større andel kvinner enn menn mener tilbudet vil bli dårligere. Aldersgruppen under 45 år er mer kritiske enn de som er 45 år eller elder år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 28

29 Senterpartiets velgere er mest kritiske til utvikling av barnehagetilbudet ved en sammenslåing (55 prosent) Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. Barnehagetilbud % % 5 % 75 % 1 % 62 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Mange er også kritiske blant gruppen selvstendig næringsdrivende (44 prosent). 2 Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet 2 6 Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert 8 2 Hjemmeværende\husarbeid i Mest positive (36 prosent) og minst kritiske ( prosent) er Høyres velgere Det norske Arbeiderparti (DNA, 1 Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) 35 Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 2

30 Flere mener at skole/sfo vil løses bedre enn dårligere etter en event. kommunesammenslåing, hhv 3 mot 21 prosent Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. 5 Skole og SFO % % 5 % 75 % 1 % Totalt Kvinner er noe mer delt i synet på dette enn menn Mann Kvinne Under 3 år 3-44 år 45-5 år Ellers relativt små forskjeller etter alder, men den eldste aldersgruppen opplever i klart større grad at de ikke har kunnskap til å ta stilling til dette spørsmålet Grunnskole 4 8 Videregående skole (1-3 år etter 1 Universitet\ Høyskole (1-3 år 11 Universitet\ Høyskole (4 år eller år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 3

31 Vurdering av skole og SFO sammenfaller i stor grad med vurderingene av barnehagetjenestene Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. % % 5 % 75 % 1 % 62 Arbeidsplass i hjemkommunen 3 Arbeidsplass i en annen kommune Skole og SFO Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i 6 Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Mest kritiske er Senterpartiets, SVs og KrF sine velgere, mens mest positive er Høyres velgere. Gruppen selvstendig næringsdrivende er også tilsvarende barnehagetjenestene mer kritiske til konsekvensene av en kommunesammenslåing enn andre yrkesgruppen, pensjonister og skoleelever. Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 31

32 Mens 34 prosent tror byggesaksbehandling blir dårligere ivaretatt etter sammenslåing, tror prosent de motsatte Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. 5 Byggesaksbehandling % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann Kvinne Aldersgruppen 45-5 år er mest kritiske til hva som kan hende med disse tjenestene etter en eventuell sammenslåing Under 3 år 3-44 år 45-5 år 6+ Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller Det er også en spesiell stor andel kritiske til konsekvensene for byggesaksbehandling (vel 5 prosent) blant de med kortest botid i kommunen år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 32

33 Andelen kritiske er spesiell høy blant selvstendig næringsdrivende når det gjelder byggesaker (56 prosent) Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. Byggesaksbehandling % % 5 % 75 % 1 % 62 3 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert 3 43 Hjemmeværende\husarbeid i Senterpartivelgerne er også når det gjelder denne tjenesten de som i størst grad tror tjenestene vil bli dårligere, men forskjellen til de som stemmer på andre partier er mindre sammenlignet med andre tjenester Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) 11 1 Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) 5 Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 33

34 Flere mener at tjenestene kan bli bedre enn dårligere innen kultur, idrett og fritid (36 mot prosent) Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. 5 Tilbud innen kultur, idrett og fritid % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann 8 37 Kvinne Når det gjelder disse tjenestene, finner vi at de yngste aldersgruppene er klart mer positive enn de eldste til effekter av en sammenslåing Under 3 år år 45-5 år Grunnskole 5 Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller Tilsvarende er de med kortest botid i kommunen, klart mer positive til at tjenestene vil bli bedre med sammenslåing enn de som har bodd i Klæbu i 21 år eller mer år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 34

35 Mens vel 4 prosent av Høyres velgere er positive til effekter på kultur, idrett og fritid, er kun prosent positive blant SPs velgere. Q11: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med hvordan Klæbu kommune løser disse oppgavene i dag? Vurder langs en skala fra 1-5, der 1 er mye dårligere, 2 er noe dårligere, 3 er som i dag, 4 er noe bedre og 5 er mye bedre. % % 5 % 75 % 1 % Tilbud innen kultur, idrett og fritid Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i 8 3 Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) 1 55 Senterpartiet (Sp) 36 4 Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) 2 36 Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Yrkesaktive i egen virksomhet er også her den arbeidsgruppen som i størst grad mener at tjenestene vil bli dårligere. Flest kritiske finner vi blant SVs velgere (5 prosent), samtidig er SVs velgere spesielt polariserte når det gjelder disse tjenestene, med 33 prosent som mener at tjenestene vil bli mye bedre ved en kommunesammenslåing. Mye dårligere Noe dårligere Som i dag Noe bedre Mye bedre Vet ikke 35

36 6 Plassering og avstand til kommunesenteret?

37 55 prosent av kommunens innbyggere mener at plassering og avstand til kommunesenteret er viktig Q12: Avstand til kommunesenteret: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvor viktig mener du plassering og avstand til kommunesenteret i en ny kommune er? Vil du si svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller viktig, ganske viktig eller svært viktig? Videregående skole (1-3 år etter Universitet\ Høyskole (1-3 år 6 Universitet\ Høyskole (4 år eller 4 år eller mindre 8 5 til 1 år 7 11 til 2 år % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann Kvinne Under 3 år år år Grunnskole år eller flere Svært uviktig Ganske uviktig Mens 21 prosent mener dette er svært viktig, er det 34 prosent som mener dette er ganske viktig. Flere kvinner enn menn vektlegger dette forholdet, 62 prosent mot 47. Forholdet er aller viktigst for de eldste i alderen 6+. Blant disse mener vel 4 prosent at plassering og avstanden til kommunesenteret er svært viktig. Minst viktig oppleves kommunesenterets plassering blant de som har bodd færrest år i kommunen. Verken viktig eller uviktig Svært viktig Ganske viktig Vet ikke 37

38 Blant de som har sin arbeidsplass i Klæbu, er det 66 prosent som mener at plassering og avstand til kommunesenteret er ganske eller svært viktig Q12: Avstand til kommunesenteret: Hvis det blir en kommunesammenslåing, hvor viktig mener du plassering og avstand til kommunesenteret i en ny kommune er? Vil du si svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller viktig, ganske viktig eller svært viktig? % % 5 % 75 % 1 % 62 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i 54 7 Det norske Arbeiderparti (DNA, Fremskrittpartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Svært uviktig Ganske uviktig Klart færre mener dette er viktig blant de som jobber utenfor kommunen, men også blant disse er det 47 prosent som mener dette er ganske eller svært viktig. Yrkesaktive ansatt i offentlig sektor, opplever dette som noe mer viktig enn de som jobber i privat sektor. Færrest som opplever dette som viktig finner vi blant Venstres velgere (3 prosent). Verken viktig eller uviktig Svært viktig Ganske viktig Vet ikke 38

39 7 Rådgivende folkeavstemning?

40 56 prosent av kommunens innbyggere mener det er svært viktig med en folkeavstemning før en beslutning Q12: Rådgivende folkeavstemning: Hvor viktig er det for deg at Klæbu kommune gjennomfører en rådgivende folkeavstemning i forkant av en beslutning om kommunesammenslåing, for eksempel sammen med neste kommunestyrevalg høsten 2? Vil du si dette er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller viktig, ganske viktig eller svært viktig? % % 5 % 75 % 1 % Totalt Mann Kvinne Under 3 år år 45-5 år I tillegg mener 28 prosent at dette er ganske viktig. Det er bred enighet om dette prinsippet på tvers av kjønn, alder, utdanning og antall år i kommunen Grunnskole Videregående skole (1-3 år etter 6 Universitet\ Høyskole (1-3 år Universitet\ Høyskole (4 år eller år eller mindre 5 til 1 år 11 til 2 år 21 år eller flere Svært uviktig Verken viktig eller uviktig Svært viktig Ganske uviktig Ganske viktig Vet ikke 4

41 Mens alle Senterpartiets velgere som her er spurt går inn for en rådgivende folkeavstemning, er Venstres velgere mest delt Q12: Rådgivende folkeavstemning: Hvor viktig er det for deg at Klæbu kommune gjennomfører en rådgivende folkeavstemning i forkant av en beslutning om kommunesammenslåing, for eksempel sammen med neste kommunestyrevalg høsten 2? Vil du si dette er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller viktig, ganske viktig eller svært viktig? % % 5 % 75 % 1 % 62 3 Arbeidsplass i hjemkommunen Arbeidsplass i en annen kommune Yrksaktiv og ansatt i privat sektor 1 5 Yrkesaktiv og ansatt i offentlig Yrkesaktiv i egen virksomhet \ Pensjonist\trygdet Skoleelev\student 4 5 Arbeidssøkende\permittert Hjemmeværende\husarbeid i Det norske Arbeiderparti (DNA, 4 35 Fremskrittpartiet (FrP) 34 3 Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) Usikker\Vet ikke Vil ikke oppgi parti Svært uviktig Verken viktig eller uviktig Svært viktig Ganske uviktig Ganske viktig Vet ikke 41

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016

RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016 RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM Rapport, Mai 2016 FORORD Epinion Norge As har utført en innbyggerundersøkelse for kommunene Asker, Bærum og Røyken. Innbyggerundersøkelsen tar sikte

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Flertallet av innbyggerne ønsker å slå seg sammen med en eller

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 401 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Hemne kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Halvparten av innbyggerne (52 %) mener at Ringebu burde forbli egen

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549 i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn 68 % mener Sør-Fron burde slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune Contents 1 Hovedfunn 4 2 Metode 13 3 Utvalg 16 4 Handels- og atferdsmønstre 18 5 Kommunegrenser 46 6 Jobb og tilknytning til Skedsmo 56 2 Undersøkelsens

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer