Oppsummering av resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av resultater"

Transkript

1 Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, , Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1

2 Om undersøkelsen 8 Undersøkelsen ble gjennomført fra 16. februar til 16. mars 2009, med en purring tilfeldig utvalgte husstander fikk tilsendt spørreskjema (trukket fra Folkeregisteret). 8 I tillegg ble det trukket ut 1000 personer med ikke-vestlig bakgrunn. 8 Utvalg, både ordinært utvalg og ikke-vestlige, ble stratifisert etter bydeler 8 Undersøkelsen er vektet på alder, kjønn, bydeler og vestlig vs. ikke-vestlig bakgrunn. 8 Incentiver: 10 gavekort à kr 1000 hos Byen (kan brukes i alle butikker knyttet til Stavanger Sentrumsforening) utfylte skjema ble returnert og godkjent godkjente svart fra kommunens webside. Mange flere var inne og tok en titt. 2

3 Om undersøkelsen 8 Av de som mottok postalt skjema (5000), svarte 1183 postalt (79 prosent) mens 306 (21 prosent) svarte på webskjema. 8 Svarandel ikke-vestlige (18 prosent), svarandel for øvrig (32 prosent). 8 Svarandel totalt (29 prosent) 8 Spørsmål om kommunen er hovedsakelig besvart langs en skala fra Det er spurt om både tilfredshet med kommunen og hvilke forhold som oppleves viktige. 8 Feilmarginer ligger i intervallet mellom +/- 1,1 til +/- 2,5 prosentpoeng totalt. 8 Større feilmarginer for ulike nedbrytninger, for eksempel +/- 3,1 til +/- 7,1 prosentpoeng for 200 intervju (bydeler). 8 Nærmere analyse av frafall gjenstår. 3

4 Hva undersøkes? 8 5 omdømmespørsmål som samlet utgjør en Omdømmeindeks. Skal benyttes i en senere rapport. 8 Stavanger som by å bo i (16 forhold blir vurdert helhetlig). 4 Muligheter for arbeid, for høyere utdanning, boligsituasjonen i kommunen, etc. 4 Om man trives i Stavanger, knyttet til Stavanger, tilsvarende trives / knyttet der man bor 8 Vurdering av tjenester (16 tjenester blir vurdert helhetlig). 4 Barnehage, SFO, grunnskolen, kulturskolen, fritids-/ungdomsklubben, fastlegeordningen, legevakten, helsestasjoner/skolehelsetjeneste, alders- og sykehjem, dagsenter for eldre, fysio- og ergoterapitjenesten, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, barneverntjeneste, PP-tjenesten, helse- og sosialkontor. 8 Barn og ungdoms oppvekstmiljø (8 forhold helhetlig). 8 Eldres levekår i Stavanger (6 forhold) 8 Trygghet ved de å bo i Stavanger (4 forhold) 8 Miljø og tekniske tjenester (18 forhold) 4

5 Hva undersøkes? (forts.) 8 Hva som er viktig for å benytte kollektivtilbudet 8 Medvirkning og deltakelse 8 Service og informasjon 4 Kjennskap til Servicekontoret 4 Tilfredshet generelt 4 Hvor man henter informasjon 4 Hvordan kommunen best kan informere 8 Diverse bakgrunnsspørsmål 4 Kjønn 4 Alder 4 Landbakgrunn 4 Høyeste fullførte utdanning 4 Sivilstatus 4 Husstandens boligtype 4 Antall personer i husstanden 4 Antall barn under 16 år 4 Antall år bodd til sammen i Stavanger kommune 4 Husstandens samlede brutto årsinntekt 4 Hovedkilde for livsopphold 4 Arbeidsgiver (Stavanger kommune, annen kommune, stat, privat virksomhet, selvst. næringsdrivende. 5

6 Hva som rapporteres - sammenligninger 8 Områder og tjenester (rangering). 8 Brukere med ikke-brukere. Brukere har benyttet tjenesten siste 12 måneder. 8 For noen tjenester er brukerne pårørende (barnehage, SFO, grunnskole og sykehjem). 8 Sosiale og geografiske kjennetegn; kjønn, alder, utdanning, bosted og botid i Stavanger, arbeidsgiver, vestlig vs. ikke-vestlig 8 Grafikkrapport (presenteres her) 8 Tekstrapport og nærmere analyser av materialet 6

7 Konvertering av skala (1-6) Svært misfornøyd Svært fornøyd Resultatene presenteres dels i form av prosentandeler, og dels som gjennomsnitt på en skala fra 0 til 100. Omregning 1-6 punkts Figuren til høyre viser hvordan omregningen fra den opprinnelige 6-punkts skalaen er foretatt. Figurene nederst eksemplifiserer hvilke svarfordelinger som kan ligge til grunn for lave og høye gjennomsnittsskårer. Hvor fornøyd er du med tilrettelegging av informasjon på nett? , , , ,5 100 Hvor fornøyd er du med den informasjon du har fått? punkts Svært/meget fornøyd (5 og 6) 67 Svært/meget fornøyd (5 og 6) Gir en snittskåre på 78 poeng Gir en snittskåre på 63 poeng Svært/meget misfornøyd (1 og 2) 6 %-fordeling av alle spurte som har en mening Svært/meget misfornøyd (1 og 2) 14 %-fordeling av alle spurte som har en mening

8 8 Folk trives i Stavanger! 4 80 prosent sier at de trives meget eller svært godt i Stavanger. 4 I tillegg er det 11 prosent som triver ganske godt. 4 Like mange trives i området der de bor. 4 Ikke-vestlige trives nesten like godt som vestlige 4 Stavanger kommune skårer meget godt når vi sammenligner med eget boområde ofte trives folk mer der de bor prosent føler seg knyttet til Stavanger kommune, flere enn andelen som føler seg knyttet til eget boområde (76 prosent). Stavanger som by å bo i trivsel og tilknytning 8

9 Stavanger som by å bo i tilknytning Føler du deg knyttet til Stavanger? 8 Kvinner synes å ha sterkere tilknytning til Stavanger enn menn! 8 Store forskjeller etter botid og alder. 8 Innbyggere på Storhaug synes å være mindre tilknyttet kommunen. 9

10 Stavanger som by å bo i - tilfredshet. 8 Best vurderes mulighetene for natur og friluftsliv i kommunen eller regionen. 87 prosent er fornøyd. 8 Svakest vurderes boligsituasjonen i kommunen, steder å møtes, samt tilgjengelighet for funksjonshemmede. 8 Ikke-vestlige er gjennomgående noe mindre fornøyde enn vestlige, med unntak av boligsituasjonen i kommunen, tilgang til handel og service, steder å møtes og tilgjengelighet for funksjonshemmede. 10

11 Stavanger som by å bo i - viktighet. 8 Viktigst vurderes mulighetene for natur og friluftsliv i kommunen eller regionen. 94 prosent mener dette er meget/svært viktig. 8 To forhold vurderes noe mindre viktig: kontakt mellom naboene i området der man bor og tilgjengelighet for funksjonshemmede. 8 Ikke-vestlige synes gjennomgående de fleste forhold er viktigere enn vestlige, med unntak av mulighetene for natur og friluftsliv. 11

12 Kommunens tjenester tilfredshet 8 Best vurderes barnehagetilbudet blant brukerne. 84 prosent er tilfredse (indeks 74). 8 Dernest rangeres fastlegeordningen, helsestasjoner, fysio- og ergoterapitjenesten. 8 Svakest vurderes aldershjem, legevakt, helse- og sosialkontoret, barneverntjenesten og sist hjemmehjelp (45 prosent misfornøyde). 12

13 Kommunens tjenester omdømmegapet 8 Brukerne er gjennomgående mer fornøyde enn ikke-brukerne 8 Størst omdømmegap finner vi for dagsenter for eldre, PP-tjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten og hjemmehjelp. 8 Minst gap finner vi for hjemmehjelp, legevakt, helse- og sosialkontoret, grunnskolen og SFO. 8 Ingen tjenester har et negativt omdømmegap 13

14 Kommunens tjenester viktighet 8 Viktigst vurderes barnehagen av brukerne. Nær alle mener at dette tilbudet er svært viktig. 8 Et forhold, barneverntjenesten, vurderes noe mindre viktig av sine brukere. 14

15 Kommunens tjenester viktighetsgapet viktighet 8 Størst gap mellom brukere og ikkebrukere finner vi for viktighet av barnehagetilbudet. 8 Minst gap finner vi mellom brukere og ikke-brukere av legevakt (siste 12 måneder). 8 Mens barnehager vurderes viktigst blant brukerne, vurderes legevakt, fastlegeordningen, grunnskolen og alders/sykehjem som viktigst av ikke-brukerne. 8 Ingen tjenester vurderes viktigere av ikke-brukerne enn av brukerne. 15

16 Tjenesteleveranse viktighet av å kunne velge 8 Et flertall synes det er viktig å kunne velge mellom ulike leverandører. 8 Det er viktigst å kunne velge barnehage. Hvor viktig er det for deg å kunne velge mellom ulike leverandører av tjenester innefor følgende områder? 16

17 Tjenesteleveranse viktighet av at kommunen utfører 8 Et klart flertall (75 prosent) mener det er viktig at kommunen selv står for grunnskoletilbudet. 8 Færre (om lag 60 prosent) synes det er viktig at kommunen selv driver sykehjemstjenester, hjemmehjelp og barnehager. Hvor viktig er det for deg at det er kommunen som utfører tjenestene innenfor følgende områder? 17

18 Vurdering av barn og unges oppvekstmiljø - tilfredshet 8 Mest fornøyd er innbyggerne med utvalg av lag og foreninger. 8 Minst fornøyd er man med fritidstilbudet for ungdom. 18

19 Vurdering av barn og unges oppvekstmiljø - viktighet 8 Alle forhold som evalueres her, vurderes som viktige. 8 I en rangering, vurderes trafikksikkerhet som viktigst, mens kulturtilbudet rangeres som minst viktig (men altså, ikke særlig uviktig). 19

20 Vurdering av eldres levekår - tilfredshet 8 Innbyggerne er svært delt når det gjelder vurdering av de eldres levekår i Stavanger, og det er en stor andel misfornøyde med alle forhold. 8 Et flertall er misfornøyd med følgende to forhold; 4 Eldres trygghet for å få den hjelp de trenger i hjemmet 4 Tilgjengelighet på boliger med livsløpsstandard. 20

21 Vurdering av eldres levekår - viktighet 8 Eldres trygghet for å få den hjelp de trenger i hjemmet vurderes som aller viktigst, men det er ingen forhold som oppleves som lite viktig av innbyggerne. 21

22 Vurdering av trygghet i Stavanger - tilfredshet 8 De aller fleste av kommunens innbyggere mener det er trygt å ferdes ute på dagtid både i eget boområde og i sentrum. 8 En meget stor andel (52 prosent) opplever imidlertid at det er utrygt å ferdes ute på kveldstid i sentrum. 8 Også mange (22 prosent) synes det er utrygt å ferdes ute i eget boområde om kvelden. 22

23 Vurdering av trygghet i Stavanger - viktighet 8 Det er like viktig for innbyggerne å kunne ferdes trygt ute i sentrum av Stavanger om kvelden, som det er å kunne ferdes trygt ute i eget boområde på dagtid. 23

24 Vurdering av miljø og tekniske tjenester - tilfredshet 8 18 forhold ved tekniske tjenester vurderes forhold oppnår en skår på 70 poeng eller mer. 8 Best vurderes forhold som relateres til miljø (luft, støy, drikkevann, parker og renovasjon, samt idrettsanleggene som skårer aller best. 8 Forhold som er knyttet til samferdsel skårer betydelig svakere enn andre forhold. 8 Aller svakest vurderes veivedlikeholdet der du bor, det kollektive transporttilbudet, parkeringstilbudet i sentrum og strøing og snørydding. 24

25 Vurdering av miljø og tekniske tjenester - viktighet 8 Nær alle forhold som evalueres vurderes som viktige av innbyggerne. 8 Aller viktigst settes drikkevannskvaliteten 8 Vedlikehold og renhold av offentlige områder skårer en del svakere enn øvrige. 25

26 Medvirkning og deltakelse 8 Innbyggerne i Stavanger opplever at kommunen i liten grad legger til rette for at en selv kan være med å påvirke innholdet i de kommunale tilbudene man benytter. Kun vel 30 prosent opplever at kommunen tilrettelegger i noen eller stor grad til dette (gitt skår 4, 5 eller 6). I hvilken grad synes du at. 8 Tilsvarende skepsis finnes når det gjelder i hvilken grad kommunen legger aktivt til rette for at befolkningen skal kunne fremme sine synspunkter på saker av lokal betydning. 26

27 Service og informasjon personer har svart på spørsmålet om de kjenner kommunens Servicetorg prosent svarte at de gjorde det, mens 40 prosent svarte nei. 8 Av de 799 som har benyttet kommunens Servicetorg, oppgir 70 prosent at de er fornøyd, mens 30 prosent er misfornøyd prosent svarer at de selv har hentet inn informasjon fra Stavanger kommune. 8 Om lag like mange (66 prosent) oppgir at de har mottatt informasjon fra kommunen. 27

28 Service og informasjon, hvor man henter informasjon 8 De fleste oppgir at de henter informasjon om/fra Stavanger kommune i lokale aviser (74 prosent). 8 Svært mange (64 prosent) henter informasjon på Stavanger kommunes internettportal 28

29 Service og informasjon, hvordan bør kommunen informere? 8 Det er rimelig godt samsvar mellom hvordan innbyggerne lar seg informere og hvordan de mener kommunen bør informere. 8 Aviser vurderes klart som den mest foretrukne kanalen. 29

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING Dagens Holebilde 17.2.2001 Flott vær, bare man kommer seg noen meter over Steinsfjorden, Foto: Per Aa. Mandt RESULTAT FRA EN BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 1 RESTRIKSJONER VED BRUK AV RESULTATENE GJENGITT I RAPPORTEN OG DE GRAFISKE PRESENTASJONENE TNS Gallup har copyright til alle

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000 Hole kommune HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? DIN VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN OG ULIKE TJENESTER HOLEUNDERSØKELSEN 2000 HVORDAN VURDERER DU HOLE SOM BOSTEDSKOMMUNE? Husstanden din inviteres hermed til å

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering p. 3 2. Om undersøkelsen p. 8 3. Synspunkter på kommunens arbeid p. 14 4. Hva gjør du selv? p. 36 5. Hva bør kommunen

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand NOTAT 2007:104 Tittel: Forfatter: Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy NIBR-notat: 2007:104 ISSN: 0809-6929 ISBN: 82-7071-670-7

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge.

HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge. Spørreskjema innbyggerundersøkelsen 2012-2013 HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge. Noen spørsmål

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer