Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2."

Transkript

1 Hedmarkundersøkelsen - Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

2 Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Trygghet Helse Sykkelbruk og tilrettelegging for gående Tilknytning og tilhørighet Bakgrunnsvariabler Vedlegg: Spørreskjema Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

3 Oppsummering av hovedfunn Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

4 Oppsummering (i) Trygghet De aller fleste ( prosent) er trygg på at sykehustilbudet i regionen gir forsvarlig behandling om man skulle bli syk. Nær prosent av innbyggerne er trygg på at de ikke blir utsatt for kriminalitet der man bor. Halvparten av innbyggerne er trygg på at egen kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner. Vel prosent opplever at de trygt kan ferdes utendørs på kvelder og netter der man bor Helse prosent av innbyggerne oppgir at helsen er svært god eller ganske god. prosent føler seg frisk nok til å kunne gjøre det man har lyst til å gjøre. Så mange som prosent oppgir å drive med fysisk aktivitet en eller flere ganger i løpet av uka. prosent oppgir å ha minst én person som står så nær at man kan regne med hjelp, prosent har det ikke. prosent er stort sett fornøyd med tilværelsen for tiden. prosent av innbyggerne i Hedmark har i løpet av de siste to ukene følt seg ensomme ( prosent har ikke). Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

5 Oppsummering (ii) Sykkelbruk prosent opplever at det delvis eller i stor grad er attraktivt å sykle i egen kommune. Tilrettelegging for gående prosent av innbyggerne i Hedmark mener at det i stor/ svært grad er tilrettelagt for gåturer i eget nærområde. prosent av innbyggerne i Hedmark oppgir å bruke sykkel i løpet av sommeren. Flest oppgir å gå til venner og annet sosialt (nær av ), dernest til fritidsaktiviteter ( av. Mens prosent benytter sykkel til venner og annet sosialt, benytter prosent sykkel til fritidsaktiviteter, prosent til butikken og prosent til jobb/skole. prosent av alle grunnskolebarn i Hedmark går til skolen. o o prosent sykler. prosent kommer med buss. o prosent kommer med drosje. o prosent blir kjørt i privatbil. o prosent blir i tillegg kjørt med bil pga. utrygg skolevei. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

6 Oppsummering (iii) Tilknytning og tilhørighet prosent føler svært/meget stor tilknytning og tilhørighet til egen kommune (gitt karakteren og ). Anbefaling av kommunen prosent vil svært/meget sannsynlig anbefale venner og bekjente å flytte til egen kommune. prosent føler at de i noen grad er tilknyttet til kommunen (gitt karakteren ). I tillegg er det prosent som vil kunne gjøre dette med noe sannsynlighet. prosent føler i mindre grad tilknytning til kommunen (gitt karakteren ). prosent føler svært/meget liten tilknytning til egen kommune (gitt karakteren og ). prosent vil med mindre grad av sannsynlighet gjøre dette. Til sist er det prosent som med svært/meget lite sannsynlighet vil anbefale venner og bekjente å flytte til egen kommune. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

7 Oppsummering (iv) Flytteplaner prosent av innbyggerne i Hedmark vil med en viss sannsynlighet eller svært/meget sannsynlig bo i egen kommune om år. prosent mener at de med noe mindre sannsynlighet vil bo i kommunen om år (gitt karakteren ). Regionale forskjeller På mange områder er det store forskjeller mellom innbyggerne i de ulike store kommunene/regionene i Hedmark når det gjelder hvordan de vurderer ulike trygghets- og helseaspekter, kommunens tilrettelegging for sykkelbruk og turgåing, samt innbyggernes tilknytning og tilhørighet til egen kommune. prosent mener at de med svært/meget liten sannsynlighet vil bo i egen kommune om år. Mens prosent av de som bor på Tynset er svært/meget trygg for at sykehustilbudet i regionen gir forsvarlig behandling, er det kun prosent som er svært/meget trygg på dette på Hamar. prosent er usikre og har svart «Vet ikke». Mens prosent av de som bor i Fjellregionen er svært/meget trygg på at de ikke blir utsatt for kriminalitet der de bor, er det kun vel prosent som er svært/meget trygg på dette på Hamar, Kongsvinger og i Elverum. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

8 Oppsummering (v) Regionale forskjeller (forts.) Innbyggerne i Tynset skiller seg ut fra øvrige regioner/større kommuner i fylket, ved å være mer trygge på sin kommunes krisehåndtering. De som bor på Hamar, i Kongsvinger og i Elverum, er noe mindre trygg på at de kan ferdes utendørs på kvelder og netter der de bor sammenlignet med innbyggere i resten av fylket. Andelen som svarer at de har svært god helse er størst blant de som bor på Hamar, Tynset og i Fjellregionen. Flest som føler seg frisk til å gjøre hva de har lyst til finner vi på Tynset ( prosent), færrest i Kongsvinger ( prosent). Regionale forskjeller (forts.) Det er små forskjeller mellom kommunene/regionene når det gjelder: o o i hvilken grad man har én person som står en nær. hvor fornøyd man er med tilværelsen for tiden. Elverum skiller seg noe fra øvrige regioner/større kommuner i Hedmark, ved at hele prosent oppgir at de en gang eller mer har følt seg ensomme de siste to ukene (snitt for fylket er prosent). Flest misfornøyde med muligheter for å sykle i egen kommune er de som bor på Kongsvinger, hvor prosent er misfornøyd og kun prosent er svært/meget fornøyd. Mest fornøyd med sykkelmulighetene i kommunen er man i Elverum, hvor prosent er svært/meget fornøyd. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

9 Oppsummering (vi) Regionale forskjeller (forts.) Mens de som bor på Tynset benytter sykkel i størst grad i løpet av året (kun prosent gjør det ikke), er det prosent av de som bor på Tynset og Ringsaker som ikke benytter sykkel i løpet av året. Regionale forskjeller (forts.) De som bor i Glåmdalsregionen og Sør- Østerdal synes å være noe mindre fornøyde med tilrettelegging for gående enn innbyggere i resten av fylket, men forskjellene er også her små. Flest benytter sykkel til skole/jobb blant de som bor på Tynset og Hamar. Innbyggere i Elverum, på Tynset og Hamar benytter i størst grad sykkel til venner/sosialt. Mens kun av går til venner/sosialt blant de som bor i Glåmdalsregionen, er det av som gjør dette blant de som bor på Tynset. De som bor på Tynset er de som i klart størst grad oppgir å gå til jobb/skole. De som bor på Hamar og i Elverum benytter i størst grad sykkel til butikken. Mens prosent i Sør-Østerdalsregionen benytter sykkel til fritidsaktiviteter, er det kun prosent som gjør dette blant de som bor i Glåmdalsregionen. Mens hhv og prosent av barna i husstanden går og sykler til skolen i Hamar, er det kun hhv og prosent som gjør dette i Glåmdalsregionen. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

10 Oppsummering (vii) Regionale forskjeller (forts.) Mens prosent kommer med buss til skolen i Glåmdalsregionen og Sør- Østerdal, er det hhv og prosent som gjør dette på Hamar og i Elverum. Regionale forskjeller (forts.) De som med minst grad av sannsynlighet vil bo i egen kommune om år finner vi bland de som bor i Sør-Østerdal og på Løten. Flest som blir kjørt med bil/buss pga. utrygg skolevei bor i Elverum ( prosent). Størst tilknytning finner vi blant de som bor på Hamar og i Fjellregionen. Størst sannsynlighet for å anbefale venner og bekjente til å flytte til egen kommune finner vi blant de som bor på Hamar, Tynset, Fjellregionen, Ringsaker, Stange og Elverum. Færrest vil anbefale venner og bekjente til å flytte til egen kommune blant de som bor i Sør-Østerdal, Glåmdalsregionen og på Kongsvinger. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

11 Om undersøkelsen Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

12 Metode og gjennomføring Tidspunkt for gjennomføring Denne rapporten oppsummerer funn fra tre undersøkelser gjennomført i Hedmark i løpet av november til februar. De to første undersøkelsen ble gjennomført i november desember blant innbyggere i Hamar (Hamarundersøkelsen) og Stange, Ringsaker og Løten (Hedmarkundersøkelsen pilotering i tre kommuner). Den tredje undersøkelsen (Hedmarkundersøkelsen øvrige kommuner) ble gjennomført i perioden januar februar blant innbyggere i de resterende kommunene. Metode, forts. Respondentene kunne svare på et papirskjema vedlagt ferdigfrankert svarkonvolutt eller svare på Internett ved å oppgi unikt brukernavn og passord utdelt i følgebrevet. Følgebrevet var i Hamarundersøkelsen signert av kommunens ordfører og rådmann. De to andre undersøkelsene til resterende kommuner var signert av fylkesrådsleder og fylkesdirektør i Hedmark fylkeskommune. I følgebrevene ble det informerte om formålet med undersøkelsen, konfidensialitet, svarfrist og premier. Metode Innbyggere i alle kommunene fikk tilsendt et postalt skjema med følgeskriv og svarkonvolutt i posten. Det ble sendt en påminnelse i løpet av feltarbeidsperioden i alle tre undersøkelsene. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

13 Metode og gjennomføring Spørreskjema De to spørreskjemaene benyttet i Hedmark er identiske og bygget i stor grad på skjemaet benyttet i Hamar, men har betydelig færre spørsmål. To spørsmål som gjelder tilrettelegging for gåturer i eget nærområde og hvor man går, ble utformet spesielt for de to Hedmarkundersøkelsen og var ikke med i skjemaet til Hamar. Ansvar Sissel Løkra, rådgiver i Strategisk stab har vært TNS Gallups kontaktperson i Hedmark fylkeskommune. Roar Hind, TNS Gallup, har bistått i utforming av spørsmål og ved gjennomføring av undersøkelsen, og har utformet rapporten. Rapportering Det er utarbeidet en egen rapport basert på undersøkelsen gjennomført i Hamar, hvor resultatene blant annet er brutt ned på geografiske områder i Hamar kommune. Rapporten for Hedmark (denne rapporten) bryter på sin side resultatene ned på tre regioner og syv kommuner. For uten Hamar som egen kommune er kommunene Stange, Ringsaker og Løten lagt inn, samt de tre største kommunene (Elverum, Tynset og Kongsvinger) for hver av regionene. Øvrige kommuner har færre intervju og er slått sammen innenfor hver av regionene (Glåmdalsregionen, Sør- Østerdalregionen og Fjellregionen). I tillegg kommenteres funn etter kjønn, alder, utdanning, botid i kommunen og husstandsinntekt. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

14 Fjellregionen Glåmdalsregionen Sør- Østerdal Om utvalg og svarprosent etter kommuner Utvalg og svarprosent Utvalgene ble trukket representativt på alder og kjønn blant kommunenes innbyggere. I undersøkelsen for Hamar ble det trukket personer. av disse svarte. Det gir en svarprosent før retur på prosent. I utvalget for Hedmark hvor kommunene Løten, Ringsaker og Stange var inkludert, ble det trukket innbyggere fra hver kommune. Mellom og svarte, som gir en svarprosent på - prosent i disse kommunene. I utvalget hvor resterende kommuner ble inkludert, varierer svarprosent mellom i Folldal til i Åmot. Med sikte på å kunne analysere data på flest mulig kommuner, ble det i dette utvalget sendt ut flere skjema () til de største kommunene (Tynset, Kongsvinger og Elverum) i hver av de tre regionene i fylket (Fjellregionen, Glåmdalsregionen og Sør-Østerdal). Samlet svarprosent for alle kommunene ble prosent. Endelig svarprosent fratrukket retur ( stk. samlet) ble prosent. Bruttoutvalget Nettoutvalget Kommune Antall Prosent Antall Prosent Svarprosent Alvdal.. Folldal.. Os.. Rendalen.. Tolga.. Tynset.. Eidskog.. Grue.. Nord-Odal.. Sør-Odal.. Våler.. Åsnes.. Kongsvinger.. Engerdal.. Stor-Elvdal.. Trysil.. Åmot.. Elverum.. Løten.. Ringsaker.. Stange.. Hamar.. Totalt. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

15 Om frafall etter kjønn og alder Frafall Alle spørreundersøkelser, også denne, har et betydelig større frafall blant de yngre., prosent av de som mottok undersøkelsen er i alderen - år (tilsvarende andelen i befolkningen). Av de som har svart, er kun knappe prosent i denne alderen. I og med at undersøkelsen er vektet på kjønn og alder, samt geografi, har de yngste blitt vektet betydelig opp. Det er spesielt flere i aldersgruppen - år blant de som har svart enn i befolkningen ellers i fylket. Disse er tilsvarende vektet ned i hht andelen i befolkningen. Noen flere kvinner enn menn har svar, men forskjellen her er ikke vesentlig. Hedmark Alder - data basert på tall fra SSB i. Alder - nettoutvalget (de som er intervjuet) Kjønn -år -år -år -år Totalt - år - år - år - år Total Menn,,,,,,,,,, Kvinner,,,,,,,,,, Totalt,,,,,,,,, Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

16 Om feilmarginer Feilmarginer Basert på et bruttounivers på innbyggere i Hedmark i alderen - år, har undersøkelsen feilmarginer på mellom +/-, prosentpoeng til +/-, prosentpoeng samlet. UNIVERS (plott) UTVALG, antallet vi spør (plott) vi måler svar på % % % % +/- svaret som er gitt. %. %. %. % Gir nedre grense i konfidensintervall. %. %. %. % Gir øvre grense i konfidensintervall. %. %. %. % Når vi bryter resultatene ned på undergrupper (kjønn, alder, kommune etc.) øker feilmarginene. Feilmarginene for Hamar med flest intervju () er på +/-, til +/-, prosentpoeng samlet. UNIVERS (plott) UTVALG, antallet vi spør (plott) vi måler svar på % % % % +/- svaret som er gitt, %, %, %, % Gir nedre grense i konfidensintervall, %, %, %, % Gir øvre grense i konfidensintervall, %, %, %, % Feilmargin Feilmargin Av de regionene/kommunene denne undersøkelsen brytes ned på, har Elverum færrest intervju ( stykker). Basert på i alt innbyggere i alderen - år, vil feilmarginene for denne kommunen være på +/-, prosentpoeng til +/-, prosentpoeng samlet. UNIVERS (plott) UTVALG, antallet vi spør (plott) vi måler svar på % % % % +/- svaret som er gitt. %. %. %. % Gir nedre grense i konfidensintervall. %. %. %. % Gir øvre grense i konfidensintervall. %. %. %. % Feilmargin Hvis vi for eksempel har funnet at en egenskap har en oppslutning på % i Elverum, gir dette en feilmargin på +/-, prosentpoeng. I målgruppen vil det da med prosent sannsynlighet være mellom, og, prosent som har denne meningen/har dette kjennetegnet, selv om det mest sannsynlige resultatet er prosent. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

17 Trygghet Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

18 De aller fleste ( prosent) er trygg på at sykehustilbudet i regionen gir forsvarlig behandling om man skulle bli syk q_: Hvor trygg er du på at: Det samlede sykehustilbudet i regionen gir deg forsvarlig behandling om du skulle bli syk? Snitt - % % % % % % Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Svært lite trygg ( og ) Svært trygg ( og ) Vet ikke Så mange som prosent er svært/ meget trygg på at det samlede sykehustilbudet i regionen gir forsvarlig behandling om man skulle bli syk. prosent er likevel kun delvis trygg på dette punktet. prosent (nær av ) er utrygg på dette. prosent er svært lite trygg. Største forskjeller finner vi mellom regionene/de største kommunen. De som bor på Tynset og i Fjellregionen synes å være mest trygge, mens de som bor på Hamar og i Glåmdalsregionen synes å være minst trygge. Innbyggere i den eldste aldersgruppen og personer med grunnskole som høyeste utdanning synes å være noe mer trygge enn yngre og personer med høyere utdanning. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

19 Nær prosent av innbyggerne er trygg på at de ikke blir utsatt for kriminalitet der man bor q_: Hvor trygg er du på at: Du ikke blir utsatt for kriminalitet der du bor? Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Snitt - % % % % % % Svært lite trygg ( og ) Svært trygg ( og ) Vet ikke prosent av fylkets innbyggere er svært/meget trygg på at de ikke blir utsatt for kriminalitet der de bor. prosent er kun delvis trygg på dette. Samtidig er prosent utrygge for at de kan bli utsatt for kriminalitet der de bor. Bosatte i Fjellregionen og på Tynset synes også å være noe tryggere på dette punktet enn personer bosatt i andre områder av fylket. Ellers er det små forskjeller etter kjønn, alder, høyeste utdanning, botid i kommunen og husstandsinntekt. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

20 Halvparten av innbyggerne er trygg på at egen kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner q_: Hvor trygg er du på at: Din kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner? Snitt - % % % % % % Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Svært lite trygg ( og ) Svært trygg ( og ) Vet ikke Henholdsvis og prosent er svært trygg eller delvis trygg på at kommunen håndterer krisesituasjoner. prosent er svært utrygge og prosent er noe utrygge på dette. Merk at en stor andel av innbyggerne ( prosent) mener at de ikke har kunnskap om dette forholdet og har svar «Vet ikke». Innbyggerne på Tynset skiller seg ut fra øvrige regioner/kommuner i fylket ved å være mer trygge på sin kommunes krisehåndteringen. Kvinner synes å være noe mer trygg enn menn på dette punktet, den eldste aldersgruppen er noe mer trygg enn yngre og de med grunnskole synes å være noe mer trygg enn de med høyere utdanning Ellers mindre forskjeller etter botid og inntekt. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

21 Vel prosent opplever at de trygt kan ferdes utendørs på kvelder og netter der man bor q_: Hvor trygg er du på at: Du trygt kan ferdes utendørs på kvelder og netter der du bor? Snitt - % % % % % % Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Svært lite trygg ( og ) Svært trygg ( og ) Vet ikke prosent er svært/meget trygg på at de trygt kan ferdes utendørs på kvelder og netter der man bor. prosent er kun «noe trygg» på dette punktet. I tillegg kommer at prosent er utrygge. prosent oppgir at de er svært utrygge når det ferdes ute om kveldene og netter. Noe mer utrygghet finner vi blant de som bor på Hamar, i Kongsvinger og Elverum, mens de som bor i Fjellregionen, Sør-Østerdal og på Tynset er mest trygge med dette forholdet. Kvinner er klart mer utrygge enn menn når det gjelder å ferdes ute på kvelder og netter der man bor. Ellers er det mindre forskjeller etter alder, utdanning, botid i kommunen og inntekt. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

22 Helse Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

23 prosent av innbyggerne oppgir at helsen er svært god eller ganske god q: Generelt sett, vil du si at helsen din er: Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer % % % % % % Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH Svært god Ganske god Verken god eller dårlig Ganske dårlig Svært dårig Vet ikke Mens prosent oppgir at egen helse er svært god, mener prosent at helsen er ganske god. prosent mener at helsen verken er god eller dårlig. prosent oppgir å ha ganske dårlig helse. Andel som oppgir å ha svært dårlig helse er under en prosent. Det er mindre forskjeller mellom fylkets regioner/større kommuner, men andelen som svarer at de har en svært god helse er størst blant de som bor på Hamar, på Tynset og i Fjellregionen. Andelen som oppgir å ha svært god helse faller gradvis med alder. Andelen som opplever å ha en svært god helse øker imidlertid markant med økende inntekt og høyere utdanning. Det kan bemerkes at det er ingen forskjell når det gjelder opplevd helse etter kjønn.

24 prosent føler seg frisk nok til å kunne gjøre det man har lyst til å gjøre q: Vil du si at du føler deg frisk nok til å kunne gjøre det du har lyst til å gjøre? % % % % % % Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Ja, for det meste Ja, av og til Nei, nesten aldri Vet ikke I tillegg svarer prosent at de føler seg frisk nok av og til, til å gjøre det de har lyst til å gjøre. prosent er aldri, eller nesten aldri, frisk nok til å gjøre det de har lyst til å gjøre. Flest som føler seg frisk til å gjøre hva de har lyst til finner vi på Tynset ( prosent), færrest i Kongsvinger ( prosent). Alder betyr naturligvis mye for hva man kan gjøre. Mens nær av opplever å ha en helse til å kunne gjøre hva de har lyst i alderen år og yngre, er det vel av som oppgir dette blant de over år. Også på dette punktet finner vi klart flere med bedre helsetilstand og muligheter til å gjøre ting man har lyst til etter høyere utdanning og økende inntekt. Noen flere menn enn kvinner oppgir å ha en helse som gjør at de for det meste kan gjøre hva de har lyst til. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

25 Så mange som prosent oppgir å drive med fysisk aktivitet en eller flere ganger i løpet av uka q: Hvor ofte driver du fysisk aktivitet i form av trening eller lett mosjon slik at du blir svett/ andpusten (sykling, rask gange, løping, styrketrening, ballidretter, svømming og lignende)? % % % % % % Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn år) Omtrent daglig - ganger i uka ganger i uka gang i uka - ganger i mnd. - ganger i halvåret prosent oppgir å drive fysisk aktivitet daglig. prosent - ganger i uka. prosent ganger i uka. prosent en gang i uka. Aldersgruppen - år er klart med fysisk aktive enn de som er eldre, samtidig er det ikke svært store forskjeller mellom de tre eldste aldersgruppene. Fysisk aktivitet øker med lengde på utdanningen og etter økende inntekt, som også måles i andre studier. Mindre enn år - år - år Mer enn år Sjeldnere Under kr kr - kr eller mer Aldri Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

26 prosent oppgir å ha minst én person som står så nær at man kan regne med hjelp, prosent har det ikke q: Har du minst én person som står deg så nær at du kan regne med han/henne hvis du har personlige problemer? % % % % % Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange prosent av befolkningen oppgir ikke å ha en person som står så nært at man kan regne med å få hjelp fra en venn/person hvis man har personlige problemer. Det er noen færre i gruppen med lavest inntekt ( prosent) og med grunnskole som høyeste utdanning ( prosent) som oppgir å ha en slik venn. Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Ja Nei Vet ikke Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

27 prosent er stort sett fornøyd med tilværelsen for tiden q: Når du tenker på hvordan du har det for tiden, er du stort sett fornøyd med tilværelsen eller er du stort sett misfornøyd? Snitt - % % % % % % Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Svært misfornøyd ( og ) Svært fornøyd ( og ) Vet ikke Innpå prosent er svært/meget fornøyd med tilværelsen for tiden. Knappe prosent er delvis fornøyd. prosent er delvis misfornøyd. Men, det er også en mindre gruppe på prosent som er svært/meget misfornøyd. Det er positivt små forskjeller når det gjelder tilfredshet med tilværelsen etter hvor man bor i fylket. Aldersgruppen år og eldre er mer fornøyd med tilværelsen enn de som er yngre. Vi finner også en gradvis økende tilfredshet med tilværelsen etter øktende husstandsinntekt. Det er på den annen side mindre systematiske forskjeller etter kjønn, botid og utdanning. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

28 prosent av innbyggerne i Hedmark har i løpet av de siste to ukene følt seg ensomme q: Har du de siste to uker noen gang følt deg ensom? Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer % % % % % % Mens prosent ikke har følt seg ensomme i løpet av de siste to ukene, har prosent følt på dette. Det er spesielt personer i den yngste aldersgruppen som har følt seg ensomme ( prosent). Elverum skiller seg noe fra øvrige regioner/større kommuner i Hedmark, ved at hele prosent oppgir at de en gang eller mer har følt seg ensomme de siste to ukene. Personer med høyere utdanning og høyere inntekt har i noe mindre grad følt seg ensomme enn de med lavere inntekt og lavere utdanning. De som har bodd i kommunen i - år oppgir i større grad å ha følt seg ensom de siste par uker enn de som har bodd i kommunen i mer enn år, mot prosent. Ja Nei Vet ikke Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

29 Sykkelbruk og tilrettelegging for gående Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

30 prosent opplever at det delvis eller i stor grad er attraktivt å sykle i egen kommune q: I hvor stor grad oppfatter du at det er attraktivt og sikkert å sykle i din kommune? Snitt - % % % % % % Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer I svært liten grad ( og ) I svært stor grad ( og ) Vet ikke prosent av kommunenes innbygger opplever at det i svært/meget stor grad er attraktivt å sykle i egen kommune. prosent opplever i tillegg at dette at attraktivt i noen grad. Vel prosent opplever i liten grad at det er attraktivt, mens ytterligere knappe prosent opplever dette i svært/meget liten grad. Flest misfornøyde med dette forholdet finner vi blant de som bor i Kongsvinger ( prosent). Blant innbyggerne i denne kommunen er kun prosent meget/svært fornøyd. Elverum har færrest misfornøyde ( prosent), og klart flest fornøyde ( prosent). Så mange som prosent er meget/svært fornøyd med dette forholdet i Elverum. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

31 prosent av innbyggerne i Hedmark oppgir å bruke sykkel i løpet av sommeren q: Hvilke deler av året bruker du sykkelen? Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn år) Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Vår (mars, april) Høst (oktober, november) Ingen % % % % % % Sommer (mai - september) Vinter (desember, januar, februar) prosent oppgir at de bruker sykkel på våren, og prosent på høsten. prosent bruker ikke sykkel i løpet av året. De som bor på Tynset benytter sykkel i størst grad i løpet av året, blant disse er det kun prosent som svarer at de ikke benytter sykkel i løpet av noen årstider. Færrest benytter sykkel i løpet av hele året blant de som bor på Tynset og Ringsaker ( prosent). Det er ellers blant de eldste (gruppen eller eldre), de med grunnskole og de med lavest husstandsinntekt vi finner flest som ikke benytter sykkel i løpet av året (- prosent). Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

32 Flest benytter sykkel til venner og annet sosialt (vel prosent) q: I periodene du evt. bruker sykkel, hvor sykler du? Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn år) Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer % % % % % % % % % % % Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH Til jobb/skole Til butikken Til fritidsaktiviteter Til venner og annet sosialt Annet Mens prosent benytter sykkel til venner og annet sosialt, benytter prosent sykkel til fritidsaktiviteter, prosent til butikken og prosent til jobb/skole. Den yngste aldergruppen. - år, benytter i større grad sykkel til alle typer aktiviteter enn de de som er eldre. Flest benytter sykkel til skole/jobb blant de som bor på Tynset og Hamar ( prosent). Innbyggere i Elverum, på Tynset og Hamar benytter i størst grad sykkel til venner/sosialt (- prosent). De som bor på Hamar og i Elverum benytter i størst grad sykkel til butikken ( prosent). Mens så mange som prosent i Sør- Østerdalsregionen benytter sykkel til fritidsaktiviteter, er det kun prosent som gjør dette blant de som bor i Glåmdalsregionen.

33 prosent av innbyggerne i Hedmark mener at det i stor/ svært grad er tilrettelagt for gåturer i eget nærområde q: I hvor stor grad vil du si det er tilrettelagt for gåturer i ditt nærområde? % % % % % % Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Spørsmålet er ikke stilt i Hamar Snitt - - Vel prosent mener at det ikke er tilrettelagt for gåturer i eget nærområde. prosent er kun noe fornøyde (skår ). Det er mindre forskjeller etter kjønn, alder, lengde på skolegang, botid i kommunen og husstandsinntekt. De som bor i Glåmdalsregionen og Sør-Østerdal synes å være noe mindre fornøyde med tilrettelegging for gående enn innbyggere i resten av fylket, men forskjellene er også her små. Under kr kr - kr eller mer I svært liten grad ( og ) I svært stor grad ( og ) Vet ikke Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

34 Flest oppgir å gå til venner og annet sosialt (nær av ), dernest til fritidsaktiviteter ( av ) q: Når du går, hvor går du? (Flere svar mulig) Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer % % % % % % Spørsmålet er ikke stilt i Hamar Til jobb/skole Til butikken Til fritidsaktiviteter Til venner og annet sosialt Annet Når man går, er det mest sannsynlig at man går til venner/annet i sosial sammenheng ( prosent). Dernest går man til fritidsaktiviteter ( av ). Vel av ( prosent) går til butikken. Kun prosent går til jobb/skole. Mens kun av går til venner/sosialt blant de som bor i Glåmdalsregionen, er det av som gjør dette blant de som bor på Tynset. For øvrig oppgir de som bor i Glåmdalsregionen i større grad å gå i andre sammenhenger enn til jobb/skole, butikk, fritidsaktiviteter og venner/sosial sammenlignet med øvrige innbyggere i fylket. De som bor på Tynset er de som i klart størst grad oppgir å gå til jobb/skole. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

35 Knappe prosent av barna i grunnskolen går eller sykler til skolen q: Dersom det er barn i husstanden som går i grunnskolen (. -. klasse), hvordan kommer barnet til skolen? Hva er mest vanlig når du tenker på siste uka? Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer % % % % % % Går Sykler Kommer med buss Kommer med drosje Blir kjørt i privatbil Blir kjørt med bil/buss pga. utrygg skolevei prosent av alle grunnskolebarn i Hedmark går til skolen. prosent sykler. prosent kommer med buss. prosent kommer med drosje. prosent blir kjørt i privatbil. prosent blir i tillegg kjørt med bil pga. utrygg skolevei. Det er store forskjeller mellom de ulike områdene av fylket. Mens hhv og prosent går og sykler i Hamar, er det kun hhv og prosent som gjør dette i Glåmdalsregionen. Mens prosent kommer med buss til skolen i Glåmdalsregionen og Sør-Østerdal, er det hhv og prosent som gjør dette på Hamar og i Elverum. Flest som blir kjørt med bil/buss pga. utrygg skolevei bor i Elverum ( prosent). Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

36 Tilknytning og tilhørighet Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

37 prosent føler svært/meget stor tilknytning og tilhørighet til egen kommune q: I hvilken grad føler du tilknytning og tilhørighet til din kommune? Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Snitt - % % % % % % I svært liten grad ( og ) I svært stor grad ( og ) Vet ikke Mens prosent føler svært/meget stor tilknytning og tilhørighet til egen kommune (gitt karakteren og ), er det prosent som føler dette i noen grad (karakter ). prosent føler i mindre grad tilknytning til kommunen (karakteren ), og prosent føler svært/meget liten tilknytning (karakteren og ). Størst tilknytning finner vi blant de som bor på Hamar og i Fjellregionen (snittskår ). For øvrig finner vi mindre forskjeller mellom øvrige kommuner/regioner. Tilknytning øker i stor grad med botid og i noen grad med økende alder. Det er i liten grad forskjell etter kjønn og inntekt, men de med kortest utdanning synes i noe større grad å være knyttet til egen kommune sammenlignet med de med lengre utdanning. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

38 Et klart flertall ( prosent) vil kunne anbefale venner og bekjente å flytte til egen kommune Q_: Hvor sannsynlig er det at du: Ville anbefalt venner og bekjente å flytte til din kommune? Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Snitt - % % % % % % Svært lite sannsynlig ( og ) Svært sannsynlig ( og ) Vet ikke prosent vil svært/meget sannsynlig anbefale venner og bekjente å flytte til egen kommune. I tillegg er det prosent som vil kunne gjøre dette med noe sannsynlighet. prosent vil med mindre grad av sannsynlighet gjøre dette. Til sist er det prosent som med svært/meget lite sannsynlighet vil anbefale venner og bekjente å flytte til egen kommune. Størst sannsynlighet for å anbefale venner og bekjente til å flytte til egen kommune finner vi blant de som bor på Hamar, Tynset, Fjellregionen, Ringsaker, Stange og Elverum. Færrest vil anbefale dette blant de som bor i Sør-Østerdal, Glomdalsregionen og Kongsvinger. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

39 prosent vil med svært/meget stor grad av sannsynlighet bo i egen kommune om år q_: Hvor sannsynlig er det at du: Bor i kommunen om år? Total Mann Kvinne - år - år - år - år Glåmdalsregionen Sør-Østerdal Fjellregionen Elverum Tynset Kongsvinger Hamar Løten Ringsaker Stange Grunnskolenivå Videregående skole Høgskole/univ. (inntil år) Høgskole/univer. (mer enn Mindre enn år - år - år Mer enn år Under kr kr - kr eller mer Snitt - % % % % % % Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH Svært lite sannsynlig ( og ) Svært sannsynlig ( og ) Vet ikke prosent av innbyggerne i Hedmark vil med en viss sannsynlighet eller svært/meget sannsynlig bo i egen kommune om år. prosent mener at de med noe mindre sannsynlighet vil bo i kommunen om år (gitt karakteren ). prosent mener at de med svært/meget liten sannsynlighet vil bo i egen kommune om år. prosent er usikre og har svart «Vet ikke». De som med minst grad av sannsynlighet vil bo i egen kommune om år finner vi bland de som bor i Sør-Østerdalregionen og på Løten. Sannsynligheten for at man vil flytte er som forventet langt større i den yngste aldersgruppen enn blant de eldre.

40 Bakgrunnsvariabler Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

41 Kjønn... Mann Kvinne Ubesvart Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

42 Alder år - år - år - år Ubesvart Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

43 Høyeste fullførte utdanning. Grunnskolenivå (folkeskole, ungdomsskole, realskole).. Videregående skole.. Høgskole/ universitetsutdanning lavere nivå (inntil år) Høgskole/ universitetsutdanning høyere nivå (mer enn år) Ubesvart Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

44 Antall personer i husholdningen person.... personer personer.. personer eller flere personer Ubesvart Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

45 Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

46 År bodd i kommunen..... Mindre enn år - år - år Mer enn år Ubesvart Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

47 Husholdningsinntekt Under kr.. - kr - kr - kr. - kr - kr. - kr kr. eller mer Ønsker ikke å svare Ubesvart Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

48 Deltakere etter kommuner Kommune Antall Prosent Alvdal. Eidskog. Elverum. Engerdal. Folldal. Grue. Hamar. Kongsvinger. Løten. Nord-Odal. Os. Rendalen. Ringsaker. Stange. Stor-Elvdal. Sør-Odal. Tolga. Trysil. Tynset. Våler. Åmot. Åsnes. Total. Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

49 Vedlegg: Spørreskjema Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

50 Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

51 Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH

Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Politikk og samfunn. Innbyggerundersøkelsen 2013 TNS 22.1.

Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Politikk og samfunn. Innbyggerundersøkelsen 2013 TNS 22.1. Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Innbyggerundersøkelsen TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Vurdering av bostedskommunen Vurdering av bostedskommunen

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering.

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen TNS.4. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder 4 Holdninger til ulike

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Bestand medier voksne

Bestand medier voksne Innbyggere pr. 01.01.13 Bestand medier barn Bestand medier voksne Bestand, annet Bestand totalt Innkjøpsordn., % av tilvekst Bestand digitale medier Komm unenr. 0402 Kongsvinger bibliotek 17 638 19 124

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING 23.01.2017 Hovedfunn Kantar TNS har, på vegne av Hedmark fylkeskommune, kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering.

Detaljer

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet TNS 0..0 /R.H. Innhold Om undersøkelsen Oppsummering av hovedfunn Kunnskap

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Folkehelse og sosial ulikhet i helse

Folkehelse og sosial ulikhet i helse 3. Folkehelse og sosial ulikhet i helse Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helse og reduserer faktorer som medfører helserisiko. Det skal også bidra til at

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere piler som burde peke oppover, peker nedover for Glåmdalsregionen. Om ikke regionen satser på et sterkt samarbeid for å skape vekst, vil

Detaljer

Nettverkssamling høsten 2016

Nettverkssamling høsten 2016 Etablere i Hedmark Nettverkssamling høsten 2016 Etablereropplæringen i Hedmark AButvikling as Rådhuset Vingelen AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune Agenda Erfaringer etablererkursene høsten 2016 Erfaringer

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapporten er levert av TNS Gallup - Norge Oslo 2011 1 Tittel på presentasjon 11. april 2011 Bakgrunn for tilleggsundersøkelsen TNS Gallup har på oppdrag for i løpet

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Regional analyse Trysil. Minirapport

Regional analyse Trysil. Minirapport Regional analyse Trysil Minirapport Arbeidsplasser 3 5 Offentlig Privat 3 2 5 Vekst i antall arbeidsplasser i 216. Både offentlig sektor og privat næringsliv vokser. 2 1 5 1 1 787 1 746 1 815 1 824 1 91

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

8. Samferdsel og pendling

8. Samferdsel og pendling 8. Samferdsel og pendling Gjennom forskjellige samferdselstiltak skal transportbehovet for befolkningen og næringslivet løses. I et fylke som Hedmark er det viktig med gode løsninger både på veg og på

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksmelding, Verdiskapingsanalyse og Mulighetenes Hedmark v/ Haavard Elstrand FMLA Hedmark Kommunesamling næringsutvikling Skaslien, 2. oktober 2013 1 Ny

Detaljer

1. GENERELLE OPPLYSNINGER

1. GENERELLE OPPLYSNINGER 1. GENERELLE OPPLYSNINGER VIKTIG UNDERSØKELSE FOR LÆRERYRKETS STATUS OG FREMTID I mars 2011 gjennomfører Utdanningsforbundet Hedmark en utfyllende undersøkelse med fokus på hvordan du som pedagog eller

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer