TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011"

Transkript

1 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr

2 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket lovkrav gjennom den nye folkehelseloven om å føre oversikt over befolkningens helsetilstand. En utfordring er at det er for lite statistikk tilgjengelig på lokalt og regionalt nivå, og det som er tilrettelagt har gjerne fokus på forhold relatert til sykdom og død. Det alene er ikke godt nok. Det er også behov for kunnskap om hvilke faktorer i samfunnet som gjør at vi holder oss friske og hvilke av disse som lokale og regionale politikere faktisk kan gjøre noe med. Fylkestinget i Østfold tok initiativ til at Østfold Helseprofil 2011 skulle gjennomføres. Undersøkelsen er en del av det internasjonale prosjektet HEPROGRESS, som ledes av Østfold fylkeskommune. Det er i all hovedsak finansiert gjennom EU-programmet Progress ( ) som er EUkommisjonen sitt program for sysselsetting og sosial solidaritet. TNS Gallup bistår fylkeskommunen i undersøkelsens gjennomføring. Østfold Helseprofil 2011 er dessuten en oppfølging av to tidligere undersøkelser i Østfold; Østfold Helseprofil 1997 og Østfoldhelsa 2004, og skal bidra til at vi kan følge utviklingen i folkehelsa over tid. Helseprofilens formål er å: 1. Gi et helhetlig overblikk over helse og livskvalitet i et lokalt, geografisk område. 2. Være et verktøy for praktiske formål (ikke forskning). 3. Identifisere problemer og ressurser til et lokalsamfunn. 4. Identifisere grupper med spesielle behov. 5. Danne basis for prioriteringer i planleggingen. 6. Indikere potensial for endring og utvikling. 7. Være et verktøy for målformulering. 8. Bli brukt til benchmarking (sammenligning for å identifisere beste praksis) og evaluering av politikk og tjenester. 9. Gi informasjon til demokratiske beslutningsprosesser, som kan bidra til å gjøre helse og velferdsspørsmål synlige overfor innbyggerne.

3 Gjennomføring Målgruppe for Helseprofilen er den voksne befolkningen år i alle Østfoldkommunene. De yngste og de eldste innbyggerne er utelatt fra undersøkelsen, da disse ellers ville kreve et særskilt og annerledes analysedesign. Fra målgruppen er det trukket enkle tilfeldige (representative) utvalg respondenter i hver kommune. Deltakerne har fått spørreskjema tilsendt i posten, samtidig som det var mulig å besvare undersøkelsen på Internett. Datainnsamlingen er gjennomført i perioden oktober 2011 februar 2012.Blant respondenter i hele fyllket som antas å ha motytatt skjemaet, har (38,3%) returnert det i utfylt stand. Spørreskjemaet ble sendt til respondenter i Trøgstad kommune, hvorav 1019 har returnert utfylt skjema. Fratrukket skjema returnert grunnet adresseendringer, flytting, etc, tilsvarer dette en respons på 41,6%. Tabell 1. Populasjon og utvalg etter alder og kjønn. Prosent. TRØGSTAD KJØNN ALDER Totalt Befolkning Mann 9,3 14,7 15,1 12,6 51,7 Kvinne 8,4 13,9 13,4 12,7 48,4 (N=3825) Sum 17,7 28,6 28,5 25,3 100,1 Utvalg Mann 2,3 9,9 15,0 17,0 44,2 Kvinne 5,4 15,1 16,6 18,7 55,8 (n=1019) Sum 7,7 25,0 31,6 35,7 100,0 Utvalget er noe underrepresentert blant de yngste innbyggerne, og noe overrepresentert blant kvinner, som vanlig for denne type befolkningsundersøkelser (Tabell 1). De endelige resultatene er veiet etter alder og kjønn, tilsvarende fordelingen i befolkningen. Utvalgsundersøkelser gir usikkerhet Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til resultatene når vi spør et utvalg av kommunenes innbyggere og ønsker å generalisere resultatene til å gjelde hele kommunens befolkning. Usikkerheten kan imidlertid beregnes statistisk. Et sentralt mål i denne sammenhengen er standardavviket. Standardavviket beregnes ut fra hvor mye hver enkelt enhet avviker fra gjennomsnittet for alle enhetene i undersøkelsen når det gjelder den egenskapen vi ønsker å måle. Med utgangspunkt i standardavviket kan vi beregne feilmarginen for det aktuelle resultatet. Fastsettelsen av feilmarginen vil også avhenge av hvor stor usikkerhet vi er villige til å akseptere. Det vanlige er å angi feilmarginer basert på 95 prosent sannsynlighet. Dette betyr at hvis vi hadde 100 forskjellige uavhengige utvalg, ville resultatet ligge innenfor de feilmarginene vi oppgir i minst 95 av de 100 undersøkelsene. Feilmarginene i prosenttabellene i denne rapporten uttrykkes i prosentpoeng (Tabell 2). Hvis vi for eksempel har funnet at en egenskap kjennetegnes av 30% i utvalget på 1019 respondenter, gir dette en feilmargin på anslagsvis +/- 2,8 prosentpoeng. Blant alle kommunens innbyggere kan det da være mellom 27,2 og 32,8 prosent som har dette kjennetegnet, selv om det mest sannsynlige resultatet er 30 prosent. For hele fylket, med respondenter, er usikkerhetsmarginene tilsvarende i størrelsesorden +/- 0,7 0,3 prosentpoeng. Tabell 2 kan brukes som et hjelpemiddel i tolkningen av Helseprofilens resultater. Tabell 2. Feilmarginer ved uendelighetsutvalg - når universet er 10 ganger større, eller enda større, enn antallet observasjoner Antall respondenter STØRRELSEN PÅ FEILMARGINEN I PROSENTPOENG Egenskap som måles 5(95) % 10(90) % 20(80) % 30(70) % 40(60) % 50(50) % 50 +/- 6 +/- 8,3 +/- 11,0 +/- 12,7 +/- 13,6 +/- 13, /- 4,3 +/- 5,9 +/- 7,9 +/- 9,0 +/- 9,6 +/- 9, /- 3,0 +/- 4,2 +/- 5,5 +/- 6,4 +/- 6,8 +/- 6, /- 2,5 +/- 3,5 +/- 4,6 +/- 5,4 +/- 5,7 +/- 5, /- 2,2 +/- 3,0 +/- 3,9 +/- 4,5 +/- 4,8 +/- 4, /- 1,9 +/- 2,6 +/- 3,5 +/- 4,0 +/- 4,3 +/- 4, /- 1,7 +/- 2,4 +/- 3,2 +/- 3,7 +/- 3,9 +/- 4, /- 1,6 +/- 2,3 +/- 3,1 +/- 3,6 +/- 3,7 +/- 3, /- 1,4 +/- 1,9 +/- 2,5 +/- 2,8 +/- 3,0 +/- 3, /- 0,9 +/- 1,2 +/- 1,6 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 2, /- 0,3 +/- 0,4 +/- 0,6 +/- 0,7 +/- 0,7 +/- 0,7

4 Feilmarginene angir da intervallet for prosentresultater som med 95 % sannsynlighet inneholder det sanne resultatet. De varierer med den observerte egenskapen (prosentandelen som har et gitt kjennetegn -horisontalt) og antall respondenter som ligger til grunn for estimatet (vertikalt). Generelt sett øker usikkerheten jo nærmere den observerte egenskapen kommer 50% og jo færre observasjoner estimatet baseres på. Usikkerheten på anslagsvis +/- 2,8 prosentpoeng i eksemplet ovenfor finnes i tabellen i krysningspunktet mellom 30%(70%) og 1000 (skravert i tabellen). Dette betyr at usikkerheten øker når vi studerer undergrupper i målgruppen. Dersom vi vurderer en egenskap med 30% tilslutning blant kvinner (som utgjør om lag halvparten av respondentene) ser vi at usikkerheten er om lag +/- 4,0 prosentpoeng. (Oppslutningen i målgruppen ligger i intervallet 26,0-34,0%). Undersøkelsens spørreskjema følger vedlagt. Ytterligere dokumentasjon om gjennomføringen finnes hos Østfold Fylkeskommune. Leseveiledning I dette notatet fremlegges utvalgte strategiske indikatorer for kommunens planlegging. I tillegg til å vise forekomsten av sentrale helse- og miljøforhold, viser tabellene også hvordan disse varierer mellom ulike grupper i befolkningen, slik at tiltak eventuelt kan målrettes. Alle tabellene er prosenttabeller (Tabell 3), og tabellene leses som følger: 1) Helsetilstanden blant de utvalgte innbyggerne i kommunen finnes i kolonnen til venstre. Vi ser for eksempel at 75,6 % av respondentene vurderer egen helse som «Svært-/Ganske god». Til høyre for denne finner vi helsetilstanden for ulike aldersgrupper. Andelen som vurderer helsetilstanden som god, synker fra de yngste (86,9%) til de eldste (67,8%), men er de samme mellom kvinner (75,6%) og menn (75,6). Andelen stiger med stigende utdanningsnivå fra grunnskoleutdannede (59,4%) til de med lang universitetsutdanning (89,7%), og er lavere blant arbeidsledige (34,0%) enn blant yrkesaktive (86,9%). 1. Situasjonen for alle innbyggerne vurderes i skjæringspunktet mellom egenskapen som måles (ca 76%) og antall respondenter i utvalget (ca 1000 øverste kolonne: TOTAL «n/w»), som utgjør 2,8 prosentpoeng. Andelen i hele kommunens befolkning som vurderer helsen sin som «Svært-/Ganske bra» er i størrelsesorden 73,2 78,8%. 2) Situasjonen for en undergruppe, for eksempel personer i alderen år, vurderes i Tabell 2 for skjæringspunktet mellom egenskapen (86,9%) og antall respondenter (88) 9 prosentpoeng. Andelen blant alle de yngste innbyggerne i kommunen, som mener helsetilstanden er «Svært-/Ganske god, er i størrelsesorden 78% til 96%. Situasjonen for de eldste 60+ (i utvalget 68% og ca 400 respondenter usikkerhetsmargin +/- 4,5 prosentpoeng) er tilsvarende 63,5%-72,5%. 3) Når to undergrupper skal sammenstilles, eller en undergruppe skal sammenstilles med hele befolkningen, vurderes nedre grense for usikkerheten i den gruppen som har det høyeste estimatet (f.eks. aldersgruppen år: 78%) mot øvre grense i den gruppen som har det laveste estimatet (aldersgruppen 60+: 72,5%). Dersom de to intervallene ikke overlapper, sier vi at forskjellen mellom de to gruppene er statistisk signifikant. I dette tilfellet er det signifikant flere tilfredse med egen helse blant de yngre enn blant de eldre. Men merk at «signifikant» ikke er det samme som «betydningsfull»: En forskjell på noe få prosentpoeng kan være statistisk signifikant (skyldes ikke forhold ved utvalget), men uten praktisk relevans. Tabell 3: Tabelleksempel. Når dette resultatet skal overføres på hele kommunens befolkning, må vi ta høyde for den statistiske usikkerheten det innebærer å bare spørre et lite utvalg. Denne usikkerheten finner vi i Tabell 2.

5 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 1 GOD OPPLEVD HELSE Svært/ganske god 73,4 84,0 78,0 70,3 64,4 73,1 73,7 60,6 74,5 86,2 80,6 57,4 81,6 69,1 31,0 84,9 62,8 Annet 26,6 16,0 22,0 29,7 35,6 26,9 26,3 39,4 25,5 13,8 19,4 42,6 18,4 30,9 69,0 15,1 37,2 Side 1

6 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 2 LANGVARIG SYKDOM Ja 39,2 23,2 31,2 45,5 52,5 37,1 41,5 53,8 36,0 32,9 34,0 43,6 30,0 50,3 82,3 17,8 54,0 Annet 60,8 76,8 68,8 54,5 47,5 62,9 58,5 46,2 64,0 67,1 66,0 56,4 70,0 49,7 17,7 82,2 46,0 Side 2

7 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 3 AKTIVITETSBEGRENSNING PGA SYKDOM Ja, alvorlig 7,0 3,1 6,1 8,3 9,1 8,1 5,8 9,2 6,8 4,3 5,7 11,7 3,7 6,6 28,0 1,1 9,8 begrenset Annet 93,0 96,9 93,9 91,7 90,9 91,9 94,2 90,8 93,2 95,7 94,3 88,3 96,3 93,4 72,0 98,9 90,2 Side 3

8 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 4 MOBILITETSHEMNING I BOLIG Ja 1,3 -,9 2,5 1,1 1,0 1,5 2,0 1,2-1,7 3,0,4 1,1 6,9-1,3 Annet 98,7 100,0 99,1 97,5 98,9 99,0 98,5 98,0 98,8 100,0 98,3 97,0 99,6 98,9 93,1 100,0 98,7 Side 4

9 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 5 REDD ELLER ENGSTELIG Veldig/ganske 3,6 7,7 1,8 4,2 2,2 4,0 3,2 6,6 2,8 2,4 7,5-3,3 1,1 9,9 1,5 3,5 plaget Annet 96,4 92,3 98,2 95,8 97,8 96,0 96,8 93,4 97,2 97,6 92,5 100,0 96,7 98,9 90,1 98,5 96,5 Side 5

10 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 6 ANSPENT ELLER OPPJAGET Veldig/ganske 6,5 8,3 6,8 8,0 3,4 5,7 7,5 6,2 7,1 4,9 8,7 3,8 5,1 2,3 14,8 13,6 8,6 plaget Annet 93,5 91,7 93,2 92,0 96,6 94,3 92,5 93,8 92,9 95,1 91,3 96,2 94,9 97,7 85,2 86,4 91,4 Side 6

11 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 7 SØVNPROBLEMER Veldig/ganske 12,0 11,5 11,1 13,7 11,7 9,9 14,4 14,8 11,6 10,3 10,1 14,3 9,7 10,9 27,7 11,0 12,1 plaget Annet 88,0 88,5 88,9 86,3 88,3 90,1 85,6 85,2 88,4 89,7 89,9 85,7 90,3 89,1 72,3 89,0 87,9 Side 7

12 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 8 HÅPLØSHET Veldig/ganske 6,6 11,7 4,4 9,0 3,0 7,2 6,1 8,2 6,2 6,7 3,3 9,4 5,0 1,1 24,5 1,1 8,5 plaget Annet 93,4 88,3 95,6 91,0 97,0 92,8 93,9 91,8 93,8 93,3 96,7 90,6 95,0 98,9 75,5 98,9 91,5 Side 8

13 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 9 MOTTAR IKKEALDERSRELATERT PENSJON ELLER TRYGD Ja 16,6 5,4 14,1 20,3 23,1 13,9 19,5 29,6 13,9 11,3 10,3 18,9 6,6 10,9 78,0 7,7 30,7 Nei 83,4 94,6 85,9 79,7 76,9 86,1 80,5 70,4 86,1 88,7 89,7 81,1 93,4 89,1 22,0 92,3 69,3 Side 9

14 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 10 ARBEIDSEVNE - Under pensjonsalder TOTAL (n/w)~ God arbeidsevne 70,5 87,4 78,9 64,3 43,3 74,7 65,9 44,5 74,9 79,9 79,2 43,9 81,4 45,8 15,6 90,1 44,0 Annet 29,5 12,6 21,1 35,7 56,7 25,3 34,1 55,5 25,1 20,1 20,8 56,1 18,6 54,2 84,4 9,9 56,0 Side 10

15 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 11 ARBEIDSEVNE - Over pensjonsalder ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIVITET Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- rspe- /Sos- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- nsjo- ialh- TOTAL 60+ Mann nne ole skole lav høy vart tiv nist jelp Annet TOTAL (n/w)~ God arbeidsevne 22,5 22,5 21,8 23,1 21,7 27,7 11,9 48,9 14,4 81,1 21,3-17,4 Annet 77,5 77,5 78,2 76,9 78,3 72,3 88,1 51,1 85,6 18,9 78,7 100,0 82, Side 11

16 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 12 ARBEIDETS ERGONOMI ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ Kroppsbelastende 37,6 65,1 30,8 37,1 26,5 42,2 31,5 50,9 42,1 18,5 22,9 40,0 38,0 8,8 arbeid Annet 62,4 34,9 69,2 62,9 73,5 57,8 68,5 49,1 57,9 81,5 77,1 60,0 62,0 91, Side 12

17 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 13 MONOTONT, ENSIDIG ARBEID ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ Hver dag 21,3 20,2 28,3 15,3 18,2 21,5 21,0 14,2 19,9 31,8 11,6 44,8 21,5 8,8 Annet 78,7 79,8 71,7 84,7 81,8 78,5 79,0 85,8 80,1 68,2 88,4 55,2 78,5 91, Side 13

18 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 14 NOK TID TIL ARBEIDSOPPGAVER ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ Helt/delvis uenig 28,6 21,9 30,7 31,5 20,3 28,9 28,3 11,7 29,6 37,7 32,1 7,6 29,1 - Annet 67,7 78,1 67,5 63,1 70,5 69,0 66,0 78,2 67,2 61,0 67,9 84,8 68,5 24,0 Ubesvart 3,6-1,8 5,4 9,2 2,1 5,7 10,2 3,2 1,4-7,6 2,4 76, Side 14

19 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 15 MANGE DAGERS SYKEFRAVÆR SISTE ÅR ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ dager eller mer 9,1 10,6 7,1 10,2 10,4 9,8 8,2 13,6 9,8 4,5 4,9 17,9 9,3 - Annet 90,9 89,4 92,9 89,8 89,6 90,2 91,8 86,4 90,2 95,5 95,1 82,1 90,7 100, Side 15

20 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 16 SPISER GRØNNSAKER Spiser grønnsaker 44,8 38,4 42,1 47,6 49,3 34,4 56,1 35,5 44,9 53,1 57,4 41,6 44,4 53,1 38,7 46,8 42,1 hver dag Annet 55,2 61,6 57,9 52,4 50,7 65,6 43,9 64,5 55,1 46,9 42,6 58,4 55,6 46,9 61,3 53,2 57,9 Side 16

21 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 17 DAGLIG RØYKING Ja, daglig 16,9 9,7 18,9 23,5 12,4 15,9 18,0 24,6 19,0 5,6 1,6 12,7 17,3 10,6 28,4 9,4 13,2 Annet 83,1 90,3 81,1 76,5 87,6 84,1 82,0 75,4 81,0 94,4 98,4 87,3 82,7 89,4 71,6 90,6 86,8 Side 17

22 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 18 DAGLIG SNUSING Ja, daglig 7,3 19,4 10,7 1,7 1,2 12,9 1,3 4,4 10,2 2,8 1,6 5,6 9,9,6 1,3 2,6 9,1 Annet 92,7 80,6 89,3 98,3 98,8 87,1 98,7 95,6 89,8 97,2 98,4 94,4 90,1 99,4 98,7 97,4 90,9 Side 18

23 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 19 HYPPIG ALKOHOLFORBRUK To ganger per uke 14,7 13,7 9,1 18,5 17,2 19,5 9,5 9,8 16,4 13,1 22,2 11,5 14,2 16,8 13,2 20,7 12,2 eller oftere Annet 85,3 86,3 90,9 81,5 82,8 80,5 90,5 90,2 83,6 86,9 77,8 88,5 85,8 83,2 86,8 79,3 87,8 Side 19

24 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 20 MEGET FYSISK AKTIV TOTAL (n/w)~ Fire ganger per 33,4 35,3 31,5 31,1 37,6 28,2 37,6 38,6 31,9 30,8 48,5 22,3 29,2 37,7 53,9 45,2 30,2 uke eller oftere Annet 66,6 64,7 68,5 68,9 62,4 71,8 62,4 61,4 68,1 69,2 51,5 77,7 70,8 62,3 46,1 54,8 69,8 Side 20

25 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 21 MOTIVERT FOR ØKT FYSISK AKTIVITET Ja 41,6 51,3 55,1 40,5 20,8 39,3 44,0 27,4 43,7 50,9 58,7 17,4 47,5 21,5 34,7 39,2 37,1 Annet 58,4 48,7 44,9 59,5 79,2 60,7 56,0 72,6 56,3 49,1 41,3 82,6 52,5 78,5 65,3 60,8 62,9 Side 21

26 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 22 FYSISK AKTIVITET, INTENSITET Intensiv fysisk 16,9 27,5 19,3 15,7 8,0 18,1 15,5 6,0 18,0 25,7 27,2 2,8 19,6 9,8 2,7 29,4 16,4 aktivitet Annet 83,1 72,5 80,7 84,3 92,0 81,9 84,5 94,0 82,0 74,3 72,8 97,2 80,4 90,2 97,3 70,6 83,6 Side 22

27 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 23 HYPPIGHET I KONTAKT MED VENNER OG/ELLER FAMILIE Hyppig kontakt med 75,7 81,7 78,6 68,8 76,1 73,7 77,8 71,9 77,4 77,0 78,6 56,9 74,5 81,3 69,5 93,1 71,5 venner og/eller familie Annet 24,3 18,3 21,4 31,2 23,9 26,3 22,2 28,1 22,6 23,0 21,4 43,1 25,5 18,7 30,5 6,9 28,5 Side 23

28 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 24 STERK SOSIAL STØTTE Tre eller flere 72,6 76,5 76,0 72,4 66,4 71,3 74,0 64,6 73,5 80,7 84,8 43,2 76,9 64,6 54,9 76,8 72,2 personer Annet 27,4 23,5 24,0 27,6 33,6 28,7 26,0 35,4 26,5 19,3 15,2 56,8 23,1 35,4 45,1 23,2 27,8 Side 24

29 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 25 OFTE ENSOM Ja, ofte 6,3 13,4 2,4 5,6 6,6 6,7 6,0 10,4 4,7 8,2 3,5 2,8 4,2 7,0 16,1 5,2 10,6 Annet 93,7 86,6 97,6 94,4 93,4 93,3 94,0 89,6 95,3 91,8 96,5 97,2 95,8 93,0 83,9 94,8 89,4 Side 25

30 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 26 KAN STOLER PÅ ANDRE MENNESKER Ja 73,7 63,9 76,1 78,6 72,3 73,8 73,7 65,7 72,2 86,3 92,9 54,6 78,0 71,3 59,3 65,1 69,0 Annet 26,3 36,1 23,9 21,4 27,7 26,2 26,3 34,3 27,8 13,7 7,1 45,4 22,0 28,7 40,7 34,9 31,0 Side 26

31 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 27 HAR TILLIT TIL INSTITUSJONER Stor tiltro 62,4 52,2 69,8 64,6 58,7 59,3 65,7 52,6 61,2 79,2 78,8 29,3 65,8 62,2 47,8 65,8 51,2 Annet 37,6 47,8 30,2 35,4 41,3 40,7 34,3 47,4 38,8 20,8 21,2 70,7 34,2 37,8 52,2 34,2 48,8 Side 27

32 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 28 HYPPIG BRUK AV LEGE Hyppig bruk av fa- 26,6 22,4 17,8 28,1 37,8 20,5 33,1 40,0 24,5 19,0 20,0 26,5 19,5 36,0 58,5 21,6 28,0 stlege/allmenprak- tiker Annet 73,4 77,6 82,2 71,9 62,2 79,5 66,9 60,0 75,5 81,0 80,0 73,5 80,5 64,0 41,5 78,4 72,0 Side 28

33 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 29 HYPPIG BRUK AV TANNLEGE/TANNPLEIER Hyppig bruk av 5,0 3,5 4,2 6,0 5,7 3,4 6,6 5,6 5,1 4,0 3,5 6,6 4,6 5,4 6,8 2,6 6,5 tannlege Annet 95,0 96,5 95,8 94,0 94,3 96,6 93,4 94,4 94,9 96,0 96,5 93,4 95,4 94,6 93,2 97,4 93,5 Side 29

34 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 30 MEDISINBRUK Bruker en eller 66,0 45,3 58,7 71,5 82,8 60,2 72,2 79,7 63,0 60,1 64,3 64,8 58,7 83,6 88,1 60,9 70,8 flere medisiner Annet 34,0 54,7 41,3 28,5 17,2 39,8 27,8 20,3 37,0 39,9 35,7 35,2 41,3 16,4 11,9 39,1 29,2 Side 30

35 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 31 GODE MULIGHETER FOR FRITIDSAKTIVITETER Ja 78,5 73,0 82,3 83,1 72,6 81,8 74,8 69,8 82,8 77,1 83,9 53,6 82,8 71,8 67,8 73,2 71,6 Annet 21,5 27,0 17,7 16,9 27,4 18,2 25,2 30,2 17,2 22,9 16,1 46,4 17,2 28,2 32,2 26,8 28,4 Side 31

36 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 32 GODE MULIGHETER FOR Å TREFFE ANDRE Ja 64,1 45,5 63,4 69,7 71,5 67,3 60,6 65,3 64,7 60,0 74,2 47,7 64,2 76,1 60,8 52,0 56,0 Annet 35,9 54,5 36,6 30,3 28,5 32,7 39,4 34,7 35,3 40,0 25,8 52,3 35,8 23,9 39,2 48,0 44,0 Side 32

37 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 33 TRYGT OG ROLIG NÆROMRÅDE Ja 94,8 88,8 96,3 97,4 94,3 94,7 94,8 94,8 95,0 95,6 98,3 77,3 96,3 95,1 91,4 93,6 86,5 Annet 5,2 11,2 3,7 2,6 5,7 5,3 5,2 5,2 5,0 4,4 1,7 22,7 3,7 4,9 8,6 6,4 13,5 Side 33

38 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 34 OFFER FOR VOLD M.M Ja 4,9 15,7 3,0 4,0,6 7,0 2,6 3,6 6,9 1,5 2,0-3,7,6 12,5 8,5 8,8 Annet 95,1 84,3 97,0 96,0 99,4 93,0 97,4 96,4 93,1 98,5 98,0 100,0 96,3 99,4 87,5 91,5 91,2 Side 34

39 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 35 HYPPIG DELTAKELSE I FORENINGSLIV M.M gang pr. uke 16,0 9,4 16,3 16,0 20,4 18,8 13,1 12,9 14,7 22,6 28,4 5,4 15,5 26,4 12,4 11,1 11,7 eller oftere Annet 84,0 90,6 83,7 84,0 79,6 81,2 86,9 87,1 85,3 77,4 71,6 94,6 84,5 73,6 87,6 88,9 88,3 Side 35

40 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 36 SPORTSLEDER M.M Ja 9,2 6,6 16,6 9,9 2,0 11,7 6,6 5,9 9,7 12,6 11,4-11,2 2,2 2,5 17,4 8,0 Annet 90,8 93,4 83,4 90,1 98,0 88,3 93,4 94,1 90,3 87,4 88,6 100,0 88,8 97,8 97,5 82,6 92,0 Side 36

41 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 37 YTER HJELP TIL SYKE - PRIVAT Ja 15,6 9,2 11,4 21,0 18,6 12,1 19,3 14,1 14,9 17,9 19,6 19,9 14,2 17,8 21,6 12,0 18,0 Annet 84,4 90,8 88,6 79,0 81,4 87,9 80,7 85,9 85,1 82,1 80,4 80,1 85,8 82,2 78,4 88,0 82,0 Side 37

42 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 38 SVÆRT OVERVEKTIG Overvektig (BMI 16,4 9,4 19,3 18,0 16,1 19,4 13,1 15,1 18,3 11,5 17,3 14,8 16,8 15,9 25,6 1,5 10,9 30+) Annet 83,6 90,6 80,7 82,0 83,9 80,6 86,9 84,9 81,7 88,5 82,7 85,2 83,2 84,1 74,4 98,5 89,1 Side 38

43 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 39 BETALINGSPROBLEMER Halvparten av 7,3 13,1 8,2 7,8 1,7 8,3 6,2 3,9 9,4 6,5 3,9-6,6 1,1 11,7 11,1 15,7 måneddene eller oftere Annet 92,7 86,9 91,8 92,2 98,3 91,7 93,8 96,1 90,6 93,5 96,1 100,0 93,4 98,9 88,3 88,9 84,3 Side 39

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering.

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012 Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring Oslo, 06.02.2012 Innhold 1 Styringen av kommunen 5 2 Ansvarsfordeling 9 3 Kommunesammenslåing 12 4 Motivasjon for å delta i lokalpolitikken

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: AFT Antall studenter i utvalget: 329 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ALT Antall studenter i utvalget: 151 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 84 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 102 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: TØH Antall studenter i utvalget: 99 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

EDL Etnisk og demokratisk likeverd

EDL Etnisk og demokratisk likeverd Meningsmåling EDL Etnisk og demokratisk likeverd Uke 36-2007 Faglig ansvarlig: Polarfakta AS 300 respondenter, 18 år eller eldre, bosatt i Finnmark fylke De statistiske feilkildene for et utvalg på 300

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune Contents 1 Hovedfunn 4 2 Metode 13 3 Utvalg 16 4 Handels- og atferdsmønstre 18 5 Kommunegrenser 46 6 Jobb og tilknytning til Skedsmo 56 2 Undersøkelsens

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: AITel Antall studenter i utvalget: 88 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring INTEGRERINGSBAROMETERET 2010 Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring 1 Utvalg og undersøkelsesopplegg Integreringsbarometeret er en holdningsundersøkelse om integrering og mangfold rettet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen TNS.4. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder 4 Holdninger til ulike

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2.

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2. Hedmarkundersøkelsen - Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Trygghet Helse Sykkelbruk og tilrettelegging for gående

Detaljer

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup.

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup. Tidsskriftet KYSTEN Leserkretsundersøkelse September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen wwwtns-gallupno/medier Bakgrunn for undersøkelsen Standard leserkretsundersøkelse Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2014 Laget for Politidirektoratet 2014 Ipsos MMI. All rights reserved. v/ Kristin Rogge Pran 10.12.2014 Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS Q4-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med juli til og med desember 2015 Antall intervjuer: 926 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen intervjuer

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen uke Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017

Digitalradioundersøkelsen uke Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017 Digitalradioundersøkelsen uke 47-48 2017 Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2016 fulgt en

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen (DRU) har fra oppstart i 2012 målt innehav av alle typer av utstyr som benyttes til radiolytting,

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2014! Antall intervjuer: 971! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat høsten 2002

Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat høsten 2002 Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat høsten 2002 Del 1: Tilpasning på arbeidsmarkedet ett år etter Rapport nr. 1 / 2004 Tormod Reiersen, Aetat Arbeidsdirektoratet

Detaljer

DRU - Nordland, slukkerapport. Seniorkonsulent TNS

DRU - Nordland, slukkerapport. Seniorkonsulent TNS Seniorkonsulent Seniorkonsulent DRU Salve - Nordland, N Jortveit slukkerapport Kommentarer til undersøkelsen I forbindelse med slukkingen av det nasjonale FM-nettet i Slukkeregion Nordland.januar 207,

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2015 Antall intervjuer: 1424 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q1-2013 Metode! Feltperioden gjennomført fra og med januar 2013 til og med mars 2013! Antall intervjuer: 903! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) 2 Vekting TNS Gallup er opptatt av å rapportere

Detaljer

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05.

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05. Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05.2012 Disposisjon Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI

Detaljer