SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011"

Transkript

1 SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr

2 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket lovkrav gjennom den nye folkehelseloven om å føre oversikt over befolkningens helsetilstand. En utfordring er at det er for lite statistikk tilgjengelig på lokalt og regionalt nivå, og det som er tilrettelagt har gjerne fokus på forhold relatert til sykdom og død. Det alene er ikke godt nok. Det er også behov for kunnskap om hvilke faktorer i samfunnet som gjør at vi holder oss friske og hvilke av disse som lokale og regionale politikere faktisk kan gjøre noe med. Fylkestinget i Østfold tok initiativ til at Østfold Helseprofil 2011 skulle gjennomføres. Undersøkelsen er en del av det internasjonale prosjektet HEPROGRESS, som ledes av Østfold fylkeskommune. Det er i all hovedsak finansiert gjennom EU-programmet Progress ( ) som er EUkommisjonen sitt program for sysselsetting og sosial solidaritet. TNS Gallup bistår fylkeskommunen i undersøkelsens gjennomføring. Østfold Helseprofil 2011 er dessuten en oppfølging av to tidligere undersøkelser i Østfold; Østfold Helseprofil 1997 og Østfoldhelsa 2004, og skal bidra til at vi kan følge utviklingen i folkehelsa over tid. Helseprofilens formål er å: 1. Gi et helhetlig overblikk over helse og livskvalitet i et lokalt, geografisk område. 2. Være et verktøy for praktiske formål (ikke forskning). 3. Identifisere problemer og ressurser til et lokalsamfunn. 4. Identifisere grupper med spesielle behov. 5. Danne basis for prioriteringer i planleggingen. 6. Indikere potensial for endring og utvikling. 7. Være et verktøy for målformulering. 8. Bli brukt til benchmarking (sammenligning for å identifisere beste praksis) og evaluering av politikk og tjenester. 9. Gi informasjon til demokratiske beslutningsprosesser, som kan bidra til å gjøre helse og velferdsspørsmål synlige overfor innbyggerne.

3 Gjennomføring Målgruppe for Helseprofilen er den voksne befolkningen år i alle Østfoldkommunene. De yngste og de eldste innbyggerne er utelatt fra undersøkelsen, da disse ellers ville kreve et særskilt og annerledes analysedesign. Fra målgruppen er det trukket enkle tilfeldige (representative) utvalg respondenter i hver kommune. Deltakerne har fått spørreskjema tilsendt i posten, samtidig som det var mulig å besvare undersøkelsen på Internett. Datainnsamlingen er gjennomført i perioden oktober 2011 februar 2012.Blant respondenter i hele fyllket som antas å ha motytatt skjemaet, har (38,3%) returnert det i utfylt stand. Spørreskjemaet ble sendt til respondenter i Sydeberg kommune, hvorav 948 har returnert utfylt skjema. Fratrukket skjema returnert grunnet adresseendringer, flytting, etc, tilsvarer dette en respons på 38,8%. Tabell 1. Populasjon og utvalg etter alder og kjønn. Prosent. SPYDEBERG KJØNN ALDER Totalt Befolkning Mann 8,8 14,7 13,8 12,4 49,7 Kvinne 9,3 14,5 13,0 13,4 50,2 (N=3874) Sum 18,1 29,2 26,8 25,8 99,9 Utvalg Mann 4,2 9,7 13,7 18,1 45,8 Kvinne 4,9 13,0 15,3 21,1 54,2 (n=948) Sum 9,1 22,7 29,0 39,2 100,0 Utvalget er noe underrepresentert blant de yngste innbyggerne, og noe overrepresentert blant kvinner, som vanlig for denne type befolkningsundersøkelser (Tabell 1). De endelige resultatene er veiet etter alder og kjønn, tilsvarende fordelingen i befolkningen. Utvalgsundersøkelser gir usikkerhet Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til resultatene når vi spør et utvalg av kommunenes innbyggere og ønsker å generalisere resultatene til å gjelde hele kommunens befolkning. Usikkerheten kan imidlertid beregnes statistisk. Et sentralt mål i denne sammenhengen er standardavviket. Standardavviket beregnes ut fra hvor mye hver enkelt enhet avviker fra gjennomsnittet for alle enhetene i undersøkelsen når det gjelder den egenskapen vi ønsker å måle. Med utgangspunkt i standardavviket kan vi beregne feilmarginen for det aktuelle resultatet. Fastsettelsen av feilmarginen vil også avhenge av hvor stor usikkerhet vi er villige til å akseptere. Det vanlige er å angi feilmarginer basert på 95 prosent sannsynlighet. Dette betyr at hvis vi hadde 100 forskjellige uavhengige utvalg, ville resultatet ligge innenfor de feilmarginene vi oppgir i minst 95 av de 100 undersøkelsene. Feilmarginene i prosenttabellene i denne rapporten uttrykkes i prosentpoeng (Tabell 2). Hvis vi for eksempel har funnet at en egenskap kjennetegnes av 30% i utvalget på 1019 respondenter, gir dette en feilmargin på anslagsvis +/- 2,8 prosentpoeng. Blant alle kommunens innbyggere kan det da være mellom 27,2 og 32,8 prosent som har dette kjennetegnet, selv om det mest sannsynlige resultatet er 30 prosent. For hele fylket, med respondenter, er usikkerhetsmarginene tilsvarende i størrelsesorden +/- 0,7 0,3 prosentpoeng. Tabell 2 kan brukes som et hjelpemiddel i tolkningen av Helseprofilens resultater. Tabell 2. Feilmarginer ved uendelighetsutvalg - når universet er 10 ganger større, eller enda større, enn antallet observasjoner Antall respondenter STØRRELSEN PÅ FEILMARGINEN I PROSENTPOENG Egenskap som måles 5(95) % 10(90) % 20(80) % 30(70) % 40(60) % 50(50) % 50 +/- 6 +/- 8,3 +/- 11,0 +/- 12,7 +/- 13,6 +/- 13, /- 4,3 +/- 5,9 +/- 7,9 +/- 9,0 +/- 9,6 +/- 9, /- 3,0 +/- 4,2 +/- 5,5 +/- 6,4 +/- 6,8 +/- 6, /- 2,5 +/- 3,5 +/- 4,6 +/- 5,4 +/- 5,7 +/- 5, /- 2,2 +/- 3,0 +/- 3,9 +/- 4,5 +/- 4,8 +/- 4, /- 1,9 +/- 2,6 +/- 3,5 +/- 4,0 +/- 4,3 +/- 4, /- 1,7 +/- 2,4 +/- 3,2 +/- 3,7 +/- 3,9 +/- 4, /- 1,6 +/- 2,3 +/- 3,1 +/- 3,6 +/- 3,7 +/- 3, /- 1,4 +/- 1,9 +/- 2,5 +/- 2,8 +/- 3,0 +/- 3, /- 0,9 +/- 1,2 +/- 1,6 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 2, /- 0,3 +/- 0,4 +/- 0,6 +/- 0,7 +/- 0,7 +/- 0,7

4 Feilmarginene angir da intervallet for prosentresultater som med 95 % sannsynlighet inneholder det sanne resultatet. De varierer med den observerte egenskapen (prosentandelen som har et gitt kjennetegn -horisontalt) og antall respondenter som ligger til grunn for estimatet (vertikalt). Generelt sett øker usikkerheten jo nærmere den observerte egenskapen kommer 50% og jo færre observasjoner estimatet baseres på. Usikkerheten på anslagsvis +/- 2,8 prosentpoeng i eksemplet ovenfor finnes i tabellen i krysningspunktet mellom 30%(70%) og 1000 (skravert i tabellen). Dette betyr at usikkerheten øker når vi studerer undergrupper i målgruppen. Dersom vi vurderer en egenskap med 30% tilslutning blant kvinner (som utgjør om lag halvparten av respondentene) ser vi at usikkerheten er om lag +/- 4,0 prosentpoeng. (Oppslutningen i målgruppen ligger i intervallet 26,0-34,0%). Undersøkelsens spørreskjema følger vedlagt. Ytterligere dokumentasjon om gjennomføringen finnes hos Østfold Fylkeskommune. Leseveiledning I dette notatet fremlegges utvalgte strategiske indikatorer for kommunens planlegging. I tillegg til å vise forekomsten av sentrale helse- og miljøforhold, viser tabellene også hvordan disse varierer mellom ulike grupper i befolkningen, slik at tiltak eventuelt kan målrettes. Alle tabellene er prosenttabeller (Tabell 3), og leses som følger: 1) Helsetilstanden blant de utvalgte innbyggerne i kommunen finnes i kolonnen til venstre. Vi ser for eksempel at 75,6 % av respondentene vurderer egen helse som «Svært-/Ganske god». Til høyre for denne finner vi helsetilstanden for ulike aldersgrupper. Andelen som vurderer helsetilstanden som god, synker fra de yngste (86,9%) til de eldste (67,8%), men er de samme mellom kvinner (75,6%) og menn (75,6). Andelen stiger med stigende utdanningsnivå fra grunnskoleutdannede (59,4%) til de med lang universitetsutdanning (89,7%), og er lavere blant arbeidsledige (34,0%) enn blant yrkesaktive (86,9%). 1. Situasjonen for alle innbyggerne vurderes i skjæringspunktet mellom egenskapen som måles (ca 76%) og antall respondenter i utvalget (ca 1000 øverste kolonne: TOTAL «n/w»), som utgjør 2,8 prosentpoeng. Andelen i hele kommunens befolkning som vurderer helsen sin som «Svært-/Ganske bra» er i størrelsesorden 73,2 78,8%. 2) Situasjonen for en undergruppe, for eksempel personer i alderen år, vurderes i Tabell 2 for skjæringspunktet mellom egenskapen (86,9%) og antall respondenter (88) 9 prosentpoeng. Andelen blant alle de yngste innbyggerne i kommunen, som mener helsetilstanden er «Svært-/Ganske god, er i størrelsesorden 78% til 96%. Situasjonen for de eldste 60+ (i utvalget 68% og ca 400 respondenter usikkerhetsmargin +/- 4,5 prosentpoeng) er tilsvarende 63,5%-72,5%. 3) Når to undergrupper skal sammenstilles, eller en undergruppe skal sammenstilles med hele befolkningen, vurderes nedre grense for usikkerheten i den gruppen som har det høyeste estimatet (f.eks. aldersgruppen år: 78%) mot øvre grense i den gruppen som har det laveste estimatet (aldersgruppen 60+: 72,5%). Dersom de to intervallene ikke overlapper, sier vi at forskjellen mellom de to gruppene er statistisk signifikant. I dette tilfellet er det signifikant flere tilfredse med egen helse blant de yngre enn blant de eldre. Men merk at «signifikant» ikke er det samme som «betydningsfull»: En forskjell på noe få prosentpoeng kan være statistisk signifikant (skyldes ikke forhold ved utvalget), men uten praktisk relevans. Tabell 3: Tabelleksempel. Når dette resultatet skal overføres på hele kommunens befolkning, må vi ta høyde for den statistiske usikkerheten det innebærer å bare spørre et lite utvalg. Denne usikkerheten finner vi i Tabell 2.

5 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 1 GOD OPPLEVD HELSE Svært/ganske god 75,4 79,1 81,3 75,2 66,2 76,5 74,3 66,5 73,2 87,7 87,4 47,3 85,1 64,2 36,3 83,6 51,9 Annet 24,6 20,9 18,7 24,8 33,8 23,5 25,7 33,5 26,8 12,3 12,6 52,7 14,9 35,8 63,7 16,4 48,1 Side 1

6 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 2 LANGVARIG SYKDOM Ja 40,9 35,8 32,0 46,3 49,0 38,5 43,3 42,6 41,4 38,6 31,8 61,0 34,8 47,1 72,3 36,0 47,8 Annet 59,1 64,2 68,0 53,7 51,0 61,5 56,7 57,4 58,6 61,4 68,2 39,0 65,2 52,9 27,7 64,0 52,2 Side 2

7 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 3 AKTIVITETSBEGRENSNING PGA SYKDOM Ja, alvorlig 7,5 10,4 2,2 9,2 9,5 6,9 8,0 10,0 7,8 2,6 5,4 23,2 4,6 5,4 29,0 5,0 10,6 begrenset Annet 92,5 89,6 97,8 90,8 90,5 93,1 92,0 90,0 92,2 97,4 94,6 76,8 95,4 94,6 71,0 95,0 89,4 Side 3

8 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 4 MOBILITETSHEMNING I BOLIG Ja 1,1 2,3,4 1,5,8 1,2 1,1,6 1,1 1,0-8,0,3 1,6 3,0 3,5 3,3 Annet 98,9 97,7 99,6 98,5 99,2 98,8 98,9 99,4 98,9 99,0 100,0 92,0 99,7 98,4 97,0 96,5 96,7 Side 4

9 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 5 REDD ELLER ENGSTELIG Veldig/ganske 3,8 4,7 3,5 4,4 3,0 2,5 5,2 4,0 5,1 1,1-9,8 2,1 1,7 14,4-12,8 plaget Annet 96,2 95,3 96,5 95,6 97,0 97,5 94,8 96,0 94,9 98,9 100,0 90,2 97,9 98,3 85,6 100,0 87,2 Side 5

10 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 6 ANSPENT ELLER OPPJAGET Veldig/ganske 7,9 11,6 9,5 6,6 4,8 7,0 8,8 8,7 8,3 7,5 2,9 12,4 7,0 5,4 13,0-20,6 plaget Annet 92,1 88,4 90,5 93,4 95,2 93,0 91,2 91,3 91,7 92,5 97,1 87,6 93,0 94,6 87,0 100,0 79,4 Side 6

11 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 7 SØVNPROBLEMER Veldig/ganske 11,3 13,7 7,6 13,2 11,7 8,0 14,5 15,9 12,9 6,6 3,2 12,4 8,4 9,2 29,4 3,5 23,4 plaget Annet 88,7 86,3 92,4 86,8 88,3 92,0 85,5 84,1 87,1 93,4 96,8 87,6 91,6 90,8 70,6 96,5 76,6 Side 7

12 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 8 HÅPLØSHET Veldig/ganske 6,4 14,0 5,1 5,3 3,8 5,2 7,7 8,6 7,5 2,2 4,0 12,3 4,9 2,2 17,0 7,6 12,5 plaget Annet 93,6 86,0 94,9 94,7 96,2 94,8 92,3 91,4 92,5 97,8 96,0 87,7 95,1 97,8 83,0 92,4 87,5 Side 8

13 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 9 MOTTAR IKKEALDERSRELATERT PENSJON ELLER TRYGD Ja 16,3 7,0 11,2 20,2 24,3 12,1 20,4 23,1 17,9 10,1 5,2 20,9 7,9 12,0 72,7 7,8 31,0 Nei 83,7 93,0 88,8 79,8 75,7 87,9 79,6 76,9 82,1 89,9 94,8 79,1 92,1 88,0 27,3 92,2 69,0 Side 9

14 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 10 ARBEIDSEVNE - Under pensjonsalder TOTAL (n/w)~ God arbeidsevne 72,2 80,1 82,7 69,1 45,9 76,3 68,0 55,2 71,9 81,5 90,1 38,7 83,5 32,9 11,1 94,7 41,1 Annet 27,8 19,9 17,3 30,9 54,1 23,7 32,0 44,8 28,1 18,5 9,9 61,3 16,5 67,1 88,9 5,3 58,9 Side 10

15 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 11 ARBEIDSEVNE - Over pensjonsalder ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIVITET Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- rspe- /Sos- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- nsjo- ialh- TOTAL 60+ Mann nne ole skole lav høy vart tiv nist jelp Annet TOTAL (n/w)~ God arbeidsevne 23,7 23,7 28,7 18,9 26,0 16,5 38,4 50,9 13,6 87,4 20,6 25,9 15,0 Annet 76,3 76,3 71,3 81,1 74,0 83,5 61,6 49,1 86,4 12,6 79,4 74,1 85, Side 11

16 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 12 ARBEIDETS ERGONOMI ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ Kroppsbelastende 27,7 50,8 21,6 27,9 21,1 32,0 22,8 41,5 34,3 19,1 3,8 22,6 28,1 - arbeid Annet 72,3 49,2 78,4 72,1 78,9 68,0 77,2 58,5 65,7 80,9 96,2 77,4 71,9 100, Side 12

17 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 13 MONOTONT, ENSIDIG ARBEID ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ Hver dag 26,9 11,6 38,6 21,4 18,9 27,7 26,0 14,7 26,4 28,9 40,5 14,2 27,3 - Annet 73,1 88,4 61,4 78,6 81,1 72,3 74,0 85,3 73,6 71,1 59,5 85,8 72,7 100, Side 13

18 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 14 NOK TID TIL ARBEIDSOPPGAVER ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ Helt/delvis uenig 34,4 25,6 41,3 33,4 22,0 34,2 34,5 28,4 31,0 41,9 39,4 24,1 34,9 - Annet 62,8 74,4 57,8 63,5 65,3 64,2 61,2 63,0 66,8 58,1 57,5 55,7 63,2 39,2 Ubesvart 2,8 -,9 3,1 12,7 1,6 4,3 8,7 2,3-3,1 20,2 2,0 60, Side 14

19 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 15 MANGE DAGERS SYKEFRAVÆR SISTE ÅR ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ dager eller mer 14,5 21,1 12,7 15,5 10,1 13,9 15,2 19,8 14,0 11,0 20,0 15,7 14,7 - Annet 85,5 78,9 87,3 84,5 89,9 86,1 84,8 80,2 86,0 89,0 80,0 84,3 85,3 100, Side 15

20 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 16 SPISER GRØNNSAKER Spiser grønnsaker 51,0 44,7 47,7 55,5 54,7 39,5 62,5 47,8 46,5 57,8 72,5 38,8 48,8 54,8 51,1 53,8 63,1 hver dag Annet 49,0 55,3 52,3 44,5 45,3 60,5 37,5 52,2 53,5 42,2 27,5 61,2 51,2 45,2 48,9 46,2 36,9 Side 16

21 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 17 DAGLIG RØYKING Ja, daglig 15,7 11,8 14,5 19,6 15,7 17,0 14,4 24,0 18,3 8,2 3,1 12,1 16,3 14,1 23,4 1,5 14,2 Annet 84,3 88,2 85,5 80,4 84,3 83,0 85,6 76,0 81,7 91,8 96,9 87,9 83,7 85,9 76,6 98,5 85,8 Side 17

22 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 18 DAGLIG SNUSING Ja, daglig 6,5 13,0 9,8 4,0,8 10,5 2,6 2,1 8,9 5,0 4,8 8,9 7,7-2,8 7,3 11,7 Annet 93,5 87,0 90,2 96,0 99,2 89,5 97,4 97,9 91,1 95,0 95,2 91,1 92,3 100,0 97,2 92,7 88,3 Side 18

23 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 19 HYPPIG ALKOHOLFORBRUK To ganger per uke 16,5 3,5 16,1 20,5 21,9 19,6 13,4 13,6 13,4 23,4 20,3 22,6 18,4 22,2 9,6-11,5 eller oftere Annet 83,5 96,5 83,9 79,5 78,1 80,4 86,6 86,4 86,6 76,6 79,7 77,4 81,6 77,8 90,4 100,0 88,5 Side 19

24 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 20 MEGET FYSISK AKTIV TOTAL (n/w)~ Fire ganger per 38,4 49,1 27,2 37,3 44,0 34,1 42,1 45,0 40,3 34,7 28,3 39,6 32,5 49,4 50,0 47,9 51,4 uke eller oftere Annet 61,6 50,9 72,8 62,7 56,0 65,9 57,9 55,0 59,7 65,3 71,7 60,4 67,5 50,6 50,0 52,1 48,6 Side 20

25 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 21 MOTIVERT FOR ØKT FYSISK AKTIVITET Ja 41,9 55,6 55,7 36,1 22,5 37,9 45,8 28,0 41,8 50,3 63,0 13,2 48,1 17,4 35,9 43,9 34,9 Annet 58,1 44,4 44,3 63,9 77,5 62,1 54,2 72,0 58,2 49,7 37,0 86,8 51,9 82,6 64,1 56,1 65,1 Side 21

26 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 22 FYSISK AKTIVITET, INTENSITET Intensiv fysisk 19,3 35,7 23,4 17,1 5,4 20,5 18,1 9,5 20,3 24,5 26,1 8,6 21,0 4,4 9,2 54,6 15,2 aktivitet Annet 80,7 64,3 76,6 82,9 94,6 79,5 81,9 90,5 79,7 75,5 73,9 91,4 79,0 95,6 90,8 45,4 84,8 Side 22

27 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 23 HYPPIGHET I KONTAKT MED VENNER OG/ELLER FAMILIE Hyppig kontakt med 72,6 80,4 67,1 67,0 79,2 70,1 75,1 67,9 74,9 73,2 72,4 63,2 69,5 81,5 72,1 87,6 73,7 venner og/eller familie Annet 27,4 19,6 32,9 33,0 20,8 29,9 24,9 32,1 25,1 26,8 27,6 36,8 30,5 18,5 27,9 12,4 26,3 Side 23

28 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 24 STERK SOSIAL STØTTE Tre eller flere 72,8 74,2 76,9 72,8 67,3 68,2 77,4 62,5 71,4 82,7 82,8 62,3 76,9 64,1 66,9 68,4 62,3 personer Annet 27,2 25,8 23,1 27,2 32,7 31,8 22,6 37,5 28,6 17,3 17,2 37,7 23,1 35,9 33,1 31,6 37,7 Side 24

29 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 25 OFTE ENSOM Ja, ofte 6,0 11,6 6,2 3,3 4,5 4,8 7,1 5,9 7,4 2,7 3,1 13,5 4,1 4,8 11,2 5,3 18,7 Annet 94,0 88,4 93,8 96,7 95,5 95,2 92,9 94,1 92,6 97,3 96,9 86,5 95,9 95,2 88,8 94,7 81,3 Side 25

30 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 26 KAN STOLER PÅ ANDRE MENNESKER Ja 73,0 51,5 77,6 79,1 76,5 78,4 67,6 60,7 70,6 85,9 84,6 62,6 76,8 79,1 62,5 53,1 57,5 Annet 27,0 48,5 22,4 20,9 23,5 21,6 32,4 39,3 29,4 14,1 15,4 37,4 23,2 20,9 37,5 46,9 42,5 Side 26

31 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 27 HAR TILLIT TIL INSTITUSJONER Stor tiltro 63,2 58,1 66,7 62,4 63,8 62,9 63,6 53,5 58,5 79,5 75,4 50,4 63,2 68,7 62,7 72,4 46,4 Annet 36,8 41,9 33,3 37,6 36,2 37,1 36,4 46,5 41,5 20,5 24,6 49,6 36,8 31,3 37,3 27,6 53,6 Side 27

32 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 28 HYPPIG BRUK AV LEGE Hyppig bruk av fa- 31,5 35,4 24,5 34,0 34,0 25,6 37,2 37,9 29,7 31,8 26,0 32,6 27,1 40,7 49,7 21,9 37,6 stlege/allmenprak- tiker Annet 68,5 64,6 75,5 66,0 66,0 74,4 62,8 62,1 70,3 68,2 74,0 67,4 72,9 59,3 50,3 78,1 62,4 Side 28

33 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 29 HYPPIG BRUK AV TANNLEGE/TANNPLEIER Hyppig bruk av 4,2 1,1 3,7 5,2 5,9 4,9 3,4 3,7 4,3 5,8 2,2-3,7 5,9 8,7-3,2 tannlege Annet 95,8 98,9 96,3 94,8 94,1 95,1 96,6 96,3 95,7 94,2 97,8 100,0 96,3 94,1 91,3 100,0 96,8 Side 29

34 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 30 MEDISINBRUK Bruker en eller 64,8 49,4 56,6 69,5 80,1 58,4 71,2 70,5 63,7 61,0 67,1 69,8 58,5 83,8 84,2 61,0 65,6 flere medisiner Annet 35,2 50,6 43,4 30,5 19,9 41,6 28,8 29,5 36,3 39,0 32,9 30,2 41,5 16,2 15,8 39,0 34,4 Side 30

35 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 31 GODE MULIGHETER FOR FRITIDSAKTIVITETER Ja 68,7 54,0 64,7 76,2 75,9 71,5 66,0 58,8 70,3 76,4 64,1 61,6 69,2 76,3 61,6 68,0 60,9 Annet 31,3 46,0 35,3 23,8 24,1 28,5 34,0 41,2 29,7 23,6 35,9 38,4 30,8 23,7 38,4 32,0 39,1 Side 31

36 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 32 GODE MULIGHETER FOR Å TREFFE ANDRE Ja 65,2 43,0 64,1 67,2 80,1 62,8 67,6 54,1 67,0 71,9 61,2 66,1 64,7 82,2 63,5 52,4 51,9 Annet 34,8 57,0 35,9 32,8 19,9 37,2 32,4 45,9 33,0 28,1 38,8 33,9 35,3 17,8 36,5 47,6 48,1 Side 32

37 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 33 TRYGT OG ROLIG NÆROMRÅDE Ja 95,2 89,6 96,7 97,9 94,7 96,4 94,1 90,8 95,9 98,6 97,5 82,7 96,7 95,7 91,7 92,7 87,3 Annet 4,8 10,4 3,3 2,1 5,3 3,6 5,9 9,2 4,1 1,4 2,5 17,3 3,3 4,3 8,3 7,3 12,7 Side 33

38 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 34 OFFER FOR VOLD M.M Ja 3,4 4,6 4,4 2,5 2,5 3,7 3,1 2,8 3,1 3,9,9 14,2 3,9 1,1 1,4-9,2 Annet 96,6 95,4 95,6 97,5 97,5 96,3 96,9 97,2 96,9 96,1 99,1 85,8 96,1 98,9 98,6 100,0 90,8 Side 34

39 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 35 HYPPIG DELTAKELSE I FORENINGSLIV M.M gang pr. uke 17,9 12,9 16,7 22,4 18,1 18,8 17,1 8,2 15,7 24,9 34,5 16,3 17,7 17,0 13,7 23,8 22,6 eller oftere Annet 82,1 87,1 83,3 77,6 81,9 81,2 82,9 91,8 84,3 75,1 65,5 83,7 82,3 83,0 86,3 76,2 77,4 Side 35

40 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 36 SPORTSLEDER M.M Ja 6,9 8,1 11,5 4,8 3,0 7,3 6,5 3,9 6,0 9,8 13,9 1,8 8,0 2,2,7 12,3 9,7 Annet 93,1 91,9 88,5 95,2 97,0 92,7 93,5 96,1 94,0 90,2 86,1 98,2 92,0 97,8 99,3 87,7 90,3 Side 36

41 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 37 YTER HJELP TIL SYKE - PRIVAT Ja 13,6 5,6 8,5 19,2 19,2 10,7 16,5 16,5 12,3 15,6 10,2 11,5 11,9 17,2 24,7-19,0 Annet 86,4 94,4 91,5 80,8 80,8 89,3 83,5 83,5 87,7 84,4 89,8 88,5 88,1 82,8 75,3 100,0 81,0 Side 37

42 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 38 SVÆRT OVERVEKTIG Overvektig (BMI 12,4 11,9 13,6 15,3 8,3 14,9 9,9 19,2 14,7 4,5 5,7 9,9 13,0 5,9 19,4 3,8 15,8 30+) Annet 87,6 88,1 86,4 84,7 91,7 85,1 90,1 80,8 85,3 95,5 94,3 90,1 87,0 94,1 80,6 96,2 84,2 Side 38

43 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 39 BETALINGSPROBLEMER Halvparten av 6,6 16,0 7,2 4,3 1,9 4,7 8,5 7,9 7,4 4,2 4,5 9,8 6,5 1,1 10,7 1,5 17,3 måneddene eller oftere Annet 93,4 84,0 92,8 95,7 98,1 95,3 91,5 92,1 92,6 95,8 95,5 90,2 93,5 98,9 89,3 98,5 82,7 Side 39

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012 Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring Oslo, 06.02.2012 Innhold 1 Styringen av kommunen 5 2 Ansvarsfordeling 9 3 Kommunesammenslåing 12 4 Motivasjon for å delta i lokalpolitikken

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2014! Antall intervjuer: 971! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

Ungdomsundersøkelsene i Hedmark 2001 og 2009. Steinar Bjørnæs og Øyvind Hesselberg,

Ungdomsundersøkelsene i Hedmark 2001 og 2009. Steinar Bjørnæs og Øyvind Hesselberg, Ungdomsundersøkelsene i Hedmark 2001 og 2009 Steinar Bjørnæs og Øyvind Hesselberg, Medvirkende: Jørgen Meisfjord og Liv Grøtvedt (alle Nasjonalt folkehelseinstitutt) Om presentasjonen Kommer ikke til å

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003 BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 21-23 Innhold 1. Bakgrunn og frammøte... 2 2. Generell vurdering av helsa, risiko for hjerte-karsykdom og livsstil... 3 2.1 Generell vurdering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Skedsmo kommune Contents 1 Hovedfunn 4 2 Metode 13 3 Utvalg 16 4 Handels- og atferdsmønstre 18 5 Kommunegrenser 46 6 Jobb og tilknytning til Skedsmo 56 2 Undersøkelsens

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q-013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 013 til og med juni 013! Antall intervjuer: 1039! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med mars 2015 Antall intervjuer: 860 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå

Detaljer

Delrapport: Okt t.o.m. des 2014. Tracking av digitalradioandel. Delrapport: Okt t.o.m. des 2014 TNS

Delrapport: Okt t.o.m. des 2014. Tracking av digitalradioandel. Delrapport: Okt t.o.m. des 2014 TNS Delrapport: Okt t.o.m. des Tracking av digitalradioandel i Norge Metode Feltperioden er gjennomført fra og med oktober til og med desember Antall intervjuer: 1225 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt. Molde, 01.06.2012

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt. Molde, 01.06.2012 Folkehelseprofiler Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt Molde, 01.06.2012 Disposisjon 1. Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI Folkehelseprofiler og statistikkbank 2. Datagrunnlag

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes Folkekirke 2000 En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2000 ISBN 82-995576-0-7 Det må ikke kopieres

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2014 Laget for Politidirektoratet 2014 Ipsos MMI. All rights reserved. v/ Kristin Rogge Pran 10.12.2014 Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

Integreringsbarometeret 2013/2014. Innvandring og integrering holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn

Integreringsbarometeret 2013/2014. Innvandring og integrering holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn Integreringsbarometeret 3/ Innvandring og integrering holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn Innhold Forord 3 Sammendrag. Om undersøkelsen Datainnsamling og sammensetning av utvalget

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS Q4-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med juli til og med desember 2015 Antall intervjuer: 926 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen intervjuer

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS Frivillighet Norge Contents 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hva er forskjellen mellom dem som gir penger til frivillighet, og

Detaljer

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup.

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup. Tidsskriftet KYSTEN Leserkretsundersøkelse September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen wwwtns-gallupno/medier Bakgrunn for undersøkelsen Standard leserkretsundersøkelse Undersøkelsen

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2015 Antall intervjuer: 1424 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

6. Levevaner. På like vilkår? Levevaner

6. Levevaner. På like vilkår? Levevaner 6. Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 28 Mosjon. De siste tolv månedene: Hvor ofte trener eller mosjonerer du vanligvis på fritiden? Regn også med arbeidsreiser. Aldri, sjeldnere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05.

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05. Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05.2012 Disposisjon Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

KS LEGETJENESTER I KOMMUNENE 2015: TABELLRAPPORT. Høring akuttberedskap

KS LEGETJENESTER I KOMMUNENE 2015: TABELLRAPPORT. Høring akuttberedskap KS LEGETJENESTER I KOMMUNENE 2015: TABELLRAPPORT Høring akuttberedskap Norsk Gallup Institutt AS Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N-0103 Oslo t +47 911 11 600 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no

Detaljer

ØSTFOLD HELSEPROFIL 2011. Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold i Østfold

ØSTFOLD HELSEPROFIL 2011. Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold i Østfold ØSTFOLD HELSEPROFIL 2011 Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold i Østfold ØSTFOLD HELSEPROFIL 2011 Ditt svar er viktig! Dette spørreskjemaet sendes til et tilfeldig utvalg innbyggere

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

EDL Etnisk og demokratisk likeverd

EDL Etnisk og demokratisk likeverd Meningsmåling EDL Etnisk og demokratisk likeverd Uke 36-2007 Faglig ansvarlig: Polarfakta AS 300 respondenter, 18 år eller eldre, bosatt i Finnmark fylke De statistiske feilkildene for et utvalg på 300

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer