Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus mai 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015"

Transkript

1 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus

2 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG Telefonintervju blant utvalg av befolkningen og webintervju med utvalg av medlemmer i Legeforeningen 1002 i befolkningen og 702 blant medlemmer i Legeforeningen Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra husstandenes fasttelefon, i tillegg til tilfeldig trukket utvalg av mobiltelefonnummer. Det er trukket et representativt utvalg av medlemmer i Den norske Legeforening. Utvalget har fått tilsendt spørreskjema på epost fra Legeforeningen. VEKTING FEILMARGIN Resultatene fra befolkningsundersøkelsen er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen i området. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2 3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Resultatene fra medlemsundersøkelsen blant legene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 3-4 prosentpoeng. OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON RESPONS KONSULENT Den norske Legeforening Ellen Juul Andersen Thore Gaard Olaussen PROSJEKTNUMMER

3 Jeg var tilfreds med den behandling jeg fikk, sist jeg var hos lege 100% 90% 85% 85% 89% 88% 87% 89% 87% 91% 91% 89% 90% 88% 88% 86% 90% Den langsiktige tendensen for spørsmålet om tilfredshet med lege-behandlingen, viser en svak oppadgående kurve fra 1995 frem til Frem til i fjor har kurven hatt en svak nedadgående tendens fra vel 90 prosents oppslutning til 86 prosent. Årets tall viser igjen en oppslutning på 90 prosent. 80% 70%

4 Leger i Norge gjør en god jobb 100% Den langsiktige tendensen for spørsmålet om leger i Norge gjør en god jobb, viser en klar oppadstigende tendens frem til nå. 90% 87% 86% 90% Årets måling viser en oppslutning på 90 prosent. Dette er opp i forhold til i fjor, og bekrefter således den langsiktige trenden. 84% 84% 80% 81% 80% 81% 79% 82% 82% 80% 76% 75% 77% 70%

5 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du henvendte deg til nærmeste legevakt? 100% 80% 60% 66% 66% 66% 67% 69% Tallene viser at tiltroen til legevakten er gått noe opp siden i fjor. I alt har nå nesten 70 prosent svært stor eller ganske stor tiltro til å få helsehjelp ved nærmeste legevakt. Kun 7 prosent har liten tiltro, som er omtrent det samme som vi har målt tidligere. 40% Disse tallene holder seg omtrent på samme nivå for alle aldersgrupper i befolkningen. 20% 0%

6 Hvor lang tid tror du det tar å reise til nærmeste legevakt? Under 30 minutter minutter 1-2 timer 2% 8% 89% Omkring 90 prosent av befolkningen har under en halv times reise til nærmeste legevakt. Kun 10 prosent av befolkningen vil bruke mer enn en halv time til legevakten. Det er befolkning som bor i mindre kommuner (færre enn innbyggere) som i gjennomsnitt vil bruke lenger tid til legevakten. I disse kommunene oppgir nærmere 30 prosent at man vil bruke mer enn en halvtime. Mer enn 2 timer 0% Kjenner ikke til 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6

7 Det har blitt foreslått at en maksimumsgrense for reiseavstand til legevakten skal være 60 minutter. I hvilken grad føler du deg trygg med en slik reiseavstand, dersom det skulle skje noe akutt? I svært stor grad I ganske stor grad 12% 18% Kun 30 prosent av befolkningen føler seg i stor grad trygg med en maksimumsgrense på 60 minutter til nærmeste legevakt. Verken stor eller liten grad I ganske liten grad 18% 26% Bakgrunnstallene viser at flere menn enn kvinner føler trygghet med en slik grense. Men både blant kvinner og menn er det en overvekt som i liten grad føler trygghet med en maksimumsgrense på 60 minutter. I svært liten grad 23% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 7

8 Dersom det skulle skje noe akutt med deg eller dine nærmeste, ville du da ringe legevakten for veiledning og råd før du oppsøkte legevakten, eller ville du oppsøke legevakten direkte uten å ringe først? Ja, ville ringe for veiledning og råd 65% En klar overvekt i befolkningen ville ringe legevakten for veiledning og råd før man oppsøkte legevakten. I alt 65 prosent ville gjøre det. Kun 29 prosent ville oppsøke legevakten direkte dersom det skjedde noe akutt. Ville oppsøke legevakten direkte 29% Bakgrunnstallene viser at kvinner i større grad enn menn ville ringe for veiledning og råd. 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

9 Har du eller noen pårørende fått tilbud om behandling i det offentlige helsevesenet? I tilfelle, hvordan opplevde dere ventetiden for å få denne behandlingen? Opplevde ventetiden som kort Opplevde ventetiden som passelig 19% 21% 29% 27% Blant dem som har pårørende eller selv har hatt behandling i det offentlige helsevesenet, er det en delt oppfatning om hvordan ventetiden er opplevd. I alt 19 prosent mener den var kort, mens i alt 27 prosent mener den var lang. I tillegg var det 27 prosent som oppfattet ventetiden som verken kort eller lang. Opplevde ventetiden som lang Har ikke hatt behandling i det offentlige helsevesenet 23% 27% 27% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Befolkning 2014 Andelen som mener ventetiden var kort, er gått ned i forhold til i fjor. Flest i den yngre gruppen (under 45 år) oppfatter ventetiden som lang. I denne gruppen oppgir i alt 30 prosent at ventetiden var lang. Blant gruppen over 60 år er det bare 20 prosent som oppfattet ventetiden som lang. 9

10 Kjenner du til hvor du finner informasjon om ventetider for å få behandling i det offentlige helsevesenet? Ja, kjenner til 31% 39% Nesten 70 prosent av befolkningen oppgir at man ikke kjenner til hvor man finner informasjon om ventetider i det offentlige helsevesenet. Nei, kjenner ikke til 67% Det er flest unge som ikke kjenner til dette. Blant ungdom under 30 år oppgir 84 prosent at man ikke kjenner til, og i gruppen år oppgir 72 prosent at man ikke kjenner til. 59% Befolkning 2014 Siden i fjor har andelen som ikke kjenner til hvor man finner informasjon om ventetider økt betydelig. 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Har du helseforsikring enten tegnet privat eller gjennom jobben, eller har du planer om å tegne slik helseforsikring i løpet av det nærmeste året? Ja, har helseforsikring enten tegnet privat eller gjennom jobben 48% 49% Nesten halvparten av den voksne befolkningen har helseforsikring enten tegnet privat eller gjennom jobben. Ytterligere 4 prosent har planer om å tegne privat helseforsikring. Ja, har planer om å tegne privat helseforsikring 4% 5% Befolkning 2014 Det er flest unge og middelaldrende som har helseforsikring. I gruppen år oppgir 64 prosent at man har helseforsikring. I gruppen over 60 år er det bare 23 prosent som oppgir å ha helseforsikring. Tallene er omtrent de samme som for et år siden. Nei, har ikke planer om å tegne privat helseforsikring 48% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 Hvordan vil du beskrive din tillit til det offentlige helsevesenet i Norge? Du kan svare med et tall fra 1 til 10, der 1 betyr svært liten tillit og 10 betyr svært stor tillit. 1 - svært liten tillit 2 3 1% 1% 2% Godt over 70 prosent av befolkningen svarer 7 eller mer på spørsmålet stor eller liten tillit til det offentlige helsevesenet. Denne andelen har økt siden i fjor, slik at gjennomsnittsscoren har økt fra 7.0 til % 8% 10% 22% 33% Befolkning 2014 Det er små forskjeller i gjennomsnittsscore mellom de ulike aldersgruppene i befolkningen. Politisk er det velgere som stemmer rødgrønt som har den høyeste scoren. Velgere som stemmer Frp har fortsatt den laveste gjennomsnittsscoren på % 10 - svært stor tillit 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 12

13 Har du opplevd forsinkelse i forbindelse med utredning og behandling i helsevesenet fordi datateknologien ikke fungerer? Ja 12% 90% I befolkningen er det vel 10 prosent som har opplevd forsinkelser på grunn av at datateknologien ikke fungerer. Nei 7% 86% Legene 2015 Blant legene er det 90 prosent som bekrefter at det har skjedd forsinkelser fordi datateknologien ikke har fungert. Det er altså blant legene man vil finne mest frustrasjon over at datateknologien ikke fungerer som den skal. 2% Har ikke vært inne til behandling 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 KUN TIL BEFOLKNING: Hvor i behandlingskjeden har du opplevd forsinkelser på grunn av svikt i datakommunikasjon? Hos fastlegen Mellom fastlegen og sykehuset Mellom fastlegen og privat spesialist 6% 25% 45% Blant pasienter som har opplevd forsinkelser, er det i første rekke mellom fastlegen og sykehuset at forsinkelsen har oppstått. 45 prosent peker på dette. Mellom fastlegen og kommunens pleieog omsorgstjeneste 2% Dernest svarer 25 prosent at forsinkelsen skyldtes forhold hos fastlegen. Mellom sykehuset og kommunen 10% Mellom sykehuset og kommunens pleieog omsorgstjeneste 3% Mellom sykehuset og privat spesialist 9% Andre instanser som f.eks. NAV 13% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 14

15 I hvor stor grad tror du regjeringen vil lykkes med raskere gjennomføring av sykehusutbygging? I svært stor grad I ganske stor grad 2% 14% Det er få som tror at regjeringen greier å gjennomføre en raskere sykehusutbygging. 16 prosent i befolkningen tror at regjeringen i stor grad vil lykkes. Verken stor eller liten grad 38% Det er omkring 40 prosent som tror at regjeringen i liten grad vil lykkes med raskere sykehusutbygging. I ganske liten grad 26% Velgere som stemmer Høyre eller Frp har naturlig nok større forventninger til at regjeringen vil lykkes enn andre velgere. I svært liten grad 13% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 15

16 I hvor stor grad tror du regjeringen vil lykkes med kortere ventetid på sykehusbehandling? I svært stor grad I ganske stor grad 4% 20% Det er noen flere som tror at regjeringen vil lykkes med kortere ventetid på sykehusbehandling. Men fortsatt er det et mindretall som tror regjeringen vil lykkes i stor grad med dette. Verken stor eller liten grad 33% Til sammen 24 prosent svarer at regjeringen i stor grad vil lykkes med kortere ventetider. 36 prosent tror regjeringen i liten grad vil lykkes. I ganske liten grad I svært liten grad 13% 23% Også i dette spørsmålet har velgere som stemmer Høyre og Frp større tro på at regjeringen vil lykkes enn det andre velgere har. 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 16

17 I hvor stor grad tror du regjeringen vil lykkes med bedre tilpasset behandling for den enkelte pasient? I svært stor grad 5% Det er også en begrenset andel som tror regjeringen i stor grad vil lykkes med bedre tilpasset behandling. I ganske stor grad Verken stor eller liten grad 23% 37% Befolkningen er delt i synet på om regjeringen vil lykkes eller ikke. Til sammen 28 prosent tror regjeringen vil lykkes i stor grad, mens 27 prosent tror regjeringen vil lykkes i liten grad. I ganske liten grad 17% I svært liten grad 10% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 17

18 I hvor stor grad føler du deg trygg med den reiseavstanden det er til ditt nærmeste sykehus, dersom det skulle skje noe akutt? I svært stor grad 51% De aller fleste føler trygghet med den reiseavstanden det er til nærmeste sykehus. I ganske stor grad 34% I befolkningen svarer til sammen 85 prosent at man i stor grad føler trygghet. Verken stor eller liten grad I ganske liten grad 4% 7% Det er i første rekke i de større kommunene ( eller flere innbyggere) at man føler størst trygghet med reiseavstanden til nærmeste sykehus. Dette gjelder for det meste byene, der avstanden som regel er kortere enn i landkommunene. I svært liten grad 3% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

19 Hva mener du er akseptabel reiseavstand til ditt nærmeste sykehus? Inntil 30 minutter minutter 43% 44% De aller fleste aksepterer en reiseavstand til nærmeste sykehus på inntil en time. I befolkningen aksepterer i alt 87 prosent en reisetid på inntil 1 time, mens kun 10 prosent kan akseptere 1-2 timers reisetid. 1-2 timer 10% Mer enn 2 timer 1% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 19

20 I hvilken grad ville du være bekymret dersom sammenslåing/nedleggelse av sykehus fører til økt reiseavstand til ditt nærmeste sykehus? I svært stor grad 39% De aller fleste vil være bekymret dersom sammenslåing av sykehus fører til økt reiseavstand til nærmeste sykehus. I ganske stor grad 32% I befolkningen svarer vel 70 prosent at man i stor grad vil være bekymret. Verken stor eller liten grad 10% Det er befolkningen i mindre kommuner (færre enn innbyggere) som i størst grad vil være bekymret. I ganske liten grad 9% I svært liten grad 8% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 20

21 Regjeringen har innført fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg kan blant annet innebære økt bruk av private aktører i helsesektoren. Stiller du deg positiv eller negativ til slike tiltak i helsesektoren? Stiller meg positiv 67% En klar overvekt i befolkningen stiller seg positiv til fritt behandlingsvalg med økt bruk av private aktører. Stiller meg negativ 27% Den positive holdningen til fritt behandlingsvalg med private aktører i helsesektoren holder seg i alle grupper av befolkningen bortsett fra blant velgere på politisk venstreside (velgere som stemmer SV eller Rødt). 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21

22 Hvilket av følgende virkemidler tror du vil være mest effektivt for å få ned helsekøene? Øke kapasiteten ved å tilføre mer ressurser til det offentlige helsevesen La flere private tilbydere få avtaler med det offentlige helsevesen 43% 48% Befolkningen er delt i synet på hva som vil være mest effektivt for å få ned helsekøene. En liten overvekt peker på mer ressurser til det offentlige helsevesenet, mens godt over 40 prosent mener det mest effektive virkemiddel vil være å la flere private tilbydere få avtaler med det offentlige helsevesen. Ikke uventet er det flest velgere som stemmer Høyre og Frp som ønsker at private får avtaler med det offentlige. 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 22

23 Mener du taxfree-salget av alkohol bør opprettholdes eller avvikles? Taxfree-salg av alkohol bør opprettholdes 64% Godt over 60 prosent av befolkningen mener taxfreesalg av alkohol bær opprettholdes, mens kun 25 prosent mener den bør avvikles. Taxfree-salg av alkohol bør avvikles 25% Blant velgere som stemmer KrF, Rødt eller De Grønne er det en overvekt som vil avvikle taxfree-ordningen. 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23

24 Det er i dag helseadvarsler på sigarett- og snuspakninger. Stiller du deg positiv eller negativ til å få helseinformasjon på flasker og bokser til alkoholholdige drikkevarer? Stiller meg positiv 60% De fleste stiller seg positiv til å få informasjon om helseadvarsler på flasker og bokser til alkoholholdige drikkevarer. Stiller meg negativ 31% 60 prosent av befolkningen stiller seg positiv til å ha helseadvarsler på alkoholholdige varer. Kun 31 prosent stiller seg negativ. 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Det er foreslått å innføre nøytrale og ensartede pakninger for tobakk og snus, slik at alt har samme farge og uten merkelogo. Stiller du deg positiv eller negativ til et slikt forslag? Stiller meg positiv 46% På spørsmålet om å innføre nøytrale og ensartede pakninger for tobakk og snus er befolkningen delt. 46 prosent stiller seg positiv, mens 38 prosent er negativ til å innføre nøytrale pakninger for tobakk og snus uten merkelogo. Stiller meg negativ 38% Blant de aller yngste er det en overvekt som er negativ, mens blant mer voksne og eldre grupper er det en overvekt som er positiv. 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 25

26 Har du selv erfaring med maten på institusjoner som sykehus eller sykehjem, enten som pasient eller pårørende? 59% Nesten 60 prosent av befolkningen har erfaring med maten på sykehus eller sykehjem. Det er noe lavere andel enn det vi registrerte i fjor. 41% Ja Nei Flere kvinner enn menn oppgir å ha erfaring med maten, enten som pasient eller pårørende. 65% Befolkning % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26

27 Hvordan vil du beskrive denne maten? Du kan svare med et tall fra 1 til 10, der 1 betyr svært dårlig og lite appetittvekkende og 10 betyr svært god og appetittvekkende mat. 1 - svært dårlig og lite appetittvekkende % 3% 2% 3% 3% 6% 4% 5% Befolkningen er noe delt i synet kvaliteten av maten som serveres på sykehus og sykehjem. Til sammen 24 prosent svarer 1-5 på 10-punkt skalaen, og gir altså en dårlig karater på maten % 8% 13% 16% Befolkning 2014 Til sammen 33 prosent svarer 6-10, og gir en god karakter på maten som serveres på sykehus og sykehjem. 7 11% 11% 8 10% 8% 9 2% 2% 10 - svært god og appetittvekkende 3% 3% 0% 10% 20% 30% Det er noen flere som gir høyere karakterer denne gang enn det som var tilfellet i fjor. Gjennomsnittsscoren har derfor økt fra 5.6 til 5.9 på en skala fra 1 til 10. Bakgrunnstallene viser at de eldre er mer fornøyd med maten enn det yngre grupper er. 27

28 Hva mener du er den største folkehelseutfordringen i Norge i dag? Prosentandel som svarer 6, 7, 8, 9 og 10 på en skala fra 1 til 10. Livsstilssykdommer Psykiske problemer Rusproblemer 82% 78% 78% Livsstilssykdommer oppfattes som den største folkehelseutfordringen i Norge. Dernest kommer psykiske problemer og rusproblemer. Stress og utbrenthet For lite fysisk aktivitet Overvekt 74% 73% 72% Følelse av manglende mestring oppfattes som mindre alvorlig for folkehelsen. Av de fenomener i samfunnet som vi har listet opp, oppfattes dette som det minst alvorlige for folkehelsen. Ensomhet 64% Dårlig kosthold 62% Følelse av manglende mestring 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvilket medium dekker dine interesser best? De trykte mediene Etermediene Nettmediene medier 49% 16% 31% 1% 3% 254 Hvilket medium

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende meningsmåling 16. februar - 2. mars 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer