Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015"

Transkript

1 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus

2 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG Telefonintervju blant utvalg av befolkningen og webintervju med utvalg av medlemmer i Legeforeningen 1002 i befolkningen og 702 blant medlemmer i Legeforeningen Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra husstandenes fasttelefon, i tillegg til tilfeldig trukket utvalg av mobiltelefonnummer. Det er trukket et representativt utvalg av medlemmer i Den norske Legeforening. Utvalget har fått tilsendt spørreskjema på epost fra Legeforeningen. VEKTING FEILMARGIN Resultatene fra befolkningsundersøkelsen er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen i området. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2 3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Resultatene fra medlemsundersøkelsen blant legene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 3-4 prosentpoeng. OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON RESPONS KONSULENT Den norske Legeforening Ellen Juul Andersen Thore Gaard Olaussen PROSJEKTNUMMER

3 Jeg var tilfreds med den behandling jeg fikk, sist jeg var hos lege 100% 90% 85% 85% 89% 88% 87% 89% 87% 91% 91% 89% 90% 88% 88% 86% 90% Den langsiktige tendensen for spørsmålet om tilfredshet med lege-behandlingen, viser en svak oppadgående kurve fra 1995 frem til Frem til i fjor har kurven hatt en svak nedadgående tendens fra vel 90 prosents oppslutning til 86 prosent. Årets tall viser igjen en oppslutning på 90 prosent. 80% 70%

4 Leger i Norge gjør en god jobb 100% Den langsiktige tendensen for spørsmålet om leger i Norge gjør en god jobb, viser en klar oppadstigende tendens frem til nå. 90% 87% 86% 90% Årets måling viser en oppslutning på 90 prosent. Dette er opp i forhold til i fjor, og bekrefter således den langsiktige trenden. 84% 84% 80% 81% 80% 81% 79% 82% 82% 80% 76% 75% 77% 70%

5 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du henvendte deg til nærmeste legevakt? 100% 80% 60% 66% 66% 66% 67% 69% Tallene viser at tiltroen til legevakten er gått noe opp siden i fjor. I alt har nå nesten 70 prosent svært stor eller ganske stor tiltro til å få helsehjelp ved nærmeste legevakt. Kun 7 prosent har liten tiltro, som er omtrent det samme som vi har målt tidligere. 40% Disse tallene holder seg omtrent på samme nivå for alle aldersgrupper i befolkningen. 20% 0%

6 Hvor lang tid tror du det tar å reise til nærmeste legevakt? Under 30 minutter minutter 1-2 timer 2% 8% 89% Omkring 90 prosent av befolkningen har under en halv times reise til nærmeste legevakt. Kun 10 prosent av befolkningen vil bruke mer enn en halv time til legevakten. Det er befolkning som bor i mindre kommuner (færre enn innbyggere) som i gjennomsnitt vil bruke lenger tid til legevakten. I disse kommunene oppgir nærmere 30 prosent at man vil bruke mer enn en halvtime. Mer enn 2 timer 0% Kjenner ikke til 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6

7 Det har blitt foreslått at en maksimumsgrense for reiseavstand til legevakten skal være 60 minutter. I hvilken grad føler du deg trygg med en slik reiseavstand, dersom det skulle skje noe akutt? I svært stor grad I ganske stor grad 12% 18% Kun 30 prosent av befolkningen føler seg i stor grad trygg med en maksimumsgrense på 60 minutter til nærmeste legevakt. Verken stor eller liten grad I ganske liten grad 18% 26% Bakgrunnstallene viser at flere menn enn kvinner føler trygghet med en slik grense. Men både blant kvinner og menn er det en overvekt som i liten grad føler trygghet med en maksimumsgrense på 60 minutter. I svært liten grad 23% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 7

8 Dersom det skulle skje noe akutt med deg eller dine nærmeste, ville du da ringe legevakten for veiledning og råd før du oppsøkte legevakten, eller ville du oppsøke legevakten direkte uten å ringe først? Ja, ville ringe for veiledning og råd 65% En klar overvekt i befolkningen ville ringe legevakten for veiledning og råd før man oppsøkte legevakten. I alt 65 prosent ville gjøre det. Kun 29 prosent ville oppsøke legevakten direkte dersom det skjedde noe akutt. Ville oppsøke legevakten direkte 29% Bakgrunnstallene viser at kvinner i større grad enn menn ville ringe for veiledning og råd. 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

9 Har du eller noen pårørende fått tilbud om behandling i det offentlige helsevesenet? I tilfelle, hvordan opplevde dere ventetiden for å få denne behandlingen? Opplevde ventetiden som kort Opplevde ventetiden som passelig 19% 21% 29% 27% Blant dem som har pårørende eller selv har hatt behandling i det offentlige helsevesenet, er det en delt oppfatning om hvordan ventetiden er opplevd. I alt 19 prosent mener den var kort, mens i alt 27 prosent mener den var lang. I tillegg var det 27 prosent som oppfattet ventetiden som verken kort eller lang. Opplevde ventetiden som lang Har ikke hatt behandling i det offentlige helsevesenet 23% 27% 27% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Befolkning 2014 Andelen som mener ventetiden var kort, er gått ned i forhold til i fjor. Flest i den yngre gruppen (under 45 år) oppfatter ventetiden som lang. I denne gruppen oppgir i alt 30 prosent at ventetiden var lang. Blant gruppen over 60 år er det bare 20 prosent som oppfattet ventetiden som lang. 9

10 Kjenner du til hvor du finner informasjon om ventetider for å få behandling i det offentlige helsevesenet? Ja, kjenner til 31% 39% Nesten 70 prosent av befolkningen oppgir at man ikke kjenner til hvor man finner informasjon om ventetider i det offentlige helsevesenet. Nei, kjenner ikke til 67% Det er flest unge som ikke kjenner til dette. Blant ungdom under 30 år oppgir 84 prosent at man ikke kjenner til, og i gruppen år oppgir 72 prosent at man ikke kjenner til. 59% Befolkning 2014 Siden i fjor har andelen som ikke kjenner til hvor man finner informasjon om ventetider økt betydelig. 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Har du helseforsikring enten tegnet privat eller gjennom jobben, eller har du planer om å tegne slik helseforsikring i løpet av det nærmeste året? Ja, har helseforsikring enten tegnet privat eller gjennom jobben 48% 49% Nesten halvparten av den voksne befolkningen har helseforsikring enten tegnet privat eller gjennom jobben. Ytterligere 4 prosent har planer om å tegne privat helseforsikring. Ja, har planer om å tegne privat helseforsikring 4% 5% Befolkning 2014 Det er flest unge og middelaldrende som har helseforsikring. I gruppen år oppgir 64 prosent at man har helseforsikring. I gruppen over 60 år er det bare 23 prosent som oppgir å ha helseforsikring. Tallene er omtrent de samme som for et år siden. Nei, har ikke planer om å tegne privat helseforsikring 48% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 Hvordan vil du beskrive din tillit til det offentlige helsevesenet i Norge? Du kan svare med et tall fra 1 til 10, der 1 betyr svært liten tillit og 10 betyr svært stor tillit. 1 - svært liten tillit 2 3 1% 1% 2% Godt over 70 prosent av befolkningen svarer 7 eller mer på spørsmålet stor eller liten tillit til det offentlige helsevesenet. Denne andelen har økt siden i fjor, slik at gjennomsnittsscoren har økt fra 7.0 til % 8% 10% 22% 33% Befolkning 2014 Det er små forskjeller i gjennomsnittsscore mellom de ulike aldersgruppene i befolkningen. Politisk er det velgere som stemmer rødgrønt som har den høyeste scoren. Velgere som stemmer Frp har fortsatt den laveste gjennomsnittsscoren på % 10 - svært stor tillit 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 12

13 Har du opplevd forsinkelse i forbindelse med utredning og behandling i helsevesenet fordi datateknologien ikke fungerer? Ja 12% 90% I befolkningen er det vel 10 prosent som har opplevd forsinkelser på grunn av at datateknologien ikke fungerer. Nei 7% 86% Legene 2015 Blant legene er det 90 prosent som bekrefter at det har skjedd forsinkelser fordi datateknologien ikke har fungert. Det er altså blant legene man vil finne mest frustrasjon over at datateknologien ikke fungerer som den skal. 2% Har ikke vært inne til behandling 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 KUN TIL BEFOLKNING: Hvor i behandlingskjeden har du opplevd forsinkelser på grunn av svikt i datakommunikasjon? Hos fastlegen Mellom fastlegen og sykehuset Mellom fastlegen og privat spesialist 6% 25% 45% Blant pasienter som har opplevd forsinkelser, er det i første rekke mellom fastlegen og sykehuset at forsinkelsen har oppstått. 45 prosent peker på dette. Mellom fastlegen og kommunens pleieog omsorgstjeneste 2% Dernest svarer 25 prosent at forsinkelsen skyldtes forhold hos fastlegen. Mellom sykehuset og kommunen 10% Mellom sykehuset og kommunens pleieog omsorgstjeneste 3% Mellom sykehuset og privat spesialist 9% Andre instanser som f.eks. NAV 13% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 14

15 I hvor stor grad tror du regjeringen vil lykkes med raskere gjennomføring av sykehusutbygging? I svært stor grad I ganske stor grad 2% 14% Det er få som tror at regjeringen greier å gjennomføre en raskere sykehusutbygging. 16 prosent i befolkningen tror at regjeringen i stor grad vil lykkes. Verken stor eller liten grad 38% Det er omkring 40 prosent som tror at regjeringen i liten grad vil lykkes med raskere sykehusutbygging. I ganske liten grad 26% Velgere som stemmer Høyre eller Frp har naturlig nok større forventninger til at regjeringen vil lykkes enn andre velgere. I svært liten grad 13% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 15

16 I hvor stor grad tror du regjeringen vil lykkes med kortere ventetid på sykehusbehandling? I svært stor grad I ganske stor grad 4% 20% Det er noen flere som tror at regjeringen vil lykkes med kortere ventetid på sykehusbehandling. Men fortsatt er det et mindretall som tror regjeringen vil lykkes i stor grad med dette. Verken stor eller liten grad 33% Til sammen 24 prosent svarer at regjeringen i stor grad vil lykkes med kortere ventetider. 36 prosent tror regjeringen i liten grad vil lykkes. I ganske liten grad I svært liten grad 13% 23% Også i dette spørsmålet har velgere som stemmer Høyre og Frp større tro på at regjeringen vil lykkes enn det andre velgere har. 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 16

17 I hvor stor grad tror du regjeringen vil lykkes med bedre tilpasset behandling for den enkelte pasient? I svært stor grad 5% Det er også en begrenset andel som tror regjeringen i stor grad vil lykkes med bedre tilpasset behandling. I ganske stor grad Verken stor eller liten grad 23% 37% Befolkningen er delt i synet på om regjeringen vil lykkes eller ikke. Til sammen 28 prosent tror regjeringen vil lykkes i stor grad, mens 27 prosent tror regjeringen vil lykkes i liten grad. I ganske liten grad 17% I svært liten grad 10% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 17

18 I hvor stor grad føler du deg trygg med den reiseavstanden det er til ditt nærmeste sykehus, dersom det skulle skje noe akutt? I svært stor grad 51% De aller fleste føler trygghet med den reiseavstanden det er til nærmeste sykehus. I ganske stor grad 34% I befolkningen svarer til sammen 85 prosent at man i stor grad føler trygghet. Verken stor eller liten grad I ganske liten grad 4% 7% Det er i første rekke i de større kommunene ( eller flere innbyggere) at man føler størst trygghet med reiseavstanden til nærmeste sykehus. Dette gjelder for det meste byene, der avstanden som regel er kortere enn i landkommunene. I svært liten grad 3% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

19 Hva mener du er akseptabel reiseavstand til ditt nærmeste sykehus? Inntil 30 minutter minutter 43% 44% De aller fleste aksepterer en reiseavstand til nærmeste sykehus på inntil en time. I befolkningen aksepterer i alt 87 prosent en reisetid på inntil 1 time, mens kun 10 prosent kan akseptere 1-2 timers reisetid. 1-2 timer 10% Mer enn 2 timer 1% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 19

20 I hvilken grad ville du være bekymret dersom sammenslåing/nedleggelse av sykehus fører til økt reiseavstand til ditt nærmeste sykehus? I svært stor grad 39% De aller fleste vil være bekymret dersom sammenslåing av sykehus fører til økt reiseavstand til nærmeste sykehus. I ganske stor grad 32% I befolkningen svarer vel 70 prosent at man i stor grad vil være bekymret. Verken stor eller liten grad 10% Det er befolkningen i mindre kommuner (færre enn innbyggere) som i størst grad vil være bekymret. I ganske liten grad 9% I svært liten grad 8% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 20

21 Regjeringen har innført fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg kan blant annet innebære økt bruk av private aktører i helsesektoren. Stiller du deg positiv eller negativ til slike tiltak i helsesektoren? Stiller meg positiv 67% En klar overvekt i befolkningen stiller seg positiv til fritt behandlingsvalg med økt bruk av private aktører. Stiller meg negativ 27% Den positive holdningen til fritt behandlingsvalg med private aktører i helsesektoren holder seg i alle grupper av befolkningen bortsett fra blant velgere på politisk venstreside (velgere som stemmer SV eller Rødt). 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21

22 Hvilket av følgende virkemidler tror du vil være mest effektivt for å få ned helsekøene? Øke kapasiteten ved å tilføre mer ressurser til det offentlige helsevesen La flere private tilbydere få avtaler med det offentlige helsevesen 43% 48% Befolkningen er delt i synet på hva som vil være mest effektivt for å få ned helsekøene. En liten overvekt peker på mer ressurser til det offentlige helsevesenet, mens godt over 40 prosent mener det mest effektive virkemiddel vil være å la flere private tilbydere få avtaler med det offentlige helsevesen. Ikke uventet er det flest velgere som stemmer Høyre og Frp som ønsker at private får avtaler med det offentlige. 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 22

23 Mener du taxfree-salget av alkohol bør opprettholdes eller avvikles? Taxfree-salg av alkohol bør opprettholdes 64% Godt over 60 prosent av befolkningen mener taxfreesalg av alkohol bær opprettholdes, mens kun 25 prosent mener den bør avvikles. Taxfree-salg av alkohol bør avvikles 25% Blant velgere som stemmer KrF, Rødt eller De Grønne er det en overvekt som vil avvikle taxfree-ordningen. 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23

24 Det er i dag helseadvarsler på sigarett- og snuspakninger. Stiller du deg positiv eller negativ til å få helseinformasjon på flasker og bokser til alkoholholdige drikkevarer? Stiller meg positiv 60% De fleste stiller seg positiv til å få informasjon om helseadvarsler på flasker og bokser til alkoholholdige drikkevarer. Stiller meg negativ 31% 60 prosent av befolkningen stiller seg positiv til å ha helseadvarsler på alkoholholdige varer. Kun 31 prosent stiller seg negativ. 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Det er foreslått å innføre nøytrale og ensartede pakninger for tobakk og snus, slik at alt har samme farge og uten merkelogo. Stiller du deg positiv eller negativ til et slikt forslag? Stiller meg positiv 46% På spørsmålet om å innføre nøytrale og ensartede pakninger for tobakk og snus er befolkningen delt. 46 prosent stiller seg positiv, mens 38 prosent er negativ til å innføre nøytrale pakninger for tobakk og snus uten merkelogo. Stiller meg negativ 38% Blant de aller yngste er det en overvekt som er negativ, mens blant mer voksne og eldre grupper er det en overvekt som er positiv. 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 25

26 Har du selv erfaring med maten på institusjoner som sykehus eller sykehjem, enten som pasient eller pårørende? 59% Nesten 60 prosent av befolkningen har erfaring med maten på sykehus eller sykehjem. Det er noe lavere andel enn det vi registrerte i fjor. 41% Ja Nei Flere kvinner enn menn oppgir å ha erfaring med maten, enten som pasient eller pårørende. 65% Befolkning % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26

27 Hvordan vil du beskrive denne maten? Du kan svare med et tall fra 1 til 10, der 1 betyr svært dårlig og lite appetittvekkende og 10 betyr svært god og appetittvekkende mat. 1 - svært dårlig og lite appetittvekkende % 3% 2% 3% 3% 6% 4% 5% Befolkningen er noe delt i synet kvaliteten av maten som serveres på sykehus og sykehjem. Til sammen 24 prosent svarer 1-5 på 10-punkt skalaen, og gir altså en dårlig karater på maten % 8% 13% 16% Befolkning 2014 Til sammen 33 prosent svarer 6-10, og gir en god karakter på maten som serveres på sykehus og sykehjem. 7 11% 11% 8 10% 8% 9 2% 2% 10 - svært god og appetittvekkende 3% 3% 0% 10% 20% 30% Det er noen flere som gir høyere karakterer denne gang enn det som var tilfellet i fjor. Gjennomsnittsscoren har derfor økt fra 5.6 til 5.9 på en skala fra 1 til 10. Bakgrunnstallene viser at de eldre er mer fornøyd med maten enn det yngre grupper er. 27

28 Hva mener du er den største folkehelseutfordringen i Norge i dag? Prosentandel som svarer 6, 7, 8, 9 og 10 på en skala fra 1 til 10. Livsstilssykdommer Psykiske problemer Rusproblemer 82% 78% 78% Livsstilssykdommer oppfattes som den største folkehelseutfordringen i Norge. Dernest kommer psykiske problemer og rusproblemer. Stress og utbrenthet For lite fysisk aktivitet Overvekt 74% 73% 72% Følelse av manglende mestring oppfattes som mindre alvorlig for folkehelsen. Av de fenomener i samfunnet som vi har listet opp, oppfattes dette som det minst alvorlige for folkehelsen. Ensomhet 64% Dårlig kosthold 62% Følelse av manglende mestring 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Regionalt senter for spiseforstyrrelser Regionalt senter for spiseforstyrrelser Kartlegging av tilbud, kompetanse og samarbeid innenfor fagområdet spiseforstyrrelser 2013 Innhold 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 2 3 Metode... 3 4 Nøkkeltall...

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS rapport nr /1 rapport nr /1 skolen, er aktive på fritiden, har god helse, ruser seg lite og begår ikke kriminalitet. Et hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp for de aller fleste av

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2015

Bedriftsundersøkelse 2015 Bedriftsundersøkelse 2015 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer