FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011"

Transkript

1 FREDRIKSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr

2 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket lovkrav gjennom den nye folkehelseloven om å føre oversikt over befolkningens helsetilstand. En utfordring er at det er for lite statistikk tilgjengelig på lokalt og regionalt nivå, og det som er tilrettelagt har gjerne fokus på forhold relatert til sykdom og død. Det alene er ikke godt nok. Det er også behov for kunnskap om hvilke faktorer i samfunnet som gjør at vi holder oss friske og hvilke av disse som lokale og regionale politikere faktisk kan gjøre noe med. Fylkestinget i Østfold tok initiativ til at Østfold Helseprofil 2011 skulle gjennomføres. Undersøkelsen er en del av det internasjonale prosjektet HEPROGRESS, som ledes av Østfold fylkeskommune. Det er i all hovedsak finansiert gjennom EU-programmet Progress ( ) som er EUkommisjonen sitt program for sysselsetting og sosial solidaritet. TNS Gallup bistår fylkeskommunen i undersøkelsens gjennomføring. Østfold Helseprofil 2011 er dessuten en oppfølging av to tidligere undersøkelser i Østfold; Østfold Helseprofil 1997 og Østfoldhelsa 2004, og skal bidra til at vi kan følge utviklingen i folkehelsa over tid. Helseprofilens formål er å: 1. Gi et helhetlig overblikk over helse og livskvalitet i et lokalt, geografisk område. 2. Være et verktøy for praktiske formål (ikke forskning). 3. Identifisere problemer og ressurser til et lokalsamfunn. 4. Identifisere grupper med spesielle behov. 5. Danne basis for prioriteringer i planleggingen. 6. Indikere potensial for endring og utvikling. 7. Være et verktøy for målformulering. 8. Bli brukt til benchmarking (sammenligning for å identifisere beste praksis) og evaluering av politikk og tjenester. 9. Gi informasjon til demokratiske beslutningsprosesser, som kan bidra til å gjøre helse og velferdsspørsmål synlige overfor innbyggerne.

3 Gjennomføring Målgruppe for Helseprofilen er den voksne befolkningen år i alle Østfoldkommunene. De yngste og de eldste innbyggerne er utelatt fra undersøkelsen, da disse ellers ville kreve et særskilt og annerledes analysedesign. Fra målgruppen er det trukket enkle tilfeldige (representative) utvalg respondenter i hver kommune. Deltakerne har fått spørreskjema tilsendt i posten, samtidig som det var mulig å besvare undersøkelsen på Internett. Datainnsamlingen er gjennomført i perioden oktober 2011 februar 2012.Blant respondenter i hele fyllket som antas å ha motytatt skjemaet, har (38,3%) returnert det i utfylt stand. Spørreskjemaet ble sendt til respondenter i Fredrikstad kommune, hvorav har returnert utfylt skjema. Fratrukket skjema returnert grunnet adresseendringer, flytting, etc, tilsvarer dette en respons på 34,1%. Utvalget er etterfylt med respondenter fra TNS Gallups aksesspanel, og utgjør totalt 1710 respondenter. Tabell 1. Populasjon og utvalg etter alder og kjønn. Prosent. FREDRIKSTAD KJØNN ALDER Totalt Befolkning Mann 10,0 13,8 14,3 11,8 49,9 Kvinne 9,4 13,8 13,9 13,0 50,1 (N=55592) Sum 19,4 27,6 28,2 24,8 100,0 Utvalg Mann 3,4 10,5 14,2 19,1 47,2 Kvinne 6,6 12,1 16,8 17,5 52,8 (n=1710) Sum 10,0 22,6 30,9 36,6 100,0 Utvalget er noe underrepresentert blant de yngste innbyggerne, og noe overrepresentert blant kvinner, som vanlig for denne type befolkningsundersøkelser (Tabell 1). De endelige resultatene er veiet etter alder og kjønn, tilsvarende fordelingen i befolkningen. Utvalgsundersøkelser gir usikkerhet Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til resultatene når vi spør et utvalg av kommunenes innbyggere og ønsker å generalisere resultatene til å gjelde hele kommunens befolkning. Usikkerheten kan imidlertid beregnes statistisk. Et sentralt mål i denne sammenhengen er standardavviket. Standardavviket beregnes ut fra hvor mye hver enkelt enhet avviker fra gjennomsnittet for alle enhetene i undersøkelsen når det gjelder den egenskapen vi ønsker å måle. Med utgangspunkt i standardavviket kan vi beregne feilmarginen for det aktuelle resultatet. Fastsettelsen av feilmarginen vil også avhenge av hvor stor usikkerhet vi er villige til å akseptere. Det vanlige er å angi feilmarginer basert på 95 prosent sannsynlighet. Dette betyr at hvis vi hadde 100 forskjellige uavhengige utvalg, ville resultatet ligge innenfor de feilmarginene vi oppgir i minst 95 av de 100 undersøkelsene. Tabell 2. Feilmarginer ved uendelighetsutvalg - når universet er 10 ganger større, eller enda større, enn antallet observasjoner Antall respondenter STØRRELSEN PÅ FEILMARGINEN I PROSENTPOENG Egenskap som måles 5(95) % 10(90) % 20(80) % 30(70) % 40(60) % 50(50) % 50 +/- 6 +/- 8,3 +/- 11,0 +/- 12,7 +/- 13,6 +/- 13, /- 4,3 +/- 5,9 +/- 7,9 +/- 9,0 +/- 9,6 +/- 9, /- 3,0 +/- 4,2 +/- 5,5 +/- 6,4 +/- 6,8 +/- 6, /- 2,5 +/- 3,5 +/- 4,6 +/- 5,4 +/- 5,7 +/- 5, /- 2,2 +/- 3,0 +/- 3,9 +/- 4,5 +/- 4,8 +/- 4, /- 1,9 +/- 2,6 +/- 3,5 +/- 4,0 +/- 4,3 +/- 4, /- 1,7 +/- 2,4 +/- 3,2 +/- 3,7 +/- 3,9 +/- 4, /- 1,6 +/- 2,3 +/- 3,1 +/- 3,6 +/- 3,7 +/- 3, /- 1,4 +/- 1,9 +/- 2,5 +/- 2,8 +/- 3,0 +/- 3, /- 1,0 +/- 1,4 +/- 1,9 +/- 2,2 +/- 2,4 +/- 2, /- 0,9 +/- 1,2 +/- 1,6 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 2, /- 0,3 +/- 0,4 +/- 0,6 +/- 0,7 +/- 0,7 +/- 0,7 Feilmarginene i prosenttabellene i denne rapporten uttrykkes i prosentpoeng (Tabell 2). Hvis vi for eksempel har funnet at en egenskap kjennetegnes av 30% i utvalget på 1710 respondenter, gir dette en feilmargin på anslagsvis +/- 2,2 prosentpoeng. Blant alle kommunens innbyggere kan det da være mellom 27,8 og 32,2 prosent som har dette kjennetegnet, selv om det mest sannsynlige

4 resultatet er 30 prosent. For hele fylket, med respondenter, er usikkerhetsmarginene tilsvarende i størrelsesorden +/- 0,7 0,3 prosentpoeng. Tabell 2 kan brukes som et hjelpemiddel i tolkningen av Helseprofilens resultater. Feilmarginene angir da intervallet for prosentresultater som med 95 % sannsynlighet inneholder det sanne resultatet. De varierer med den observerte egenskapen (prosentandelen som har et gitt kjennetegn -horisontalt) og antall respondenter som ligger til grunn for estimatet (vertikalt). Generelt sett øker usikkerheten jo nærmere den observerte egenskapen kommer 50% og jo færre observasjoner estimatet baseres på. Usikkerheten på +/- 2,2 prosentpoeng i eksemplet ovenfor finnes i tabellen i krysningspunktet mellom 30%(70%) og 1600 (skravert i tabellen). Dette betyr at usikkerheten øker når vi studerer undergrupper i målgruppen. Dersom vi vurderer en egenskap med 30% tilslutning blant kvinner (som utgjør om lag halvparten av respondentene) ser vi at usikkerheten er anslagsvis +/- 3,6 prosentpoeng. (Oppslutningen i målgruppen ligger i intervallet 26,4-33,6%). Undersøkelsens spørreskjema følger vedlagt. Ytterligere dokumentasjon om undersøkelsens gjennomføring finnes hos Østfold Fylkeskommune. Leseveiledning I dette notatet fremlegges utvalgte strategiske indikatorer for kommunens planlegging. I tillegg til å vise forekomsten av sentrale helse- og miljøforhold, viser tabellene også hvordan disse varierer mellom ulike grupper i befolkningen, slik at tiltak eventuelt kan målrettes. Alle tabellene er prosenttabeller (Tabell 3), og leses som følger: 1) Helsetilstanden blant de utvalgte innbyggerne i kommunen finnes i kolonnen til venstre. Vi ser for eksempel at 75,6 % av respondentene vurderer egen helse som «Svært-/Ganske god». Til høyre for denne finner vi helsetilstanden for ulike aldersgrupper. Andelen som vurderer helsetilstanden som god, synker fra de yngste (86,9%) til de eldste (67,8%), men er de samme mellom kvinner (75,6%) og menn (75,6). Andelen stiger med stigende utdanningsnivå fra grunnskoleutdannede (59,4%) til de med lang universitetsutdanning (89,7%), og er lavere blant arbeidsledige (34,0%) enn blant yrkesaktive (86,9%). Når dette resultatet skal overføres på hele kommunens befolkning, må vi ta høyde for den statistiske usikkerheten det innebærer å bare spørre et lite utvalg. Denne usikkerheten finner vi i Tabell Situasjonen for alle innbyggerne vurderes i skjæringspunktet mellom egenskapen som måles (ca 76%) og antall respondenter i utvalget (ca 1000 øverste kolonne: TOTAL «n/w»), som utgjør 2,8 prosentpoeng. Andelen i hele kommunens befolkning som vurderer helsen sin som «Svært-/Ganske bra» er i størrelsesorden 73,2 78,8%. 2) Situasjonen for en undergruppe, for eksempel personer i alderen år, vurderes i Tabell 2 for skjæringspunktet mellom egenskapen (86,9%) og antall respondenter (88) 9 prosentpoeng. Andelen blant alle de yngste innbyggerne i kommunen, som mener helsetilstanden er «Svært-/Ganske god, er i størrelsesorden 78% til 96%. Situasjonen for de eldste 60+ (i utvalget 68% og ca 400 respondenter usikkerhetsmargin +/- 4,5 prosentpoeng) er tilsvarende 63,5%-72,5%. 3) Når to undergrupper skal sammenstilles, eller en undergruppe skal sammenstilles med hele befolkningen, vurderes nedre grense for usikkerheten i den gruppen som har det høyeste estimatet (f.eks. aldersgruppen år: 78%) mot øvre grense i den gruppen som har det laveste estimatet (aldersgruppen 60+: 72,5%). Dersom de to intervallene ikke overlapper, sier vi at forskjellen mellom de to gruppene er statistisk signifikant. I dette tilfellet er det signifikant flere tilfredse med egen helse blant de yngre enn blant de eldre. Men merk at «signifikant» ikke er det samme som «betydningsfull»: En forskjell på noe få prosentpoeng kan være statistisk signifikant (skyldes ikke forhold ved utvalget), men uten praktisk relevans. Tabell 3: Tabelleksempel.

5 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 1/1 GOD OPPLEVD HELSE ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Svært/ganske god 73,7 81,7 82,1 69,2 63,2 75,1 72,4-53,3 74,2 81,0 87,7 58,4 Annet 26,3 18,3 17,9 30,8 36,8 24,9 27,6 100,0 46,7 25,8 19,0 12,3 41, Side 1

6 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 1/2 GOD OPPLEVD HELSE HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Svært/ganske god 73,7 84,1 66,1 33,7 84,2 58,7 74,2 76,7 74,2 75,6 68,6 Annet 26,3 15,9 33,9 66,3 15,8 41,3 25,8 23,3 25,8 24,4 31, Side 2

7 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 2/1 LANGVARIG SYKDOM ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Ja 43,0 32,3 34,8 48,9 53,6 43,5 42,5 50,0 57,0 41,0 40,0 36,4 50,9 Annet 57,0 67,7 65,2 51,1 46,4 56,5 57,5 50,0 43,0 59,0 60,0 63,6 49, Side 3

8 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 2/2 LANGVARIG SYKDOM HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Ja 43,0 35,7 47,3 74,6 25,9 57,2 44,4 36,3 40,5 45,0 46,5 Annet 57,0 64,3 52,7 25,4 74,1 42,8 55,6 63,7 59,5 55,0 53, Side 4

9 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 3/1 AKTIVITETSBEGRENSNING PGA SYKDOM ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Ja, alvorlig 6,4 3,8 4,5 8,0 9,0 6,9 6,0-10,5 6,6 5,3 2,8 6,2 begrenset Annet 93,6 96,2 95,5 92,0 91,0 93,1 94,0 100,0 89,5 93,4 94,7 97,2 93, Side 5

10 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 3/2 AKTIVITETSBEGRENSNING PGA SYKDOM HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Ja, alvorlig 6,4 2,3 7,2 20,3 7,1 17,1 7,2 6,3 5,2 5,5 8,1 begrenset Annet 93,6 97,7 92,8 79,7 92,9 82,9 92,8 93,7 94,8 94,5 91, Side 6

11 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 4/1 MOBILITETSHEMNING I BOLIG ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Ja 1,3,4,2 1,7 2,9 1,0 1,7-2,5 1,1 1,3 1,2 - Annet 98,7 99,6 99,8 98,3 97,1 99,0 98,3 100,0 97,5 98,9 98,7 98,8 100, Side 7

12 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 4/2 MOBILITETSHEMNING I BOLIG HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Ja 1,3,3 3,6 4,3-2,0 1,1,9 1,5,9 1,9 Annet 98,7 99,7 96,4 95,7 100,0 98,0 98,9 99,1 98,5 99,1 98, Side 8

13 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 5/1 REDD ELLER ENGSTELIG ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Veldig/ganske 3,7 3,6 3,8 3,3 4,1 2,6 4,8 50,0 3,2 3,7 4,8 2,2 3,2 plaget Annet 96,3 96,4 96,2 96,7 95,9 97,4 95,2 50,0 96,8 96,3 95,2 97,8 96, Side 9

14 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 5/2 REDD ELLER ENGSTELIG HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Veldig/ganske 3,7 2,3 2,3 12,1 1,2 5,3 2,6 3,5 3,5 4,3 4,2 plaget Annet 96,3 97,7 97,7 87,9 98,8 94,7 97,4 96,5 96,5 95,7 95, Side 10

15 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 6/1 ANSPENT ELLER OPPJAGET ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Veldig/ganske 7,9 12,4 7,3 7,2 5,6 6,0 9,7 50,0 6,4 8,5 8,9 5,3 8,0 plaget Annet 92,1 87,6 92,7 92,8 94,4 94,0 90,3 50,0 93,6 91,5 91,1 94,7 92, Side 11

16 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 6/2 ANSPENT ELLER OPPJAGET HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Veldig/ganske 7,9 7,0 3,9 13,3 8,8 12,5 7,7 6,8 9,8 4,9 9,3 plaget Annet 92,1 93,0 96,1 86,7 91,2 87,5 92,3 93,2 90,2 95,1 90, Side 12

17 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 7/1 SØVNPROBLEMER ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Veldig/ganske 12,5 13,0 10,5 13,4 13,4 10,2 14,8-20,3 12,5 10,6 5,7 14,2 plaget Annet 87,5 87,0 89,5 86,6 86,6 89,8 85,2 100,0 79,7 87,5 89,4 94,3 85, Side 13

18 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 7/2 SØVNPROBLEMER HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Veldig/ganske 12,5 8,2 10,0 30,1 8,0 28,3 12,6 9,6 14,9 10,3 13,4 plaget Annet 87,5 91,8 90,0 69,9 92,0 71,7 87,4 90,4 85,1 89,7 86, Side 14

19 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 8/1 HÅPLØSHET ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Veldig/ganske 8,7 17,4 6,2 6,8 6,7 8,3 9,0-14,3 9,3 7,7 2,6 2,1 plaget Annet 91,3 82,6 93,8 93,2 93,3 91,7 91,0 100,0 85,7 90,7 92,3 97,4 97, Side 15

20 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 8/2 HÅPLØSHET HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Veldig/ganske 8,7 5,1 3,6 23,1 11,7 21,4 10,1 5,2 10,7 7,4 8,2 plaget Annet 91,3 94,9 96,4 76,9 88,3 78,6 89,9 94,8 89,3 92,6 91, Side 16

21 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 9/1 MOTTAR IKKEALDERSRELATERT PENSJON ELLER TRYGD ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Ja 17,6 6,1 12,0 23,8 25,9 13,9 21,3-30,9 17,2 13,4 10,4 18,0 Nei 82,4 93,9 88,0 76,2 74,1 86,1 78,7 100,0 69,1 82,8 86,6 89,6 82, Side 17

22 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 9/2 MOTTAR IKKEALDERSRELATERT PENSJON ELLER TRYGD HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Ja 17,6 7,5 10,0 69,1 7,6 34,2 15,2 16,2 16,3 16,5 22,8 Nei 82,4 92,5 90,0 30,9 92,4 65,8 84,8 83,8 83,7 83,5 77, Side 18

23 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 10/1 ARBEIDSEVNE - Under pensjonsalder ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ God arbeidsevne 69,4 82,2 79,3 65,0 41,5 75,4 63,5-42,2 69,9 75,2 87,0 46,6 Annet 30,6 17,8 20,7 35,0 58,5 24,6 36,5 100,0 57,8 30,1 24,8 13,0 53, Side 19

24 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 10/2 ARBEIDSEVNE - Under pensjonsalder HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ God arbeidsevne 69,4 82,8 28,6 18,0 87,2 37,5 71,0 77,2 72,3 67,5 61,0 Annet 30,6 17,2 71,4 82,0 12,8 62,5 29,0 22,8 27,7 32,5 39, Side 20

25 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 11/1 ARBEIDSEVNE - Over pensjonsalder ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIVITET Arbe- idsl- edig/ Vide- Univ- Univ- Alde- Trygd Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- rspe- /Sos- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- nsjo- ialh- TOTAL 60+ Mann nne vart ole skole lav høy vart tiv nist jelp Annet TOTAL (n/w)~ God arbeidsevne 21,8 22,1 28,6 15,9-17,5 23,0 37,8 21,0 15,0 21,3 11,6 Annet 78,2 77,9 71,4 84,1 100,0 82,5 77,0 62,2 79,0 85,0 78,7 88, Side 21

26 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 11/2 ARBEIDSEVNE - Over pensjonsalder Soner Fredrikstad TOTAL Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ God arbeidsevne 21,8 21,5 23,5 27,1 19,1 18,6 Annet 78,2 78,5 76,5 72,9 80,9 81, Side 22

27 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 12/1 ARBEIDETS ERGONOMI ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ Kroppsbelastende 26,1 44,6 25,5 21,1 12,7 27,3 24,7 40,0 35,9 18,7 6,5 23,9 26,3 6,3 arbeid Annet 73,9 55,4 74,5 78,9 87,3 72,7 75,3 60,0 64,1 81,3 93,5 76,1 73,7 93, Side 23

28 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 12/2 ARBEIDETS ERGONOMI Soner Fredrikstad TOTAL Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Kroppsbelastende 26,1 27,2 27,7 23,1 24,6 27,9 arbeid Annet 73,9 72,8 72,3 76,9 75,4 72, Side 24

29 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 13/1 MONOTONT, ENSIDIG ARBEID ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ Hver dag 28,9 23,3 31,7 29,4 25,4 29,1 28,6 17,8 26,4 30,7 38,8 18,7 29,2 - Annet 71,1 76,7 68,3 70,6 74,6 70,9 71,4 82,2 73,6 69,3 61,2 81,3 70,8 100, Side 25

30 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 13/2 MONOTONT, ENSIDIG ARBEID Soner Fredrikstad TOTAL Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Hver dag 28,9 25,5 32,4 32,9 28,1 26,1 Annet 71,1 74,5 67,6 67,1 71,9 73, Side 26

31 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 14/1 NOK TID TIL ARBEIDSOPPGAVER ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ Helt/delvis uenig 34,5 24,2 36,9 38,2 29,5 32,8 36,5 30,3 28,6 38,6 46,0 29,0 34,8 6,3 Annet 63,5 75,8 62,1 59,7 61,7 66,2 60,4 65,6 68,5 60,7 54,0 63,9 64,3 - Ubesvart 2,0-1,0 2,2 8,8 1,0 3,0 4,1 3,0,7-7,1,9 93, Side 27

32 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 14/2 NOK TID TIL ARBEIDSOPPGAVER Soner Fredrikstad TOTAL Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Helt/delvis uenig 34,5 34,9 34,8 41,7 29,9 29,2 Annet 63,5 63,8 64,5 56,8 67,4 67,5 Ubesvart 2,0 1,3,7 1,5 2,7 3, Side 28

33 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 15/1 MANGE DAGERS SYKEFRAVÆR SISTE ÅR ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIV- ITET Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv Annet TOTAL (n/w)~ dager eller mer 10,3 7,6 9,1 13,2 9,1 9,6 11,1 10,5 11,8 10,1 5,5 18,2 10,4 - Annet 89,7 92,4 90,9 86,8 90,9 90,4 88,9 89,5 88,2 89,9 94,5 81,8 89,6 100, Side 29

34 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 15/2 MANGE DAGERS SYKEFRAVÆR SISTE ÅR Soner Fredrikstad TOTAL Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ dager eller mer 10,3 11,3 9,6 11,5 9,7 9,5 Annet 89,7 88,7 90,4 88,5 90,3 90, Side 30

35 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 16/1 SPISER GRØNNSAKER ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Spiser grønnsaker 50,1 40,8 46,3 55,9 55,1 42,0 58,2-42,4 46,2 55,0 65,8 48,2 hver dag Annet 49,9 59,2 53,7 44,1 44,9 58,0 41,8 100,0 57,6 53,8 45,0 34,2 51, Side 31

36 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 16/2 SPISER GRØNNSAKER HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Spiser grønnsaker 50,1 49,6 55,0 51,7 43,0 48,5 42,5 56,1 50,5 54,4 48,2 hver dag Annet 49,9 50,4 45,0 48,3 57,0 51,5 57,5 43,9 49,5 45,6 51, Side 32

37 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 17/1 DAGLIG RØYKING ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Ja, daglig 14,3 13,0 11,5 18,8 13,4 12,7 15,9-22,9 15,1 9,9 9,5 13,4 Annet 85,7 87,0 88,5 81,2 86,6 87,3 84,1 100,0 77,1 84,9 90,1 90,5 86, Side 33

38 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 17/2 DAGLIG RØYKING HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Ja, daglig 14,3 13,6 10,1 24,6 7,9 13,3 15,1 13,5 12,2 12,2 18,6 Annet 85,7 86,4 89,9 75,4 92,1 86,7 84,9 86,5 87,8 87,8 81, Side 34

39 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 18/1 DAGLIG SNUSING ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Ja, daglig 8,0 18,5 10,8 4,3 1,1 14,0 2,2-5,2 10,1 6,7 8,6 - Annet 92,0 81,5 89,2 95,7 98,9 86,0 97,8 100,0 94,8 89,9 93,3 91,4 100, Side 35

40 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 18/2 DAGLIG SNUSING HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Ja, daglig 8,0 10,5,5 3,3 12,2 3,9 10,3 6,9 8,0 6,2 8,0 Annet 92,0 89,5 99,5 96,7 87,8 96,1 89,7 93,1 92,0 93,8 92, Side 36

41 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 19/1 HYPPIG ALKOHOLFORBRUK ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ To ganger per uke 20,7 3,3 19,4 28,1 27,6 23,2 18,3-16,3 16,9 22,5 40,2 14,6 eller oftere Annet 79,3 96,7 80,6 71,9 72,4 76,8 81,7 100,0 83,7 83,1 77,5 59,8 85, Side 37

42 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 19/2 HYPPIG ALKOHOLFORBRUK HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ To ganger per uke 20,7 22,7 24,7 18,8 3,6 12,6 16,9 17,9 27,9 22,9 17,6 eller oftere Annet 79,3 77,3 75,3 81,2 96,4 87,4 83,1 82,1 72,1 77,1 82, Side 38

43 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 20/1 MEGET FYSISK AKTIV ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING HOVEDAKTIVITET Arbe- idsl- edig/ Vide- Univ- Univ- Alde- Trygd Grun- regå- ersi- ersi- Yrke- rspe- /Sos- Under Kvi- nsk- ende tet - tet - Ubes- sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL Mann nne ole skole lav høy vart tiv nist jelp nning Annet TOTAL (n/w)~ Fire ganger per 38,2 49,1 30,3 33,3 45,5 38,8 37,7 40,4 42,5 34,8 31,9 22,2 32,9 47,7 46,8 52,1 47,7 uke eller oftere Annet 61,8 50,9 69,7 66,7 54,5 61,2 62,3 59,6 57,5 65,2 68,1 77,8 67,1 52,3 53,2 47,9 52, Side 39

44 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 20/2 MEGET FYSISK AKTIV Soner Fredrikstad TOTAL Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Fire ganger per 38,2 39,7 35,4 38,4 39,6 37,1 uke eller oftere Annet 61,8 60,3 64,6 61,6 60,4 62, Side 40

45 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 21/1 MOTIVERT FOR ØKT FYSISK AKTIVITET ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Ja 42,1 49,8 52,2 42,2 25,1 40,2 44,0-28,6 41,2 50,2 51,4 23,9 Annet 57,9 50,2 47,8 57,8 74,9 59,8 56,0 100,0 71,4 58,8 49,8 48,6 76, Side 41

46 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 21/2 MOTIVERT FOR ØKT FYSISK AKTIVITET HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Ja 42,1 47,9 20,6 35,5 43,6 40,0 43,8 44,4 46,2 42,3 34,1 Annet 57,9 52,1 79,4 64,5 56,4 60,0 56,2 55,6 53,8 57,7 65, Side 42

47 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 22/1 FYSISK AKTIVITET, INTENSITET ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Intensiv fysisk 20,3 33,4 26,8 16,0 7,6 25,5 15,1-9,7 19,8 25,4 29,1 7,1 aktivitet Annet 79,7 66,6 73,2 84,0 92,4 74,5 84,9 100,0 90,3 80,2 74,6 70,9 92, Side 43

48 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 22/2 FYSISK AKTIVITET, INTENSITET HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Intensiv fysisk 20,3 23,8 6,5 7,6 41,2 19,4 23,0 16,3 23,7 20,4 15,7 aktivitet Annet 79,7 76,2 93,5 92,4 58,8 80,6 77,0 83,7 76,3 79,6 84, Side 44

49 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 23/1 HYPPIGHET I KONTAKT MED VENNER OG/ELLER FAMILIE ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Hyppig kontakt med 75,1 88,9 73,1 68,6 74,3 72,0 78,4-75,3 76,3 75,5 74,2 58,9 venner og/eller familie Annet 24,9 11,1 26,9 31,4 25,7 28,0 21,6 100,0 24,7 23,7 24,5 25,8 41, Side 45

50 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 23/2 HYPPIGHET I KONTAKT MED VENNER OG/ELLER FAMILIE HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Hyppig kontakt med 75,1 74,5 72,1 74,3 91,5 72,4 74,4 75,9 77,2 71,2 76,5 venner og/eller familie Annet 24,9 25,5 27,9 25,7 8,5 27,6 25,6 24,1 22,8 28,8 23, Side 46

51 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 24/1 STERK SOSIAL STØTTE ALDER KJØNN HØYESTE AVSLUTTEDE UTDANNING Vide- Univ- Univ- Grun- regå- ersi- ersi- Kvi- Ubes- nsk- ende tet - tet - Ubes- TOTAL Mann nne vart ole skole lav høy vart TOTAL (n/w)~ Tre eller flere 71,4 77,6 73,5 71,9 63,9 70,0 73,0-60,3 72,3 74,2 79,3 61,7 personer Annet 28,6 22,4 26,5 28,1 36,1 30,0 27,0 100,0 39,7 27,7 25,8 20,7 38, Side 47

52 Østfold Fylkeskommune TNS Gallup Tabell 24/2 STERK SOSIAL STØTTE HOVEDAKTIVITET Soner Fredrikstad Arbe- idsl- edig/ Alde- Trygd Yrke- rspe- /Sos- Under sak- nsjo- ialh- utda- TOTAL tiv nist jelp nning Annet Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 Sone TOTAL (n/w)~ Tre eller flere 71,4 76,3 61,6 53,3 85,7 66,1 69,4 74,6 75,8 68,7 69,3 personer Annet 28,6 23,7 38,4 46,7 14,3 33,9 30,6 25,4 24,2 31,3 30, Side 48

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 MARKER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RYGGE HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 VÅLER HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 ASKIM HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 SPYDEBERG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering.

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012 Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring Oslo, 06.02.2012 Innhold 1 Styringen av kommunen 5 2 Ansvarsfordeling 9 3 Kommunesammenslåing 12 4 Motivasjon for å delta i lokalpolitikken

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 84 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: AFT Antall studenter i utvalget: 329 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ALT Antall studenter i utvalget: 151 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring INTEGRERINGSBAROMETERET 2010 Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring 1 Utvalg og undersøkelsesopplegg Integreringsbarometeret er en holdningsundersøkelse om integrering og mangfold rettet

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen TNS.4. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder 4 Holdninger til ulike

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: TØH Antall studenter i utvalget: 99 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen uke Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017

Digitalradioundersøkelsen uke Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017 Digitalradioundersøkelsen uke 47-48 2017 Seniorkonsulent Salve N. Jortveit November 2017 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2016 fulgt en

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016

RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016 RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM Rapport, Mai 2016 FORORD Epinion Norge As har utført en innbyggerundersøkelse for kommunene Asker, Bærum og Røyken. Innbyggerundersøkelsen tar sikte

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

DRU - Nasjonalt uke TNS

DRU - Nasjonalt uke TNS Seniorkonsulent DRU Salve - Nasjonalt N Jortveit uke 19 2017 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2016 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 102 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Januar 2017

Digitalradioundersøkelsen Januar 2017 Digitalradioundersøkelsen Januar 2017 Digital bruk og innehav Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2014! Antall intervjuer: 971! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: AITel Antall studenter i utvalget: 88 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2.

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2. Hedmarkundersøkelsen - Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Trygghet Helse Sykkelbruk og tilrettelegging for gående

Detaljer

ASKER KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016

ASKER KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016 ASKER KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM Rapport, Mai 2016 FORORD Epinion Norge As har utført en innbyggerundersøkelse for kommunene Asker, Bærum og Røyken. Innbyggerundersøkelsen tar sikte

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu

Innbyggerundersøkelsen. Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Innbyggerundersøkelsen Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu ~60 km, ~45 min 13.500 innbyggere Nord-Fron 5800 Ringebu 4500 Sør-Fron 3200 Utvalg Utvalget ble tilfeldig trukket etter kommunenummer. Målgruppen var

Detaljer

DRU - Nordland, slukkerapport. Seniorkonsulent TNS

DRU - Nordland, slukkerapport. Seniorkonsulent TNS Seniorkonsulent Seniorkonsulent DRU Salve - Nordland, N Jortveit slukkerapport Kommentarer til undersøkelsen I forbindelse med slukkingen av det nasjonale FM-nettet i Slukkeregion Nordland.januar 207,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q1-2013 Metode! Feltperioden gjennomført fra og med januar 2013 til og med mars 2013! Antall intervjuer: 903! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) 2 Vekting TNS Gallup er opptatt av å rapportere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen. Østre Agder. Innbyggerundersøkelse. TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 i forbindelse med kommunereformen Østre Agder Contents 1 Hovedfunn 3 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å redusere

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen (DRU) har fra oppstart i 2012 målt innehav av alle typer av utstyr som benyttes til radiolytting,

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Ringebu Kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Halvparten av innbyggerne (52 %) mener at Ringebu burde forbli egen

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen i Nord-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Flertallet av innbyggerne ønsker å slå seg sammen med en eller

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge. aug t.o.m. okt Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge. aug t.o.m. okt Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge aug t.o.m. okt-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med august til og med oktober 2014! Antall intervjuer: 1003! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2016 Om undersøkelsen Hva: Hvem: Når: Ansvarlig: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med mars 2015 Antall intervjuer: 860 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q-013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 013 til og med juni 013! Antall intervjuer: 1039! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Delrapport: Okt t.o.m. des 2014. Tracking av digitalradioandel. Delrapport: Okt t.o.m. des 2014 TNS

Delrapport: Okt t.o.m. des 2014. Tracking av digitalradioandel. Delrapport: Okt t.o.m. des 2014 TNS Delrapport: Okt t.o.m. des Tracking av digitalradioandel i Norge Metode Feltperioden er gjennomført fra og med oktober til og med desember Antall intervjuer: 1225 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland

Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland Hvorfor? Hva? Hvordan? Hovedfunn Hvorfor? Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer