Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse Kommunereformen"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Antall intervju (n=) Svein Vangen, daglig leder, Listerrådet Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse (CATI) Innbyggere i Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord, 16 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Det er gjennomført til sammen 1900 telefonintervju Se side 4 for oversikt over antall intervju per kommune Feilmargin Se feilmargintabell side 5 Feltperiode mai 2016 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Om undersøkelsen Utvalgssammensetning og representativitet Målgruppen, 16 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging Det trekkes utvalg på postnummer Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen Kontrollrutiner Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen. Disse rutinene inkluderer: 1. Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere 2. Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted 3. Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid 4. Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på eventuelle avvik i svargivning 5. Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter 6. Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og rapportering Kilde: Statens kartverk 3

4 Utvalget Kvinesdal, n=504 Farsund, n=696 Flekkefjord, n=700 Kvinne 49% Kvinne 49% Kvinne 49% Mann 51% Mann 51% Mann 51% år 26% år 23% år 22% år 22% år 22% år 21% år 25% år 23% år 25% 60 år+ 28% 60 år+ 31% 60 år+ 32% 4

5 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 700 (n=700), der vi har en populasjonsstørrelse på ca. 7025, kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,5 og ± 3,5 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse (Flekkefjord) 200 3,0 % 4,1 % 4,9 % 5,5 % 5,9 % 6,3 % 6,5 % 6,7 % 6,8 % 6,8 % 300 2,4 % 3,3 % 4,0 % 4,4 % 4,8 % 5,1 % 5,3 % 5,4 % 5,5 % 5,5 % 400 2,1 % 2,9 % 3,4 % 3,8 % 4,1 % 4,4 % 4,5 % 4,7 % 4,7 % 4,8 % 500 1,8 % 2,5 % 3,0 % 3,4 % 3,7 % 3,9 % 4,0 % 4,1 % 4,2 % 4,2 % 600 1,7 % 2,3 % 2,7 % 3,1 % 3,3 % 3,5 % 3,7 % 3,7 % 3,8 % 3,8 % 700 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,5 % Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse (Farsund) 200 3,0 % 4,1 % 4,9 % 5,5 % 5,9 % 6,3 % 6,5 % 6,7 % 6,8 % 6,8 % 300 2,4 % 3,3 % 4,0 % 4,4 % 4,8 % 5,1 % 5,3 % 5,4 % 5,5 % 5,5 % 400 2,1 % 2,9 % 3,4 % 3,8 % 4,1 % 4,4 % 4,5 % 4,7 % 4,7 % 4,8 % 500 1,8 % 2,5 % 3,0 % 3,4 % 3,7 % 3,9 % 4,0 % 4,1 % 4,2 % 4,2 % 600 1,7 % 2,3 % 2,7 % 3,1 % 3,3 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 696 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,1 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse (Kvinesdal) 200 3,0 % 4,1 % 4,8 % 5,4 % 5,9 % 6,2 % 6,5 % 6,6 % 6,7 % 6,8 % 300 2,4 % 3,3 % 3,9 % 4,4 % 4,7 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 5,4 % 5,5 % 400 2,0 % 2,8 % 3,3 % 3,7 % 4,1 % 4,3 % 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,7 % 504 1,8 % 2,5 % 2,9 % 3,3 % 3,6 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,1 % 4,1 % 5

6 Resultater fra spørreundersøkelsen Kvinesdal kommune Opinion AS Mai 2016

7 2 av 3 synes ikke Kvinesdal bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner 1. Synes du Kvinesdal bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner? Ja 26% Et klart flertall av kommunens innbyggere synes ikke Kvinesdal bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner. 68 % svarer nei, 26 % svarer ja, mens 5 % oppgir at de ikke vet. Nei 68% Aldersgruppen år svarer i størst grad nei (79 %), mens de mellom år og år er overrepresentert i ja-gruppen, med en ja-andel på henholdsvis 34 % og 32 %. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn, kun en svak tendens til at kvinner i større grad enn menn svarer nei. Vet ikke (leses ikke) 5% 0% 20% 40% 60% Base Ja 29% 23% 19% 34% 32% 23% Nei 67% 70% 79% 60% 63% 69% Vet ikke 4% 7% 2% 7% 5% 8% n=504 Merk: At sum ikke blir 100 % i alle grafer/tabeller skyldes avrunding til hele tall. 7

8 De som svarer ja til sammenslåing med én eller flere: Innbyggerne er delt synet på en sammenslåing til Lister 3 2. Er du for eller imot en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund? For Mot 45% 51% Blant de som synes at Kvinesdal bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner (n=132), er det et knapt flertall (51 %) som er for en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund. Merk at forskjellen mellom for-andelen og motandelen ikke er statistisk signifikant (innenfor feilmargin). Det er en tendens til at kvinner og de mellom i større grad enn menn og de øvrige aldersgruppene er for en sammenslåing. Vet ikke (leses ikke) 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n=132 Base For 49% 54% 61% 40% 56% 51% Mot 47% 42% 39% 52% 42% 44% Vet ikke 3% 5% 7% 2% 5% 8

9 De som svarer ja til sammenslåing med én eller flere: Et flertall er for en sammenslåing med Hægebostad kommune 3. Er du for eller imot en kommunesammenslåing med Hægebostad kommune? For 57% Blant de som synes at Kvinesdal bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner (n=132), er det et flertall (57 %) som er for en kommunesammenslåing med Hægebostad kommune. Forskjellen mellom for-andelen og motandelen er statistisk signifikant. Mot 35% Det er ingen store forskjeller mellom kvinner og menn og mellom aldersgruppene i dette spørsmålet. «Vet ikke»-andelen i gruppen år (23 %) er vesentlig høyere enn i de øvrige aldersgruppene. Vet ikke (leses ikke) 8% 0% 20% 40% 60% n=132 Base For 57% 56% 57% 59% 55% 57% Mot 38% 31% 20% 39% 40% 35% Vet ikke 5% 13% 23% 3% 4% 8% 9

10 4 av 5 er negative til en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund 4. Hvor negativ eller positiv er du til en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund? Jeg ber deg om å svare på en skala Svært positiv 3 Ganske positiv 5% 14% 19 % Når hele det representative utvalget spørres: 79 % av innbyggerne i Kvinesdal er ganske negative (28 %) eller svært negative (51 %) til en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund. Mens nær 4 av 5 er negative, er det nær 1 av 5 som er positive. 2 Ganske negativ 28% Det er små forskjeller mellom kvinner og menn og mellom de fire aldersgruppene. 79 % 1 Svært negativ 51% Vet ikke (leses ikke) 2% Gjennomsnitt: 1,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% n=504 Base % 5% 3% 6% 8% 5% 3 14% 14% 13% 15% 15% 14% 2 27% 29% 33% 30% 24% 24% 1 51% 51% 51% 47% 52% 54% Snitt 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 Gjennomsnitt: Verdi 1,0 dersom alle hadde svart svært negativ, verdi 4,0 dersom alle hadde svart svært positiv. 10

11 Et flertall er negative til en kommunesammenslåing mellom kommunene Kvinesdal og Hægebostad 5. Hvor negativ eller positiv er du til en kommunesammenslåing mellom kommunene Kvinesdal og Hægebostad? Jeg ber deg svare på en skala Svært positiv 3 Ganske positiv 10% 28% 38 % Når hele det representative utvalget spørres: 59 % av innbyggerne i Kvinesdal er ganske negative (31 %) eller svært negative (28 %) til en kommunesammenslåing mellom kommunene Kvinesdal og Hægebostad Forskjellen mellom de som er negative og de som er positive er statistisk signifikant. 2 Ganske negativ 31% 59 % Det er relativt små forskjeller mellom kvinner og menn og mellom de fire aldersgruppene; en tendens til at kvinner er mer negative enn menn og at de mellom år er mer negative enn de øvrige aldersgruppene. 1 Svært negativ 28% Vet ikke (leses ikke) 4% Gjennomsnitt: 2,2 0% 10% 20% 30% 40% n=504 Base % 9% 9% 14% 8% 11% 3 29% 27% 22% 30% 29% 31% 2 30% 31% 41% 29% 28% 24% 1 27% 29% 23% 26% 34% 28% Snitt 2,3 2,2 2,2 2,3 2,1 2,3 Gjennomsnitt: Verdi 1,0 dersom alle hadde svart svært negativ, verdi 4,0 dersom alle hadde svart svært positiv. 11

12 De som svarer nei til sammenslåing med én eller flere: 46 % foretrekker en sammenslåing med Hægebostad 6. Dersom det uansett blir bestemt at Kvinesdal kommune skal slå seg sammen med én eller flere nabokommuner, hvilket av de følgende alternativer foretrekker du da? Lister 3 Hægebostad kommune 12% 46% De som har svart nei eller vet ikke på spørsmålet om Kvinesdal bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner: 46 % foretrekker at Kvinesdal slår seg sammen med Hægebostad kommune dersom det uansett blir bestemt at Kvinesdal kommune skal slå seg sammen med en eller flere nabokommuner, mens 31 foretrekker en annen gruppering. En annen gruppering 31% Kun 12 % oppgir Lister 3. Signifikant flere menn (16 %) enn kvinner (8 %) foretrekker dette alternativet. Vet ikke (leses ikke) 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n=372 Base % 8% 13% 10% 10% 14% 2 42% 50% 51% 37% 49% 44% 3 35% 27% 28% 42% 28% 29% Vet ikke 7% 15% 8% 10% 14% 12% 12

13 Resultater fra spørreundersøkelsen Farsund kommune Opinion AS Mai 2016

14 Nær 2 av 3 synes Farsund bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner 1. Synes du Farsund bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner? Ja 63% Et flertall av kommunens innbyggere synes Farsund bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner. 63 % svarer ja, 25 % svarer nei, mens 12 % oppgir at de ikke vet. Nei 25% Med unntak av aldersgruppen år (ikke ja-flertall, men signifikant flere som svarer ja enn nei), er det et ja-flertall i de øvrige aldersgruppene og blant kvinner og menn. Vet ikke (leses ikke) 12% 0% 20% 40% 60% Base Ja 64% 62% 47% 65% 67% 71% Nei 27% 24% 39% 21% 24% 19% Vet ikke 9% 14% 14% 14% 9% 10% n=696 Merk: At sum ikke blir 100 % i alle grafer/tabeller skyldes avrunding til hele tall. 14

15 De som svarer ja til sammenslåing med én eller flere: 3 av 4 er for en kommunesammenslåing til Lister 3 2. Er du for eller imot en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal? For Mot 19% 76% Blant de som synes at Farsund bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner (n=440), er det et klart flertall (76 %) som er for en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund. 19 % er mot en slik sammenslåing, mens 5 % oppgir at de ikke vet. Det er signifikant flere mellom år (86 %) enn i de øvrige aldersgruppene som er for en slik sammenslåing. Vet ikke (leses ikke) 5% 0% 20% 40% 60% 80% n=440 Base For 76% 75% 86% 74% 74% 73% Mot 19% 20% 10% 20% 23% 21% Vet ikke 5% 5% 4% 7% 3% 6% 15

16 Nær 2 av 3 er positive til en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal 3. Hvor negativ eller positiv er du til en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal? Jeg ber deg om å svare på en skala Svært positiv 3 Ganske positiv 20% 44% 64 % Når hele det representative utvalget spørres: 64 % av innbyggerne i Farsund er ganske positive (44 %) eller svært positive (20 %) til en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund. Mens nær 2 av 3 er positive, er det nær 1 av 3 som er negative til en slik sammenslåing. 2 Ganske negativ 21% 32 % De som er over 30 år er mer positive enn de som er under 30 år, og kvinner er mer positive enn menn. 1 Svært negativ 11% Vet ikke (leses ikke) 3% Gjennomsnitt: 2,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% n=696 Base % 18% 12% 19% 20% 27% 3 41% 48% 42% 49% 47% 41% 2 21% 21% 27% 21% 21% 18% 1 13% 9% 11% 10% 10% 12% Snitt 2,7 2,8 2,6 2,8 2,8 2,8 Gjennomsnitt: Verdi 1,0 dersom alle hadde svart svært negativ, verdi 4,0 dersom alle hadde svart svært positiv. 16

17 De som svarer nei til sammenslåing med én eller flere: 51 % foretrekker Lister 3, 33 % en annen gruppering 4. Dersom det uansett blir bestemt at Farsund kommune skal slå seg sammen med én eller flere nabokommuner, hvilket av de følgende alternativer foretrekker du da? Lister 3 En annen gruppering 33% 51% De som har svart nei eller vet ikke på spørsmålet om Farsund bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner: 51 % foretrekker Lister 3- alternativet, mens 33 % foretrekker en annen gruppering. Forskjellen mellom de to alternativene er statistisk signifikant. Signifikant flere menn (40 %) enn kvinner (27 %), og flere over 45 år (41 %) enn under 45 år (27 %), foretrekker en annen gruppering. «Vet ikke»-andelen er vesentlig høyere i aldersgruppen år (27 %) enn i de øvrige aldersgruppene. Vet ikke (leses ikke) 16% Base % 54% 49% 57% 44% 54% 2 40% 27% 23% 33% 43% 39% Vet ikke 12% 19% 27% 11% 13% 7% n=256 0% 10% 20% 30% 40% 50% 17

18 Resultater fra spørreundersøkelsen Flekkefjord kommune Opinion AS Mai 2016

19 6 av 10 synes Flekkefjord bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner 1. Synes du Flekkefjord bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner? Ja 60% Et flertall av kommunens innbyggere synes Flekkefjord bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner. 60 % svarer ja, 28 % svarer nei, mens 11 % oppgir at de ikke vet. Nei 28% Det er et flertall for sammenslåing blant kvinner og menn og i de fire aldersgruppene, og ingen store (signifikante) forskjeller i undergruppene. Vet ikke (leses ikke) 11% 0% 20% 40% 60% Base Ja 62% 59% 59% 64% 63% 57% Nei 28% 29% 32% 28% 26% 28% Vet ikke 10% 12% 9% 8% 11% 15% n=700 Merk: At sum ikke blir 100 % i alle grafer/tabeller skyldes avrunding til hele tall. 19

20 De som svarer ja til sammenslåing med én eller flere: Nær 2 av 3 er for en kommunesammenslåing til Lister 3 2. Er du for eller imot en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal? For Mot 30% 63% Blant de som synes at Flekkefjord bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner (n=423), er det et klart flertall (63 %) som er for en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund. 30 % er mot en slik sammenslåing, mens 8 % oppgir at de ikke vet. Det er signifikant flere under 45 år (70 %) enn over 45 år (57 %) som er for en slik sammenslåing. Den høyeste mot-andelen finner vi i aldersgruppen 60 år+ (41 % er mot). Vet ikke (leses ikke) 8% 0% 20% 40% 60% n=423 Base For 64% 60% 68% 72% 61% 53% Mot 33% 26% 26% 19% 29% 41% Vet ikke 3% 13% 6% 10% 10% 6% 20

21 De som svarer ja til sammenslåing med én eller flere: 57 % er for en kommunesammenslåing med Lund kommune 3. Er du for eller imot en kommunesammenslåing med Lund kommune? For 57% Blant de som synes at Flekkefjord bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner (n=423), er det et klart flertall (57 %) som er for en kommunesammenslåing med Lund kommune. 36 % er mot en slik sammenslåing, mens 6 % oppgir at de ikke vet. Mot 36% Det er signifikant flere menn (67 %) enn kvinner (47 %), og signifikant flere over 60 år (70 %) enn i de øvrige aldersgruppene, som er for en sammenslåing med Lund kommune. Vet ikke (leses ikke) 6% 0% 20% 40% 60% n=423 Base For 67% 47% 54% 50% 52% 70% Mot 31% 43% 40% 42% 42% 25% Vet ikke 3% 10% 6% 8% 6% 5% 21

22 Et knapt flertall er positiv til en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal 4. Hvor negativ eller positiv er du til en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal? Jeg ber deg om å svare på en skala Svært positiv 3 Ganske positiv 16% 35% 51 % Når hele det representative utvalget spørres: 51 % av innbyggerne i Flekkefjord er ganske positive (35 %) eller svært positive (16 %) til en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund. Forskjellen mellom positiv (verdi 4+5) og negativ (verdi 1+2) er ikke statistisk signifikant. 2 Ganske negativ 28% 45 % De over 60 år er mer negative til en slik sammenslåing enn de øvrige aldersgruppene. Nær 1 av 4 oppgir at de er «svært negative». 1 Svært negativ 17% Vet ikke (leses ikke) 4% Gjennomsnitt: 2,5 0% 10% 20% 30% 40% n=700 Base % 14% 14% 21% 20% 12% 3 29% 40% 39% 37% 34% 31% 2 28% 29% 33% 24% 29% 28% 1 21% 13% 14% 15% 13% 24% Snitt 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,3 Gjennomsnitt: Verdi 1,0 dersom alle hadde svart svært negativ, verdi 4,0 dersom alle hadde svart svært positiv. 22

23 Et knapt flertall er positiv til en kommunesammenslåing mellom kommunene Flekkefjord og Lund 5. Hvor negativ eller positiv er du til en kommunesammenslåing mellom kommunene Flekkefjord og Lund? Jeg ber deg om å svare på en skala Svært positiv 3 Ganske positiv 20% 33% 53 % Når hele det representative utvalget spørres: 53 % av innbyggerne i Flekkefjord er ganske positive (33 %) eller svært positive (20 %) til en sammenslåing mellom kommunene Flekkefjord og Lund Forskjellen mellom positiv (verdi 4+5) og negativ (verdi 1+2) er statistisk signifikant. 2 Ganske negativ 27% De over 45 år er mer positive enn de over 45 år til en slik sammenslåing, og menn er mer positive enn kvinner. 45 % 1 Svært negativ 18% Vet ikke (leses ikke) 3% Gjennomsnitt: 2,6 0% 10% 20% 30% 40% n=700 Base % 13% 13% 16% 20% 27% 3 31% 35% 33% 31% 33% 34% 2 21% 32% 31% 31% 23% 23% 1 19% 17% 23% 19% 20% 12% Snitt 2,7 2,5 2,4 2,4 2,6 2,8 Gjennomsnitt: Verdi 1,0 dersom alle hadde svart svært negativ, verdi 4,0 dersom alle hadde svart svært positiv. 23

24 De som svarer nei til sammenslåing med én eller flere: 39 % foretrekker Lund kommune, 30 % Lister 3-alternativet 6. Dersom det uansett blir bestemt at Flekkefjord kommune skal slå seg sammen med én eller flere nabokommuner, hvilket av de følgende alternativer foretrekker du da? Lister 3 30% De som har svart nei eller vet ikke på spørsmålet om Flekkefjord bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner: 39 % foretrekker Lund kommune, mens 30 % foretrekker Lister 3-alternativet. Forskjellen mellom de to alternativene er statistisk signifikant. Lund kommune En annen gruppering Vet ikke (leses ikke) 12% 19% 39% De mellom år (44 %) foretrekker i større grad enn de øvrige aldersgruppene Lister 3-alternativet. De over 60 år foretrekker (49 %) i større grad en sammenslåing med Lund kommune. Base % 35% 44% 29% 31% 22% 2 40% 38% 31% 33% 36% 49% 3 24% 14% 16% 28% 23% 13% Vet ikke 10% 13% 9% 10% 10% 16% n=277 0% 10% 20% 30% 40% 24

25 Sammenstilling av resultater Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord - for/mot sammenslåing - positiv/negativ til sammenslåing - foretrukket alternativ Opinion AS Mai 2016

26 Flertall for sammenslåing i Farsund og Flekkefjord med andre omkringliggende kommuner og til Lister 3 Synes du Kvinesdal/Farsund/Flekkefjord bør slå seg sammen med én eller flere andre omkringliggende kommuner? Er du for eller imot en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal? Kvinesdal (n=504) Farsund (n=696) Flekkefjord (n=700) De som svarer «ja» Kvinesdal (n=132) Farsund (n=440) Flekkefjord (n=423) 26% 51% Ja 63% For 76% 60% 63% 68% 45% Nei 25% Mot 19% 28% 30% 5% 4% Vet ikke 12% Vet ikke 5% 11% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 26

27 Et flertall er positive til Lister 3 i Farsund og Flekkefjord Innbyggerne i Farsund mest positive til Lister 3 Hvor negativ eller positiv er du til en kommunesammenslåing til Lister 3 med kommunene Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund? Jeg ber deg om å svare på en skala 1-4. Dersom det uansett blir bestemt at Kvinesdal/Farsund/Flekkefjord kommune skal slå seg sammen med én eller flere nabokommuner, hvilket av de følgende alternativer foretrekker du da? Kvinesdal (n=504) Farsund (n=696) Flekkefjord (n=700) Kvinesdal (n=372) Farsund (n=256) Flekkefjord (n=277) 4 Svært positiv 5% 20% 16% Lister 3 12% 30% 51% 3 Ganske positiv 14% 44% 35% Hægebostad kommune * 46% 2 Ganske negativ 28% 21% 28% Lund kommune * 39% 1 Svært negativ 11% 17% 51% En annen gruppering 19% 31% 33% Vet ikke 2% 3% 4% Vet ikke 11% 16% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% * Ikke svaralternativ for de andre kommunene 27

28 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tjeldsund kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tjeldsund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen

Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen Møte i Utredningsutvalget Rygge rådhus, 18. juni 2015 Bakgrunn 20.03.15: KMDs tilbudsforespørsel 09.06.15: Opinion er innstilt til å bli tildelt kontrakt 19.06.15:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Gjennomført april-mai 6 Overlevert. mai 6 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål:

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Presentasjon av resultater, Tou Scene 8. januar 201 Henrik Høidahl hh@opinion.no 8. januar 201 Bakgrunn

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

Kommunereformen i Nordland Innbyggerhøring i praksis. v/ Henrik Høidahl, Opinion Scandic Havet i Bodø 24. november 2015

Kommunereformen i Nordland Innbyggerhøring i praksis. v/ Henrik Høidahl, Opinion Scandic Havet i Bodø 24. november 2015 Kommunereformen i Nordland Innbyggerhøring i praksis v/ Henrik Høidahl, Opinion Scandic Havet i Bodø 24. november 2015 Kommunereformen 2 Hvorfor innbyggerundersøkelse? Et verktøy i kommunereformen: Bidra

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013 Ekstremvær i vente Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge Oslo, desember 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Energi Norge Aslak Øverås, informasjonssjef Kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 24. august 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggarundersøking Kommunereforma

Innbyggarundersøking Kommunereforma Innbyggarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Ålesund kommune Opinion AS Mai 2016 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Skodje kommune Opinion AS April-mai 2016 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015 Karrieretopp Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 15 Holdninger til alder og karriere De fleste foretrekker erfaring Flertallet foretrekker erfaring Dersom man må velge, er det 64 prosent

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag Steinkjer, 9. april 2015 Kort om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Rapport. Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur. Lindesnes kommune Mai 2015. www.momentanalyse.no

Rapport. Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur. Lindesnes kommune Mai 2015. www.momentanalyse.no Rapport Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur Lindesnes kommune Mai 2015 www.momentanalyse.no Innledning Hensikten med undersøkelsen er å avdekke innbyggernes syn på fremtidig kommunestruktur.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014 Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen Juli 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking FUB - Foreldreutvalget for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Sandøy kommune 2016 Gjennomført i april/mai for Sandøy kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016

RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016 RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM Rapport, Mai 2016 FORORD Epinion Norge As har utført en innbyggerundersøkelse for kommunene Asker, Bærum og Røyken. Innbyggerundersøkelsen tar sikte

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer