ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet"

Transkript

1 ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus desember 2016

2 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002 Kartlegge omfanget av id-tyveri, samt holdninger til ulike måter å sikre sin identitet på Telefonintervju Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra Bisnodes database over telefonnumre i Norge. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 70 prosent. Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng for hoved frekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Oppdragsgiver: Kontaktpersoner: Konsulent: Norsk senter for Informasjonssikring (Norsis) Ole Anders Ulsrud Idar Eidset

3 Hovedtall oppsummert For fjerde år på rad har vi stilt befolkningen 18 år og eldre noen spørsmål knyttet til identitetstyveri og sikring av identitet. Alle disse undersøkelsene har blitt gjort i desember måned. Nedenfor presenterer vi svarfordelingene for årets undersøkelse sammenlignet med resultatene fra 2013, 2014, og I presentasjonen legges det vekt på endringer fra 2015 til nå i Vi bruker da begrepet statistisk signifikans for å beskrive en endring som såpass stor at den ikke skyldes tilfeldigheter. Enhver utvalgsundersøkelse er heftet med feilmarginer. Jo større et utvalg er, jo mindre er disse feilmarginene. Feilmarginene varierer også med størrelsen på prosenten vi ser på. Feilmarginen er lavest ved en 1/99 fordeling (dvs. dersom vi ser på en andel på 1 % eller 99 %), og størst ved en 50/50 fordeling (dvs. dersom vi ser på en andel på 50 %). Bruken av statistisk signifikans i denne presentasjonen sier noe om en endring fra 2015 til 2016 er såpass stor at den ligger utenfor det som kan skyldes variasjoner innenfor feilmarginene for observasjonene. 1. Identitetskrenkelse er uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå en økonomisk vinning for seg selv eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre. Har du i løpet av de siste 2 årene blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? 100,0% 90,0% Har du i løpet av de to siste årene blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? 96,1% 93,4% 95,6% 94,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 5,9% 3,2% 3,9% 4,2% 0,8% 0,7% 0,5% 1,7% sikker/ubesvart I år er det 4,2 % som oppgir at de har blitt utsatt for at noen andre har brukt deres identitet til å begå straffbare handlinger i løpet av de siste to årene. Dette er en svak oppgang fra 2015, da denne andelen var 3,9 %. I 2014 var det 3,2 % som svarte at de hadde vært utsatt for dette. Rent statistisk er ikke endringen verken fra 2015 eller fra 2014 stor nok til å være statistisk signifikant. Derimot er resultatet fra i år fortsatt signifikant mindre enn i Det er i denne målingen en litt høyere andel blant kvinnene som oppgir å ha blitt utsatt for dette. Mens 3 % blant mennene svarer ja på spørsmålet, er det 5 % blant kvinnene. Den aldersgruppen som ser ut til å være mest utsatt for id-tyveri er gruppen år (7 %). For de øvrige aldersgruppene ligger andelen på 3-4 %. Det er i denne målingen også

4 et trekk at andelen som utsettes for id-tyveri ser ut til å øke jo høyere utdanning man har. Blant de med mer enn 6 års utdanning utover grunnskolen er det 7 % som oppgir at de har vært utsatt for dette. I tidligere undersøkelser har vi ikke målt om de har anmeldt det de har vært utsatt for. For å sjekke ut dette, la vi i årets undersøkelse til et oppfølgende spørsmål til de som svarte at de hadde blitt utsatt for dette om de hadde anmeldt forholdet til politiet. HVIS JA I SPM 1 2. Anmeldte du dette forholdet til politiet? 90% 80% Anmeldte du dette forholdet til politiet? (n=42) 70% 66% 60% 50% 40% 30% 32% 20% 10% 0% sikker 3% Selv om det bare er 42 respondenter som har svart på dette spørsmålet, gir svarene til disse en ganske klar indikasjon at ikke alle slike forhold blir anmeldt. Av de som i vår undersøkelse svarte at de hadde vært utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger i løpet av de siste to årene, er det bare 1/3 som svarer at de anmeldte dette forholdet til politiet. Omgjort i prosent av alle i undersøkelsen utgjør dette 1,3 %. Forskjellen mellom ja og nei på dette spørsmålet er til tross for få spurte, klart statistisk signifikant. Det vil si at vi kan si at det er flere som ikke anmelder forhold som dette, enn som gjør det.

5 3. Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort med bilde etc. for å sikre din egen identitet? Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort med bilde etc. for å sikre din egen identitet? 90% 87% 88% 88% 87% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 8% 10% 10% 3% 3% 2% 3% sikker/ubesvart Andelen som oppgir at de er villige til å møte opp personlig for å hente identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort med bilde etc. for å sikre sin egen identitet, er omtrent på samme høye nivå som i begge de tidligere undersøkelsene. Her er det ingen signifikante endringer.

6 4. Passord, pinkoder og biometri er eksempler på bekreftelse av identitet. Dette sikrer at kun du som rettmessig innehaver får tilgang til de tjenester og fordeler som følger av din rolle som norsk innbygger. F.eks. innlogging på minibank, Altinn og andre tjenester som inneholder personinformasjon samt opprettelse av kundeforhold. Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet? Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet? 90% 80% 70% 79% 78% 77% 73% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 11% 13% 11% 6% 6% 4% 6% 4% 6% 5% 6% Positiv Negativ Verken positiv eller negativ sikker Andelen som er positiv til å benytte biometri for å bekrefte sin identitet er i realiteten den samme i 2016 som i Etter å ha sett en liten nedgang i andelen som var positive i 2014, ser denne ut til å konsolidere seg på et høyt 70-tall. Det er relativt liten forskjell mellom menn og kvinners holdning til dette ved årets undersøkelse. Som i de tidligere målingene er andelene som er positive til dette høyest blant de eldre aldersgruppene. Lavest andel som er positive til biometri finner vi blant de under 30 år der 69 % er positive og 13 % er negative, og 13 % er verken positive eller negative.

7 5. Ved å knytte bilde og/eller fingeravtrykk til din informasjon i Folkeregisteret, vil man øke sikkerheten for at din identitet er unik. Er du villig til at bilde knyttes til dine folkeregistrerte 90% Er du villig til at bilde knyttes til dine folkeregistrerte 80% 70% 71% 70% 70% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 21% 21% 22% 21% 8% 9% 8% 8% 0% sikker/ubesvart Når det gjelder å knytte bilde til folkeregistrerte opplysning er det i realiteten ingen endring verken fra noen av de tidligere undersøkelsene. Andelen som er villige til å knytte bilde til folkeregistrerte opplysninger, er stabil rundt 70 %. Menn er også i år noe mer positive til dette enn kvinner (73 mot 68 %). Dette trekket har vi også sett i alle de tidligere undersøkelsene. Det samme gjelder at de eldre (60 år og eldre) er i noen grad mindre villige til dette enn de som er yngre (65).

8 6. Er du villig til at fingeravtrykk knyttes til dine folkeregistrerte Er du villig til at fingeravtrykk knyttes til dine folkeregistrerte 90% 80% 78% 75% 78% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 16% 18% 15% 17% 6% 8% 7% 8% 0% sikker/ubesvart Man kan kanskje si at det er litt større variasjon fra år til år når det gjelder villigheten til å la fingeravtrykk knyttes til folkeregistrerte opplysninger. Men rent statistisk er forskjellen fra år til år ikke statistisk signifikante. I årets undersøkelse er det 75 % som sier seg villig til dette.

9 7. Har du hørt om nettsiden NettVett.no? Har du hørt om nettsiden NettVett.no (idtyveri.info i )? 90% 80% 73% 75% 78% 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 25% 23% 20% 33% 10% 0% 1% 2% 2% 2% sikker/ubesvart I årene spurte vi om kjennskap til nettsiden idtyveri.info. Siden sist har Norsis lagt sin informasjon inn under nettsiden NettVett.no. Denne siden ble I sin tid etablert av Post- og teletilsynet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og i samarbeid med andre myndigheter, IKT-bransjen og representanter for brukerne. Faglig sett kan en ikke sammenligne svarfordelingen på årets spørsmål med tidligere undersøkelser, siden vi ikke spør om den same nettsiden. Når vi likevel har sammenlignet årets resultat med tidligere års resultat, er dette for å gi et bilde av i hvilken grad man har økt muligheten for å nå ut til befolkningen med informasjon ved å legge sin informasjon inn under denne nettsiden. Kjennskapen til nettsiden idtyveri.no, hadde en negativ tendens fra vi startet målingene i 2013 til 2015 da 20 % oppga at de hadde hørt om den. Derimot er kjennskapen til NettVett.no vesentlig høyere i befolkningen. 65 % oppgir at de har hørt om NettVett.no Ser vi dette i forhold til alder ser vi at en når andre aldersgrupper gjennom denne nettsiden enn det man gjorde med den gamle. I 2015 var det blant de over 45 år at kjennskapen var høyest. Det var f.eks. bare 9 % av de under 30 år som hadde hørt om idtyveri.info. Derimot svarer 70 % i denne aldersgruppen at de har hørt om NettVett.no. Høyest andel med kjennskap finner vi imidlertid i aldersgruppen år, der 78 % oppgir at de har hørt om NettVett.no. 20 % av disse hadde i 2015 hørt om idtyveri.info. Lavest kjennskap har de over 60 år med 48 % kjennskap. Likevel er dette også i denne aldersgruppen mye høyere enn kjennskapen til den gamle nettsiden (21 %)

10 Vedlegg 1: Spørsmål 1. Så over til noe annet. Identitetskrenkelse er uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå en økonomisk vinning for seg selv eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre. Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? 1: 2: 3: sikker/ubesvart HVIS JA I SPM 1 2. Anmeldte du dette forholdet til politiet? 1: 2: 3: sikker 3. Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort med bilde etc. for å sikre din egen identitet? 1: 2: 3: sikker/ubesvart 4. Passord, pinkoder og biometri er eksempler på bekreftelse av identitet. Dette sikrer at kun du som rettmessig innehaver får tilgang til de tjenester og fordeler som følger av din rolle som norsk innbygger. Eks. Innlogging minibank, Altinn og andre tjenester som inneholder personinformasjon samt opprettelse av kundeforhold. Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet? 1: Positiv 2: Negativ 3: Verken positiv eller negativ 4: sikker 5. Ved å knytte bilde og/eller fingeravtrykk til din informasjon i Folkeregisteret, vil man øke sikkerheten for at din identitet er unik. Er du villig til at bilde knyttes til dine folkeregistrerte 1: 2: 3: sikker/ubesvart 6. Er du villig til at fingeravtrykk knyttes til dine folkeregistrerte 1: 2: 3: sikker/ubesvart 7. Har du hørt om nettsiden NettVett.no? 1: 2: 3: sikker/ubesvart

11 Vedlegg 2: Tabeller Frekvenstabell for spørsmål 1 Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? 4,2% 94,0% sikker/ubesvart 1,7% Antall spurte 1002 Frekvenstabell for spørsmål 1 Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? sikker/ubesvart 4,2% 94,0% 1,7% Antall spurte 1002 Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? sikker/ubesvart Kjønn Mann Kvinne Under 30 år år år 60 år og eldre 3% 5% 3% 7% 4% 3% 4% 95% 93% 94% 91% 96% 95% 94% 2% 2% 3% 2% 0% 2% 2% Antall spurte Alder Totalt

12 Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? sikker/ubesvart Ingen (kun grunnskole/folk eskole) Inntil 3 år 4-6 år Mer enn 6 år Offentlig sektor Privat sektor yrkesaktiv 4% 3% 7% 6% 5% 3% 4% 96% 96% 96% 90% 92% 94% 96% 94% 4% 0% 1% 3% 2% 2% 2% 2% Antall spurte Totalt Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? sikker/ubesvart Under million eller mer sikker, uoppgitt Totalt 4% 4% 4% 5% 4% 94% 95% 95% 91% 94% 2% 1% 1% 5% 2% Antall spurte Region Kommunestørrelse Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? sikker/ubesvart Østlandet Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge Under og flere Totalt 4% 5% 2% 2% 4% 6% 4% 94% 94% 96% 96% 95% 92% 94% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 2% Antall spurte

13 Frekvenstabell for spørsmål 2 Anmeldte du dette forholdet til politiet?' 32% 66% sikker 3% Antall spurte 42 Anmeldte du dette forholdet til politiet?' Kjønn Alder Mann Kvinne Under 30 år år år 60 år og eldre Totalt 32% 32% 57% 37% 35% 32% 68% 64% 43% 63% 87% 65% 66% sikker 4% 13% 3% Antall spurte Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Anmeldte du dette forholdet til politiet?' Inntil 3 år 4-6 år Mer enn 6 år Offentlig sektor Privat sektor yrkesaktiv Totalt 13% 47% 33% 21% 30% 55% 32% 87% 53% 62% 79% 63% 45% 66% sikker 5% 6% 3% Antall spurte Anmeldte du dette forholdet til politiet?' Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? Under million eller mer sikker, uoppgitt Totalt 36% 33% 30% 22% 32% 64% 67% 59% 78% 66% sikker 11% 3% Antall spurte

14 Region Kommunestørrelse Anmeldte du dette forholdet til politiet?' Østlandet Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge Under og flere Totalt 21% 45% 28% 30% 41% 27% 32% 74% 55% 72% 43% 59% 73% 66% sikker 6% 27% 3% Antall spurte

15 Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort med bilde etc. for å sikre din egen identitet? Frekvenstabell for spørsmål 3 87% 10% sikker/ubesvart 3% Antall spurte 1002 Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort med bilde etc. for å sikre din egen identitet? sikker/ubesvart Totalt 86% 87% 77% 87% 9% 10% 11% 10% sikker/ubesvart 5% 3% 12% 3% Antall spurte Kjønn Mann Kvinne Under 30 år år år 60 år og eldre Totalt Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye 85% 89% 88% 84% 94% 82% 87% identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort 12% 9% 10% 12% 5% 14% 10% med bilde etc. for å sikre din egen identitet? sikker/ubesvart 3% 2% 1% 5% 2% 3% 3% Alder Antall spurte

16 Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Ingen (kun grunnskole/folk eskole) Inntil 3 år 4-6 år Mer enn 6 år Offentlig sektor Privat sektor yrkesaktiv Totalt Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye 79% 83% 90% 88% 90% 86% 84% 87% identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort 13% 14% 8% 9% 7% 10% 13% 10% med bilde etc. for å sikre din egen identitet? sikker/ubesvart 8% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% Antall spurte Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? Under million eller mer sikker, uoppgitt Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye 85% 87% 90% 84% 87% identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort 12% 9% 7% 16% 10% med bilde etc. for å sikre din egen identitet? sikker/ubesvart 3% 4% 3% 3% Totalt Antall spurte Region Kommunestørrelse Østlandet Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge Under og flere Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye 84% 89% 92% 86% 88% 86% 87% identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort 12% 10% 6% 9% 10% 12% 10% med bilde etc. for å sikre din egen identitet? sikker/ubesvart 4% 2% 2% 6% 2% 2% 3% Totalt Antall spurte

17 Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet? Frekvenstabell for spørsmål 4 Positiv 77% Negativ 11% Verken positiv eller negativ 6% sikker 6% Antall spurte 1002 Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet? sikker/ubesvart Totalt Positiv 86% 77% 46% 77% Negativ 2% 12% 13% 11% Verken positiv eller negativ 4% 6% 10% 6% sikker 8% 5% 31% 6% Antall spurte Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet? Mann Kvinne Under 30 år år år 60 år og eldre Totalt Positiv 79% 75% 69% 78% 82% 77% 77% Negativ 13% 10% 13% 11% 10% 12% 11% Verken positiv eller negativ Kjønn 5% 7% 13% 5% 3% 5% 6% sikker 3% 8% 5% 5% 5% 7% 6% Antall spurte Alder

18 Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet? Ingen (kun grunnskole/folk eskole) Inntil 3 år 4-6 år Mer enn 6 år Offentlig sektor Privat sektor yrkesaktiv Totalt Positiv 70% 78% 78% 77% 78% 79% 74% 77% Negativ 14% 14% 11% 9% 8% 13% 13% 11% Verken positiv eller negativ 3% 5% 8% 5% 6% 5% 7% 6% sikker 13% 2% 3% 9% 8% 4% 6% 6% Antall spurte Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet? Under million eller mer sikker, uoppgitt Totalt Positiv 76% 77% 81% 70% 77% Negativ 11% 12% 10% 14% 11% Verken positiv eller negativ Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? 7% 5% 4% 9% 6% sikker 5% 6% 5% 7% 6% Antall spurte Region Kommunestørrelse Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet? Østlandet Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge Under og flere Totalt Positiv 78% 73% 83% 81% 76% 76% 77% Negativ 10% 13% 11% 9% 12% 13% 11% Verken positiv eller negativ 6% 8% 1% 5% 6% 7% 6% sikker 5% 6% 5% 5% 6% 5% 6% Antall spurte

19 Ved å knytte bilde og/eller fingeravtrykk til din informasjon i Folkeregisteret, vil man øke sikkerheten for at din identitet er unik. Er du villig til at bilde knyttes til dine folkeregistrerte Frekvenstabell for spørsmål 5 71% 21% sikker/ubesvart 8% Antall spurte 1002 Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? Ved å knytte bilde og/eller fingeravtrykk til din informasjon i Folkeregisteret, vil man øke sikkerheten for at din identitet er unik. Er du villig til at bilde knyttes til dine folkeregistrerte sikker/ubesvart Totalt 68% 71% 41% 71% 16% 21% 33% 21% sikker/ubesvart 16% 8% 26% 8% Antall spurte

20 Ved å knytte bilde og/eller fingeravtrykk til din informasjon i Folkeregisteret, vil man øke sikkerheten for at din identitet er unik. Er du villig til at bilde knyttes til dine folkeregistrerte Kjønn Mann Kvinne Under 30 år år år 60 år og eldre 73% 68% 67% 76% 74% 65% 71% 21% 22% 22% 18% 18% 26% 21% sikker/ubesvart 6% 11% 12% 5% 8% 10% 8% Alder Totalt Antall spurte Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Ved å knytte bilde og/eller fingeravtrykk til din informasjon i Folkeregisteret, vil man øke sikkerheten for at din identitet er unik. Er du villig til at bilde knyttes til dine folkeregistrerte Ingen (kun grunnskole/folk eskole) Inntil 3 år 4-6 år Mer enn 6 år Offentlig sektor Privat sektor yrkesaktiv 56% 65% 75% 72% 71% 73% 67% 71% 31% 27% 19% 17% 20% 18% 26% 21% sikker/ubesvart 13% 8% 6% 10% 9% 9% 7% 8% Totalt Antall spurte Ved å knytte bilde og/eller fingeravtrykk til din informasjon i Folkeregisteret, vil man øke sikkerheten for at din identitet er unik. Er du villig til at bilde knyttes til dine folkeregistrerte Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? Under million eller mer sikker, uoppgitt Totalt 69% 74% 76% 55% 71% 24% 17% 16% 32% 21% sikker/ubesvart 7% 8% 8% 13% 8% Antall spurte

21 Region Kommunestørrelse Ved å knytte bilde og/eller fingeravtrykk til din informasjon i Folkeregisteret, vil man øke sikkerheten for at din identitet er unik. Er du villig til at bilde knyttes til dine folkeregistrerte Østlandet Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge Under og flere Totalt 73% 69% 65% 69% 74% 68% 71% 20% 21% 26% 22% 18% 23% 21% sikker/ubesvart 8% 9% 8% 9% 8% 9% 8% Antall spurte

22 Frekvenstabell for spørsmål 6 Er du villig til at fingeravtrykk knyttes til dine folkeregistrerte 75% 17% sikker/ubesvart 8% Antall spurte 1002 Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? Er du villig til at fingeravtrykk knyttes til dine folkeregistrerte sikker/ubesvart Totalt 72% 75% 50% 75% 10% 17% 19% 17% sikker/ubesvart 17% 7% 31% 8% Antall spurte Er du villig til at fingeravtrykk knyttes til dine folkeregistrerte Kjønn Mann Kvinne Under 30 år år år 60 år og eldre Totalt 75% 75% 70% 76% 82% 71% 75% 19% 15% 18% 18% 15% 18% 17% sikker/ubesvart 6% 10% 11% 6% 4% 11% 8% Alder Antall spurte

23 Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Er du villig til at fingeravtrykk knyttes til dine folkeregistrerte Ingen (kun grunnskole/folk eskole) Inntil 3 år 4-6 år Mer enn 6 år Offentlig sektor Privat sektor yrkesaktiv Totalt 70% 74% 75% 76% 78% 74% 73% 75% 23% 18% 18% 14% 15% 17% 19% 17% sikker/ubesvart 7% 8% 6% 11% 7% 8% 8% 8% Antall spurte Er du villig til at fingeravtrykk knyttes til dine folkeregistrerte Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? Under million eller mer sikker, uoppgitt Totalt 74% 75% 82% 64% 75% 19% 17% 13% 22% 17% sikker/ubesvart 8% 8% 5% 14% 8% Antall spurte Region Kommunestørrelse Er du villig til at fingeravtrykk knyttes til dine folkeregistrerte Østlandet Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge Under og flere Totalt 76% 73% 75% 78% 79% 69% 75% 16% 19% 17% 15% 15% 20% 17% sikker/ubesvart 8% 8% 7% 7% 6% 10% 8% Antall spurte

24 Frekvenstabell for spørsmål 7 Har du hørt om nettsiden NettVett.no? 65% 33% sikker/ubesvart 2% Antall spurte 1002 Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger? Har du hørt om nettsiden NettVett.no? sikker/ubesvart Totalt 66% 65% 38% 65% 31% 32% 44% 33% sikker/ubesvart 3% 2% 19% 2% Antall spurte Har du hørt om nettsiden NettVett.no? Mann Kvinne Under 30 år år år 60 år og eldre Totalt 63% 67% 70% 76% 69% 48% 65% 35% 30% 28% 23% 29% 48% 33% sikker/ubesvart Kjønn 2% 3% 2% 1% 2% 5% 2% Antall spurte Alder Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? Har du hørt om nettsiden NettVett.no? Ingen (kun grunnskole/folk eskole) Inntil 3 år 4-6 år Mer enn 6 år Offentlig sektor Privat sektor yrkesaktiv Totalt 34% 61% 71% 69% 75% 68% 52% 65% 62% 35% 29% 28% 24% 30% 44% 33% sikker/ubesvart 4% 3% 1% 3% 1% 2% 4% 2% Antall spurte

25 Har du hørt om nettsiden NettVett.no? Under million eller mer sikker, uoppgitt Totalt 55% 72% 74% 53% 65% 42% 26% 24% 43% 33% sikker/ubesvart Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? 3% 2% 2% 4% 2% Antall spurte Region Kommunestørrelse Har du hørt om nettsiden NettVett.no? Østlandet Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge Under og flere Totalt 64% 63% 73% 64% 62% 69% 65% 33% 33% 27% 32% 36% 30% 33% sikker/ubesvart 2% 3% 4% 3% 1% 2% Antall spurte

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bidrar din bedrift til hvitvasking av identitetsdokumenter? Christian Meyer Seniorrådgiver

Bidrar din bedrift til hvitvasking av identitetsdokumenter? Christian Meyer Seniorrådgiver Bidrar din bedrift til hvitvasking av identitetsdokumenter? Christian Meyer Seniorrådgiver Bevisstgjør om trusler Opplyser om tiltak Påvirker til god holdninger «Dataverdens Trygg Trafikk» Identifisering

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

ID-tyveriprosjektet. Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang?

ID-tyveriprosjektet. Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang? ID-tyveriprosjektet Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang? Christian Meyer Seniorrådgiver Norsk senter for informasjonssikring ID-tyveriprosjektets

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Nasjonale prøver Undersøkelse blant rektorer i grunnn 19. desember 2011-5. januar 2012 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

«Dataverdens Trygg Trafikk»

«Dataverdens Trygg Trafikk» Det moderne bankran NOKAS metoden har blitt gammeldags Christian Meyer Seniorrådgiver Norsk senter for informasjonssikring Bevisstgjør om trusler Opplyser om tiltak Påvirker til gode holdninger «Dataverdens

Detaljer

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på telefon (CATI) Populasjon

Detaljer

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Åpenh Medlemsundersøkelse blant rektorer og led 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmode: Formål med denne delen av undersøkelsen har

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

IKT Norge - IT kunnskaper

IKT Norge - IT kunnskaper IKT Norge - IT kunnskaper Prosjektleder: Ellen H. Guldvog ellen@responsanalyse.no Analytiker: Ellen H. Guldvog ellen@responsanalyse.no Start: 7/5/2017 Avsluttet: 7/12/2017 Metode: Webundersøkelse (CAWI)

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Autentisering. Det enkle og vanskelige svaret på ID-tyveriutfordringen. Norsk senter for informasjonssikring. Christian Meyer Seniorrådgiver

Autentisering. Det enkle og vanskelige svaret på ID-tyveriutfordringen. Norsk senter for informasjonssikring. Christian Meyer Seniorrådgiver Autentisering Det enkle og vanskelige svaret på ID-tyveriutfordringen Christian Meyer Seniorrådgiver Norsk senter for informasjonssikring «Dataverdens Trygg Trafikk» Vår visjon er at informasjonssikkerhet

Detaljer

Bryn Aarflot - imessage

Bryn Aarflot - imessage Bryn Aarflot - imessage Kort om undersøkelsen Bryn Aarflot - imessage Bakgrunn for undersøkelsen På vegne av kunde ønsker Bryn Aarflot å bevise imessage som innarbeidet varemerke i Norge Utvalg Målgruppen

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant lærere i byggfag 7. nov. 3. desember 2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap

Detaljer

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Holdninger til NATO Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater Resultater på norsk Results in English on main question (also with longer

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer