Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever"

Transkript

1 Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

2 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegging av rektorers inntrykk av tiltak for å bedre leseferdighetene blant i grunnskolen DATO FOR GJENNOMFØRING november 2010 DATAINNSAMLINGSMETODE CATI telefonintervju ANTALL INTERVJUER 300 UTVALG OG SVARPROSENT Det er trukket et representativt utvalg av grunnskoler i Norge. Utvalget er trukket tilfeldig fra Pedlex oversikt over grunnskoler i Norge. Svarpersoner i undersøkelsen har vært rektorer ved skolene. 466 skoler ble oppringt. I 144 tilfeller fikk vi ikke tak i rektor i løpet av intervjuperioden. I 22 Tilfeller ønsket ikke rektor å delta i undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 64 %. VEKTING Resultatene er ikke vektet. FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/ prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. OPPDRAGSGIVER Utdanningsforbundet KONTAKTPERSON Rikke Bjurstrøm/Nina Hulthin RESPONS KONSULENT Idar Eidset PROSJEKTNUMMER Analyse AS, Bredalsmarken 15, 5006 Bergen, Telefon: , 2

3 Oppsummering av hovedtall Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge i hvilken grad det er iverksatt tiltak i grunnskolene for å bedre leseferdighetene blant elevene, og hvordan rektorene vurderer disse tiltakene. Det er videre sett på hva man oppfatter er årsakene til at norske skårer lavt på leseferdigheter i internasjonale undersøkelser. Nedenfor gjengis svarfordelingene for de enkelte spørsmålene. Vi henviser også til tabellvedlegget bak i rapporten, for oversikt over ytterligere nedbrytninger av materialet. Tiltak knyttet til å forbedre leseferdighet Undersøkelsen ble innledet med et spørsmål om kommunen (skoleeier) har iverksatt/tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdighetene hor elevene ved skolen. 1. Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Har kommunen satt i verk/tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? (n=300) 100 % 90 % 80 % 69 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 20 % 10 % 9 % 2 % 0 % Ja, flere tiltak Ja, noen få tiltak Nei, ingen Figuren viser at de fleste kommuner har iverksatt eller tatt initiativ til tiltak for å bedre leseferdigheten blant elevene hos den enkelte skole. 9 av 10 rektorer oppgir at kommunen har iverksatt/tatt initiativ til tiltak, og de fleste av disse oppgir at det er snakk om flere tiltak. Tiltakene kan synes å være litt oftere rettet mot barneskoler. Mens 6 % av rektorene på rene barneskoler oppgir at kommunen ikke har iverksatt tiltak, er denne andelen 13 % i ungdomskoler. 3

4 Vi fulgte opp de skolene der kommunen har iverksatt eller tatt initiativ til tiltak for forbedring av leseferdighetene, med spørsmål om hvordan de vurderte tiltakene. Først spurte vi om i hvilken grad de oppfatter tiltakene som tilstrekkelige. HVIS JA I SPM 1 2. I hvilken grad mener du disse tiltakene har vært tilstrekkelige? LES OPP 1-4 I hvilken grad har tiltakene vært tilstrekkelige? (n=268) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 52 % 50 % 39 % 40 % 30 % 20 % 10 % 4 % 0 % 4 % 0 % I stor grad I noen grad I mindre grad I ingen grad 4 av 10 av rektorene i kommuner der det er iverksatt tiltak, mener at tiltakene i stor grad har vært tilstrekkelige. 52 % mener tiltakene i noen grad har vært tilstrekkelige, mens 4 % oppgir at de i mindre grad har vært tilstrekkelige. Ser vi dette i forhold til antall tiltak, så finner vi at tilfredsheten med tiltakene er større jo flere som er iverksatt. 4

5 HVIS JA I SPM 1 3. I hvilken grad har disse tiltakene fra kommunen lagt vekt på å styrke lærernes kompetanse knyttet til leseundervisning? LES OPP 1-4 I hvilken grad har disse tiltakene fra kommunen lagt vekt på å styrke lærernes kompetanse knyttet til leseundervisning? (n=268) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 42 % 45 % 30 % 20 % 10 % 10 % 1 % 2 % 0 % I stor grad I noen grad I mindre grad I ingen grad På spørsmål om i hvilken grad tiltakene har lagt vekt på å styrke lærernes kompetanse knyttet til leseundervisning, svarer 42 % av rektorene at de i stor grad har vektlagt dette, mens 45 % svarer i noen grad. Igjen er det en viss sammenheng med hvor mange tiltak som er iverksatt. Dette kan tyde på at i kommuner der en bare iverksetter få tiltak, i noe mindre grad vektlegger kompetanseheving av lærerne knyttet til leseundervisning. 5

6 Ressurssituasjon To spørsmål i undersøkelsen dreide seg spesifikt om ressurssituasjonen i forhold til å arbeide med å bedre leseferdighetene blant elevene. Spørsmål 4 tok opp hvordan ressusrutviklingen hadde innvirket på mulighetene for å gjennomføre tiltak. Spørsmål 6c inngikk i et påstandsbatteri, der rektorene ble bedt om å si seg enig eller uenig i påstanden. Siden denne påstanden tok opp de økonomiske rammene i forhold til å gjennomføre tiltak, presenteres denne her. 6c) Skolen min har gode nok økonomiske rammer til å gjennomføre tiltak for å forbedre elevenes leseferdighet LES OPP 1-4 "Skolen min har gode nok økonomiske rammer til å gjennomføre tiltak for å forbedre elevenes leseferdighet" (n=300) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 34 % 29 % 30 % 20 % 18 % 17 % 10 % 0 % Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig 1 % Rektorene er delt i oppfatningen av om de økonomiske rammene er gode nok. 52 % av rektorene er mest enig (helt eller delvis) i at skolen har gode nok økonomiske rammer til å gjennomføre tiltak for å forbedre elevenes leseferdigheter, mens 46 % er mest uenige (helt eller delvis). 6

7 I spørsmål 4 spurte vi om ressursutviklingen de siste tre år ved skolen, har gitt bedre eller dårligere muligheter til å gjennomføre tiltak for å forbedre leseferdighetene. 4. Har ressursutviklingen ved din skole gitt bedre eller dårligere muligheter til å gjennomføre tiltak for å utvikle elevenes leseferdigheter de siste tre årene? Har ressursutviklingen ved din skole gitt bedre eller dårligere muligheter til å gjennomføre tiltak for å utvikle elevenes leseferdigheter de siste tre årene? (n=300) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 39 % 40 % 30 % 30 % 28 % 20 % 10 % 3 % 0 % Bedre muligheter Omtrent som for tre år siden Dårligere muligheter Også her er rektorene delt i sin oppfatning. Vi ser at den største andelene (39%) mener ressursutviklingen de siste tre årene ikke har endret på mulighetene til slike tiltak verken i positiv eller negativ retning. Blant de øvrige er det omtrent like mange som mener mulighetene er blitt bedre, som at de har blitt verre. Det kan synes som om ungdomskoler sliter mer med dette enn barneskoler eller kombinerte skoler. 7

8 Årsaker til dårlige resultat på internasjonale undersøkelser Internasjonale studier og rapporter viser at norske skårer lavere på leseferdigheter enn i mange andre land. I spørsmål 5 ønsket vi å få rektorenes oppfatning om hva de viktigste årsakene til dette er. Vi leste opp 5 mulige årsaker og ba dem trekke fram de to viktigste av disse. Det var også et svaralternativ for de som trakk fram andre forhold. Siden en kunne oppgi inntil to svar på dette spørsmålet, summerer svarfordelingen nedenfor seg til mer enn 100 %. 5. Ved flere større internasjonale studier har norske skåret relativt lavt på leseferdigheter. Av følgende, hva tror du er de to viktigste årsakene til dette? LES OPP 1-5 FLERE SVAR MULIG Ved flere større internasjonale studier har norske skåret relativt lavt på leseferdigheter. Av følgende, hva tror du er de to viktigste årsakene til dette? (n=300) Elevene bruker for lite tid til bøker og lesing, for mye tid på sosiale medier, TV, spill etc Foreldrene engasjerer seg for lite i elevenes faglige utvikling Skolen mangler ressurser og kompetanse til å gi ekstra hjelp 42 % 47 % 44 % Skolens innsats for leseopplæring generelt er ikke god nok 33 % Elevene tar ikke skolearbeid alvorlig nok 14 % Annet 2 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Figuren over viser at tre årsaker peker seg ut som omtrent like viktige. At elevene bruker for lite tid til lesing av bøker, og for mye tid på sosiale medier, TV og spill, blir av 47 % av rektorene pekt på som en av de to viktigste årsakene til problemet. Nesten like mange (44%) trekker fram foreldrenes manglende engasjement i elevenes faglige utvikling som en viktig årsak, mens 42 % peker på at skolene mangler ressurser og kompetanse til å gi ekstra hjelp til de elevene som trenger det. 8

9 Påstander Spørsmål 6 bestod av 4 påstander der vi ba om at en svarte hvor enig eller uenig en var med den enkelte. Siden 6c er gjengitt over, presenteres her de resterende tre. 6. Jeg skal nå lese opp noen utsagn eller påstander, og vil gjerne vite hvor enig eller uenig du er i den enkelte påstand? a) Resultater fra internasjonale undersøkelser av elevenes læringsresultater er nyttige som grunnlag for forbedringer av praksis på min skole LES OPP 1-4 "Resultater fra internasjonale undersøkelser av elevenes læringsresultater er nyttige som grunnlag for forbedringer av praksis på min skole" (n=300) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 53 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 23 % 18 % 5 % 0 % 0 % Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig De fleste rektorene (86 %) er helt eller delvis enige i at resultater fra internasjonale undersøkelser er nyttige som grunnlag for forbedringer av påraksis på sin skole. 23 % svarer at de er helt enige i dette, mens ytterligere 53 % er delvis enige. Til sammen 23 % er helt eller delvis uenige i denne påstanden. Utbyttet av slike undersøkelser ser ut til å ha noe mer nytte på rene barneskoler, ennpå ungdomskoler eller kombinerte skoler. 9

10 b) De nasjonale prøvene og fokuset på skolerangeringer styrer i for stor grad måten lærerne og skolen min legger opp undervisningen på LES OPP 1-4 "De nasjonale prøvene og fokuset på skolerangeringer styrer i for stor grad måten lærerne og skolen min legger opp undervisningen på" (n=300) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 34 % 37 % 30 % 21 % 20 % 10 % 6 % 2 % 0 % Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Et flertall på totalt 58 % av rektorene er helt eller delvis uenig i at de nasjonale prøvene og fokuset på skolerangeringer i for stor grad styrer måten lærerne og skolen legger opp undervisningen på. 4 av 10 rektorer er imidlertid helt eller delvis enig i at det er slik. Det er først og fremst i barneskolen dette skjer. 48 % av rektorene for rene barneskoler svarer at de er helt eller delvis enige i påstanden. 10

11 d) Skolen min yter tilstrekkelig hjelp til som trenger ekstra støtte i sin leseopplæring LES OPP 1-4 "Skolen min yter tilstrekkelig hjelp til som trenger ekstra støtte i sin leseopplæring" (n=300) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 57 % 50 % 40 % 30 % 20 % 16 % 23 % 10 % 0 % 3 % 1 % Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Flertallet av rektorene mener skolen de er rektor på yter tilstrekkelig hjelp til som trenger ekstra støtte i sin leseopplæring. Til sammen 73 % er mest enig i påstanden. De aller fleste av disse er delvis enig. 26 % av rektorene er uenige i påstanden, noe som betyr at 1 av 4 skoler i mindre grad klarer å yte tilstrekkelig hjelp til som trenger ekstra støtte. Problemene med dette ser ut til å være størst i ungdomsskolen. Her svarer 44 % av rektorene at de er helt eller delvis uenige i påstanden. Blant kombinerte skoler er denne andelen 25 %, mens den er 20 % blant rektorene for rene barneskoler. 11

12 Til slutt i undersøkelsen ønsket vi å vite i hvilken grad rektor synes han/hun har tilstrekkelig tid til å være en faglig pedagogisk støttespiller og veileder for skolens lærere. 7. I hvilken grad synes du at du som rektor har tilstrekkelig tid til å være en faglig pedagogisk støttespiller og veileder for skolens lærere? LES OPP 1-4 I hvilken grad synes du at du som rektor har tilstrekkelig tid til å være en faglig pedagogisk støttespiller og veileder for skolens lærere? (n=300) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 53 % 50 % 43 % 40 % 30 % 20 % 10 % 4 % 0 % 0 % 0 % I stor grad I noen grad I mindre grad I ingen grad Flertallet (57%) mener de i stor eller noen grad får tilstrekkelig tid til dette. Det er imidlertid bare 4 % som svarer i stor grad på spørsmålet. 43 % oppgir at de bare i mindre grad har tilstrekkelig tid til å fylle denne rollen. Det kan synes som om dette er et litt større problem for rektorer på mindre skoler enn på større, noe som kanskje kan skyldes hvor mange ansatte i støttefunksjoner man har. 12

13 Vedlegg: Spørreskjema UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOVEMBER 2010 INTRO: God dag, mitt navn er., og jeg ringer fra Analyse. Jeg skulle gjerne snakket med rektor. NÅR REKTOR ER I TELEFONEN God dag, mitt navn er., og jeg ringer fra Analyse i forbindelse med en liten spørreundersøkelse vi gjør for Utdanningsforbundet. I forbindelse med årets Pisaundersøkelse, ønsker Utdanningsforbundet å gjennomføre en undersøkelse blant rektorer på grunnskolen, for å få deres synspunkter på vilkårene for leseopplæringen i Norge. Kunne du tenke deg å sette av 3-4 minutter å svare på noen få spørsmål? 1. Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? 1: Ja, flere 2: Ja, noen få 3: Nei 4: HVIS JA I SPM 1 2. I hvilken grad mener du disse tiltakene har vært tilstrekkelige? LES OPP 1-4 1: I stor grad 2: I noen grad 3: I mindre grad 4: I ingen grad 5: HVIS JA I SPM 1 3. I hvilken grad har disse tiltakene fra kommunen lagt vekt på å styrke lærernes kompetanse knyttet til leseundervisning? LES OPP 1-4 1: I stor grad 2: I noen grad 3: I mindre grad 4: I ingen grad 5: 4. Har ressursutviklingen ved din skole gitt bedre eller dårligere muligheter til å gjennomføre tiltak for å utvikle elevenes leseferdigheter de siste tre årene? 1: Bedre muligheter 2: Omtrent som for tre år siden 3: Dårligere muligheter 4: 13

14 5. Ved flere større internasjonale studier har norske skåret relativt lavt på leseferdigheter. Av følgende, hva tror du er de to viktigste årsakene til dette? LES OPP 1-5 FLERE SVAR MULIG 1: Skolens innsats for leseopplæring generelt er ikke god nok 2: Skolen mangler ressurser og kompetanse til å gi ekstra hjelp 3: Elevene tar ikke skolearbeid alvorlig nok 4: Foreldrene engasjerer seg for lite i elevenes faglige utvikling 5: Elevene bruker for lite tid til bøker og lesing, for mye tid på sosiale medier, TV, spill etc 6: Annet NOTER 7: 6. Jeg skal nå lese opp noen utsagn eller påstander, og vil gjerne vite hvor enig eller uenig du er i den enkelte påstand? a) Resultater fra internasjonale undersøkelser av elevenes læringsresultater er nyttige som grunnlag for forbedringer av praksis på min skole LES OPP 1-4 1: Helt enig 2: Delvis enig 3: Delvis uenig 4: Helt uenig 5: /vet ikke b) De nasjonale prøvene og fokuset på skolerangeringer styrer i for stor grad måten lærerne og skolen min legger opp undervisningen på LES OPP 1-4 1: Helt enig 2: Delvis enig 3: Delvis uenig 4: Helt uenig 5: /vet ikke c) Skolen min har gode nok økonomiske rammer til å gjennomføre tiltak for å forbedre elevenes leseferdighet LES OPP 1-4 1: Helt enig 2: Delvis enig 3: Delvis uenig 4: Helt uenig 5: /vet ikke d) Skolen min yter tilstrekkelig hjelp til som trenger ekstra støtte i sin leseopplæring LES OPP 1-4 1: Helt enig 2: Delvis enig 3: Delvis uenig 4: Helt uenig 5: /vet ikke 14

15 7. I hvilken grad synes du at du som rektor har tilstrekkelig tid til å være en faglig pedagogisk støttespiller og veileder for skolens lærere? LES OPP 1-4 1: I stor grad 2: I noen grad 3: I mindre grad 4: I ingen grad 5: Til slutt: 8. Hva slags skole er dette? Er det 1: Barneskole 2: Ungdomsskole 3: Kombinert barne- og ungdomsskole 9. Hvor mange er det ved din skole? NOTER ANTALL ELEVER 0=IKKE SIKKER 10. Det var alt vi hadde å spørre om. Tusen takk for hjelpen, og ha en god dag videre. 15

16 Vedlegg: Tabeller *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 1 Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få Nei 69% 20% 9% 2% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få Nei Hva slags skole er dette? Er det... Barne skole Ungd omss kole Komb inert barne - og ungd omss kole Under 100 Antall eller flere 75% 63% 61% 64% 70% 73% 69% 18% 23% 23% 18% 21% 20% 20% 6% 13% 13% 13% 8% 6% 9% 2% 3% 6% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Region Kommunestørrelse Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få Nei Østla ndet Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge Under og flere 75% 63% 69% 65% 75% 68% 69% 15% 27% 17% 20% 17% 25% 20% 7% 9% 13% 12% 7% 7% 9% 3% 1% 1% 3% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 2 I hvilken grad mener du disse tiltakene har vært tilstrekkelige? I stor grad I noen grad I mindre grad 39% 52% 4% 4% 100% 268 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** I hvilken grad mener du disse tiltakene har vært tilstrekkelige? I stor grad I noen grad I mindre grad Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få 45% 20% 39% 50% 58% 52% 2% 13% 4% 3% 8% 4% 100% 100% 100%

19 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** I hvilken grad mener du disse tiltakene har vært tilstrekkelige? I stor grad I noen grad I mindre grad Hva slags skole er dette? Er det... Komb inert barne - og ungd omss Antall 300 eller flere Ungd Under Barne omss skole kole kole 45% 31% 30% 42% 34% 45% 39% 48% 58% 59% 49% 54% 53% 52% 4% 4% 6% 4% 7% 1% 4% 3% 7% 5% 4% 6% 1% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Region Kommunestørrelse I hvilken grad mener du disse tiltakene har vært tilstrekkelige? I stor grad I noen grad I mindre grad Trønd elag og Nord- Under og flere Sørog Østla Vestla ndet ndet Norge 44% 35% 38% 33% 37% 57% 39% 48% 53% 57% 57% 54% 40% 52% 5% 6% 2% 4% 7% 2% 4% 3% 6% 3% 6% 3% 2% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 3 I hvilken grad har disse tiltakene fra kommunen lagt vekt på å styrke lærernes kompetanse knyttet til leseundervisning? I stor grad I noen grad I mindre grad I ingen grad 42% 45% 10% 1% 2% 100% 268 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** I hvilken grad har disse tiltakene fra kommunen lagt vekt på å styrke lærernes kompetanse knyttet til leseundervisning? I stor grad I noen grad I mindre grad I ingen grad Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få 45% 32% 42% 46% 40% 45% 7% 18% 10% 5% 1% 1% 5% 2% 100% 100% 100%

21 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** I hvilken grad har disse tiltakene fra kommunen lagt vekt på å styrke lærernes kompetanse knyttet til leseundervisnin g? I stor grad I noen grad I mindre grad I ingen grad Hva slags skole er dette? Er det... Barne skole Ungd omss kole Komb inert barne - og ungd omss kole Under 100 Antall eller flere 44% 42% 38% 33% 41% 51% 42% 48% 42% 40% 54% 44% 38% 45% 7% 4% 21% 12% 12% 5% 10% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 7% 2% 1% 2% 4% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Region Kommunestørrelse I hvilken grad har disse tiltakene fra kommunen lagt vekt på å styrke lærernes kompetanse knyttet til leseundervisnin g? I stor grad I noen grad I mindre grad I ingen grad Østla ndet Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge Under og flere 50% 34% 43% 30% 48% 55% 42% 37% 52% 46% 57% 38% 34% 45% 9% 11% 8% 11% 10% 6% 10% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 3% 2% 2% 1% 3% 4% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 4 Har ressursutviklingen ved din skole gitt bedre eller dårligere muligheter til å gjennomføre tiltak for å utvikle elevenes leseferdigheter de siste tre årene? Bedre muligheter Omtrent som for tre år siden Dårligere muligheter 30% 39% 28% 3% 100%

23 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Har ressursutviklingen ved din skole gitt bedre eller dårligere muligheter til å gjennomføre tiltak for å utvikle elevenes leseferdigheter de siste tre årene? Bedre muligheter Omtrent som for tre år siden Dårligere muligheter Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få Nei 31% 33% 11% 20% 30% 38% 37% 48% 40% 39% 28% 28% 33% 28% 2% 2% 7% 40% 3% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Har ressursutvikling en ved din skole gitt bedre eller dårligere muligheter til å gjennomføre tiltak for å utvikle elevenes leseferdigheter de siste tre årene? Bedre muligheter Omtrent som for tre år siden Dårligere muligheter Hva slags skole er dette? Er det... Barne skole Ungd omss kole Komb inert barne - og ungd omss kole Under 100 Antall eller flere 27% 15% 45% 35% 27% 28% 30% 40% 37% 37% 38% 39% 39% 39% 28% 48% 16% 19% 32% 33% 28% 5% 1% 8% 2% 1% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

24 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Region Kommunestørrelse Har ressursutvikling en ved din skole gitt bedre eller dårligere muligheter til å gjennomføre tiltak for å utvikle elevenes leseferdigheter de siste tre årene? Bedre muligheter Omtrent som for tre år siden Dårligere muligheter Østla ndet Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge Under og flere 26% 29% 37% 30% 28% 32% 30% 34% 42% 41% 44% 33% 39% 39% 36% 24% 23% 23% 36% 26% 28% 3% 5% 3% 3% 4% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Frekvenstabell for spørsmål 5 Ved flere større internasjonale studier har norske skåret relativt lavt på leseferdigheter. Av følgende, hva tror du er de to viktigste årsakene til dette? Skolens innsats for leseopplæring generelt er ikke god nok Skolen mangler ressurser og kompetanse til å gi ekstra hjelp Elevene tar ikke skolearbeid alvorlig nok Foreldrene engasjerer seg for lite i elevenes faglige utvikling Elevene bruker for lite tid til bøker og lesing, for mye tid på sosiale medier, TV, spill etc Annet 99 33% % 42 14% % % 19 6% 6 2% % *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Ved flere større internasjonale studier har norske skåret relativt lavt på leseferdigheter. Av følgende, hva tror du er de to viktigste årsakene til dette? Skolens innsats for leseopplæring generelt er ikke god nok Skolen mangler ressurser og kompetanse til å gi Elevene tar ikke skolearbeid alvorlig nok Foreldrene engasjerer seg for lite i elevenes faglige Elevene bruker for lite tid til bøker og lesing, for mye tid på Annet Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få Nei % 32% 33% 20% 33% % 32% 41% 60% 42% % 23% 7% 14% % 50% 44% 40% 44% % 50% 59% 60% 47% % 5% 7% 6% 6 6 3% 2% % 100% 100% 100% 100% 25

26 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Ved flere større internasjonale studier har norske skåret relativt lavt på leseferdigheter. Av følgende, hva tror du er de to viktigste årsakene til dette? Skolens innsats for leseopplæring generelt er ikke god nok Skolen mangler ressurser og kompetanse til å Elevene tar ikke skolearbeid alvorlig nok Foreldrene engasjerer seg for lite i elevenes Elevene bruker for lite tid til bøker og lesing, for mye tid Annet Barne skole Hva slags skole er dette? Er det... Ungd omss kole Komb inert barne - og ungd omss kole Under 100 Antall eller flere % 44% 25% 22% 36% 40% 33% % 40% 37% 38% 40% 49% 42% % 15% 15% 21% 14% 6% 14% % 37% 49% 42% 46% 42% 44% % 50% 55% 55% 46% 40% 47% % 2% 8% 9% 5% 5% 6% % 2% 1% 1% 2% 4% 2% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26

27 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Region Kommunestørrelse Ved flere større internasjonale studier har norske skåret relativt lavt på leseferdigheter. Av følgende, hva tror du er de to viktigste årsakene til dette? Skolens innsats for leseopplæring generelt er ikke god nok Skolen mangler ressurser og kompetanse til å Elevene tar ikke skolearbeid alvorlig nok Foreldrene engasjerer seg for lite i elevenes Elevene bruker for lite tid til bøker og lesing, for mye tid Annet Østla ndet Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge Under og flere % 35% 30% 26% 35% 46% 33% % 33% 42% 35% 47% 47% 42% % 13% 15% 17% 13% 9% 14% % 48% 41% 47% 43% 39% 44% % 48% 49% 55% 42% 40% 47% % 7% 8% 8% 5% 5% 6% % 4% 1% 2% 3% 2% 2% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 27

28 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 6A a) Resultater fra internasjonale undersøkelser av elevenes læringsresultater er nyttige som grunnlag for forbedringer av praksis på min skole Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke 23% 53% 18% 5% 0% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** a) Resultater fra internasjonale undersøkelser av elevenes læringsresultater er nyttige som grunnlag for forbedringer av praksis på min skole Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få Nei 25% 20% 22% 23% 53% 57% 44% 60% 53% 18% 20% 19% 20% 18% 4% 3% 15% 20% 5% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

29 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** a) Resultater fra internasjonale undersøkelser av elevenes læringsresultat er er nyttige som grunnlag for forbedringer av praksis på min skole Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Hva slags skole er dette? Er det... Barne skole Ungd omss kole Komb inert barne - og ungd omss kole Under 100 Antall eller flere 24% 27% 20% 11% 24% 35% 23% 55% 48% 52% 55% 54% 49% 53% 14% 23% 24% 25% 17% 13% 18% 6% 2% 4% 9% 4% 2% 5% 1% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Region Kommunestørrelse a) Resultater fra internasjonale undersøkelser av elevenes læringsresultat er er nyttige som grunnlag for forbedringer av praksis på min skole Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Østla ndet Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge Under og flere 31% 18% 20% 16% 28% 30% 23% 45% 59% 56% 58% 48% 53% 53% 18% 21% 15% 19% 21% 12% 18% 5% 3% 8% 7% 3% 5% 5% 1% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 6B b) De nasjonale prøvene og fokuset på skolerangeringer styrer i for stor grad måten lærerne og skolen min legger opp undervisningen på Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke 6% 34% 37% 21% 2% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** b) De nasjonale prøvene og fokuset på skolerangeringer styrer i for stor grad måten lærerne og skolen min legger opp undervisningen på Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få Nei 5% 10% 4% 20% 6% 37% 32% 26% 20% 34% 35% 38% 44% 40% 37% 20% 20% 26% 20% 21% 3% 2% 100% 100% 100% 100% 100%

32 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** b) De nasjonale prøvene og fokuset på skolerangering er styrer i for stor grad måten lærerne og skolen min legger opp undervisningen på Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Hva slags skole er dette? Er det... Barne skole Ungd omss kole Komb inert barne - og ungd omss kole Under 100 Antall eller flere 6% 8% 5% 7% 6% 6% 6% 42% 19% 28% 33% 33% 37% 34% 35% 40% 39% 41% 36% 33% 37% 15% 31% 27% 18% 23% 20% 21% 2% 2% 1% 1% 2% 4% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Region Kommunestørrelse b) De nasjonale prøvene og fokuset på skolerangering er styrer i for stor grad måten lærerne og skolen min legger opp undervisningen på Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Østla ndet Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge Under og flere 8% 6% 4% 5% 8% 7% 6% 32% 37% 34% 35% 33% 35% 34% 33% 38% 41% 33% 41% 37% 37% 21% 20% 21% 27% 13% 21% 21% 5% 5% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

34 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 6C c) Skolen min har gode nok økonomiske rammer til å gjennomføre tiltak for å forbedre elevenes leseferdighet Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke 18% 34% 29% 17% 1% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** c) Skolen min har gode nok økonomiske rammer til å gjennomføre tiltak for å forbedre elevenes leseferdighet Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få Nei 18% 15% 22% 40% 18% 34% 37% 33% 20% 34% 30% 32% 19% 20% 29% 16% 17% 26% 20% 17% 2% 1% 100% 100% 100% 100% 100%

35 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** c) Skolen min har gode nok økonomiske rammer til å gjennomføre tiltak for å forbedre elevenes leseferdighet Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Hva slags skole er dette? Er det... Barne skole Ungd omss kole Komb inert barne - og ungd omss kole Under 100 Antall eller flere 15% 15% 27% 27% 15% 13% 18% 35% 31% 35% 28% 37% 35% 34% 31% 35% 23% 31% 27% 33% 29% 18% 17% 15% 13% 20% 17% 17% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Region Kommunestørrelse c) Skolen min har gode nok økonomiske rammer til å gjennomføre tiltak for å forbedre elevenes leseferdighet Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Østla ndet Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge Under og flere 18% 18% 18% 24% 10% 21% 18% 28% 35% 42% 38% 27% 39% 34% 32% 31% 21% 24% 36% 28% 29% 20% 15% 17% 13% 26% 11% 17% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 6D d) Skolen min yter tilstrekkelig hjelp til som trenger ekstra støtte i sin leseopplæring Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke 16% 57% 23% 3% 1% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** d) Skolen min yter tilstrekkelig hjelp til som trenger ekstra støtte i sin leseopplæring Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få Nei 16% 17% 19% 16% 55% 60% 56% 80% 57% 24% 20% 22% 20% 23% 3% 4% 3% 1% 3% 1% 100% 100% 100% 100% 100%

37 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** d) Skolen min yter tilstrekkelig hjelp til som trenger ekstra støtte i sin leseopplæring Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Hva slags skole er dette? Er det... Ungd omss kole Komb inert barne - og ungd omss kole Under 100 Antall eller flere Barne skole 17% 8% 21% 25% 17% 7% 16% 62% 46% 52% 59% 57% 54% 57% 17% 40% 24% 14% 23% 33% 23% 3% 4% 1% 2% 3% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 4% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Region Kommunestørrelse d) Skolen min yter tilstrekkelig hjelp til som trenger ekstra støtte i sin leseopplæring Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig /vet ikke Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge Under og flere Østla ndet 10% 20% 21% 23% 12% 11% 16% 60% 54% 56% 61% 50% 60% 57% 25% 25% 17% 15% 31% 25% 23% 3% 1% 6% 2% 3% 4% 3% 3% 1% 3% 2% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 7 7. I hvilken grad synes du at du som rektor har tilstrekkelig tid til å være en faglig pedagogisk støttespiller og veileder for skolens lærere? I stor grad I noen grad I mindre grad 4% 53% 43% 0% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** 7. I hvilken grad synes du at du som rektor har tilstrekkelig tid til å være en faglig pedagogisk støttespiller og veileder for skolens lærere? I stor grad I noen grad I mindre grad Har kommunen (skoleeier) satt i verk eller tatt initiativ til tiltak for å forbedre leseferdigheten blant elevene på skolen? Ja, flere Ja, noen få Nei 5% 4% 20% 4% 53% 57% 37% 60% 53% 41% 43% 59% 20% 43% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

39 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** 7. I hvilken grad synes du at du som rektor har tilstrekkelig tid til å være en faglig pedagogisk støttespiller og veileder for skolens lærere? I stor grad I noen grad I mindre grad Hva slags skole er dette? Er det... Barne skole Ungd omss kole Komb inert barne - og ungd omss kole Under 100 Antall eller flere 6% 2% 1% 5% 3% 6% 4% 51% 63% 48% 45% 55% 58% 53% 42% 35% 51% 49% 42% 36% 43% 1% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40 *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** Region Kommunestørrelse 7. I hvilken grad synes du at du som rektor har tilstrekkelig tid til å være en faglig pedagogisk støttespiller og veileder for skolens lærere? I stor grad I noen grad I mindre grad Østla ndet Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge Under og flere 7% 2% 4% 4% 3% 9% 4% 52% 54% 52% 48% 57% 53% 53% 41% 45% 42% 47% 40% 39% 43% 1% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN NOV *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål om skolen Hva slags skole er dette? Er det... Antall Region Kommunestørrelse Barneskole Ungdomsskole Kombinert barne- og ungdomsskole Under eller flere Østlandet Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge Under og flere 58% 17% 25% 28% 44% 28% 39% 37% 24% 43% 38% 19% 100%

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Nasjonale prøver Undersøkelse blant rektorer i grunnn 19. desember 2011-5. januar 2012 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Rekruttering av rektorer

Rekruttering av rektorer Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Rekruttering av rektorer Undersøkelse blant norske kommuner og fylker 28. september-8. oktober 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Åpenh Medlemsundersøkelse blant rektorer og led 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmode: Formål med denne delen av undersøkelsen har

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant lærere i byggfag 7. nov. 3. desember 2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Åpenhet, lojalitet og karrieremuligheter

Åpenhet, lojalitet og karrieremuligheter Åpenhet, lojalitet og arrieremuligheter søelse blant barnehagestyrere 2. 9. otober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjetinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. otober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Holdning til karakterer i barneskolen

Holdning til karakterer i barneskolen Holdning til karakterer i barneskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i barneskolen 1. 10. juni 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Hovedtall oppsummert I forbindelse med at det har kommet ulike forslag

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Undersøkelse blant rektorer i videregående skole 2. 9. oktober 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. oktober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Åpenhet i Bergen kommune

Åpenhet i Bergen kommune Åpenhet i Bergen kommune Ansatteundersøkelse 10. 31. januar 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 10. 31. januar 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima NIVI-rapport 2011:5 Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima Utarbeidet på oppdrag for Statens strålevern Av Geir Vinsand Forord Foreliggende rapport inneholder resultater

Detaljer

Holdning til karakterer i. Holdning til karakterer i barneskolen

Holdning til karakterer i. Holdning til karakterer i barneskolen Holdning til karakterer i Holdning til karakterer i barneskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i barneskolen i Oslo 1. 10. juni 2011 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse i byggenæringen 12. november 7. desember 2015 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune Tilhørighet og veivalg for e Innbyggerundersøkelse i e 13. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ e Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjnomføring: 13. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på telefon (CATI) Populasjon

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer