Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene"

Transkript

1 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011

2 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG VEKTING Kartlegge foreldres holdning til det e tilbudet i barnehagene august 2011 CATI telefonintervju 2005 hvorav 307 foreldre Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra norske husstanders fasttelefon. I tillegg er det trukket tilfeldig utvalg av mobiltelefonnummer. Undersøkelsen ble gjennomført over 2 landsomfattende omnibuser, hver på rundt 1000 personer. Til sammen traff vi 307 foreldre på disse to omnibusene. Det er disse som har fått spørsmålene om holdning til det e tilbudet. Resultatene er vektet i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. FEILMARGIN Resultatene for spørsmålene som har gått til de 307 foreldrene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 3,4 5,6 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON RESPONS KONSULENT Utdanningsforbundet Rikke Bjurstrøm/ Nina Hulthin Idar Eidset PROSJEKTNUMMER og Respons Analyse AS, Bredalsmarken 15, 5006 Bergen, Telefon: ,

3 Oppsummering av hovedtall I denne undersøkelsen ønsket vi å belyse hvordan foreldre med barn i barnehage ser på det e tilbudet i barnehagene. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden august, og ble gjort som en del av våre landsomfattende omnibuser i denne perioden. På de følgende sidene presenteres resultatene fra spørsmålene som ble stilt. Bak i rapporten er også et tabellvedlegg som viser nedbrytninger av materialet på bakgrunnsvariabler som alder kjønn, region og kommunestørrelse. Alle ble spurt innledningsvis om en har barn i barnehage, eller har hatt barn i barnehage siste år. Av 2005 som fikk dette spørsmålet svarte 307 ja på dette. Disse ble så stilt de påfølgende fire spørsmålene i undersøkelsen. 1. Har du barn som går i barnehage nå eller har du hatt barn i barnehage det siste året? Av 2005 som fikk dette spørsmålet svarte 307 ja på dette. Disse ble så stilt de påfølgende fire spørsmålene i undersøkelsen.

4 Hvor viktig er følgende forhold for deg når det gjelder barnehager? 2. At barnehagen gir barna et planlagt og gjennomtenkt tilbud? 64 % av foreldrene oppgir at det er svært viktig at barnehagene gir barna et planlagt og gjennomtenkt tilbud. Ytterligere 31 % svarer at dette er ganske viktig, mens bare 4 % mener dette er mindre eller ikke viktig. Ser vi dette i forhold til bakgrunnsvariablene, finner vi at dette er viktigere for kvinner enn for menn på den måte at 73 % av mødrene svarer at det er svært viktig mot 57 % av fedrene.

5 Hvor viktig er følgende forhold for deg når det gjelder barnehager? 3. At det jobber personale/førskolelærere i barnehagen? 7 av 10 foreldre med barn i barnehage mener det er svært viktig at det jobber personale/førskolelærere i barnehagen. Ytterligere 23 % mener det er ganske viktig, mens 7 % mener dette er mindre eller ikke viktig. Igjen ser den samme forskjellen mellom fedre og mødre, i og med at mødrene mener dette er viktigere enn fedrene. 79 % av mødrene mener dette er svært viktig, mens 62 % av mennene svarer det samme. Dette jevner seg i noen grad ut når vi tar med de som mener det er ganske viktig, men likevel er det 10 % av fedrene som mener dette er mindre eller ikke viktig, mens bare 3 % av kvinnene mener det samme.

6 I de to siste spørsmålene ønsket vi å måle hvor enig eller uenige foreldrene var i to påstander eller utsagn. I den første ønsket vi å måle i hvilken grad foreldre vil vurdere å bytte barnehage, dersom det ikke arbeidet førskolelærere i barnehagen man hadde barnet i. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 4. Jeg ville vurdere å bytte barnehage dersom det ikke arbeidet førskolelærere i barnehagen der barnet mitt fikk plass? 43 % av foreldrene er helt enig i at de vil vurdere å bytte barnehage dersom det ikke arbeidet førskolelærere i barnehagen der barnet fikk plass. Tar vi med de 33 % som svarer delvis enig i dette, kan vi si at 3/4 ville vurdert dette. Forskjellen mellom helt enig og delvis enig er et uttrykk for hvor sterkt de ville vurdert dette. Også på dette spørsmålet er det kvinnene som i sterkest grad er opptatt av dette. 52 % av mødrene i undersøkelsen svarer at de er helt enig i påstanden, mens tilsvarende andel blant fedrene er 36 %. Derimot svarer 28 % av fedrene at de er helt eller delvis uenig, altså at de ikke ville vurdert å bytte. Bare 12 % av mødrene svarer det samme

7 Til slutt ønsket vi å måle i hvilken grad man støttet eller ikke støttet utsagnet om at barnehagene ikke burde kreve full foreldrebetaling hvis de manglet utdannet personale. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 5. Barnehager bør ikke kreve full foreldrebetaling hvis de mangler utdannet personale 3 av 10 foreldre svarer at de er helt enig i at barnehagene ikke bør kreve full foreldrebetaling hvis barnehagen mangler utdannet personale. Ytterligere 38 % er delvis enig i dette, noe som betyr at til sammen 69 % er mest enig i påstanden. 25 % av foreldrene er helt eller delvis uenige i dette. Det er for så vidt interessant å se at en større andel menn enn kvinner er helt enig i dette. 36 % av fedrene er helt enig i dette, mens 25 % av mødrene svarer det samme. Riktignok jevner dette seg ut når vi tar med de som svarer at de er delvis enig. Til sammen er 69 % av både mødrene og fedrene mest enig (helt eller delvis) i påstanden.

8 =========================================================== ===== Fre kvenstabell for s pørsmål 1 Har du barn som går i barnehage nå eller har du hatt barn i barnehage det siste året? Ja Nei 15% 85% 100% 2005 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS AUGUST 2011 *** Har du barn som går i barnehage nå eller har du hatt barn i barnehage det siste året? Ja Nei Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Kjønn Mer enn 6 Kvinn Ingen 1-3 år 4-6 år år Mann e Totalt 8% 11% 15% 18% 16% 14% 15% 92% 89% 85% 82% 84% 86% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i off entlig eller privat sektor? Alder Har du barn som går i barnehage nå eller har du hatt barn i barnehage det siste året? Ja Nei Of f ent Ikke 60 år lig Privat yrkes Under og sektor sektor aktiv 30 år år år eldre Totalt 19% 21% 3% 11% 40% 3% 0% 15% 81% 79% 97% 89% 60% 97% 100% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS AUGUST 2011 *** Region Kommunestørrelse Har du barn som går i barnehage nå eller har du hatt barn i barnehage det siste året? Ja Nei Trønd Under Sørog elag og og 0 99 f lere Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 13% 18% 15% 16% 16% 14% 15% 87% 82% 85% 84% 84% 86% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Ne dbrytninge r mot s tandard bak grunnss pørs mål Har du barn som går i barnehage nå eller har du hatt barn i barnehage det siste året? Ja Nei Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Kriste Arbei Sente lig Frem Pensj derpa rparti Venst Folke skritts onistp Ikke Rødt SV rtiet et re parti Høyre partiet artiet Andre sikker Totalt 4% 16% 16% 12% 30% 14% 16% 13% 9% 13% 15% 96% 84% 84% 88% 70% 86% 84% 87% 100% 91% 87% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 =========================================================== ===== Fre kvenstabell for s pørsmål 2 (Hvor viktig er følgende f orhold f or deg når det gjelder barnehager?) A t barnehagen gir barna et planlagt og gjennomtenkt tilbud? Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig 64% 31% 3% 1% 0% 100% 307 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS AUGUST 2011 *** (Hvor viktig er følgende forhold f or deg når det gjelder barnehager?) At barnehagen gir barna et planlagt og gjennomtenkt tilbud? Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Kjønn Mer enn 6 Kvinn Ingen 1-3 år 4-6 år år Mann e Totalt 60% 58% 64% 66% 57% 73% 64% 40% 35% 30% 29% 37% 24% 31% 8% 2% 5% 4% 1% 3% 4% 1% 1% 1% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Er du yrkesaktiv? I tilf ellet, arbeider du i off entlig eller privat sektor? Alder (Hvor viktig er følgende forhold f or deg når det gjelder barnehager?) At barnehagen gir barna et planlagt og gjennomtenkt tilbud? Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Of f ent Ikke 60 år lig Privat yrkes Under og sektor sektor aktiv 30 år år år eldre Totalt 68% 60% 67% 69% 63% 67% 74% 64% 26% 34% 33% 23% 33% 33% 26% 31% 5% 4% 6% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Region Kommunestørrelse (Hvor viktig er følgende forhold for deg når det gjelder barnehager?) At barnehagen gir barna et planlagt og gjennomtenkt tilbud? Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Trønd Under Sørog elag og og 0 99 f lere Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 60% 68% 67% 66% 61% 67% 64% 36% 26% 31% 28% 35% 31% 31% 3% 4% 4% 4% 1% 3% 1% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS AUGUST 2011 *** Ne dbrytninge r mot s tandard bak grunnss pørs mål (Hvor viktig er følgende forhold f or deg når det gjelder barnehager?) At barnehagen gir barna et planlagt og gjennomtenkt tilbud? Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Kriste Arbei Sente lig Frem derpa rparti Venst Folke skritts Ikke Rødt SV rtiet et re parti Høyre partiet Andre sikker Totalt 86% 68% 64% 71% 73% 63% 42% 100% 58% 64% 100% 7% 31% 36% 21% 18% 36% 42% 35% 31% 7% 7% 9% 11% 5% 3% 1% 1% 5% 1% 2% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 =========================================================== ===== Fre kvenstabell for s pørsmål 3 (Hvor viktig er følgende f orhold f or deg når det gjelder barnehager?) A t det jobber personale/f ørskolelæ rere i barnehagen? Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig 70% 23% 6% 1% 0% 100% 307 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS AUGUST 2011 *** (Hvor viktig er følgende forhold f or deg når det gjelder barnehager?) At det jobber personale/f ørsk olelærere i barnehagen? Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Kjønn Mer enn 6 Kvinn Ingen 1-3 år 4-6 år år Mann e Totalt 60% 62% 70% 82% 62% 79% 70% 20% 35% 22% 16% 27% 19% 23% 20% 6% 2% 9% 2% 6% 2% 1% 1% 1% 4% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Er du yrkesaktiv? I tilf ellet, arbeider du i off entlig eller privat sektor? Alder (Hvor viktig er følgende forhold f or deg når det gjelder barnehager?) At det jobber personale/f ørsk olelærere i barnehagen? Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Of f ent Ikke 60 år lig Privat yrkes Under og sektor sektor aktiv 30 år år år eldre Totalt 82% 66% 78% 71% 70% 60% 50% 70% 16% 27% 11% 17% 22% 40% 50% 23% 2% 4% 11% 6% 7% 6% 1% 3% 1% 1% 1% 3% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS AUGUST 2011 *** Region Kommunestørrelse (Hvor viktig er følgende forhold for deg når det gjelder barnehager?) At det jobber personale/f ørsk olelærere i barnehagen? Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Trønd Under Sørog elag og og 0 99 f lere Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 64% 72% 79% 66% 71% 71% 70% 28% 22% 13% 24% 21% 24% 23% 7% 6% 4% 7% 8% 4% 6% 2% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Ne dbrytninge r mot s tandard bak grunnss pørs mål (Hvor viktig er følgende forhold f or deg når det gjelder barnehager?) At det jobber personale/f ørsk olelærere i barnehagen? Svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Ikke viktig Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Kriste Arbei Sente lig Frem derpa rparti Venst Folke skritts Ikke Rødt SV rtiet et re parti Høyre partiet Andre sikker Totalt 86% 77% 82% 75% 82% 68% 47% 100% 58% 70% 100% 7% 15% 18% 18% 18% 26% 42% 30% 23% 7% 6% 7% 5% 11% 7% 6% 1% 3% 1% 2% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 =========================================================== ===== Fre kvenstabell for s pørsmål 4 Jeg ville vurdere å f orsøke og bytte barnehage dersom det ikke arbeidet førskolelærere i barnehagen der barnet mitt fikk plass? Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig 43% 33% 11% 10% 3% 100% 307 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS AUGUST 2011 *** Jeg ville vurdere å f orsøke og bytte barnehage dersom det ikke arbeidet førskolelærere i barnehagen der barnet mitt fikk plass? Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Kjønn Mer enn 6 Kvinn Ingen 1-3 år 4-6 år år Mann e Totalt 31% 46% 52% 36% 52% 43% 40% 27% 28% 35% 32% 33% 33% 20% 8% 16% 8% 17% 4% 11% 40% 19% 8% 5% 11% 8% 10% 15% 2% 4% 2% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i off entlig eller privat sektor? Alder Jeg ville vurdere å f orsøke og bytte barnehage dersom det ikke arbeidet førskolelærere i barnehagen der barnet mitt fikk plass? Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Of f ent Ikke 60 år lig Privat yrkes Under og sektor sektor aktiv 30 år år år eldre Totalt 54% 35% 56% 29% 46% 33% 75% 43% 25% 35% 44% 43% 31% 33% 25% 33% 12% 12% 14% 10% 20% 11% 7% 13% 9% 10% 13% 10% 2% 5% 6% 3% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS AUGUST 2011 *** Region Kommunestørrelse Jeg ville vurdere å f orsøke og bytte barnehage dersom det ikke arbeidet førskolelærere i barnehagen der barnet mitt fikk plass? Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Trønd Under Sørog elag og og 0 99 f lere Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 41% 44% 48% 46% 41% 44% 43% 35% 30% 33% 24% 35% 36% 33% 10% 12% 12% 16% 7% 12% 11% 13% 8% 6% 11% 15% 4% 10% 2% 5% 2% 4% 2% 4% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 Ne dbrytninge r mot s tandard bak grunnss pørs mål Jeg ville vurdere å f orsøke og bytte barnehage dersom det ikke arbeidet førskolelærere i barnehagen der barnet mitt fikk plass? Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Kriste Arbei Sente lig Frem derpa rparti Venst Folke skritts Ikke Rødt SV rtiet et re parti Høyre partiet Andre sikker Totalt 64% 42% 55% 54% 73% 52% 16% 50% 27% 43% 100% 21% 35% 27% 25% 9% 32% 32% 50% 42% 33% 7% 12% 9% 12% 16% 17% 11% 12% 9% 18% 9% 3% 32% 8% 10% 7% 9% 4% 1% 5% 7% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 =========================================================== ===== Fre kvenstabell for s pørsmål 5 Barnehageeiere bør ikke kreve full foreldrebetaling fra foreldre som har barn i avdelinger i barnehagen som helt mangler utdannet personale Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig 31% 38% 14% 11% 6% 100% 307 *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS AUGUST 2011 *** Barnehageeiere bør ikke kreve f ull f oreldrebetaling fra foreldre som har barn i avdelinger i barnehagen som helt mangler utdannet personale Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? Kjønn Mer enn 6 Kvinn Ingen 1-3 år 4-6 år år Mann e Totalt 42% 26% 32% 36% 25% 31% 40% 27% 30% 40% 33% 44% 38% 40% 12% 22% 15% 16% 12% 14% 20% 12% 18% 8% 12% 10% 11% 8% 4% 5% 4% 8% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i off entlig eller privat sektor? Alder Barnehageeiere bør ikke kreve f ull f oreldrebetaling fra foreldre som har barn i avdelinger i barnehagen som helt mangler utdannet personale Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Of f ent Ikke 60 år lig Privat yrkes Under og sektor sektor aktiv 30 år år år eldre Totalt 26% 32% 44% 37% 30% 20% 50% 31% 44% 30% 11% 31% 39% 47% 25% 38% 7% 23% 33% 17% 14% 7% 14% 18% 10% 6% 12% 13% 26% 11% 5% 4% 11% 9% 5% 13% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Region Kommunestørrelse Barnehageeiere bør ikke kreve f ull f oreldrebetaling fra foreldre som har barn i avdelinger i barnehagen som helt mangler utdannet personale Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Trønd Under Sørog elag og og 0 99 f lere Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 35% 26% 33% 34% 31% 29% 31% 38% 40% 33% 38% 41% 35% 38% 12% 17% 12% 13% 9% 20% 14% 9% 12% 13% 8% 14% 10% 11% 5% 4% 10% 7% 5% 6% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** LANDSOMFATTENDE OMNIBUS AUGUST 2011 *** Ne dbrytninge r mot s tandard bak grunnss pørs mål Barnehageeiere bør ikke kreve f ull f oreldrebetaling fra foreldre som har barn i avdelinger i barnehagen som helt mangler utdannet personale Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Kriste Arbei Sente lig Frem derpa rparti Venst Folke skritts Ikke Rødt SV rtiet et re parti Høyre partiet Andre sikker Totalt 29% 31% 18% 25% 27% 38% 32% 100% 27% 31% 100% 43% 37% 36% 43% 36% 40% 26% 38% 38% 14% 18% 11% 9% 16% 16% 17% 14% 21% 12% 9% 18% 27% 3% 16% 12% 11% 7% 6% 18% 4% 3% 11% 7% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 =========================================================== ===== Fre kvenstabell for s pørsmål om bakgrunn Kjønn Alder Region Kommunestørrelse Mann Kvinne Under 30 år år år 60 år og eldre Østlandet Sør- og V estlandet Trøndelag og Nord-Norge Under innbyggere innbyggere og f lere innbyggere 50% 50% 16% 31% 23% 30% 50% 33% 17% 24% 36% 40% 100% 2005

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Åpenhet, lojalitet og karrieremuligheter

Åpenhet, lojalitet og karrieremuligheter Åpenhet, lojalitet og arrieremuligheter søelse blant barnehagestyrere 2. 9. otober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjetinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. otober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Nasjonale prøver Undersøkelse blant rektorer i grunnn 19. desember 2011-5. januar 2012 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Undersøkelse blant rektorer i videregående skole 2. 9. oktober 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. oktober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Rekruttering av rektorer

Rekruttering av rektorer Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Rekruttering av rektorer Undersøkelse blant norske kommuner og fylker 28. september-8. oktober 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Holdninger til jordvern i befolkningen

Holdninger til jordvern i befolkningen L a n d b r u k e t s Utredningskontor Holdninger til jordvern i befolkningen Anne Bunger ISSN 1503-2388 Notat 1 2011 Landbrukets Utredningskontor Schweigaardsgt. 34C Pb 9347 Grønland N-0135 OSLO Tlf:

Detaljer

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Holdning til sammenslutning av og Vest-Agder fylker Innbyggerundersøkelse 29. april 24. mai 2010 Oppdragsgiver: fylkeskommune og Vest-Agder

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Åpenh Medlemsundersøkelse blant rektorer og led 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmode: Formål med denne delen av undersøkelsen har

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima NIVI-rapport 2011:5 Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima Utarbeidet på oppdrag for Statens strålevern Av Geir Vinsand Forord Foreliggende rapport inneholder resultater

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende meningsmåling 16. februar - 2. mars 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer