Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember"

Transkript

1 Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Nasjonale prøver Undersøkelse blant rektorer i grunnn 19. desember januar 2012

2 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER 300 UTVALG OG SVARPROSENT VEKTING Kartlegge rektorers oppfatning og holdning til bruken av nasjonale prøver 19. desember januar 2012 CATI telefonintervju Det er trukket et representativt utvalg av grunnr i Norge. Intervjuperson på ne har vært rektor. Resultatene er ikke vektet. FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,4 5,4 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON RESPONS KONSULENT Utdanningsforbu Rikke Bjurstrøm Idar Eidset PROSJEKTNUMMER Analyse AS, Bredalsmarken 15, 5006 Bergen, Telefon: ,

3 Hovedtall oppsummert På oppdrag fra Utdanningsforbu har vi i perioden 19. desember januar 2012 gjennomført en undersøkelse blant rektorer i grunnn. Det er ikke intervjuet i perioden desember Temaene for undersøkelsen var todelt: lærertetthet og nasjonale prøver. På de følgende sidene presenteres resultatene fra spørsmålene om nasjonale prøver. De nasjonale prøvene har vært gjenstand for debatt den siste tiden. I den forbindelse ønsket vi å vite mer om hvordan prøvene og resultatene blir håndtert i den enkelte rektors kommune. Vi begynte med et spørsmål om i hvilken grad eier bruker nasjonale prøver til å sammenlikne og rangere ne i kommunen. 11. I hvilken grad bruker eier (politikere/administrasjonen) nasjonale prøver til å sammenlikne og rangere ne i kommunen? Det er som vi ser bare 13 % av rektorene som oppgir at eier i stor grad bruker de nasjonale prøvene til å sammenlikne og rangere ne i kommunen. Derimot svarer 34 % at dette blir gjort i noen grad. Til sammen kan en altså si at omtrent halvparten av rektorene (47 %) svarer at eier i stor eller noen grad bruker nasjonale prøver til sammenlikning og rangering av ne i kommunen. Til sammen 50 % svarer at dette blir brukt i mindre eller ingen grad. Det er en liten tendens til at dette blir brukt litt oftere i kommuner der styringen av utdanningsområdet er delt inn i to nivå, i motsetning til tre nivå (49 mot 44 %). Forskjellen er imidlertid marginal, når vi tar hensyn til feilmarginene. Geografisk sett, ser det ut til at eierne i noe større grad bruker de nasjonale prøvene på denne måten på Østla enn i resten av la. Det er en klar tendens til at jo større kommen er jo mer brukes nasjonale prøver til slik sammenlikning og rangering. Mens 32 % av rektorene i små kommuner (under ) svarer i

4 stor eller noen grad, øker denne andelen til 66 % blant rektorene i de største kommune ( eller mer). Vi fulgte opp med spørsmål om i hvilken grad politikerne bruker resultatene fra nasjonale prøver til å iverksette støttetiltak på områder der det avdekkes svakheter. 12. I hvilken grad mener du at politikere i din kommune bruker resultatene fra nasjonale prøver til å iverksette støttetiltak på områder der prøvene avdekker svakheter i opplæringen/tilbudet til elevene? Som det fremgår av svarene over, er det langt færre som oppgir at resultatene av de nasjonale prøvene blir brukt av politikerne til å iverksette støttetiltak hvis det trengs, enn som bruker resultatene til sammenlikning og rangering. Til sammen 26 % svarer at dette blir gjort i stor eller noen grad, mens 67 % svarer at dette blir gjort i mindre eller ingen grad. Det er ingen forskjell på kommuner med to-nivåorganisering og tre-nivåorganisering av utdanningsområdet på dette spørsmålet. Igjen finner vi at resultatene i noe større grad blir brukt til dette på Østla og i de største kommunene. Mens 22 % av rektorene i de minste kommunene svarer i stor eller noen grad på dette spørsmålet, er denne andelen 40 % blant rektorer i de største kommunene.

5 13. I hvilken grad setter eier n i stand til å følge opp resultatene etter at de nasjonale prøvene er avholdt? I motsetning til det vi så når det gjaldt å iverksette støttetiltak, svarer flertallet av rektorene at eier i stor eller noen grad setter n i stand til å følge opp resultatene etter at de nasjonale prøvene er avholdt. Riktignok er det bare 11 % som svarer i stor grad, men 46 % i noen grad. Til sammen svarer altså 57 % at dette blir gjort i stor eller noen grad. Til sammen 39 % oppgir at dette skjer i mindre eller ingen grad. Kommuner som organiserer styringen av utdannongsområdet på et tre-nivåsystem, ser ut til å følge opp i litt større grad enn kommuner som organiserer det på et to-nivå. Mens 53 % av rektorene i kommuner med to-nivå svarer at dette skjer i stor eller noen grad, er denne andelen 62 % blant rektorene i kommuner med tre-nivå. Det er også her forskjell mellom større og mindre. 55 % av rektorene i kommuner med under svarer at dette blir gjort i stor eller noen grad, mens denne andelen er 67 % blant rektorene i de største kommunene.

6 14. I hvilken grad bruker politikere i din kommune resultatene av de nasjonale prøvene når de foretar budsjettmessige prioriteringer? De nasjonale prøvene blir i liten grad brukt når politikerne foretar budsjettmessige prioriteringer. Bare 3 % av rektorene svarer at dette skjer i stor grad, mens 16 % svarer i noen grad. 69 % svarer at dette skjer i mindre eller ingen grad, hvorav 34 % svarer i ingen grad. Igjen finner vi en viss forskjell i forhold til kommunestørrelse. Det er en litt større andel blant rektorene i de største kommunene ( eller mer) som svarer at dette blir tatt hensyn til i stor eller noen grad (33 %). Vi merker oss at denne andelen er lavest blant rektorene i kommuner med mellom med bare 10 %. Blant rektorene i de minste kommunene er det 19 % som svarer at politikerne bruker de nasjonale prøvene når de foretar budsjettmessige prioriteringer.

7 15. I hvilken grad gir de nasjonale prøvene lærerne helt ny informasjon om elevenes faglige utfordringer? Svarfordelingen over viser at de nasjonale prøvene til en viss grad gir lærerne ny informasjon om elevenes faglige utfordringer. Til sammen 44 % av rektorene mener de nasjonale prøvene i stor eller noen grad gir ny informasjon. Et knapt flertall av rektorene mener imidlertid at prøvene i mindre eller ingen grad gir ny informasjon til lærerne. Det er en tendens til at utbyttet av de nasjonale prøvene i forhold til å skaffe lærerne ny informasjon, er noe større i ungdomsn enn i barnen. 60 % av rektorene i rene ungdomsr svarer i stor eller noen grad på dette spørsmålet, mot 47 % blant rektorene i kombinerte r, og 39 % blant rektorer i rene barner.

8 Til slutt ønsket vi å få en vurdering fra rektorene om hvordan de ønsker å ha de nasjonale prøvene i framtiden. 16. Ønsker du å beholde de nasjonale prøvene i den form de har i dag, ønsker du å beholde de nasjonale prøvene, men i en annen form, eller ønsker du å avvikle ordningen med nasjonale prøver? Nær halvparten av rektorene ønsker å beholde de nasjonale prøvene i den form de har i dag, mens 41 % ønsker å beholde dem men i en annen form enn i dag. Bare 9 % ønsker å avvikle ordningen med nasjonale prøver helt. Det er først og fremst rektorene i ungdomsn som ønsker å beholde prøvene i den form de har i dag. 58 % av ungdomsrektorene svarer dette, mens 48 % blant rektorene i kombinerte r, og 45 % blant rektorene barner, svarer det samme. Det er en tendens til at andelen som ønsker de nasjonale prøvene i dagens form er økende med kommunestørrelse. Mens 37 % av rektorene i de minste kommunene vil beholde dagens prøver, øker denne til 58 % blant rektorene i de største kommunene. Derimot svarer 52 % av rektorene i småkommunene at de ønsker prøvene i en annen form.

9 17. Hvilken type er du rektor for?

10 Vedlegg 1: Spørreskjema UNDERSØKELSE BLANT REKTORER I GRUNNSKOLEN 19. DESEMBER JANUAR 2012 INTRO: God dag, mitt navn er., og jeg ringer fra Analyse. Jeg skulle gjerne snakket med rektor. NÅR REKTOR ER I TELEFONEN God dag, mitt navn er., og jeg ringer fra Analyse i forbindelse med en liten spørreundersøkelse vi gjør for Utdanningsforbu blant rektorer i grunnn. Kunne du tenke deg å sette av 3-4 minutter å svare på noen få spørsmål? Nasjonale prøver De nasjonale prøvene har vært gjenstand for debatt den siste tiden. I den forbindelse vil vi gjerne vite hvordan prøvene og resultatene håndteres i din kommune. 11. I hvilken grad bruker eier (politikere/administrasjonen) nasjonale prøver til å sammenlikne og rangere ne i kommunen? LES OPP 1-4 1: 2: 3: 4: 5: Ikke sikker/ubesvart 12. I hvilken grad mener du at politikere i din kommune bruker resultatene fra nasjonale prøver til å iverksette støttetiltak på områder der prøvene avdekker svakheter i opplæringen/tilbudet til elevene? LES OPP 1-4 1: 2: 3: 4: 5: Ikke sikker/ubesvart

11 13. I hvilken grad setter eier n i stand til å følge opp resultatene etter at de nasjonale prøvene er avholdt? LES OPP 1-4 1: 2: 3: 4: 5: Ikke sikker/ubesvart 14. I hvilken grad bruker politikere i din kommune resultatene av de nasjonale prøvene når de foretar budsjettmessige prioriteringer? LES OPP 1-4 1: 2: 3: 4: 5: Ikke sikker/ubesvart 15. I hvilken grad gir de nasjonale prøvene lærerne helt ny informasjon om elevenes faglige utfordringer? LES OPP 1-4 1: 2: 3: 4: 5: Ikke sikker/ubesvart 16. Ønsker du å beholde de nasjonale prøvene i den form de har i dag, ønsker du å beholde de nasjonale prøvene, men i en annen form, eller ønsker du å avvikle ordningen med nasjonale prøver? 1: Beholde nasjonale prøver som i dag 2: Beholde nasjonale prøver, men i en annen form 3: Avvikle ordningen med nasjonale prøver 4: Ikke sikker/ubesvart 17. Hvilken type er du rektor for? LES OPP 1-3 1: Barne 2: Ungdoms 3: Kombinert

12 Vedlegg 2: Tabeller ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-niv å Annet Ubesv art 59% 34% 7% 1% 100% 300 Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-niv å Annet Ubesv art Hvilken ty pe er du rektor for? Ungdomsskol Kombinert Barne e 55% 56% 70% 59% 38% 33% 25% 34% 7% 11% 4% 7% 1% 1% 1% 100% 100% 100% 100%

13 Region Kommunestørrelse Hvordan er sty ringen av utdanningsomr ådet i kommunen organisert? To-niv å Tre-niv å Annet Ubesv art Østla Sørog Vestla Trønd elag og Nord- Norge Under og f lere 50% 62% 70% 60% 55% 63% 59% 40% 34% 23% 33% 38% 29% 34% 10% 4% 5% 6% 7% 6% 7% 1% 2% 1% 2% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 2 Hvor stor er n du er rektor for? 150 elever eller f ærre elever Over 300 elever 36% 28% 36% 100% 300 Hvor stor er n du er rektor f or? 150 elever eller f ærre elever Over 300 elever Hvilken ty pe er du rektor f or? Barne Ungd omss kole Komb inert Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-ni vå Annet Ubes vart 39% 18% 39% 37% 31% 45% 50% 36% 28% 36% 24% 30% 24% 35% 50% 28% 34% 47% 37% 34% 45% 20% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Region Kommunestørrelse Hvor stor er n du er rektor f or? 150 elever eller f ærre elever Over 300 elever Østla Sørog Vestla Trønd elag og Nord- Norge Under og f lere 29% 34% 54% 58% 26% 9% 36% 27% 28% 30% 30% 30% 20% 28% 44% 38% 16% 12% 44% 71% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 3 Hvor god er - etter din vurdering - den faglige kompetansen i kommuneadministrasjon en i din kommune? Sv ært god Ganske god Mindre god Dårlig Ikke sikker/ubesv art 38% 50% 9% 1% 2% 100% 300 Hvor god er - etter din vurdering - den faglige kompetansen i kommuneadmi nistrasjonen i din kommune? Sv ært god Ganske god Mindre god Dårlig Ikke sikker/ubesv art Hvilken ty pe er du rektor f or? Barne Ungd omss kole Komb inert Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-ni vå Annet Ubes vart 41% 38% 30% 27% 55% 45% 38% 47% 58% 53% 56% 40% 45% 100% 50% 10% 2% 10% 12% 4% 5% 9% 2% 2% 2% 1% 1% 6% 3% 1% 5% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Region Kommunestørrelse Hvor god er - etter din vurdering - den faglige kompetansen i kommuneadmi nistrasjonen i din kommune? Sv ært god Ganske god Mindre god Dårlig Ikke sikker/ubesv art Østla Sørog Vestla Trønd elag og Nord- Norge Under og f lere 43% 41% 21% 37% 39% 38% 38% 44% 49% 64% 48% 47% 58% 50% 8% 11% 7% 13% 8% 2% 9% 1% 5% 1% 2% 2% 1% 4% 3% 2% 5% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 4 Hvor god er - etter din vurdering - den faglige kompetansen blant politikerne i kommunesty ret/by sty ret i din kommune? Sv ært god Ganske god Mindre god Dårlig Ikke sikker/ubesv art 3% 37% 39% 5% 16% 100% 300 Hvor god er - etter din vurdering - den faglige kompetansen blant politikerne i kommunesty ret/ bysty ret i din kommune? Sv ært god Ganske god Mindre god Dårlig Ikke sikker/ubesv art Hvilken ty pe er du rektor f or? Barne Ungd omss kole Komb inert Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-ni vå Annet Ubes vart 3% 4% 1% 2% 5% 3% 39% 42% 32% 28% 48% 60% 50% 37% 37% 42% 41% 47% 27% 20% 50% 39% 6% 2% 6% 6% 5% 5% 15% 9% 20% 16% 15% 20% 16% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 Region Kommunestørrelse Hvor god er - etter din vurdering - den faglige kompetansen blant politikerne i kommunesty ret/ bysty ret i din kommune? Sv ært god Ganske god Mindre god Dårlig Ikke sikker/ubesv art Østla Sørog Vestla Trønd elag og Nord- Norge Under og f lere 4% 3% 2% 1% 3% 8% 3% 45% 36% 23% 34% 40% 38% 37% 33% 40% 48% 43% 37% 34% 39% 4% 5% 8% 7% 5% 3% 5% 13% 16% 20% 15% 16% 17% 16% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 11 I hv ilken grad bruker eier (politikere/administrasjon en) nasjonale prøver til å sammenlikne og rangere ne i kommunen? Ikke sikker/ubesv art 13% 34% 26% 24% 2% 100% 300 I hv ilken grad bruker eier (politikere/admi nistrasjonen) nasjonale prøver til å sammenlikne og rangere ne i kommunen? Ikke sikker/ubesv art Hvilken ty pe er du rektor f or? Barne Ungd omss kole Komb inert Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-ni vå Annet Ubes vart 15% 11% 10% 13% 15% 10% 13% 35% 42% 28% 36% 29% 40% 50% 34% 26% 24% 28% 24% 29% 30% 50% 26% 22% 20% 33% 25% 25% 20% 24% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 I hv ilken grad bruker eier (politikere/administra sjonen) nasjonale prøver til å sammenlikne og rangere ne i kommunen? Ikke sikker/ubesvart Vurdering av f aglig kompetanse i kommuneadministrasjonen Sv ært eller ganske god Mindre god eller dårlig Vurdering av f aglig kompetanse blant politikerne i kommunestyret Sv ært eller ganske god Mindre god eller dårlig 13% 10% 18% 8% 13% 35% 27% 30% 36% 33% 26% 27% 29% 30% 29% 23% 37% 22% 24% 23% 2% 1% 2% 1% 100% 100% 100% 100% 100% Region Kommunestørrelse I hv ilken grad bruker eier (politikere/admi nistrasjonen) nasjonale prøver til å sammenlikne og rangere ne i kommunen? Ikke sikker/ubesv art Østla Sørog Vestla Trønd elag og Nord- Norge Under og f lere 14% 11% 15% 7% 17% 18% 13% 39% 31% 31% 25% 38% 48% 34% 22% 35% 18% 29% 23% 28% 26% 22% 21% 34% 36% 22% 6% 24% 2% 2% 2% 4% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 12 I hv ilken grad mener du at politikere i din kommune bruker resultatene f ra nasjonale prøver til å iverksette støttetiltak på områder der prøvene av dekker svakheter i opplæringen/tilbudet til elev ene? Ikke sikker/ubesv art 6% 20% 42% 25% 7% 100% 300 I hv ilken grad mener du at politikere i din kommune bruker resultatene f ra nasjonale prøver til å iv erksette støttetiltak på områder der prøv ene av dekker svakheter i opplæringen/ tilb udet til elevene? Ikke sikker/ubesv art Hvilken ty pe er du rektor f or? Barne Ungd omss kole Komb inert Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-ni vå Annet Ubes vart 6% 2% 6% 6% 6% 5% 6% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 50% 20% 42% 49% 39% 40% 44% 50% 50% 42% 25% 20% 28% 27% 25% 15% 25% 7% 9% 6% 7% 6% 10% 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 I hv ilken grad mener du at politikere i din kommune bruker resultatene f ra nasjonale prøv er til å iverksette støttetiltak på områder der prøvene av dekker svakheter i opplæringen/tilbudet til elevene? Ikke sikker/ubesvart Vurdering av f aglig kompetanse i kommuneadministrasjonen Sv ært eller ganske god Mindre god eller dårlig Vurdering av f aglig kompetanse blant politikerne i kommunestyret Sv ært eller ganske god Mindre god eller dårlig 6% 10% 2% 6% 21% 13% 25% 17% 21% 42% 43% 46% 44% 45% 23% 43% 13% 35% 25% 8% 6% 2% 4% 100% 100% 100% 100% 100%

24 Region Kommunestørrelse I hv ilken grad mener du at politikere i din kommune bruker resultatene f ra nasjonale prøver til å iv erksette støttetiltak på områder der prøv ene av dekker svakheter i opplæringen/ tilb udet til elevene? Ikke sikker/ubesv art Østla Sørog Vestla Trønd elag og Nord- Norge Under og f lere 10% 3% 3% 4% 4% 12% 6% 21% 19% 21% 18% 17% 28% 20% 40% 44% 43% 40% 45% 42% 42% 21% 29% 26% 32% 25% 12% 25% 9% 5% 7% 6% 9% 6% 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25 ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 13 I hv ilken grad setter eier n i stand til å f ølge opp resultatene etter at de nasjonale prøvene er avholdt? Ikke sikker/ubesv art 11% 46% 28% 11% 4% 100% 300 I hv ilken grad setter eier n i stand til å f ølge opp resultatene etter at de nasjonale prøvene er av holdt? Ikke sikker/ubesv art Hvilken ty pe er du rektor f or? Barne Ungd omss kole Komb inert Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-ni vå Annet Ubes vart 12% 9% 10% 9% 12% 25% 11% 47% 44% 43% 44% 50% 35% 50% 46% 24% 38% 30% 28% 26% 30% 50% 28% 11% 7% 14% 14% 8% 10% 11% 5% 2% 3% 5% 4% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 I hv ilken grad setter eier n i stand til å f ølge opp resultatene etter at de nasjonale prøvene er avholdt? Ikke sikker/ubesvart Vurdering av f aglig kompetanse i kommuneadministrasjonen Vurdering av f aglig kompetanse blant politikerne i kommunestyret Sv ært eller Mindre god Sv ært eller Mindre god ganske god eller dårlig ganske god eller dårlig 13% 17% 5% 11% 47% 37% 50% 44% 47% 27% 33% 22% 35% 29% 9% 27% 9% 13% 11% 4% 3% 2% 4% 3% 100% 100% 100% 100% 100% Region Kommunestørrelse I hv ilken grad setter eier n i stand til å f ølge opp resultatene etter at de nasjonale prøvene er av holdt? Ikke sikker/ubesv art Østla Sørog Vestla Trønd elag og Nord- Norge Under og f lere 13% 9% 10% 11% 6% 18% 11% 48% 50% 34% 44% 46% 49% 46% 22% 29% 38% 30% 28% 25% 28% 13% 10% 11% 11% 14% 8% 11% 4% 3% 7% 4% 6% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 14 I hv ilken grad bruker politikere i din kommune resultatene av de nasjonale prøv ene når de f oretar budsjettmessige prioriteringer? Ikke sikker/ubesv art 3% 16% 35% 34% 13% 100% 300 I hv ilken grad bruker politikere i din kommune resultatene av de nasjonale prøvene når de f oretar budsjettmessig e prioriteringer? Ikke sikker/ubesv art Hvilken ty pe er du rektor f or? Barne Ungd omss kole Komb inert Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-ni vå Annet Ubes vart 5% 1% 4% 2% 3% 18% 18% 10% 14% 17% 25% 50% 16% 35% 36% 34% 32% 41% 25% 35% 31% 33% 41% 41% 24% 15% 50% 34% 13% 13% 14% 9% 17% 35% 13% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28 I hv ilken grad bruker politikere i din kommune resultatene av de nasjonale prøv ene når de f oretar budsjettmessige prioriteringer? Ikke sikker/ubesvart Vurdering av f aglig kompetanse i kommuneadministrasjonen Sv ært eller ganske god Mindre god eller dårlig Vurdering av f aglig kompetanse blant politikerne i kommunestyret Sv ært eller ganske god Mindre god eller dårlig 3% 6% 2% 4% 16% 13% 22% 11% 16% 35% 23% 38% 33% 35% 32% 53% 20% 52% 36% 13% 10% 14% 4% 9% 100% 100% 100% 100% 100% Region Kommunestørrelse I hv ilken grad bruker politikere i din kommune resultatene av de nasjonale prøvene når de f oretar budsjettmessig e prioriteringer? Ikke sikker/ubesv art Østla Sørog Vestla Trønd elag og Nord- Norge Under og f lere 4% 2% 3% 2% 1% 8% 3% 23% 7% 16% 17% 9% 25% 16% 35% 37% 30% 34% 44% 20% 35% 21% 43% 41% 39% 32% 26% 34% 17% 11% 10% 8% 14% 22% 13% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29 ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 15 I hv ilken grad gir de nasjonale prøv ene lærerne helt ny informasjon om elev enes f aglige utf ordringer? Ikke sikker/ubesv art 7% 37% 44% 10% 2% 100% 300 I hv ilken grad gir de nasjonale prøv ene lærerne helt ny informasjon om elev enes f aglige utf ordringer? Ikke sikker/ubesv art Hvilken ty pe er du rektor f or? Barne Ungd omss kole Komb inert Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-ni vå Annet Ubes vart 7% 7% 8% 6% 9% 5% 7% 32% 53% 39% 38% 37% 35% 37% 46% 38% 44% 43% 43% 55% 100% 44% 13% 2% 8% 11% 9% 5% 10% 2% 1% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 I hv ilken grad gir de nasjonale prøv ene lærerne helt ny informasjon om elevenes faglige utf ordringer? Ikke sikker/ubesvart Vurdering av f aglig kompetanse i kommuneadministrasjonen Vurdering av f aglig kompetanse blant politikerne i kommunestyret Sv ært eller Mindre god Sv ært eller Mindre god ganske god eller dårlig ganske god eller dårlig 8% 3% 10% 3% 6% 37% 37% 45% 33% 39% 45% 40% 38% 51% 45% 9% 20% 5% 12% 9% 2% 2% 1% 1% 100% 100% 100% 100% 100% Region Kommunestørrelse I hv ilken grad gir de nasjonale prøv ene lærerne helt ny informasjon om elev enes f aglige utf ordringer? Ikke sikker/ubesv art Østla Sørog Vestla Trønd elag og Nord- Norge Under og f lere 6% 8% 7% 8% 6% 8% 7% 37% 38% 36% 33% 39% 43% 37% 41% 48% 44% 45% 44% 43% 44% 13% 6% 10% 11% 10% 6% 10% 2% 3% 3% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 16 Ønsker du å beholde de nasjonale prøv ene i den f orm de har i dag, ønsker du å beholde de nasjonale prøv ene, men i en annen f orm, eller ønsker du å av vikle ordningen med nasjonale prøv er? Beholde nasjonale prøv er som i dag Beholde nasjonale prøv er, men i en annen f orm Av v ikle ordningen med nasjonale prøv er Ikke sikker/ubesv art 48% 41% 9% 3% 100% 300 Ønsker du å beholde de nasjonale prøvene i den f orm de har i dag, ønsker du å beholde de nasjonale prøvene, men i en annen form, eller ønsker du å avv ikle ordningen med nasjonale prøv er? Beholde nasjonale prøv er som i dag Beholde nasjonale prøv er, men i en annen f orm Av v ikle ordningen med nasjonale prøv er Ikke sikker/ubesv art Hvilken ty pe er du rektor f or? Barne Ungd omss kole Komb inert Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-niv å Tre-ni vå Annet Ubes vart 45% 58% 48% 46% 56% 30% 48% 43% 33% 41% 41% 35% 60% 50% 41% 10% 9% 6% 9% 7% 10% 50% 9% 2% 5% 3% 2% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32 Ønsker du å beholde de nasjonale prøvene i den f orm de har i dag, ønsker du å beholde de nasjonale prøv ene, men i en annen f orm, eller ønsker du å avv ikle ordningen med nasjonale prøver? Beholde nasjonale prøver som i dag Beholde nasjonale prøver, men i en annen form Av vikle ordningen med nasjonale prøver Ikke sikker/ubesvart Vurdering av f aglig kompetanse i kommuneadministrasjonen Sv ært eller ganske god Mindre god eller dårlig Vurdering av f aglig kompetanse blant politikerne i kommunestyret Sv ært eller ganske god Mindre god eller dårlig 50% 33% 58% 41% 49% 39% 50% 36% 45% 41% 8% 13% 5% 12% 9% 3% 3% 1% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% Region Kommunestørrelse Ønsker du å beholde de nasjonale prøvene i den f orm de har i dag, ønsker du å beholde de nasjonale prøvene, men i en annen form, eller ønsker du å avv ikle ordningen med nasjonale prøv er? Beholde nasjonale prøv er som i dag Beholde nasjonale prøv er, men i en annen f orm Av v ikle ordningen med nasjonale prøv er Ikke sikker/ubesv art Østla Sørog Vestla Trønd elag og Nord- Norge Under og f lere 54% 48% 36% 37% 55% 58% 48% 34% 42% 52% 52% 32% 34% 41% 9% 8% 10% 9% 10% 6% 9% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33 ** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 19. DES JAN 201 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 17 Hvilken ty pe er du rektor for? Barne Ungdoms Kombinert 59% 15% 26% 100% 300 Hvilken ty pe er du rektor for? Barne Ungdoms Kombinert Hvordan er styringen av utdanningsområdet i kommunen organisert? To-nivå Tre-nivå Annet Ubesvart 55% 66% 60% 50% 59% 14% 15% 25% 15% 31% 20% 15% 50% 26% 100% 100% 100% 100% 100% Region Kommunestørrelse Hv ilken type er du rektor f or? Barne Ungdoms Kombinert Trønd elag og Nord- Under og f lere Sørog Østla Vestla Norge 62% 62% 46% 53% 63% 62% 59% 20% 12% 11% 13% 14% 20% 15% 18% 27% 43% 33% 23% 18% 26% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Åpenh Medlemsundersøkelse blant rektorer og led 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmode: Formål med denne delen av undersøkelsen har

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Rekruttering av rektorer

Rekruttering av rektorer Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Rekruttering av rektorer Undersøkelse blant norske kommuner og fylker 28. september-8. oktober 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Åpenhet, lojalitet og karrieremuligheter

Åpenhet, lojalitet og karrieremuligheter Åpenhet, lojalitet og arrieremuligheter søelse blant barnehagestyrere 2. 9. otober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjetinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. otober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima NIVI-rapport 2011:5 Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima Utarbeidet på oppdrag for Statens strålevern Av Geir Vinsand Forord Foreliggende rapport inneholder resultater

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant lærere i byggfag 7. nov. 3. desember 2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Undersøkelse om klassestørrelse og lærertetthet i skolen

Undersøkelse om klassestørrelse og lærertetthet i skolen Undersøkelse om klassestørrelse og lærertetthet i skolen Medlemsundersøkelse 28. april 25. mai 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Klassestørrelse og lærertetthet 1. Hvor mange elever har du ansvar

Detaljer

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Undersøkelse blant rektorer i videregående skole 2. 9. oktober 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. oktober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Holdning til karakterer i. Holdning til karakterer i barneskolen

Holdning til karakterer i. Holdning til karakterer i barneskolen Holdning til karakterer i Holdning til karakterer i barneskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i barneskolen i Oslo 1. 10. juni 2011 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Holdning til karakterer i barneskolen

Holdning til karakterer i barneskolen Holdning til karakterer i barneskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i barneskolen 1. 10. juni 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Hovedtall oppsummert I forbindelse med at det har kommet ulike forslag

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune Tilhørighet og veivalg for e Innbyggerundersøkelse i e 13. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ e Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjnomføring: 13. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Holdning til sammenslutning av og Vest-Agder fylker Innbyggerundersøkelse 29. april 24. mai 2010 Oppdragsgiver: fylkeskommune og Vest-Agder

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Åpenhet i Bergen kommune

Åpenhet i Bergen kommune Åpenhet i Bergen kommune Ansatteundersøkelse 10. 31. januar 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 10. 31. januar 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer