Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune"

Transkript

1 Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

2 FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap og inntrykk av idretts- og kulturtilbudet i Bergen desember DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER 601 UTVALG Telefonintervju Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Bergen. Utvalget er trukket tilfeldig fra husstandenes fasttelefon, i tillegg til tilfeldig trukket utvalg av mobiltelefonnummer. VEKTING FEILMARGIN Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen i området. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2 3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON RESPONS KONSULENT Bergen kommune, Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke William Hazell Idar Eidset PROSJEKTNUMMER

3 Innledning Undersøkelsen er gjort som en del av Bergen omnibus, som er en månedlig undersøkelse med 600 spurte representativt for Bergens befolkning over 18 år Undersøkelsen tar opp tre områder: Kontakt med kommunen Idrettstilbudet i Bergen Kulturtilbudet i Bergen

4 1. Har du tatt kontakt med Bergen kommune i løpet av det siste året? I tilfelle, hvordan har du tatt kontakt? Har det vært n = 601 Per brev Per epost Per telefon 6% 13% 20% 35 % har tatt kontakt med Bergen kommune siste år. Mest benyttet et telefonisk kontakt og e-post. Pga. at det var flere svar mulig, er det noen som har svart på mer enn ett alternativ. Gjennom Din Side 3% Det er ingen forskjell mellom menn og kvinner Personlig oppmøte Elektronisk søknadsskjema På annen måte 8% 3% 1% De mellom år er mest i kontakt. De med barn er oftere i kontakt med kommunen enn de som ikke har barn. Nei, Har ikke tatt kontakt siste år 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4

5 2. Hvordan fikk du svar? n = 210 Per brev Per epost 24% 32% Den vanligste måten en får svar på er per telefon og e- post. Det er stort samsvar mellom hvordan en får svar og hvordan en tar kontakt Per telefon 49% Gjennom Din Side 2% Personlig muntlig svar 17% På annen måte 1% Fikk ikke svar/ har ikke fått svar enda 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5

6 3. Så noen spørsmål om idrettstilbudet i Bergen. Har du i løpet av det siste året deltatt på noe av følgende? n = 601 På idrettsarrangement som tilskuer 41% 52 % av bergenserne har benyttet seg av idrettstilbudet i Bergen siste år. De fleste av disse har deltatt som tilskuer, men 22 % oppgir at de har deltatt selv på idrettsaktivitet eller trening. Som arrangør, tilrettelegger, eller hjelp ved idrettsarrangement eller aktivitet Deltatt selv på idrettsaktivitet eller trening 16% 22% Menn (60 %) deltar mer enn kvinner (45 %). Dette gjelder alle aktivitetene. De i alderen år deltar mer enn de øvrige (70 %). De under 30 år er de som deltar mest selv på idrettsaktivitet (32 %). Nei, har ikke deltatt på noe 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Høyest deltakelse i en eller flere av aktivitetene/ arrangementene finner vi blant de som bor i Åsane/Arna med 63 %, og lavest blant de som bor i Sentrum med 47 % 6

7 4. Hva er de viktigste grunnene til at du deltar selv på idrettsaktiviteter eller trening? Vil komme i form/holde meg i form 58% Viktigste grunn til å delta på idrettsaktiviteter er å komme i form, men også det sosiale blir nevnt av 24 %. Treffe likesinnede/det sosiale Støtte barn/familie som deltar Annet 24% 23% 27% Under Annet svarer 12 % at det er gøy å holde på med, mens 4 % driver med konkurranseidrett Å holde seg i form er viktigere for kvinner enn menn. Det sosiale er viktigere for menn enn kvinner. Ikke sikker 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7

8 5. Hvis du skal beskrive med et eller flere ord hva du synes et godt idrettstilbud kjennetegnes av, hva ville det være? I spørsmål 5 ville vi få det folk tenker på når de skal beskrive hva de mener er et godt idrettstilbud. Dette har vi laget en ordsky ut av (se neste slide) Det var et utall av ulike beskrivelser, som vi i noen grad har prøvd å systematisere. Med så mange svar er det nødvendig, for at det skal gi mening. Det var 25 % som ikke klarte å oppgi noen beskrivelse, og altså 75 % eller 450 som ga en beskrivelse. Tilgjengelighet var det som ble nevnt av flest (14 %)

9 5. Hvis du skal beskrive med et eller flere ord hva du synes et godt idrettstilbud kjennetegnes av, hva ville det være?

10 5. Hvis du skal beskrive med et eller flere ord hva du synes et godt idrettstilbud kjennetegnes av, hva ville det være? Kategorisert: Prosent Mangfold (inkl. bredde, allsidig, variert, tilbud for alle, inkluderende etc.) Tilgjengelighet (inkl. nærhet, åpningstider, fri tilgang etc.) Samhold/felleskap/miljø (inkl. trygt miljø, sosialt etc.) Barn og unge (inkl. aktivisering av unge, tilbud for barn og unge, tilrettelegging for barn etc.) Anleggsfasiliteter (inkl. gode idrettsanlegg, fasiliteter, og benevnelser på spesifikke typer haller/anlegg etc.) Gode trenere/ledere (inkl. kvalitet på ledere, kvalifiserte trenre etc.) 27 % 20 % 13 % 8 % 6 % 3 % Ingen 25 % Antall spurte 601

11 6. Hvor ser du etter eller skaffer du deg informasjon om idrettstilbud i Bergen? n = 601 I aviser På internett Via skole eller jobb Plakater/oppslagtavler Radio/Nærradio 1% 0% 3% 23% 43% Internett er den mest benyttede kilden for informasjon om idrettstilbudet i Bergen, sammen med aviser. Yngre bruker langt mer internett enn eldre, og eldre bruker langt mer aviser enn yngre. Gjennom venner og kjente («Word of 10% Brosjyrer Gjennom idrettslag Andre kilder Ikke sikker 1% 5% 4% 2% Holder meg ikke orientert om slikt 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 7. Kjenner du til eller har du hørt om tilbudet Sport2U? n = % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 92% 8 % har kjennskap eller har hørt om tilbudet Sport2U Litt høyere kjennskap blant kvinner enn menn (11 mot 6 %). Høyest kjennskap i Bergen Vest (12 %), og lavest i Åsane/Arna (6 %). Noe høyere kjennskap blant de med barn (11 mot 7 %). 20% 10% 8% 0% Ja Nei 12

13 8. Kjenner du til eller har du hørt om idrettstilbudet «Åpen Hall»? I tilfelle, har du eller noen i din husstand brukt idrettstilbudet «Åpen hall» i løpet av siste år? n = % 90% 80% 52 % av bergenserne kjenner til eller har hørt om tilbudet «Åpen hall». 20 % har også brukt det selv eller har folk i husstanden som har brukt det 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20% 31% 48% 70 % kjennskap blant de mellom år. 43 % kjennskap blant de under 30 år. De med barn har høyest kjennskap (73 %). 43 % har brukt tilbudet. Høyest kjennskap i Åsane/Arna og Fana/ytrebygda (58 %) og lavest i Sentrum (43 %). 0% Ja, kjenner til og har brukt det Ja, kjenner til, men har ikke brukt det Nei, kjenner ikke til 13

14 9. Har du i løpet av det siste året vurdert å gå på et idrettsarrangement eller en idrettsaktivitet uten at du likevel gikk på det? I tilfelle hva var det siste idrettsarrangementet eller idrettsaktiviteten du likevel ikke gikk på? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Brannkamp 8% Fotballkamp 6% Håndballkamp 3% Egen trening 4% Andre idrettsarrangement 4% Nei, det har ikke skjedd 74%

15 10. Hvorfor gikk du ikke på dette idrettsarrangementet eller idrettsaktiviteten? n = 159 Hadde ikke tid Noe kom i veien Det var for dyrt/hadde ikke penger til det Hadde ingen å gå med 5% 2% 22% 31% Årsakene til at en ikke gikk, er i første rekke at en ikke hadde tid, eller at noe kom i veien Annet inneholder bl.a. 7 % som svarer dårlig vær, 3 % at de heller valgte å se på TV, og 3 % at Brann er så dårlige. Passet dårlig med transport/kommunikasjon 1% Var ikke interessert i å gå likevel 6% Hadde ikke lyst 3% Ble syk 6% Annet 26% Ikke sikker 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

16 11. Har du i løpet av de siste 3 år vært tilskuer på et større nasjonalt eller internasjonalt idrettsarrangement i Bergen? n = % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% Hver femte bergenser har vært på et eller flere nasjonale eller internasjonale idrettsarrangement siste år. 24 % av mennene og 17 % av kvinnene har vært på slike arrangement. Høyest andel finner vi blant de unge (30 %). Denne synker gradvis med alder. 30% 20% 21% 10% 0% Ja Nei Ikke sikker 4% 16

17 12. Hvor viktig er det for deg at Bergen er vertskaps-by for større nasjonale og internasjonale idrettsarrangement? n = 601 Svært viktig 16% Bergenserne er litt delt i synet på hvor viktig det er at Bergen er vertsby for slike arrangementer. Ganske viktig 30% Til sammen 46 % mener det er viktig, mens 49 % mener det er mindre eller ikke viktig Mindre viktig 25% Menn er mer positive enn kvinner. De eldre er mer positive enn de yngre. Ikke viktig 24% Ikke sikker 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17

18 13. Så over til noen spørsmål om kulturtilbudet i Bergen. Har du i løpet av det siste året deltatt på noe av følgende? n = 601 Kulturarrangement som tilskuer 69% 3/4 av bergensere har benyttet seg av kulturtilbudet i Bergen siste år. For de fleste (69 %) gjelder dette som tilskuer/publikum. 14 % har deltatt selv. Som arrangør, tilrettelegger, eller hjelp ved kulturarrangement eller aktivitet Eller deltatt selv på kulturarrangement eller kulturaktiviteter 8% 14% Kvinner er generelt hyppigere brukere av kulturtilbudet enn menn, menn mest som tilskuer. Menn er mer aktive som deltakere og tilretteleggere enn kvinner. Nei, har ikke deltatt på noe 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

19 14. Hva er de viktigste grunnene til at du deltar selv på kulturarrangement eller kulturaktiviteter? n = 97 Interesse for kulturaktiviteten/liker å holde på med det Treffe likesinnede/det sosiale 32% 69% Dette spørsmålet gikk til de som selv har deltatt enten som aktør eller arrangør/hjelp. Den viktigste grunnen for å delta slik er interesse for aktiviteten (69 %), men også det sosiale er viktig for 1/3 av de som deltar Støtte barn/familie som deltar Annet 11% 24% Under Annet finner vi 8 % som har et profesjonelt/yrkesmessig forhold til å delta. Øvrige svar går stort sett på at det er viktig å delta/bidra, eller at man har en interesse av det Ikke sikker 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19

20 15. Hvis du skal beskrive med et eller flere ord på hva du synes et godt kulturtilbud kjennetegnes av, hva ville det være? På samme måte som for idrettstilbudet ba vi bergenserne beskrive hva som kjennetegner et godt kulturtilbud for dem På neste slide har vi laget en ordsky på basis av de svarene vi fikk. Det var 27 % som ikke klarte å oppgi noen beskrivelse, og altså 73 % eller 439 som ga en beskrivelse. Mangfold og variert tilbud var det som ble nevnt av flest

21 15. Hvis du skal beskrive med et eller flere ord på hva du synes et godt kulturtilbud kjennetegnes av, hva ville det være?

22 15. Hvis du skal beskrive med et eller flere ord på hva du synes et godt kulturtilbud kjennetegnes av, hva ville det være? Kategorisert: Prosent Mangfold (inkl. bredde, allsidig, variert, tilbud for alle etc.) 32 % Tilgjengelighet (inkl. nærhet, folkelig etc.) 9 % God kvalitet (inkl. gode aktører, profesjonalitet etc.) 8 % Spennende/interessant (inkl. nyskapende, engasjerende, inspirerende, oppdatert etc.) Beskrivelse av ulike kulturformer (inkl. musikk, konserter, teater, revy, dans, etc.) Underholdende (inkl. festlig, opplevelse, humor, glede etc.) 8 % 8 % 6 % Gunstige priser (inkl. rimelig, grei pris etc.) 6 % Ingen 27 % Antall spurte 601

23 16. Hvor ser du etter eller skaffer du deg informasjon om kulturtilbud i Bergen? n = 601 I aviser På internett 51% 61% Aviser er den viktigste kilden til informasjon om kulturtilbudet i Bergen (61 %), men også internett er mye benyttet (51 %) Via skole eller jobb Plakater/oppslagtavler Radio/Nærradio 3% 3% 1% Utover dette er det stort sett de samme trekkene som for idrettstilbudet Gjennom venner og kjente («Word of 12% Brosjyrer/magasiner/bilag i aviser Gjennom kulturaktører/institusjoner Andre måter Ikke sikker Holder meg ikke orientert om slikt 5% 2% 6% 0% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23

24 17. Kjenner du til eller har du hørt om oversikten «Finn din fritidsaktivitet» på Bergen kommunes nettsider? I tilfelle, har du brukt oversikten "Finn din fritidsaktivitet!"? n = % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 90% 10 % har hørt om oversikten «Finn din fritidsaktivitet». Bare 2 % har benyttet seg av den. Litt bedre kjennskap blant kvinner enn menn (12 mot 9 %) 10% 0% 2% Ja, kjenner til og har brukt den 8% Ja, kjenner til, men ikke brukt den Nei kjenner ikke til 24

25 18. Har du brukt Bergen Offentlige Bibliotek (det kommunale biblioteket) det siste året? n = % 90% Nesten halvparten (48 %) har benyttet seg av Bergen Offentlige Bibliotek siste året. 80% 55 % av kvinnene, 40 % av mennene. 70% 60% Høyest andel blant de under 30 år (54 %), lavest blant de mellom år (44 %) 50% 40% 48% 50% Høyere andel blant de med barn (53 mot 45 %) 30% 20% 10% 0% Ja Nei Ikke sikker 2% 25

26 19. Kjenner du til eller har du hørt om tilbudet om søndagsåpent bibliotek i Bergen? n = % 90% 80% 70% 60% 61% 39 % kjenner til tilbudet om søndagsåpent bibliotek. 47 % av de som har brukt biblioteket, kjenner tilbudet. Eldre kjenner tilbudet bedre enn unge. 50% 40% 39% 30% 20% 10% 0% Ja Nei 26

27 20. Kjenner du til eller har du hørt om Kulturskolen i Bergen? I tilfelle, hvilke tilbud kjenner du til at Kulturskolen i Bergen tilbyr? n = 601 Dans Musikk 13% 43% 76 % av innbyggerne over 18 år har hørt om kulturskolen, og 49 % kan oppgi et eller flere av de tilbudene som er på kulturskolen Musikkterapi 3% Mest kjent er tilbudet innen musikk. Teater Kunstfag 8% 16% Kvinner har generelt bedre kjennskap enn menn, og de med barn har bedre kjennskap til tilbudet enn de som ikke har barn. Talentprogram 1% Annet 6% Har hørt om kulturskolen, men kjenner ikke til noen tilbud Nei, har ikke hørt om kulturskolen 27% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 27

28 21. Kjenner du til eller har du hørt om lokale kulturdager/strøksmarkeringer i bydelene eller i sentrum? n = % 90% 80% 70% 60% 50% 58% 6 av 10 bergensere har kjennskap til eller har hørt om kulturdager/strøksmarkeringer i bydelene. Litt høyere kjennskap blant kvinner enn menn (63 mot 54 %) Kjennskapen til dette er høyest i Åsane/Arna med 75 %. Lavest kjennskap i Sentrum med 47 %. 40% 36% 30% 20% 10% 0% Ja Nei Ikke sikker 6% 28

29 22. Har du i løpet av det siste året vurdert å gå på et kulturarrangement eller en kulturaktivitet uten at du likevel gikk på det? I tilfelle hva var det siste kulturarrangementet eller kulturaktiviteten du likevel ikke gikk på? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Konsert 17% Teater 4% Kulturdager i bydelen 5% Kino 1% Andre kulturarrangement/aktiviteter 5% Husker ikke 5% Nei, det har ikke skjedd 63%

30 23. Hvorfor gikk du ikke på dette kulturarrangementet eller kulturaktiviteten? n = 225 Hadde ikke tid Noe kom i veien Det var for dyrt/hadde ikke penger til det 5% 29% 36% Også når det gjelder kulturaktiviteter, er de viktigste årsakene til at en ikke kommer seg på det en hadde tenk, at en ikke fikk tid, eller at noe kom i veien Hadde ingen å gå med 2% Passet dårlig med transport/kommunikasjon 2% Var ikke interessert i å gå likevel 3% Hadde ikke lyst 1% Ble syk 5% Annet 16% Ikke sikker 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30

31 Kundenavn: Bergen kommune Prosjekt: Bergen omnibus Prosjektleder: Idar Eidset Mobil: E-post:

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

VA Brukerundersøkelsen 2009

VA Brukerundersøkelsen 2009 VA Brukerundersøkelsen 2009 Noen resultat fra brukerundersøkelser om vann og avløp i Bergen, gjennomført i tidsrommet 1994-2009. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune Tilhørighet og veivalg for e Innbyggerundersøkelse i e 13. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ e Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjnomføring: 13. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Holdning til sammenslutning av og Vest-Agder fylker Innbyggerundersøkelse 29. april 24. mai 2010 Oppdragsgiver: fylkeskommune og Vest-Agder

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013

SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013 SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013 Antall respondenter 2 037 A. Navn på skole: B. Hvor mange barn har du i SFO? 1 1 1 668 81,9 % 82,4 % 2 2 340 16,7 % 16,8 % 3 3 14 0,7 % 0,7 % 4 4 2 0,1 % 0,1 %

Detaljer