Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger"

Transkript

1 Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger juni

2 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: juni 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 154 Kartlegge hvor mange man har på 1. klassetrinn inneværende og kommende skoleår. Telefonintervju Utvalg: Vekting: Undersøkelsen er gjennomført mot barneskolene i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Bruttoutvalget er hentet fra de respektive kommuners liste over alle skoler på som har klasser fra 1-7 trinn. Undersøkelsen er besvart av rektor eller tilsvarende. Totalt bestod bruttoutvalget av 223 skoler. Opprinnelig var det 227, men 4 av disse oppga at de ikke hadde 1. klasser. Disse er derfor utelatt fra bruttoen. 154 av skolene besvarte undersøkelsen, noe som medfører en svarprosent på 69. Svarprosentene fordelt på kommunene er 65 % i Oslo, 75 % i Bergen, 65 % i Trondheim og 78 % i Stavanger. Alle svarprosenter over 50 må normalt anses som høye. Resultatene er ikke vektet Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2,6-4,4 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Oppdragsgiver: Kontaktperson: Konsulent: Utdanningsforbundet Rikke Bjurstrøm Idar Eidset Prosjektnummer:

3 HOVEDTALL OPPSUMMERT Det er nå snart 20 år siden det ble innført skolegang for 6-åringer (Reform 97). I denne reformen ble det vektlagt at dersom det var mer enn 18 i en førsteklasse, skulle klassen ha to pedagoger. Vi ønsket med denne undersøkelsen å gjøre en kartlegging av klassestørrelsene på 1. trinn, nå snart 20 år etter Reform 97. Vi tok her utgangspunkt i barneskolene i de fire største kommunene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vi har intervjuet 154 barneskoler som har klasser på 1. trinn i disse bykommunene. I denne undersøkelsen har vi forsøkt å få oversikt over hvor mange førsteklasser man har på skolene og hvor store disse klassene har vært inneværende skoleår. I tillegg har vi spurt om hvor mange klasser man planlegger med kommende skoleår og hvor store man antar disse vil være. Vi har også spurt om i hvilken grad man legger til rette for deling av klasser, samt hva rektorene mener er ideell klassestørrelse. I gjennomgangen nedenfor presenteres resultatene i hovedsak for alle skolene i undersøkelsen. Selv om nedbrytninger på undergrupper som kommune og klassestørrelse er beheftet med relativt store feilmarginer, vil vi likevel se på dette i kommentarene til hovedresultatene. 3

4 Antall klasser på 1. trinn Vi kartla først hvor mange klasser man har hatt på skolen inneværende skoleår, samt hvor mange man planlegger med til kommende skoleår. Følgende to spørsmål er stilt: 1. Hvor mange førsteklasser/grupper har det vært på skolen din inneværende skoleår? NOTER ANTALL KLASSER/GRUPPER 3. Hvor mange førsteklasser/grupper er det planlagt på skolen din for kommende skoleår? NOTER ANTALL KLASSER/GRUPPER Antall klasser/grupper på 1. trinn inneværende skoleår og kommende skoleår (n=154) % 45% 51% 48% % 6% 1% Ingen klasser 1-2 klasser 3-4 klasser 5-6 klasser Inneværende skoleår Kommende skoleår Tallene for inneværende år viser at 44 % av skolene har 1-2 klasser/grupper, mens 51 % har 3-4 klasser/grupper på 1. trinn. De resterende 6 % av skolene har 5-6 klasser grupper. Kommende år er det 2 skoler (1 %) som oppgir at de ikke kommer til å ha noen klasser/grupper på 1. trinn. Videre ser vi at der er litt færre som vil ha 3-4 klasser, mens andelen som vil ha 1-2 klasser går svakt opp. Andelen som har 5-6 klasser vil være stabil på 6 %. Siden resultatene over er kategorisert, gir dette ikke et fullstendig bilde over andeler som vil redusere eller øke antall klasser/grupper. Det kan også være endringer innad i kategoriene som f.eks. reduksjoner fra 4 til tre klasser o.l. En gjennomgang av de nøyaktige svarene viser at 70 % av skolene beholder samme antall klasser/grupper kommende skoleår som de har hatt inneværende skoleår. 16 % kommer til å redusere antall klasser, mens 14 % kommer til å øke antall klasser. 4

5 Klassestørrelse på 1. trinn På samme måte som for antall klasser, kartla vi vanlig klassestørrelse på 1. trinn inneværende skoleår og antatt klassestørrelse kommende skoleår. Følgende to spørsmål er stilt: 2. Hvor mange har det til vanlig vært i hver av disse klassene/gruppene inneværende skoleår? Med «til vanlig» mener vi antall som hører fast til klassen. NOTER ANTALL ELEVER 99=IKKE SIKKER 4. Hvor mange vil det bli til vanlig i hver av disse klassene/gruppene? Med «til vanlig» mener vi antall som hører fast til klassen. NOTER ANTALL ELEVER 99=IKKE SIKKER 5 45% 4 Klassestørrelse på 1. trinn inneværende skoleår og kommende skoleår (n=154) 35% 3 25% 2 27% 3 26% 26% 21% 21% 18% 26% 15% 1 5% 18 eller færre 1% 2% 3% Mer enn 28 Ingen/ikke sikker Inneværende skoleår Kommende skoleår 27 % av skolene har inneværende skoleår til vanlig hatt 18 eller færre i klassene/gruppene på 1. trinn. Til sammen 73 % har altså klasser/grupper som er større enn 18, hvorav 30 % har 19-22, 21 % har 23-25, og 21 % har I tillegg er det 1 % som har flere enn 28. Til neste skoleår er det forventet at andelen skoler med klasser/grupper på vil øke til 26 %, og andelen med mer enn 28 vil øke til 2 %. I lys av at kunnskapsministeren har uttalt at 25 i første klasse er for mye, kan det være interessant å se hvor stor andel av skolene i undersøkelsen som har 25 eller flere på 1. trinn. Dette kommer ikke fram av kategoriseringen i figuren siden den er kategorisert med elev og En rekategorisering av svarene på dette spørsmålet viser at 28 % av skolene har hatt klassestørrelser på 25 eller flere inneværende skoleår, mens 36 % av skolene planlegger med slike klasser kommende skoleår. 5

6 Vi finner ganske klare forskjeller på klassestørrelsene når vi ser dette i forhold til hvilke kommuner skolene befinner seg i. Nedenfor gjengis fordelingen på klassestørrelsene som har vært inneværende skoleår fordelt på de fire byene. Klassestørrelse 1. trinn inneværende skoleår (2015/2016) Kommune Oslo Bergen Trondheim Stavanger Totalt 18 eller færre 7% 43% 73% 14% 27% % 24% 14% 43% % 29% 14% 19% 21% % 5% 19% 21% Mer enn 28 1% 5% 1% Sum Antall spurte Selv om antall skoler i de enkelte kommuner bidrar til en del feilmarginer, til tross for at vi har høye svarprosenter, ser vi en merkbar forskjell mellom Osloskolene og skolene i Bergen og Trondheim. Det er først og fremst i Oslo, og i noen grad Stavanger, at vi finner skolene som har store førsteklasser. I Oslo har 4 av 10 skoler klassestørrelser på 26 eller mer. I Trondheim og Bergen forekommer dette nesten ikke. Mens bare 7 % av skolene i Oslo har klassestørrelser på 18 eller færre, er det 73 % av skolene i Trondheim som oppgir å ha klasser/grupper på denne størrelsen. I Bergen er denne andelen 43 %. Når vi spør de samme skolene om hva som er forventet klassestørrelser på 1. trinn, ser vi at det går mot større klasser i alle kommuner. Klassestørrelse 1. trinn kommende skoleår (2016/2017) Kommune Oslo Bergen Trondheim Stavanger Totalt 18 eller færre 13% 31% 59% 24% 26% % 38% 18% 24% 26% % 1 18% 29% 18% % 14% 24% 26% Mer enn 28 3% 2% 2% Ingen eller usikker 1% 5% 5% 3% Sum Antall spurte Tendensen er at det i Oslo og Stavanger blir litt flere skoler som har klasser på 18 og færre, men også at det blir flere skoler i Oslo med klassestørrelser med mer enn 25. I Bergen og Trondheim blir det færre skoler som har klasser med 18 eller færre. For Bergens del ser vi en økning i andel skoler med mer enn 25 (fra 5 til 16 %). I Trondheim er det fortsatt ingen skoler som planlegger med klassestørrelser over 25. 6

7 Endringer av planlagt klassestørrelse går altså begge veier. I figuren nedenfor har vi satt opp en oversikt over andelene som oppgir en endring i klassestørrelsen kommende skoleår sammenlignet med inneværende skoleår, basert på faktiske klassestørrelser de oppgir på spørsmålene, altså ikke kategorisert som i figuren over. Dette målet er relativt grovt i den forstand at en økning eller reduksjon inneholder endringer med alt fra 1 til flere Økning eller reduksjon av klassestørrelse (n=154) % 31% 4 1 Reduksjon Samme som idag Økning Dette viser at 40 % av skolene planlegger neste skoleår med en økning i vanlig klassestørrelse, mens 29 % planlegger med en reduksjon. 31 % regner med ingen endring i klassestørrelsene til neste år. Det er i første rekke skoler med de laveste klassestørrelsene som melder om en økning til neste år. Blant skolene med klasser som har 18 eller færre svarer 48 % at de planlegger med en økning, mens 54 % av skolene som i dag har gjør det samme. Andelene skoler som planlegger en økning avtar jo større klassene allerede er. Blant skolene som har i klassene er det 35 % som planlegger en økning, mens 45 % planlegger en reduksjon. Blant skolene som har per klasse planlegges neste skoleår med en økning for 16 %, mens 45 % oppgir en reduksjon (39 % antar at klassene blir som i dag). Alle de få skolene med mer enn 28 i klassene planlegger en reduksjon neste år. Det er videre en ganske klar sammenheng mellom skoler som planlegger en endring i antall klasser til neste år og endring i klassestørrelse. Et klart flertall av skolene som planlegger en reduksjon i antall klasser, oppgir at dette medfører større klasser. Blant de som planlegger en økning i antall klasser, er det et flertall som oppgir en reduksjon i antall. 7

8 Deling av klasser Som nevnt innledningsvis var det ved innføringen av Reform 97 forutsatt at dersom det var mer enn 18 i en førsteklasse, skulle klassen ha to pedagoger. I spørsmål 5 ønsket vi å vite om det var lagt til rette for deling av klasser på flere lærere. 5. Er det lagt til rette for at 1. klassene kan deles på flere lærere (lærerutdannede) i enkelte timer, enten i samme klasserom eller ved hjelp av ekstra rom? Vi tenker her ikke på assistenter eller lærere som følger enkelt av spesialpedagogiske hensyn. 10 Er det lagt til rette for at 1. klassene kan deles på flere lærere (lærerutdannede) i enkelte timer, enten i samme klasserom eller ved hjelp av ekstra rom? (n=154) % % Ja Nei Ikke sikker 1% 82 % av skolene i undersøkelsen oppgir at det er lagt til rette for deling av klassene på flere lærere (lærerutdannede) i enkelte timer. 17 % av skolene oppgir at det ikke legges til rette for dette. Selv om det er et klart flertall som legger til rette for dette i alle de fire byene, finner vi noen forskjeller. Kommune Oslo Bergen Trondheim Stavanger Totalt Er det lagt til rette for Ja 74% 9 82% 95% 82% at 1. klassene kan Nei deles på flere lærere 25% 1 14% 5% 16% (lærerutdannede) i Ikke sikker enkelte timer, enten i samme klasserom 1% 5% 1% eller ved hjelp av ekstra rom? Sum Antall spurte

9 Lavest andel som tilrettelegger for dette finner vi i Oslo, mens Bergen og Stavanger i høy grad legger til rette for dette. I Trondheim er det 82 % av skolene som tilrettelegger for deling. I Bergen, Trondheim og Stavanger er det omtrent utelukkende skoler med klasser på 18 eller færre som oppgir at de ikke tilrettelegger for deling av klasser. I Oslo er det imidlertid 27 % av skolene med klassestørrelse som ikke tilrettelegger for deling. 31 % av Osloskolene med klassestørrelse har heller ikke tilrettelagt for deling av klassen. I spørsmål 5 spurte vi om det var tilrettelagt for deling av klassene, men ikke omfanget av dette. Vi fulgte derfor opp med spørsmål om hvor mye det blir tilrettelagt for slik deling av klassene på flere lærere. Dette gikk i utgangspunktet til de som svarte ja på spørsmål 5. I figuren har vi lagt inn de som ikke har tilrettelagt for deling i kategorien «Nei, ikke tilrettelagt for deling av klasser», slik at vi får andelene basert på alle skolene i undersøkelsen. 6. Hvor mye er det lagt til rette for at klassene kan deles? Er det Hvor mye er det lagt til rette for at klassene kan deles? (n=154) Flere timer hver dag 47% Minst en time hver dag 14% Noen timer i uken 13% Minst en time i uken 2% Sjeldnere 1% Ikke sikker 6% Nei, ikke lagt tilrette for deling av klasser 18% Dette viser at 47 % eller omtrent halvparten av skolene tilrettelegger for deling flere timer hver dag, mens ytterligere 14 % gjør dette minst en time hver dag. En kan altså si at 61 % av skolene har tilrettelagt for dette på daglig basis. Til sammen 15 % har en ordning for dette ukentlig, mens 1 % gjør det en sjelden gang. 6 % er ikke helt sikre på hvor mye dette blir gjort. 9

10 Med unntak av at flere skoler i Oslo ikke tilrettelegger for deling, er det mindre forskjeller mellom byene i hvor mye man tilrettelegger for deling. Andelene som oppgir at dette blir gjort flere timer hver dag varierer fra 41 % i Trondheim til 52 % i Stavanger. Hvor mye er det lagt til rette for at klassene kan deles? Kommune Oslo Bergen Trondheim Stavanger Totalt Flere timer hver dag 46% 48% 41% 52% 47% Minst en time hver dag 14% 12% 14% 14% 14% Noen timer i uken 7% 17% 18% 19% 13% Minst en time i uken 1% 5% 2% Sjeldnere 1% 5% 1% Ikke sikker 3% 1 9% 5% 6% Nei, ikke lagt tilrette 26% 1 18% 5% 18% for deling av klasser Sum Antall spurte Ser vi dette i forhold til klassestørrelse inneværende skoleår, varierer andelen som har tilrettelagt for deling flere timer per dag fra 52 % for klassestørrelse til 41 % for klassestørrelse Blant de få skolene som har mer enn 28 per klasse svarer alle at de deler klassene flere timer hver dag. Klassestørrelse 1. trinn inneværende skoleår (2015/2016) 18 eller færre Mer enn 28 Totalt Hvor mye er Flere timer hver det lagt til rette dag 43% 52% 47% 41% 10 47% for at klassene Minst en time kan deles? hver dag 12% 13% 13% 19% 14% Noen timer i uken 12% 15% 13% 13% 13% Minst en time i uken 5% 2% 2% Sjeldnere 2% 3% 1% Ikke sikker 5% 7% 9% 3% 6% Nei, ikke lagt tilrette for deling 24% 9% 16% 25% 18% av klasser Sum Antall spurte

11 Dersom vi deler skolene i to kategorier, de som har klassestørrelse på 18 eller færre, og de som har klassestørrelse på 19 eller flere, finner vi at knapt halvparten (48 %) av skolene med 19 eller flere per klasse har lagt til rette for at klassene kan deles flere timer per dag. 76 % av dem har lagt til rette for deling ukentlig, dvs. minst en time i uken eller mer. Klassestørrelse 1. trinn inneværende skoleår (2015/2016) 18 eller færre 19 eller flere Totalt Hvor mye er det lagt til rette for at klassene kan deles? Flere timer hver dag 43% 48% 47% Minst en time hver dag 12% 14% 14% Noen timer i uken 12% 13% 13% Minst en time i uken 5% 1% 2% Sjeldnere 2% 1% Ikke sikker 5% 6% 6% Nei, ikke lagt tilrette for deling av klasser 24% 15% 18% Sum Antall spurte

12 Rektors vurdering av dagens klassestørrelse I spørsmål 8 ba vi rektor vurdere hvordan han/hun ville karakterisere elevtallet på første trinn på skolen. 8. Hvordan vil du karakterisere elevtallet i klassene på første trinn på skolen din? Er klassene Hvordan vil du karakterisere elevtallet i klassene på første trinn på skolen din? Er klassene (n=154) 7 66% % 8% 3% For store Passe store Eller er de små Ikke sikker 2/3 av rektorene vurderer elevtallet i klassene på sin skole som passe store. Bare 8 % karakteriserer sine klasser som små, mens 23 % mener de er for store. Ser vi dette i forhold til klassestørrelsene på skolene får vi følgende fordeling. Hvordan vil du karakterisere elevtallet i klassene på første trinn på skolen din? Er klassene Klassestørrelse 1. trinn inneværende skoleår (2015/2016) 18 eller Mer enn 28 færre Totalt For store 2% 22% 25% 47% 5 23% Passe store 71% 7 66% 53% 5 66% Eller er de små Ikke sikker 21% 7% 3% 8% 5% 2% 6% 3% Sum Antall spurte Ikke uventet øker andelene som mener klassene er for store jo større klassene er, men det er likevel flertall i alle skolene som mener klassene er passe store. 12

13 Kommunevis får vi følgende fordeling: Hvordan vil du karakterisere elevtallet i klassene på første trinn på skolen din? Er klassene Kommune Oslo Bergen Trondheim Stavanger Totalt For store 3 14% 9% 29% 23% Passe store 65% 64% 68% 67% 66% Eller er de små 4% 17% 9% 5% 8% Ikke sikker 5% 14% 3% Sum Antall spurte Det i byene som har flest store klasser som også i størst grad mener klassene er for store. Likevel er det flertall på mellom 64 og 68 % i alle de fire byene, som mener elevtallet er passe. 13

14 Den ideelle klassestørrelsen på 1. trinn Vi ba rektorene vurdere hva de mener er den ideelle størrelsen på en førsteklasse. Følgende spørsmål ble stilt. 7. Hva er ideell klasse/gruppestørrelse per lærer for første klassetrinn, etter din mening? NOTER ANTALL ELEVER 99=IKKE SIKKER Ved å bruke samme kategorisering som i spørsmålene om klassestørrelse inneværende og kommende skoleår, får vi følgende fordeling. For sammenligningens skyld har vi også lagt inn fordelingen på klassestørrelsene som er planlagt kommende skoleår. Rektorenes vurdering av hva som er ideell klassestørrelse sammenlignet med hva planlagt klassestørrelse på skolen kommende skoleår (n=154)l 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 36% 18 eller færre 44% 26% 26% 12% 18% 3% 26% 6% 2% 3% Mer enn 28 Ikke sikker Ideell klassestørrelse Klassestørrelse kommende skoleår Dette viser at det er ganske stor forskjell på hva rektorene vurderer som den ideelle klassestørrelse og hva klassestørrelsene de planlegger for kommende skoleår. De fleste (80 %) mener den ideelle størrelsen er inntil % mener klassestørrelsen bør være 18 ellever eller færre, mens 44 % mener den ideelle størrelsen er Til sammen 15 % mener klassestørrelsen ideelt sett bør være større enn dette. I realiteten planlegger imidlertid 46 % av skolene med klassestørrelser større enn

15 Sett i forhold til hva skolene faktisk planlegger for kommende skoleår, får vi følgende fordeling av hva man mener er ideelt. Klassestørrelse 1. trinn kommende skoleår (2016/2017) 18 eller færre Mer enn 28 Ingen eller usikker Totalt Hva er ideell 18 eller færre klasse/gruppestørrelse 63% % per lærer for første % 65% 19% 53% 10 25% 44% klassetrinn % 3% 37% 13% 25% 12% kategorisert % 3% 4% 5% 3% Ingen eller usikker 5% 11% 1 6% Sum Antall spurte Ikke uventet er det blant skolene med de minste klassestørrelsene at virkeligheten stemmer best med idealet. Vi kan også se dette i forhold til kommunene skolene tilhører. Det gir oss følgende fordeling. Hva er ideell klasse/gruppestørrelse per lærer for første klassetrinn - kategorisert Kommune Oslo Bergen Trondheim Stavanger Totalt 18 eller færre 13% 55% 86% 19% 36% % 43% 5% 67% 44% % 1 12% % 5% 3% Ingen eller usikker 9% 2% 9% 6% Sum Antall spurte I Bergen og Trondheim er det ingen av skolene som mener at det ideelle elevtallet i første klasse bør være mer enn 22. Som vi har sett er det også i disse byene klassestørrelsene i dag er minst. Rektorene i Oslo er imidlertid mer tilbøyelig til å se på noe større klasser som det ideelle, men også her oppgir flertallet (62 %) at det ideelle tallet er lavere enn

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Rekruttering av rektorer

Rekruttering av rektorer Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Rekruttering av rektorer Undersøkelse blant norske kommuner og fylker 28. september-8. oktober 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Holdning til sammenslutning av og Vest-Agder fylker Innbyggerundersøkelse 29. april 24. mai 2010 Oppdragsgiver: fylkeskommune og Vest-Agder

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Undersøkelse blant rektorer i videregående skole 2. 9. oktober 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. oktober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn Fakta om undersøkelsen: Utfører InFact Norge AS Populasjon Norge, innbyggere +18 år Antall intervjuer 1.008 Vekting, alder og bosted Feilmargin Maksimalt +/- 3,1 % Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo,

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo, Rapport Kopiering av opphavsbeskyttet innhold Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold Utarbeidet for: Norwaco Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen Oslo, 30.09.2005. Side 2 Innholdsfortegnelse 1 OM UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus)

Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus) Kjennskap)og)kunnskap) om)lavenergi)og) passivhus) Undersøkelseibyggenæringen) 28.november 16.desember2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet 2 Prosjektinformasjon) Formål:)) Åkartleggekjennskapogkunnskapomkringtemaetlavenergiogpassivhusfor

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse i byggenæringen 12. november 7. desember 2015 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Muldvarpen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn:

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn: Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Metode og utvalg 6 3 4 Tillitsvalgte og ledere om bruk av engelsk i industri og bygge- og 5 Vedlegg 31 25 Tillitsvalgte: bruk av engelsk i industri og bygge- og 11 2 1 Hovedfunn

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET TIL DÅRLIG D INNEKLIMA VED LANDÅS S SKOLE Rapport utarbeidet av FAU ved Landås s skole November 2011 Innhold 1. Bakgrunn for undersøkelsen side 3 2. Kartleggingsskjemaet

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Holdning til karakterer i. Holdning til karakterer i barneskolen

Holdning til karakterer i. Holdning til karakterer i barneskolen Holdning til karakterer i Holdning til karakterer i barneskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i barneskolen i Oslo 1. 10. juni 2011 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Delfinen barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende meningsmåling 16. februar - 2. mars 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003]

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Undersøkelse om svømmedyktighet 2003 Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Prosjektinformasjon Side 2 Formål: Kartlegging av svømmedyktighet blant 5. klassinger og lærernes

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer