Åpenhet, lojalitet og karrieremuligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpenhet, lojalitet og karrieremuligheter"

Transkript

1 Åpenhet, lojalitet og arrieremuligheter søelse blant barnehagestyrere otober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

2 Prosjetinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: otober 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 300 Utvalg: Veting: Å få bedre innsit i ulie problemstillinger nyttet til soleledelse, soleeiers styring, arrieremuligheter i solen samt retorenes mulighet for å drive pedagogis veiledning Telefonintervju Det er truet et representativt utvalg av ommunale og private barnehager i Norge. Utvalget er truet fra bedriftsdatabasen Bizweb. Resultatene er ie vetet. Feilmargin: Resultatene må toles innenfor feilmarginer på +/-3-5 prosentpoeng for hovedfrevensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Oppdragsgiver: Kontatperson: Respons onsulent: Prosjetnummer: Utdanningsforbundet Rie Bjurstrøm Idar Eidset d 2

3 Hovedtall oppsummert Denne undersøelsen er gjennomført i perioden otober Formålet med undersøelsen har vært å få bedre innsit i ulie problemstillinger nyttet til åpenhet, barnehageeiers styring, og arrieremuligheter i barnehagesetoren. Det er intervjuet 300 barnehagestyrere fordelt på 164 ommunale barnehager, 101 private barnehager, og 35 barnehager eid av stiftelser organisasjoner. Innledningsvis i undersøelsen to vi opp temaet om åpenhet i forhold til mediene. Vi var i første omgang interessert i å vite i hvilen grad styrerne opplever asept for å unne gå ut offentlig og uttrye seg ritis til barnehageeier, enten de er private ommunen. 2. I hvilen grad mener du det er asept for at du an gå ut offentlig, for esempel i mediene, og uttrye deg ritis til barnehageeier (enten ommunen privat)? LES OPP % av styrerne mener det i stor grad er asept for at en som styrer an uttale seg ritis til barnehageeier. Tar vi med de 16 % som mener det i noen grad er asept for dette, an vi si at alt i alt 26 % av barnehagestyrerne opplever asept for slie offentlige uttalelser. Derimot svarer til sammen 52 % av retorene at sli asept i liten grad er til stede. 33 % svarer i mindre liten grad, mens 19 % svarer at det ie er asept for dette i det hele tatt. Det er en relativt høy andel på 22 % som valgte å svare «ie sier» på dette spørsmålet. De fleste av disse valgte å avstå fra å svare, da de selv var eier av barnehagen. Dette ser vi spesielt blant styrerne i private barnehager der andelen som svarer «ie sier» er på 33 %, mens den blant styrerne i ommunale barnehager er 12 %. 3

4 At en del av styrerne i privat setor også er eiere av barnehagen, påvirer no også svarene på i hvilen grad man har asept for å uttale seg offentlig. Mens 66 % av styrerne i ommunale barnehager svarer at det i liten ingen grad er asept for slie uttalelser, er denne andelen 39 % blant styrerne i private barnehager. Tilsvarende hos styrere i barnehager eid av stiftelser/organisasjoner er 28 %, men blant disse er det såpass få svar at en sal være forsitig med å tree noen onlusjoner. Vi fulgte opp de som svarte i mindre liten grad, ie i det hele tatt på spørsmål 3, med et spørsmål om en ville deltatt mer i den offentlige barnehagedebatten, hvis en hadde følt seg trygg på at barnehageeier støttet en sli åpenhet. Det er 158 som har svart på dette spørsmålet. HVIS I MINDRE/LITEN GRAD ELLER IKKE I DET HELE TATT I SPM 3 3. I hvilen grad ville du ha deltatt mer i den offentlige barnehagedebatten hvis du hadde følt deg trygg på at eier (enten privat ommunen) støttet en sli åpenhet? LES OPP 1-4 Blant de som mener det er liten asept for at de an uttale seg ritis til barnehageeier i offentligheten, svarer flertallet at de ville ha deltatt mer i den offentlige utdanningsdebatten dersom de hadde følt seg trygg på at soleeier støttet en sli åpenhet. Til sammen 56 % svarer at de i stor noen grad ville deltatt mer i den offentlige utdanningsdebatten, hvorav 15 % i stor grad og 41 % i noen grad. Blant styrerne av ommunale barnehager er det 52 % som ville deltatt mer, mens 64 % av styrerne i private barnehager svarer det samme. 4

5 I spørsmål 4 ønset vi å vite om en har hatt negative erfaringer nyttet til uttalelser som en har gitt offentlig. 4. Har du noen gang opplevd negative reasjoner fra barnehageeier (enten ommunen privat eier) på grunn av uttalelser/ommentarer du har gitt offentlig? Det er bare 5 % som oppgir at de har opplevd negative reasjoner fra barnehageeier på grunn av uttalelser de har gitt offentlig. 69 % svarer at de ie har opplevd dette, og 17 % oppgir at de aldri har uttalt seg offentlig. Det er sannsynlig at andelen som ie har uttalt seg offentlig an være noe større, siden vi ie spesifit spurte om en har uttalt seg på denne måten. 5

6 Styrers lojalitet Spørsmålene 5 og 6 dreiet seg om hvor en styrers lojalitet først og fremst bør ligge. 5. Hvor bør, etter din mening, en styrers lojalitet først og fremst ligge: LES OPP % av styrerne oppgir at de mener en styrers lojalitet først og fremst bør ligge hos elever og foreldre. 24 % mener lojaliteten i første ree bør ligge hos barnehageeier, mens bare 5 % mener den bør først og fremst være hos lærerne. Dette var imidlertid et spørsmål mange styrere fant vanselig å svare entydig på, og 24 % valgte å svare «ie sier» på spørsmålet. Det er her bare små forsj mellom styrere i ommunale barnehager og styrere i private barnehager. I den grad vi an snae om en liten forsjell, er det at litt flere (28 %) av styrerne i ommunale barnehager mener lojaliteten bør ligge hos soleeier, enn blant styrerne av private barnehager (21 %). Forsjellen er liten og an ansje også tilsrives at en del av styrerne i private barnehager selv er eiere. 6

7 6. I hvilen grad opplever du et press om at lojaliteten din først og fremst bør ligge hos eier? LES OPP 1-4 På spørsmål om i hvilen grad de opplever press om at lojaliteten først og fremst bør ligge hos soleeier, svarer et napt flertall (33 %) at dette gjelder i stor noen grad. Til sammen 61 % opplever i mindre/liten ingen grad et slit press. Det er imidlertid en stor forsjell i svarene til styrerne i ommunale barnehager sammenlignet med styrerne i private barnehager. I de ommunale barnehagene svarer 47 % at de i stor noen grad opplever lojalitetspress fra eier, mens denne andelen er 18 % blant styrerne i private barnehager. Igjen må no dette i noen grad sees i lys av at en del av styrerne i private barnehager selv er eiere, og således ie blir utsatt for press. 7

8 Faglige arriereveier i barnehagen Avslutningsvis i undersøelsen stilte vi noen spørsmål nyttet til faglige arrierevalg, og vitigheten av dette for å beholde dytige førsolelærere i barnehagen. Først ønset vi å måle i hvilen grad manglende muligheter for faglig arriere, fører til at førsolelærere søer seg til andre jobber utenfor barnehagen. 7. Har det sjedd at førsolelærere har søt seg til andre jobber utenfor barnehagen fordi mulighetene for å gjøre faglig arriere har vært for dårlige i barnehagen? I tilfelle, sjer dette % av retorene oppgir at det ie har sjedd noen gang at førsolelærere ved deres barnehage har søt til andre jobber utenfor barnehagen fordi at mulighetene for å gjøre faglig arriere har vært for dårlige. 20 % har opplevd dette en sjelden gang, mens til sammen 13 % oppgir at dette har sjedd ofte av og til. Det er en høyere andel styrere i ommunale barnehager som oppgir at dette sjer. 18 % av styrerne i ommunale barnehager oppgir at dette sjer ofte av og til, mens tilsvarende andel blant styrerne i private barnehager er 7 %. 8

9 8. Hvor vitig mener du det er for barnehagen å unne tilby flere arriereveier enn lederstillinger for å reruttere og beholde dytige førsolelærere? LES OPP 1-4 Selv om flertallet av styrerne ie har opplevd at førsolelærere har søt seg til jobber utenfor barnehagen fordi mulighetene for å gjøre faglig arriere er for dårlig, svarer et lart flertall et de mener det å unne tilby flere arriereveier enn lederstillinger er vitig for å reruttere og beholde dytige lærere. Til sammen 82 % svarer at dette er svært noså vitig. Her er det ingen forsj mellom styrere i private og ommunale barnehager. 9

10 Avslutningsvis ba vi styreren vurdere hvile av ses tilta for å beholde dytige førsolelærere vi leste opp, de mener er de to vitigste. 9. Av følgende, hvile to tilta mener du er vitigst for å beholde dytige førsolelærere i barnehagen? LES OPP 1-6 Høyere lønn er som vi ser det tiltaet som lart siller seg ut i forhold til de andre vi leste opp. 53 % av styrerne peer på dette som et av de to vitigste. Svarene fordeler seg deretter ganse jevnt utover de andre tiltaene vi leste opp. Godt arbeidsmiljø (33 %) og gode ordninger for etter- og videreutdanning (31 %) er de tiltaene som blir nevn av flest utover høyere lønn. Det er noe flere styrere i ommunale barnehager som treer frem lønn som vitig (57 %), enn i de private barnehagene (48 %). Derimot er det flere styrere i private barnehager som treer fram godt arbeidsmiljø som et vitig tilta. Mens 41 % av styrerne i private barnehager peer på dette som et av de to vitigste tiltaene, er tilsvarende andel blant styrerne i ommunale barnehager 27 %. 10

11 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** =========================================================== ===== Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Fre venstabell for s pørsmål 1 Hvem eier barnehagen der du er styrer? Kommunen Privat eier Stif telse organisasjon 55% 34% 12% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdrags giver: Utdannings forbundet Ne dbrytninger mot standard ba grunns spørsmål Hvem eier barnehagen der du er styrer? Kommunen Privat eier Stif telse organisasjon Antall ategorisert Antall barn som har plass i barnehagen - ategorisert barn barn 100 barn Totalt 45% 53% 60% 65% 43% 51% 62% 67% 55% 43% 37% 24% 27% 45% 38% 26% 22% 34% 13% 9% 15% 8% 13% 11% 12% 11% 12% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdannings forbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunns spørsm ål Region Kommunestørrelse Hvem eier barnehagen der du er styrer? Kommunen Privat eier Stif telse organisasjon Trønd Sørog elag og og 0 99 Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 53% 52% 64% 76% 49% 45% 55% 32% 38% 32% 19% 37% 41% 34% 15% 11% 4% 5% 14% 14% 12% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** =========================================================== ===== Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Fre venstabell for s pørsmål 2 I hvilen grad mener du det er asept f or at du an gå ut offentlig, for esempel i mediene, og uttrye deg ritis til barnehageeier (enten ommunen privat)? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier 10% 16% 33% 19% 22% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Ne dbrytninge r mot s tandard ba grunnss pørs mål Hvem eier barnehagen der du er styrer? I hvilen grad mener du det er asept for at du an gå ut off entlig, for esempel i mediene, og uttrye deg ritis til barnehageeier (enten ommunen privat)? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier Stif telse Kommunen Privat eier organisasjon Totalt 5% 16% 14% 10% 17% 13% 17% 16% 42% 26% 14% 33% 24% 13% 14% 19% 12% 33% 40% 22% 100% 100% 100% 100%

14 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdrags giver: Utdannings forbundet Ne dbrytninger mot standard ba grunns spørsmål I hvilen grad mener du det er asept f or at du an gå ut off entlig, for esempel i mediene, og uttrye deg ritis til barnehageeier (enten ommunen privat)? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier Antall ategorisert Antall barn som har plass i barnehagen - ategorisert barn barn 100 barn Totalt 7% 13% 8% 12% 9% 10% 11% 7% 10% 14% 15% 17% 18% 14% 18% 9% 33% 16% 33% 29% 37% 35% 30% 32% 38% 30% 33% 13% 27% 21% 16% 13% 18% 25% 15% 19% 33% 16% 18% 18% 34% 22% 17% 15% 22% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdannings forbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunns spørsm ål Region Kommunestørrelse I hvilen grad mener du det er asept f or at du an gå ut off entlig, for esempel i mediene, og uttrye deg ritis til barnehageeier (enten ommunen privat)? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier Trønd Sørog elag og og 0 99 Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 10% 8% 14% 5% 12% 10% 10% 13% 17% 20% 11% 18% 16% 16% 36% 33% 26% 39% 30% 33% 33% 24% 13% 18% 20% 17% 22% 19% 17% 29% 22% 24% 22% 20% 22% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** =========================================================== ===== Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Fre venstabell for s pørsmål 3 I hvilen grad ville du ha deltatt mer i den offentlige barnehagedebatten hvis du hadde følt deg trygg på at eier (enten privat ommunen) støttet en sli åpenhet? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier 15% 41% 23% 16% 6% 100% 158 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunnss pørs m ål Hvem eier barnehagen der du er styrer? I hvilen grad ville du ha deltatt mer i den off entlige barnehagedebatten hvis du hadde f ølt deg trygg på at eier (enten privat ommunen) støttet en sli åpenhet? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier Stif telse Kommunen Privat eier organisasjon Totalt 10% 18% 50% 15% 42% 46% 41% 27% 13% 30% 23% 16% 21% 16% 6% 3% 20% 6% 100% 100% 100% 100%

17 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdrags giver: Utdannings forbundet Ne dbrytninger mot standard ba grunns spørsmål I hvilen grad ville du ha deltatt mer i den off entlige barnehagedeba tten hvis du hadde følt deg trygg på at eier (enten privat ommunen) støttet en sli åpenhet? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier Antall ategorisert Antall barn som har plass i barnehagen - ategorisert barn barn 100 barn Totalt 13% 15% 11% 24% 4% 19% 12% 25% 15% 48% 38% 40% 36% 46% 42% 35% 50% 41% 18% 23% 24% 32% 25% 21% 26% 17% 23% 13% 19% 22% 4% 17% 12% 20% 8% 16% 10% 6% 2% 4% 8% 5% 6% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdannings forbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunns spørsm ål Region Kommunestørrelse I hvilen grad ville du ha deltatt mer i den off entlige barnehagedeba tten hvis du hadde følt deg trygg på at eier (enten privat ommunen) støttet en sli åpenhet? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier Trønd Sørog elag og og 0 99 Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 13% 23% 5% 11% 20% 12% 15% 38% 40% 55% 43% 36% 44% 41% 25% 23% 18% 23% 26% 20% 23% 19% 8% 18% 15% 13% 20% 16% 6% 6% 5% 9% 5% 4% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** =========================================================== ===== Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Fre venstabell for s pørsmål 4 Har du noen gang opplevd negative reasjoner fra barnehageeier (enten ommunen privat eier) på grunn av uttalelser/ommentarer du har gitt offentlig? Ja Nei Har aldri uttalt meg of fentlig Ie sier 5% 69% 17% 9% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunnss pørs m ål Hvem eier barnehagen der du er styrer? Har du noen gang opplevd negative reasjoner fra barnehageeier (enten ommunen privat eier) på grunn av uttalelser/ommenta rer du har gitt off entlig? Ja Nei Har aldri uttalt meg off entlig Ie sier Stif telse Kommunen Privat eier organisasjon Totalt 7% 1% 9% 5% 73% 68% 54% 69% 20% 12% 20% 17% 1% 19% 17% 9% 100% 100% 100% 100%

20 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdrags giver: Utdannings forbundet Ne dbrytninger mot standard ba grunns spørsmål Har du noen gang opplevd negative reasjoner fra barnehageeier (enten ommunen privat eier) på grunn av uttalelser/omm entarer du har gitt offentlig? Ja Nei Har aldri uttalt meg of fentlig Ie sier Antall ategorisert Antall barn som har plass i barnehagen - ategorisert barn barn 100 barn Totalt 6% 5% 3% 8% 5% 4% 4% 15% 5% 67% 72% 67% 71% 68% 71% 70% 59% 69% 15% 16% 21% 16% 14% 17% 17% 22% 17% 13% 7% 10% 4% 13% 9% 9% 4% 9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdannings forbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunns spørsm ål Region Kommunestørrelse Har du noen gang opplevd negative reasjoner fra barnehageeier (enten ommunen privat eier) på grunn av uttalelser/omm entarer du har gitt offentlig? Ja Nei Har aldri uttalt meg of fentlig Ie sier Trønd Sørog elag og og 0 99 Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 5% 5% 4% 8% 5% 3% 5% 69% 69% 68% 75% 68% 65% 69% 20% 12% 20% 11% 18% 21% 17% 5% 14% 8% 6% 9% 11% 9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** =========================================================== ===== Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Fre venstabell for s pørsmål 5 Hvor bør, etter din mening, en styrers lojalitet først og fremst ligge Hos barna/foreldre Hos barnehageeier Hos ansatte Ie sier 47% 24% 5% 24% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunnss pørs m ål Hvem eier barnehagen der du er styrer? Hvor bør, etter din mening, en styrers lojalitet først og fremst ligge Hos barna/foreldre Hos barnehageeier Hos ansatte Ie sier Stif telse Kommunen Privat eier organisasjon Totalt 46% 45% 54% 47% 28% 21% 17% 24% 4% 7% 3% 5% 21% 28% 26% 24% 100% 100% 100% 100%

22 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdrags giver: Utdannings forbundet Nedbrytninger mot standard bagrunns spørsmål Hvor bør, etter din mening, en styrers lojalitet f ørst og f remst ligge Hos barna/foreldre Hos barnehageeier Hos ansatte Ie sier Antall ategorisert Antall barn som har plass i barnehagen - ategorisert barn barn 100 barn Totalt 48% 45% 45% 49% 54% 46% 40% 59% 47% 21% 22% 28% 29% 14% 22% 33% 22% 24% 5% 7% 4% 4% 4% 8% 3% 4% 5% 26% 26% 23% 18% 29% 24% 24% 15% 24% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdannings forbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunns spørsm ål Region Kommunestørrelse Hvor bør, etter din mening, en styrers lojalitet f ørst og f remst ligge Hos barna/foreldre Hos barnehageeier Hos ansatte Ie sier Trønd Sørog elag og og 0 99 Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 44% 48% 52% 41% 54% 41% 47% 26% 24% 20% 27% 22% 25% 24% 7% 3% 4% 6% 4% 5% 5% 23% 25% 24% 27% 19% 28% 24% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** =========================================================== ===== Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Fre venstabell for s pørsmål 6 I hvilen grad opplever du et press om at lojaliteten din først og fremst bør ligge hos eier? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier 13% 20% 29% 32% 6% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunnss pørs m ål Hvem eier barnehagen der du er styrer? I hvilen grad opplever du et press om at lojaliteten din først og fremst bør ligge hos eier? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier Stif telse Kommunen Privat eier organisasjon Totalt 19% 7% 3% 13% 28% 11% 11% 20% 30% 26% 31% 29% 23% 42% 49% 32% 15% 6% 6% 100% 100% 100% 100%

24 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdrags giver: Utdannings forbundet Ne dbrytninger mot standard ba grunns spørsmål I hvilen grad opplever du et press om at lojaliteten din f ørst og f remst bør ligge hos eier? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier Antall ategorisert Antall barn som har plass i barnehagen - ategorisert barn barn 100 barn Totalt 16% 13% 10% 12% 16% 11% 13% 15% 13% 13% 23% 21% 29% 13% 21% 21% 30% 20% 22% 30% 31% 35% 20% 32% 28% 37% 29% 39% 28% 37% 20% 39% 30% 37% 11% 32% 10% 6% 1% 4% 13% 6% 1% 7% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdannings forbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunns spørsm ål Region Kommunestørrelse I hvilen grad opplever du et press om at lojaliteten din f ørst og f remst bør ligge hos eier? I stor grad I noen grad I mindre liten grad Ie i det hele tatt Ie sier Trønd Sørog elag og og 0 99 Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 14% 11% 16% 14% 15% 10% 13% 21% 20% 20% 24% 16% 23% 20% 29% 28% 30% 27% 30% 28% 29% 33% 34% 28% 30% 33% 33% 32% 4% 8% 6% 5% 5% 7% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** =========================================================== ===== Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Fre venstabell for s pørsmål 7 Har det sjedd at førsolelærere har søt seg til andre jobber utenfor barnehagen fordi mulighetene for å gjøre f aglig arriere har vært for dårlige i barnehagen? I tilfelle, sjer dette... Of te Av og til En sjelden gang Nei, har ie sjedd Ie sier 1% 12% 20% 63% 4% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunnss pørs m ål Hvem eier barnehagen der du er styrer? Har det sjedd at førsolelærere har søt seg til andre jobber utenfor barnehagen fordi mulighetene for å gjøre f aglig arriere har vært for dårlige i barnehagen? I tilfelle, sjer dette... Of te Av og til En sjelden gang Nei, har ie sjedd Ie sier Stif telse Kommunen Privat eier organisasjon Totalt 1% 1% 3% 1% 17% 6% 6% 12% 23% 17% 14% 20% 54% 74% 74% 63% 5% 2% 3% 4% 100% 100% 100% 100%

26 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdrags giver: Utdannings forbundet Ne dbrytninger mot standard ba grunns spørsmål Har det sjedd at f ørsolelærere har søt seg til andre jobber utenf or barnehagen f ordi mulighetene for å gjøre f aglig arriere har vært f or dårlige i barnehagen? I tilf elle, sjer dette... Of te Av og til En sjelden gang Nei, har ie sjedd Ie sier Antall ategorisert Antall barn som har plass i barnehagen - ategorisert barn barn 100 barn Totalt 1% 4% 1% 7% 1% 6% 14% 13% 18% 9% 11% 13% 19% 12% 23% 23% 21% 6% 23% 24% 17% 7% 20% 64% 62% 63% 65% 64% 61% 66% 63% 63% 7% 1% 3% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdannings forbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunns spørsm ål Region Kommunestørrelse Har det sjedd at f ørsolelærere har søt seg til andre jobber utenf or barnehagen f ordi mulighetene for å gjøre f aglig arriere har vært f or dårlige i barnehagen? I tilf elle, sjer dette... Of te Av og til En sjelden gang Nei, har ie sjedd Ie sier Trønd Sørog elag og og 0 99 Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 3% 1% 2% 1% 11% 13% 12% 20% 6% 13% 12% 18% 20% 24% 25% 16% 20% 20% 66% 63% 58% 49% 73% 62% 63% 5% 1% 6% 5% 4% 3% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** =========================================================== ===== Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Fre venstabell for s pørsmål 8 Hvor vitig mener du det er f or barnehagen å unne tilby flere arriereveier enn lederstillinger for å reruttere og beholde dytige f ørsolelæ rere? LES OPP 1-4 Svært vitig Noså vitig Mindre vitig Ie vitig Ie sier 40% 42% 10% 3% 5% 100% 300 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunnss pørs m ål Hvem eier barnehagen der du er styrer? Hvor vitig mener du det er for barnehagen å unne tilby flere arriereveier enn lederstillinger for å reruttere og beholde dytige f ørsolelærere? LES OPP 1-4 Svært vitig Noså vitig Mindre vitig Ie vitig Ie sier Stif telse Kommunen Privat eier organisasjon Totalt 40% 42% 37% 40% 43% 40% 43% 42% 9% 14% 6% 10% 4% 3% 3% 3% 5% 2% 11% 5% 100% 100% 100% 100%

29 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdrags giver: Utdannings forbundet Ne dbrytninger mot standard ba grunns spørsmål Hvor vitig mener du det er for barnehagen å unne tilby arriereveier enn lederstillinger f or å reruttere og beholde dytige f ørsolelærere? LES OPP 1-4 Svært vitig Noså vitig Mindre vitig Ie vitig Ie sier Antall ategorisert Antall barn som har plass i barnehagen - ategorisert barn barn 100 barn Totalt 41% 45% 33% 41% 50% 37% 38% 44% 40% 36% 43% 42% 49% 36% 46% 38% 48% 42% 14% 7% 14% 2% 11% 11% 11% 4% 10% 1% 2% 8% 2% 3% 6% 4% 3% 8% 2% 3% 6% 4% 4% 8% 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdannings forbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunns spørsm ål Region Kommunestørrelse Hvor vitig mener du det er for barnehagen å unne tilby arriereveier enn lederstillinger f or å reruttere og beholde dytige f ørsolelærere? LES OPP 1-4 Svært vitig Noså vitig Mindre vitig Ie vitig Ie sier Trønd Sørog elag og og 0 99 Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt 42% 31% 54% 38% 40% 43% 40% 39% 49% 34% 43% 42% 40% 42% 10% 11% 8% 9% 11% 10% 10% 3% 4% 2% 4% 2% 4% 3% 5% 6% 2% 6% 5% 2% 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdannings forbundet Fre venstabell for s pørs m ål 9 Av følgende, hvile to tilta mener du er vitigst for å beholde dytige f ørsolelærere i barnehagen? God mulighet til å utføre jerneoppgaven som lærer Godt arbeidsmiljø (både fysis og psyososialt) God ledelse Stor frihet i yresutøvelsen Høyere lønn Gode ordninger for etter- og videreutdanning Ingen av dem Ie sier 77 26% % 71 24% 69 23% % 93 31% 3 1% 10 3% % 31

32 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Ne dbrytninge r mot s tandard bagrunnss pørs mål Hvem eier barnehagen der du er styrer? Av følgende, hvile to tilta mener du er vitigst for å beholde dytige førsolelærere i barnehagen? God mulighet til å utf øre jerneoppgaven som lærer Godt arbeidsmiljø (både fysis og psyososialt) God ledelse Stor frihet i yresutøvelsen Høyere lønn Gode ordninger f or etter- og videreutdanning Ingen av dem Ie sier Stif telse Kommunen Privat eier organisasjon Totalt % 25% 26% 26% % 41% 43% 33% % 25% 20% 24% % 25% 37% 23% % 48% 46% 53% % 29% 20% 31% % 1% 1% % 3% 3% 3% % 100% 100% 100% 32

33 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdrags giver: Utdannings forbundet Ne dbrytninger mot s tandard ba grunns spørsmål Av følgende, hvile to tilta mener du er vitigst for å beholde dytige f ørsolelærere i barnehagen? God mulighet til å utf øre jerneoppgaven som lærer Godt arbeidsmiljø (både fysis og psyososialt) God ledelse Stor frihet i yresutøvelsen Høyere lønn Gode ordninger for etter- og videreutdanning Ingen av dem Ie sier Antall ategorisert Antall barn som har plass i barnehagen - ategorisert barn barn 100 barn Totalt % 24% 31% 27% 20% 29% 23% 33% 26% % 37% 29% 18% 41% 38% 29% 15% 33% % 26% 19% 29% 25% 25% 21% 26% 24% % 26% 17% 24% 27% 23% 20% 26% 23% % 55% 56% 51% 48% 51% 58% 48% 53% % 27% 32% 37% 32% 26% 32% 44% 31% % 1% 1% 2% 1% 1% 1% % 1% 6% 6% 3% 6% 4% 3% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33

34 *** UNDERSØKELSE BLANT BARNEHAGESTYRERE 28. SEPT - 9. OKT 2012 *** Oppdragsgiver: Utdannings forbundet Ne dbrytninge r m ot s tandard ba grunns spørsm ål Region Kommunestørrelse Av følgende, hvile to tilta mener du er vitigst for å beholde dytige førsolelærere i barnehagen? God mulighet til å utf øre jerneoppgaven som lærer Godt arbeidsmiljø (både fysis og psyososialt) God ledelse Stor frihet i yresutøvelsen Høyere lønn Gode ordninger for etter- og videreutdanning Ingen av dem Ie sier Trønd Sørog elag og og 0 99 Østla Vestla Nord- innby innby innby ndet ndet Norge ggere ggere ggere Totalt % 26% 26% 18% 25% 34% 26% % 33% 30% 28% 41% 27% 33% % 18% 18% 22% 23% 26% 24% % 19% 22% 22% 22% 25% 23% % 62% 54% 68% 43% 53% 53% % 28% 36% 28% 36% 27% 31% % 2% 1% 1% 1% 1% % 4% 4% 4% 4% 2% 3% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Undersøkelse blant rektorer i videregående skole 2. 9. oktober 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. oktober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Nasjonale prøver Undersøkelse blant rektorer i grunnn 19. desember 2011-5. januar 2012 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Rekruttering av rektorer

Rekruttering av rektorer Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Rekruttering av rektorer Undersøkelse blant norske kommuner og fylker 28. september-8. oktober 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Åpenh Medlemsundersøkelse blant rektorer og led 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmode: Formål med denne delen av undersøkelsen har

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima NIVI-rapport 2011:5 Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima Utarbeidet på oppdrag for Statens strålevern Av Geir Vinsand Forord Foreliggende rapport inneholder resultater

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant lærere i byggfag 7. nov. 3. desember 2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Holdning til karakterer i barneskolen

Holdning til karakterer i barneskolen Holdning til karakterer i barneskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i barneskolen 1. 10. juni 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Hovedtall oppsummert I forbindelse med at det har kommet ulike forslag

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Åpenhet i Bergen kommune

Åpenhet i Bergen kommune Åpenhet i Bergen kommune Ansatteundersøkelse 10. 31. januar 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 10. 31. januar 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse i byggenæringen 12. november 7. desember 2015 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse innen byggenæringen 16. november 2016 5. januar 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap omkring temaet

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer