Rekruttering av rektorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering av rektorer"

Transkript

1 Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Rekruttering av rektorer Undersøkelse blant norske kommuner og fylker 28. september-8. oktober 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

2 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Kartlegge hvordan situasjonen er i forhold til rekruttering til rektorstillinger i norske kommuner og fylker 28. september-8.oktober 2010 DATAINNSAMLINGSMETODE CATI telefonintervju ANTALL INTERVJUER 250 UTVALG VEKTING FEILMARGIN OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON RESPONS KONSULENT Det er ringt til alle kommuner og fylkeskommuner i Norge. Målgruppen for undersøkelsen har vært ansvarlige for rekruttering av rektorer i kommunene/fylkeskommunene. Til sammen 448 kommuner og fylkeskommuner er forsøkt kontaktet. I 188 tilfeller oppnådde vi ikke kontakt med rette vedkommende i løpet av intervjuperioden. I 10 tilfeller ønsket vedkommende ikke å svare på undersøkelsen. Vi fikk intervjue med 250 kommuner/fylkeskommuner Resultatene er vektet i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,8 4,1 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Utdanningsforbundet Nina Hulthin Idar Eidset PROSJEKTNUMMER Analyse AS, Bredalsmarken 15, 5006 Bergen, Telefon: ,

3 Oppsummering av hovedtall Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge hvordan situasjonen er i kommunene og fylkekommunene i forhold til rekruttering av rektorer. Det er intervjuet et representativt utvalg på 250 kommuner/fylkeskommuner. 240 kommuner og 10 fylkeskommuner er intervjuet, dvs. at vi har fått svar fra 56 % av kommunene og 53 % av fylkene. Svarperson har vært de som er ansvarlige for rekruttering til rektorstillinger i kommunene/fylkeskommuene. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. september- 8. oktober Nedenfor gjengis svarfordelingene for de enkelte spørsmålene, med hovedtrekk i forhold til bakgrunnsvariablene. Vi henviser også til tabellvedlegget bak i rapporten, for oversikt over ytterligere nedbrytninger av materialet. Undersøkelsen ble innledet med et spørsmål om det hadde vært utlyst noen rektorstillinger i kommunen/fylkeskommunen siste to år. 1a. Har det i kommunen vært utlyst rektorstillinger i løpet av de siste to årene? Andel av kommunene/fylkeskommunene som har lyst ut rektorstillinger siste 2 år (n=250) 100 % 90 % 80 % 68 % 70 % 60 % 50 % 32 % 40 % 30 % 20 % 0 % 10 % 0 % Ja Nei Samlet sett har 2/3 av kommunene/fylkeskommunene hatt utlysninger av rektorstillinger i løpet av de siste to årene. Andelen er 67 % blant kommunene og 100 % i fylkeskommunene. Det er en viss tendens til at jo større kommunene er jo større er andelen som har hatt slike utlysninger. Blant kommuner med under ggere oppgir 60 % at de har hatt utlysninger, mens denne andelen øker til 84 % blant kommuner med ggere, 95 % blant kommuner med ggere og 100 % i kommuner med eller flere ggere.

4 De som oppga at de har hatt utlysninger av rektorstillinger siste to år, ble fulgt opp med spørsmål om hvor mange slike utlysninger man hadde hatt. HVIS JA PÅ 1a 1b. Hvor mange stillinger har vært utlyst? Antall rektorstillinger utlyst siste to år (n=170) 100 % 91 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 5 % 2 % 2 % 0 % 1-4 utlysninger 5-9 utlysninger 10 eller flere De fleste kommuner som har hatt utlysninger siste to år, har hatt mellom 1-4 utlysninger i perioden. Spørsmålet var stilt slik at vi noterte nøyaktig antall, hvorpå vi i ettertid har gruppert det slik som figuren viser. Ser vi på det faktiske antallet, finner vi at 44 % har hatt 1 utlysning, 25 % har hatt 2 utlysninger, 12 % har hatt 3 utlysninger, og 10 % har hatt 4 utlysninger. Hvor mange utlysninger man har varierer ikke uventet med kommunestørrelse. Blant kommunene med under ggere er det 56 % som kun har hatt 1 utlysning siste to år, mens denne andelen synker jo større kommunene er.

5 I de resterende spørsmålene ønsket vi å gå nærmere inn på hvordan rekrutteringssituasjonen oppfattes av de som er ansvarlige for ansettelse av rektorer. Et forhold som sier noe om hvor vanskelig det kan være å rekruttere til slike stillinger, er å se på forekomsten av utlysninger som blir lyst ut flere ganger. HVIS JA PÅ 1a 1c. Har det vært flere utlysninger på den/de samme stillingene? Har det vært flere utlysninger på den/de samme stillingene? (n=170) 100 % 90 % 80 % 68 % 70 % 60 % 50 % 40 % 26 % 30 % 20 % 10 % 6 % 1 % 0 % Ja, på en Ja, på flere Nei Som vi ser av figuren oppgir 1/3 av kommunene som har hatt utlysninger at de har måttet eller valgt å lyse ut en eller flere stillinger på nytt. Det er i undersøkelsen ikke spurt om årsaken til dette, men dette kan bl.a. være få søkere, eller få søkere med tilfredsstillende kompetanse. Det er imidlertid bare små forskjeller i forhold til kommunens størrelse på dette spørsmålet. Forekomsten av flere utlysninger på rektorstillingene er omtrent like stor i de store kommunene som de små. Det er heller ikke særlige regionale forskjeller.

6 Vi fulgte opp de som har hatt utlysninger av rektorstillinger siste to år med spørsmål om hvor mange søkere man hadde på den siste utlysningen. I de tilfeller der denne utlysningen var en fellesutlysning på flere rektorstillinger, ble respondentene bedt om å oppgi et snitt for hver av stillingene. HVIS HATT UTLYSNINGER 2. Hvor mange søkere hadde dere til den siste rektorstillingen dere lyste ut? Dersom det har vært en felles utlysning, med flere ledige rektorstillinger, hvor mange søkere hadde dere i snitt til hver Antall søkere til sist utlyste rektorstilling (n=170) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 46 % 40 % 30 % 23 % 21 % 20 % 10 % 3 % 7 % 0 % Ingen søkere 1-3 søkere 4-5 søkere Mer enn 5 søkere Usikker 3 % av kommunene oppgir at de ikke fikk noen søkere til siste utlyste rektorstilling. Ytterligere 46 % fikk 1-3 søkere. Omtrent halvparten av kommunene hadde altså ikke mer enn tre søkere til den siste rektorstillingen. I gjennomsnitt var det 3,9 søkere til den siste utlyste rektorstillingen i kommunene/fylkeskommunene i Norge. Hvor mange søkere man har varierer en del i forhold til kommunestørrelse. Snittet for kommuner under ggere er 3,2. For kommuner med gger er snittet 4,1, for kommuner med ggere er det 5,6, mens for de største kommunene og fylkeskommunene er snittet på 7,3 søkere. Ser vi dette i forhold til regioner, finner vi høyest gjennomsnittlig antall søkere på Østlandet med 4,6, mens det er 3,8 på Sør- og Vestlandet, og i Trøndelag og Nord-Norge er 3,5.

7 I spørsmål 3 ba vi respondentene å vurdere hvor tilfreds de var alt i alt med antallet søkere til de rektorstillingene man hadde lyst ut de siste to årene. HVIS HATT UTLYSNINGER 3. Hvor fornøyd eller misfornøyd har dere vært med antallet søkere til rektorstillingen(e) dere har lyst ut de siste to årene? Tilfredshet med antall søkere på rektorstillingene som har vært utlyst siste 2 år (n=170) Svært fornøyd 6 % Ganske fornøyd 30 % Verken fornøyd eller misfornøyd 20 % Ganske misfornøyd 30 % Svært misfornøyd 11 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Svarfordelingen viser at kommune-norge er temmelig delt i forhold til hvor fornøyd man er med antall søkere. Til sammen 36 % svarer at de er fornøyd (svært eller ganske) med antall søkere, mens 41 % er misfornøyd (svært eller ganske). 20 % er verken fornøyd eller misfornøyd. Dette kan tolkes som et uttrykk for at 4 av 10 kommuner i Norge mener at søkningen til rektorstillingene er for liten til å være tilfredsstillende. Ser vi dette i forhold til kommunestørrelse, finner vi ikke vesentlige forskjeller. Man er stort sett like fornøyd eller misfornøyd i små kommuner som i store kommuner. Det er heller ingen særlige forskjeller i forhold til geografisk region.

8 Vi fulgte opp de som ikke var fornøyd (dvs. fra verken eller til svært misfornøyd) med antall søkere med spørsmål om hva man mente var de viktigste årsakene til lave søkertall. Det var her mulig å oppgi flere årsaker (maks tre). HVIS ALTERNATIV 3-5 I SPØRSMÅL 3 4. Hva vil du si er de viktigste årsakene til lave søkertall på rektorstillingene? FLERE SVAR MULIG MAX 3 (Hvis ikke fornøyd med antall søkere) Viktigste årsaker til lave søkertall (n=104) At jobben medfører stort arbeidspress 47 % Lite oppfølging fra skoleeier 3 % Lønn står ikke i forhold til oppgave/ansvar 36 % For lite tid til pedagogisk ledelse 9 % For mye administrative oppgaver 14 % Geografi - lite attraktivt For utfordrende/krevende 5 % 6 % Annet 17 % Ingen av delene 11 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Det er særlig to årsaker som nevnes som viktige for lave søkertall. Stort arbeidspress blir nevnt som årsak av nesten halvparten av kommunene som er misfornøyd med søkertallene, mens 36 % peker på at lønnen ikke står i forhold til ansvar og oppgaver. Utover dette svarer 14 % at for mye administrative oppgaver er en årsak, mens 9 % peker på for lite pedagogisk ledelse. Pga at det er bare 104 som har svart på spørsmålet er det vanskelig å trekke noen konklusjoner ut av resultatene brutt ned på bakgrunnsvariablene. Der er heller ingen utslag som er spesielt klare. Det eneste vi kan trekke fram er at det ser ut til å være en liten tendens til at arbeidspress i større grad nevnes jo større kommunene er. Dette er det imidlertid ikke store nok utslag til at vi kan konkludere med.

9 Vi har så langt sett på antall søkere og tilfredshet rundt dette. Vi fulgte opp med spørsmål om søkernes kvalifikasjoner. HVIS HATT UTLYSNINGER 5. Hvor fornøyd/misfornøyd var du med søkernes kvalifikasjoner til de rektorstillingene dere har lyst ut de siste to årene? Tilfredshet med søkernes kvalifikasjoner siste to år (n=170) Svært fornøyd 27 % Ganske fornøyd 45 % Verken fornøyd eller misfornøyd 18 % Ganske misfornøyd 6 % Svært misfornøyd 2 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kommunene synes å være mer fornøyd med kvalifikasjonene til de som søker, enn med antallet søkere. På spørsmål om hvor fornøyd eller misfornøyd man har vært med søkernes kvalifikasjoner, svarer totalt 72 % av kommunene som har lyst ut rektorstillinger siste to år, at de har vært fornøyd (27 % svært og 45 % ganske fornøyd). Bare 8 % har vært misfornøyd, mens 18 % har verken vært fornøyd eller misfornøyd. Det er ingen særlige forskjeller i forhold til kommunestørrelse, men vi ser en liten tendens til at man er mer fornøyd på Østlandet i forhold til resten av landet. Dette siste gjelder først og fremst ved at flere er svært fornøyd.

10 I spørsmål 6 ønsket vi å se nærmere på hvilket behov man har for å ansette nye rektorer i løpet av de kommende fem årene. Dette og de resterende spørsmålene ble stilt til alle kommunene også de som ikke har hatt utlysninger siste to år. 6. Hvilket behov har dere for å ansette nye rektorer i løpet av de kommende fem årene? Behov for å ansette nye rektorer i løpet av kommende fem år (n=250) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 44 % 40 % 30 % 19 % 16 % 17 % 20 % 10 % 4 % 0 % Stort behov Noe behov Lite behov Ikke behov Flertallet (63 %) av kommunene/fylkeskommunene har som vi ser et stort eller noe behov for å ansette nye rektorer de kommende fem årene. 33 % har lite eller ikke noe behov. Behovet er større jo større kommunene er. Andelene med stort eller noe behov øker jevnt fra 56 % blant de mindre kommunene til 100 % blant de største. Ser vi dette i forhold til geografi finner vi at behovet er størst på Østlandet med 71 %, mens det er minst i Trøndelag og Nord-Norge med 55 %. På Sør- og Vestlandet er det 65 % av kommunene som har stort eller noe behov. Vi ser også at blant de kommunene som ikke har hatt noen utlysninger de siste to årene, svarer 55 % at de har behov for å ansette nye rektorer i de kommende fem årene.

11 En naturlig oppfølging på spørsmål 6, var å stille spørsmål om hvordan de vurderer mulighetene for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater til rektorstillinger de kommende fem årene. 7. Hvordan vurderer du mulighetene i dag for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater til rektorstillinger i din kommune/fylke de kommende fem årene? Tror du de vil bli Vurdering av mulighetene for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater til rektorstillinger de kommende fem år (n=250) Bedre enn nå 15 % Omtrent som nå 64 % Dårligere enn nå 18 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % De fleste (64 %) mener mulighetene for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater vil være omtrent som i dag. 15 % mener mulighetene vil bli bedre, mens 18 % mener mulighetene vil bli dårligere. Dette gir i sum et bilde av status quo i vurderingene av rekrutteringssituasjonen de kommende årene. Ser vi dette i forhold til hvordan situasjonene har vært de siste to årene, ser vi først at det er blant de som ikke har hatt utlysninger, at man er mest pessimistisk. 29 % av disse kommunene mener mulighetene for å få godt kvalifiserte kandidater vil bli dårligere enn i dag. Blant de som har hatt utlysninger siste to år er denne andelen 12 %, noe som også betyr at det er flere (18 %) som tror mulighetene vil bli bedre. Sett i forhold til hvor fornøyd man har vært med antall søkere siste to år, finner vi bare marginale forskjeller mellom de som var fornøyd og de som var misfornøyd. Derimot er der en tendens til at de som var verken fornøyd eller misfornøyd, har litt større tro på at mulighetene de kommende fem år skal bli bedre (27 %). Likevel er det også i denne gruppen et klart flertall som mener det vil være som i dag. I forhold til hvor fornøyd man har vært med kandidatenes kvalifikasjoner siste to år, er der ingen forskjeller mellom de som var fornøyd, middels fornøyd, og misfornøyd. Ser vi dette i forhold til hvilket behov man har for å tilsette nye rektorer i årene som kommer, skiller kommunene med stort behov seg litt ut ved at noe flere tror at rekrutteringsmuligheten blir dårligere de kommende fem årene. 27 % i denne gruppen svarer dette.

12 Enkelte kommuner har innført ulike tiltak for å bli mer attraktive for godt kvalifisert arbeidskraft. Til slutt i undersøkelsen spurte vi om man hadde innført noen spesielle rekrutteringstiltak for å tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft til slike stillinger, og i tilfelle hvilke tiltak dette var. Det var her mulig å oppgi flere tiltak. 8. Har kommunen/fylkeskommunen innført egne rekrutteringstiltak for å tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft til slike stillinger? I tilfelle, hva slags rekrutteringstiltak er dette? FLERE SVAR MULIG Rekrutteringstiltak i kommunene for å tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft til slike stillinger (n=250) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 55 % 50 % 40 % 32 % 30 % 20 % 10 % 8 % 4 % 3 % 8 % 2 % 0 % Høyere lønn Mentorordning Utdanningstilbud Økt ledelsesressurs Annet Nei, har ikke innført tiltak Figuren viser at 55 % ikke har innført noen rekrutteringstiltak. Ser vi bort fra de 2 % som er usikker på dette spørsmålet, kan vi altså si at 43 % av kommunene/ fylkeskommunene har innført et eller flere rekrutteringstiltak. Det er en klar forskjell mellom de små og store kommunene i forhold til om en har innført slike ordninger. Blant de små kommunene (under ggere) er det 36 % som har innført et eller flere slike tiltak, mens det blant kommunene mellom er 60 % som har innført slike ordninger. Blant de største kommunene og fylkeskommunene har 88 % innført en eller flere slike ordninger. Det mest vanlige av tiltakene er utdanningstilbud, som 32 % av kommunene har innført. 8 % har innført ordninger som gir høyere lønn, mens 4 % oppgir at de har innført mentorordning. 3 % oppgir også å ha innført en ordning som gir økt ledelsesressurs. 8 % svarer andre tiltak/ordninger.

13 Oppsummering Resultatene fra denne undersøkelsen kan oppsummeres i følgende hovedpunkt: 2/3 av kommunene har de siste to årene lyst ut en eller flere rektorstillinger. På fylkesnivå har alle fylkene hatt slike utlysninger siste to år. For de fleste kommunene i materialet er det snakk om 1-4 utlysninger. Det er en tydelig sammenheng mellom antall utlysninger og kommunens størrelse. I gjennomsnitt var det 3,9 søkere til den siste rektorstillingen kommunene/fylkeskommunene lyste ut. Det er en del kommuner som uttrykker misnøye med antall søkere man har til rektorstillingene som lyses ut. 4 av 10 kommuner som har hatt utlysninger siste to år, er misfornøyd med antall søkere. 1/3 av kommunene som har lyst ut rektorstillinger oppgir også at de har måttet eller valgt å lyse ut samme stilling på nytt. De viktigste årsakene til lave søkertall er i følge kommunene, at jobben som rektor medfører for stort arbeidspress, og at lønnen ikke står i forhold til ansvar og oppgaver. Man er derimot mer fornøyd med kvalifikasjonene som søkerene har. 72 % av de som som har lyst ut slike stillinger er alt i alt fornøyd med søkernes kvalifikasjoner. Flertallet (63 %) av alle kommuner har stort eller noe behov for nyrekruttering av rektorer de kommende fem årene. Behovet er større jo større kommunene er. Få har imidlertid tro på at mulighetene for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater vil bli bedre de kommende årene. De fleste tror mulighetene vil være som i dag. Drøyt 4 av 10 kommuner har innført egne rekrutteringstiltak for å bedre kunne tiltrekke seg godt kvalifiserte søkere til slike stillinger. De mest benyttede tiltakene i så måte er ulike utdanningstilbud. 3 av 10 kommuner gir ulike utdanningstilbud.

14 Vedlegg: Spørreskjema UNDERSØKELSE OM REKTORREKRUTTERING INTRO: Hei, mitt navn er., fra Analyse. jeg skulle gjerne ha snakket den/de som er ansvarlig for rekruttering av rektorer i kommunen/fylkeskommunen, skolesjef eller lignende. NÅR RETTE VEDKOMMENDE ER I TELEFONEN: God dag, mitt navn er., fra Analyse. Vi gjennomfører i disse dager en kort undersøkelse om rekruttering av rektorer i kommunene/fylkene. I den forbindelse ønsker vi å intervjue ansvarlige for tilsetting av rektorer i kommunene eller fylkeskommunene. Undersøkelsen gjør vi på oppdrag av Utdanningforbundet. Kunne du tenke deg å sette av 2-3 minutter for å svare på noen spørsmål? 1a. Har det i kommunen vært utlyst rektorstillinger i løpet av de siste to årene? 1: Ja 2: Nei 3: Vet ikke HVIS JA PÅ 1a 1b. Hvor mange stillinger har vært utlyst? NOTER ANTALL 0=INGEN 999=IKKE SIKKER HVIS JA PÅ 1a 1c. Har det vært flere utlysninger på den/de samme stillingene? 1: Ja, på en 2: Ja, på flere 3: Nei 4: Vet ikke HVIS HATT UTLYSNINGER 2. Hvor mange søkere hadde dere til den siste rektorstillingen dere lyste ut? Dersom det har vært en felles utlysning, med flere ledige rektorstillinger, hvor mange søkere hadde dere i snitt til hver NOTER ANTALL 0=INGEN 999=IKKE SIKKER HVIS HATT UTLYSNINGER 3. Hvor fornøyd eller misfornøyd har dere vært med antallet søkere til rektorstillingen(e) dere har lyst ut de siste to årene? LES OPP 1-5 1: Svært fornøyd 2: Ganske fornøyd 3: Verken fornøyd eller misfornøyd 4: Ganske misfornøyd 5: Svært misfornøyd 6:

15 HVIS ALTERNATIV 3-5 I SPØRSMÅL 3 4. Hva vil du si er de viktigste årsakene til lave søkertall på rektorstillingene? FLERE SVAR MULIG MAX 3 1: At jobben medfører stort arbeidspress 2: Lite oppfølging fra skoleeier/kommunen 3: Lønn står ikke i forhold til oppgaver/ansvar 4: For lite tid til pedagogisk ledelse 5: For mye adminstrative oppgaver 6: Annet NOTER 7: Ingen av delene HVIS HATT UTLYSNINGER 5. Hvor fornøyd/misfornøyd var du med søkernes kvalifikasjoner til de rektorstillingene dere har lyst ut de siste to årene? 1: Svært fornøyd 2: Ganske fornøyd 3: Verken fornøyd eller misfornøyd 4: Ganske misfornøyd 5: Svært misfornøyd 6: 6. Hvilket behov har dere for å ansette nye rektorer i løpet av de kommende fem årene? LES OPP 1-4 1: Stort behov 2: Noe behov 3: Lite behov 4: Ikke behov 5: 7. Hvordan vurderer du mulighetene i dag for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater til rektorstillinger i din kommune/fylke de kommende fem årene? Tror du de vil bli LES OPP 1-3 1: Bedre enn nå 2: Omtrent som nå 3: Dårligere enn nå 4: 8. Har kommunen/fylkeskommunen innført egne rekrutteringstiltak for å tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft? I tilfelle, hva slags rekrutteringstiltak er dette? FLERE SVAR MULIG 1: Høyere lønn 2: Mentorordning (oppfølging av andre ledere/coaching) 3: Utdanningtilbud (etter- og videreutdanningstilbud) 4: Økt ledelsesressurs (flere administrative stillinger, assisterende rektor og lignende) 5: Annet NOTER 6:

16 Vedlegg 2: Åpne svar Spørsmål 4: Andre årsaker til lave søkertall Annen arbeidstid enn lærere Det juridiske Hvordan rektorstillingene framstår i opinionen. Få lærere som ønsker å bli rektorer. Ikke ettertraktet stilling Ikke interesante stillinger, hverkan langfsmessig eller inholdsmessig Ikke populært å være rektor lengre Kjennskap til skolen Kompleks jobb Lite attraktiv stilling, krevende. mange vil heller være lærere Lite attraktivt for lærere å være rektor Lærere vil ikke gå inn i lederstilling, mister rettigheter, feks. ferie og fri Lærerne ser ikke det positive potensiale i en rektorjobb Omstrukturering og felles ledelse fra flere skolen Rektorer er ikke flinke til å profilere det som en ok jobb. For dårlig omtale i media etc. Ressurser i skolen Yrket har lav status. Spørsmål 8: Andre rekrutteringstiltak "Friluftspakke" få fritidsutstyt til jobb (ski/sykkel) Annonseprofilering, stor vekt på å være profesjonelle i søknadsprossessen. Ønsker mange søkere. Fått god tilbakemelding Ektra ferieuke Fleksible arbeidstidsordninger for rektorer Fokus på omdømme Få frem at de har støtteordninger i skolene God kommune å være og får de stillingene de vil ha Gode velferdsordninger Høyt fokus på skoleutvikling Informasjonsmatriell Intern rekrutering. Få egen medarbeidere til å søke (inspektører o.l) Oppfordre lærer til å søke rektorstilling Permisjonsordninger. Planlegger tiltak nå Program som har som mål å rekruttere fagfolk Rekrutteringstiltak for folk som vil bli rektorer Resultatfokus Skape en god skole Stipendordninger, subsidiert boligleie Tilpasser seg situasjonen. Økonomisk og organisatorisk støtte, videre utdanning innen ledelse

17 Vedlegg 3: Tabeller * UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT 2010 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 1a Har det i kommunen vært utlyst rektorstillinger i løpet av de siste to årene? Ja Nei Vet ikke 68% 32% 0% 100% 250 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommun ene Kommunestørrelse Har det i kommunen vært utlyst rektorstillinger i løpet av de siste to årene? Ja Nei Vet ikke Kom mune Fylke skom mune Under ggere ggere ggere og flere ggere Totalt 67% 100% 60% 84% 95% 100% 68% 33% 40% 16% 5% 32% 0% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Har det i kommunen vært utlyst rektorstillinger i løpet av de siste to årene? Ja Nei Vet ikke Region Sør- og Trøndelag og Østlandet Vestlandet Nord-Norge Totalt 70% 68% 66% 68% 30% 31% 34% 32% 1% 0% 100% 100% 100% 100% * UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT 2010 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 1b Antall rektorstillinger utlyst siste to år 1-4 utlysninger 5-9 utlysninger 10 eller flere Usikker 91% 5% 2% 2% 100% 170

19 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommun ene Kommunestørrelse Antall rektorstillinger utlyst siste to år 1-4 utlysninger 5-9 utlysninger 10 eller flere Usikker Under og flere Fylke Kom skom mune mune ggere ggere ggere ggere Totalt 93% 50% 98% 93% 74% 53% 91% 4% 20% 2% 4% 21% 13% 5% 1% 20% 4% 13% 2% 2% 10% 5% 20% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Region Har innført rekrutteringstilt ak Antall rektorstillinger utlyst siste to år 1-4 utlysninger 5-9 utlysninger 10 eller flere Usikker Trønd Sørog elag og Østla Vestla Nordndet ndet Norge Ja Nei Totalt 89% 90% 93% 87% 93% 91% 6% 6% 4% 9% 2% 5% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommunene Region Kommunestørrelse Har innført rekrutteringstiltak Kommune Fylkeskommune Østlandet Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge Under ggere ggere ggere og flere ggere Ja Nei HVIS JA: Hvor mange stillinger har vært utlyst? Gjennomsnitt Standardavvik (valide svar) 2,1 1, ,4 18,8 9 3,4 8,2 51 2,1 1,7 61 2,1 1,6 54 1,7 1, ,4 1,9 27 3,6 1,6 18 8,6 16,4 12 2,7 1,7 77 2,4 6,3 89 2,5 4,8 166 * UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT 2010 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 1c HVIS JA: Har det vært flere utlysninger på den/de samme stillingene? Ja, på en Ja, på flere Nei Vet ikke 26% 6% 68% 1% 100% 170

21 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommun ene Kommunestørrelse HVIS JA: Har det vært flere utlysninger på den/de samme stillingene? Ja, på en Ja, på flere Nei Vet ikke Under og flere Fylke Kom skom mune mune ggere ggere ggere ggere Totalt 26% 20% 26% 30% 26% 20% 26% 5% 20% 6% 5% 13% 6% 68% 60% 68% 70% 68% 60% 68% 1% 7% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Region Antall rektorstillinger utlyst siste to år HVIS JA: Har det vært flere utlysninger på den/de samme stillingene? Ja, på en Ja, på flere Nei Vet ikke Trønd Sørog elag og Østla Vestla Nord- utlysn utlysn eller Usikk ndet ndet Norge inger inger flere er Totalt 26% 29% 22% 27% 22% 26% 2% 5% 11% 5% 11% 33% 6% 72% 65% 67% 68% 67% 67% 75% 68% 2% 25% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** HVIS JA: Har det vært flere utlysninger på den/de samme stillingene? Ja, på en Ja, på flere Nei Vet ikke Har innført rekrutteringstiltak Ja Nei Totalt 29% 23% 26% 8% 4% 6% 63% 71% 68% 1% 1% 100% 100% 100% * UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT 2010 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 2 Antall søkere til sist utlyste rektorstilling Ingen søkere 1-3 søkere 4-5 søkere Mer enn 5 søkere Usikker 3% 46% 23% 21% 7% 100% 170

23 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Antall søkere til sist utlyste rektorstilling Ingen søkere 1-3 søkere 4-5 søkere Mer enn 5 søkere Usikker Kommune/ Fylkeskommun ene Antall rektorstillinger utlyst siste to år Fylke Kom skom utlysn utlysn eller Usikk mune mune inger inger flere er Totalt 3% 3% 3% 49% 10% 47% 56% 25% 46% 23% 30% 24% 22% 23% 19% 50% 19% 22% 33% 50% 21% 7% 10% 6% 67% 25% 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Region Kommunestørrelse Antall søkere til sist utlyste rektorstilling Ingen søkere 1-3 søkere 4-5 søkere Mer enn 5 søkere Usikker Østla ndet Trønd elag og Nord- Under og flere Sørog Vestla ndet Norge ggere ggere ggere ggere Totalt 3% 5% 5% 3% 38% 48% 53% 58% 33% 32% 7% 46% 19% 32% 16% 21% 33% 16% 27% 23% 30% 15% 18% 13% 22% 42% 47% 21% 13% 2% 7% 4% 11% 11% 20% 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

24 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Antall søkere til sist utlyste rektorstilling Ingen søkere 1-3 søkere 4-5 søkere Mer enn 5 søkere Usikker Har innført rekrutteringstiltak Ja Nei Totalt 1% 4% 3% 46% 47% 46% 28% 19% 23% 18% 23% 21% 8% 7% 7% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommunene Antall rektorstillinger utlyst siste to år Region Kommunestørrelse Har innført rekrutteringstiltak Kommune Fylkeskommune 1-4 utlysninger 5-9 utlysninger 10 eller flere Usikker Østlandet Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge Under ggere ggere ggere og flere ggere Ja Nei Hvor mange søkere hadde dere til den siste rektorstillingen dere lyste ut? Gjennomsnitt Standardavvik (valide svar) 3,7 2, ,4 4,8 9 3,8 2, ,3 2,6 9 14,0. 1 5,7 2,3 3 4,6 2,5 46 3,8 2,3 61 3,5 3,0 51 3,2 2, ,1 1,9 24 5,6 3,1 17 7,3 4,3 12 4,1 3,0 73 3,8 2,3 85 3,9 2,6 158

25 * UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT 2010 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 3 Hvor fornøyd eller misfornøyd har dere vært med antallet søkere til rektorstillingen(e) dere har lyst ut de siste to årene? Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd 6% 30% 20% 30% 11% 2% 100% 170 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommun ene Kommunestørrelse Hvor fornøyd eller misfornøyd har dere vært med antallet søkere til rektorstillingen (e) dere har lyst ut de siste to årene? Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Under og flere Fylke Kom skom mune mune ggere ggere ggere ggere Totalt 7% 8% 11% 6% 28% 60% 26% 41% 26% 47% 30% 21% 10% 21% 15% 21% 20% 20% 31% 20% 30% 37% 26% 20% 30% 11% 10% 12% 7% 16% 7% 11% 3% 3% 7% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Region Antall rektorstillinger utlyst siste to år Hvor fornøyd eller misfornøyd har dere vært med antallet søkere til rektorstillingen (e) dere har lyst ut de siste to årene? Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Trønd Sørog elag og Østla Vestla Nord- utlysn utlysn eller Usikk ndet ndet Norge inger inger flere er Totalt 4% 10% 5% 6% 11% 6% 30% 27% 33% 29% 33% 100% 25% 30% 19% 21% 20% 19% 22% 75% 20% 32% 31% 27% 32% 22% 30% 11% 11% 11% 12% 11% 11% 4% 4% 3% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Hvor fornøyd eller misfornøyd har dere vært med antallet søkere til rektorstillingen (e) dere har lyst ut de siste to årene? Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Antall søkere til sist utlyste rektorstilling Ingen søker e 1-3 søker Mer enn 5 søker Har innført rekrutteringstilt ak 4-5 søker Usikk e e e er Ja Nei Totalt 8% 8% 6% 6% 7% 6% 23% 28% 49% 42% 30% 30% 30% 18% 28% 23% 8% 19% 21% 20% 60% 34% 33% 17% 17% 29% 31% 30% 40% 16% 3% 3% 17% 11% 11% 11% 1% 3% 17% 4% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Frekvenstabell for spørsmål 4 Hva vil du si er de viktigste årsakene til lave søkertall på rektorstillingene? At jobben medfører stort arbeidspress Lite oppfølging fra skoleeier/kommunen Lønn står ikke i forhold til oppgaver/ansvar For lite tid til pedagogisk ledelse For mye adminstrative oppgaver Geografi - lite attraktivt For utfordrende/krevende Annet Ingen av delene 48 47% 3 3% 37 36% 9 9% 14 14% 5 5% 6 6% 17 17% 11 11% %

28 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommun ene Kommunestørrelse Hva vil du si er de viktigste årsakene til lave søkertall på rektorstillingen e? At jobben medfører stort arbeidspress Lite oppfølging fra skoleeier/kommu nen Lønn står ikke i forhold til oppgaver/ansvar For lite tid til pedagogisk ledelse For mye adminstrative oppgaver Geografi - lite attraktivt For utfordrende/kreven de Annet Ingen av delene Kom mune Fylke skom mune Under ggere ggere ggere og flere ggere Totalt % 75% 43% 50% 55% 57% 47% % 3% 6% 3% % 50% 36% 44% 27% 29% 36% % 7% 25% 9% % 12% 19% 18% 14% 14% % 7% 5% % 1% 6% 27% 14% 6% % 25% 14% 19% 27% 14% 17% % 12% 6% 29% 11% % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Region Antall rektorstillinger utlyst siste to år Hva vil du si er de viktigste årsakene til lave søkertall på rektorstillingen e? At jobben medfører stort arbeidspress Lite oppfølging fra skoleeier/kommu nen Lønn står ikke i forhold til oppgaver/ansvar For lite tid til pedagogisk ledelse For mye adminstrative oppgaver Geografi - lite attraktivt For utfordrende/kreven de Annet Ingen av delene Østla ndet Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge 1-4 utlysn inger 5-9 utlysn inger Usikk er Totalt % 51% 47% 47% 40% 33% 47% % 5% 3% 3% % 36% 28% 37% 40% 36% % 15% 6% 9% 9% % 15% 13% 13% 40% 14% % 3% 5% 5% % 3% 3% 40% 33% 6% % 13% 19% 17% 20% 17% % 8% 16% 9% 67% 11% % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Hva vil du si er de viktigste årsakene til lave søkertall på rektorstillingen e? At jobben medfører stort arbeidspress Lite oppfølging fra skoleeier/kommu nen Lønn står ikke i forhold til oppgaver/ansvar For lite tid til pedagogisk ledelse For mye adminstrative oppgaver Geografi - lite attraktivt For utfordrende/kreven de Annet Ingen av delene Antall søkere til sist utlyste rektorstilling Ingen søker e 1-3 søker e 4-5 søker e Mer enn 5 søker e Usikk er Har innført rekrutteringstilt ak % 46% 56% 50% 53% 41% 47% % 4% 2% 4% 3% % 33% 48% 29% 20% 36% 36% 36% % 4% 7% 6% 11% 9% % 16% 14% 13% 14% 14% % 40% 4% 5% 5% % 4% 7% 6% 5% 6% % 13% 20% 21% 20% 15% 18% 17% % 9% 4% 21% 20% 9% 13% 11% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ja Nei Totalt

31 * UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT 2010 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 5 Hvor fornøyd eller misfornøyd har dere vært med søkernes kvalifikasjoner til de rektorstillingene dere har lyst ut de siste to årene? Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd 27% 45% 18% 6% 2% 2% 100% 170 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommun ene Kommunestørrelse Hvor fornøyd eller misfornøyd har dere vært med søkernes kvalifikasjoner til de rektorstillingene dere har lyst ut de siste to årene? Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Under og flere Fylke Kom skom mune mune ggere ggere ggere ggere Totalt 27% 30% 27% 15% 47% 27% 27% 45% 40% 47% 52% 26% 40% 45% 18% 20% 16% 19% 21% 27% 18% 7% 6% 15% 5% 6% 1% 10% 2% 7% 2% 3% 4% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Region Antall rektorstillinger utlyst siste to år Hvor fornøyd eller misfornøyd har dere vært med søkernes kvalifikasjoner til de rektorstillingene dere har lyst ut de siste to årene? Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Trønd Sørog elag og Østla Vestla Nord- utlysn utlysn eller Usikk ndet ndet Norge inger inger flere er Totalt 36% 23% 24% 27% 44% 27% 40% 44% 51% 44% 33% 100% 75% 45% 17% 26% 9% 18% 11% 25% 18% 6% 5% 9% 6% 11% 6% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 4% 3% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Hvor fornøyd eller misfornøyd har dere vært med søkernes kvalifikasjoner til de rektorstillingene dere har lyst ut de siste to årene? Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Antall søkere til sist utlyste rektorstilling Har innført rekrutteringstilt ak Mer Ingen enn 5 søker søker søker søker Usikk e e e e er Ja Nei Totalt 40% 25% 26% 37% 8% 28% 26% 27% 47% 51% 31% 67% 41% 48% 45% 20% 18% 15% 20% 17% 20% 15% 18% 20% 5% 8% 9% 5% 8% 6% 3% 3% 3% 1% 2% 20% 3% 8% 4% 1% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33 * UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT 2010 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 6 Hvilket behov har dere for å ansette nye rektorer i løpet av de kommende fem årene? Stort behov Noe behov Lite behov Ikke behov 19% 44% 16% 17% 4% 100% 250 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommun ene Kommunestørrelse Hvilket behov har dere for å ansette nye rektorer i løpet av de kommende fem årene? Stort behov Noe behov Lite behov Ikke behov Fylke skom mune Under ggere ggere ggere og flere ggere Kom mune Totalt 18% 30% 15% 22% 30% 47% 19% 43% 70% 42% 53% 50% 53% 44% 17% 17% 22% 10% 16% 18% 22% 10% 17% 4% 4% 3% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

34 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Region Antall rektorstillinger utlyst siste to år Hvilket behov har dere for å ansette nye rektorer i løpet av de kommende fem årene? Stort behov Noe behov Lite behov Ikke behov Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge 1-4 utlysn inger 5-9 utlysn inger 10 eller flere Østla Usikk ndet er Totalt 24% 18% 16% 18% 33% 50% 18% 47% 47% 39% 49% 78% 33% 25% 49% 14% 18% 17% 16% 11% 25% 16% 14% 13% 23% 15% 11% 14% 4% 6% 3% 33% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Hvilket behov har dere for å ansette nye rektorer i løpet av de kommende fem årene? Stort behov Noe behov Lite behov Ikke behov Antall søkere til sist utlyste rektorstilling Har innført rekrutteringstilt ak Mer Ingen enn 5 søker søker søker søker Usikk e e e e er Ja Nei Totalt 20% 15% 15% 17% 42% 30% 10% 19% 40% 51% 49% 51% 42% 39% 48% 44% 20% 19% 15% 11% 8% 15% 18% 16% 20% 11% 18% 20% 14% 19% 17% 4% 3% 8% 2% 5% 4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

35 * UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT 2010 *** =========================================================== ===== Frekvenstabell for spørsmål 7 Hvordan vurderer du mulighetene i dag for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater til rektorstillinger i din <eier2> de kommende fem årene? Tror du de vil bli... Bedre enn nå Omtrent som nå Dårligere enn nå 15% 64% 18% 3% 100% 250 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Hvordan vurderer du mulighetene i dag for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater til rektorstillinger i din <eier2> de kommende fem årene? Tror du de vil bli... Bedre enn nå Omtrent som nå Dårligere enn nå Hvilket behov har dere for å ansette nye rektorer i løpet av de kommende fem årene? Stort behov Noe behov Lite behov Ikke behov Ikke sikker Totalt 19% 14% 12% 17% 15% 53% 70% 68% 57% 67% 64% 28% 13% 12% 21% 33% 18% 3% 7% 5% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommun ene Kommunestørrelse Hvordan vurderer du mulighetene i dag for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater til rektorstillinger i din <eier2> de kommende fem årene? Tror du de vil bli... Bedre enn nå Omtrent som nå Dårligere enn nå Kom mune Fylke skom mune Under ggere ggere ggere og flere ggere Totalt 14% 40% 10% 19% 35% 33% 15% 65% 50% 66% 59% 65% 53% 64% 18% 10% 22% 6% 13% 18% 3% 2% 16% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

37 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Region Antall rektorstillinger utlyst siste to år Hvordan vurderer du mulighetene i dag for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater til rektorstillinger i din <eier2> de kommende fem årene? Tror du de vil bli... Bedre enn nå Omtrent som nå Dårligere enn nå Østla ndet Sørog Vestla ndet Trønd elag og Nord- Norge 1-4 utlysn inger 5-9 utlysn inger 10 eller flere Usikk er Totalt 16% 12% 17% 18% 33% 75% 19% 58% 73% 61% 66% 89% 67% 25% 66% 21% 13% 19% 13% 11% 12% 5% 2% 2% 3% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Hvordan vurderer du mulighetene i dag for å rekruttere godt kvalifiserte kandidater til rektorstillinger i din <eier2> de kommende fem årene? Tror du de vil bli... Bedre enn nå Omtrent som nå Dårligere enn nå Antall søkere til sist utlyste rektorstilling Ingen søker e 1-3 søker e 4-5 søker e Mer enn 5 søker e Usikk er Har innført rekrutteringstilt ak 13% 21% 26% 42% 19% 11% 15% 100% 67% 69% 57% 58% 61% 67% 64% 16% 8% 14% 16% 19% 18% 4% 3% 3% 4% 3% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ja Nei Totalt *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Frekvenstabell for spørsmål 8 Har kommunen innført egne rekrutteringstiltak for å tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft til slike stillinger? I tilfelle, hva slags rekrutteringstiltak er dette? Høyere lønn Mentorordning (oppfølging av andre ledere/coaching) Utdanningtilbud (etter- og videreutdanningstilbud) Økt ledelsesressurs (flere administrative stillinger, assisterende rektor og lignende) Annet Nei har ikke egne rekrutteringstiltak 19 8% 11 4% 81 32% 8 3% 21 8% 6 2% % %

39 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Kommune/ Fylkeskommun ene Kommunestørrelse Har kommunen innført egne rekrutteringstilta k for å tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft til slike stillinger? I tilfelle, hva slags rekrutteringstilta k er dette? Høyere lønn Mentorordning (oppfølging av andre Utdanningtilbud (etter- og videreutdanningsti Økt ledelsesressurs (flere Annet Nei har ikke egne rekrutteringstiltak Under og flere Fylke Kom skom mune mune ggere ggere ggere ggere Totalt % 10% 9% 3% 5% 7% 8% % 10% 3% 9% 5% 7% 4% % 80% 25% 50% 45% 73% 32% % 10% 2% 6% 13% 3% % 20% 7% 6% 25% 13% 8% % 3% 3% 2% % 10% 62% 41% 40% 13% 55% % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Region Antall rektorstillinger utlyst siste to år Har kommunen innført egne rekrutteringstilta k for å tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft til slike stillinger? I tilfelle, hva slags rekrutteringstilta k er dette? Høyere lønn Mentorordning (oppfølging av andre Utdanningtilbud (etter- og videreutdanningsti Økt ledelsesressurs (flere Annet Nei har ikke egne rekrutteringstiltak Trønd Sørog elag og Østla Vestla Nord- utlysn utlysn eller Usikk ndet ndet Norge inger inger flere er Totalt % 4% 11% 6% 11% 6% % 5% 5% 5% 11% 5% % 32% 31% 34% 78% 33% 50% 37% % 4% 2% 5% 4% % 8% 7% 8% 11% 8% % 1% 2% 3% 2% % 57% 58% 53% 22% 67% 50% 51% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

41 *** UNDERSØKELSE I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER 28. SEPT OKT *** Har kommunen innført egne rekrutteringstilta k for å tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft til slike stillinger? I tilfelle, hva slags rekrutteringstilta k er dette? Høyere lønn Mentorordning (oppfølging av andre Utdanningtilbud (etter- og videreutdanningsti Økt ledelsesressurs (flere Annet Nei har ikke egne rekrutteringstiltak Antall søkere til sist utlyste rektorstilling Ingen søker e 1-3 søker e Mer enn 5 søker 4-5 søker Usikk e e er Totalt % 5% 6% 17% 6% % 8% 3% 5% % 37% 49% 29% 33% 37% % 5% 6% 4% % 8% 11% 8% 8% % 3% 3% 2% % 52% 41% 57% 50% 51% % 100% 100% 100% 100% 100%

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Nasjonale prøver Undersøkelse blant rektorer i grunnn 19. desember 2011-5. januar 2012 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant lærere i byggfag 7. nov. 3. desember 2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Åpenh Medlemsundersøkelse blant rektorer og led 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmode: Formål med denne delen av undersøkelsen har

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Åpenhet, lojalitet og karrieremuligheter

Åpenhet, lojalitet og karrieremuligheter Åpenhet, lojalitet og arrieremuligheter søelse blant barnehagestyrere 2. 9. otober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjetinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. otober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima NIVI-rapport 2011:5 Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima Utarbeidet på oppdrag for Statens strålevern Av Geir Vinsand Forord Foreliggende rapport inneholder resultater

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Undersøkelse blant rektorer i videregående skole 2. 9. oktober 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. oktober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Åpenhet i Bergen kommune

Åpenhet i Bergen kommune Åpenhet i Bergen kommune Ansatteundersøkelse 10. 31. januar 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 10. 31. januar 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse i byggenæringen 12. november 7. desember 2015 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer