Holdning til innvandrere i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdning til innvandrere i Bergen"

Transkript

1 Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune

2 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 602 Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge folks holdninger og inntrykk av innvandrere i Bergen Telefonintervju Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Bergen. Utvalget er trukket tilfeldig fra husstandenes fasttelefon, i tillegg til tilfeldig trukket utvalg av mobiltelefonnummer. Fordelingen av fast- og mobiltelefon er Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen over 18 år i Bergen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2-4 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Oppdragsgiver: Kontaktperson: Respons Konsulent: Bergen Kommune Sølve Sætre Idar Eidset Prosjektnummer:

3 Innhold Innhold... 3 Innledning... 4 Holdning til innvandrere i nabolaget... 5 Negative holdninger til ulike minoritetsgrupper... 8 Andelen elever som ikke har norsk som førstespråk Inntrykk av andel innvandrere i Bergen i dag Personlige holdninger Inntrykk av Bergen kommunes integreringsarbeid Vedlegg 1: Spørreskjema

4 Innledning Denne undersøkelsen ble gjennomført i perioden april 2013, mot et representativt utvalg av Bergens befolkning 18 år og eldre. Et av bakgrunnsspørsmålene i undersøkelsen var om en selv hadde innvandrerbakgrunn. 7 % svarte ja på spørsmålet. Dette er færre enn det denne gruppen utgjør i den faktiske befolkningen i Bergen, der de utgjør 14 %. Dette viser først og fremst at innvandrergruppen er vanskeligere å nå eller få til å svare på spørreundersøkelser enn den øvrige befolkningen. Det kan være ulike grunner til dette, men en viktig årsak er språkproblemer. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvilke holdninger bergenserne har til innvandrere i Bergen. Begrepet «innvandrere» er i denne undersøkelsen brukt generelt om alle som innvandrere og barn av to utenlandskfødte foreldre fra alle land. I denne rapporten gjennomgås resultatene for hvert av spørsmålene som ble stilt. Resultatene er kommentert i forhold til hovedfunn og eventuelle utslag for ulike undergrupper i materialet. I noen av disse undergruppene skal en være klar over at det kan være ganske få spurte. Dette gjelder f.eks. nedbrytningen på enkelte av de åtte bydelene. Der vi likevel har kommentert forskjeller mellom bydelene, skal en derfor være klar over at utslagene vi kommenterer kan være noe usikre. Det er videre utarbeidet et vedlegg med tabeller, der alle spørsmålene er brutt ned på bakgrunnsvariablene i undersøkelsen. 4

5 Holdning til innvandrere i nabolaget Vi startet med å spørre om det bor innvandrere i nabolaget der en bor. 1. Bor det innvandrere i ditt nabolag? 7 av 10 oppgir at det bor innvandrere i sitt nabolag. Andelen som svarer at det bor innvandrere i nabolaget er høyest i Bergen Vest med 79 % og Sentrum med 75 %. Bergen Vest består av bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg der henholdsvis 81 og 79 % oppgir at det bor innvandrere i nabolaget. Sentrum består av Bergenhus og Årstad, der henholdsvis 71 og 79 % oppgir at det bor innvandrere i nabolaget. Lavest andel som svarer ja på dette spørsmålet finner vi i Fana med 54 % og Åsane med 57 %. 5

6 Vi fulgte opp de som har innvandrere i nabolaget, med spørsmål om de så dette som positivt eller negativt. HVIS DET BOR INNVANDRERE I NABOLAGET 2. Mener du det at det bor innvandrere i ditt nabolag er positivt, negativt, eller verken positivt eller negativt? Det er som vi ser svært få som mener det er negativt at det bor innvandrere i nabolaget. Bare 4 % svarer at de ser på dette som negativt. Det er derimot 44 % som mener dette er positivt, mens 48 % mener at det verken er positivt eller negativt. Det er ingen områder i Bergen som skiller seg ut med høyere negative holdninger enn andre. Det samme ser vi når vi bryter dette ned på andre demografiske variabler. Vi ser imidlertid at en noe høyere andel kvinner mener det er positivt at det bor innvandrere i nabolaget (48 %) enn blant menn (41 %). En noe større andel menn (52 %) mener derimot at det verken er positivt eller negativt, enn hva vi finner hos kvinnene (44 %). Aldersmessig skiller de under 30 år seg litt ut ved at en lavere andel svarer at det er positivt (31 %), enn hva vi finner hos de øvrige aldersgruppene (47-50 %). Det betyr imidlertid ikke at flere i denne aldersgruppen mener det er negativt, men mer at det verken er positivt eller negativt. 60 % blant de under 30 år svarer at det verken er positivt eller negativt. 6

7 I spørsmål 3 ønsket vi å få et innblikk i hvordan forholdet er mellom de etniske gruppene i områder der det bor innvandrere. HVIS DET BOR INNVANDRERE I NABOLAGET 3. Hvordan opplever du forholdet mellom de etniske gruppene i nabolaget? LES OPP 1-3 Blant de som bor i områder med innslag av innvandrere, er det 5 % som mener forholdet mellom de etniske gruppene er dårlig. Tar vi hensyn til feilmarginene er det er ingen av bydelene som skiller seg noe ut i forhold til dette spørsmålet, noe som indikerer at forholdet mellom de etniske gruppene ikke er særlig problematisk verken på bydelsnivå eller i Bergen generelt. 44 % mener forholdet mellom de etniske gruppene er godt, mens 38 % mener det verken er godt eller dårlig. 7

8 Negative holdninger til ulike minoritetsgrupper Det kan være vanskelig å måle folks egne holdninger til spesifikke minoritetsgrupper, siden dette ofte kan bli for sensitivt. Vi ønsket likevel å få kartlagt i hvilken grad der er negative holdninger til ulike innvandrer- og minoritetsgrupper i Bergen i dag. Vi valgte da å stille mer indirekte spørsmål om hvor utbredt man tror negative holdninger er i Bergen i dag mot ulike minoritetsgrupper. Nedenfor presenterer vi først resultatene for alle gruppene vi spurte om. Her har vi satt dem opp rangert etter hvor utbredt man mener negative holdninger er til den enkelte gruppe. I denne oppstillingen har vi slått sammen andelene som svarer «veldig utbredt» og «ganske utbredt», og andelene som svarer «lite utbredt» og «ikke utbredt». Deretter presenteres resultatene for hver enkelt gruppe. Der har vi ikke slått sammen svarkategoriene. 4. Hvor utbredt tror du negative holdninger til følgende minoritetsgrupper er i Bergen i dag? Den minoritetsgruppen som flest mener er utsatt for negative holdninger er romfolk. 75 % av de spurte tror at det er utbredt med negative holdninger til denne gruppen i Bergen i dag. Muslimer er også en gruppe som flertallet tror er utsatt for negative holdninger blant bergenserne. 56 % tror at slike holdninger er utbredt i forhold til muslimer i Bergen. Også når det gjelder innvandrere fra Øst- Europa tror mange (49 %) at det er utbredt med negative holdninger mot denne gruppen. 39 % tror det er utbredt med negative holdninger til innvandrere fra andre land utenfor Nord-Amerika og Europa. Når det gjelder jøder og innvandrere fra EU-and og Nord-Amerika, er det få som tror de er utsatt for negative holdninger i Bergen. Bare 8 og 7 % svarer at de tror slike holdninger er utbredt mot disse gruppene. 8

9 Nedenfor går vi litt mer i detalj inn på svarene for de enkelte minoritetsgruppene. a) Jøder Det er som sagt få som mener at det er veldig eller ganske utbredt med negative holdninger til jøder i Bergen. Til sammen 8 % mener dette er utbredt. Tilsvarende spørsmål ble stilt i en landsomfattende undersøkelse utført av Holocaustsenteret i På landsbasis var det da 21 % som trodde det var utbredt med negative holdninger til jøder. Det kan derfor se ut som dette oppfattes som mindre utbredt i Bergen enn i resten av landet. Det er bare mindre forskjeller på svarene når vi bryter dette ned på demografiske bakgrunnsvariabler. 1 «Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter» - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, mai

10 b) Muslimer Som vi ser er andelen som tror det er utbredt med negative holdninger mot muslimer i Bergen i dag, ganske høy. 14 % mener dette er veldig utbredt, mens ytterligere 42 % mener det er ganske utbredt. Til sammen oppgir altså 56 % at de tror slike holdninger er utbredt mot muslimer. Holdninger til muslimer inngikk også i undersøkelsen som Holocaustsenteret gjennomførte på landsbasis i Resultatene derifra viser at en betydelig høyere andel i Norge generelt tror det er utbredt med negative holdninger til muslimer. 87 % svarer et de tror slike holdninger er veldig eller ganske utbredt i Norge i dag. Ser vi dette i forhold til bakgrunnsvariablene, finner vi heller ikke her noen forskjeller av betydning. Der er en viss tendens til at de med lav utdanning i større grad mener slike holdninger er utbredt. I tillegg er det interessant å merke seg at det er en mindre andel av de som selv har innvandrerbakgrunn som mener dette er utbredt, enn blant de som ikke har innvandrerbakgrunn (40 mot 58 %). 10

11 c) Rom-folk Rom-folk er i følge de som har svart på undersøkelsen, den minoritetsgruppen som i størst grad blir utsatt for negative holdninger i Bergen i dag. 37 % svarer at de tror negative holdninger mot denne gruppen er veldig utbredt i Bergen i dag, mens ytterligere 38 % mener slike holdninger er ganske utbredt. Til sammen er det altså 75 % som tror negative holdninger mot romfolk er utbredt i Bergen i dag. Heller ikke her er det store utslag i forhold når vi bryter ned på bakgrunnsvariablene. Vi ser en viss tendens til at kvinner i litt større grad mener dette er utbredt enn menn, og at de under 30 år skiller seg fra de eldre ved at litt færre mener dette er utbredt. Dette er imidlertid bare mindre forskjeller. Det er også her en tendens til at de som selv har innvandrerbakgrunn i mindre grad tror at slike holdninger er utbredt, enn blant de som ikke har innvandrerbakgrunn (50 mot 77 %) 11

12 d) Innvandrere fra Øst-Europa Det er som vi ser også en del av de spurte som tror negative holdninger mot innvandrere fra Øst- Europa er utbredt. 8 % tror slike holdninger er veldig utbredt, mens ytterligere 41 % tror de er ganske utbredt. Til sammen er det altså 49 % som tror negative holdninger mot denne gruppen er utbredt. Som på de foregående gruppene vi har spurt om, er det ikke store forskjeller når vi bryter dette ned på de ulike bakgrunnsvariablene. Dette gjelder både når vi ser på kjønn, alder og hvilken bydel man bor i. Vi ser imidlertid igjen at det er noe færre blant de som selv har innvandrerbakgrunn som tror negative holdninger mot innvandrere fra Øst-Europa, er utbredt enn hva tilfellet er blant personer uten innvandrerbakgrunn (41 mot 50 %). 12

13 e) Innvandrere fra EU-land og Nord-Amerika Det er som vi ser få som tror negative holdninger mot innvandrere fra EU-land og Nord-Europa er utbredt. Bare 1 % oppgir at de tror det er veldig utbredt, mens ytterligere 6 % mener det er ganske utbredt. Til sammen er det altså bare 7 % som tror slike holdninger er utbredt mot denne gruppen. Heller ikke her finner vi særlige forskjeller mellom de ulike demografiske undergruppene. En noe større andel av de som selv har innvandrerbakgrunn, tror dette er utbredt, men heller ikke for denne gruppen er det mange (11 mot 7 %). 13

14 f) Innvandre fra land utenfor Nord-Amerika og Europa Innvandrere fra andre land utenfor Nord-Amerika og Europa, omfatter naturlignok mange ulike nasjonaliteter fra f. eks. Afrika, Asia, og Sør-Amerika. Dette utelukker derfor ikke at det kan være ulike oppfatninger om dette for ulike grupper innenfor denne samlegruppen. Det er som vi ser få som imidlertid tror negative holdninger mot disse innvandrerne er veldig utbredt (4 %). Derimot svarer 35 % at de tror dette er ganske utbredt. Til sammen er det altså 39 % som mener det er utbredt med negative holdninger mot innvandrere fra land utenfor Nord-Amerika og Europa. Selv om vi heller ikke her finner særlige utslag når vi bryter ned på de ulike bakgrunnsvariablene, kan vi merke oss at bydelene i Bergen Vest skiller seg noe ut med en lavere andel som mener dette er utbredt. Det er særlig blant innbyggere i Fyllingsdalen at færre oppfatter dette som et problem. 24 % av de som er bosatt der tror dette er veldig eller ganske utbredt, mens det i Laksevåg er 34 % som svarer det samme. 14

15 Holdning til etablering av flere innvandrere i nabolaget I spørsmål 5 var vi ute etter å måle mer personlige holdninger til innvandring. Vi spurte om hvordan de ville se på det dersom det bosetter seg flere innvandrere i sitt nabolag de nærmeste årene. 5. Dersom det bosetter seg flere innvandrere i ditt nabolag de nærmeste årene, hvordan vil du se på dette? Vil du se på det som LES OPP 1-3 Som vi ser er befolkningen i Bergen relativt delt i oppfatningen av dette. Det er riktignok noe flere (23 %) som er positive til at det bosetter seg flere innvandrere i nabolaget enn som negative (18 %), men de fleste er som vi ser verken positive eller negative til dette (55 %). Dette kan indikere at for de fleste har dette relativt liten betydning. Bryter vi dette ned på bakgrunnsvariablene, finner vi en del interessante forskjeller. For det første er det ikke særlig forskjell mellom de som i dag har innvandrere i sitt nabolag, sammenlignet med de som ikke har det. Mens 19 % av de som i dag bor i nabolag med innvandrere er negative til at det bosetter seg flere, er tilsvarende andel 15 % blant de som ikke har innvandrere i nabolaget. Samtidig svarer 24 og 23 % i de to undergruppene at de er positive til dette. Blant menn er skepsisen større enn blant kvinner. Mens 14 % av kvinnene er negative til flere innvandrere i nabolaget er 22 % av mennene negative. Mens 19 % av mennene er positive, er 27 % av kvinnene positive. Aldersmessig er det størst skepsis blant de under 30 år og de over 60 år. Blant de under 30 år er 23 % negative til flere innvandrere i nabolaget, mens 24 av de over 60 år svarer det 15

16 samme. Til sammenligning er denne andelen henholdsvis 12 og 13 % i aldersgruppene år og år. Blant de over 60 år er det er imidlertid 26 % som er positive. Blant de under 30 år er det bare 16 % som er positive, mens henholdsvis 27 og 23 % i de to midterste aldersgruppene er positive til flere innvandrere i nabolaget. Det er også visse forskjeller på svarene i forhold til hvor en bor. I Årstad er 21 % negative til å få flere innvandrere i nabolaget, men samtidig er 29 % positive til flere. Det samme bildet ser vi forsåvidt i Fyllingsdalen, der 20 % er negative, men 26 % er positive. Størst skepsis til flere innvandrere i nabolaget finner vi i Ytrebygda med 25 %, men her bør vi legge til at det er få spurte i denne bydelen, noe som gjør dette tallet usikkert. 16

17 Andelen elever som ikke har norsk som førstespråk Innvandring kan i noen grad skape utfordringer for skolene ved at en større andel av elevene ikke har norsk som førstespråk, enn hva tilfellet var før. Denne andelen har økt de siste årene. Vi ønsket i spørsmål 6 å få bergensernes oppfatning av om dette er et problem for skoler i Bergen i dag. 6. Andelen elever i skolene som ikke har norsk som førstespråk har økt de siste årene. I hvilken grad mener du dette i dag er et problem for skoler i Bergen? LES OPP % av bergenserne mener dette i stor grad er et problem for skoler i Bergen i dag, mens ytterligere 41 % ser på det i noen grad som et problem. Det er altså et flertall på 59 % som i stor eller noen grad oppfatter dette som et problem. 33 % eller 1/3 av bergenserne opplever derimot dette som et mindre problem. Det er flere blant de som selv har innvandrerbakgrunn som ser dette som et problem, enn blant de som ikke har en slik bakgrunn. 70 % av de som selv har innvandrerbakgrunn ser på dette i stor eller noen grad som et problem, mot 58 % av resten av bergenserne. Samtidig ser vi at en noe større andel blant de som ikke har innvandrere i sitt nabolag ser på det i stor grad som et problem. 28 % av disse svarer at det i stor grad er et problem, mens tilsvarende andel blant de som har innvandrere i sitt nabolag, er 15 %. 17

18 Sett i forhold til bydelen man bor i, finner vi bare mindre forskjeller. Ser vi på andelens som svarer at det i stor grad er et problem, finner vi at denne andelen er høyest i Årstad (22 %), Fana (21 %) og Arna (40 %). Her må det legges til at for Arna sin del er det så få spurte at denne andelen er svært usikker. 18

19 Vurdering av påstander om innvandrere I spørsmål 7 ble respondentene stilt overfor et knippe påstander om innvandrere, som vi ba dem svare på i hvilken grad de var enige eller uenige i. De hadde valget mellom å være helt enig, delvis enig, delvis uenig, eller helt uenig i den enkelte påstand. Vi prøvde å balansere både positivt og negativt vinklede påstander. Nedenfor presenterer vi først en samlefigur med alle påstandene, der vi har slått sammen kategoriene helt og delvis enig, og helt og delvis uenig, i henholdsvis enig og uenig. Deretter vil vi gå igjennom hver enkelt påstand hver for seg. 7. Jeg skal nå lese opp noen påstander om innvandring, og jeg vil gjerne vite i hvilken grad du er enig eller uenig i den enkelte påstand. Det bildet svarene på disse påstandene gir oss, er at bergenserne har en overveiende positiv innstilling til innvandrere. 81 % er enige i at innvandrere er en berikelse for samfunnet, og 89 % er enige i at innvandrere vil være en viktig resurs for næringsliv og sysselsetting i Bergen i årene framover. 86 % mener at innvandrere i størst mulig grad bør tilpasse seg norsk kultur og norske verdier, men på samme tid er 70 % enige i at innvandrerne i størst mulig grad må kunne beholde sin egen kultur og sine verdier. For mange er det altså ikke noe motsetningsforhold mellom disse to synene. Det er også interessant å merke seg at 49 % mener etniske nordmenn i størst 19

20 mulig grad må vise toleranse overfor innvandrernes religiøse og kulturelle bakgrunn, selv om dette medfører å tone ned sine egne religiøse og kulturelle verdier. Det er et mindretall (34 %) som mener innvandrerne i hovedsak er en belastning for velferdsstaten. Dette mindretallet utgjør likevel så mange som 1/3 av bergenserne. Det er imidlertid nær halvparten (47 %) som mener innvandringen de siste årene, har økt konfliktnivået mellom personer med innvandrerbakgrunn og nordmenn i Bergen. 43 % mener også at innvandringen har medført økte religiøse motsetninger i Bergen. Vi skal nedenfor se nærmere på hver enkelt av påstandene, og starter med de to som var omhandlet i det siste punktet over. a) Innvandringen de siste årene har økt konfliktnivået mellom personer med innvandrerbakgrunn og nordmenn i Bergen LES OPP 1-4 Det er altså 47 % som er mest enig (helt eller delvis) i at innvandringen de siste årene har økt konfliktnivået mellom personer med innvandrerbakgrunn og nordmenn i Bergen. Flesteparten av disse nøyer seg imidlertid med å være delvis enig (33 %), mens 14 % er helt enig. 39 % er altså mest uenig i påstanden (mer uenig enn enig). Alt i alt viser dette at innvandringen i noen grad har økt konfliktnivået i Bergen i bergensernes øyne. 30 % av de som selv har innvandrerbakgrunn er helt uenige i dette. Likevel svarer 45 % av dem at de er helt eller delvis enige. Blant de under 30 år svarer 55 % at de er helt eller delvis enige i påstanden. 20

21 Brutt ned på bydel, finner vi flere som er enig enn uenig i alle bydelene med unntak av i Årstad og Bergenhus. Der er det flere om er uenige i påstanden enn som er enige. h) Innvandringen de siste årene har medført økte religiøse motsetninger i Bergen Bergenserne er mer delt omkring påstanden om at innvandringen de siste årene har medført økte religiøse motsetninger. 43 % er mest enig i påstanden, mens 41 % er mest uenig i den. 16 % har ikke tatt stilling til påstanden. Det er et visst sammenfall mellom svarene på denne påstanden og påstanden over. 2/3 av de som var enig i innvandringen har økt konfliktnivået, er også enige i at den har medført økte religiøse motsetninger. Dvs. at 30 % av bergenserne er enige i begge påstandene. Dette indikerer imidlertid at det også er andre kilder til konflikt enn religiøse motsetninger. 21

22 b) Innvandrere er en berikelse for samfunnet Et klart flertall av bergenserne er mest enige i at innvandrere er en berikelse for samfunnet. 36 % er helt enige i dette, mens ytterligere 45 % er delvis enige. Til sammen svarer altså 81 % at de er mer enig enn uenig i dette. Blant de som har innvandrere i nabolaget, svarer 84 % at de er enige i påstanden, mens 74 % av de som ikke har innvandrere i nabolaget svarer det samme. Bergenserne er ganske samstemte om dette også når vi bryter det ned på alder. Det er bare de som er over 60 år som holder litt igjen med 70 % som er enige. 22

23 f) Innvandrere vil være en viktig ressurs for næringsliv og sysselsetting i Bergen i årene framover Om mange var enige om at innvandrerne er en berikelse for samfunnet, er det enda flere som mener de vil være en viktig ressurs for næringsliv og sysselsetting i Bergen i årene som kommer. Her svarer 51 % at de er helt enige, mens ytterligere 38 % er delvis enige. Til sammen 89 % er altså mest enig i påstanden. Bare 7 % er uenige. 23

24 Videre fulgte tre påstander om i hvilken grad innvandrere skal tilpasse seg i møtet med det norske samfunnet. c) Innvandrere, bør i størst mulig grad tilpasse seg norsk kultur og norske verdier Det er ingen tvil om at bergenserne mener at innvandrere bør tilpasse seg norsk kultur og norske verdier 47 % er helt enige i dette, mens 39 % er delvis enige. 86 % er altså mest enig i dette, mens bare 11 % er mest uenige. Også blant de som selv har innvandrerbakgrunn er 83 % helt eller delvis enig i denne påstanden. 24

25 d) Innvandrere bør i størst mulig grad kunne beholde sin egen kultur og verdier Selv om det er bred enighet om at innvandrere bør tilpasse seg norsk kultur og norske verdier, er det imidlertid også et klart flertall av bergenserne som mener at innvandrerne i størst mulig grad bør kunne beholde sin egen kultur og verdier. 26 % er helt enige i dette, mens ytterligere 44 % er delvis enige. 70 % er altså mest enig i denne påstanden, mens 27 % er mest uenige i påstanden. 2/3 av de som mener at innvandrerne bør tilpasse seg norsk kultur og verdier, mener også at innvandrerne i størst mulig grad bør kunne beholde sin egen kultur og verdier. 59 % av bergenserne er altså helt eller delvis enig i begge påstandene. Blant de som selv har innvandrerbakgrunn er det 73 % som er helt eller delvis enig i at innvandrerne bør kunne beholde sin egen kultur og verdier. Blant resten av bergenserne er andelen som mener dette 69 %. Vi ser også at noen flere (72 %) av de som selv har innvandrere i nabolaget er enige i dette, enn blant de som ikke har innvandrere i nabolaget. Men også blant de sistnevnte er det 61 % som er helt eller delvis enig i påstanden. 25

26 Et aspekt med dette er i hvilken grad nordmenn skal tilpasse seg innvandrerne. e) Etniske nordmenn bør i størst mulig grad vise toleranse overfor innvandrere med annen religiøs og kulturell bakgrunn, selv om dette medfører å tone ned sine egne religiøse og kulturelle verdier Til sammen 49 % er helt eller delvis enig i at nordmenn bør i størst mulig grad vise toleranse overfor innvandrere med annen religiøs og kulturell bakgrunn, selv om dette medfører å tone ned sine egne religiøse og kulturelle verdier. Det er imidlertid nesten like mange (44 %) som er helt eller delvis uenig i dette. Hver fjerde bergenser er helt uenig i dette. At halvparten av bergenserne er mest enig i denne påstanden viser imidlertid at der er en relativt stor vilje til å bidra til at en unngår religiøse og kulturelle motsetninger og konflikter. 26

27 Den siste påstanden vi presenterer omhandlet oppfatningen av at innvandrerne er en belastning for velferdsstaten. g) Innvandrere er i hovedsak en belastning for velferdsstaten Det er som vi ser bare 8 % som er helt enig, men at 26 % er delvis enig i at innvandrere i hovedsak er en belastning for velferdsstaten. 34 % av bergenserne er altså enige i dette. Derimot er et flertall på til sammen 59 % helt eller delvis uenige i påstanden. Menn er noe mer tilbøyelig til å være enig i dette enn kvinner (38 mot 30 %). Vi merker oss også at 30 % av de som selv har innvandrerbakgrunn er mest enig i påstanden. Blant de som selv har innvandrere i nabolaget er det færre som er enige i dette (30 %) enn blant de som ikke har innvandrere i nabolaget (45 %). 27

28 Inntrykk av andel innvandrere i Bergen i dag I spørsmål 8 ønsket vi å måle bergensernes oppfatning av størrelsen på andelen innvandrere i Bergen i dag. Vi stilte derfor følgende spørsmål. 8. I dag utgjør innvandrerne omlag 14 % av Bergens befolkning. Dette inkluderer innvandrere og barn av to utenlandskfødte foreldre fra alle land. Oppfatter du dette som en LES OPP 1-3 For flertallet (61 %), er ikke andelen på 14 % innvandrere verken en høy eller lav andel. Dette indikerer at for disse synes det å være en passe stor innvandrerandel i Bergen i dag. Det er imidlertid noe flere som mener andelen er høy enn lav. 24 % eller hver fjerde bergenser mener andelen er høy, mens 14 % mener derimot at den er lav. Det er litt flere blant menn som mener andelen er høy enn blant kvinner (26 mot 22 %). Det er også et trekk at flere blant de som ikke har innvandrere i sitt nabolag mener andelen er høy (29 %) enn blant de som har innvandrere i sitt nabolag (22 %). Blant de som selv har innvandrerbakgrunn mener flesteparten (65 %) at andelen er verken høy eller lav, mens 22 % mener den er lav. 28

29 9. Det er vedtatt at Bergen kommune skal ta i mot 265 flyktninger i løpet av Mener du Bergen kommune bør ta inn flere flyktninger enn i dag, bør de ta inn omtrent så mange som i dag, bør de ta inn færre enn i dag, eller bør ikke Bergen kommune ta inn noen flyktninger i det hele tatt? LES OPP 1-3 Det er altså vedtatt at Bergen kommune skal ta imot 265 flyktninger i løpet av % mener dette er et rimelig antall å ta inn, mens 16 % mener man bør ta imot flere flyktninger enn dette. 16 % mener imidlertid en bør ta imot færre, mens 4 % mener man ikke bør ta imot flere flyktninger i det hele tatt. Til sammen 20 % av bergenserne mener altså at det tas imot for mange flyktninger i dag. Til sammen 72 % mener derimot at det ikke tas i mot for mange flyktninger i dag. Det er flere blant de som selv har innvandrere i nabolaget som mener det bør tas inn flere flyktninger enn i dag (20 %), enn blant de som ikke har innvandrer i nabolaget (5 %). Det er imidlertid omtrent like store andeler i de to gruppene som mener det bør tas inn færre eller ingen flyktninger. De som ikke har innvandrere i nabolaget mener i større grad at det er greit slik det er i dag. 29

30 Personlige holdninger I spørsmålene 10 og 11 stilte vi to hypotetiske spørsmål, som hadde som formål å se nærmere på hvordan en selv oppfatter eller ville oppfatte mer direkte interaksjon eller kontakt med innvandrergrupper i dagliglivet. 10. Dersom du hadde en leilighet til utleie, hvordan ville du stille deg til å leie den ut til en nyankommen flyktningfamilie? LES OPP 1-3 Det er som vi ser 44 % som oppgir at de verken er positiv eller negativ til å leie ut en leilighet til en nyankommen flyktningfamilie. Dette kan tolkes som uttrykk for at en velger ikke å ta stilling til problemstillingen, eller at det ikke har noen betydning om det er en flyktningfamilie eller ikke. 28 % svarer imidlertid at de ville vært positiv til å leie ut leiligheten til en flyktningfamilie, mens 23 % derimot ville stille seg negativ til dette. Andelene som ville stille seg negative til å leie ut, er noe større blant de som ikke har innvandrere i nabolaget (28 mot 21 %), og blant de som ikke selv har innvandrerbakgrunn (23 mot 16 %). Unge under 30 år og eldre over 60 år er de to aldersgruppene som stiller seg mest negativ til å leie ut (henholdsvis 27 og 25 %). Menn er litt mer negative enn kvinner (25 mot 20 %). 30

31 I spørsmål 11 ba vi de som i dag er yrkesaktive å vurdere hvordan de ville oppfatte det om en innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn ble deres nærmeste sjef. HVIS YRKESAKTIV 11. Ville du oppfatte det som positivt eller negativt dersom en innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn ble din nærmeste sjef? Det er som vi ser relativt få som ville reagert negativt på å få en innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn som sin nærmeste sjef. 43 % av de yrkesaktive bergenserne ville oppfatte dette som positivt, mens 43 % ville sett verken positivt eller negativt på det. Bare 9 % ville oppfattet dette som negativt. Kvinner er langt mer positive til dette enn menn. 50 % av yrkesaktive kvinner i Bergen ville oppfattet dette som positivt, mens tilsvarende andel er 36 % blant yrkesaktive menn. Mennene er imidlertid ikke direkte negative til dette. Flesteparten (51 %) av mennene ville verken oppfattet dette som negativt eller positivt. 10 % av mennene ville oppfattet det som negativt, mot 8 % av kvinnene. 49 % av de ansatte i offentlig sektor ville oppfatte det som positivt med en sjef med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, mens 38 % av ansatte i privat sektor svarer det samme. 31

32 Inntrykk av Bergen kommunes integreringsarbeid Til slutt i undersøkelsen spurte vi hvordan bergenserne mener Bergen kommune har klart å integrere innvandrerne i Bergen. 12. Hvor godt eller dårlig mener du Bergen kommune har klart å integrere innvandrerne i Bergen? LES OPP Svarfordelingen på dette spørsmålet er nesten perfekt normalfordelt, noe som betyr at det er få som svarer at de har klart det svært godt eller svært dårlig, og at flesteparten samler seg mot midten av skalaen. 37 % mener Bergen kommune har klart integreringen verken godt eller dårlig, mens 23 % mener de har klart det ganske godt og 19 % ganske dårlig. Personer som selv har innvandrerbakgrunn er noe mer positive enn de som ikke har innvandrerbakgrunn. 30 % av disse svarer svært eller ganske godt, mot 24 % blant de som ikke har innvandrerbakgrunn. Bare 9 % av de med innvandrerbakgrunn svarer svært eller ganske dårlig, mens 25 % av de som ikke har innvandrerbakgrunn svarer det samme. 32

33 Vedlegg 1: Spørreskjema 1. Bor det innvandrere i ditt nabolag? 1: Ja 2: Nei 3: Ikke sikker HVIS DET BOR INNVANDRERE I NABOLAGET 2. Mener du det at det bor innvandrere i ditt nabolag er positivt, negativt, eller verken positivt eller negativt? 1: Positivt 2: Negativt 3: Verken positivt eller negativt 4: Ikke sikker HVIS DET BOR INNVANDRERE I NABOLAGET 3. Hvordan opplever du forholdet mellom de etniske gruppene i nabolaget? LES OPP 1-3 1: Dårlig 2: Verken godt eller dårlig 3: Godt 4: Ikke sikker, ubesvart 4. Hvor utbredt tror du negative holdninger til følgende minoritetsgrupper er i Bergen i dag? a) Jøder b) Muslimer c) Rom-folk d) Innvandrere fra Øst-Europa e) Innvandrere fra EU-land og Nord-Amerika f) Innvandre fra land utenfor Nord-Amerika og Europa 1: Veldig utbredt 2: Ganske utbredt 3: Lite utbredt 4: Ikke utbredt i det hele tatt 5: Ikke sikker 33

34 5. Dersom det bosetter seg flere innvandrere i ditt nabolag de nærmeste årene, hvordan vil du se på dette? Vil du se på det som LES OPP 1-3 1: Positivt 2: Verken positivt eller negativt 3: Negativt 4: Ikke sikker 6. Andelen elever i skolene som ikke har norsk som førstespråk har økt de siste årene.. I hvilken grad mener du dette i dag er et problem for skoler i Bergen? LES OPP 1-4 1: I stor grad 2: I noen grad 3: I mindre grad 4: Ingen grad 5: Ikke sikker 7. Jeg skal nå lese opp noen påstander om innvandring, og jeg vil gjerne vite i hvilken grad du er enig eller uenig i den enkelte påstand. a) Innvandringen de siste årene har økt konfliktnivået mellom personer med innvandrerbakgrunn og nordmenn i Bergen LES OPP 1-4 1: Helt enig 2: Delvis enig 3: Delvis uenig 4: Helt uenig 5: Ikke sikker b) Innvandrere er en berikelse for samfunnet d) Innvandrere, bør i størst mulig grad tilpasse seg norsk kultur og norske verdier e) Innvandrere bør i størst mulig grad kunne beholde sin egen kultur og verdier f) Etniske nordmenn bør i størst mulig grad vise toleranse overfor innvandrere med annen religiøs og kulturell bakgrunn, selv om dette medfører å tone ned sine egne religiøse og kulturelle verdier g) Innvandrere vil være en viktig ressurs for næringsliv og sysselsetting i Bergen i årene framover h) Innvandrere er i hovedsak en belastning for velferdsstaten 34

35 i) Innvandringen de siste årene har medført økte religiøse motsetninger i Bergen 8. I dag utgjør innvandrerne omlag 14 % av Bergens befolkning. Dette inkluderer innvandrere og barn av to utenlandskfødte foreldre fra alle land. Oppfatter du dette som en LES OPP 1-3 1: Høy andel 2: Lav andel 3: Eller verken høy eller lav andel 4: Ikke sikker 9. Det er vedtatt at Bergen kommune skal ta i mot 265 flyktninger i løpet av Mener du Bergen kommune bør ta inn flere flyktninger enn i dag, bør de ta inn omtrent så mange som i dag, bør de ta inn færre enn i dag, eller bør ikke Bergen kommune ta inn noen flyktninger i det hele tatt? LES OPP 1-3 1: Bør ta inn flere enn i dag 2: Bør ta inn omtrent like mange som i dag 3: Bør ta inn færre enn i dag 4: Bør ikke ta inn noen flyktninger i det hele tatt 5: Ikke sikker 10. Dersom du hadde en leilighet til utleie, hvordan ville du stille deg til å leie den ut til en nyankommen flyktningfamilie? LES OPP 1-3 1: Positiv til å leie den ut 2: Negativ til å leie den ut 3: Verken positiv eller negativ 4: Ikke sikker 204. Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor? 1: Offentlig sektor 2: Privat sektor 3: Ikke yrkesaktiv 35

36 HVIS YRKESAKTIV 11. Ville du oppfatte det som positivt eller negativt dersom en innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn ble din nærmeste sjef? 1: Positivt 2: Verken positivt eller negativt 3: Negativt 4: ikke sikker 12. Hvor godt eller dårlig mener du Bergen kommune har klart å integrere innvandrerne i Bergen? LES OPP 1: Svært godt 2: Ganske godt 3: Verken godt eller dårlig 4: Ganske dårlig 5: Svært dårlig 6: Ikke sikker 13. Har du selv innvandrerbakgrunn? 1: Ja 2: Nei 3: Ikke sikker/ubesvart 201. Da har jeg bare noen bakgrunnsspørsmål til slutt. Hvilket år er du født? 202. Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? 1: Inntil 3 år 2: 4-6 år 3: Mer enn 6 år 203. Hva er husstandens samlete brutto årsinntekt? LES OPP 1-3 1: Under : : eller mer 4: Ikke sikker, uoppgitt 36

37 205. Hvilken type bolig bor du i? Er det... LES OPP 1: Enebolig/tomannsbolig 2: Rekkehus 3: Blokkleilighet 4: Leilighet i bygård 5: Annet 208. Kjønn? 1: Mann 2: Kvinne 37

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Innvandrere og integrering i bygd og by

Innvandrere og integrering i bygd og by Innvandrere og integrering i bygd og by Komparative analyser mellom rurale og urbane Alexander Thanem, Maja Farstad og Marit S. Haugen Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Åpenhet i Bergen kommune

Åpenhet i Bergen kommune Åpenhet i Bergen kommune Ansatteundersøkelse 10. 31. januar 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 10. 31. januar 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Nasjonale prøver. Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen. 19. desember Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Nasjonale prøver Undersøkelse blant rektorer i grunnn 19. desember 2011-5. januar 2012 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune

Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune Tilhørighet og veivalg for e Innbyggerundersøkelse i e 13. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ e Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjnomføring: 13. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Holdninger til integrering og mangfold 2005-13

INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Holdninger til integrering og mangfold 2005-13 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 2005-13 TABELLRAPPORT - BEFOLKNINGSUTVALG Ref. no 13101570 09.11 2014 1 INNLEDNING Denne rapporten

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold GRAFIKKRAPPORT

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold GRAFIKKRAPPORT INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 005-0 GRAFIKKRAPPORT Om tallgrunnlaget Denne rapporten presenterer grafiske fremstillinger av Integreringsbarometeret 0, og sammenstiller

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer