svømmeopplæring på klassetrinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn"

Transkript

1 Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: Opinion i Oslo: Stortingsgt. 8, 011 Oslo Telefon:

2 Prosjektinformasjon UNDERSØKELSENS FORMÅL Finne ut mer om omfanget av svømmeopplæring på klassetrinn. DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE februar 2005 Telefonintervju (CATI) ANTALL INTERVJUER 375 UTVALG OG SVARPROSENT PROSJEKT INFORMASJON OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON OPINIONS KONSULENT Det er trukket et representativt utvalg av barneskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det ble totalt brukt 735 telefonnumre. Av det totale utvalget var det i 344 tilfeller ikke svar i løpet av intervjuperioden. Alle telefonnumre ble forsøkt oppringt flere ganger i løpet av intervjuperioden. Vi fikk svarnekt i 1 tilfeller, hvilket betyr at skolens rektor eller undervisningsinspektør ikke ønsket å være med i undersøkelsen. Landsdelsvariabelen er delt inn i seks, nemlig Nord-Norge (som innbefatter fylkene Finnmark, Troms og Nordland), Midt-Norge (Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør- Trøndelag), Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland), Østre Østland (Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Østfold og Akershus), Vestre Østland (Vest- Agder, Aust-Agder og Telemark) og Oslo. Utdanningsforbundet Nina Hulthin Siri Berthinussen PROSJEKTNUMMER UTDA 0001 OFFENTLIGGJØRING Offentliggjøring i samråd med Opinion AS 2

3 Innholdsfortegnelse Prosjektinformasjon... 2 Sammendrag... 4 Innledning... 5 Bakgrunn... 5 Om metode og utvalget... En beskrivelse av utvalget... Svømmeopplæring klassetrinn og omfang... 9 Svømmeopplæring og lærernes kompetanse Skoler som ikke har tilbud om svømmeopplæring Vedlegg: Spørreskjema undersøkelse om svømmeopplæring

4 Sammendrag Om svømmeopplæring og svømmeopplæringstilbudet ved skolene Nærmere 9 av 10 skoler oppgir at de har opplæring i svømming. Det er elever i 4. klasse som i størst grad har dette tilbudet, hvorav 8% får svømmeopplæring. Dårligst tilbud har elever i 1. klasse, der halvparten av skolene tilbyr dette. Av de skolene i utvalget som tilbyr svømmeopplæring er det dette skoleåret ca 30% av elevene som tilbys svømmeopplæring ukentlig. Blant de skolene som har svømmeopplæring for de gitte klassene så gis det gjennomsnittlig mellom 22 og 23 timer svømming totalt dette skoleåret. Og av disse skolene oppgir ca 80% at antall undervisningstimer i svømming har vært stabilt de tre siste årene. 9% av elevene har ingen tilbud om svømmeopplæring. I 85% av tilfellene skyldes dette reparasjon/renovasjon/oppussing og økonomiske årsaker. I 87% av tilfellene er det skolenes lærere som hovedsakelig gir opplæring i svømming. I forhold til region skjer dette i litt større grad på skoler i Nord-Norge og Vestlandet enn på skoler i andre regioner. Blant de skolene som tilbyr svømmeopplæring så har nesten samtlige av lærerne som underviser i svømming avlagt livredningsprøve. Ved 7 av 10 av disse skolene avlegger lærerne livredningsprøver hvert år. 4

5 Innledning Fokus i denne undersøkelsen er på svømmeopplæring i skoler på barnetrinnet, nærmere bestemt klassetrinn. I tillegg ønsket Utdanningsforbundet ved hjelp av tre spørsmål å kartlegge lærernes fysiske arbeidsforhold. Bakgrunn 2. april 2004 la Regjeringen fram Stortingsmelding nr 30 ( ) "Kultur for læring" om grunnopplæringen. Meldingen har fått undertittelen Kunnskap, mangfold og likeverd. I punkt 5.2 står det blant annet: Fysisk aktivitet og mat og drikke er en forutsetning for god læring. Det bidrar til å skape et godt læringsmiljø og til at elevene får en best mulig utbytte av opplæringen. Med en ny læreplan på trappene i 200 ønsker Utdanningsforbudet å se på hvordan svømmeundervisningstilbudet faktisk er på barnetrinnet i dag. Elevers svømmetilbud er aktuelt stoff, og temaet har vært fremtredende i avisene den siste tiden. I VG, 1. februar 1, kunne en lese at: Norske elever trenger ikke være svømmedyktige før 7. klasse. Det går frem av kompetansekravene i den nye læreplanen for kroppsøving. Først når elevene er 12 år og går siste året på barnetrinnet, er det et krav at de skal kunne mestre grunnteknikker i svømming og praktisere fridykk. På den fjerde klassetrinnet er det tilstrekkelig at elevene er vant til vann. President i Norges svømmeforbund Per-Rune Eknes mener Utdanningsdirektoratet har en hårreisende defensiv holdning til svømmeundervisning. I Aftenposten Aften 17. februar stod det en artikkel om at elever ved en Oslo skole: bader ti ganger på syv år. Utdanningsforbudet ønsker med denne undersøkelsen å se på ressursinnsatsen i skolen, og å kartlegge om den er forskjellig fra landsdel til landsdel. Hvordan står det egentlig til med opplæringen og hvilket tilbud gis? 1 5

6 Om metode og utvalget I denne undersøkelsen har vi intervjuet 375 respondenter på telefon (cati). Spørreskjemaet består av 18 spørsmål, se vedlegg. Målgruppen i undersøkelsen er barnetrinnet i grunnskolen, klasse. Spørsmålene er blitt besvart av rektorer og undervisningsinspektører som jobber på enten rene barneskoler (1.-7. klassetrinn) eller kombinert barne- og ungdomsskoler ( klassetrinn). En beskrivelse av utvalget Er skolen din en ren barneskole (1.-7. klassetrinn) eller en kombinert barne- og ungdomsskole ( klassetrinn)? (N=375) Kombinert barneog ungdomsskole ( klassetrinn) 23 Ren barneskole (1.-7. klassetrinn) ¾ (288) av skolene i utvalget er barneskoler, mens de resterende er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Når det gjelder elevantallet ved skolene er fordelingen slik:

7 Antall elever på skolene. Prosentvis fordeling (N=375) elever elever elever elever eller færre Halvparten av skolene er små, de har en elevmasse på 150 elever eller færre. ¼ av skolene har et elevantall som er fra 301 eller mer. Når det gjelder antall lærere ved skolene er fordelingen som vist i figuren under: Antall lærere ved skolene. Prosentvis fordeling 41-0 lærere lærere lærere eller færre De fleste skolene i utvalget har mellom 1-20 lærere ansatt ved skolen. 1/3 av skolene har mellom lærere ansatt. 7

8 Skolene er fordelt slik: Skolene fordelt på landsdel (antall): Østre Østland 104 Vestlandet 91 Midt-Norge 9 Nord-Norge 1 Vestre Østland Oslo Regionen er inndelt etter størrelse på de ulike fylkene og inndelt slik at regionene tilfredsstiller krav til representativitet. 8

9 Svømmeopplæring klassetrinn og omfang Spm 1 Gis det tilbud om svømmeopplæring for elever i 1. til 7. klasse ved skolen? (N=375) Nei 9 Ja Ved flesteparten av skolene gis det tilbud om svømmeopplæring. 91% av skolene i utvalget gir elevene dette tilbudet. Samme spørsmål fordelt på region viser følgende fordeling: Spm 1 Gis det tilbud om svømmeopplæring for elever i 1. til 7. klasse ved skolen? (N=375) Oslo Vestre Østland Østre Østland Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Ja Nei Alle skolene i Oslo tilbyr svømmeopplæring, mens dette er tilfellet for 88% av skolene i Vestre Østland. På de neste spørsmålene skal vi se hvilke klassetrinn som får dette tilbudet og hvor ofte det gis. 9

10 For de skolene som har sagt at de gir svømmeopplæring fra klassetrinn har vi kartlagt hvilke trinn det gis svømmeopplæring på (flere svar mulig): Spm 2 På hvilket trinn gis det tilbud om svømmeopplæring? Prosentvis som har svart ja (N=342) 7. klasse (N=199) 58. klasse (N=220) 5. klasse (N=213) klasse (N=293) 8 3. klasse (N=275) 2. klasse (N=222) 1. klasse (N=170) og 4. klasse skiller seg mest ut, og de tilbys i størst grad svømmeundervisning. Minst tilbud har elever i 1. klasse, hvor 50% tilbys svømmeopplæring. Prosentfordelingen for de resterende trinnene er mellom 58-5%. 10

11 Spm 3. Hvor ofte har elevene svømmeopplæring i dette skoleåret ( ) på de ulike klassetrinnene? Spm 3 Hvor ofte har elevene svømmeopplæring i dette skoleåret ( ) på de ulike klassetrinnene? (N=342) 7. klasse (N=199) klasse (N=220) klasse (N=213) klasse (N=293) klasse (N=275) klasse (N=222) klasse (N=170) % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Ukentlig Hver 14. dag 1 gang i måneden Sjeldnere Vet ikke Dette spørsmålet er besvart av de som har oppgitt at de har svømmeopplæring for de spesifikke klassetrinn. Svarfordelingen på de ulike klassetrinnene er nokså lik. Ca 30% av klassetrinnene har svømmeopplæring ukentlig, ca 30% har det hver 14. dag og ca 25% har det månedlig. Ca 3% av skolene vet ikke hvor ofte elevene tilbys svømming. 4) Hvor mange undervisningstimer i svømming gis elevene totalt dette skoleåret ( ) på de ulike klassetrinnene? Det er 38 skoleuker i løpet av et skoleår. Modus er den verdien som hyppigst blir oppgitt. På dette spørsmålet er modus 38 svømmeundervisningstimer totalt dette skoleåret ( ) på samtlige klassetrinn, altså fra klasse. Når en ser på hvor mange timer de ulike klassetrinnene gjennomsnittlig får opplæring i svømming får vi dette resultatet: 11

12 Spm 4 Hvor mange undervisningstimer i svømming gis elevene totalt dette skoleåret ( ) på de ulike klassetrinnene? (N=342) 7. klasse (N=199). klasse (N=220) 5. klasse (N=213) 4. klasse (N=293) 3. klasse (N=275) 2. klasse (N=222) 1. klasse (N=170) Gjennomsnitt: Blant de elevene fra klassetrinn som faktisk har et tilbud om svømmeopplæring så er det gjennomsnittlige timeantallet 22 og 23 timer undervisning i svømming dette skoleåret. Av denne gruppen, som faktisk har undervisning, så får elever i 1., 3., 4. og 7. klasse gjennomsnittlig 23 timer undervisning, mens elevene i 2., 5. og. klasse gjennomsnittlig har en time mindre. Spm 4 Hvor mange undervisningstimer i svømming gis elevene totalt dette skoleåret ( ) på de ulike klassetrinnene? (N=342) 7. klasse (N=199) klasse (N=220) klasse (N=213) klasse (N=293) klasse (N=275) klasse (N=222) klasse (N=170) % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % 1-12 timer timer timer 39 timer eller mer Svarfordelingen er nokså lik i forhold til klassetrinn. Langt de fleste elevene tilbys dette skoleåret mellom timer svømming. Dette er tilfellet for 40% av elevene i 7. klasse, mens 35% av elevene i 1. og 4. klasse havner i denne kategorien. Det er svært få som tilbys 39 timer eller mer svømming i løpet av året. Mellom 2-4% på samtlige klassetrinn har svart vet ikke på dette spørsmålet. 12

13 5) Har dette antallet timer vært stabilt, har det økt eller gått ned i løpet av de siste tre skoleårene? Spm 5 Har dette antallet timer vært stabilt, har det økt eller gått ned i løpet av de siste tre skoleårene? (N=342) 7. klasse (N=199) klasse (N=220) klasse (N=213) 4. klasse (N=293) klasse (N=275) klasse (N=222) klasse (N=170) % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Stabilt Økt Gått ned Vet ikke Svarene er omtrent likt for alle klassetrinnene, og viser følgende tredeling: I overkant av 80% av skolene mener at antallet svømmetimer ar vært stabilt de tre siste årene, ca 7% mener at det har økt, mens ca 8% mener at timeantallet har gått ned. Ca 2% vet ikke hvordan utviklingen har vært. 13

14 Svømmeopplæring og lærernes kompetanse DERSOM SPM 1= 1. 9) Er det skolens lærere som gir svømmeopplæring? (ER DET HOVEDSAKELIG LÆRERNE SOM GIR SVØMMEOPPLÆRINGEN) Spm 9 Er det skolens lærere som gir svømmeopplæring? Prosentvis fordeling (N=342) Nei 13 Ja Blant de skolene som har et svømmetilbud til elevene er det i 87% av tilfellene skolenes lærere som hovedsakelig gir opplæringen. Samme spørsmål fordelt på landsdel viser at elever som går på skole i Nord-Norge og på Vestlandet i litt større grad enn elever ved skoler i de andre regionene undervises av lærere ved skolen. Ved ¼ av skolene i Midt-Norge er det eksterne som tar seg av svømmeundervisningen. Spm 9 Er det skolens lærere som gir svømmeopplæring? Oslo Vestre Østland Østre Østland Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Ja Nei 14

15 DERSOM SPM 1= 1 og DERSOM SPM 9=1. 10) Har lærerne som gir svømmeopplæring avlagt livredningsprøve? (FLESTEPARTEN AV LÆRERNE) Spm 10 Har lærerne som gir svømmeopplæring avlagt livredningsprøve? Prosentvis fordeling (N=298) Ja 97 Nei 3 Vet ikke Ved nesten samtlige skoler har lærerne som gir svømmeopplæring avlagt livredningsprøve. Samme spørsmål fordelt på region gir denne fordelingen: Spm 10 Har lærerne som gir svømmeopplæring avlagt livredningsprøve? Prosentvis fordeling (N=298) Oslo Vestre Østland Østre Østland 98 1 Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke Samtlige av lærerne i Oslo og Vestre Østland som underviser i svømming har avlagt livredningsprøve. Ved skolene i Nord-Norge er det litt færre av lærerne som har avlagt livredningsprøven sammenlignet med de andre. Til tross for dette har livredningsprøve blitt avlagt ved ca 9 av 10 skoler i Nord-Norge. 15

16 DERSOM SPM 1= 1 og DERSOM SPM 9=1. 11) Hvor ofte avlegger de lærerne som gir svømmeopplæring livredningsprøven? Spm 11 Hvor ofte avlegger de lærerne som gir svømmeopplæring livredningsprøven? Prosentvis fordeling (N=288) Vet ikke 1 Sjeldnere 4 2. hvert år 23 Årlig Ved ca 7 av 10 aktuelle skoler som gir svømmeopplæring avlegger lærerne livredningsprøver hvert år. Ved omlag ¼ av skolene gjennomfører lærerne livredningsprøven annet hvert år. Spm 11 Hvor ofte avlegger de lærerne som gir svømmeopplæring livredningsprøven? Prosentvis fordeling (N=288) Oslo Vestre Østland Østre Østland Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge % 20 % 40 % 0 % 80 % 100 % Årlig 2. hvert år Sjeldnere Vet ikke Fordelt på region skiller skolene i Oslo ser mest ut når det gjelder hvor hyppig livredningsprøven avlegges. Ved skolene i Oslo avlegges disse årlig i 95% av tilfellene, mens det skjer minst ved skolene i Midt-Norge. Der avlegges slike prøver årlig ved av 10 skoler. Svarfordelingen på hvor ofte slike prøver avlegges årlig i de resterende regionene er på mellom 70-83%. I tre av regionene avlegges livredningsprøven sjeldnere enn 2. hvert år. Ved 8% av skolene i Nord-Norge er dette tilfelle, mens fordelingen i Østre Østland og Vestlandet er 4%. 1

17 DERSOM SPM 1= 1 og DERSOM SPM 9=1. 12) Hvor mange av lærerne som gir svømmeopplæring har tilleggsutdanning i kroppsøving? Spm 12 Hvor mange av lærerne som gir svømmeopplæring har tilleggsutdanning i kroppsøving? Prosentvis fordeling (N=298) Vet ikke 8 49% eller færre % % 3 Alle Ved ca halvparten av skolene som gir svømmeopplæring er det 49% eller færre som har tilleggsutdanning i kroppsøving. På dette spørsmålet har vet ikke kategorien økt til 8%. 17

18 Skoler som ikke har tilbud om svømmeopplæring Som tidligere vist (spm 1) er det 91% som har tilbud om svømmeopplæring. Med andre ord er det 9% av skolene som ikke gir tilbud om svømmeopplæring dette skoleåret. Det er videre verdt å være oppmerksom på at utvalget som figurene i dette kapitlet bygger på er lite, og at resultatene må tolkes med varsomhet da feilmarginene kan være store. DERSOM SPM 1=2 (NEI) ) Har det vært gitt tilbud om svømmeopplæring ved skolen tidligere? Spm Har det vært gitt tilbud om svømmeopplæring ved skolen tidligere? (N=33) Vet ikke Nei 9 Ja % av skolene har tidligere gitt elevene tilbud om svømming, mens dette ikke har vært tilfellet ved 9% av skolene (dvs ved 3 skoler). % vet ikke hvordan tilbudet har vært tidligere. Hvorfor det ikke gis opplæring i svømming skyldes ulike temporære årsaker som vi kommer tilbake til i spørsmål 8. Dog har flesteparten av det totale utvalget (375 skoler) et tilbud om svømmeopplæring eller de har hatt det. 18

19 DERSOM SPM =1 (JA). 7) Når sluttet dere med dette tilbudet? NOTER ÅRSTALL Når sluttet dere med dette tilbudet? Prosentvis fordeling (N=28) Annet svar De fleste skolene, 71%, som har hatt tilbud om svømming tidligere sluttet med det i løpet av Det vil med andre ord si at blant de skolene som ikke tilbyr svømmeopplæring dette skoleåret så ble svømmeundervisning ved 7 av 10 skoler slutt i % sluttet å gi dette tilbudet i 2003, mens 7% sluttet i DERSOM SPM =1 (JA). 8) Hva er årsaken til at det ikke gis tilbud om svømmeopplæring lengre? (FLERE SVAR MULIG) Spm 8 Hva er årsaken til at det ikke gis tilbud om svømmeopplæring lengre? Prosentvis fordeling (N=32) Reparasjon/renovering/oppussing 4 Økonomiske årsaker 39 Dårlige fasiliteter i tilknytning til bassenget (dårlige standard, dele Det er for langt å dra til nærmeste basseng Annet Dårlige/ikke transportmuligheter Ingen svømmebasseng i nærheten På dette spørsmålet var det mulig for de aktuelle skolene som ikke tilbyr elevene svømmeopplæring å oppgi flere svaralternativ. 4% mener at 19

20 reparasjon/renovering/oppussing er hovedårsaken til at det ikke lengre gis tilbud om svømmeopplæring. Dernest er det 39% som mener at økonomiske årsaker er grunnen til manglende undervisningstilbud. Det er færrest som mener at dårlige /ikke transportmuligheter og at det er ingen svømmebasseng i nærheten er årsaker til mangel på svømmeopplæringstilbud. Det er viktig å være oppmerksom på andelen som ikke tilbyr elever svømmeopplæring er liten og at det kun er to skoler innen denne kategorien som har svart annet. Årsakene til at svømmeundervisning ikke gis er temporære. De fleste skolene som ikke tilbyr svømming sluttet med det i løpet av forrige skoleår, og hovedgrunnene til dette er primært reparasjon/renovering/oppussing og økonomi (jfr. figuren over). 20

21 Vedlegg: Spørreskjema undersøkelse om svømmeopplæring INTRO: God dag, mitt navn er... Jeg ringer fra Norsk Statistikk i forbindelse med en undersøkelse vi gjør for Utdanningsforbundet. Kan jeg få snakke med rektor eller undervisningsinspektører ved skolen? TIL REKTOR eller UNDERVISNINGSINSPEKTØR: God dag mitt navn er, og jeg ringer fra Norsk Statistikk i forbindelse med en undersøkelse vi gjør for Utdanningsforbundet om svømmeundervisningstilbudet, og hvordan lærernes fysiske arbeidsforhold ved skolen. Kunne du sette av X minutter for å svare på noen få spørsmål? Jeg understreker at undersøkelsen er anonym. Til intervjuer: Det skal være mulig å ringe tilbake. Noter telefonnummer Spørsmålene er som følgende: 1) Gis det tilbud om svømmeopplæring for elever i 1. til 7. klasse ved skolen? Les opp: 1: Ja 2: Nei DERSOM SPØRSMÅL 1=1 (JA) 2) På hvilket klassetrinn gis det tilbud om svømmeopplæring? (FLERE SVAR MULIG. KRYSS AV FOR DE KLASSETRINNENE VED SKOLEN DET GIS SVØMMEOPPLÆRING FOR): 1: 1. klassetrinn 2: 2. klassetrinn 3: 3. klassetrinn 4: 4. klassetrinn 5: 5. klassetrinn :. klassetrinn 7: 7. klassetrinn DERSOM SPØRSMÅL 1=1 (JA) OG I FORHOLD TIL AVKRYSSING PÅ 2. PROGRAMMERING AV SPM 3: PÅ GRUNNLAG AV HVA SOM ER SVART I SPM 2. F.EKS HVIS SVART 4. KLASSETRINN PÅ SPM 2 SKAL EN SVARE PÅ DETTE SPM OGSÅ ANG. 4. KLASSETRINN. 3) Hvor ofte har elevene svømmeopplæring i dette skoleåret ( ) på de ulike klassetrinnene (jfr. Sp.mål 2A? 3A) 1. klassetrinn 1: Ukentlig 2: Hver 14. dag 3: 1 gang i måneden 4: Sjeldnere 5: Vet ikke 3B) 2. klassetrinn 21

22 1: Ukentlig 2: Hver 14. dag 3: 1 gang i måneden 4: Sjeldnere 5: Vet ikke 3C) 3. klassetrinn 1: Ukentlig 2: Hver 14. dag 3: 1 gang i måneden 4: Sjeldnere 5: Vet ikke 3D) 4. klassetrinn 1: Ukentlig 2: Hver 14. dag 3: 1 gang i måneden 4: Sjeldnere 5: Vet ikke 3E) 5. klassetrinn 1: Ukentlig 2: Hver 14. dag 3: 1 gang i måneden 4: Sjeldnere 5: Vet ikke 3F). klassetrinn 1: Ukentlig 2: Hver 14. dag 3: 1 gang i måneden 4: Sjeldnere 5: Vet ikke 3G)7. klassetrinn 1: Ukentlig 2: Hver 14. dag 3: 1 gang i måneden 4: Sjeldnere 5: Vet ikke DERSOM 1=1. PROGRAMMERING STYRES ETTER HVA SOM ER SVART I SPM 2. 4) Hvor mange undervisningstimer i svømming gis elevene totalt dette skoleåret ( ) på de ulike klassetrinnene? 1: 1. klassetrinn 2: 2. klassetrinn 3: 3. klassetrinn 4: 4. klassetrinn 5: 5. klassetrinn :. klassetrinn 7: 7. klassetrinn 22

23 DERSOM 1=1. PROGRAMMERING STYRES ETTER HVA SOM ER SVART I SPM 2. 5) Har dette antallet timer vært stabilt, har det økt eller gått ned i løpet av de siste tre skoleårene? 5A) 1. klassetrinn Les opp 1-3: 1: Stabilt 2: Økt 3: Gått ned 4: Vet ikke 5B) 2. klassetrinn Les opp 1-3: 1: Stabilt 2: Økt 3: Gått ned 4: Vet ikke 5C) 3. klassetrinn Les opp 1-3: 1: Stabilt 2: Økt 3: Gått ned 4: Vet ikke 5D) 4. klassetrinn Les opp 1-3: 1: Stabilt 2: Økt 3: Gått ned 4: Vet ikke 5E) 5. klassetrinn Les opp 1-3: 1: Stabilt 2: Økt 3: Gått ned 4: Vet ikke 5F). klassetrinn Les opp 1-3: 1: Stabilt 2: Økt 3: Gått ned 4: Vet ikke 5G) 7. klassetrinn Les opp 1-3: 1: Stabilt 2: Økt 3: Gått ned 4: Vet ikke 23

24 DERSOM SPM 1=2 (NEI) ) Har det vært gitt tilbud om svømmeopplæring ved skolen tidligere? 1: Ja 2: Nei 3: Vet ikke DERSOM SPM =1 (JA). 7) Når sluttet dere med dette tilbudet? NOTER ÅRSTALL DERSOM SPM =1 (JA). 8) Hva er årsaken til at det ikke gis tilbud om svømmeopplæring lengre? (FLERE SVAR MULIG) 1: Økonomiske årsaker 2: Det er for langt å dra til nærmeste basseng 3: Ingen svømmebasseng i nærheten 4: Dårlige/ikke transportmuligheter 5: Dårlige fasiliteter i tilknytning til bassenget (dårlige standard, dele dusj etc). : Annet. NOTER: 7: Vet ikke DERSOM SPM 1= 1. 9) Er det skolens lærere som gir svømmeopplæring? (ER DET HOVEDSAKELIG LÆRERNE SOM GIR SVØMMEOPPLÆRINGEN) LES OPP: 1-2: 1: Ja 2: Nei 3: Vet ikke DERSOM SPM 1= 1 og DERSOM SPM 9=1. 10) Har lærerne som gir svømmeopplæring avlagt livredningsprøve? (FLESTEPARTEN AV LÆRERNE) LES OPP: 1-2: 1: Ja 2: Nei 3: Vet ikke DERSOM SPM 1= 1 og DERSOM SPM 9=1. 11) Hvor ofte avlegger de lærerne som gir svømmeopplæring livredningsprøven? IKKE LES OPP: 1: Årlig 2: 2. hvert år 3: Sjeldnere 4: Vet ikke DERSOM SPM 1= 1 og DERSOM SPM 9=1. 12) Hvor mange av lærerne som gir svømmeopplæring har tilleggsutdanning i kroppsøving? 1: Alle 2: 75-99% 3: 50-74% 4: 49% eller færre 5: Vet ikke 24