Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE"

Transkript

1 Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

2 Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med Meland som en plass å bo å leve i. Likevel har skåren gått ned fra forrige måling i 2011, da skåren var 77. Meland har også et ganske godt omdømme (60), og tjenestetilfredsheten er god (65). Begge disse resultatene ligger rundt resultatene for Norge som helhet. Kommunale tjenester Når det gjelder tilfredshet med kommunale tjenester oppnår Meland en skåre på 58, som er lik skåren fra forrige måling, men noe under snittet for Norge (61). Ser vi nærmere på de ulike tjenesteområdene finner vi relativt store variasjoner. Best ut kommer renovasjon (75), vann og avløp (73), barnehagetilbud (70) og grunnskolen. På barnehagetilbud og grunnskolen ligger likevel Meland kommune under snittene for Norge, men begge har en bedre skåre sammenlignet med resultatene fra borgerundersøkelsen i Meland i Når det gjelder eldreomsorg oppnår Meland en skåre på 61, som er lavere enn forrige måling (66), men likevel signifikant bedre enn snittet for Norge. På samme måte som ved forrige gjennomføring er inntrykket noe dårligere når det gjelder næringsutvikling (53), kommunalt kulturtilbud (48), gang- og sykkelstier (39) og veier (37). På alle disse områdene oppnår Meland kommune signifikant lavere skårer sammenlignet med Norge. Tilbud og muligheter Total sett får tilbud og muligheter i Meland kommune en skåre på 53, som er omtrent likt som sist (54), men signifikant lavere enn norgessnittet på 64. Innbyggerne er svært tilfreds med tilbudet om natur- og friluftsliv (83). I forhold til næringsvirksomhet () og kulturtilbud (53) er innbyggerne middels fornøyd, men skårene er signifikant lavere sammenlignet med snittet for Norge. Tilfredsheten er noe lavere med kollektivtilbudet (50), ungdomstilbudet (46), utdanningstilbudet (45), jobbmuligheter (45) og turisttilbud (53). Både ungdomstilbudet, utdanningstilbudet, jobbmuligheter og turisttilbud har en signifikant lavere skåre enn norgessnittet. Når det gjelder jobbmuligheter har det også vært en signifikant nedgang sammenlignet med forrige måling i Meland kommune (52). Trygghet i hverdagen Meland oppleves som en trygg plass å bo på. Trygghetsskåren på 66 er lik ved forrige gjennomføring, og noe høyere enn snittet i Norge (64). Innbyggerne føler seg svært trygg på at det samlede sykehustilbudet i regionen gir dem forsvarlig behandling om de skulle bli syk. Skåren på 71 er svakt bedre enn ved forrige gjennomføring (67) og norgessnittet (68). Innbyggerne føler seg også meget trygg på at de ikke blir utsatt for kriminalitet der de bor. Snittet på 71 tilsvarer resultatet fra forrige gjennomføring, og er signifikant bedre enn det som generelt er vanlig i Norge (snitt på 64). Lavest skåre får spørsmålet om de er trygg på at kommunen har beredskap til å håndtere krisesituasjoner (). Innbyggerne i Meland er mindre trygg på dette enn de var ved forrige gjennomføring (59) og det som er snittet i Norge (60). Demokrati Demokratiet i Meland får en samleskåre på 43. Dette er en lav skåre, men tilsvarende lik forrige gjennomføring og norgessnittet. Kommunen som organisasjon Som organisasjon fungerer Meland noenlunde bra ifølge innbyggerne, som gir en skåre på 55. Denne skåren er tilnærmet lik resultatet fra forrige gang, og norgessnittet. Det er forholdsvis små variasjoner på de ulike områdene. Skårene varierer fra 53 når det gjelder generell drift til 58 når det gjelder miljøbevissthet. Tilhørighet og anbefaling Innbyggerne føler stor tilhørighet til Meland (70). De vil i stor grad anbefale kommunen som bosted, men snittet på 71 er noe lavere enn snittet på 76 fra forrige gjennomføring. Innbyggerne ser også for seg at de bor i kommunen om fem år (83).

3 Hva påvirker tjenestetilfredshet og omdømme? Fem områder har signifikant betydning for innbyggernes tjenestetilfredshet. Det er viktig å arbeide for at innbyggerne gir gode vurderinger av disse områdene, for deretter å styrke tjenestetilfredsheten. De fem områdene er: helsetjenesten, kommunalt kulturtilbud, næringsvirksomhet, kollektivtilbud og vann og avløp. Fem områder har signifikant betydning for innbyggernes omdømmevurdering. Det er viktig å arbeide for at innbyggerne gir gode vurderinger av disse områdene for deretter å styrke Melands omdømme. De fem områdene er: den kommunale tjenestetilbudet, generell drift, tillitt til politikerne, jobbmuligheter og kulturtilbud. Hva påvirker borgerskåren? Borgerskåren i Meland er god med et resultat på 73. Skåren har likevel blitt lavere sammenlignet med resultatet fra sist gjennomføring (77) og det er viktig å arbeide aktivt for å opprettholde det gode resultatet. Størst betydning for borgerskåren har tilbud og muligheter, omdømme, tjenestetilfredshet og trygghet i hverdagen.

4 Figur: Sentios borgermodell Indekser 1: Kommunale tjenester Samlemål Borgermodellen 2: Tilbud og muligheter Samlemål 1: Tjenestetilfredshet 3: Trygghet i hverdagen Borgerskåren: Totalbedømming av kommunen 4: Demokrati 5: Kommunen som organisasjon Kontrollmål Anbefale kommunen som bosted Bor i kommunen om fem år Samlemål 2: Omdømme Tilknytning og tilhørighet Hovedmålene Hovedmålene i borgerundersøkelsen er Borgerskåren og de to samlemålene Tjenestetilfredshet og Omdømme. Indeksene De fem indeksene er konstruert av spørsmålsgrupper som hver dekker underliggende temaer. Spørsmålene i indeksene Kommunal tilfredshet og Tilbud og muligheter utdyper Samlemål 1: Tjenestetilfredshet. Spørsmålene i indeksene Tilbud og muligheter, Trygghet i hverdagen, Demokrati, og Kommunen som organisasjon utdyper Samlemål 2: Omdømme. Kontrollmålene Tilknytning og tilhørighet er et enkeltstående spørsmål som dekker borgernes følelsesmessige tilknytning og tilhørighet til kommunen. I tillegg spørres det om borgerne anbefaler kommunen som bosted, og om de ser for seg å bo i kommunen om fem år. Resultatene Resultatene vises som standardiserte gjennomsnitt, der 0=dårligste skåre og 100=beste skåre. "Vet ikke"-kategoriene er holdt utenfor. Tolkning av resultatene 80 og over: Fremragende 70-79: God 60-69: Middels god 40-59: Svak Under 40: Dårlig

5 Hovedresultater Hovedmål Borgerskåren Samlemål 1: Tjenestetilfredshet Samlemål 2: Omdømme Meland 2015 Meland 2011 Norge Indekser Kommunale tjenester Tilbud og muligheter Trygghet i hverdagen Demokrati Kommunen som organisasjon Kontrollmål Tilknytning og tilhørighet Vil anbefale kommunen som bosted Bor i kommunen om fem år = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge = signifikant høyere enn forrige måling (Meland 2011) = signifikant lavere enn forrige måling (Meland 2011)

6 Kommunale tjenester Barnehagetilbud Grunnskolen Eldreomsorgen Helsetjenesten Veier Gang- og sykkelstier Renovasjon Vann og avløp Næringsutvikling Kommunalt kulturtilbud Meland 2015 Meland 2011 Norge Kommunale tjenester *Byggesaksbehandling er kun et enkeltspørsmål og inngår ikke i indeksen 'Kommunale tjenester'. = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge = signifikant høyere enn forrige måling (Meland 2011) = signifikant lavere enn forrige måling (Meland 2011)

7 Tilbud og muligheter Jobbmuligheter Utdanningstilbud Kollektivtilbud Kulturtilbud Natur- og friluftsliv Ungdomstilbud Turisttilbud Næringsvirksomhet Meland 2015 Meland 2011 Norge Tilbud og muligheter = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge = signifikant høyere enn forrige måling (Meland 2011) = signifikant lavere enn forrige måling (Meland 2011)

8 Trygghet i hverdagen Sykehustilbud Kriminalitet Kriseberedskap Meland 2015 Meland 2011 Norge Trygghet i hverdagen = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge = signifikant høyere enn forrige måling (Meland 2011) = signifikant lavere enn forrige måling (Meland 2011)

9 Demokrati Politikernes lytting til innbyggerne Tillitt til politikerne Opplevelse av innflytelse Meland 2015 Meland 2011 Norge Demokrati = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge = signifikant høyere enn forrige måling (Meland 2011) = signifikant lavere enn forrige måling (Meland 2011)

10 Kommunen som organisasjon Miljøbevissthet Det kommunale tjenestetilbudet Generell drift Informasjon til innbyggerne Samfunnsansvar og etikk Meland 2015 Meland 2011 Norge Kommunen som organisasjon = signifikant høyere enn Norge = Signifikant lavere enn Norge = signifikant høyere enn forrige måling (Meland 2011) = signifikant lavere enn forrige måling (Meland 2011)

11 Omdømme Borgerkryss Figur: Borgerkryss. Meland 2015 sammenlignet med Norge. 73 Oslo/Akershus Vestlandet Bedre enn Meland 2015 Om Borgerkrysset Tjenestetilfredshet og Omdømme er mål på to sentrale elementer i hvordan borgerne totalt sett opplever kommunen de bor i, og begge målene har sterk sammenheng med borgerskåren. Borgerkrysset er en grafisk fremstilling av de to målene, der den ene aksen viser Tjenestetilfredshet, og den andre aksen viser Omdømme. Skårene vises som standardiserte gjennomsnitt der 0 = dårligste skåre, og 100 = beste skåre. Resultatet for kommunen vises som et kryss i midten av figuren. Meland Sørlandet (inkl. Telemark) Norge Østlandet Meland 2011 Midt-Norge Nord-Norge Dårligere enn Meland Tjenestetilfredshet 68

12 Omdømme Omdømme Omdømme Borgerkryss Borgerkrysset 73 Figur: Borgerkryss. Alder De følgende figurene viser hvordan ulike grupper av befolkningen plasserer seg i forhold til borgerkrysset. Krysset viser gjennomsittet for befolkningen i kommunen. 60 år eller eldre Grupper som plasserer seg oppe og til høyre i figuren skårer bedre enn gjennomsnittet for kommunen både på Tjenestetilfredshet og omdømme. Grupper som plasserer seg nede og til venstre skårer dårligere enn gjennomsnittet i kommunen på de to målene, og bør prioriteres for å bedre kommunens skåre på tjenestetilfredshet og omdømme år år 30 år eller yngre år 73 Meland 2015 kommune Figur: Borgerkryss. Kjønn Tjenestetilfredshet 68 Figur: Borgerkryss. Kjønn X Alder Kvinner 40 år eller eldre Kvinne Menn 40 år eller eldre Mann Kvinner yngre enn 40 år Menn yngre enn 40 år Tjenestetilfredshet Tjenestetilfredshet

13 Tilstand Faktorer som påvirker Tjenestetilfredshet Tjenestetilfredshet er et samlemål for indeksene: Kommunale tjenester Tilbud og muligheter Figuren viser hvilke enkeltfaktorer fra disse to indeksene som har størst påvirkning på Tjenestetilfredshet. Påvirkningskraften finner vi ved å lete etter mønstre i svarene på spørsmålene, og se disse i sammenheng med skårene på Tjenestetilfredshet. Den loddrette aksen viser tilstand (gjennomsnittsskåren), og den vanrette aksen viser hvor stor påvirkning de ulike faktorene har på Tjenestetilfredshet. Desto lengre til høyre i figuren en faktor plasserer seg, desto viktigere er den med tanke på å oppnå en god skåre på Tjenestetilfredshet. Hva påvirker Tjenestetilfredshet? Hva bør prioriteres? Høyeste prioritet bør være å styrke faktorer som plasserer seg nede og lengst til høyere i figuren. Faktorer som plasserer seg øverst til høyre bør bevares, og styrkes om mulig. Faktorer som ikke vises i figuren er mindre viktige for Tjenestetilfredshet og kan prioriteres lavere. Tilstand Vurdering Anbefalt tiltak 80 og over: Fremragende Bevare 70-79: God Bevare 60-69: Middels god Styrke 40-59: Svak Styrke Under 40: Dårlig Styrke Figur: Tilstand/Påvirkning. Enkeltfaktorer som påvirker Tjenestetilfredshet. 93 Høyeste prioritet Viktig å bevare Viktig å bevare Viktige faktorer som bør bevares: Vann og avløp 69 Vann og avløp (73) Helsetjenesten (64) Viktige faktorer som bør styrkes: Helsetjenesten Kommunalt kulturtilbud Næringsvirksomhet Kollektivtilbud Næringsvirksomhet () 46 Kollektivtilbud (50) Kommunalt kulturtilbud (48) Høyeste prioritet Viktig å styrke Viktig å styrke 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 Påvirkningskraft

14 Tilstand Faktorer som påvirker Omdømme Omdømme er et samlemål for indeksene: Tilbud og muligheter Trygghet i hverdagen Demokrati Kommunen som organisasjon Figuren viser hvilke enkeltfaktorer fra disse fire indeksene som har størst påvirkning på Omdømme. Figur: Tilstand/Påvirkning. Enkeltfaktorer som påvirker Omdømme. Hva påvirker Omdømme? 80 Viktig å bevare Høyeste prioritet Viktig å bevare Viktige faktorer som bør bevares: Det er ingen faktorer i denne kategorien 60 Viktige faktorer som bør styrkes: Det kommunale tjenestetilbudet Generell drift Tillitt til politikerne Jobbmuligheter Kulturtilbud Kulturtilbud (53) Det kommunale tjenestetilbudet () Jobbmuligheter (45) Generell drift (53) Viktig å styrke Tillitt til politikerne (43) Høyeste prioritet Viktig å styrke 41 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 Påvirkningskraft

15 Tilstand Faktorer som påvirker borgerskåren Figuren viser de faktorene som har størst påvirkning på borgerskåren. Påvirkningskraften finner vi ved å lete etter mønstre i svarene på spørsmålene, og se disse i sammenheng med borgerskåren. Den loddrette aksen viser tilstand (gjennomsnittsskåren), og den vanrette aksen viser hvor stor påvirkning de ulike faktorene har på borgerskåren. Desto lengre til høyre i figuren en faktor plasserer seg, desto viktigere er den med tanke på å oppnå en god borgerskåre. Figur: Tilstand/Påvirkning. Enkeltfaktorer som påvirker Borgerskåren. 92 Viktig å bevare Hva påvirker Borgerskåren? Høyeste prioritet Viktig å bevare Hva bør prioriteres? Høyeste prioritet bør være å styrke faktorer som plasserer seg nede til høyere. faktorer som plasserer seg øverst til høyre bør bevares, og styrkes om mulig. Faktorer som ikke vises i figuren er mindre viktige for borgerskåren og kan prioriteres lavere. Tilstand Vurdering Anbefalt tiltak 80 og over: Fremragende Bevare 70-79: God Bevare 60-69: Middels god Styrke 40-59: Svak Styrke Under 40: Dårlig Styrke Viktige faktorer som bør bevares: Tilknytning og tilhørighet 72 Tilknytning og tilhørighet (70) Trygghet i hverdagen (66) Samlemål 2: Omdømme (65) Viktige faktorer som bør styrkes: Tilbud og muligheter Samlemål 2: Omdømme Samlemål 1: Tjenestetilfredshet Trygghet i hverdagen Samlemål 1: Tjenestetilfredshet (60) 51 Viktig å styrke Tilbud og muligheter (53) Høyeste prioritet Viktig å styrke 0 0,3 Påvirkningskraft 0,6

16 Borgerundersøkelsen 2015 Tabellvedlegg Meland kommune

17 Kjønn Mann ,16 Kvinne ,59 Alder Yngre enn 30 år , år , år , år ,2 Kjønn X Alder 60 år eller eldre ,98 Menn yngre enn 40 år ,13 Menn 40 år eller eldre ,57 Kvinner yngre enn 40 år ,65 Kvinner 40 år eller eldre Signifik 61,91 Signifika Ingen ant nt signifikan Norge ,7 Meland ,83 Meland ,38 = signifikant høyere =signifikant lavere Barnehagetilbud Grunnskolen Eldreomsorgen Helsetjenesten Veier Gang- og sykkelstier Renovasjon Vann og avløp Næringsutvikling Kommunalt kulturtilbud Indeks 1: Kommunale tjenester Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

18 Kjønn Mann ,58 Kvinne ,43 Alder Yngre enn 30 år , år , år , år ,7 Kjønn X Alder 60 år eller eldre ,33 Menn yngre enn 40 år ,25 Menn 40 år eller eldre ,5 Kvinner yngre enn 40 år ,08 Kvinner 40 år eller eldre Signifik Signifika Ingen 54,22 ant nt signifikan Norge ,15 Meland ,13 Meland ,01 = signifikant høyere =signifikant lavere Jobbmuligheter Utdanningstilbud Kollektivtilbud Kulturtilbud Natur- og friluftsliv Ungdomstilbud Turisttilbud Næringsvirksomhet Indeks 2: Tilbud og muligheter Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

19 Kjønn Mann ,76 Kvinne ,94 Alder Yngre enn 30 år , år , år , år ,52 Kjønn X Alder 60 år eller eldre ,2 Menn yngre enn 40 år ,8 Menn 40 år eller eldre ,73 Kvinner yngre enn 40 år ,29 Kvinner 40 år eller eldre Signifik Signifika Ingen 67,74 ant nt signifikan Norge ,22 Meland ,03 Meland ,35 = signifikant høyere =signifikant lavere Sykehustilbud Kriminalitet Kriseberedskap Indeks 3: Trygghet i hverdagen Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

20 Kjønn Mann ,12 Kvinne ,15 Alder Yngre enn 30 år , år , år , år ,25 Kjønn X Alder 60 år eller eldre ,44 Menn yngre enn 40 år ,73 Menn 40 år eller eldre ,86 Kvinner yngre enn 40 år ,81 Kvinner 40 år eller eldre Signifik Signifika Ingen 45,5 ant nt signifikan Norge ,62 Meland ,35 Meland ,62 = signifikant høyere =signifikant lavere Politikernes lytting til innbyggerne Tillitt til politikerne Opplevelse av innflytelse Indeks 4: Demokrati Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

21 Kjønn Mann ,55 Kvinne ,62 Alder Yngre enn 30 år , år , år , år ,46 Kjønn X Alder 60 år eller eldre ,91 Menn yngre enn 40 år ,12 Menn 40 år eller eldre ,53 Kvinner yngre enn 40 år Kvinner 40 år eller eldre Signifik Signifika Ingen 58,17 ant nt signifikan Norge ,58 Meland ,38 Meland ,09 = signifikant høyere =signifikant lavere Miljøbevissthet Det kommunale tjenestetilbudet Generell drift Informasjon til innbyggerne Samfunnsansvar og etikk Indeks 5: Kommunen som organisasjon Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

22 Kjønn Mann ,74 Kvinne ,07 Alder Yngre enn 30 år , år , år , år ,79 Kjønn X Alder 60 år eller eldre ,01 Menn yngre enn 40 år ,29 Menn 40 år eller eldre ,42 Kvinner yngre enn 40 år ,35 Kvinner 40 år eller eldre Signifik Signifika Ingen 74,32 ant nt signifikan Norge ,76 Meland ,11 Meland ,4 = signifikant høyere = signifikant lavere Vil anbefale kommunen som bosted Bor i kommunen om fem år Kontrollmål: Tilknytning og tilhørighet Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

23 Samlemål 1: Tjenestetilfredshet Samlemål 2: Omdømme Hovedmål: Borgerskåren Kjønn Mann 57 57, , ,9 Kvinne 62 61, , ,25 Alder Yngre enn 30 år 60 59, , , år, , , år, , år 58 58, , Kjønn X Alder 60 år eller eldre 66 66, , 81 81,26 Menn yngre enn 40 år 55, , ,71 Menn 40 år eller eldre 59 58, , ,2 Kvinner yngre enn 40 år 61 60, , ,68 Kvinner 40 år eller eldre 63 62, ,44 77 Signifik Signifika Ingen 76,52 ant nt signifikan Norge 61 60, , ,08 Meland , , ,05 Meland , , ,58 = signifikant høyere =signifikant lavere Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

24 Spørsmål : Er du positiv eller negativ til at din kommune slår seg sammen med en eller flere av nabokommunene? 0% 20% 40% 60% 80% Frekvens Prosent Positiv % 64 % Negativ % 27 % Vet ikke % 10 % Total % #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Spørsmål : Er du positiv eller negativ til at din kommune slår seg sammen med en eller flere av nabokommunene? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Positiv Negativ Vet ikke Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Kjønn Mann 72% 21% 7% (n=174) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Kvinne % 32% 12% (n=175) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Alder Yngre enn 30 år 55% 32% 13% (n=76) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A år 68% 19% 13% (n=62) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A år 68% 23% 9% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A år 69% 19% 13% (n=54) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 60 år eller eldre 61% 35% 4% (n=85) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Kjønn og alder Menn yngre enn 40 år 68% 23% 10% (n=71) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Menn 40 år eller eldre 75% 20% 5% (n=103) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Kvinner yngre enn 40 år 54% 31% 15% (n=65) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Kvinner 40 år eller eldre 57% 33% 10% (n=110) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Utdanning 9-årig grunnskole 72% 26% 3% (n=39) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Husstandens samlede brutto Hvor mange personer, inkludert Videregående skole 55% 31% 13% (n=141) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Universitet/høyskole (1-3 år etter vgs.) 66% 28% 6% (n=82) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Universitet/høyskole (4 år + etter vgs) 71% 17% 11% (n=87) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 300 eller mindre 55% 45% 0% (n=11) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A % 41% 0% (n=29) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A % 24% 14% (n=50) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A % 24% 12% (n=66) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A % 18% 13% (n=38) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Over % 21% 5% (n=75) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1 person 47% 45% 8% (n=49) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2 personer 61% 29% 10% (n=119) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 personer 73% 17% 10% (n=71) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 personer 68% 21% 11% (n=71) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 5 Eller flere personer 67% 24% 10% (n=42) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Total 64% 27% 10% (n=350) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Signifikant høyere Signifikant lavere

25 Spørsmål : Er du positiv eller negativ til at din kommune slår seg sammen med en eller flere av nabokommunene? Tidsserie 70 % 60 % 64 % 50 % 40 % 30 % 20 % 51 % 41 % 27 % 10 % 0 % 9 % % Positiv negaitv Vet ikke

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon...

Detaljer

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen Sammendrag KS gjennomførte i 2009-2010 en spørreundersøkelse om lokalpolitikeres og folks opplevelse av ulike sider ved den demokratiske styringen i kommunene. I alt 91 kommuner deltok i undersøkelsen,

Detaljer

Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor?

Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor? Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor? MED-3950 5.-årsoppgave Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student: Keiwan Salimi, kull 2008 Veileder :

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997 97/48 I Notater 1 1997 Elisabeth Gulløy Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innholdsfortegnelse NØKKELTALL FOR UNDERSØKELSEN

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer