Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016"

Transkript

1 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen

2 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske kjennetegn...5 Tilfredshet med området som handelssted...9 Transportmiddel... 1 Reiserute Formålet med handleturen Pengebruk Betydningen av trygghet... 18

3 Oppsummering Størst tilfredshet med På var 9 prosent ganske eller svært fornøyd med handelsstedet, sammenlignet med 73 prosent av de som handlet i sentrum. De fleste handlende, både i sentrum og ved, var altså gjennomgående fornøyd. I sentrum var fem prosent misfornøyd, mot kun én prosent på. Demografiske forskjeller Gjennomsnittsalderen var betydelig høyere blant de som handlet i sentrum (42 år), sammenlignet med de som var på (28 år). Videre hadde en betydelig overvekt av kvinner 1, og totalt en tredjedel av de besøkende her var kvinner under 2 år. Kjønnsfordelingen i sentrum var forholdvis jevn. 44 prosent av de som handlet i sentrum, kom utenbys fra. Dette gjaldt kun 24 prosent av de som handlet ved. På kom en tredjedel av de handlende fra boligområdene i øst (Bodøsjøen, Mørkved, etc.). Trygghet er viktigst for de som handler på I underkant av halvparten av de som handlet på, tenker over trygghet før de bestemmer seg for hvor de skal handle, sammenlignet med en tredjedel av de sentrumshandlende. Høyest andel finner vi blant kvinnene som handlet på (52 prosent), og særlig yngre kvinner (omtrent 6 av 1). Dette er et interessant funn sett i lys av den høye andelen av kvinner under 2 år på, og kan tyde på at trygghet har betydning for at mange av dem velger nettopp dette handelsstedet. Transportmiddel og reiserute Ved ankom omtrent seks av ti med bil, mens to av ti reiste kollektivt. I sentrum var det større variasjon i hvordan de ankom. 29 prosent benyttet bil, 27 prosent reiste kollektivt, og 23 prosent gikk. De fleste, 56 prosent av handlende i sentrum og 64 prosent på, ankom handleturen hjemmefra og reiste rett hjem igjen etterpå. De fleste som kom fra arbeid, reiste også hjem etterpå. Formål og pengebruk De vanligste ærendene, både i sentrum og ved, var detaljhandel, cafe/restaurant, møte folk, mat/dagligvarer, samt å komme seg ut/rekreasjon. Ved hadde en betydelig høyere andel detaljhandel som formål (54 prosent), sammenlignet med sentrum (33 prosent). Rundt én av ti i sentrum svarte at formålet var gjennomreise, jobb, kulturtilbud eller tjenester/service, mot omtrent ingen av de besøkende ved. Ellers var det forholdsvis små forskjeller mellom de som besøkte sentrum og. De som handlet på, brukte noe mer penger enn de som handlet i sentrum. Andelen som handlet for mer enn 1 kr, var imidlertid lik begge steder (17 prosent). Hygge/trivsel er viktigst for valg av handelssted Både på og i sentrum var «hygge/trivsel» den viktigste årsaken til at de la handleturen akkurat dit. Av forskjeller mellom stedene finner vi at de som handlet på, i noe større grad vektla faktorer som går dirkete på handel; tilgang til spesifikke butikker, utvalget av ulike butikker, tiden det tar å 1 66 prosent på var kvinner. 2

4 gjennomføre handelen, samt åpningstider. I tillegg var parkeringsmulighetene av større betydning for de som handlet på. Været var imidlertid viktigere for de som handlet i sentrum. Metode og datainnsamling Formålet med undersøkelsen er å si noe om handelskultur og handelspreferanser i Bodø sentrum/indre bykjerne sammenlignet med handleområdet på Stormyra/, blant annet sett i forhold til bosted. Undersøkelsen skal også si noe om hvordan de handlene opplever handelsområdene, og hvordan de reiser til og fra handelsområdene i forbindelse med handelen. Datainnsamlingen ble gjennomført ved personlig intervjuing på gaten i Bodø sentrum og på. Fem intervjuere spurte tilfeldig forbipasserende om de hadde mulighet til å svare på noen spørsmål om handel. Intervjuene ble gjennomført ved hjelp av et strukturert spørreskjema på om lag ti spørsmål, samt et spørsmålsbatteri der respondentene skulle vurdere betydningen av ulike forhold på en skala. Det tok omtrent fem minutter å gjennomføre et intervju. Til sammen 54 personer (242 i sentrum og 262 på ) ble intervjuet i løpet av tre dager, fredag 26.8, lørdag 27.8 og mandag Det ble intervjuet gjennom hele dagen i åpningstidene til og butikkene i sentrum. Intervjuing på stedet har både fordeler og ulemper. Denne fremgangsmåten gir svært gode muligheter for å treffe målgruppen man ønsker, i denne sammenhengen folk som benytter seg av sentrum og City Nord i forbindelse med handel og andre aktiviteter. Samtidig er «populasjonen», handlende i Bodø sentrum/, svært løst definert, og på mange måter helt ukjent. Utvalget vil dermed ikke være representativt i tradisjonell forstand, og resultatene vil ikke være generaliserbare til en kjent populasjon som f.eks. befolkningen i Bodø. Utvalget vil også bære preg av skjevheter som følge av at folk med god tid vil være er mer villig til å ta seg tid til å svare på en undersøkelse enn folk som har det travelt. Enkelte er avvisende allerede før intervjuerne har tatt initiativ til kontakt, mens andre aktivt oppsøker intervjuerne og er svært interessert i å delta. Dette kan ha betydning for sammensetningen av utvalget, f.eks. med tanke på formål med handleturen. Det vil være en underrepresentasjon av folk som kommer i større grupper, og på tidspunkt med stor gjennomstrømming av folk, vil det være relativt sett flere som går forbi uten mulighet for å bli intervjuet. Metoden egner seg likevel godt til å fremskaffe relevant og nyttig informasjon om hvordan områdene benyttes. Undersøkelsen gir i hovedsak et øyeblikksbilde, samtidig som resultatene vil kunne være overførbare til situasjonen generelt ved at de representerer en «typisk» handelssituasjon, og respondentene et «typisk» utvalg av de som handler i sentrum/. En annen fordel ved å gjennomføre undersøkelsen ved bruk av personlig intervjuing, er at spørsmålene kan knyttes til den konkrete handleturen respondentene er på når de blir intervjuet. Det er lettere for respondentene å gi klare og presise svar på spørsmål knyttet til en konkret situasjon nært i tid, enn på mer generelle spørsmål og spørsmål om forhold lenger tilbake i tid. Under utarbeidelsen av spørreskjemaet ble det derfor lagt vekt på å utforme spørsmål som i størst mulig grad omhandlet de ærendene respondentene hadde da de ble intervjuet, samtidig som de overordnede problemstillingene fremdeles ble ivaretatt. 3

5 Feilmarginer Undersøkelsen er gjennomført i et utvalg av de som handlet i sentrum og på i perioden da undersøkelsen ble gjennomført, og i alle utvalgsundersøkelser vil det være grader av usikkerhet forbunnet med resultatene. Hvis utvalget er trukket tilfeldig, bestemmes størrelsen på feilmarginene av utvalgets størrelse og av resultatfordelingen. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap, nærmer seg 5, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. Figur 1 viser hvordan feilmarginene arter seg ved forskjellige utvalgsstørrelser og fordelinger. Feilmarginene for et utvalg på 5 respondenter er på 4,4 prosent ved en 5/5-fordeling, mens den er på 2,6 prosent ved en 1/9 fordeling. Ved en nedbryting på mindre enheter vil feilmarginene øke. Figur 1: Feilmarginer for fordelinger. 4

6 Demografiske kjennetegn Figur 2: Aldersfordeling i sentrum og på. Prosent Under 2 år 2-34 år år 5-69 år 7 år eller eldre Under 2 år 2-34 år år 5-69 år 7 år eller eldre Gjennomsnittsalderen var betydelig høyere blant de som benyttet sentrum (42 år), sammenlignet med besøkende ved (28 år). Ved var 47 prosent under 2 år, mot kun 21 prosent av de som var i sentrum. I sentrum var det derimot betydelig flere besøk av voksne over 35 år enn ved (53 mot 23 prosent). Unge voksne i alderen 2-34 år var ganske likt representert i sentrum (26 prosent) som ved (31 prosent). 5

7 Figur 3: Kjønnsfordeling i sentrum og på. Prosent Kvinne Mann Kvinne Mann hadde en forholdsvis jevn kjønnsfordeling blant sine besøkende. Ved var det betydelig flere kvinner (66 prosent) enn menn (34 prosent). En tredjedel av de som handlet på City Nord, var kvinner under 2 år. Omtrent tre av fire besøkende på kom sammen med andre, mens dette gjaldt om lag halvparten av de som benyttet sentrum. Totalt 14 prosent av de som besøkte hadde med seg barn, mot syv prosent av de som besøkte sentrum. 6

8 Figur 4: Hvor ofte handler du her? Prosent Mer enn 4 dager i uka 2-4 dager i uka Ukentlig Månedlig Sjeldnere Mer enn 4 dager i uka 2-4 dager i uka Ukentlig Månedlig Sjeldnere Hovedvekten av de som var på, svarte at de handler der én dag i uka (38 prosent) eller på månedlig basis (29 prosent). Blant de som var i sentrum, ser vi en større spredning i svarene. En forholdvis stor andel handler i sentrum sjeldnere enn månedlig (25 prosent), samtidig som mange handler der flere ganger i uka (34 prosent). Det er de som har bosted i sentrum som handler oftest, mens de med bosted utenfor Bodø handler sjeldnest. 7

9 Figur 5: Hvor bor de som handler i sentrum og? Prosent /bykjernen Østbyen Rønvika/Skivika/ Løpsmarka Bodøsøen/Alstad/ Hunstad/Mørkved/etc Bodø omegn Utenfor Bodø /bykjernen Østbyen Rønvika/Skivika/ Løpsmarka Bodøsøen/Alstad/ Hunstad/Mørkved/etc Bodø omegn Utenfor Bodø En betydelig høyere andel av de som handlet i sentrum enn ved, kom fra et sted utenfor Bodø (44 mot 24 prosent). Av de handlende på kom 33 prosent fra boligområdene i sør-øst, mot kun 15 prosent av de sentrumshandlende. Det er forholdvis små forskjeller mellom sentrum og på øvrige områder. Ikke uventet bodde en litt høyere andel av de sentrumshandlende i sentrum, sammenlignet med de som handlet på City Nord (15 mot 11 prosent). Videre var syv prosent av de som handlet i sentrum, fra Østbyen og 12 prosent var fra Rønvika/Skivika/Løpsmarka. Tilsvarende andeler for handlende ved var henholdsvis ti og 13 prosent. 8

10 Tilfredshet med området som handelssted Figur 6: Hvor fornøyd er du med området her som handelssted? Prosent Svært lite fornøyd Svært fornøyd 1 Svært lite fornøyd Svært fornøyd Det er betydelig større tilfredshet med som handelssted sammenlignet med sentrum, selv om de fleste sentrumshandlende også er fornøyd. 9 prosent av de som var på, var ganske eller svært fornøyd med handelsstedet, sammenlignet med 73 prosent av de som handlet i sentrum. Utover forskjellen mellom sentrum og var det omtrent ingen forskjeller mellom ulike grupper i hvor fornøyd de er med området som handlested. 9

11 Transportmiddel Figur 7: Hvordan reiste du til sentrum eller? Prosent Bil Kollektivt Sykkel Til fots Bil Kollektivt Sykkel Til fots Bil var det klart vanligste transportmiddelet blant de som handlet på. Nesten seks av ti reiste dit med bil. To av ti reiste kollektivt, mens omtrent én av ti ankom på sykkel, og omtrent én av ti til fots. I sentrum var det en relativ jevn fordeling mellom at de reiste dit med bil (29 prosent), kollektivt (27 prosent) eller til fots (23 prosent). 12 prosent syklet til sentrum. Det var altså mer vanlig å reise til sentrum enn med kollektivtransport eller til fots. Samtidig var det betydelig mindre vanlig å kjøre bil til sentrum enn. Blant de som reiste kollektivt, brukte de aller fleste buss (85 prosent). Ti prosent av de kollektivreisende benyttet båt, mens seks prosent reiste med tog. Alle båtreiser var til sentrum, mens togreiser også ble registrert på. Dersom vi ser bosted i sammenheng med transportmiddel og handlested, finner vi at handlende på i stor grad kom med bil fra boligområdene i sør-øst, Bodøsjøen og utover mot Mørkved. Bildet i sentrum er mer sammensatt, med større innslag av personer som bor i sentrum og går, samt en del som kom utenbys fra med kollektivtransport eller med bil. Hvilken transportmåte som ble benyttet til sentrum eller, henger også sammen med demografiske kjennetegn: Det var vanligere å kjøre bil når man reiste sammen med andre eller hadde med barn. Kollektivtransport ble mest benyttet av de under 2 år, samt de som kom utenbys fra. De som bor i Østbyen, skiller seg ut ved at en høyere andel syklet til sentrum, eller gikk til fots til. 1

12 Reiserute Figur 8: Hvor reiste du fra? Siste stedet før denne handleturen. Prosent Ukedag Lørdag Hjemme Arbeid/studiested handlested Hjemme Arbeid/studiested handlested Figuren viser hvor de handlene reiste fra, før de ankom handlestedet. De aller fleste startet hjemme, spesielt i helga. På lørdag var andelene som kom hjemmefra, 88 prosent av de handlende på og 75 prosent av de handlende i sentrum. Det var også vanligst å starte hjemmefra i ukedagene. Samtidig ser vi noe høyere andeler som kom fra arbeid, 23 prosent på, og 15 prosent i sentrum. De fleste, 56 prosent av handlende i sentrum og 64 prosent på, ankom handleturen hjemmefra og reiste rett hjem igjen etterpå. De fleste som kom fra arbeid, reiste også hjem etterpå (66 prosent). 11

13 Formålet med handleturen Figur 9: Formålet med handleturen. Prosent. Annen detaljhandel Cafe/restaurant Mat/dagligvarer Møte folk 2 2 Komme seg ut/rekreasjon Frisør/Velvære etc Jobb Gjennomreise Tjenester/servicetilbud Kulturtilbud, bibliotek, etc Arrangementer 4 Trening/treningssenter Kontortjenester Aktiviteter for barn De vanligste ærendene både i sentrum og ved var detaljhandel, cafe/restaurant, møte folk, mat/dagligvarer, samt komme seg ut/rekreasjon. Ved hadde en betydelig høyere andel detaljhandel som formål (54 prosent), sammenlignet med sentrum (33 prosent). Vi kan også merke oss at rundt én av ti i sentrum svarte at formålet var gjennomreise, jobb, kulturtilbud eller tjenester/service, mot omtrent ingen av de besøkende ved City Nord. 12

14 Figur 1: Formål med handleturen fordelt på sted og ukedag/helg. Prosent. Annen detaljhandel Cafe/restaurant Mat/dagligvarer Møte folk Komme seg ut/rekreasjon Annen detaljhandel Cafe/restaurant Mat/dagligvarer Ukedag Lørdag Møte folk Komme seg ut/rekreasjon Hvorvidt turen gjøres på ukedag eller helg, har en viss betydning for formålet, og vi finner samtidig forskjeller mellom sentrum og. I helga var formålet med besøket på oftere detaljhandel (62 prosent) eller kafe/restaurantbesøk (33 prosent), sammenlignet med ukedagene (henholdsvis 47 og 24 prosent). Det å komme seg ut/rekreasjon, var også et mer vanlig formål i helga (19 prosent) sammenlignet med ukedagene (8 prosent). I sentrum var mathandling/dagligvarer litt mer vanlig på lørdag (23 prosent) enn i ukedagene (16 prosent), samt det å møte folk (24 mot 18 prosent) eller delta på arrangement (9 mot 1 prosent). I ukedagene var formålet noe oftere jobb (11 prosent) eller tjenester/servicetilbud (13 prosent), sammenlignet med helg (henholdsvis 5 og 1 prosent). Formålet med turen varierte også med kjønn og alder: Ved handlet en høyere andel menn (32 prosent) enn kvinner (21 prosent) mat/dagligvarer. Blant besøkende i sentrum var mønsteret motsatt. 21 prosent av kvinnene handlet mat/dagligvarer, mot 14 prosent av mennene. Annen detaljhandel var betydelig oftere formålet med turen blant kvinner enn menn. Dette gjaldt både i sentrum og ved, selv om kjønnsforskjellen var størst i sentrum (45 mot 23 prosent). 13

15 Kafe/restaurant var formål med turen for en noe høyere andel kvinner enn menn, og kjønnsforskjellen var størst ved (39 mot 28 prosent). Det var også litt mer vanlig blant kvinner enn menn at formålet var å møte folk, mens mennene litt oftere enn kvinnene ønsket å komme seg ut/rekreasjon. Ved var det i størst grad de yngste som oppga at formålet var å møte folk (28 prosent). I sentrum var det å møte folk omtrent like vanlig blant de yngste (31 prosent) som de eldste (32 prosent). Pengebruk Figur 11: Pengebruk. Prosent kr eller mindre kr 51-1 kr Mer enn 1 kr 25 kr eller mindre kr 51-1 kr Mer enn 1 kr De som handlet på, brukte noe mer penger enn de som handlet i sentrum. I sentrum handlet 42 prosent for 25 kr eller mindre, mot 33 prosent på. Videre brukte 42 prosent av de som handlet i sentrum, mellom 251 og 1 kr, sammenlignet med halvparten av de handlende på City Nord. Omtrent like store andeler i sentrum som ved brukte mer enn 1 kr (17 prosent). En høyere andel menn enn kvinner handlet for mer enn 1 kr, både i sentrum og ved. Av de ulike aldersgruppene var det handlende i alderen år som brukte mest penger. De skiller seg mest ut på, hvor 31 prosent av de besøkende i denne alderen brukte mer enn 1 kr. 14

16 Figur 12: Pengebruk fordelt på sted og transportmiddel. Prosent. 25 kr eller mindre kr 51-1 kr Mer enn 1 kr Bil Kollektivt Sykkel Til fots Bil Kollektivt Sykkel Til fots Bil Kollektivt Sykkel Til fots Bil Kollektivt Sykkel Til fots Det er en sammenheng mellom hvor mye det handles for, og hvilket transportmiddel som benyttes. Mønsteret er i hovedsak at andelen som kjørte bil, øker med hvor mye penger det ble handlet for. Særlig når handlesummen overstiger 1 kr var bil utbredt, mens andelen fotgjengere var lav. I sentrum var imidlertid andelen som reiste kollektivt, relativt stabil på tvers av summen det ble handlet for. 15

17 Figur 13: Handlehyppighet fordelt på transportmiddel og handlested. Prosent Bil Til fots Mer enn 4 dager i uka 2-4 dager i uka Ukentlig Månedlig Sjeldnere Mer enn 4 dager i uka 2-4 dager i uka Ukentlig Månedlig Sjeldnere I sentrum var det en klar sammenheng mellom handlehyppighet og transportmiddel, og mønsteret er særlig tydelig når fotgjengere sammenlignes med bilister. 39 prosent av de som gikk til sentrum, svarte at de handler der mer enn fire dager i uka. Dette gjaldt kun seks prosent av de som kjørte bil. Blant de kjørende var det betydelig mer vanlig å besøke sentrum ukentlig, månedlig eller sjeldnere. Det er også en tendens til at de som reiste kollektivt, handler noe sjeldnere, mens de som sykler, handler noe oftere. På var sammenhengen mellom transportmiddel og handlehyppighet nesten fraværende. 16

18 Figur 14: Med utgangspunkt i handleturen du er på nå. Hvor stor betydning har følgende forhold for hvorfor du la denne handleturen hit akkurat nå? Standardisert gjennomsnitt. =Svært liten betydning, 1=Svært stor betydning Hygge/trivsel Spesifikke butikker Utvalget av butikker Åpningstider 5 54 Reisetid til og fra Caféer/spisesteder Kollektivtransport Parkeringsmulighetene 3 56 Tiden det tar å handle Været Barnevennlig Arrangementer Hygge/trivsel hadde størst betydning for valg av handlested både i sentrum og på. De som handlet på, vektla i noe større grad faktorer som går dirkete på handel, som tilgang til spesifikke butikker, utvalget av ulike butikker, tiden det tar å gjennomføre handelen, samt åpningstider. I tillegg var parkeringsmulighetene av større betydning for de som handlet på. Været var imidlertid viktigere for de som handlet i sentrum. Utvalget av butikker/tjenester, samt tilgang til spesifikk butikk/tjeneste, hadde noe større betydning for kvinners valg av handlested. Betydningen av pågående arrangementer var noe større for menn. Jevnt over viser resultatene forholdvis små kjønnsforskjeller. Forskjeller etter alder viser at tilgjengelighet med kollektivtilbud var viktigst for de under 2 år. De i alderen 2-34 skiller seg ut ved at flere vektla reisetiden til og fra. Eldre handlende (7 år +) la betydelig mer vekt på været enn øvrige. De handlende som hadde arbeidssted i nærheten, vektla i større grad enn andre åpningstidene, spesifikk butikk/tjeneste, samt tiden det tar å gjennomføre handleturen/ærendet. 17

19 Betydningen av trygghet Figur 15: Andelen som tenker over trygghet når de bestemmer hvor de skal handle. Prosent. Under 2 år 2-49 år 5 år eller eldre Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann En betydelig høyere andel av de som handlet på (48 prosent) enn i sentrum (34 prosent), tenker på trygghet når de bestemmer seg for hvor de skal handle. Både blant menn og kvinner var andelen som tenker over trygghet, høyere blant de som handlet på enn i sentrum. 52 prosent av kvinnene på tenker over trygghet, mot 39 prosent av kvinnene som handlet i sentrum. Blant mennene var andelene henholdsvis 38 og 28 prosent. Å tenke på trygghet før valg av handelssted, var altså mest utbredt blant kvinnene som handlet på City Nord. Dette gjaldt særlig for de yngste. Nesten seks av ti av kvinnene under 2 år som handlet på City Nord, svarte at trygghet var noe de tenker på før de bestemmer seg for hvor de skal handle. 18

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Til alle døgnets tider Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man gjør i løpet

Detaljer

Transportundersøkelse. Januar 2010

Transportundersøkelse. Januar 2010 Transportundersøkelse Januar 2010 Undersøkelsen Ble gjennomført på Buskerud Storsenter & Krokstad Senter 11.01-16.01 2010 1006 respondenter ble intervjuet 752 respondenter ble intervjuet på Buskerud Storsenter

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Jentene er mest hjemme

Jentene er mest hjemme Barn og unges tidsbruk: Jentene er mest hjemme Barn er hjemme timer per dag og jentene er mer hjemme enn guttene. De eldre tenåringene legger seg naturlig nok betydelig seinere enn 9-12-åringene. Til gjengjeld

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Solveig Meland 10

Solveig Meland 10 NOTAT SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 46 56 GJELDER Sykkelvaneundersøkelse

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk og samvær 9. Tidsbruk og samvær I de fire tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført fra 1980 til 2010, ble det registrert hvem man var sammen med n ulike aktiviteter

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Rapport Hedmark Trafikk Dato: 07.07.2014 INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen 20-30

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-142 BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet

Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet TØI-rapport 1000/2008 Forfatter(e): Randi Hjorthol og Susanne Nordbakke Oslo 2008, 72 sider Sammendrag: Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet I løpet av 20-30 år vil opp mot 25 prosent av

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-452 BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner,

Detaljer

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter 9. Menn bruker litt mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner I løpet av de siste 20 til 30 år har vi fått mer fritid. Mange unge utsetter familieetablering, vi har kortere arbeidstid og nedsatt pensjonsalder.

Detaljer

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler God kollega Undersøkelse gjennomført for Manpower 17.03.2016 Reidar Dischler Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Manpower Sven Fossum Datainnsamling gjennomført i webpanel FORMÅL Undersøke synet på

Detaljer

Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015

Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015 Handleposen Resultat fra en handleundersøkelse november 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse intervju på gata 2. Grafer intervju på gata 2 Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Formålet med denne

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne Sammendrag: Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne TØI rapport 1465/2016 Forfattere: Susanne Nordbakke og Kåre Skollerud Oslo 2016 75 sider Basert på data

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BINDAL. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BINDAL. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-111 BINDAL. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Sammendrag: Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Forfattere: Aslak Fyhri Randi Hjorthol Oslo 6, 97 sider Kunnskap om barns reisevaner og fysisk aktivitet har vært meget mangelfull i Norge.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer