Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vefsn R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:"

Transkript

1 Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Mottaker Dato: Deres ref: Vefsn Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført på telefon, og består av et utvalg på 400 personer over 5 år fra Vefsn kommune. INTERVJUING Intervjuene ble gjennomført april 205 FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 400, vil feilmarginene variere fra 2,9 prosentpoeng ved en 0/90-fordeling til 4,9 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. SIGNIFIKANSTESTING Det er signifikanstestet om resultatene for hver undergruppe er signifikant forskjellig fra motsatsen, for eksempel om menn svarer annerledes enn kvinner, eller om de som er 5-25 år svarer annerledes enn de som er eldre. Signifikante forskjeller markeres med pil og fargekode. Dersom er forskjell er signifikant kan vi med 95% sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget. Trondheim Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard

2 Oppsummering Over halvparten av respondentene er enig med målsetningen i om å redusere antall kommuner i landet, og 32 prosent er uenig. 3 prosent har svart midt på skalaen. Menn i Vefsn er i større grad positiv til å slå sammen kommuner sammenlignet med kvinner. 55 prosent av innbyggerne ønsker en sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, og 36 prosent ønsker at kommunen skal være organisert som i dag. Sju prosent mener at hele regionen bør bli slått sammen til en kommune. En større andel av innbyggerne under 26 år ønsker at kommunen skal være organisert som i dag. Blant de som ønsker sammenslåing med en eller flere av nabokommunene ønsker 87 prosent å slå seg sammen med Grane, 77 prosent med Hattfjelldal, 29 prosent med Leirfjord og 22 prosent med Alstahaug. De som ønsker at kommunen skal være organisert som i dag ble spurt om hvilken eller hvilke kommuner Vefsn bør slå seg sammen med dersom kommunen blir tvunget til sammenslåing. Blant disse har 62 prosent svart sammenslåing med Grane, 36 prosent med Hattfjelldal og 4 prosent med Leirfjord. 22 prosent har svart vet ikke. Respondentene fikk videre spørsmål om hvordan de tror innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i en eventuell ny kommune. 26 prosent tror innflytelsen blir bedre, 48 prosent har svart midt på skalaen mens 22 prosent tror innflytelsen blir dårligere. Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. Nav er et eksempel på en tjeneste skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Innbyggerne ble spurt om det er andre tjenester de mener bør finne sted på dette kontoret, og 3 prosent har svart ja. På åpne kommentarer er det tjenester som bl.a. helsetjenester, eldreomsorg, byggesaksbehandling, skattekontor og teknisk etat som går igjen. Videre er respondentene bedt om å vurdere hvordan de tror kommunen vil løse ulike sentrale oppgaver dersom kommunesammenslåing blir en realitet. Menn tror gjennomgående at tjenestene vil bli bedre ved en eventuell kommunesammenslåing sammenlignet med kvinner. Dette har sannsynligvis sammenheng med at menn i større grad er mer positiv til kommunesammenslåing. Helsetjenester: 38 prosent tror helsetjenestene vil bli bedre dersom kommunesammenslåingen skulle bli en realitet og 37 prosent har svart midt på skalaen. Omtrent en av fire tror disse tjenestene vil bli dårligere. Eldreomsorg: 36 prosent tror eldreomsorgen vil bli bedre ved en kommunesammenslåing og 34 prosent har svart midt på skalaen. 29 prosent tror eldreomsorgen vil bli dårligere. Barnehagetilbudet: 42 prosent av respondentene tror barnehagetilbudet vil forbli uendret ved en kommunesammenslåing. 32 prosent tror tilbudet vil bli bedre og 22 prosent at det vil bli dårligere. Skole og SFO: 42 prosent tror løsningene for skole og SFO vil forbli uendret ved en eventuell kommunesammenslåing. 35 prosent tror løsningene vil bli bedre og 22 prosent tror det vil bli dårligere. Byggesaksbehandling: 38 prosent tror en eventuell ny kommune vil løse byggesaksbehandling på en bedre måte. 32 prosent har svart midt på treet, mens 24 prosent tror dette vil løses på en dårligere måte. Økonomisk styring: omtrent halvparten tror en kommunesammenslåing vil gi bedre økonomisk styring, og 29 prosent har svart midt på skalaen. Omtrent to av ti tror den økonomiske styringen vil bli dårligere. Innbyggerne ble videre spurt om i hvilken grad de tror en eventuelt ny sammenslått kommune vil klare rollen som samfunnsutvikler i forhold til den gamle kommunen. Omtrent halvparten tror en eventuell ny kommune vil klare denne rollen bedre, mens 29 prosent tror dette vil være som før. 9 prosent tror en ny kommune vil klare denne rollen på en dårligere måte.

3 Innbyggerne har også blitt bedt om å vurdere hvor viktig det er for dem at ulike hensyn vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. Avstand til offentlige tjenestetilbud: Dette er det punktet (av de undersøkte punktene) flest mener bør vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing. 72 prosent mener dette er viktig, mens seks prosent har svart at det er lite eller ikke viktig. Det er en større andel kvinner enn menn som synes dette er viktig. Avstand til rådhuset/kommunehuset: Når det gjelder betydningen av avstanden til rådhuset/kommunehuset er det 29 prosent som mener denne avstanden er viktig eller svært viktig. 34 prosent synes ikke dette er viktig og 35 prosent har svart midt på skalaen. De eldste innbyggerne (de over 64 år) synes i større grad at avstanden til rådhuset/kommunehuset er av betydning, sammenlignet med de som er yngre. Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen: 63 prosent mener fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen er viktig eller svært viktig. En av ti har svart at dette er lite eller ikke viktig. Kvinner synes i større grad enn menn at fordeling av offentlige arbeidsplasser er viktig. Utvikling i alle deler av kommunen: Dette er et punkt som er viktig for mange. Omtrent sju av ti mener utvikling i alle deler av kommunen bør vektlegges ved en eventuell kommunesammenslåing, men ni prosent mener dette er lite eller ikke viktig. De yngste innbyggerne synes i mindre grad enn de eldre at utvikling i alle deler av kommunen er av betydning.

4 Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt til orde for en storstilt kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Helt uenig 50 3 % 3 % Noe uenig 76 9 % 9 % Både og/nøytral 52 3 % 3 % Noe enig 9 30 % 30 % Helt enig % 23 % IKKE LES Vet ikke 3 3 % 3 % Total % Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt til orde for en storstilt kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helt uenig Noe uenig Både og/nøytral Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 9% 7% 0% 30% 3% 3% (n=202) Kvinne 5% 2% 6% 30% 4% 4% (n=98) Alder 5-25 år 0% 28% 6% 9% 2% 6% (n=58) Generell holdning til år 3% 7% 3% 35% 2% 0% (n=52) 4-50 år 5% 4% 2% 27% 29% 5% (n=86) 5-63 år 3% 9% 6% 32% 3% 0% (n=88) 64 år og eldre 9% 9% % 33% 7% % (n=7) Uenig 40% 60% 0% 0% 0% 0% (n=26) Nøytral 0% 0% 00% 0% 0% 0% (n=52) Enig 0% 0% 0% 57% 43% 0% (n=209) Total 3% 9% 3% 30% 23% 3% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

5 Spørsmål : Et flertall på stortinget har tatt til orde for en storstilt kommunereform som har som mål å redusere antall kommuner i landet. På generelt grunnlag er du helt uenig, noe uenig, verken eller, noe enig eller helt enig i denne målsetningen. Standardiserte gjennomsnitt Kjønn Mann (n=97) 64 64, Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kvinne (n=90) 52 5,8 Alder 5-25 år (n=49) 49 48,9 Generell holdning til år (n=52) 59 58, år (n=82) 66 66, år (n=88) 63 62,7 64 år og eldre (n=6) 52 52,4 Uenig (n=25) 5 5, Nøytral (n=52) Signifikant høyere Signifikant lavere Enig (n=209) 86 85,8 Total (n=387) 58 58,

6 Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene % 55 % Hele regionen bør bli en kommune 27 7 % 7 % Være organisert som i dag % 36 % Vet ikke/ingen mening 9 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din kommune bør være? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene Hele regionen bør bli en kommune Være organisert som i dag Vet ikke/ingen mening Valid N Kjønn Mann 60% 9% 29% 3% (n=203) Kvinne 50% 5% 44% 2% (n=97) Alder 5-25 år 23% 7% 67% 4% (n=57) Generell holdning til år 62% 2% 35% 2% (n=52) 4-50 år 63% 8% 27% 2% (n=86) 5-63 år 66% 6% 26% 2% (n=87) 64 år og eldre 54% 8% 36% 3% (n=7) Uenig 22% 2% 76% % (n=25) Nøytral 42% 0% 48% 0% (n=52) Enig 82% % 7% 0% (n=209) Total 55% 7% 36% 2% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

7 Spørsmål : Hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. 0 % 50 % 00 % Frekvens Prosent Alstahaug % 22 % 22 % Dønna 2 0 % 0 % 0 % Herøy 23 0 % 0 % 0 % Leirfjord % 29 % 29 % Rødøy 0 0 % 0 % 0 % Træna 0 % 0 % 0 % Grane 9 87 % 87 % 87 % Hattfjelldal % 77 % 77 % Hemnes 25 % % % Nesna 2 % % % Andre noter 8 8 % 8 % 8 % Vet ikke 8 4 % 4 % 4 % Total % Spørsmål : Hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Træna Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Andre noter Vet ikke Valid N Kjønn Mann 23% 0% % 32% 0% 0% 84% 73% 3% 2% 6% 4%(n=2) Kvinne 20% 9% % 25% 0% % 90% 83% 9% 0% % 3% (n=99) Alder 5-25 år 5% 8% 8% 5% 0% 0% 69% 46% 8% 0% 8% 23% (n=3) Generell holdning til år 28% 9% 3% 22% 0% 0% 78% 75% 9% 0% 6% 0% (n=32) 4-50 år 26% 5% 5% 33% 0% 0% 85% 70% % 0% 7% 6% (n=54) 5-63 år 28% % 2% 35% 0% 0% 93% 88% 9% 4% 7% 4% (n=57) 64 år og eldre % 6% 6% 27% 0% 2% 92% 84% % 0% 3% 2% (n=63) Uenig % 7% 7% 9% 0% 0% 85% 67% % 0% 7% 4% (n=27) Nøytral 9% 5% 5% 4% 0% 5% 82% 59% 0% 0% 5% 5% (n=22) Enig 25% % 2% 33% 0% 0% 88% 8% 3% % 9% 3%(n=7) Total 22% 0% 0% 29% 0% 0% 87% 77% % % 8% 4%(n=220) Signifikant høyere Signifikant lavere

8 Spørsmål : Hvis din kommune ble tvunget til sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. 0 % 50 % 00 % Frekvens Prosent Alstahaug 8 6 % 6 % 6 % Dønna % % % Herøy 2 % % % Leirfjord 20 4 % 4 % 4 % Rødøy 0 0 % 0 % 0 % Træna % % % Grane % 62 % 62 % Hattfjelldal % 36 % 36 % Hemnes 0 7 % 7 % 7 % Nesna 0 0 % 0 % 0 % Andre noter 6 % % % Vet ikke 3 22 % 22 % 22 % Total % Spørsmål : Hvis din kommune ble tvunget til sammenslåing med en eller flere av nabokommunene, hvilken eller hvilke av nabokommunene bør din kommune slå seg sammen med? Flere svar mulig. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Rødøy Træna Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Andre noter Vet ikke Valid N Kjønn Mann 2% 2% 2% 2% 0% 0% 55% 36% 0% 0% 2% 24% (n=58) Kvinne % 0% % 5% 0% % 66% 36% 5% 0% 0% 2% (n=86) Alder 5-25 år 5% 0% 0% 3% 0% 0% 42% 2% 8% 0% 8% 34% (n=38) Generell holdning til år 0% 0% 0% 22% 0% 0% 50% 33% 7% 0% 7% 39% (n=8) 4-50 år 9% 0% 0% 3% 0% 0% 70% 57% 4% 0% 9% 3% (n=23) 5-63 år 9% 0% 0% 22% 0% 4% 74% 35% 0% 0% 0% 9% (n=23) 64 år og eldre 5% 2% 5% 7% 0% 0% 7% 40% 5% 0% 0% 7% (n=42) Uenig 5% % 2% 6% 0% % 66% 39% 8% 0% 9% 9% (n=95) Nøytral 4% 0% 0% 4% 0% 0% 72% 52% 4% 0% 8% 6% (n=25) Enig 4% 0% 0% 7% 0% 0% 50% 7% 7% 0% 0% 43% (n=4) Total 6% % % 4% 0% % 62% 36% 7% 0% % 22%(n=44) Signifikant høyere Signifikant lavere

9 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Mye dårligere 36 9 % 9 % % 3 % % 48 % % 7 % 5 Mye bedre 36 9 % 9 % IKKE LES Vet ikke 6 4 % 4 % Total % Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mye dårligere Mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 8% 5% 47% 6% 2% 2% (n=203) Kvinne 0% % 49% 9% 5% 6% (n=98) Alder 5-25 år 2% % 53% 8% 4% 4% (n=57) Generell holdning til år 6% 7% 52% 7% 6% 2% (n=52) 4-50 år 9% 2% 48% 6% 4% % (n=86) 5-63 år 0% 3% 5% 6% 9% % (n=87) 64 år og eldre 3% 3% 43% 9% 9% 3% (n=8) Uenig 22% 22% 42% 7% 2% 5% (n=26) Nøytral 6% 8% 53% 6% 4% 4% (n=5) Enig 2% 6% 52% 24% 4% 2% (n=20) Total 9% 3% 48% 7% 9% 4% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

10 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du innbyggernes demokratiske innflytelse vil bli i den nye kommunen. Vi ønsker din vurdering på en skala fra -5, der = mye dårligere og 5 = mye bedre. Standardiserte gjennomsnitt Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=99) 53 52,7 Kvinne (n=85) 50 49,7 Alder 5-25 år (n=49) 53 53,4 Generell holdning til år (n=5) 5 50, år (n=85) 54 53, år (n=86) 50 50,3 64 år og eldre (n=3) 49 49,4 Uenig (n=9) 35 35,3 Nøytral (n=50) 49 49,2 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=204) 60 60,4 Total (n=384) 5 5,

11 Spørsmål : Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Ja, notér 23 3 % 3 % Nei 6 40 % 40 % Vet ikke 6 29 % 29 % Total % Spørsmål : Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja, notér Nei Vet ikke Valid N Kjønn Mann 3% 44% 26% (n=202) Kvinne 3% 37% 32% (n=98) Alder 5-25 år 2% 59% 29% (n=58) Generell holdning til år 34% 36% 30% (n=53) 4-50 år 25% 42% 33% (n=85) 5-63 år 37% 3% 32% (n=87) 64 år og eldre 38% 38% 24% (n=7) Uenig 30% 34% 36% (n=25) Nøytral 2% 48% 3% (n=52) Enig 35% 40% 24% (n=20) Total 3% 40% 29% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

12 Spørsmål : Kommunestyrene legger til grunn at alle nåværende kommuner skal ha lokale servicekontor i den nye sammenslåtte kommunen. NAV er et eksempel på en tjeneste som skal være tilgjengelig i dette servicekontoret. Er det andre tjenester du mener et slikt servicekontor bør inneholde? Åpne kommentarer: Administrasjon Akutte kommunale tjenester Alle kommunale kontor som de har bruk for Alle kommunale tjenester Alle tjenester som ytes i hovedsenteret Alt det offentlige allerede har: trygdesystem, skatt, politi etc. Alt det som kommunen har i dag, en underavdeling, men da blir kommune sammenslåing meningsløst. Alt innenfor skatt. Alt som e her i dag Bank, lege, sykebiler Banktjenester for de eldre. Barnevern Barnevern, ppt, Bibliotek Bibliotek, eldresenter en møteplass Byggekontor Byggeplanlegging, realplanlegging, næringsutvikling Byggesaks behandling og lignende Bygningsavdeling/kontor Bystyre, informasjonssenter Bør inneholde alt som de inneholder i dag De ansvarlige for skolen, helse, teknisk etat, kommunen generelt. De bør inneholde de etatene som driver med vedlikehold og drift De samme tjenestene som de har i dag De som er der fra før De som har ansvaret for storkommunen, vinterservice. Eldreomsorg Eldreomsorg bør være knyttet til de gamle kommunene. Skolestrukturen bør være som nå, så det ikke skal bli lang vei for små barn. Eldretjenester En form for øyeblikkelig hjelp, sosialt. Polititjenester Form for representant for storkommunen bør være tilstede i de tidligere småkommunene Forskjellige etater (teknisk, vann) bør være representert og omsorg Generelle ting, drift både i skole og barnehage. Det bør være en plass der folk kan ta kontakt. Helse Helse og bolig må alle kommunene få styre selv Helse og omsorg Helse; politi; skole Helsekontor, medisinsk hjelp, psykologisk hjelp Helsepersonell Helsestasjon Helsetilbud Helsetilbud/legevakt Helsetjenester, primærhelsetjenester, barnevern Helsetjenester Helsetjenester, lettere kontakt med kommunen Helsevesenet bør være for seg selv det er så mange instanser for seg Frekvens 3 2 4

13 Hjelp til byggesaksbehandling, utredning av helse, bibliotektjenester, alt som går på henvendelser til kommunen Hjelpetiltak i skolen Hjelpetjenester Hjemmehjelp, hjemmesykepleie Hjemmesykepleie, brannvesen og barnevernskontor Hjemmetjeneste f.eks. Kommunale og statlige tjenester Kommunale tjenester folkeregister skatteetaten Kommunalteknisk avdeling. Branntjeneste Kommunehuset Kommunerepresentasjon Kulturavdeling, politi Lege Lege, lensmannskontor, Legekontor, Legevakt Lensmann, nærhet til sykehus. Lensmannskontor, legevakt, ambulansetjenester Lensmannskontor Ligningskontor Ligningskontor; og andre uvisse Ligningskontorer, noen kommunale kontorer Lokalbank Lokale byggekontor Mer eller mindre det som har vært tidligere. Politi, brann, helsetjeneste, andre kommunale tjenester, Politi, helse. Politi/lensmann Politiet Post, bank Postkontor. Rusomsorg Samme som nå Skatt etc. Støttetjenester. Skatt pass ol. Skatteetaten Skatteetaten, felles legesenter Skattekontor, lensmann. Skattekontor, omsorgstjeneste, Skog og landbrukstjenesten, friluftstorg Skole og helsetilbud, lege Skole, PPT, Legevakter (bør være på vært kommunesenter) Skolehelsetjeneste, eldreomsorg, Skolekontor Sykehus transport Sykehus. Sånn det er i dag. Alle sosiale tjenester Sånn som i dag Tar ikke standpunkt Teknisk drift, helse og oppvekst Teknisk etat Teknisk etat; evnen til å behandle byggesaker;

14 Tekniske ting som kommunen ordner med i dag Tilbud på helsekompetanse og rådgivning Turisme, skatteetaten Vefsn og Alstahaug slår seg sammen - Nav kontor, politi, helsevesen på begge steder. Vinmonopolet 25

15 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 38 0 % 0 % % 4 % % 37 % % 26 % 5 mye bedre 49 2 % 2 % IKKE LES Vet ikke 7 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 0% 34% 35% 2% 2% (n=203) Kvinne 3% 7% 39% 7% 2% 2% (n=97) Alder 5-25 år 5% 23% 30% 23% 2% 7% (n=57) Generell holdning til år 3% 7% 29% 27% 3% 0% (n=52) 4-50 år 9% 9% 3% 32% 8% % (n=85) 5-63 år 9% 7% 44% 29% 9% 2% (n=87) 64 år og eldre 0% 5% 42% 22% 0% 0% (n=8) Uenig 26% 9% 35% 7% 2% % (n=26) Nøytral 4% 33% 35% 23% 4% 2% (n=52) Enig % 6% 39% 33% 9% % (n=209) Total 0% 4% 37% 26% 2% 2% (n=399) Signifikant høyere Signifikant lavere

16 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Helsetjenester Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Kjønn Mann (n=99) 59 59,5 Ingen signifikant forskjell Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kvinne (n=94) 50 49,7 Alder 5-25 år (n=53) 53 53,2 Generell holdning til år (n=52) 53 52, år (n=84) 60 59, år (n=86) 56 55,8 64 år og eldre (n=7) 52 5,6 Uenig (n=25) 38 37,6 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=5) 48 47,8 Enig (n=207) 66 65,9 Total (n=393) 55 54,

17 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 44 % % % 8 % % 34 % % 25 % 5 mye bedre 42 % % IKKE LES Vet ikke 5 % % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 7% 4% 34% 32% % % (n=202) Kvinne 5% 22% 34% 8% 0% 2% (n=98) Alder 5-25 år % 30% 8% 26% 4% 2% (n=57) Generell holdning til år 8% 30% 32% 25% 6% 0% (n=53) 4-50 år 2% 7% 30% 33% 4% 5% (n=86) 5-63 år 9% 0% 4% 28% 0% % (n=88) 64 år og eldre 3% 2% 39% 7% 9% 0% (n=9) Uenig 28% 28% 29% 0% 5% % (n=26) Nøytral 4% 3% 39% 20% 4% 2% (n=5) Enig 3% 0% 35% 36% 4% % (n=209) Total % 8% 34% 25% % % (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

18 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Eldreomsorg Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Kjønn Mann (n=200) 56 56,5 Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kvinne (n=95) 46 46,4 Alder 5-25 år (n=57) 5 50,6 Generell holdning til år (n=52) 47 46, år (n=82) 58 57, år (n=87) 55 55,4 64 år og eldre (n=7) Uenig (n=24) 33 33,4 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=5) 48 47,8 Ingen signifikant forskjell Enig (n=206) 62 62,4 Total (n=395) 52 5,

19 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagetilbud 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent mye dårligere 30 7 % 7 % % 5 % % 42 % % 23 % 5 mye bedre 36 9 % 9 % IKKE LES Vet ikke 3 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagetilbud Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 5% 3% 44% 26% 0% 2% (n=203) Kvinne 0% 7% 39% 2% 9% 5% (n=98) Alder 5-25 år 2% 6% 33% 28% 0% 2% (n=58) Generell holdning til år 8% 7% 42% 2% % 2% (n=53) 4-50 år 7% 3% 36% 30% 9% 5% (n=86) 5-63 år 3% 5% 48% 24% 7% 3% (n=88) 64 år og eldre 9% 6% 46% 7% 9% 3% (n=6) Uenig 7% 25% 39% 3% 2% 5% (n=26) Nøytral 2% 23% 46% 5% 0% 4% (n=52) Enig 2% 9% 43% 33% 2% 2% (n=209) Total 7% 5% 42% 23% 9% 3% (n=40) Signifikant høyere Signifikant lavere

20 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Barnehagetilbud Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=98) 56 55,7 Kvinne (n=88) 50 50,2 Alder 5-25 år (n=57) 52 52,4 Generell holdning til år (n=5) 53 53, år (n=82) 55 55, år (n=85) 54 54,3 64 år og eldre (n=3) 5 50,6 Uenig (n=20) 39 38,6 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=50) 5 5,4 Ingen signifikant forskjell Enig (n=204) 6 6,5 Total (n=387)

21 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent mye dårligere 35 9 % 9 % % 3 % % 42 % % 27 % 5 mye bedre 30 8 % 8 % IKKE LES Vet ikke 8 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 3% 43% 28% 9% % (n=203) Kvinne 2% 3% 4% 25% 6% 3% (n=97) Alder 5-25 år 9% 9% 37% 42% 2% 2% (n=57) Generell holdning til år 8% 23% 42% 9% 8% 0% (n=52) 4-50 år 0% 9% 34% 3% 2% 3% (n=86) 5-63 år 7% % 55% 2% 6% 0% (n=89) 64 år og eldre % 5% 40% 22% 8% 3% (n=7) Uenig 22% 22% 34% 8% 2% 3% (n=25) Nøytral 4% 6% 47% 27% 4% 2% (n=5) Enig % 8% 45% 33% % % (n=20) Total 9% 3% 42% 27% 8% 2% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

22 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Skole og SFO Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=200) 55 55,3 Kvinne (n=93) 50 50, Alder 5-25 år (n=57) 55 54,8 Generell holdning til år (n=52) 50 49, år (n=83) 57 56, år (n=88) 52 52,4 64 år og eldre (n=3) 50 50,4 Uenig (n=22) 38 38,2 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=5) 53 53,4 Ingen signifikant forskjell Enig (n=207) 62 6,8 Total (n=392) 53 52,

23 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 35 9 % 9 % % 5 % % 32 % % 26 % 5 mye bedre 46 2 % 2 % IKKE LES Vet ikke 28 7 % 7 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 4% 3% 3% 4% 5% (n=203) Kvinne % 6% 34% 20% 9% 0% (n=98) Alder 5-25 år 8% 9% 37% 23% 7% 7% (n=57) Generell holdning til år 4% 6% 45% 24% 8% 4% (n=5) 4-50 år 7% 2% 27% 24% 2% 9% (n=86) 5-63 år 5% 7% 30% 33% 3% 3% (n=88) 64 år og eldre % 9% 30% 24% 7% 9% (n=7) Uenig 9% 8% 34% 6% 4% 9% (n=26) Nøytral 0% 2% 38% 27% 4% 0% (n=52) Enig 3% 2% 30% 32% 7% 5% (n=20) Total 9% 5% 32% 26% 2% 7% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

24 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Byggesaksbehandling Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Kjønn Mann (n=93) 59 58,6 Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kvinne (n=79) 50 49,9 Alder 5-25 år (n=53) 48 48,3 Generell holdning til år (n=50) 54 54, 4-50 år (n=78) 62 6, år (n=85) 58 58, 64 år og eldre (n=06) 49 49,3 Uenig (n=4) 4 40,9 Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=47) 54 54,2 Ingen signifikant forskjell Enig (n=99) 62 62,3 Total (n=372) 54 54,

25 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent mye dårligere 33 8 % 8 % % 3 % % 29 % % 3 % 5 mye bedre 63 6 % 6 % IKKE LES Vet ikke 0 3 % 3 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring Brutt ned på bakgrunnsvariabler mye dårligere mye bedre IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 6% 2% 25% 36% 9% % (n=20) Kvinne 0% 4% 33% 27% 2% 4% (n=98) Alder 5-25 år % 6% 30% 26% % 7% (n=57) Generell holdning til år 8% 2% 29% 23% 7% 2% (n=52) 4-50 år 6% 8% 22% 36% 24% 4% (n=85) 5-63 år 3% 8% 34% 36% 8% 0% (n=88) 64 år og eldre 3% 7% 30% 29% 0% 2% (n=8) Uenig 22% 20% 34% 7% 3% 4% (n=25) Nøytral 2% 27% 3% 27% 6% 6% (n=5) Enig 0% 6% 26% 4% 26% 0% (n=20) Total 8% 3% 29% 3% 6% 3% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

26 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing, hvordan tror du den nye kommunen vil løse følgende oppgave: Økonomisk styring Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Kjønn Mann (n=200) 63 62,6 Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kvinne (n=90) 54 54, Alder 5-25 år (n=53) 53 52,9 Generell holdning til år (n=5) 56 55, år (n=83) 66 66, år (n=88) 64 64,4 64 år og eldre (n=6) 52 52,2 Uenig (n=20) Signifikant høyere Signifikant lavere Nøytral (n=48) 52 52,4 Ingen signifikant forskjell Enig (n=209) 72 7,6 Total (n=390) 58 58,

27 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Standardiserte gjennomsnitt Antall Snitt Helsetjenester ,63 Eldreomsorg ,5 Barnehagetilbud ,02 Skole og SFO ,76 Byggesaksbehandling ,4 Økonomisk styring ,48 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Brutt ned på bakgrunnsvariabler Helsetjenester Eldreomsorg Barnehagetilbud Skole og SFO Byggesaksbehandling Økonomisk styring Kjønn Mann Kvinne Alder 5-25 år Generell holdning til år år år år og eldre Uenig Nøytral Enig Total Signifikant høyere Signifikant lavere

28 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Mye dårligere 23 6 % 6 % Dårligere 53 3 % 3 % Som før 4 29 % 29 % Bedre % 37 % Mye bedre 56 4 % 4 % Vet ikke 7 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Mye dårligere Dårligere Som før Bedre Mye bedre Vet ikke Valid N Kjønn Mann 5% 3% 28% 39% 4% % (n=203) Kvinne 7% 3% 29% 34% 4% 3% (n=97) Alder 5-25 år 7% 6% 9% 40% 2% 5% (n=57) Generell holdning til år 4% 7% 26% 40% % 2% (n=53) 4-50 år 5% 5% 2% 42% 7% 0% (n=86) 5-63 år 5% 5% 38% 38% 6% 0% (n=88) 64 år og eldre 7% 5% 33% 30% 3% 2% (n=7) Uenig 4% 27% 37% 9% 2% 2% (n=25) Nøytral 4% 20% 3% 43% 0% 2% (n=5) Enig % 3% 24% 47% 24% 0% (n=209) Total 6% 3% 29% 37% 4% 2% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

29 Spørsmål : Hvis kommunesammenslåing. I hvilken grad tror du den nye sammenslåtte kommunen vil klare rollen som samfunnsutvikler i bedre eller dårligere grad enn den gamle kommunen din? Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=mye bedre, 0=mye dårligere. Vet ikke kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=200) 6 6,2 Kvinne (n=93) 59 59, Alder 5-25 år (n=54) 59 58,7 Generell holdning til år (n=5) 60 59, år (n=85) 63 62, år (n=88) 64 63,9 64 år og eldre (n=5) 56 56,3 Uenig (n=23) 42 4,7 Nøytral (n=5) 53 53,4 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=208) 73 72,6 Total (n=393) 60 60,

30 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Ikke viktig 9 2 % 2 % % 4 % % 20 % % 24 % 5 Svært viktig % 48 % IKKE LES Vet ikke 4 % % Total % Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ikke viktig Svært viktig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 3% 4% 27% 34% 3% % (n=202) Kvinne % 3% 4% 5% 66% % (n=96) Alder 5-25 år 0% 5% 9% 26% 48% 2% (n=58) Generell holdning til år 0% 0% 29% 27% 42% 2% (n=52) 4-50 år 2% % 2% 22% 52% % (n=86) 5-63 år 3% 3% 2% 22% 5% 0% (n=87) 64 år og eldre 3% 6% 7% 26% 46% % (n=7) Uenig 2% 6% 2% 5% 65% % (n=26) Nøytral 4% 4% 23% 5% 52% 2% (n=52) Enig 2% 2% 24% 33% 37% % (n=209) Total 2% 4% 20% 24% 48% % (n=40) Signifikant høyere Signifikant lavere

31 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole barnehage, lege, NAV-kontor) Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke-kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=200) 72 7,7 Kvinne (n=96) 85 85,5 Alder 5-25 år (n=57) 80 79,5 Generell holdning til år (n=5) 78 78, år (n=84) år (n=88) år og eldre (n=7) 77 76,8 Uenig (n=25) 84 84,4 Nøytral (n=5) 78 77,6 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=207) 75 75,2 Total (n=396) 79 78,

32 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand til rådhuset/kommunehuset 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Ikke viktig 46 2 % 2 % % 22 % % 35 % % 5 % 5 Svært viktig 54 4 % 4 % IKKE LES Vet ikke 9 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand til rådhuset/kommunehuset Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ikke viktig Svært viktig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 3% 26% 3% 7% % 2% (n=203) Kvinne 0% 8% 40% 4% 6% 2% (n=98) Alder 5-25 år 7% 29% 32% 5% 2% 5% (n=59) Generell holdning til år 6% 29% 42% 2% 0% 2% (n=52) 4-50 år 7% 26% 37% 9% 0% 0% (n=86) 5-63 år % 24% 32% 20% % % (n=88) 64 år og eldre 7% 2% 35% 22% 20% 4% (n=7) Uenig 7% 7% 36% 8% 9% 2% (n=25) Nøytral 0% 25% 37% 2% 4% 2% (n=5) Enig 4% 26% 36% 5% 8% % (n=209) Total 2% 22% 35% 5% 4% 2% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

33 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Avstand til rådhuset/kommunehuset Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke-kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=98) 47 46,9 Kvinne (n=94) 52 5,7 Alder 5-25 år (n=55) 4 4 Generell holdning til år (n=5) 47 47, år (n=85) 42 42, år (n=87) 49 49,3 64 år og eldre (n=3) 59 59,2 Uenig (n=22) 57 56,6 Nøytral (n=50) 48 48,4 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=207) 44 44,2 Total (n=39) 49 49,

34 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen 0% 0% 20% 30% 40% Frekvens Prosent Ikke viktig 8 4 % 4 % % 6 % % 22 % % 3 % 5 Svært viktig % 32 % IKKE LES Vet ikke 5 4 % 4 % Total % Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ikke viktig Svært viktig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann 5% 7% 25% 36% 23% 3% (n=204) Kvinne 4% 5% 9% 27% 4% 4% (n=98) Alder 5-25 år 5% 2% 28% 3% 26% 9% (n=58) Generell holdning til år 2% 6% 29% 38% 23% 2% (n=52) 4-50 år 5% 9% 5% 30% 40% % (n=86) 5-63 år 5% 7% 26% 28% 34% 0% (n=88) 64 år og eldre 5% 6% 9% 32% 32% 6% (n=8) Uenig 5% 7% 8% 28% 39% 3% (n=26) Nøytral 2% 8% 22% 32% 30% 6% (n=50) Enig 4% 5% 24% 35% 28% 3% (n=20) Total 4% 6% 22% 3% 32% 4% (n=40) Signifikant høyere Signifikant lavere

35 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke-kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=96) 67 66,8 Kvinne (n=90) 75 75,2 Alder 5-25 år (n=52) Generell holdning til år (n=5) 69 68, år (n=84) år (n=88) 70 69,9 64 år og eldre (n=) 72 7,6 Uenig (n=2) Nøytral (n=48) Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=203) 70 69,9 Total (n=385) 7 70,

36 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Utvikling i alle deler av kommunen 0% 20% 40% 60% Frekvens Prosent Ikke viktig 7 2 % 2 % % 7 % % 7 % % 3 % 5 Svært viktig 65 4 % 4 % IKKE LES Vet ikke 8 2 % 2 % Total % Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Utvikling i alle deler av kommunen Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ikke viktig Svært viktig IKKE LES Vet ikke Valid N Kjønn Mann % 9% 20% 34% 34% 2% (n=204) Kvinne 2% 4% 5% 29% 49% 2% (n=99) Alder 5-25 år 0% 9% 36% 26% 24% 5% (n=58) Generell holdning til år 2% 6% 9% 27% 46% 0% (n=52) 4-50 år % 5% % 36% 48% 0% (n=84) 5-63 år % 3% 20% 32% 42% % (n=88) 64 år og eldre 3% 9% 9% 33% 43% 3% (n=7) Uenig 2% 0% 3% 27% 46% % (n=25) Nøytral 4% 6% 24% 24% 37% 6% (n=5) Enig 0% 5% 6% 37% 40% % (n=20) Total 2% 7% 7% 3% 4% 2% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

37 Spørsmål : Hvor viktig er det for det at følgende hensyn vektlegges i en evt. kommunesammenslåing: Utvikling i alle deler av kommunen Standardiserte gjennomsnitt hvor 00=svært viktig, 0=ikke viktig og vet ikke-kategorien er tatt ut. Antall Snitt Signifikant Signifikant høyere Ingen lavere signifikant forskjell Kjønn Mann (n=99) 73 72,9 Kvinne (n=94) 80 80,2 Alder 5-25 år (n=55) 67 67,3 Generell holdning til år (n=52) 78 77, år (n=85) 80 80, år (n=86) 78 77,6 64 år og eldre (n=4) Uenig (n=24) 77 76,5 Nøytral (n=48) 73 72,6 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Enig (n=207) 78 78, Total (n=392) 77 76,

38 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Standardiserte gjennomsnitt Antall Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole, bhg., lege, NAV-kontor) ,53 Avstand til rådhuset/kommunehuset ,24 Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen ,94 Utvikling i alle deler av kommunen ,54 Spørsmål : Hvis kommunsammenslåing, hvordan tror du denne nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Oppsummering standardiserte gjennomsnitt Brutt ned på bakgrunnsvariabler Snitt Avstand til offentlige tjenestetilbud (som skole, bhg., lege, NAV-kontor) Avstand til rådhuset/kommunehuset Fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen Utvikling i alle deler av kommunen Kjønn Mann Kvinne Alder 5-25 år Generell holdning til år år år år og eldre Uenig Nøytral Enig Total Signifikant høyere Signifikant lavere

39 Spørsmål : Er det andre ting ved en eventuell kommunesammenslåing som vil være viktige for deg? 0% 20% 40% 60% 80% Frekvens Prosent Ja, notér 4 35 % 35 % Vet ikke % 65 % Total % Spørsmål : Er det andre ting ved en eventuell kommunesammenslåing som vil være viktige for deg? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja, notér Vet ikke Valid N Kjønn Mann 37% 63% (n=202) Kvinne 34% 66% (n=97) Alder 5-25 år 9% 8% (n=58) Generell holdning til år 48% 52% (n=52) 4-50 år 28% 72% (n=86) 5-63 år 43% 57% (n=88) 64 år og eldre 38% 62% (n=7) Uenig 36% 64% (n=25) Nøytral 23% 77% (n=52) Enig 39% 6% (n=209) Total 35% 65% (n=400) Signifikant høyere Signifikant lavere

40 Spørsmål : Er det andre ting ved en eventuell kommunesammenslåing som vil være viktige for deg? Åpne kommentarer: Administrasjonen kan være sentral, men arbeidsplasser bør fordeles i hele området Alle brukerne får likt tilbud. Alt som har med barn og gjøre, eks. Barnevern At alle blir hørt At alle offentlige ansatte må blir ivaretatt i sammenslåingsprosessen At alle regioner blir behandlet likt At de får bevare sykehuset og flyplassen deres At de kan besøke nabokommuner uten å må betale bompenger At de små kommunene ikke blir spist opp av de store At den politiske debatten foregår på et edruelig vis. At prosessen foregår på en ordentlig måte. At det blir bygd plasser for gamle og sjuke At det blir kortere avstand til lege og sykehus. At det blir rette personer til rette stillinger for jobben. Både politisk og generelt. I alle deler av kommunen er det viktig med folk med rett kompetanse. Det er mange ubrukelig folk som jobber i kommunene At det blir utvikling over alt At det er både akutt beredskap og fødeavdelinger (ikke fødestuer) på alle stedene i de nåværende kommuner. At eldreomsorgen blir bevart i nåværende kommune. At kommunene får til et samarbeid, blir verst for småkommunene At kommunikasjon blir ikke så sentralisert. At man har kortest mulig avstand mellom de som styrer og de som blir styrt At utkantene blir representert At vi får det minst så godt som vi har det nå. Avgifter, at de ikke blir så høye Beboere i tettsteder må komme i betraktning, høre på folk på landsbygda mer Bedre idrettssenter Bedre kompetanse ved å slå sammen hele region, Bedre organisering Bedre styring på økonomien Bedre sykehus. Bedre veier og sånne ting kanskje sier respondenten. Bedre økonomi Beholde flyplassen Beholde sykehus og akuttberedskap. Flere arbeidsplasser generelt. Bevare statlige arbeidsplasser Bli kvitt ordføreren som er nå Bompenger Bort med bompengene, - hemmende for folk som bor i distriktet. De tenker å utkantstrøkene også, orden på veiene De tilbudene som de mindre kommunene har i dag, må de fortsette å ha om de er i mindretall. Tilbudet må Demokratiet, anonymitet ved større kommuner Det burde bli større tyngde bak forskjellige saker og ting. Det er viktig at man får til et fellesskap og godt omdømme slik at alle er med å drar lasset. Det er viktig at vi får flere arbeidsplasser, men vi har mistet mange og unge folk som studerer kan komme Det må overføres mer penger til kommunen hvis en skal ha til å bli bedre Effektivisering av de ansatte, så det blir økonomisk lønnsomt. Eldreomsorg og skoler/barnehager/helsevesenet. Frekvens 2 3

41 Eldreomsorg; sykehus; politi; skole Enighet mellom dagens kommunene Fokus på helsetjenester. Fordel for alle, mer penger til helse osv. Fordeling av midler innenfor kultur og idrett Fordeling ut til små-plassene, tror det blir vanskelig å ivareta Forenkling. Frigjøre offentlige arbeidsplasser - som eldreomsorg, barnehage. Personer skal få muligheten til å velge sine Færre beslutningsledd, Få beholde sykehuset m/akutthjelp etc. I kommunen, som vi har i dag. Få bort ulikhetene mellom kommunene Få mindre administrasjon og mer som faktisk skjer Få slutt med kriger om beliggelse. Større enighet Får igjen mer for krona på hva kommunen bruker Geografisk fordeling Gir grunnlag for mer kompetanse i offentlig styring og bedre tjenestetilbud Gjennomgående kompetanse og oppfølging av saksbehandling og lovverk Gode veier Godt jordbruksoppgjør Har ingen tro på kommunesammenslåing Helse Helse og omsorg Helse og samferdsel Helsetilbud, skoletilbud, eldreomsorg Helsetilbud, akuttberedskap Helsetilbudet, Helsetjenesten Helsevesen og eldreomsorg. Høyere kunnskapsnivå Ivaretar personsikkerhet/personvern Jeg forstår ikke hvorfor en skal reformere Jobbtilbud for yngre. Kollektivtransport og helse. Kollektivtransporten Kommunikasjon Kutte ned på utgifter i forhold til å drive to kommuner, billigere å drive en stor. Kvaliteten på de tjenestene kommunen kan tilby, sammenslåing tror jeg vil fremme kvalitet. Lag og foreninger som fokuserer på andre ting enn fotball og håndball Legevakt, politi Legges vekt på sykehus Man frakter jo tross alt en privatisering av helsesektoren ved en sammenslåing av kommuner. Mer effektiv kostnadsbevilgning Mer fokus på å skape arbeidsplasser Mer folk i arbeid Mer profesjonelt barnevern. Mindre administrasjon Mindre og bedre administrasjon Nei det vet jeg ikke hva skulle være Nye veier, Nærhet og god service Nærheten til kommunesenteret. Samarbeide med nabokommunene, men ikke sammenslåing. Næringspolitikk, samferdsel, nærhet ved kommunikasjon 3 2

42 Næringsutvikling Offentlig kommunikasjon og vei må satses like mye på i alle deler av kommunen. Jernbane og fly. Offentlige transportmidler Politi og trygghet Politikk i forhold til barn Påvirkningsmulighet Redusere byråkratiet og kostnader, forenkle generelle prosesser. Redusere kostnader med en administrasjon Redusere på ordfører rådmenn osv. Rettferdighet i forhold til hva den gamle kommunen trenger Samarbeid mellom de gamle kommunene er viktig. Unne hverandre ting. Samarbeid om større saker på Helgeland blant annet næringsutvikling. Samferdsel, kommunikasjon Samferdsel Sammenslåing - mindre demokrati - negativt Samordnet kommunikasjon Servicenæringen må være nærmere der du bor Sikre seg med fylkeskommunen Skole, Skolere kommunepolitikerne Sparing av utgifter. Sterk i regionen, Store befolkningsgrupper bak, bedre fagmiljøer vil man få og dette er viktig Større område å arbeid innenfor Svært dårlig eldreomsorg Sykehus. Særdeles viktig at man opprettholder et desentralisert tilbud til eldre, hvordan sykehusreformen vil påvirkes etter kommunesammenslåing Tilgang til viktige kommunale ting for alle Tilrettelegging for privat næringsliv Ting er mer oversiktlige i en mindre kommune. Dette må da være bedre både for eldre og yngre. Jeg er redd for at de tynt befolkede områdene i en liten kommune vil bli avfolket ved en sammenslåing. De vil bli fratatt en god del tjenester som kommunen har i dag. - de vil trekkes mot de større stedene. Turisme er veldig viktig, utvikling av næringsliv er svært viktig. Turistnæringen Usikker på struktur. Vanskelig å få tak i tjenester fordi det kanskje blir lenger unna Ved ene evt. kommune sammenslåing er at ting blir bedre. Transport, helsetjenester og skole er viktig at det blir bedre. Vedlikehold av vei Vei og samferdsel Veier, sykebiler, likhet alle deler av kommunen Vi må tørre å prøve Viktig at det blir nytt sykehus Viktig å bruke pengene på folket istedenfor byråkrati Viktig å se alle, at alle hensyn må tas, mange hensyn må tas, Vurdere å gjøre noe med bompengene Økonomi. At de gamle kommunene får en del av kaken, og at det ikke blir for sentralisert Økonomisk bit 48

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Lierne kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.11.2015 Deres ref: Lierne kommune Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Våler R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Våler Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Helgeland R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Helgeland R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 9.04.05 Deres ref: Helgeland Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Produktplassering. En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 29.05.2017 Produktplassering En telefonundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1000 personer over

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Eidskog. - Kommunesammenslåing

Eidskog. - Kommunesammenslåing Eidskog - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing Sør-Odal - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

U - -- 1 i Monatt ' &L{i Uti

U - -- 1 i Monatt ' &L{i Uti E Dokid: 15002703 (11/1241'54)?. I E :fé{ [E)ERS9KELS _ - _ åå DCJNNA KONWIUNE Rose Gunn Åkerøy 'år Sentraladminislrrmjonen _ Fra: Tore A. Westin U - -- 1 i Monatt ' &L{i Uti Sendt: 6. mai 201514:08 7

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015

INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015 INNBYGGERPANELENE I FORSAND, HJELMELAND OG STRAND DOKUMENTASJON FRA MØTET 19. MAI 2015 AGENDA 19.5 Informasjon fra møtet i styringsgruppen 13.5 Ta opp tråden fra forrige møte: Kommentarer/spørsmål til

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Personvernundersøkelsen 2008

Personvernundersøkelsen 2008 Personvernundersøkelsen 2008 Datatilsynet 14.04.2008 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio research Norge på oppdrag av Datatilsynet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 5. til 11.februar 2008 Sentio

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Kommunesammenslåing i Salten sett fra bedriftslederne i de største bedriftene. Erlend Bullvåg UIN 07.05.2015

Kommunesammenslåing i Salten sett fra bedriftslederne i de største bedriftene. Erlend Bullvåg UIN 07.05.2015 2015 Kommunesammenslåing i Salten sett fra bedriftslederne i de største bedriftene Erlend Bullvåg UIN 07.05.2015 Næringslivet i Salten om kommunereformen En rapport utarbeidet for BRUS mai 2015. Denne

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Fylkesmannen i Oppland Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer